__MAIN_TEXT__

Page 1

el kar t zekogar ai a t i empodeuni r nos el i geel compr omi s o,el t r abaj oyl ar es pons abi l i dadde

I r abaz i GanarBar akal do


PROGRAMAEL ECT ORAL

Quer emosunBar akal doconmáss er vi ci ospúbl i coscul t ur al esys oci al es ,pr es ent amospr opues t aspar aampl i arl acar t ades er vi ci osyhomol ogar nosas í al oses t ándar esdemuni ci pi oscomoel nues t r o.

Nospr es ent amosant e vos ot r osyvos ot r asconi l us i ónydet er mi naci ón;cr eemosque es pos i bl e cambi ar nues t r o muni ci pi o yt enemos vol unt ad democr át i ca de hacer l o. I r abaz i GanarBar akal do esun pr oyect oj oven,pl ur al ,ampl i o y par t i ci pat i vo,donde cabenper s onasi ndependi ent es ,col ect i voss oci al esyf or maci onespol í t i cas .Nosune el des eodecambi arnues t r omuni ci pi o,yhacer l oponi endoal asper s onasenelcent r ode l ai nt er venci ónpúbl i ca,l aeconomí ayl osder echos .

Abogamospor quet odo l o ques ehaga ennues t r o puebl os ea def or ma par t i ci pat i va, cont ando conl asper s onas ,cons ut ej i do as oci at i vo;l a democr aci a esmásque vot ar cada cuat r o añosyel egi rnues t r osr epr es ent ant es ,l a democr aci a eseldí a a dí a,es pr oponerydes ar r ol l arcaucesde par t i ci paci ón ci udadana en t odasl ases f er asde l as t omasdedeci s i ónmuni ci pal .

Ospr es ent amosnues t r aspr opues t as ,quel l evamosmes esel abor andopúbl i cament eyde f or maconj unt aconor gani z aci onesveci nal esycul t ur al es .L aspr opues t asqueost r aemos pr et endenl at r ans f or maci óndeBar akal doenl adi r ecci óndecons egui runmuni ci pi omás j us t o,s oci al ys os t eni bl e. Pr oponemosun Bar akal do máss ol i dar i o,ya que l a cr i s i ses t á haci endo que muchas per s onast engan s er i asdi f i cul t adespar al l egara f i n de mes .Par a el l o pr es ent amos pr opues t asquel uchencont r al aex cl us i óns oci alycons egui r ,as í ,quet odasl asper s onas t enganl osr ecur s osbás i cosquel esper mi t anvi vi rcondi gni dad.

T enemosl af i r mez adei nt er veni renl ael abor aci óndeunapol í t i cadevi vi endapúbl i caen r égi men de al qui l er ,que no dej e es t e as pect of undament alpar a eldes ar r ol l o de l as per s onasenmanosex cl us i vament edel mer cadoydel ai ni ci at i vapr i vada.Par ael l o,pr oponemosquedes deel ayunt ami ent os eel abor eunmapaconl asneces i dadesr eal esde vi vi enda,as í comoel par quedevi vi endasvací asenBar akal do. Port odoes t o,os pedi mosvues t r oapoyoaunpr oyect os er i oycompr omet i do,al avez quei l us i onant e,comoesI r abaz i GanarBar akal do,apoyoquenosvaaper mi t i rempez ar l at ar eadeunat r ans f or maci ónpr of undadenues t r omuni ci pi o.


1

T RANS PARENCI A,DEMOCRACI AYPART I CI PACI ÓN

1. 1. -Códi goét i co: •Compr omi s o de cumpl i mi ent o porpar t e de l os candi dat os / as de I r abaz i Ganar Bar akal dodelcódi goét i codel quenoshemosdot ado,másal l ádel oquel al eyex i ge,y conel des eodeques evayaconvi r t i endoennor mapar at odosl oscar gospúbl i cos . •En di cho códi go s e i ncl ui r í an f ór mul as de r evocaci ón de car gos en cas o de i ncumpl i mi ent odel pr ogr ama. Ent endi endoes t ecomouncont r at oconl aci udadaní aque hayquecumpl i r . •L os car gos públ i cos t i enen que ent ender s u mandat o como un s er vi ci o a l os ci udadanos / as ;gober narobedeci endoydi s poni bl esa es cucharl asneces i dadesdel os veci nos / asdeBar akal do. •Revocabi l i daddel oscar gospúbl i cospori ncumpl i mi ent o. •T ol er anci a cer o con l a cor r upci ón pol í t i ca en t odass usver t i ent es( acept aci ón de r egal os ,f avor es ,et c. ) . 1. 2. -T r ans par enci a: •T r ans par enci ai nf or mat i va,gar ant i z andol acus t odi adedocument os . •T r ans par enci a enelus o deldi ner o,as ícomo de l oscr i t er i osut i l i z adosenl at oma de deci s i ones ;l ai nf or maci ónesf undament alpar aquepuedahaberunaver dader af or ma decont r ol degobi er no. •Gober nart alcomos ehai doges t andoelpr ogr ama,def or maabi er t ayt r ans par ent e; conas ambl east r i mes t r al esabi er t asa l a ci udadaní a,par a darcuent a del a acci ónde gobi er no,r eci bi rs uger enci asporpar t edel osveci nos / asyas oci aci ones . •Ent enderelayunt ami ent o como l ugarde encuent r o,donde s e va gener ando t ej i do s oci al ,l asas oci aci onesr eci benel apoyoneces ar i opar al acons ecuci óndes usf i nesys e vangener andol az osdeuni ónent r eel l as .

EderÁl var ezRi ver a

4

30años . L i cenci adoenci enci aspol í t i casydel aAdmi ni s t r aci ón. Es peci al i z adoenpar t i ci paci ónci udadanaydes ar r ol l ocomuni t ar i o. Mi embr odel t ej i doas oci at i vodel muni ci pi o( DEO,Comi s i onesdeF i es t as , movi mi ent osdet i empol i br eeducat i vo,et c. )

Gober narobedeci endo: Ét i ca,t r ans par enci a ypar t i ci paci ón


1

L osi ns t r ument osdepar t i ci paci ónhandes ermúl t i pl esyt i enenquet eneruncar áct erde per manenci a,másal l ádel debat edeunpr oyect odet er mi nado.

1. 3. -Democr aci ayPar t i ci paci ón:

L apar t i ci paci ónci udadanadebet enerporobj et i vos :

T RANS PARENCI A,DEMOCRACI AYPART I CI PACI ÓN

S i bi enesci er t oquel apar t i ci paci óncons t i t uyeunder echobás i codel aci udadaní ayun val orcl ave de l a democr aci a,és t a ha veni do des ar r ol l ándos es ol o en s u ver t i ent e r epr es ent at i va,del egando en ot r os l o que debe s erun ej er ci ci o per s onalde l os ci udadanosyci udadanas .Hoymásquenuncaesneces ar i al apar t i ci paci óndet odasy t odosencadaunodel osámbi t osdeact i vi dads oci alypol í t i ca. Par t i ci pares ,ademásdeunder echo,unaobl i gaci ónpar at odosl osci udadanos / as ,por l oquenocabei mponerl i mi t aci onesal ademocr aci apar t i ci pat i va. Par t i ci parnos i gni f i cadepos i t arunvot ocadacuat r oaños ,s i nopoderf or marpar t edeun engr anaj e que pr act i que con s ol t ur a una eval uaci ón cont i nua de l asact uaci ones r eal i z adasenl a mej or a de l a ci udad,que mues t r es uopi ni ónr az onada yelgr ado de s at i s f acci ónant el asmedi dasadopt adas ,que a vecess e acuer danconuna mayor í a pl enar i aper oconunt ot al des acuer dodel aci udadaní a. Evi dent ement e,l a par t i ci paci ón esun t ema muy compl ej o yl as oci edad en gener al padeceunacr i s i sdepar t i ci paci ónqueaf ect at ambi énal asas oci aci ones .Esneces ar i o, en cons ecuenci a,pr omover una cul t ur a pol í t i ca de l a democr aci a par t i ci pat i va, f oment ando l asact i t udesabi er t asycr í t i case i mpul s ando l os pr oyect osque par a el l o puedanr es ul t aropor t unos . L adef i ni ci óndel osi ns t r ument osdepar t i ci paci ónhades i t uar s eenel mar codeunpl ano di námi ca gl obalalr es pect o.L aspr opues t asconcr et asdebenr es ponderendef i ni t i va a unpr oyect ogener alei nt egr aldedemocr aci apar t i ci pat i va. Es t epr oyect odedemocr aci apar t i ci pat i vat i enequegar ant i z arunadi námi cat r ans ver s al queabar quet odosl osámbi t osdet r abaj oof unci onami ent oani vel muni ci pal .

6

•Aument arl al egi t i maci ónpr opi a:mej or arel r es pal do,yaquegober narporcons ens o ypar t i ci pandoayudaaas umi rcomopr opi asl asdeci s i onesquet omamos . •Aument arl aef ect i vi daddel aspol í t i cas :cont arconl osr ecept or es . •Cons t r ui rci udadaní a:i nt er ésycompr omi s oporel bi encomún. •Democr at i z arl a democr aci a:poneren mar cha mecani s mosque i ncr ement en l a par t i ci paci ónenl at omadedeci s i ones . •Super ardes i gual dadesydi s cr i mi naci onesenel ej er ci ci odel poder . •Cr earal t er nat i vasl ocal esal acompl ej i dads oci oeconómi caycul t ur alal aquenos enf r ent amosenel mundogl obal .Redi s t r i buci óneconómi ca. Par ael l ohacemosl ass i gui ent espr opues t asconcr et as : 1. 3. 1.L osdocument osde l osex pedi ent esen ex pos i ci ón públ i ca de i nt er ésgener als e publ i car án compl et osen l a pági na web delAyunt ami ent o par af aci l i t ars u es t udi os i n s uj eci ónal oshor ar i osdecons ul t adel asdependenci asmuni ci pal es . L osdocument ost endr ánquees t ares cr i t osenunl enguaj ecer canoycompr ens i bl epar a t odal aci udadaní a.Evi t ar emosus arunl enguaj eex ces i vament et écni copar af avor ecer l al ect ur af áci l del osmi s mos . 1. 3. 2. Pr omover l a par t i ci paci ón del movi mi ent o as oci at i vo en l a def i ni ci ón del pr es upues t oypl aneses t r at égi cosdel aci udad. •Pr es upues t os par t i ci pat i vos : As i gnaci ón de un por cent aj e i ni ci aldelPr es upues t o Muni ci palpar as erdebat i do y di s eñado des de un pr oces or ealde Pr es upues t os Par t i ci pat i vos( porej empl o,un 10% de l ai nver s i ón t ot al ) ,que s ei r ái ncr ement ando paul at i nament eañot r asaño. •Di s eñodel Pl anI nt egr al deMovi l i dadmedi ant eunpr oces odepar t i ci paci ónci udadanar eal .

7


1

1. 3. 9. -I mpul s arcons ul t asy r ef er éndum ent r el a ci udadaní a,alobj et o de f aci l i t ars u par t i ci paci ónenl at omadedeci s i oness obr eas unt osdet r as cendenci apar ael muni ci pi o.

1. 3. 3. -Cr earun ár ea es pecí f i ca de par t i ci paci ón ci udadana y des ar r ol l o comuni t ar i o, vi ncul adaaAl cal dí a;dot ardemedi oseconómi cosyr ecur s oshumanosdi chaár ea:pl az a det écni ca/ odepar t i ci paci ónci udadana.

1. 3. 10. -Pr omoverl apr es enci adel asent i dadesveci nal esenl oscons ej osdedi r ecci ónde empr es as ,or gani s mosy f undaci onesmuni ci pal es :I MD,BARAKAL DO ANT Z OKI A,US OA, ERET Z A,ES CUEL ASI NF ANT I L ES ,EUS KAL T EGIMUNI CI PAL ,CONS ERVAT ORI O DEMÚS I CA…

1. 3. 4. -Cont act arcon PART E HART UZ( EHU/ UPV)par ar eal i z arun di agnós t i co s obr el a par t i ci paci ón en Bar akal do, con elobj et i vo de di s eñar un pl an es t r at égi co de democr at i z aci óndel ai ns t i t uci ón,ydi s eñodeunanor mat i vamuni ci paldepar t i ci paci ón ci udadana.

1. 3. 11. -Mes as de cont r at aci ón par t i ci padas poropos i ci ón y agent es s oci al es del muni ci pi o.

T RANS PARENCI A,DEMOCRACI AYPART I CI PACI ÓN

1. 3. 5. -Pues t aenmar chadel osCons ej osdeBar r i o,odedi s t r i t o,cons edeenl ascas asde cul t ur ayconcompet enci asconcr et asques ecumpl an. Darcont eni doaes t oscons ej osdepar t i ci paci ónci udadana. Par t i ci paci óndel asent i dadesci udadanasenl ages t i ónypl ani f i caci óndeequi pami ent os ys er vi ci osde car áct erpúbl i co,as ícomo en aquel l osevent ospúbl i cosde car áct er gener aldi r i gi dos a l a t ot al i dad delmuni ci pi o o a un bar r i o concr et o ( F i es t as , Car naval es …)Empoder ami ent or ealde l osór ganospar t i ci pat i vosexi s t ent es ;dot arde capaci daddeci s or i aal osmi s mos . 1. 3. 6. -Pr omoci óndel apar t i ci paci ónr eal del osveci nosydel asveci nas ,t endi endoaque l asr euni onesdeór ganosoconadmi ni s t r aci oness epr oduz canf uer adelhor ar i ol abor al habi t ual deaquel l os ,al obj et odef aci l i t arl apr es enci adel osmi s mos . 1. 3. 7. -I nf or maci ónal asyl osci udadanos .Enl ar es ol uci óndel osex pedi ent ess omet i dosa i nf or maci ónpúbl i caoenl osquehayanpar t i ci padoveci nosy/ oveci nasoent i dadesen s uel abor aci ónconal gunaapor t aci ón,s ehar ácons t arl osmot i vosporl osques eadmi t en onol asapor t aci ones ,dándos et r as l adodel osmi s mosadi chasper s onasyent i dades . 1. 3. 8. -L os medi os de comuni caci ón pr opi os t i enen que es t arabi er t os a t oda l a ci udadaní a.En di chosbol et i ness ei nf or mar á de t odasl asact i vi dadese i ni ci at i vas pr opues t asporel t ej i doas oci at i vodel aci udad.

