Page 1

PĚTKA

Informační měsíčník pro občany Prahy 5 • číslo 5/2011

ZDARMA

pro vás www.ipetka.cz

Vším jsem se chtěla prokousat sama rozhovor na stranách 8–9

Praha jako na dlani

Jízda na pomoc postiženým

Cyklisté na Úřadě MČ Praha 5

strana 4

strana 12–13

strana 7


INZERCE

OTEVÍRÁME 5. 5.

inz_Expres_SmTrznice_188x132_01.indd 1

27.4.11 14:11

měsíčník

Pětka pro vás! Správná volba při výběru zajímavostí a informací z naší městské části Náměty a připomínky pište na redakce@praha5.cz

2


SLOVO STAROSTY Očima zastupitelů Th. Mgr. Petra Šáchová ČSSD členka zastupitelstva MČ Praha 5

Milí přátelé, popřát vám krásné slunečné májové dny v tuto chvíli zazní trochu ironicky. Celou noc hustě prší, ledové krůpěje ťukají na  okno, venku je tak nevlídně, že by „psa nevyhnal“. Už jsme si zvykli mluvit spíše o negativních věcech, stále něco kritizovat, lát a  stěžovat si – na  počasí, na  politiku, na  dnešní mládež, na zvyšování cen, na uspěchanou dobu, na práci a na to, že práci nemáme. Nelze se vymlouvat na  špatnou dobu, na  nepříznivé okolnosti – ty byly vždycky! A  přesto zde byli lidé milí a  příjemní, kteří se nenechali dobou otrávit. Nestěžujme si stále na to, co nemáme a co nemůžeme, ale zkusme se umět radovat z  toho, co máme a co můžeme. Pod tíhou negací ztrácíme schopnost vnímat krásu. Začněme vnímat krásu v  docela obyčejných věcech – pak se bude naše duše naplňovat ne nenávistí, závistí a lhostejností, ale vděčností, což bude naši duši kultivovat. Vyhledávejme více příležitostí si navzájem pomáhat, nemějme jen nataženou ruku k braní si. Pak se zbavíme pocitu ublíženosti, závisti, nelásky a nenaplněnosti. Každý člověk má v  podvědomí uloženo „být dobrým“, jen jít tím správným směrem. Jsme lákáni čertem pokušitelem, který nás svádí z  cesty. Často nám chybí trpělivost a  z  toho pramení naše nespokojenost. Měli bychom si jeden druhého vážit, respektovat se, nebýt k sobě lhostejní a také si věřit. Možná, že máte pocit, že vám ihned nepomůžeme – nedáme vám byty, neseženeme práci, nepřispějeme finančně dle vašich požadavků. Ale potřebných je mnohem více, než kolika je v  našich silách a  možnostech vyhovět. Dobře víme, že pomoc seniorům, sociálně slabým a všem potřebným musí přijít co nejdříve, jinak nebude komu pomáhat. Vězte, milí přátelé, že i  my na  radnici máme na  mysli vaše dobro a  každé drobné vítězství nám dělá radost. Bouře se přežene, my nabereme sílu a opět se vyjasní.

D

uben se nesl mimo jiné ve znamení utužování dobrých zahraničních vztahů. Navštívili nás představitelé partnerského města Trogir v  Chorvatsku. Toto příjemné setkání nastartovalo budoucí spolupráci především v  oblasti cestovního ruchu. Také se k nám po 20 letech vrátili mladí lidé ze vzdělávací organizace Up with People. Kromě uspořádání fóra pro mladé s diskusí o globálních problémech a  koncertu pro téměř tisíc lidí zavítali na šest základních škol v Praze 5, kde dětem nabídli interaktivní výuku angličtiny ve  formě zábavných her. Nutno říci, že žáci v naší městské části jsou jazykově velmi nadaní a zahraniční hosté byli mile překvapeni úrovní komunikace v angličtině. V minulém měsíci jsme také společně oslavili velikonoční svátky. Na  pěší zóně Anděl se konaly Velikonoční trhy a  návštěvníci si na nich mohli zakoupit vše, co bylo k oslavám potřeba, nebo se na chvilku zastavit a pobavit se doprovodným kulturním programem. V květnu nás čeká několik velmi významných dnů, které je vhodné si připomenout. Prvním z nich je 5. květen, kdy vzpomínáme na  povstání českého lidu proti německým okupantům za II. světové války. 8. květen je potom státním svátkem, který nám připomíná vítězství nad fašistickou armádou. Na tuto událost navazuje tradiční Evropský den, který se již pojedenácté koná na pěší zóně Anděl. Evropský den se slaví po celé Evropě jako den vyhlášení Schumanovy deklarace, která se stala projektem mírového uspořádání sjednocené Evropy po II. světové válce. Chci vás také pozvat 26. května do prostor Úřadu MČ Praha 5 na již 12. ročník zdravotně výchovné akce – Den zdraví. Ti z vás, kteří se zajímají o svůj zdravotní stav, určitě uvítají možnost změření hladiny celkového cholesterolu v krvi, množství skrytého tuku v těle nebo krevního tlaku. Kromě toho vám odborníci poradí v  oblasti správné životosprávy, prevence alergií či karcinomu prsu. V neposlední řadě bude na  Dnu zdraví možnost informovat se o metodách odvykání kouření. S  radostí jsem přivítal možnost záštity nad akcí Dopravní soutěž malých cyklistů. Soutěže se zúčastní žáci ze 14 škol z Prahy 5 a Prahy 13. Pořadatelem akce je BESIP MD ČR. Mladí chlapci a dívky zde budou v růz-

ných disciplínách dokazovat svoji znalost bezpečné jízdy na kole, správné techniky jízdy i  první pomoci. Cílem této sportovně-vzdělávací akce je zvýšení zájmu dětí o bezpečnost, zlepšení jejich dovedností a  věřím, že i mnoho zábavy. Rodiče i děti určitě uvítají akci, kterou MČ Praha 5 hostí na náměstí 14. října. Bude zde probíhat Den chovu ovcí a  koz, kde bude nejen možnost nákupu specialit z  ovčího a  kozího mléka či jehněčího masa, ale kde také můžete zhlédnout stříhání ovčího rouna a práci na tkalcovském stavu. Na místě bude až třicet ovcí a koz i s jehňaty a kůzlaty. Doufám, že nám bude přát počasí a během slunných dnů se na  událostech, které pro vás pečlivě připravujeme, budeme potkávat. Věřím, že si z našeho květnového programu každý vybere to, co ho baví a je mu nejbližší. VÁŠ STAROSTA MUDR. R ADEK KLÍMA

inzerce

TVP5

INTERNETOVÁ TELEVIZE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

PRAVIDELNÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI ZASÍLEJTE NÁM NÁMĚTY NA NATÁČENÍ NA

MARTINA.PRASILOVA@P5TV.CZ WWW.TVP5.CZ

Pokoj v duši a lásku v srdci vám přeje TH. MGR. PETRA ŠÁCHOVÁ

3


FOTO MĚSÍCE

Praha jako na dlani – v měřítku 1:1000

V

Království železnic na Smíchově je od 27. dubna otevřena nová samostatná expozice urbanistického modelu F S Prahy, podle kterého se téměř třicet let posuzoval rozvoj města a umístění nových staveb v Praze.

4

FOTO ILIP INGER

UVIDÍTE NA WWW.TVP5.CZ


Z RADNICE Duben ve znamení partnerských měst V průběhu dubna se vystřídalo na radnici Prahy 5 hned několik delegací ze zahraničních měst, s nimiž má městská část Praha 5 smlouvu o partnerství. „Do budoucna bychom chtěli spolupráci s partnerskými městy výrazně rozšířit, aby to nebyla jen jakási ‚cestovka‘, ale aby měla skutečný přínos pro obyvatele naší městské části,“ říká starosta Prahy 5 Radek Klíma.

Ulice Nad Zámečnicí zůstane obousměrná

N

Setkání s delegací města Trogir, zprava starosta Trogiru Damir Riljo, starosta Prahy 5 Radek Klíma a místostarosta Prahy 5 Miroslav Zelený. FOTO M ICHAL FAIRAIZ

ápad změnit dopravní režim v oblasti nad Buďánkami neprošel. Radní Prahy 5 vyhověli připomínkám občanů a zrušili navržené zjednosměrnění ulice Nad Zámečnicí. Ulice Nad Zámečnicí a Ke Klimentce zůstanou beze změn směru provozu – Nad Zámečnicí zůstane obousměrná a Ke Klimentce jednosměrná. Do obou ale bude nově nainstalováno ve směru od ulice Podbělohorské dopravní značka Průjezd zakázán. Původní požadavek na  zjednosměrnění ulice Nad Zámečnicí vzešel z petice občanů. Následně ale radnice zaznamenala vůči tomuto záměru i řadu námitek ze strany dalších obyvatel Prahy 5. Podle nich by původně schválené zjednosměrnění vedlo pouze k přesunu dopravy do blízkých ulic s  nízkou dopravní propustností. Zástupci Komise dopravní ÚMČ Praha  5 se proto v březnu sešli se zástupci obou stran a společně se dohodli na  současném opatření. 12. dubna na svém 13. zasedání pak Rada MČ Praha 5 tento stav potvrdila. (RED)

P

rvní hosté dorazili na pozvání nového vedení radnice Prahy 5 z Chorvatska: v pondělí 11. dubna navštívili Prahu 5 představitelé partnerského města Trogir. Delegace nejprve zavítala do  areálu barrandovských filmových ateliérů, hned poté byli hosté z  Chorvatska – starosta Trogiru Damir Riljo, bývalý starosta Jerolim Ostojić a  zástupce Trogiru pro turismus Dejan Bilić – osobně přivítáni starostou Prahy 5 Radkem Klímou a ostatními radními Prahy 5. Smyslem setkání bylo prohloubit spolupráci mezi zástupci obou partnerských měst – cílem do  budoucna je představit malebné jadranské městečko Trogir obyvatelům Prahy 5. Na léto se proto připravuje v prostorách radnice výstava fotografií Trogiru a jeho okolí. O devět dní později se starosta Radek Klíma

setkal se zástupci dalších dvou partnerských měst Prahy 5 – Berlína (resp. berlínské městské části Neukölln) a  bratislavské Petržalky. „Každá městská část má svá specifika, je důležité o nich mluvit, poznávat se navzájem a  díky tomu můžeme i  najít společná řešení,“ komentoval smysl podobného setkávání Martin Myškov, místostarosta MČ Bratislava–Petržalka. Partnerství mezi jednotlivými obcemi přináší občanům např. výměnné studentské programy nebo ekonomickou a kulturní spolupráci. „Partnerství měst může pomoct i rodičům, kteří by se normálně nemohli na výměně podílet, aby i jejich děti se mohly podívat do  zahraničí,“ zhodnotil možnosti další spolupráce Thomas Blesing, místostarosta berlínského Neuköllnu. (RED)

Den Země na Andělu

Granty Prahy 5 pro sportovce

ZUŠ Na Popelce zve

Městská část Praha 5 letos nabízí podporu sportovním klubům ve výši až 1,7 milionu Kč. Na svém 6. zasedání konaném dne 3. 5. 2011 to schválili zastupitelé městské části.

Ž

ádost o finanční podporu mohou podat jak právnické, tak i  fyzické osoby. Podmínkou získání grantu je podání žádosti do  31. 5. do 12 hodin. Místem pro podání je informační středisko ÚMČ Praha  5, Štefánkova 13, 15. Formální náležitosti žádostí jsou k  dispozici na webu www.praha5.cz. (RED)

Dne 24. května se představí na samostatném absolventském koncertě pořádaném v koncertním sále ZUŠ Na Popelce talentovaná mladá hudebnice Marie-Anna Bukačová.

T

a je známá veřejnosti svými vítězstvími z předchozích ročníků soutěže Talent roku ve hře na klavír z vystoupení s Pražskou komorní filharmonií. Nedávno si připsala další úspěch: 1. cenu za  nejlepší provedení klasické sonáty z mezinárodní soutěže v Sumy na Ukrajině, kde obstála v konkurenci 33 soutěžících z osmi zemí světa. Na svém absolventském koncertě předvede k skladby J. S. Bacha, L. van Beethovena, F. Chopina a A. Dvořáka. V Dvořákově Klavírním kvintetu A dur op. 81 (RED) vystoupí s Talichovým kvartetem.

V

pátek 6. května se bude na pěší zóně Anděl slavit Den Země. „Je to již pátý ročník a bude zaměřen zejména na odpady a jejich třídění,“ říká místostarosta Prahy 5 Jiří Vejmelka. Pro děti i dospělé bude připraven bohatý doprovodný program. Historie vyhlášení dne věnovaného planetě, na níž žijeme, sahá do roku 1969. S myšlenkou na něj přišel americký mírový aktivita John McConnell. V  rámci snahy prosadit vznik Mezinárodního dne Země vytvořil i vlajku Země. První Den Země byl slaven v San Francisku 22. dubna 1970. Důvod, proč bylo vybráno právě toto datum, je z  dnešního pohledu poněkud pikantní – bylo to 100. výročí narození Vladimíra Iljiče Lenina. OSN začala tento svátek slavit o rok později (1971). V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal (RED) Mezinárodním dnem Země. 5