8

1. 3. 12. -Ut i l i z aci ónde l asnuevast ecnol ogí aspar a acer carl osacuer dosyact osde l os ór ganosdegobi er noal osci udadanosyci udadanas . 1. 3. 13. -Pr opues t aspar al oscar gosdeI r abaz i GanarBar akal do: •Reuni ón t r i mes t r alcon l osagent esy veci ndar i o de cada bar r i o;darcuent a del t r abaj or eal i z ado,r ecogerquej asys uger enci as ,es cuchar ,r es ponderydebat i r . •Dot ardemedi osdecomuni caci óndi r ect aconl oscar gos( emai l ,t el éf onoet c. ) •Rechaz arcual qui ert i podecl i ent el i s mopol í t i co. 1. 4. -Memor i ahi s t ór i ca: Unpuebl os i nmemor i anot i enedemocr aci a,port ant o,des deI r abaz i GanarBar akal do quer emosr econocernues t r a hi s t or i a yr endi relmer eci do homenaj e que s e mer ecen qui enesl uchar onporl aDemocr aci aennues t r al ocal i dad,as í comor et i r arl oshonor esque aúnos t ent anqui enescont r ael l al uchar on. Porel l opr oponemos : •Bor r ardenues t r ascal l esypl az ascual qui err ef er enci a honr os a alpas adof r anqui s t a quehemospadeci doennues t r opaí s ,as í comol ar et i r adadel osdel osr et r at osdel os al cal desdel per í odof r anqui s t a. •Col ocaci ón de pl acasde l a memor i a en l ospunt osnegr osde t odo elt er r i t or i o muni ci palque r ecuer den y den a conocerl osepi s odi osf at í di cosque s e vi vi er on dur ant eel f r anqui s mo.

9


2

S ERVI CI OSS OCI AL ES

Bar akal donoesunai s l aenel cont ex t os oci al quees t amosvi vi endo.L ascr i s i seconómi ca, s oci al ,ambi ent alypol í t i ca gl obal est ambi én s er ef l ej an en nues t r ascal l esybar r i os ,y r equi er enr es pues t asur gent es .L ospr óx i mosañosvanas erdeci s i vospar ael l o.

J us t i ci as oci al : Cont r al apobr ez a yl aexcl us i ón.

Muchasper s onast i enens er i asdi f i cul t adespar al l egaraf i ndemes ,pores oquer emosun Bar akal doenel quel uchemoscont r al aexcl us i óns oci al .Deacuer doconl osobj et i vosde des ar r ol l o delmi l eni o,nues t r a met a eser r adi carl a pobr ez a yl a excl us i ón en nues t r a ci udad. L a apues t a porl as os t eni bi l i dad s oci ali mpl i ca no dej arque nadi es e quede at r ás .L os r ecor t ess oci al esdel ospr es upues t oses t at al es ,aut onómi cosyf or al eses t ándebi l i t andol as pr es t aci onesde s er vi ci oss oci al es ,af ect ando mása l asper s onasmásvul ner abl es .L a acci ónl ocaldebecons i der ares t as i t uaci ónyf avor ecer ,enl amedi dades uspos i bi l i dades ,l ai gual daddeacces oydeopor t uni dadesal conj unt odel aci udadaní aycombat i r l apobr ez ayl aex cl us i óns oci al . Quer emoscons t r ui rl ascondi ci onespar aqueni ngunaper s onas equedes i nl osr ecur s os bás i cosquel eper mi t avi vi rcondi gni dad.

Mai derUr banet a 28años . L i cenci adaenF ar maci a. Coor di nador al ocal deEz ker Ani t z aI U.Act i vi s t aF emi ni s t a. Comi s i onesdeF i es t as ,movi mi ent osdet i empol i br eeducat i vo,et c. )

11


2

S ERVI CI OSS OCI AL ES

Dent r odel oss er vi ci oss oci al esmuni ci pal eshacemosl ass i gui ent espr opues t as : 2. 1. -Ayudaseconómi casys oci al esauni dadesf ami l i ar es : •Gar ant i z arl osf ondoseconómi coss uf i ci ent espar a at endera t odasl ass ol i ci t udes eval uadasyj us t i f i cadasporl oss er vi ci oss oci al es ,de f or ma que ni nguna f ami l i as e quede,porf al t adepr es upues t o,s i nl aayudaquel eper mi t aat enders usneces i dades bás i casdel a vi da di ar i a( comi da,l uz ,agua,gas ,ayuda par a movi l i dad,comedor es es col ar es ,et c. ) . •L aat enci ónal oshogar eshades erant esdeunmesydef or mapr es enci al ,cui dando el t r at ohumano,par aquepuedacubr i rs usneces i dadesdef or mai nmedi at a.Par ael l o s edebeampl i arel per s onal des t i nadoal oss er vi ci oss oci al esmuni ci pal es . •Es t abl ecerunpl andechoqueant el ass i t uaci onesdepobr ez aener gét i ca,a l a vez que s e denunci an l osal t ospr eci osde l a ener gí a y elmonopol i o de l asgr andes compañí as . •Noper mi t i rni ngúnr ecor t enipas osat r ásenl aRGI . •Gar ant i z arl ai nf or maci ón de l asayudasex i s t ent esyl osr equi s i t osneces ar i ospar a accederael l as . 2. 2. -I ns er ci ónSoci al : •Pr eveni ryat enderl ass i t uaci onesdeexcl us i ónypr omoverl ai nt egr aci óns oci al del as per s onas ,de l asf ami l i asyde l osgr uposcon es peci al esdi f i cul t ades( per s onascon di s capaci dades ,i nmi gr ant es ,muj er esconcar gasf ami l i ar esnocompar t i das ,ví ct i mas de vi ol enci a de géner o. . . ) .I mpul s oai ni ci at i vasl ocal esyr edespúbl i cos oci al esde s ol i dar i dadyver t ebr aci óns oci al ( cooper at i vasdei ns er ci ón,bancosdet i empo. . . ) . •Mayori mpl i caci ónenl a cr eaci óndeempl eodi gnopar al asper s onasenpar o del muni ci pi o,quepos i bi l i t el as al i dadel apobr ez a.Ponerenmar chaunabol s adet r abaj o muni ci pal ques eges t i onedemaner at r ans par ent e. •Hayque gar ant i z arelder echo a l ai ncl us i ón,que va másal l á de l asneces i dades bás i cas ,esneces ar i oel empl eo,l apar t i ci paci ónyl aact i vaci óns oci al .

12

2. 3. -Unar es pues t ai nt egr alal asper s onass i nhogar : •Esneces ar i al a cons t r ucci ón de un al ber gue par al asper s onass i n hogar ,no es s uf i ci ent e elact ualdi s pos i t i vo i nver nal .S e pr eci s a un al ber gue que per mi t a una at enci óndeur genci acondi gni dad. •Ademásdel oex i gi doporl al ey,s epuedeys edebedarunar es pues t ai nt egr alque per mi t a un acompañami ent o en elcami no de s al i da par a es t e col ect i vo.Es t a r es pues t ai ncl ui r á:uncomedors oci al ( queyaex i s t e) ,unapens i óns oci al ,yuncent r ode dí adondes edes ar r ol l enl ospr ogr amasdei ns er ci óns oci al ( l abor al ,cul t ur al ,depor t i vo, et c.) ,ademásdeunar eddepi s osdeacogi daconper s onal educador . 2. 4. -Vi vi enda: •Cr eaci ón de un par que muni ci palde vi vi endasen al qui l ers oci alpar a aquel l as f ami l i asaf ect adasporl osdes ahuci osdel avi vi endahabi t ual .Pues t aadi s pos i ci ónde es asf ami l i asdel asvi vi endasmuni ci pal esques emant i enenvací as . •ElAyunt ami ent os eper s onar ácomodef ens ordel asper s onasaf ect adasent odosl os j ui ci osde ej ecuci ónhi pot ecar i a de pr i mer a vi vi enda ( des ahuci os ) ,encoor di naci ón conl aPl at af or madeAf ect adosporl aHi pot eca. •Pr omoverdes de Er et z a vi vi endaspúbl i casde al qui l erdes de cr i t er i oss oci al es ,en f unci óndel ar ent a. •Cr earun mapa de vi vi endas vací as ,t ant o muni ci pal es como pr i vadas ,par a pr omoveryf aci l i t arunal qui l ers oci al . •Cr earcuposder es er vaenvi vi endasdepr omoci ónpúbl i capar adi s t i nt oscol ect i vos condi f i cul t ades( j óvenes ,f ami l i asmonomar ent al es ,des empl eados / as …) .

13


2

S ERVI CI OSS OCI AL ES

2. 5. -I gual dad: •Quer emoscons t r ui runaci udadenper s pect i vadegéner oenl aques epr omueval a i gual daddegéner oydel osder echoss ex ual esyr epr oduct i vos . •Pl an i nt egr almuni ci palcont r al a vi ol enci a de géner o,en coor di naci ón con ot r as admi ni s t r aci ones , y que t ambi én i ncl uya medi das es pecí f i cas par a evi t ar el des ampar odel asmuj er esi nmi gr ant esens i t uaci óni r r egul arcomocons ecuenci adel a apl i caci ón de l aL ey de Ex t r anj er í a.És t e pl an debe pr i or i z arl as ens i bi l i z aci ón, pr evenci ónydet ecci ón. •Cr eaci óndeDi s pos i t i vosdeur genci apar aaquel l asmuj er esví ct i masdevi ol enci a( al mar gende s us ol i ci t ud o no de l a Or dende Pr ot ecci ón)encoor di naci ónconot r os ayunt ami ent os ,comar casomancomuni dades . •Des ar r ol l o de pr ogr amas des t i nados a l a at enci ón de muj er es en s i t uaci ón de mar gi naci ónyexcl us i óns oci al . •EnI r abaz i GanarBar akal doapos t amosporunar eddepi s osdeacogi dat ut el ados ,en vezdemacr ocas asdeacogi da.Vemosi mpor t ant et ambi éni nci di renl ospunt osde encuent r o,ampl i ando s uus o no s ol o encas osde s ent enci aj udi ci als i no par at odos aquel l oscas osquef uer anneces ar i os . •Def ens a yvi s i bi l i z aci óndel a di ver s i dad s exualydel osder echosdel oscol ect i vos L GT Bi +.Pr omovermedi dasdeconci l i aci ónycor r es pons abi l i dad. 2. 6. -F ami l i a: Pr ot ecci óna l ai nf anci a yadol es cenci a ens i t uaci ónde r i es go.S er vi ci o de medi aci ón f ami l i aryapoyops i col ógi co. 2. 7. -I nmi gr aci ón: •Acogi daei nt egr aci óndel asper s onasi nmi gr ant esr es i dent esenel muni ci pi oymej or a de s uscondi ci onesde vi da,as ícomo i ni ci at i vasde s ens i bi l i z aci ón y convi venci a i nt er cul t ur al , que s e pueden pr omover des de l a of i ci na de at enci ón y acompañami ent oal i nmi gr ant e. •Combat i rl ospr ej ui ci osx enóf obos . •Apr ovecharl aopor t uni daddei rcons t r uyendounas oci edadmul t i cul t ur al .

14

2. 8. -Per s onasmayor es : •F avor ecerl a aut onomí a ei ndependenci a per s onalyl a pr omoci óns oci al .Pr ot eger , apoyarymi ni mi z arl ass i t uaci onesdedependenci a. •Sens i bi l i z aral acomuni dads obr eel hechos oci al del envej eci mi ent odel apobl aci ón, l ascar act er í s t i casps i cof í s i casyl asopor t uni dadesdel avej ez . •Apos t arporvi vi endast ut el adas ,dej andoaunl adoel model odemacr or es i denci as . 2. 9. -Per s onascondi s capaci dad: •F avor ecerl ai ndependenci a ypr ot agoni s mo de l asper s onascondi s capaci dades , f oment andos udes ar r ol l oper s onal medi ant el ahabi l i t aci ón/ r ehabi l i t aci ón,l ai ns er ci ón en cent r os y s er vi ci os y elus o de ayudas t écni cas y l a apl i caci ón de nuevas t ecnol ogí as . •Apoyo a l asuni dadesconvi venci al escon pr ogr amasde des cans o( cui dado del cui dador / a)ydef or maci ón. •Pr omoverunaci udadacces i bl e. 2. 10. -Cooper aci ón: •Des t i narel0. 7 % delpr es upues t o muni ci pala pr ogr amas de cooper aci ón al des ar r ol l o,es peci al ment e vi ncul ada a l os S er vi ci os S oci al es Bás i cos y l os Paí s es empobr eci dos . •Pr omoci ón delcomer ci oj us t o ent r el a ci udadaní a ypr ogr amasde educaci ón y s ens i bi l i z aci ón. 2. 11. -Obs er vat or i odel apobr ez a: •Cr eaci óndeunobs er vat or i odel apobr ez adependi ent edel aal cal dí aenelques e r eúnan per i ódi cament e l oss er vi ci oss oci al esdelayunt ami ent o con l osgr uposque es t ánt r abaj andocont r al apobr ez ayl aex cl us i óns oci al :Cár i t as ,Goi z t i r i ,Ber r i Ot x oak, . . . 2. 12. -J uvent ud: •Ponera l asper s onasj óvenesenelcent r odel aspol í t i casynor el egar l asa “oci oy t i empol i br e” :empl eo,vi vi endaypar t i ci paci óncomopr i or i dades . •Res pet aryf oment ars uses paci osaut o ges t i onados .Apos t arporun S er vi ci o de l a J uvent udques eacer queal asper s onasj óvenes ,ynoal r evés .