AKTUÁLNĚ Farmářské trhy se vrací k Andělu

S

jarem se vrací na pěší zónu Anděl i farmářské trhy. Tradice farmářských trhů na Smíchově ožila teprve loni a setkala se s  velkým zájmem veřejnosti. Farmářské trhy na pěší zóně Anděl přináší bohatou nabídku kvalitního a čerstvého zboží od soukromých zemědělců a výrobců. Začnou v pátek 6. května a budou se opakovat vždy jednou za čtrnáct dní. Sezona farmářských trhů na Andělu se uzavře 21. října. (RED)

Chovatelé ovcí a koz míří na Smíchov

V

sobotu 7. května bude v  centru Smíchova k  vidění něco nevídaného – náměstí 14. října zaplní stáda ovcí a  koz. Radnice Prahy  5 ve  spolupráci se Svazem chovatelů ovcí a koz přichystala totiž na toto datum Den chovu ovcí a koz. Přímo na smíchovském náměstí 14. října si tak návštěvníci akce i náhodní kolemjdoucí budou moct od devíti ráno prohlédnout příslušníky různých ovčích a  kozích plemen i  s  jehňaty a kůzlaty. Budou se moct podívat také na to, jak se ovce stříhají a jak vypadá předení z ovčí vlny. A kdo bude chtít, může si vyzkoušet, zda zvládne podojit kozu. K ochutnání i ke koupi budou sýry a jogurty z ovčího a kozího mléka a také speciality z jehněčího masa. Podobné akce pořádá Svaz chovatelů ovcí a koz již delší dobu na různých místech v republice, v Praze jde ale o první akci svého druhu. (RED)

Seminář o progresivní architektuře

R

adnice Prahy 5 ve spolupráci s Informačním střediskem OSN pořádají 2. 6. 2011 od 15.00 konferenci Progresivní a šetrné budovy pro udržitelný rozvoj (nejen) na Praze 5. Seminář se bude věnovat tématům podnikání a udržitelný rozvoj území obce, progresivní architektura, šetrné budovy (www. energetickymanagement.cz), revitalizace budov (www.CZGBC.org), zlepšování vnitroměstské rekreace a kvality veřejného prostoru (www.pps.org), snižování vlivu rizikových faktorů zejména z dopravy (www.nazelenou. cz) apod. Prezentace semináře jsou dostupné na www.praha5.cz/cs/sekce/seminare/. RED

6

Cihla k cihle na pomoc postiženým Již podvanácté se počátkem května objeví v Praze známé stánky Akce cihla. Lidé si tu budou moci zakoupit benefiční cihličky, a pomoct tak integraci handicapovaných občanů do společnosti. Akci organizuje občanské sdružení Portus Praha, záštitu nad akcí převzal starosta Prahy 5 Radek Klíma.

P

rvní stánky letošního ročníku Akce cihla se objeví 9. května u výstupu metra Anděl a u výstupu metra na tramvajové zastávce I. P. Pavlova. O několik dní později, 23. května, bude otevřen i stánek v ulici Na Příkopě. Ve  středu 11. května 2011 se u  stanoviště Anděl uskuteční sochařský happening, kde se budou prezentovat studenti AVU a  týmy partnerů Akce cihla. Z cihel tu během několika hodin vyrostou objekty, které ohodnotí kolemjdoucí formou hlasovacích lístků. Celý happening bude moderovaný a oceněný cenou diváků. Připravena je i  řada doprovodných akcí. V den sochařského happeningu ve středu 11. května večer se bude konat benefiční koncert v  Rock Café, v  neděli 19. června sportovní odpoledne zejména pro děti ve  Františkánské zahradě a  od  22. do  24. července v chráněném bydlení v obci Slapy otevře své brány všem návštěvníkům kulturní festival Cihlafest, kde se představí řada divadelních či hudebních souborů a  skupin. Mimo jiné Tam-Tam Batucada, Lety mimo, Studio Dva, Buchty a loutky, Dva a půl cvrčka, ohňová i taneční show atd. Série doprovodných kulturních akcí bude pokračovat ještě 4. září benefičním divadelním představením Shirley Valentine v  Divadle Palace v  Praze na Václavském náměstí. Již tradičně se bude

na prodejních místech Akce cihla konat malování na cihly. Letos se navíc mohou kupci vyfotit s  velkým maskotem Akce cihla – s personifikovanou cihlou. Celostátní benefiční sbírková kampaň je určena na  podporu moderních sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením. Podpořené projekty se týkají hlavně integrace lidí s tímto druhem postižení do společnosti. „Naším cílem je pomoci těmto lidem na cestě k  samostatnosti a  nezávislosti, na  cestě k  běžnému životu mimo velké ústavy,“ říká ředitel občanského sdružení Portus Tomáš Masopust. Letošní výtěžek pražské Akce cihla bude použit na  stavbu nové chráněné dílny v  obci Davle, kde handicapovaní lidé najdou pracovní uplatnění při výrobě populárních nakládaných sýrů a  utopenců s  názvem Dobroty s příběhem. (RED)

Školení Wi-Fi: Oprav si sám Praha 5 nabízí již sedmým rokem svým obyvatelům bezdrátové připojení k internetu zdarma. Přes 33 vysílačů připojuje prostřednictvím Wi-Fi signálu až 3000 uživatelů současně, síť má celkem přes 30 tisíc registrovaných uživatelů. Společnost Smíchovnet, dlouholetý servisní partner sítě PRAHA5.net, nyní nabízí uživatelům možnost naučit se odstranit většinu problémů při využívání tohoto bezplatného připojení.

B

ezdrátové sítě mají své problémy, jak na straně provozovatele (výpadky kvůli pravidelné údržbě, výměně techniky, ale i  obsazenosti volného pásma), tak na  straně uživatelů. Pro běžného uživatele bývá obtížné rozeznat, na  jaké straně došlo k  výpadku. Podle statistiky servisních firem, které vyjíždí k  uživatelům v  rámci záručního a  pozáručního servisu, je nejčastější důvod výpadku odpojení klientské stanice od vysílače. K němu vede celá řada důvodů – od zarušení pásma, výpadku vysílače až po zablokování klientské stanice Wi-Fi. Firma Smíchovnet nabízí od  5. května každý čtvrtek v učebně hotelu Balkán kurz, který má občanům výrazně pomoci s detekcí

závady výpadku a umožnit jim efektivně vyřešit až devadesát procent problémů, které se objevují na straně uživatele – nebudou tak muset volat zbytečně servisní firmu a  žádat o  výjezd servisního technika. Kurz bude obsahovat i  základy bezdrátové techniky a  školení pro případné nové zájemce, jaké prvky nasadit a  jak je nakonfigurovat. Cena dvouhodinového kurzu je 290 Kč, jeden výjezd servisního technika stojí až 700 Kč. Účastníci budou mít k dispozici také všechny bezdrátové prvky k  testování. Vzhledem k omezené kapacitě učebny je nutné se předem přihlásit na  telefonu 777  680 868 nebo vyplnit přihlášku na adrese http:// (RED) www.smichovnet.cz/skoleni.html.