15


3

POL Í T I CASDEGÉNERO

Par t i mosdel compr omi s oconl as oci edadenel s ent i dodeques il l egamosagober naren Bar akal do l uchar emos par a que l a i gual dad s ea una r eal i dad, cont r i buyendo deci di dament e a que t odosl osas pect osde di s cr i mi naci ónex i s t ent ess e el i mi nen.Par a el l o es i ndi s pens abl e act uar en l a educaci ón y l a s oci edad par a el i mi nar l os “ mi cr omachi s mosyl avi ol enci as i mból i ca”ex i s t ent es obr et odoent r el osmásj óvenes . Ent endemosqueelt ema dei gual daddegéner oest r ans ver s alpar at odosl osámbi t os , aunas í ,encuadr amosnues t r aspr opues t aspar al a pol í t i ca muni ci paldenues t r opuebl o ent or noal oss i gui ent esej escompl ement ar i os : 3. 1. -Cons ej oMuni ci paldeMuj er : S et r at a de que r eal ment e es t e ór gano s e ponga a f unci onarys ea uni ns t r ument o de democr aci apar t i ci pat i vaenl aquel osgr uposdemuj er espar t i ci penenelanál i s i sdes us pr obl emascomomuj er esyenl ael abor aci óndepr opues t as . As i mi s moel Cons ej odebet enerunavi s i óngl obaldel asneces i dadesdel asmuj er es ,del pr es upues t opar aej ecut arl ospr ogr amas ,as ícomol af acul t addecont r ol ,s egui mi ent oy eval uaci óndel osmi s mos . S er í ael ór ganoi nt er l ocut orent r eel movi mi ent oas oci at i vodemuj er esyel depar t ament o coor di nadordel aspol í t i cass obr emuj erenel Ayunt ami ent o( Concej al í adel aMuj er ) . As uvez ,debes eruni ns t r ument odepr omoci óndelas oci aci oni s modemuj er esydes u par t i ci paci ónycor r es pons abi l i dadenl avi dapúbl i ca. 3. 2. -Concej al í adel aMuj er : Neces i dad de s ui ndependenci a en elor gani gr ama muni ci paly s u cr eaci ón como Concej al í a es pecí f i ca a i gualni velque elr es t o,conper s onales pecí f i co ypr es upues t o pr opi oys uf i ci ent e;yconl ami s i óndepr oponer ,coor di naryl l evaracabol asmedi dasque s e adopt en r el aci onadascon l asmuj er es ,en es peci all asr el at i vasa l osPl anesde I gual dad.

16

L amuj ercomoej e cent r aldel as oci edad. RamónS ánchez 34años . Di pl omadoenEducaci ónS oci al . T r abaj acomoeducadordemenor esenr i es go deex cl us i óns oci al .Cooper ant eenEcuadoren 2010.Vi ncul adodes deel vol unt ar i adoa as oci aci onesdel muni ci pi oenel ámbi t odel t i empol i br eeducat i vo.Di nami z adordeEQUO enEz ker r al dea.


3

POL Í T I CASDEGÉNERO

3. 3. -Pl anesdeI gual dad: L asmuj er esneces i t amosdeunapol í t i caes pecí f i caporypar al asmuj er esques edi r i j aa nos ot r asenpr i mer aper s onayabor del ospr obl emasquenospr eocupan.Ampl i arat odos l as r es pons abi l i dades que s upone elcui dado de l as per s onas ,darcuer po a una democr aci adel avi dacot i di ana. Pens ar en l os es paci os pr oduct i vos como es paci os mi xt os i mpl i ca t r ans f or mar ment al i dadesycompor t ami ent os ,per ot ambi ént r ans f er i rr ecur s osypoder esal asmuj er es acambi odeunaS oci edadmáshumanaypar t i ci pat i va. Ent endemosqueelnuevoquehacerpol í t i coens uver t i ent ei ns t i t uci onaldebes ent arl as bas espar a es t abl ecerpol í t i casde i gual dad,bas adasen l asacci onesque cor r i j an l a des i gual dad depar t i da,pos i bi l i t andol ar eval or i z aci óndelt r abaj odel amuj erdes deel punt odevi s t as oci alys al ar i al . S omoscons ci ent esde que el l os i gni f i ca una t r ans f or maci óngl obalde l asmaner asde ent enderyat endert ant ol o públ i co como l asr el aci onesi nt er per s onal es ,per ot ambi én s omoscons ci ent esde que esneces ar i o eldes ar r ol l o de mecani s moses pecí f i cosque f aci l i t en elcami no,t ant o haci al ai gual dad como haci a elr econoci mi ent o de l a di f er enci a de l osval or esy capaci dadesque l a pr opi a hi s t or i a de l asmuj er esha s edi ment ado. Es t osmecani s moses pecí f i cosesl oquedef i ni moscomoPl anesdeI gual dad,ademáses t os pl anesdeben t enervocaci ón de t r ans ver s al i dad,por que s u des ar r ol l o no t i ene que dependerdel aConcej al í adel aMuj er ,s i nodelconj unt odelAyunt ami ent oy,port ant o i mpl i canat odasl asár easens udes ar r ol l o.

18

As ími s mo,elper s onalt écni coymuni ci palr eci ba f or maci ónenI gual dad yGéner o,no s ol ol osi nt egr ant esde l aconcej al í a. En es t es ent i do ypor que cons i der amosque l aspr opues t aspol í t i casen elt ema Muj er deben i ri nt egr adasen elconj unt o de pol í t i cass ect or i al es ,nues t r aspr opues t ass e encuent r ant r ans ver s al i z adasent odosl osapar t adosdenues t r opr ogr amamuni ci pal . 3. 4. -Ot r osval or es S omoscons ci ent esdequepar al ogr arl ai gual dad ent r ehombr esymuj er esycons egui r unaS oci edadmásj us t a,democr át i ca,s ol i dar i aypar t i ci pat i vas onneces ar i asl asmedi das pr opues t asyex pues t asal ol ar godet odonues t r opr ogr amapol í t i comuni ci pal ,per ono s ons uf i ci ent es .El obs t ácul omásdi f í ci l decombat i rs eencuent r aenel pl anodel osval or es s oci al esydel oscompor t ami ent osper s onal es . Has t a que no cons i gamosque l asdi f er enci asent r e géner os( hombr emuj er )no l l even apar ej adal aas unci óndedi f er ent esr ol esenl aS oci edad,quet ant ol opúbl i cocomol o pr i vados onel ement osi mpor t ant es ,l ai gual dadr eal noex i s t i r á. 3. 5. -I ni ci at i vasades ar r ol l ar : •Medi dasde coeducaci ónenl osCent r o Educat i vosdelmuni ci pi o encoor di naci ón conl oss er vi ci osmuni ci pal es ,AMPAS ,es t udi ant esyf ami l i as . •Act i vi dadesconper s pect i vadegéner o. •Cr eaci ón de una Cas a de l a Muj ercomo l ugarde encuent r o y ges t i onado por muj er es ,par a act i vi dadescon per s pect i va de géner o yde conci enci aci ón s oci al . ( r ef er ent esCas adel aMuj erdeBas aur i ,Er mua,Get x o…. . )

19


4

J UVENT UD

Pr ot agoni s moj uveni l : Empl eoy vi vi endadi gnas .

AnaRos aS ánchez 59años . S ecr et ar i aAdmi ni s t r at i va. Unadel ascof undador asdel a f eder aci óndeI z qui er daUni daen Eus kadi .Act i vi s t af emi ni s t a.

Enelact ualcont ex t odecr i s i syemer genci as oci alenl aquenosencont r amos ,s ihayun col ect i voquehas i dogol peadocones peci als ever i dad,es t eeselcol ect i voj uveni l . S onvar i osl osf act or esqueagr avanes t as i t uaci ón: 1.Mer cado l abor al :elcol ect i vo j uveni ls uf r et as asde des empl eo gal opant es ,yl a s ol uci ón que l asadmi ni s t r aci onespr oponen s e bas an en becasy cont r at osde f or maci ón, empl eosmal r emuner adosyt empor al es , quehacenquel asyl osj óvenesno cons i ganunaes t abi l i dadadqui s i t i vaquel esper mi t aavanz arens upr oyect ovi t al . 2.Vi vi enda:s i nes t abi l i dadl abor al ,elacces oalcr édi t os econvi er t eenunaqui mer a. Además ,el pr eci odel avi vi endadeal qui l eresdes or bi t ado,es peci al ment eennues t r o muni ci pi o.Es t opr ovocaqueel col ect i voj uveni l t engamuchospr obl emasal ahor ade emanci par s edel domi ci l i of ami l i ar ,conl af r us t r aci ónper s onal queacar r ea. 3.Pol í t i casj uveni l es :t r adi ci onal ment el aspol í t i casen mat er i a de j uvent ud s e han cent r ado en eloci o y elt i empo l i br ej uveni l ,al go que en pr opi aspal abr asde l as t écni casde di put aci ón,ha s i do un er r or .A es t o hay que añadi r l el a caí da en l a i nver s i ónpúbl i caenmat er i adej uvent ud,cons i der adal aúl t i madel af i l aenpol í t i ca. Par a mues t r a un bot ón:els er vi ci o de j uvent ud delAyunt ami ent o,con s er vi ci osde as es or ami ent o en var i os as pect os cl ave como empl eo,vi vi enda et c. ,ha vi s t o mer mados upr es upues t onot abl ement eenl aúl t i mal egi s l at ur a,yl amayor í adel os / l as j óvenesdel muni ci pi odes conocenl oss er vi ci osqueof r ece. 4.Per s ecuci óndelcol ect i voj uveni l :s ehandadounas er i edenor mat i vasyl eyesque han i do mar gi nando a l aj uvent ud,di r ect aoi ndi r ect ament e.L ey ant i bot el l ón, “r egul ar i z aci ón”deles paci o públ i co,yper s ecuci ónde l osl ocal esaut oges t i onados , comogaz t et x esyl onj asj uveni l es ,ent r eot r as . T odoses t osf act or eshandes embocadoenquel aj uvent ud,ent endi dacomoelper i odo de t r áns i t o ent r el ai nf anci a y elmundo adul t o,s e ha al ar gado en elt i empo.L as es t aci ones que, s egún l a nor ma s oci al , debí amos cumpl i rl os y l as j óvenes ( es t udi os t r abaj oemanci paci ón)s ehai dodi l uyendoporl ai mpos i bi l i daddeal canz arl a es t abi l i dadenl asdosúl t i mas .Dees t amaner a,elcol ect i voj uveni ls ehai ns t al adoenuna r eal i dad de i ncer t i dumbr e cons t ant e,que hace muydi f í ci lpl ant ear s e pl anesvi t al esa medi opl az o.

21


4

J UVENT UD

L aspol í t i casmuni ci pal ess onvi t al esenes t eas pect o,port ant ohabr áquedot aral s er vi ci o de j uvent ud delAyunt ami ent o de medi oseconómi cosy per s onal ess uf i ci ent es .S on muchasl asact uaci onesques epuedeni mpul s ardes del aadmi ni s t r aci ón,ycr eemosque eselAyunt ami ent oelr es pons abl edef aci l i t arelpr oyect ovi t aldes usper s onasj óvenes . Conelf i ndecons egui runapr omoci ónyacompañami ent or eal es ,dees t ecol ect i vo en s ucami nodeemanci paci ónyl al l egadaal avi daadul t aesneces ar i ot enerencuent al os s i gui ent est emas : 4. 1. -Vi vi endadi gna: Gar ant i z arelacces o a una vi vi enda di gna par a elconj unt o de l a ci udadaní a,yen par t i cul ara l os / l asj óvenesque acceden a s u pr i mer a vi vi enda como pas o haci a un pr oyect odevi dapr opi o. Apos t arporvi vi endasdeal qui l ers oci alconuncupopar amenor esde30enf unci ónde s usi ngr es os . Res er vasdeVPO par aper s onasj óvenes . 4. 2. -Empl eodecal i dad: S i endo cons ci ent esde l asal t ast as asde par o ypr ecar i edad l abor alque s uf r en l os / l as j óvenes ,pr oponemos : •F aci l i t arel aut oempl eoj oven:As es or ami ent oenl acr eaci óndecooper at i vas . . . . •Mant enerpol í t i casdei ns er ci ónl abor al . •F avor ecerel empl eoenámbi t oscul t ur al esys oci al es . 4. 3. -Par t i ci paci ón: Gar ant i z arl apar t i ci paci óndel aj uvent udenl osámbi t osdedeci s i ónmuni ci paal es :

22

•Pr omoverl apar t i ci paci óndel aj uvent udenl asdeci s i onesmuni ci pal es ,cr eandoun Cons ej osdeJ uvent udMuni ci palconder echoapr opues t asyconvozenl ospl enos . •Poneren mar cha elCons ej o Ci udadano de l aI nf anci a,en col abor aci ón con l os cent r oseducat i vos ,par af oment arl apar t i ci paci óndel ai nf anci aenl avi damuni ci pal , enunacl ar aapues t aporunaeducaci ónpar al apar t i ci paci ón. •F oment arelas oci aci oni s mo j uveni lyl ai mpl i caci ón.F aci l i t ares paci ospar a que l a j uvent uddes ar r ol l es uspr opi asact i vi dadesdemaner aaut oor gani z adayr es pons abl e. Pr omoverelencuent r o de l os / l asj óvenesque qui er enl l evara cabo pr oyect os pr opi os ,ypuedanconocerj óvenesconl asmi s masaf i ci ones( es cucharl a mi s ma mús i ca,pr act i carundepor t e,det er mi nadasaf i ci ones ,et c. ) F aci l i t ara l aj uvent ud con i nqui et udesar t í s t i casl ugar esde exper i ment aci ón ( pr ueba y ens ayo)par a que s usi deasya des de eli ni ci o puedan poner s e en pr áct i ca. •Cons egui runa i mpl i caci ón de l os / l as j óvenes en eldes ar r ol l os oci al ,cul t ur aly col ect i vo. •Conver t i rl a educaci ónenelver dader omot ordel ai nt egr aci óns oci alpl ena de l a j uvent ud. •F avor ecerl acr eaci ónder el aci onesi nt er gener aci onal es . 4. 4. -Oci oeducat i voycul t ur al : •F oment odeloci oeducat i voycul t ur al ,convar i edadencuant oaof er t a,f l ex i bi l i dad dehor ar i osydi s pos i ci óndet r ans por t epúbl i co. •F avor ecerl as al ud,l apr evenci ónder i es gos ,l aeducaci ónambi ent al yl af or maci ón cont i nua. •Act i vi dadeses pecí f i casdes ens i bi l i z aci ónyeducaci ónambi ent al . •Educaci ónpar al as ol i dar i dadyelvol unt ar i ado. •Educaci ónpar al ai gual dad. •F oment o de act i vi dades i nt er gener aci onal es que des ar r ol l en r el aci ones de conoci mi ent omut uo,r es pet oyaf ect oent r el asdi ver s asgener aci ones . •Pot enci arl a act i vi dad f í s i codepor t i va de l a gent ej oven dando pr i or i dad a l os as pect osr el aci onal es ,f or mat i vos ,l údi cos ,t er apéut i cose i nt egr ador esque t i ene el depor t e. •Pr of undi z arenl ai nf or maci ónj uveni lr es pect oal as al ud.

23


5

MEDI O AMBI ENT E

Not enemospl anet a“ B” : Reduci r ,r eut i l i z aryr eci cl ar .

Pat x i Guer r er o 47años . L i cenci adoenF i l os of í ayT eol ogí a. Pr of es or .Res pons abl edej uvent ud del adi óces i senBar akal do.

24


5

MEDI O AMBI ENT E

5. 1. -Agua: Noesneces ar i or es al t arl ai mpor t anci adees t ebi envi t al ,s i nembar go,t enemosf aci l i dad par ael ol vi dodel ascos asqueobt enemosconcomodi dad.Porel l opr oponemos : •Mi ent r asnot engamosl aabs ol ut acer t ez adequeelagua delPant anodeOi ol a es apt a par a elcons umo,s i n cont enerl i ndane en s u compos i ci ón,pr opondr emosl a des conexi óndel mi s mo. •Anal i z arelcons umoact ual yel abor arpl anespar ar educi r l o. •Real i z arcampañasdeconci enci aci ónpar aunus or az onabl e,pr ohi bi ci óndel us ode aguapot abl epar aus osi ndus t r i al es . •Coor di nadoscon l asadmi ni s t r aci onescompet ent es ,cr earuna pol í t i ca de pr eci os conr es pect o alagua,dependi endo de s uus o( i ndus t r i al ,agr í col a,pot abl e. ) ,nºde ocupant esdeunavi vi enda,pr emi andoelahor r o. •Pl anes de ur genci a ant el as equí a o ver t i dos acci dent al es ,que pr evean con ant i ci paci óndañosyal t er nat i vas . •Pant anodeGor os t i z a:acondi ci onar l ospar as uus opúbl i codepor t i vo. •Recuper aci ón de l os ecos i s t emas f l uvi al es delmuni ci pi o ( Gal i ndo, Cas t años , Bengol ea…)ypues t aenval ordel osmi s mos . 5. 2. -Bas ur asyr es i duos : EnBar akal dogener amos100t onel adasder es i duosal dí a.Es t osr es i duosens umayor í as e l l evanai nci ner aral apl ant adeZ abal gar bi ,gener ándos eemi s i onesmuyt óx i cas ,al avez ques i guenquedandoun30% dees cor i asqueal macenar .Port ant o,apos t amosporl as t r esERRES,( Reduci r ,Reut i l i z ar ,yReci cl ar )enes t eor den.Noex i s t eot r apol í t i caques ea máss os t eni bl econnues t r osdes per di ci osobas ur as .Nohaymej or esr es i duosqueaquel l os que no s e pr oducen.L a mat er i a pr i ma,l a que des per di ci amoscuando ya l a hemos ut i l i z ado,noesi nf i ni t a,porl oquel aúni cas ol uci ónpas apor quel aahor r emosens uus o,l a r eut i l i cemoscuant asvecesmej or ,yenúl t i mai ns t anci a,quel ar eci cl emos . As íescomoevi t ar emosacabarconal gunosmat er i al eses enci al est ant oenelpr es ent e comoenel f ut ur o.

26

5. 2. 1. -Reduci r : ElAyunt ami ent ot i ene compet enci asyor denanz aspar a poderapl i caruna pol í t i ca de r educci ónder es i duos : •El abor aci ón de campañas i nf or mat i vas y de col abor aci ón con l ai ndus t r i a,l as gr andess uper f i ci es ,y l ospequeñoscomer ci ant es ,par ar educi ryevi t arr es i duos . •Apl i car es t a mi s ma medi da de r educci ón de r es i duos , en l as pr opi as admi ni s t r aci onespúbl i cas ,as ícomo a l asempr es ascont r at adasporl osmuni ci pi os , ex i gi éndol oenl oscont r at osoconveni os . •El Ayunt ami ent ot i eneques erel pr i merpr opagandi s t adees t asmedi dasdeahor r oy r educci ón. •Campañasde s ens i bi l i z aci ón en l ases cuel as ,as oci aci ones ,et c. ,ani mando a l os ci udadanos / asacons umi rpr oduct osl ocal es ,al i ment osf r es cos ,compr arenpequeños comer ci os ,evi t arl ospr oduct ost óx i cos ,evi t arel embal aj eex ces i vo,ut i l i z arbot el l asde vi dr i o,evi t arel PVC,l asbandej asdecor chobl anco,nocompr araer os ol es … 5. 2. 2. -Recuper arr eut i l i z ar : Bar akal do ha par t i ci pado dur ant e añosen l ar ecogi da de r opa con l oscont enedor es par at alef ect oquet ení al acooper at i vaKooper a.L osobj et i vosdees t acooper at i vade i ns er ci óns oci als on:l agener aci ónempl eopar aaquel l asper s onasquet i enenmásdi f í ci l s ui nt egr aci óns oci alyl abor al ,ydaruns egundous oal osobj et os .Ademásdaunnuevo us oal ar opa yl a cons i gui ent er educci ón de r es i duos ,ha per mi t i do que f ami l i ascon neces i dadder opapuedanaccederael l adef or maeconómi ca. T odo s on benef i ci os ,ecol ógi cos ,s oci al es ,et c.y s i n embar go nues t r o ayunt ami ent o deci di ó qui t arl oscont enedor esporahor r ar s e unoscuant oseur osque pagaba a l a empr es a porl ar ecogi da;s i nt eneren cuent al os gr andes benef i ci os que es t aba gener ando,nicont arconelahor r oques uponí a,porelnúmer odet onel adasquedej an dei nci ner ar s e.

27


5

MEDI O AMBI ENT E

Deahí nacenl ass i gui ent espr opues t as . •Vol vera col ocarl oscont enedor esde r opa de l a cooper at i va Kooper a;dando un pas o másen l ar eut i l i z aci ón,apos t amosporl a col ocaci ón de cont enedor esde r ecuper aci ónenl osquepoderdepos i t arpequeñosel ect r odomés t i cos ,cal z ado,l i br os , j uguet es ,et c.quepuedans err epar adosporal gunasONGsques ededi canael l o,y puedant eneruns egundous o. •Ademáshabr áquegar ant i z arl ar ecogi dadevol umi nos osqueper mi t aunnuevous o del osmi s mos . •Reut i l i z arenvas escol ocandomáqui nasdel s i s t emar et or naquei ncent i venl aent r ega del osmi s mos . 5. 2. 3. -Reci cl ar : Par apoderr eci cl aresneces ar i ocomopr i merpas o,unaef ect i var ecogi das el ect i vaen or i gen,cuant o mej ors ea l ar ecogi da,másf áci leselt r at ami ent o yr eci cl ado de l os r es i duos . L osr es i duospas andes erdes per di ci osas err i quez aconval i os asut i l i dades .Not enemos dudasde que elr eci cl aj e de bas ur a esuna i ndus t r i a en auge.L osAyunt ami ent osno deber í anol vi dar l o.Abogamosporl ai ns t al aci óndel númer odecont enedor esenf unci ón del oshabi t ant esdecadaz ona. L as egundaf as es er í al acr eaci óndevar i osGar bi gunesenl ugar esdel muni ci pi ocer canos al osci udadanos / as .Enes t ospunt osver dess er ecoger í anl ospr oduct ost óx i cos( pi nt ur as , di s ol vent es ,acei t es ,es combr os ,el ect r odomés t i cos ,t ex t i l es . . . ) . Des de I r abaz i Ganar Bar akal do, apos t amos por ver t eder os cont r ol ados menos cont ami nant esypel i gr os osquel osver t eder osdeal t or i es go quecont i enenl asceni z asy es cor i asgener adasporel f unci onami ent odel aI nci ner ador a. •Apos t amosporun model o de r ecogi da s el ect i va en cuat r of r acci ones :mat er i a or gáni ca( conl ai mpl ant aci óndel qui nt ocont enedor ) ,papel ,vi dr i oyr es t o,apoyando cuant asex per i enci asl o apl i quen o l o mej or en.L a ci udadaní at endr á que el egi rel modo.

28

•Unmayorpr ot agoni s modelayunt ami ent oenl aspol í t i casambi ent al esmedi ant el a pr omul gaci óndeor denanz asf i s cal esyambi ent al esquecont empl enecot as as ,con elobj et odegar ant i z arl ar educci ónenl apr oducci ónder es i duosypos i bi l i t arelpago del oscos t esr eal esdels er vi ci odeges t i óndel osr es i duosur banos . •Des echamos l ai nci ner aci ón como model o de ges t i ón de r es i duos porcar a, ant i ecol ógi ca y per j udi ci alpar al as al ud públ i ca ypor que i mpos i bi l i t al ar ecogi da s el ect i vademat er i aor gáni cayot r osmat er i al es . •Ex i gi mosquet odopr oyect odeges t i ónder es i duosvayaacompañadodepr ogr amas deEducaci ónAmbi ent albas adosenl ar educci ón,r eut i l i z aci ónyr ecogi da s el ect i va ( enes t eor dendei mpor t anci a) . •Ent endemos que l a educaci ón ambi ent al debe cons egui rl a par t i ci paci ón ci udadanaenl at omadedeci s i onesr es pect oal model odeges t i óndel osr es i duos .Por t ant o,denunci amosl asact ual escampañasque obvi anes t e pr oces o yque i ncl us o di f i cul t anoi mpi denl apar t i ci paci ón. •Esi mpor t ant e pr omoverl a cr eaci ón de una pl ant a de compos t aj e en l a mar gen i z qui er da.A l a vezque r educe másl osr es i duos ,( 83% de r educci ón delpes of i nal ) puede gener arempl eo en l az ona,y puede pr oveerde abonosecol ógi cosa l os j ar di nesy huer t osur banosde l a mar gen i z qui er da con elcons i gui ent e ahor r o.El r endi mi ent odel a pl ant as er í a porcada 100T onel adasdemez cl a s egener ar í an17 T onel adas de compos t .L a mat er i a or gáni ca es el50% delt ot alde l a bas ur a, i magi nemosel ahor r oques upondr í aapos t arporel compos t aj e. 5. 3. -Z onasver des : Es t udi odel apr opues t adeCi nt ur ónVer depar aBar akal dor eal i z adaenvar i asocas i ones porcol ect i voss oci al esyecol ógi cosdelmuni ci pi o:ElRegat o,F i nca Munoa,Cor di l l er a S as i bur u, … cr eandodees amaner aunes paci odeoci oypul mónpar ael muni ci pi o. As ími s mo,r ecuper art odosl ospas eos ,r ut asys ender osex i s t ent esporl osmont esde l a z ona,par aquet odosl osveci nos / aspuedandi s f r ut ardenues t r oent or no. Pr omoci onarl aagr i cul t ur aecol ógi cayl osdenomi nadoshuer t osur banos ,dandous oal os t er r enosendes us o.

29


5

MEDI O AMBI ENT E

5. 4. -Movi l i dad: Quer emosun Bar akal do s os t eni bl e ahor a y en elf ut ur o,una ci udad que s e hace cons ci ent edel ahuel l aecol ógi caquedej a.Vi vi mosenunpl anet aconr ecur s osl i mi t ados yt enemosquecui darbi endeél par aquepuedacubr i rl asneces i dadesdet odasyt odos ; enel moment opr es ent eyenel f ut ur o. Apos t amosporunaci udadmásamabl er es pet uos aconl abi ciyelpeat ón.Unaci udad as ít endr í a menoscont ami naci ónymenosr ui do,conl oqueganar í amosencal i dad de vi days al ud.S il abi cis evai mponi endocomomedi odet r as por t ehabi t ual ,mej or ar í al a s i t uaci óndel t r áf i cor odado,yaqueel númer odedes pl az ami ent osenel cochepar t i cul ar s er educi r í an s ens i bl ement e.L a bi cipuede s erun medi o de t r ans por t es al udabl ey r es pet uos oconel medi oambi ent e,al aparqueunabuenacompañer aenl osmoment os deoci oyes par ci mi ent o. Cones t ai deadeci udadcomof i n,des deI r abaz i GanarBar akal dohacemosl ass i gui ent es pr opues t asconcr et asqueayudenacons egui r l o: 5. 4. 1. -Es t i mamosopor t unounpl andemovi l i dadcompl et ament enuevo:Amabl econel peat ónyconunmej ors er vi ci odet r ans por t epúbl i co.Uns er vi ci odeKbusconvehí cul os el éct r i cosdemenort amaño,conmayorf r ecuenci aydi s t i nt osr ecor r i dos . Es t epl ans er eal i z ar á def or mapar t i ci pat i va,cont andoconl asper s onasycons ut ej i do as oci at i vo. 5. 4. 2. - Ant el os pr obl emas de apar cami ent o,f oment ar elus o de apar cami ent os di s uas or i os ,bar at osy vi gi l ados ,par ar et i r arvehí cul osde l asz onasmáss at ur adas .El apar cami ent odel BEC yel deMegapar k,s epuedenapr ovecharmás .Par apr omovers u us o,esneces ar i ount r ans por t epúbl i cobar at o. 5. 4. 3. -Vemosneces ar i aunar ees t r uct ur aci óndelact uals i s t emadeOT A.El di s eñoact ual , nos ecor r es pondeconel model odeci udadquedef endemos .