AKTUÁLNĚ

Sbírka starých autolékárniček byla ukončena Více než tři tisíce starých autolékárniček – to je výsledek sbírky zorganizované humanitární organizací ADRA. V tuto chvíli se třídí poslední z došlých autolékárniček a pomalu se připravuje letecký náklad do Keni. Projekt se zrodil koncem loňského roku, kdy kvůli změně předpisů lidé začali nakupovat nové autolékárničky. ADRA se rozhodla, že nepoužitý obvazový materiál ze starých autolékárniček využije ve zdravotnickém zařízení v Itibu, které od roku 2006 provozuje v Keni.

Z

řízeno bylo tři sta sběrných míst po celé ČR. některá z nich byla zřízena na území Prahy 5. Kromě toho zorganizoval Úřad městské části Praha 5 speciální sbírkovou akci Děti dětem mezi žáky mateřských a základních škol. Všechny školy byly prostřednictvím letáčků informovány o možnosti a účelu sbírky a děti byly vyzvány, aby na den svatého Valentýna donesly staré autolékárničky do školy. Výsledkem této akce bylo 3016 vybraných autolékárniček. Škola, která jich vybrala nejvíce, navíc byla odměněna pozvánkou do expozice Království železnic. Celkový počet vybraných autolékárniček lze jen těžko odhadnout, nicméně použitelný zdravotnický materiál z  nich převyšuje hodnotu 1,2 milionu korun. Svoz autolékárniček zajistila firma Speed Media.

Díky dlouholetým partnerům sdružení ADRA, společnostem Lagermax a AIR France/KLM, bude možné celý náklad přepravit do Keni za výhodných finančních podmínek. Vybraný materiál bude použit především k ošetření pacientů v  ambulanci, která je jednou ze součástí zařízení v Itibu. Dále zde díky úsilí organizace ADRA a mnoha štědrých dárců funguje porodnice a zubní ordinace. V  současnosti se zde také buduje lůžková část pro pacienty s malárií a AIDS. Část vybraného materiálu poputuje také do ošetřovny nedaleké základní a střední školy, kam dochází přes šest set dětí a jejíž rekonstrukce probíhá rovněž za podpory organizace ADRA. (RED)

Stateční rytíři a ctnostné panny na Klamovce Stalo se už pravidlem, že na začátku června v parku Klamovka ožívá dávná historie. Tak tomu bude i o víkendu 5.–6. června, kdy se zde uskuteční již 4. ročník největšího rytířského turnaje – Klamoklání.

H

lavním tématem obou dnů bude velký rytířský turnaj, jaký v Praze nemá obdoby. Účast přislíbilo na třicet mistrů historického šermu. Své štěstí a  sílu v  boji zkusí dokonce i  filmoví kaskadéři, které mohli filmoví a  televizní fanoušci vidět například v  nedávno odvysílaném celovečerním filmu a seriálu Ať žijí rytíři.

Program je složen nejen z vystoupení šermířských souborů, ale také z  tanečních, kejklířských a  hudebních čísel, bez kterých by akce neměla správný charakter. Součástí je i  přehled historických a  mnohdy už zaniklých řemesel a  tržišť. Pro děti je pak FOTO ARCHIV připravena velká soutěž o ceny s názvem Rytířská odysea. Letos převzal nad svátkem všech rytířů záštitu starosta Prahy 5 Radek Klíma. „Rád tuto akci zaštítím, Klamoklání se na  území městské části Praha  5 pořádá již pátým rokem, tak budeme dále pokračovat v této tradici rytířských klání a historických vystoupení,“ vysvětluje. (RED)

Nechte se zdarma vyšetřit na akci Den zdraví

V

prostorách Úřadu MČ Praha  5 proběhne dne 26. 5. už 12. ročník zdravotně výchovné akce Den zdraví. Akci pořádá MČ Praha  5 a  Centrum sociální a  ošetřovatelské pomoci Praha  5 ve  spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Praze. Občané, kteří od 13:00 do 17:00 akci navštíví, si budou moci nechat stanovit například hladinu celkového cholesterolu v krvi, množství skrytého tuku v těle nebo změřit krevní tlak. Odborníci také zájemcům nabízí poradenství v oblasti výživy, seznámení se s  úrazovou problematikou, prevence alergií a  karcinomu prsu. Zajímavostí je také poradenství v odvykání kouření. Den zdraví propaguje zdravý životní styl a  napomáhá ke  zvýšení informovanosti veřejnosti o prevenci kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, čímž přispívá k  zlepšenízdravotního stavu populace. (RED)

Cyklisté z radnice Prahy 5 v akci Do práce na kole

C

yklistická doprava je v Praze 5 dosud popelkou. Koalice Milana Jančíka slibovala cyklostezky od každé stanice metra nebo později tříkilometrovou stezku pro in-line brusle. Až v letech 2006–2010 vznikl díky tlaku komise MHMP a několika zastupitelů cyklogenerel Prahy 5. Ten zprůjezdnil Anděl a dal cyklistům možnost jezdit ve vyhrazených pruzích autobusů nebo prosadil instalaci desítky stojanů. Nicméně Praze 5 stále chybí páteřní cyklostezka po náplavce (bez parkujících aut), lávka na Císařskou louku, vyznačení cyklotrasy v Lidické k Andělu. Dobrá by také byla například elektrokola pro radnici a rozšíření počtu stojanů na vhodných místech. Cyklisté žádají, aby nová politická sestava na radnici Prahy 5 byla k dosud diskriminované cyklodopravě vnímavější – kola nezpůsobují hluk a znečištění a nezabírají mnoho veřejného prostoru. Změnu postojů Pražanů ilustruje počet 4500 cyklistů na letošní jarní cyklojízdě a možná i fakt, že se na radnici Prahy 5 našli úředníci a politici účastnící se aktivizační hry Do práce na kole. Úkolem zaměstnaneckých týmů je v období mezi 29. dubnem a 29. květnem 2011 nasbírat co nejvíce kilometrů ujetých do práce na kole. ZA CYKLOT ÝM RADNICE PRAHY 5: LENKA, IVAN, JAROSLAV A ONDŘEJ