30

Elobj et i vopr i nci paldel aOT Adebi er as erl adi s uas i óndelus odelvehí cul opr i vadocomo medi odet r ans por t edent r odel aci udad( par ael l ot ambi énhabr í aquedot aral osbar r i os demásequi pami ent os ,ambul at or i os ,cas asdecul t ur aconf unci onami ent or eal ,donde s e puedan hacert ambi én ges t i onesdelayunt ami ent o) .No puede conver t i r s e en un s i s t emar ecaudat or i o. Apos t amosporunar emuni ci pal i z aci óndel oss er vi ci osyl aOT Anoesunaexcepci ón. L aOT Anot i eneques eruns er vi ci oquegener ebenef i ci osys i as í f uer aquer eper cut i er aen l amej or adel s er vi ci o. 5. 4. 4. -L aspl az asdedi s capaci t adost i enenques erpr opor ci onal esent odoel muni ci pi o. 5. 4. 5. En l ospar ki ngs ces i onar i osmuni ci pal escr ear emosun s er vi ci o de r ot aci ón de vehí cul os . 5. 4. 6. -F oment arl a educaci ón vi alen l oscol egi os .Que l osyl asj óvenesapr endan a mover s eenbi ciporl aci udad,r es pet andoyconvi vi endot ant oconl ospeat ones ,como conl osvehí cul osamot or . 5. 4. 7. -Aument arel númer odeapar cami ent osdebi ci scer cadel oscol egi os ,bi bl i ot ecas , pol i depor t i vos ,yaquel l osl ugar esdondel agent es edes pl aceconl abi ci .Apar cami ent os s egur osycubi er t os . 5. 4. 8. -Pr és t amosde bi ci s ,no s ol o par a elver ano,s i no par at odo elaño.Habi l i t ando di s t i nt ospunt osde r ecogi da y ent r ega.Apos t amost ambi én porconveni oscon l os muni ci pi osveci nosf avor eci endo as íl a movi l i dad ent r e el l os .Par a qui enest enganmás di f i cul t adesf í s i caspar as al varl osdes ni vel esde l a ci udad,ex i s t el a pos i bi l i dad de bi ci s el éct r i cas . 5. 4. 8. 1. -Mej or arl asi nf r aes t r uct ur as : Conect arelbi degor r iconelcent r odel aci udad,concar r i l espr opi osoconz onasde vel oci dad r educi da 20 ó 30 donde s e pr i or i z a elpas o de l a bi ci .Esneces ar i al a conex i óndel osbar r i osent r es í . 5. 4. 9. -Pr oponemoselus odeas cens or espar as al varl osobs t ácul osar qui t ect óni cos( s on másef i cacesquel ases cal er asmecáni casyr equi er enmenosmant eni mi ent o) .

31


5

MEDI O AMBI ENT E

5. 4. 10. -L ocal i z aci óndepar adasdet r ans por t epúbl i coconcr i t er i osdeacer cami ent oe i ncor por andomedi dasquef aci l i t enl osdes pl az ami ent os( hor ar i os ,i t i ner ar i os ,et c. )des de unaper s pect i vadegéner o. 5. 5. -Vi vi enda: Pot enci arl ar ehabi l i t aci óndevi vi endas . L osedi f i ci osdemayoredad t i enenneces i dad deuna r ehabi l i t aci ónener gét i ca ( del as 45. 323 vi vi endasdelmuni ci pi o,25. 000 f uer on cons t r ui dasant esde 1980) .Es t o podr í a gener arenBar akal doent r e7001. 600pues t osdet r abaj o,ques upondr í aundes cens ode ent r eun7% yun17% enl at as adedes empl eodel aci udad. Esci er t oquees t oconl l evaunai nver s i ónpúbl i ca:unos14. 000€/ añoporempl eocr eadoy un s ubs i di o medi o 20. 000 €/ año;per o almi s mo t i empo gener amos unos ahor r os i mpor t ant es :Porcada1. 000€i nver t i dos ,620r et or nanpori mpues t osycot i z aci ones ,del os 14. 000€i nver t i dos ,s er ecuper an8, 700€. Además ,un mej orai s l ami ent o de l osedi f i ci os ,s upondr í a un ahor r o ener gét i co que es t i mamosen600mi l l onesdebar r i l esdepet r ól eodeener gí af i nal .Es t emenorcons umo s uponenmenosemi s i onesdeCO2( 300mi l l onesdet onel adasmenos ) . L ar ehabi l i t aci ónener gét i cadevi vi endasayudaenl acons t r ucci óndeunnuevomodel o ener gét i co( menosdependi ent edecombus t i bl esf ós i l es ) ,unacons t r ucci ónmásef i ci ent e yf oment odelempl eol ocal . Des deel ayunt ami ent opr omover emos : •S ubvenci onesal ar ehabi l i t aci ón •F i nanci aci onesbl andas •Modi f i caci óndel I BIenf unci óndel acal i f i caci ónener gét i cadel osedi f i ci os .

30

5, 6. -Educandoenelr es pet ohaci al osani mal es . El r es pet oquedebemoshaci anues t r osr ecur s osnat ur al eshadeex t ender s et ambi énal os ani mal esquecompar t ennues t r ohábi t at .Par ael l opr oponemos : •Pot enci arl a pr ot ecci ón de l osani mal esmedi ant e una Or denanz a Muni ci palque i ncl uyal apr ohi bi ci óndes uvent a,s al voporcr i ador esaut or i z adosyconunoscr i t er i os es t r i ct os . •Habi l i t ares paci osycor r edor esver despar ael s ol azdel osani mal esdecompañí a. •Mant enerl acompet enci aenelámbi t oder ecogi da,t enenci aycont r oldeani mal es ydot ar l adel osmedi osyf ondosneces ar i os ,as ícomodelper s onalcual i f i cadoconel obj et i vodequel aper manenci adel osani mal esenl asdependenci asmuni ci pal ess ea encondi ci onesdi gnas .S emaxi mi z ar áelacogi mi ent odedi chosani mal esenhogar es . •Cont r ol ar l a s uper pobl aci ón ani mal medi ant e l a cas t r aci ón, i mpl ement ando campañasdeconci enci aci ónymedi daspar af aci l i t aral aci udadaní al acas t r aci ón des usani mal es . •I ncent i varelcui dado de l as col oni as de aves y f el i nas en núcl eos ur banos , cont r ol ando elnúmer o de i ndi vi duosde di cha col oni a us ando elmét odo CCR ( Capt ur ar Cas t r ar Rei ns er t ar ) . •I mpl ement armedi das par a que l os ani mal es de compañí a puedan vi aj aren t r ans por t epúbl i comuni ci pal . •I mpl ement arl af i gur a delDef ens or / a del osAni mal es ,as oci ada a l a concej al í a de Medi oAmbi ent e,dot ándol adecompet enci as uf i ci ent epar al ucharcont r ael mal t r at o ani mal . •Cr earpat r ul l ases peci al i z adasen l al ucha cont r a elmal t r at o ani maldent r o de l a Pol i cí amuni ci pal . •Real i z arpr ogr amasdes ens i bi l i z aci ónr es pect oanor masdeconvi venci ayr es pet o. •Vi gi l arelcomer ci odees peci esi ncl ui dasenel conveni oCI T ES .

31


6

URBANI S MO

Unaci udadamabl e par avi vi r .

Nat al i aRodr í guez 30años . Di pl omadaenRR. L L .yges t or ade r ecur s oshumanos .S i ndi cal i s t a.

Elmer cado yl ai ni ci at i va pr i vada no puedens erl osúni cosmot or esenl a def i ni ci óny t r ans f or maci óndenues t r opuebl o. Neces i t amosuna mayori mpl i caci ónpúbl i ca,nos ol ament edeci di endoydes ar r ol l ando l as nor mas ur baní s t i cas ( úni co ámbi t o de deci s i ón que alpar ecerdej an par a el Ayunt ami ent o,con l aspr es i ones ,neces i dad de f i nanci aci ón y cas osde cor r upci ón ur baní s t i caal asquehani ncur r i douns i nf í ndeayunt ami ent osyal asqueúl t i mament et an acos t umbr adoses t amos ) ,neces i t amosunamayori nt er venci ónmuni ci pal .Per opar aes o t ambi énneces i t amosmásr ecur s os ,r ecur s osdel osquehas t aahor anodi s ponemos . Por es o, y de f or ma t r ans ver s al ,I r abaz i Ganar Bar akal do pr opondr á pact os s upr amuni ci pal es ,una vi ej a vi s i ón muni ci pal i s t a que aún no s e ha des ar r ol l ado yque i mpul s ar emosen aquel l osf or osdonde es t emospr es ent es .Apos t amos pormayor es r ecur s osy compet enci as ,que ent r e ot r ascos asnosper mi t an at enderl asdemandas ur baní s t i cas . 6. 1. -Unmodel odeci udadmáscer cana,acces i bl eypr ogr es i s t a: Ahor aes t áenf as ededebat eyal egaci onesel PGOU,esunbuenmoment opar adeci di r ent r et odosyt odasqué model o de ci udad quer emos .Des de I r abaz i GanarBar akal do pr oponemosunmodel odeci udads os t eni bl e,cer cana,humana.Conz onasver desyde es par ci mi ent oent odosl osbar r i os ;conequi pami ent oss oci ocul t ur al esydeat enci ónal as per s onasr epar t i doshomogéneament eport odoelmuni ci pi oycones peci alat enci óna l osbar r i osconmásdéf i ci t senequi pami ent os . Además ,quer emosque es t a deci s i ón s et ome de l af or ma t r ans par ent e,y porel l o pr oponemosuncons ej our baní s t i codepar t i ci paci ónci udadanaconunacapaci dadr eal dedeci di ryconunapar t i ci paci ónl omásampl i apos i bl e.

35


6

URBANI S MO

L aex i genci ayel compr omi s odepot enci arei mpul s arl apl ani f i caci ónur baní s t i cadeuna maner a democr át i ca ypar t i ci pat i va yuna f unci ónpúbl i ca delur bani s mo,nosex i ge l a pr es enci adel oscol ect i vosdemuj er esenl ospr oyect osdepl ani f i caci ónur baní s t i capar a que s e cont empl en s usdemandasde equi pami ent osen bas e a una per s pect i va de géner o. Port ant o,des deI r abaz i GanarBar akal dopr oponemos : 6. 1. 1. -L ar ecuper aci óndel oscent r osur banos ,ext endi endoal máxi mol apeat onal i z aci ón de l osmi s mos ,des ar r ol l ando pol í t i casde r ehabi l i t aci ónde vi vi endasant i guasdes de l a per s pect i vapúbl i ca. 6. 1. 2. -F avor ecerel des ar r ol l odel oshuer t osur banos ,i mpul s andol oses paci osver desens u ver t i ent epr oduct i vaydeus o. 6. 1. 3. -Medi daspar at r anqui l i z arelt r áf i cor odadodent r odenues t r omuni ci pi o,conelf i n demej or arl aconvi venci aent r eelpeat ónyelaut omóvi l ,as ícomopar al ami ni mi z aci ón del acont ami naci ónambi ent al yacús t i capr oduci daporel mi s mo. 6. 1. 4. -I mpul s arl ar educci ón de r es i duos ,l ar eut i l i z aci ón y elr eci cl aj e,f i j ando como hor i z ont eel “ ver t i docer o” . 6. 1. 5. -I mpul s arl apr omoci óndel aAgenda21l ocal . 6. 1. 6. -Noaut or i z arl ai ns t al aci óndemásant enasdent r odel cas cour bano,as í comodel a ex i genci a delcumpl i mi ent o de l asnor masde pr ot ecci ón de l asper s onasyelmedi o ambi ent ededi chasant enas . El abor ardeunmapar adi oel éct r i coconl asz onasdenues t r omuni ci pi ocont ami nadaspor el ect r opol uci ón.

36

Enl a medi da del opos i bl e,l a ubi caci óndei ns t al aci onesdet el ef oní a móvi ls ehar á en s uel opúbl i conour bani z abl e,mant eni endounasdi s t anci asdedi chasi ns t al aci onesdeal menos100met r osdel asvi vi endasy300deuncent r o educat i vo,s ani t ar i o,ger i át r i co o anál ogo,aunque es t a di s t anci a podr ás err evi s ada,aument ada o di s mi nui da s egúnel t i podet ecnol ogí aempl eada. 6. 1. 7. -Es ponj ami ent odel osbar r i os . Bar akal dot i eneques erunmuni ci pi odondedél omi s movi vi renel cent r ooenl osbar r i os más al ej ados ;par a el l o hay que pr es t ar es peci alat enci ón a l os equi pami ent os , mant eni mi ent oycons er vaci óndel osbar r i osmásal ej ados . 6. 1. 8. -Cons t r ucci óndei nf r aes t r uct ur asur banaspar aelf oment odelt r ans por t epúbl i coy enbi ci .Pr i or i z arel peat ónyel t r ans por t epúbl i co. 6. 1. 9. -Pr oponemosl a cons t r ucci ón de un t únelen Ront egi ,par af aci l i t arl as al i da del cent r o delmuni ci pi o,y conect arelbar r i o de L ut x ana con elcent r o.I ncl ui res t a i nf r aes t r uct ur aenel PERIdeS ef ani t r o. 6. 1. 9. -Ampl i aci óndel asz onasyr ecor r i dospeat onal espar af aci l i t arl amovi l i dadapi ey enbi ci cl et adent r odel muni ci pi o. 6. 1. 10. -Supr es i óndebar r er asar qui t ect óni casur banas ,t ant oenl osedi f i ci oscomoenl os t r ans por t espúbl i cosyno s ol ament e par a per s onasdi s capaci t adas ,s i no t ambi én que per mi t anel acces odecochesys i l l asdebebésycar r osdel acompr a. 6. 1. 11. -F aci l i t arl amovi l i dadpar ael acces oal osbar r i osal t osdel muni ci pi o,pormedi ode l ai ns t al aci óndeas cens or es . 6. 1. 12. -Supr es i ónde l oss ubt er r áneosdelmuni ci pi o yde l osacces osl aber í nt i cosa l as vi vi endas ,que s oni ns egur os ,es peci al ment e porl a noche,ymej or arl ai l umi naci ónen t odosl osbar r i os ,es peci al ment eenl osmásdes pobl ados . 6. 1. 13. -Elmuni ci pi oes t ál l enodebol ar dosymuchosdeel l osmalcol ocados .Es t udi ars u neces i dadenf unci óndelPl andeMovi l i dad.

37


6

URBANI S MO

6. 1. 14. -Pr oponeren l asi ns t anci asopor t unasels ot er r ami ent o de l asví asde Renf ey apr ovechami ent odel es paci odi s poni bl epar az onasver des . 6. 1. 15. -Recuper arl ahi s t or i aocul t adel asmuj er esdelmuni ci pi o,ot or gandos usnombr es acal l es ,pl az as ,edi f i ci oset c. 6. 1. 16. -Apos t amosporl a cons er vaci ón delPat r i moni oI ndus t r i alde nues t r o muni ci pi o. Rehabi l i t ar l osyponer l osals er vi ci odet odosl osveci nos / as .S i endoas íl ugar esenl osque demos t r arnues t r o pas ado i ndus t r i al( como porej empl o,l oshor nosde coque en L as Del i ci as( ant i guaPROF US A) ,ol oscar gader osdemi ner al del aOr coner a) . 6. 1. 17. -Ampl i aci óndel ospar quesi nf ant i l esenBar akal doycubr i rci er t asár easpar aque puedans erut i l i z adost odoel año. 6. 1. 18. -Abr i rl asi ns t al aci onesmuni ci pal es( col egi os ,camposde f út bolet c. )par as u apr ovechami ent oporpar t edel aci udadaní a. 6. 2. -Vi vi endadi gna Apos t amosporl ar egener aci ón de l a ci udad cons ol i dada,par a darr es pues t aal a neces i dadder ehabi l i t arel par quer es i denci al ex i s t ent eygar ant i z arunavi vi endadi gnaa l oss ect or esdepobl aci ónmásdes f avor eci dos . Pr oponemosun anál i s i s que per mi t a conocerl as neces i dades r eal es ,as ícomo un i nvent ar i o delpar que de vi vi endasvací as ,movi l i z ándol o en benef i ci o de l as oci edad ( medi ant ei mpues t osyt as as ) . 6. 2. 1. -El abor aci óndecens osmuni ci pal esdeper s onass i nvi vi enda,par aas í conocercon ex act i t ud l a demanda r ealex i s t ent e,con es peci alat enci ón a l a de l as muj er es cons i der adas i ndi vi dual ment e o como r es pons abl es de f ami l i as monomar ent al es y muj er esi nmi gr ant esenBar akal do.

38

6. 2. 2. -Apos t amospordef i ni ren l osnuevosdes ar r ol l osur baní s t i cosun por cent aj e de vi vi endapúbl i caporenci madel osmí ni mosl egal es . 6. 2. 3. -T enemosuna s oci edad muni ci palpar al a ges t i ón ur baní s t i ca,Er et z a,per o no es t amosconf or mescons uf or madef unci onami ent oporl oquepr oponemosunaEr et z a máspar t i ci pat i vayconunamayori nt er venci ónenmat er i aur baní s t i caydevi vi enda. L i gado a l o ant er i or ,pr oponemospol í t i casde adqui s i ci ón de s uel o y de vi vi endasen al qui l er . 6. 2. 4. -Es t udi ar emosl af ór mul apar aqueenBar akal donos epr oduz cani ngúndes ahuci o def ami l i ascondi f i cul t adeseconómi cas . 6. 2. 5. -Cr eaci ónconj unt aconelGobi er noVas co,deunpl andevi vi endapar as uus oen r égi men de al qui l ero pr opi edad,s egún l asneces i dades ,como f or ma de acer carl a vi vi endaaaquel l oscol ect i vosconmayor esdi f i cul t adeseconómi cas ,conunar ef er enci a ex pr es aal asf ami l i asmonopar ent al es 6, 2. 6. -Bus carunas ol uci ónal PERI06deSef ani t r o.Unar epues t aquet i enequedars al i daa l asdemandasdel os / ascooper at i vi s t as ,as í comoat enderal asneces i dadesdes er vi ci os quet i eneel bar r i odeL ut x ana. 6. 2. 7. -Pr i marl acons t r ucci óndevi vi endascont écni casbi ocl i mát i cas . 6. 3. -Ener gí a 6. 3. 1. -Conelf i ndei ncr ement arelahor r oener gét i cohayquei rs us t i t uyendoennues t r o muni ci pi ol oss i s t emasdeal umbr adoex i s t ent esencal l esei ns t anci asmuni ci pal esporot r os másef i ci ent es . 6. 3. 2. -T r ans f or mador es con campos el ect r omagnét i cos ,cambi ar l os de ubi caci ón o apant al l ar l os .

39


7

PRES UPUES T OSMUNI CI PAL ES

Elpr es upues t o debe s ernues t r a maner a de podercambi arl ascos as ,t r ans f or marl a s oci edad,en def i ni t i va,una her r ami ent a de i nt er venci ón par al at r ans f or maci ón de nues t r omuni ci pi o. Elayunt ami ent o,at r avésdeunaadecuadages t i óndelpr es upues t omuni ci pal ,t i enel a obl i gaci óndel ucharcont r al adi s gr egaci óns oci al ,af avordeundes ar r ol l oequi l i br ado delconj unt odel osbar r i osqueconf i gur anelmuni ci pi o,ydel ascl as es ,capass oci al eso s egment osdepobl aci ónquehabi t anenel mi s mo. I r abaz i GanarBar akal dopr oponeunamayoraus t er i dadyef i caci aenl ages t i ón, as í como unamayoref i caci aenl al uchacont r aelf r aude,baj adades al ar i ospar al osconcej al es l i ber ados / asys upr es i óndel oscar gospol í t i cosdel i br edes i gnaci ón. L ospr es upues t osmuni ci pal esdebendes er vi rpar al ucharcont r al aexcl us i óns oci alyl a mej or ades er vi ci os ,s obr et odoenunmoment odecr i s i scomoel act ual . Pr es ent ar emospar t i daspr es upues t ar i aspar a des ar r ol l arnues t r aspr opues t aspr ogr amát i cas . T enemosquedot ar nosdeuna s uf i ci enci apr es upues t ar i apar a at enderl asneces i dades r eal esdel osBar akal des es / as ,porl oque def endemosunmuni ci pal i s modei z qui er das .

I s r ael Es cal ant e 34años . T écni codeequi posi nf or mát i cos . Admi ni s t r at i voycamar er o. Act i vi s t as oci al yr es pons abl edeMovi mi ent osS oci al esdel EPK/ PCE.

24

Pr es upues t ospar t i ci pat i vos par aeldes ar r ol l o equi l i br adodeBar akal do.


7

PRES UPUES T OSMUNI CI PAL ES

7. 1. -Pr es upues t ospar t i ci pat i vos ,públ i cos ,dando l a voza l osveci nosque r eal ment e conocens usneces i dades ,concont r olci udadanoyconpr i or i dades .

Def i ni rt as asque gr avenl a pr oducci ónde r es i duos ,es t abl eci endo des gr avaci onesy/ o exenci onesporeldes ar r ol l odepol í t i casambi ent al espos i t i vas .

7. 2. -I mpues t osyt as as

Es t abl ecert as aspar al ascompañí asel éct r i casporelus odeldomi ni opúbl i comuni ci pal par as usi nf r aes t r uct ur as .

Conr es pect oa l ast as as ,i mpues t osypr eci osporl oss er vi ci ospúbl i cosmuni ci pal es .Nos opondr emosai ncr ement osporenci madel I PC. Pr opondr emosunamayorpr ogr es i vi dadal ahor adepagari mpues t os .S obr el abas ede l ospr i nci pi osdeequi dad,s uf i ci enci aypr ogr es i vi dad,as í comomási mpues t osal asact i vi dadeseconómi casmásl ucr at i vas ,quehacenf undament al ment el asgr andesempr es as pr ot egi endoas íal pequeñocomer ci ool apequeñaempr es al ocal . Boni f i caci onesyexenci onesal asuni dadesconvi venci al esendes empl eooconpocos r ecur s osenel pagodel ast as as . Pr oponemosboni f i caci onesenf unci óndecr i t er i osder ent apar al ospr eci ospúbl i cosde s er vi ci osmuni ci pal esbás i cosas í comopar af ami l i asnumer os as . Apl i carboni f i caci onesenel I BI ,enf unci óndes usi ngr es osdel auni dadf ami l i ar ,el val orde l asvi vi endasydel númer odemi embr osdel auni dadf ami l i ar . Recar gasenelI BIpar aaquel l asvi vi endasys ol ar esvací osenf unci óndelt i empodeno ocupaci ón.

40

7. 3. -Gas t oPúbl i co Pr opondr emosque elgas t o públ i co s e or i ent e haci al oss ect or esmásdébi l esde l a s oci edadyques er eduz canl osgas t ospr es ci ndi bl es .Def ender emosunapol í t i cadegas t o aus t er ayr aci onal ,per oquepr i or i cel oss er vi ci ospúbl i cosyl ai nver s i ónpar acr earempl eo. Pr oponemos r es t r i ngi rl os gas t os muni ci pal es di f í ci l ment e j us t i f i cabl es ( comi das , pr ot ocol os ,di et a, …) S omospar t i dar i osdei ncl ui renl ospl i egosdecont r at aci óncr i t er i osdeadj udi caci ónque pr i men a l asempr es asl ocal esy r egi onal es ,en cuant oal a cont r at aci ón de obr asy s er vi ci os que r es pet en l os der echos s oci al es de s us t r abaj ador es / as ,gar ant i cen s u s egur i dadys al ud,s ecompr omet ananohacerus odeET T synogener endi s cr i mi naci ones s al ar i al esr es pect oal ost r abaj ador es / asmuni ci pal es .


8

EMPL EO

L asl ocal i dadesde l a Mar gen I z qui er da ocupan l ospr i mer osl ugar esde l al i s t a de muni ci pi os vas cos con mayor es t as as de par o, una s i t uaci ón que col oca a Bar akal do—con s uscas i10. 000 des empl eados — como l a déci ma l ocal i dad en peor s i t uaci ónl abor al del acomuni dadaut ónoma.As í l oi ndi canl osdat osdel s er vi ci ovas code empl eoL anbi de

Empl eopar a unavi dadi gna.

L acr i s i sf i nanci er ayeconómi cahapues t odemani f i es t oqueel s i s t emacapi t al i s t aact ual esi ncapazde darr es pues t aal asneces i dadesde l a pobl aci ón,gener ando gr andes des i gual dadesent r e aquel l asper s onasque t i enen r ecur s ospr opi ospar a cubr i rs us neces i dadesyqui enesnol ost i enen,des i gual dadesquecadavezs onmayor esyhacen queex i s t anennues t r as oci edadci udadanos / asdepr i mer aydes egunda. L acr i s i seconómi ca,s oci al yambi ent al quees t amosvi vi endoest ambi énunaopor t uni dad par acons t r ui runnuevomodel odes oci edadbas adoenl as os t eni bi l i dad,quepongal a economí aals er vi ci odel aci udadaní a.

Mar i ví F r ei r e 40años . L i cenci adaenQuí mi ca. T r abaj aenEKOACG.Act i vi s t as oci al ( mi embr odeBer r i Ot x oakyAs oc. Bi z kai nadeDi abet es )

Nues t r oobj et i voesi mpul s arelempl eoj us t oys os t eni bl equef avor ez cal adi gni dadyl a cal i daddevi dadet odasl asper s onas ,gener andonuevosempl eosyr ecuper andoot r os s ect or es .Deahí nacennues t r aspr opues t as : 8. 1. -Def ens adelempl eopúbl i co. 8. 1. 1. -Apos t amosporl ar emuni ci pal i z aci óndes er vi ci os .Noquer emos l a pr i vat i z aci ón de s er vi ci osmuni ci pal esy abogamosporl ar ever s i ón a l a ges t i ón públ i ca cuando concl uyanl oscont r at os . Convocat or i asdeempl eopúbl i copar ar epos i ci óndepl ant i l l ayconver s i óndel aspl az as de per s onall abor alact ualen f unci onar i ado,a t r avésde l asopor t unasopos i ci ones públ i cas .I nt ent ar emosacoger nosal or evi s t oex cepci onal ment eenl aL ey36/ 2014,de26 dedi ci embr edePr es upues t osGener al esdel es t adopar ael 2015,enl aques er ecogel a pos i bi l i daddeunanuevacont r at aci ónj us t i f i candol aneces i dadur gent eei napl az abl e.

45


8

EMPL EO

8. 1. 2. -I ncl ui rcl áus ul as s oci al esque def i endan elempl eo di gno y es t abl e en t oda l i ci t aci ón muni ci pal . As ími s mo, i ncent i var a aquel l as empr es as que t engan una pr oyecci óns oci al yquef oment enl ar educci óndej or nadapar ar edi s t r i bui rel empl eo.

8. 2. 4. -Def ens adelpequeñocomer ci odebar r i of r ent eal asgr andess uper f i ci esycuant as i ni ci at i vasnosacer quenaunmuni ci pi omáss os t eni bl e.Par ael l o,f avor ecerelacces oal mi cr ocr édi t opar al acr eaci óndenuevasempr es as .

8. 1. 3. -Pr ogr amasdeempl eomuni ci pal ,es peci al ment edi r i gi doal ospar ados / asqueno cobr anpr es t aci óneconómi ca.