7


ROZHOVOR

Kristýna Frejová: „Příjmení Rytíř Lancelot, Lída Baarová, Helena Vondráčková… nejen tohle jsou podoby, do nichž se převtěluje herečka Kristýna Frejová na jevišti smíchovského Švandova divadla. Na nedostatek zajímavé divadelní práce si rozhodně nemůže v poslední době stěžovat. „V posledních dvou sezonách se to sešlo tak, že toho bylo až extrémně moc,“ říká s úsměvem při našem rozhovoru v šatně Švandova divadla, zatímco se připravuje na roli Amandy v divácky neuvěřitelně úspěšné inscenaci Kdo je tady ředitel. Mimo divadelní jeviště pracovních příležitostí tolik není, když už ale jsou, stojí za to. Teď to třeba bylo natáčení české verze kultovního amerického seriálu In Treatment pro českou odnož filmového kanálu HBO (česká verze bude uvedena pod názvem Terapie, hlavní postavu rozporuplného psychoterapeuta ztvárnil Karel Roden). „Dostala jsem krásnou roli a užila jsem si nádhernou práci,“ říká Kristýna Frejová. „A samozřejmě se čas od času taková práce hodí i pro to, aby člověk v pohodě zvládl poplatit všechny složenky, co mu chodí domů,“ dodává s úsměvem. Seriál Terapie je přece jen jiná liga, než jsou nekonečné české seriály typu Ordinace v růžové zahradě nebo třeba Ulice. Co ale kdyby přišly nabídky do některého z těchto seriálů? Určitě bych byla raději, kdyby přicházely nabídky, jako je Terapie. Na druhé straně nejsem umělkyně, co v potu tváře za svitu svíce tvoří v  divadle a  nikdy nevezeme nic, co by zavánělo komercí, myslím, že v  tomto ohledu mám k herecké práci celkem zdravý a  praktický přístup. Já sama se na  seriály nedívám, už dva roky nemáme televizi, ale když mi před rokem nevyšel casting na jednu roli v Ulici, která mi přišla zajímavá, mrzelo mně to. Práce je prostě práce, ať je to divadlo, seriál, dabing nebo třeba reklama – a já se nebudu tvářit, že nad něčím z toho ohrnuju nos. Ale na druhé straně jsem zatím byla schopná vydělat si na obživu i bez toho, abych byla v každém druhém seriálu, takže nemusím být nutně úplně u všeho (smích).

Pomáhá vám při práci vaše příjmení? Nebo je spíš na obtíž? Maminka mi říkala, že moje první věta, kterou jsem pronesla, když jsem jako malá začala mluvit, byla: Já sama. A tak nějak mi to zůstalo. Vždycky jsem se chtěla vším prokousat sama, o  to víc mě pak trápilo, že si lidi myslí, že mi někdo umetá cestičku. Teď už nad tím mávám rukou, ale byla období, hlavně v  době, kdy jsem studovala na DAMU, kdy jsem jakékoli náznaky tohoto typu úplně nenáviděla. Samozřejmě, že to příjmení bylo přítěž, jestli si někdo myslí, že vás režiséři obsazují kvůli tomu, že tatínek je Ladislav Frej a maminka Věra Galatíková, plete se, tak to nefunguje. Nebo u nás doma se tohle aspoň nikdy nepěstovalo. Ale samozřejmě, že jsem měla špatný pocit z  toho, když jsem dostala hned po  DAMU svoje první angažmá – bylo to tady na Smíchově, tehdy tu bylo divadlo Labyrint. Bylo mi jas-

né, že si všichni budou myslet, že je to proto, že ředitelem divadla je Karel Kříž, který se znal dlouhá léta s mou maminkou z  Městských divadel pražských a  byli velcí kamarádi. Jenže mě sem chtěl režisér Fréhár, ne ředitel Kříž… Ale to jsou věci, kterými jsem se trápila dřív, teď už se tím nezabývám. Člověka to akorát vyčerpává a já potřebuju energii spíš šetřit.

FOTO : FILIP SINGER

8

Jak vypadal začátek vašeho prvního angažmá tady na Smíchově? Na  to nikdy nezapomenu, protože jsem tehdy tohle jeviště doslova pokřtila vlastní krví. Moje první představení v profesionálním angažmá tady byli Křupani od  André Gille-Ruzzante, hrála jsem tam takovou italskou temperamentní dívku… při premiéře jsme vyběhla pozadu na  jeviště, jak jsem to měla nazkoušené, jenže tam stál špalek, který byl o  kousek jinde, než měl být, nebo jsem možná já zrovna běžela trochu jinudy než na zkouškách… zakopla jsem a natáhla se takovým stylem, že jsem si rozsekla patu. Pak po mě zůstávaly na je-


ROZHOVOR

vám na jevišti nepomůže“ jímavé a pěkné práce. Když se to pak v Rokoku začalo rozpadat, dostala jsem od Michala Langa nabídku vrátit se na Smíchov do znovu obnoveného a  otevřeného divadla, které se nově jmenovalo Švandovo. Kývla jsem na ni a od té doby jsem zase tady. Původně jste měla jiné choutky než herectví – na střední škole jste přemýšlela o novinařině, bavilo vás psaní... Píšete ještě? Ráda bych se k tomu nějakým způsobem vrátila – jenže není čas. Když už nějakou volnou chvilku mám, věnuju ji své čtyřapůlleté dceři. Čas bohužel není nafukovací. Dceru vychováváte sama – jak to zvládáte skloubit s tou spoustou práce? Tak já na  ni nejsem sama, Ráchel má tatínka, kterého miluje a  on ji, jen spolu nebydlíme – ale vycházíme spolu bez problémů. Ale samozřejmě by se to vůbec nedalo zvládnout, kdybych kolem sebe neměla lidi, jaké mám – jako jsou hlavně herečka Jana Janěková a  její manžel herec Igor Chmela, kteří bydlí vedle nás na chodbě. Takže jen zavolám: „Jde k vám Ráchela,“ nebo zavolá Jana: „Otevři, posílám Anču,“ hlídáme si navzájem (smích). Je to klika, protože dědečka máme jen jednoho a  babičku taky a  oba jsou zaměstnaní, takže nejsou k  dispozici, kdykoli je potřeba. Snažím se je otravovat s hlídáním minimálně a myslím, že je to tak i zdravé.

FOTO : FILIP SINGER

višti krvavé šlápoty, jako bych byla malá mořská víla (smích). Jak dlouho trvalo vaše první působení tady na Smíchově, v tehdejším Labyrintu? Až do té doby, než Labyrint zavřeli – což pro mě byl opravdu hodně smutný zážitek, protože si myslím, že tu byli skvělí herci a divadlo, které se tu dělalo, mně osobně moc

dalo, hrála jsem tu krásné role. Rok jsem pak byla na volné noze a pak přišla nabídka na  angažmá do  Divadla Rokoko od  mého spolužáka Ondry Zajíce, který tam pracoval jako režisér. Nabídka stála tak, že buď angažmá, nebo nic, hostování nechtěl, a  když mi předložil plán představení, do kterých by se mnou počítal, neváhala jsem ani chvilku, protože se tam otevírala nabídka spousty za-

Takže zase to vaše „já sama“? Ono to není na škodu. Ne že bych si chtěla hrát na nějakou děsně emancipovanou feministku, to ani náhodou. Muže odjakživa chápu především jako spojence, milence a kamarády, ne jako nepřítele a škůdce a ta jejich odlišnost v myšlení mně nikdy nepřestane bavit Ale mám pocit, že jsem se naučila jednu věc, kterou jsem dřív neuměla – absolutní převzetí zodpovědnosti sama za sebe. Myslím, že je to lepší než být v nějakém vztahu, který nefunguje, jak by měl, jen ze strachu, aby člověk nebyl sám.

Curriculum vitae Narodila se roku 1971 v Praze, v herecké rodině (maminka herečka Věra Galatíková, tatínek herec Ladislav Frej). Studovala DAMU, jejími pedagogy byli Jiří Adamíra, Luboš Pistorius či Viktor Preiss. Po škole nastoupila do Divadla Labyrint, předchůdce dnešního Švandova divadla. Za Sonety a Tabákovou cestu tehdy byla nominována na Cenu Alfréda Radoka v sekci Talent roku. Zahrála si tu i Shakespearovu Julii. Po uzavření Labyrintu hostovala v Divadle Bez zábradlí, pak na čas zakotvila v angažmá v Divadle Rokoko, aby se nakonec zase vrátila na Smíchov – do Švandova divadla. Má dceru Ráchel a psa jménem Frigo. S Prahou 5 ji spojuje nejen práce ve Švandově divadle, ale také kus života prožitý s rodiči v Motole. FOTO : FILIP SINGER

9


PŘEDSTAVUJEME

Domov u nemocných očí Po schodech v anglickém parku stoupám k budově, na níž se skví zlatem vyvedený nápis Francisco-Josephinum. Odkazuje k císaři Františku Josefovi I., který posvětil svým milostivým souhlasem myšlenku ustavit „zaopatřovací ústav pro slepce neschopné výdělku a vzdělání, kteří jsou chudí a příslušejí do Čech“, jak praví dobové prameny. Od těch dob se mnohé změnilo. Nejen ve vybavení domova Palata, ale také v přístupu ke zdejší klientele. Ta se z někdejších „chovanců“ proměnila ve skutečné klienty, kteří uzavírají s domovem smlouvu, na jejímž základě jsou jim poskytovány služby. Jedno ale zůstalo – stejně jako v dobách císaře Františka Josefa I. se tu soustředí na zajištění potřeb zrakově postižených. ROMAN PETERKA

P

o vstupu dovnitř si člověk připadá jako v  domově pro seniory – věkový průměr zdejších obyvatel přesahuje lehce osmdesátku. Mnozí z nich začali mít zrakové problémy až s  věkem, jen menší část zdejších klientů nevidí od narození. A i ti jdou v dnešních dobách sem na Palatu až ve chvíli, kdy už se nejsou schopni sami o sebe v domácím prostředí uspokojivě postarat a nedokážou to ani s pomocí svých nejbližších – popřípadě už žádné nejbližší nemají. „Dřív bylo zcela běžné, že člověk dostal invalidní důchod a  přišel sem ve třiceti nebo čtyřiceti letech a dalších třicet až čtyřicet let tu strávil,“ říká ředitel Domova pro zrakově postižené Palata Jiří Procházka.

Dnes je průměrná doba poskytování služby zhruba pět let – protože většina klientů sem přichází skutečně „dožít“. Výrazný posun věkové hranice, kdy lidé přicházejí do Palaty, do  staršího věku, ale Jiřího Procházku ani v nejmenším nemrzí. „Je to důkaz toho, že tu funguje systém různých podpůrných služeb, které usnadňují zrakově postiženým lidem život a  umožňují jim udržet si soběstačnost až do vysokého věku,“ míní.

JAK ZAPLNIT ČAS Vlasta Krymláková, která je jednou ze zdejších obyvatelek, už má jen slabé zbytky zraku. „Pravé oko mám úplně odumřelé, tam mám sítnici pryč, levé ještě trochu vidí, ale pořád se to horší,“ říká. „Zatím vidím ještě

obrysy, ale detaily nevidím,“ komentuje svůj zdravotní stav s úsměvem. Přes své zrakové obtíže se pilně věnuje vytváření malých výtvarných dílek – z kousků barevného papíru zrovna lepí mozaiku s velikonoční tematikou. „To víte, člověk tu má až moc volného času, tak je potřeba ho nějak zaplnit,“ říká. V domově bydlí dva roky. Přivedl ji sem zhoršující se zdravotní stav. „Původně jsem dvacet let bydlela v  domě s  pečovatelskou službou ve Vršovicích, protože jsem nechala svůj byt dceři, která třináct let čekala s rodinou marně na přidělení bytu,“ vypráví. S přibývajícími lety se ale přihlásily zdravotní problémy – začal se jí zhoršovat zrak a zlobila ji páteř. Na Palatě je spokojená. „Co potřebuju, si zařídím, na jídlo si chodím do jídelny, chodím tu na tělocvik, co tu máme, na cvičení paměti... vymetám, co jde, abych nemusela jen sedět na pokoji,“ říká. Jak dodává, má štěstí, že má dobré rodinné zázemí. „Mám dvě dcery, obě sem za mnou chodí každý týden, ani mě sem nechtěly dávat, ale jinak už to zkrátka nešlo,“ říká. Ne všichni zdejší klienti mají takové štěstí. „Jsou tu lidé, kteří už nikoho nemají, nebo třeba i mají, ale jejich blízcí je sem dali proto, aby se o  ně nemuseli starat. Zatímco mě sem děti daly, aby o mě bylo dobře postaráno,“ říká. „Holky mají každá malý byt a nemohly by mi tam zajistit soukromí a navíc měly strach, aby se se mnou něco nestalo v době, kdy musí být v práci,“ dodává.

DOMOV NENAHRADÍŠ

FOTO R OMAN P ETERKA

10

Příběh paní Krymlákové ukazuje, že ne vždycky musí být přechod člověka z „domácího“ prostředí do  „ústavního“ důsledkem nefunkčních rodinných vztahů a že může být i  k  dobru klienta. „Samozřejmě klient přechodem sem mnohé ztrácí, my přes všechnu snahu neumíme a  ani nemůžeme nahradit domov,“ říká ředitel Domova pro zrakově postižené Palata Jiří Procházka. „Na druhé


PŘEDSTAVUJEME straně získává pocit jistoty, který mu třeba už vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu v domácím prostředí může chybět – jistoty, že pokud například upadne nebo se mu udělá špatně, hned to bude někdo řešit,“ dodává. Domov navíc není žádný ústav, přechod

do něj neznamená, že odteď se člověk musí podrobit tuhému režimu, který platí pro všechny stejně. „Pobyt tady má samozřejmě svá pravidla, snažíme se ale maximálně vyjít vstříc individuálním zvykům a potřebám našich klientů,“ říká Jiří Procházka.