8. 3. -Cr eaci ónypues t a enmar cha deunCons ej oMuni ci paldepr omoci ónEconómi ca con l a máx i ma par t i ci paci ón ci udadana,s i ndi calys oci alpar as egui rl a evol uci ón del empl eoenel muni ci pi o.

Par aes t ospr ogr amasunabuenabas epuedes erl ar eal i z aci óndeobr asneces ar i asenel muni ci pi o( pr ogr amasmedi oambi ent al es ,mant eni mi ent odel ocal espúbl i cos ,col egi os , i ncl us ovi vi endasmuni ci pal es ,et c. ) ,quenosper mi t anpodercont r at araes asper s onas ,y que puedan combi narempl eo con f or maci ón.Par al el ament e,r eal i z arpr ogr amasde i ns er ci óns oci ales peci al ment epar al oscol ect i vosdedi f í ci lempl eabi l i dad. 8. 2. -Cr eaci óndeEmpl eo: 8. 2. 1. -Apos t arporl a cr eaci ón de nuevasact i vi dadesen elpr i merys egundo s ect or . I mpul s andol acr eaci óndecooper at i vasy/ oempr es asdei ns er ci ón. 8. 2. 2. -F oment arelempl eo en els ect ort ecnol ógi co.Es t a pr evi s t al a cr eaci ón de un par que t ecnol ógi co en Bur ceña,per ot odosl osi nf or mesecol ógi cosdes acons ej an s u cr eaci ónporl ai nundabi l i daddel ost er r enos .Pr oponemosbus car l eunanuevaubi caci ón, s i nr enunci aral asvent aj asquet i enel acr eaci óndeempl eoenes t ecampodel aI +D.

8. 4. -Empl eoenper s pect i vadeGéner o •Adopt armedi dasencami nadasal ael i mi naci ónens uámbi t odel asdi s cr i mi naci ones di r ect asei ndi r ect asenl ades i gual dads al ar i aldel asmuj er es . •Pr omoci óndel af or maci ónocupaci onalagr ar i apar al oss ect or esdemuj er esenel ámbi t or ur al ( es peci al at enci ónaEl Regat o) . •F oment arelcooper at i vi s mo yelt r abaj o as oci ado del asmuj er es ,l l evando a cabo acuer dosconent i dadesbancar i asl ocal esat r avésdeunapol í t i cadecr édi t osbl andos par at odosaquel l ospr oyect osques ees t i menvi abl es . •I ncl us i óndel aper s pect i vadegéner oenl oscont r at osques es us cr i banconper s onas yempr es as ,aj enasa l a admi ni s t r aci ón muni ci pal ,as ícomo en l a pl ani f i caci ón de pr ogr amaspúbl i cosyenl ascondi ci onesdes ubvenci ón.

8. 2. 3. -Rees t r uct ur aci óndeI ngur al de. •Real i z arunbuendi agnós t i codel asneces i dadesex i s t ent esenel muni ci pi o. •Mayor escompet enci asmuni ci pal esenmat er i adef or maci ónocupaci onal . •Pr ogr amasdeempl eoj uveni lydei gual dad. •Pr omoci óndel aut oempl eoyl osvi ver osdeempr es a. •Pr i or i z arens usobj et i vosl as uper aci óndel as egr egaci ónocupaci onalyl abor al ,con es peci al at enci ónal adi s cr i mi naci ónys obr eex pl ot aci óndel asmuj er esi nmi gr ant es .

46

47


9

CUL T URA

Des deI r abaz i GanarBar akal do,ent endemosquet odasl aspr opues t asenel ámbi t odea cul t ur at i enenquer es ponderal cul t i vodel aper s ona. Noquer emosdedi car noss ol oalent r et eni mi ent o,s i noquet i enenques eri ni ci at i vasque ayudenal ar ef l exi ónyal cr eci mi ent oper s onal .Ent odasl aspr opues t ass edebent eneren cuent a de f or ma t r ans ver s alelapoyo ex pl í ci t oal asmuj er es ,l os / asj óvenes ,mayor es , per s onasenr i es godeex cl us i óns oci al ,col ect i vosL GT Bi +,i nmi gr ant esymi nor í as .

J onAnderCr ego 30años . I ngeni er oi ndus t r i al depr oces os .

9. 1. -Pot enci arl a democr at i z aci óndecent r oscí vi cosycas asdecul t ur a debar r i o,con ges t i óncompar t i daent r eAyunt ami ent oyl aci udadaní a.Pr omoci onarelas oci aci oni s mo cul t ur al . 9. 2. -Bar akal darguz t i onondar ea dugueus kar a:hi t zegi t endut enenondar ea bai t a hi t z egi t enezdut enenaer e.Er akundepubl i koar enar dur ada: •Eus kar ar enal dekokanpai naet aeki nt z akher r i koel kar t eenl agunt z ar eki nbur ut z ea. •Hi r iel ebi dun er edua bul t z at z ea,gur e hi z kunt z aondar ear en aber as t as una hor r et an oi nar r i t z enbai t a. •Bar akal dokoher r i t arguz t i oibihi z kunt z at anbal i at z ekoes kubi deaonar t z eaet a bat a z ei nbes t ear ener abi l penaudal or ganoet anber mat z ea. •Hi z kunt z agat i k eki nt z a kul t ur al en bi koi z t as unar iuko egi t ea.Hau da,al de bat et i k eki nt z akgaz t el ani a komuni kaz i o hi z kunt z a denean bul t z at z ea et a bes t al de eus kar az bai noezdi r enean;Eus kal guneak/ El kar guneak. •Eus kal dunt z ear en al de egi n di r en ahal egi nak s us t at z eko neur r i ak har t z ea. Nor mal i z az i oa. •Hi z kunt z a pol i t i kar ako i nber t s i oa ar eagot z ea;el kar t eaket a UdalEus kal t egi a er agi l e nagus i akar l ohonet anai nt z athar t z ea. 9. 3. -Aper t ur a de l oscent r oses col ar esdelmuni ci pi o yot r asi nf r aes t r uct ur asf uer a de hor ar i osl ect i vospar a que s e puedan ut i l i z ars usi ns t al aci onesen act i vi dadesde oci o, depor t i vasycul t ur al es .

48

Eleus kar acomo pat r i moni ocomún.


9

CUL T URA

9. 4. -F oment armedi ant eayudasmuni ci pal es -l acr eaci ónyr ees t r uct ur aci óndemedi os decomuni caci ónal t er nat i vosl ocal es( r adi os ,r evi s t as . . . )yelacces oal asT ecnol ogí asde l aI nf or maci ón yComuni caci ón,par a gar ant i z arl a di f us i ón de opi ni onesmi nor i t ar i asy al t er nat i vas .

9. 12. -Ar t i cul arpr ogr amasconent i dadespúbl i cas ,pr i vadasydelt er cers ect or( es cuel as , es paci osde f or maci ón,movi mi ent o as oci at i vo,et c. )par al af or maci ón de públ i cos cr í t i cosen elámbi t o cul t ur al .F aci l i t arelus o de l ocal espúbl i cospar al asi ni ci at i vas cul t ur al ess i náni model ucr o. 9. 13. -F or t al ecerl a conect i vi dad ent r e agent escul t ur al esl ocal esyf oment ares paci os par al acr eaci ónder edescul t ur al esenl aMar genI z qui er dacomot er r i t or i oconhi s t or i a cul t ur al común,poni endoenval orel pas ados i mból i co.

9. 5. -Recuper aryapoyardes de elayunt ami ent ol asf i es t aspopul ar esde l osbar r i osde Bar akal do.Reconocercomo s ober anasen l a mat er i aal ascomi s i onesde f i es t asde bar r i osygener al .

9. 14. -Br i ndarmecani s mosde apoyo par al a exper i ment aci ón,cr eaci ón ypr oducci ón cul t ur alyf avor ecerl aapr opi aci óndel osequi pami ent ospúbl i coscul t ur al esporpar t ede l aci udadaní apar ael l o.

9. 6. -Recuper arelpat r i moni oi ndus t r i aldelmuni ci pi odándol eunus opúbl i cor el aci onado con l a cr eaci ón y pr omoci ón cul t ur al( l ocal esde ens ayo,aul ascul t ur al es ,l ocal es aut oges t i onadospar a elt ej i doas oci at i voyj uvent ud…) ,al ej ándos edel osmodel osde es paci ospar al a“mar caci udad”

9. 15. -Cr eaci óndeunbono/ t ar j et acul t ur aquer eper cut aenl ospr eci osdel asact i vi dades cul t ur al esyf avor ez ca l oshábi t oscul t ur al escomo al t er nat i va de oci o( ampl i aci ón de “Ami gosdel t eat r o” ) .Es t udi arl acr eaci óndeunbonomar geni z qui er da.

9. 7. -Cr earunCons ej odel aCul t ur adelmuni ci pi o,compues t oporel t ej i doas oci at i voen l amat er i a,t écni cas / osmuni ci pal esyEus kal t egi Muni ci pal ,par al ael abor aci óndeunPl an Cul t ur al par aBar akal doquecont empl emet odol ogí ades egui mi ent oyeval uaci ónys ea r ecept ordepr opues t asci udadanasques eanvot adasporel Cons ej o

9. 16. -Ent ant oencuant os ui nt egr aci ónenl ar ed educat i va públ i ca nos ea unhecho, ampl i aci óndel ar eddees cuel asi nf ant i l esde0a3años ,vi s t al agr andemandadel as f ami l i asbar akal des as ,encoor di naci ónconl asI ns t i t uci onescompet ent es .

9. 8. -Reducci ón de pr eci osde l oss er vi ci ospúbl i cosen l osámbi t osde l a cul t ur a yel depor t eal asper s onasens i t uaci óndepar o,j óvenesoenr i es godeex cl us i óns oci al .

9. 17. -Des ar r ol l odeact i vi dadeses col ar escompl ement ar i asymedi dasdecoeducaci ón conpl ant eami ent osquepot enci enval or esnos ex i s t asycont r ar i osacual qui ert i podel a di s cr i mi naci ón,en col abor aci ón con cent r os educat i vos ( I ns t i t ut os ,F P ,col egi os …. ) , AMPAS ,es t udi ant esyf ami l i as .

9. 9. -Cr eary di vul garun mapa de l osr ecur s osmuni ci pal es( humanos ,i ns t al aci ones , l ocal es ,t ej i docomuni t ar i o,et c. )deBar akal do.

9. 18. -Cr eaci óndef ondosbi bl i ogr áf i cosenl asbi bl i ot ecasmuni ci pal esconl aHi s t or i ade l asMuj er esydel F emi ni s mo.Recuper aci óndel ahi s t or i adel asmuj er esdelmuni ci pi o.

9. 10. -Pues t a en mar cha de pr ogr amasdes t i nados ,no s ol o a pr emi ar ,s i no t ambi én a pot enci aract i vi dadesar t í s t i cas ,cul t ur al es ,depor t i vasydei nves t i gaci óndel asmuj er es deBar akal do,t eni endoencuent al adi ver s i dadex i s t ent e

9. 19. -Medi daspar ar emoverl osobs t ácul osque i mpi denelacces oa l a vi vi enda,a l a f or maci ón l abor al ,et c. ,de l asmuj er esper t eneci ent esa col ect i vosmi nor i t ar i os ,pors u et ni aonaci onal i dad,as ícomo,cuandof uer aneces ar i o,pr ogr amasdeal f abet i z aci óno deens eñanz adeli di oma,par af aci l i t ars ui nt egr aci óns oci al .

9. 11. -Des ar r ol l o de pr ogr amasque pr omuevan l ai nt er cul t ur al i dad y f avor ez can l a par t i ci paci óndecol ect i vosdei nmi gr ant esenel t ej i docul t ur al deBar akal do.

50

9. 20. -Pr omovery s ubvenci onarcampañascont r a elj uguet e bél i co y s exi s t a,par al a educaci ónpaci f i s t aynos ex i s t adenues t r osni ñosyni ñas ,f undament al ment eenépocas navi deñas .

51


S oni aS amani ego 42años . L i cenci adaenDer echo. T r abaj acomot écni caenl a Admi ni s t r aci ónGener al . Act i vi s t as oci al .

1 0

DEPORT E

ElAyunt ami ent o debe pr omoci onarl a pr áct i ca depor t i va – ent odosl osni vel es ,s ex osy edades – ,s i nf i nanci areldepor t epr of es i onaloal depor t ees pect ácul o. 10. 1. -Habi l i t arz onaspar al apr áct i caes pont aneadel depor t e. 10. 2. -Aper t ur a públ i ca de l as i ns t al aci ones muni ci pal es ( Ci udad Depor t i va de S an Vi cent e)haci endos uus ocompat i bl econot r asas oci aci onesdepor t i vasyabi er t oal os / as ci udadanos / as . 10. 3. -Ampl i arl os hor ar i os de l as i ns t al aci ones depor t i vascomo al t er nat i va a ot r as pr áct i casde oci o.Pr omoci onarl asact i vi dadesdepor t i vascomo al t er nat i va de oci o nocons umi s t aycomodes ar r ol l ador asdeval or espar al aconvi venci a. 10, 4. -F oment o de depor t esmi nor i t ar i osapoyando a col ect i vosque t r abaj an par as u pr omoci ón( bal onmano,es cal ada,f r ont ón,t r i at l ón,ci cl i s mo,et c. )ent odoel muni ci pi o. 10. 5. -Abonos oci al enf unci óndel acapaci dadadqui s i t i vadel osper s onasus uar i as ,t ant o par al ospol i depor t i vos ,comopar al asdemásact i vi dadesdepor t i vas . 10, 6. -F oment aract i vi dadeses pecí f i caspar aper s onascondi s capaci dadqueper mi t ans u i nt egr aci ónconel r es t odel apobl aci ón.

F oment arl a pr áct i cadepor t i va.

10. 7. -I ncent i varl apr áct i cadedepor t esact i vosenl anat ur al ez ayal ai r el i br e( BT T ,t r i at l ón, duat l ón,car r er at r ai l ,es cal ada,or i ent aci ón,kayak,et c. ) ,pot enci andoa s uvezelval or nat ur al del asz onasr ur al esdel muni ci pi o. 10. 8. -S ubr ayarl ai mpor t anci adel apr áct i cadepor t i vaenl at er cer aedad. 10. 9. -Recuper aci óndelcont r olpúbl i codeact i vi dadespr i vat i z adas .

53


CÓDI GO DEÉT I CAPOL Í T I CA Es t edocument or ecogeuncódi godepr áct i casyacci onesconcr et asquel asper s onas queocupencar gosel ect osydel i br edes i gnaci óndeber áncumpl i rpar a as egur aruna ges t i ónpol í t i cacompr omet i daycer canaal aci udadaní a,conmecani s mosef i cacesde t r ans par enci ayr endi ci óndecuent as , democr át i cosypopul ar es , ycones paci osr eal esde par t i ci paci ónydeci s i óndel aci udadaní aenl osas unt ospúbl i cos .

1. 4. -As umi rl asr es pons abi l i dadesl egal esymor al esquet i eneel des empeñodeuncar go públ i co,ent endi endoes t ecomouns er vi ci oal aci udadaní a. 1. 5. -Es t abl ecerun s uel do máxi mo ( 3 vecesels al ar i o mí ni mo) ,que s ea ex pr es i ón de aus t er i dad en l a ges t i ón deldi ner o públ i co.Es t ar et r i buci ón t i ene que gar ant i z arunas condi ci onesdi gnaspar a ej er cerl asr es pons abi l i dadesyf unci onesque s uponen el car goas umi do. 1. 6. -Nodupl i cars uel dosni cobr arr emuner aci onesex t r aspar aas i s t i rar euni ones .

Ét i ca ypol í t i ca,t alcomovemosenl a pr áct i ca máshabi t ual ,par ecequenopuedeni r j unt osenl ami s maf r as e.S i nembar go,enI r abaz i GanarBar akal dopens amosquenos ol o s epueden,s i noques edebenconj ugarpar adars uver dader os i gni f i cadoal oscar gos el ect os .

1. 7. -L i mi t ars umandat oadosl egi s l at ur ascons ecut i vas ,ex cepci onal ment epr or r ogabl ea unmandat omáss i empr eques edéunpr oces odedi s cus i ónyval i daci ónci udadana.

L asper s onasque ocupen car gospúbl i cosbaj o elmandat o de es t e códi go de ét i ca pol í t i ca,s e compr omet en t ambi én a i mpul s arl osi ns t r ument osy mecani s mosl egal es neces ar i ospar a que es t ospr i nci pi osét i coss e convi er t an en nor ma obl i gat or i a par a t odos / asenl aadmi ni s t r aci ónmuni ci pal .

2. 1. T r abaj arpar acons egui runaadmi ni s t r aci ónt r ans par ent eyági lquef aci l i t eel acces o del aci udadaní aal asi nf or maci onesquecons t enenpoderdelcar gopúbl i co,cuando s eandei nt er éspar al adef ens ades usder echosyl i ber t ades .

T odases t asper s onass ecompr omet ena:

2. 2. -F aci l i t art odosl osi ngr es os ,bi enesyr endi mi ent ospat r i moni al esdel osr epr es ent ant es , as ícomo t odosaquel l osdat osneces ar i ospar al a det ecci ón de pos i bl esconf l i ct osde i nt er es esyl ael abor aci óndeaudi t or í asci udadanas .

Def enderl a apl i caci ón de l a Decl ar aci ón Uni ver s alde l osDer echosHumanosen l os ámbi t oss oci al ,pol í t i coei ns t i t uci onaldenues t r as oci edad. -Gober narobedeci endo: 1. 1. 1. -Def enderl oes t abl eci doenelpr ogr amapol í t i codel acandi dat ur ayact uarcomo r epr es ent ant es , obl i gados a s egui rl as deci s i ones t omadas en l os mecani s mos democr át i cosyabi er t osa t oda l a pobl aci ón que f i j el a candi dat ur a,pr omovi endo l a cor r es pons abi l i dadpol í t i cadet odosyt odas . 1. 2. -Si t uara l asper s onascomo cent r o de nues t r a act i vi dad pol í t i ca,pr i or i z ando l os obj et i voss oci al es ,l acul t ur a,l aeducaci ón,l as al udyelmedi oambi ent e. 1. 3. -Nodi s cr i mi naranadi eni act uardemaner aar bi t r ar i a,debat i endoconhones t i dady r es pet ocual qui eropi ni ónopar ecer .

54

-T r ans par enci a 2.

2. 3. -Hacerpúbl i cosl oscr i t er i osdecont r at aci óndel asempr es asquepr es t ans er vi ci osen elayunt ami ent o,as ícomo l oscar gosde l i br e des i gnaci ón,s ihi ci er af al t a.Habr á que anal i z arbenaqui enypar aqués econt r at a,s i empr er es pondi endoaneces i dades . 2. 4. -Rendi rcuent asde s usact uaci onesant el a ci udadaní a,medi ant ei ns t r ument os pr es enci al esyvi r t ual es ,as ambl ear i os ,democr át i cosyabi er t os . 2. 5. -Acept arl a cr í t i ca ( yr evocaci ón,en s u cas o)de concej al es / asycar gosde l i br e des i gnaci ón pormal a ges t i ón o pori ncumpl i mi ent of l agr ant e y no j us t i f i cado del pr ogr ama.Par a que es t os ea pos i bl e,s e es t abl ecer án mecani s mos de gar ant í ay eval uaci ónde l a ges t i ónde l asper s onascon car gospúbl i cosde l a candi dat ur a,yl a ci udadaní at endr á elder echo y eldeberde par t i ci paract i vament e en elcont r oly s egui mi ent o de l al aborde l oscar gospúbl i cospar a gar ant i z aruna cor r ect a yhones t a apl i caci óndees t epr i nci pi o.

55


CÓDI GO DEÉT I CAPOL Í T I CA

3. 8. -Medi dascont r ael t r ans f ugui s mo,porel l oI r abaz i GanarBar akal do noadmi t i r áens us l i s t asani ngúnmi embr oi nt egr adoenl acandi dat ur adeot r af or maci ón.

-T ol er anci a0conl acor r upci ón 3.

-Par t i ci paci ón: 4.

3. 1. -Renunci aral osr egal osypr i vi l egi osques el espuedanof r ecerpors ucondi ci ónyque puedans i gni f i carunt r at odef avor .

4. 1. -Hacerpúbl i casl asagendasdel osr epr es ent ant es ,par a hacervi s i bl econqui éns e r eúnenyl ost emasques et r at an.S ehar ánpúbl i cost ambi énl asór denesdel dí ayl asact as del asr euni ones .Cont r oles t r i ct odelabs ent i s model oscar gosel ect osens usr es pect i vas r es pons abi l i dades .S anci oneses peci f i caspordej aci óndef unci ones .

3. 2. -Nodupl i carcar gosenl asi ns t i t uci ones ,s al voaquel l osvi ncul adosas ucondi ci ónde concej al / a.Regul aci ón es t r i ct a de l asi ncompat i bi l i dadesdur ant e elej er ci ci o de l os car gospúbl i cos . 3. 3. -Nada depuer t asgi r at or i as .No accederdur ant e unper i odo,mí ni mo de 5años ,a car gosder es pons abi l i dad enempr es ascr eadas ,r egul adas ,s uper vi s adas ,oquehayan s i do benef i ci ar i asde un cont r at o muni ci pal ,dent r o delámbi t o y/ os ect ordonde ha des ar r ol l ados uf unci ónr epr es ent at i va. Enni ngúncas os eocupar áncar gosenl oscons ej os deadmi ni s t r aci óndees t as . 3. 4. -Nocont r at arconni ngunaempr es aquees t épar t i ci padaporper s onasi mput adaso condenadasporal gunodel oss upues t osant er i or es .

4. 2. - Mant enerun cont act o habi t ualcon col ect i vos en s i t uaci ón de vul ner abi l i dad, gar ant i z areles paci o neces ar i o ens usagendaspar a at ender l osydarr es pues t asa s us pr opues t as ,yt enerpr es ent esal ahor adet omardeci s i onesl osi nf or mesdel asper s onas del aadmi ni s t r aci ónquet r abaj ancones t oscol ect i vos . 4. 3. -Darl apal abr aal asyl osveci nos ,es cuchars usneces i dades . 4. 4. - Pr omover y ayudar en elt r abaj o de l as as oci aci ones ;que s i ent an que el ayunt ami ent oess ucas ays ef avor ez cal acr eaci óndeunt ej i doas oci at i vo.

3. 5. -Nocont r at ars er vi ci osdeempr es asqueoper enot engans edesenpar aí s osf i s cal es .

4. 5. -Hor ar i osas equi bl esal aci udadaní a.S il al abordelayunt ami ent oes t áas er vi ci ode l asyl osveci nos ,l oshor ar i ost i enenqueamol dar s ea l ar eal i dad del osmi s mos .S et i ene queaccederconmásf aci l i dadal oss er vi ci osmuni ci pal es .

3. 6. -Compr omi s oder enunci a oces edef or ma i nmedi at a det odosl oscar gos ,ant el a i mput aci ónporl aj udi cat ur adedel i t osr el aci onadosconcor r upci ón,pr evar i caci óncon áni mo de l ucr o,t r áf i co de i nf l uenci as ,enr i queci mi ent oi nj us t o con r ecur s ospúbl i coso pr i vados ,cohecho,mal ver s aci ónyapr opi aci óndef ondospúbl i cos ,bi ens eapori nt er és pr opi oopar af avor ecerat er cer asper s onas .As ícomot ambi énencas osdeacus aci ón j udi ci alpordel i t osder aci s mo,x enof obi a,vi ol enci adegéner o,homof obi auot r osdel i t os cont r al osDer echosHumanos ,ol osder echosdel asper s onast r abaj ador as .

S abi endoquel oqueaquí s epr oponevamásal l ádel oquel al eyex i ge,es t ecompr omi s o deét i capol í t i capar t edel aconf i anz ayelcompr omi s odel asper s onasquel of i r man.Al mi s mo t i empo,qui er es erunmecani s modeapoyo,s uper vi s i ónycont r ola s ut ar ea.L a mi s mamet odol ogí a,t r as par ent eypar t i ci pat i va,queut i l i z amosenl ael abor aci óndees t e pr ogr ama,t i eneques erl aqueor i ent el af or madegober naral s er vi ci odel aci udadaní a.

3. 7. -El i mi naci ón de l ai nmuni dad as oci ada alcar go en l or el at i vo a l osdel i t osde cor r upci ónyel i mi naci óndel apr es cr i pci óndel osmi s mos .

56

L ospr i nci pi osr ecogi dosenes t ecódi go ét i co compr omet ena t odasl asper s onasdel a candi dat ur aqueocupencar gosel ect osydel i br edes i gnaci ón,t ant odelAyunt ami ent o de Bar akal do como de l asot r asi ns t i t uci ones—públ i casy s emi públ i cas — donde el Ayunt ami ent ot i enepar t i ci paci ónf i nanci er a,yenl oses paci osdet omadedeci s i ones .

57


Í NDI CEDECONT ENI DOS Pági na 4

Hans i domásdes ei smes esdeungr ant r abaj ocol ect i vo,l osneces ar i os par a el abor ar es t epr ogr ama el ect or al ,enelquehemosdepos i t ado l osdes eosyneces i dadesdel os ci udadanosdeBar akal do.

Apar t adopr ogr amát i co

L acoal i ci ónI r abaz i GanarBar akal dohanaci docomounauni óndevol unt ades .

1T RANS PARENCI A,DEMOCRACI AYPART I CI PACI ÓN

Puedesr econocerl ass i gl asde l ospar t i dosymovi mi ent oss oci al esque l or epr es ent an; per o másal l á de s i gl as ,es t án l asper s onas ,compr omet i dasyr es pons abl es ,que han quer i doapar t ars usi nt er es esper s onal esodepar t i do,par at r abaj arporypar at odosl os veci nosde Bar akal do,ant el as i t uaci ón es cándal os a de pr ecar i z aci ón,que es t amos s uf r i endoenf avordei nt er es espr i vados .

11

2S ERVI CI OSS OCI AL ES

16

3 POL Í T I CASDEGÉNERO

21

4J UVENT UD

24

5 MEDI O AMBI ENT E

En I r abaz i GanarBar akal do,s ei nt egr an veci nasy veci nosi ndependi ent es ,act i vi s t as s oci al esdelt ej i do as oci at i vo delmuni ci pi o,ymi l i t ant esde l asor gani z aci onespol í t i cas ( Ez ker Ani t z aI U,EQUO yAl t er nat i vaRepubl i cana) .

35

6 URBANI S MO

Pedi most uapoyopores t auni ón,porconvi cci ónyr es pons abi l i dadconnues t r opuebl o.

40

7 PRES UPUES T OSMUNI CI PAL ES

45

8 EMPL EO

48

9 CUL T URA

53

10 DEPORT E

56

CÓDI GO DEÉT I CAPOL Í T I CA

“S ól ounpr oces ot anpar t i ci pat i voycomuni t ar i o escapazdeaunardi s t i nt ass ens i bi l i dadesconun mi s moobj et i vo:democr at i z arBar akal dodes de l aj us t i ci as oci al ”

Vec i nasyv ec i nos i ndependi ent es

EderÁl var ez 58

Cabez adel i s t adel acandi dat ur a al aal cal dí adeBar akal do


el kar t zekogar ai a t i empodeuni r nos Vec i nasyv ec i nos i ndependi ent es

@I r abazi Bar aka I r abaziBar akal do i r abaz i bar ak al do. bl ogs pot . c om. es

Profile for Irabazi Barakaldo

PROGRAMA DE IRABAZI-BARAKALDOren EGITARAU POLITIKOA  

PROGRAMA DE IRABAZI-BARAKALDOren EGITARAU POLITIKOA  

Advertisement