Domov Palata Původní název domova Palata byl Spořitelnou českou založený Ústav pro zaopatřování slepců Francisco-Josephinum. O jeho vybudování rozhodla v roce 1888 mimořádná valná hromada Spolku Spořitelny české, u příležitosti výročí čtyřiceti let panování císaře Františka Josefa I. Honosná budova podle návrhu architekta Aloise Elhenického se otevřela pro své klienty v roce 1893. Tehdy sem nastoupilo 27 mužů a 15 žen a staral se o ně dvacetičlenný personál. Zajištění provozu bylo tehdy pro vedení ústavu velkým problémem. Výnosy nadace, příspěvky chovanců, platby obcí, měst a zastupitelstev pokryly jen zlomek výdajů. Dnes má zařízení kapacitu zhruba 150 lůžek, o klienty se tu stará téměř stočlenný personál. Zařízení je příspěvkovou organizací hl. m. Prahy, část financí na zajištění provozu tak plyne z rozpočtu města, zčásti provoz financují platby klientů za jednotlivé služby, úhrady zdravotních pojišťoven a dotace ministerstva práce a sociálních věcí. V České republice jsou pouze dva domovy pro zrakově postižené – domov Palata je navíc jediný, kde se starají i o klienty trpící kombinací zrakového postižení a stařecké demence. FOTO R OMAN P ETERKA

140 let tradice křtěné Vltavou Stalo se 11. června 1871 v podskalské hospodě U Hejduků... U jednoho stolu se tu tehdy sešli zástupci pražských vorařů, obchodníci s dřívím, redaktor časopisu Dělník Václav Petr, primátor František Dittrich a také hosté z nóbl společnosti – šlechtici Adolf a Karel Schwarzenbergové a Jiří Kristián Lobkowitz. Všechny spojoval vztah k řece Vltavě a všechny sem přivedl společný cíl – založit „vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan“. Ten den v hospodě U Hejduků proběhla zakládací valná hromada Vltavanu. Hospoda U Hejduků už dávno zmizela v propadlišti dějin, spolek Vltavan ale od onoho památného dne funguje bez přerušení dodnes a je nejstarším existujícím profesním spolkem u nás. ROMAN PETERKA

P

ražský Vltavan sdružil rybáře, plavce a pobřežné nejen z  Podskalí a  Vyšehradu, ale také z Karlína, Libně, Braníku, Podolí, Bubnů, Holešovic či Smíchova a Zlíchova. Hlavní náplní byla vzájemná finanční podpora členům a jejich rodinám v době živitelova zranění, nemoci, nebo dokonce úmrtí. Spolek však v  duchu českého vlastenectví začal také pořádat různé dobročinné akce a  stal se významnou součástí kulturního a společenského života Prahy. Když zanikla voroplavba na  Vltavě a  rybářské živnosti, zaměřil se spolek na  vlastivědnou a  památkovou činnost. Vltavané sbírali památky

FOTO M ICHAL FAIRAIZL

na Podskalí, na plavecké a vorařské řemeslo i na spolkový život. Nasbírali jich dost a dost – k vidění jsou v muzeu na Výtoni. Jeho budova, jež kdysi sloužila jako celnice, je jednou z mála dochovaných památek na zmizelé Podskalí – dalšími jsou podskalský kostel Nejsvětější Trojice... a právě spolek Vltavan. V muzeu Na Výtoni má spolek svou základnu. Přes své bytostné spojení s pravým břehem Vltavy je spolek „doma“ i na opačném břehu, na území Prahy 5. K tradičním událostem spolkového života patří každoroční tradiční Vltavanský ples. Ten býval dlouhá léta na Žofíně, od roku 1990 se však přesunul do Národního domu na Smíchově. Další akce je připravena na  26. května – bude to tradiční Vltavanský country parník, vyjížďka s hudbou, tancem a bohatou tombolou. V  červnu proběhnou hlavní oslavy. Budou zahájeny v pátek 10. června v podve-

černích hodinách bohoslužbou v plaveckém kostelíku Nejsvětější Trojice, kterou přislíbil celebrovat čestný člen spolku Vltavan v Praze arcibiskup Dominik Duka. Ve  výroční den založení spolku, v sobotu 11. června v 10 hodin se sejdou v parku na Výtoni Vltavané v historických spolkových krojích a s prapory. Od Výtoně se půjde Vyšehradskou třídou nahoru do Emauz, odtud se bude pokračovat ulicí Na Moráni na Palackého náměstí a dolů k řece na náplavku mezi mostem Palackého a železničním. Tam, pod velkými stany, bude celé odpoledne probíhat přátelské posezení s hudbou a tancem. V Emauzském klášteře se uskuteční slavnostní shromáždění. Mezi pozvanými je i starosta Prahy 5 Radek Klíma, coby představitel městské části, jež byla (přinejmenším co se Smíchova týče) historicky místem vorařů a lodníků a je i dnes spolku příznivě nakloněna. 11


ZDRAVÍ

Jízda Prahou na pomoc postiženým svalovou dystrofií V těle zhruba jednoho ze tří tisíc narozených chlapců tiká časovaná bomba v podobě nepříznivé genetické mutace. Hlavním viníkem je protein dystrofin – ve vzácných případech tělu buď zcela chybí, nebo je ho málo. A u zpočátku zdánlivě zdravého dítěte se začnou objevovat postupně první příznaky svalové dystrofie. Vyhlídky pro takto postižené jsou hodně chmurné – a naděje na uzdravení není žádná. Nemoc je náročná i pro nejbližší okolí nemocného. DUŠAN SKÁLA

P

ojem svalová dystrofie slouží pro označení širší škály genetických onemocnění, pro které je typické postupné ochabování svalstva. Jak postupuje degenerace svalů, snižuje se i síla v nich a  dochází k  postupujícímu úbytku svalové hmoty. Tato onemocnění postihují téměř výhradně chlapce – v 99,9 % případů. Průběh jednotlivých forem dystrofie je různý, nejčastější a nejkrutější formou je Duchennova svalová dystrofie (DMD). Ta připadá přibližně na jednoho chlapce z každých 3000 narozených. Může za ni genová mutace, která se v těle nemocného stává pomalu, ale nezdolně postupující likvidační četou. První příznaky jejího působení se objevují obvykle kolem třetího roku života. Děti většinou začnou později chodit. U batolat si lze všimnout zvětšených lýtkových svalů, které kompenzují ochabování svalů v  oblasti boků, pánve, stehen a beder, kde nemoc začíná. Další průběh nemoci je celkem dobře předvídatelný – a krutý.

NELÍTOSTNÝ ZABIJÁK Nemoc postupně oslabuje kosterní svalstvo končetin a trupu. Děti mají stále větší problémy s chůzí, působí nemotorně a často padají,

chůze do schodů či vstávání ze země se pro ně mění v  nadlidský výkon. V  důsledku postupujícího ochabování svalstva se mění i držení těla, záda se prohýbají stále více dozadu a břicho dopředu. Mezi sedmým až dvanáctým rokem ztrácí téměř všechny děti postižené tímto onemocněním schopnost chůze. Postupně se neobejdou bez pomoci u  jakýchkoli aktivit, které vyžadují zapojení svalů rukou, nohou či trupu. Přibližně mezi 13. a  19. rokem nebo i  dříve jsou zasaženy i svaly dýchací a srdeční. Takto postižení pak ke svému životu potřebují podpůrný dýchací přístroj. I přes sebelepší péči se dožívají maximálně třicítky. Účinná léčba tohoto onemocnění ani způsob, jak „opravovat“ jeho ničivé dopady na  organismus, neexistuje. Ochabující svaly nelze žádným způsobem posílit, je možné pouze zpomalit jejich ochabování. Jediný způsob, jak prodloužit soběstačnost a hybnost každého takto postiženého jedince, tak je komplexní lázeňská léčba a pravidelná rehabilitace. U mírnější formy, tzv. Beckerovy svalové dystrofie, je diagnóza často stanovena až v dospělosti. Nástup choroby je pozvolný a prognózy mnohem méně předvídatelné než u  DMD. Stejně jako u  ní dochází k  ochabování svalstva, průběh se však u jednotlivých případů liší. Někteří z ne-

mocných jsou už ve třiceti odkázáni na invalidní vozík, jiní ještě dlouho zvládnou chodit s pomocí hole či berlí.

CHARITA A MAŠINY Nemocné dítě je s postupujícími projevy choroby zcela odkázáno na  pomoc rodičů. Ti se musí vyrovnat s  obrovským náporem nejen na  psychiku, ale také na  jejich peněženku – pokud se snaží svým dětem zajistit plnohodnotný život, vyžaduje to nejen obrovské úsilí, ale i  nemalé investice do  různých pomůcek, které mohou nemocnému dítěti aspoň trochu usnadnit život, jako jsou berle, kočárky, kola, ruční nebo elektrické vozíky, dětská vozítka nebo třeba speciální postele. Naštěstí jsou na  světě i  ti, kteří se snaží těmto nemocným a jejich blízkým pomoct. Patří mezi ně i organizátoři ze sdružení MDA Ride, kteří již třetí rok za sebou pořádají benefiční motorkářskou jízdu, jejímž cílem je především vybrat co nejvíce peněz na  pomoc lidem postiženým svalovou dystrofií. A  také připravit pro dystrofiky a  jejich blízké jeden moc fajn den v roce. Letos připadá na 26. června. Ten den náměstí 14. října zaplní motocykly všech značek a objemů a také elektrické vozíky těch, jimž je benefiční jízda MDA Ride určena – svalových dystrofiků. Akce se uskuteční pod záštitou starosty Prahy 5 Radka Klímy.

MOTORKÁŘI SE SRDCEM NA PRAVÉM MÍSTĚ

FOTO ARCHIV MDA R IDE

12

Přestože se spojení motorkářů a charity může zdát na  první pohled zvláštní, přesně o  to v  případě MDA Ride jde. Lidé kolem MDA Ride spojili lásku k  motorkám s  touhou pomoct druhým. „Na  motorkách jezdím od  svých třinácti, to už je dneska čtyřiačtyřicet let – a je to moje životní láska. Můj sen bylo vždycky mít Harley-Davidson,


ZDRAVÍ či nebytí, postrčilo mě to k tomu, abych ten nápad proměnil ve  skutečnost,“ dodává. Původně chtěl tento nápad zrealizovat mezi harleyáři z  Harley Owners Group Prague Chapter na  Šalamounce, kterou pomáhal zakládat a také jí dlouhá léta předsedal. Tam ale moc neuspěl. „Nakonec se naše cesty rozešly a MDA Ride vznikla zcela mimo HOG Prague Chapter,“ říká. První ročník MDA Ride proběhl předloni na  letňanském výstavišti, loňský ročník se uskutečnil na smíchovské pláži.

FOTO ARCHIV MDA R IDE

po sametové revoluci jsem měl možnost si tenhle sen splnit,“ říká zakladatel MDA Ride Josef „Káďa“ Kadeřábek, motorkář tělem i duší. „Ale cítil jsem, že mi přesto něco chybí. Když jsem se dozvěděl o tradici benefičních jízd motorkářů na pomoc svalovým dystrofikům v  Americe, začal jsem chápat, že to by mohlo být přesně ono. Protože tihle lidé opravdu potřebují pomoc,“ vysvětluje. „Když jsem se pak dostal v životě na rozcestí, kde se rozhodovalo o mém vlastním bytí

FOTO ARCHIV MDA R IDE

Americký vzor Že charita a motorkáři jdou výborně dohromady, dokazuje již třicetiletá americká tradice benefičních motorkářských jízd Loveride, která inspirovala i zakladatel české MDA Ride. Jejím zakladatelem byl Oliver Shokouh – majitel obchodního zastoupení značky Harley-Davidson v  kalifornském Glendale. Legenda praví, že se tak stalo při jednom motorkářském mejdanu, který Shokouh pořádal – a dostal se na něj i člověk na  invalidním vozíku, který trpěl svalovou dystrofií. „Motorkáři ho vzali mezi sebe, společně popili a tehdy někoho napadlo, že by příště mohli udělat podobnou

akci znovu a vozíčkář by na ni mohl přivést své kamarády,“ popisuje genezi projektu Josef Kadeřábek z MDA Ride. Podle oficiálních stránek glendaleské Love Ride dostal Oliver Shokouh nápad udělat na plácku u  svého obchodu nějakou menší akci, na  kterou by sezval motorkáře a  spojil by to s vybíráním příspěvků na pomoc postiženým svalovou dystrofií. Přestože na svůj Biker´s Carnival připravil řadu atrakcí, účast nebyla valná a  výtěžek z  akce také ne. Ani druhý ročník nedopadl podle jeho představ. Roku 1984 se rozhodl změnit dosavadní přístup, došlo mu, že pokud chce skutečně získat na pomoc postiženým podobným způsobem významnější množství peněz, bude muset celému projektu věnovat podstatně víc úsilí a  dát mu jinou podobu. Tak se zrodila Love Ride. Na  její organizaci se podílely i  motorkářští nadšenci z kategorie celebrit – jako herec Henry Fonda nebo třeba slavný americký mode-

rátor Jay Lenno, dorazil i syn zakladatele značky Harley-Davidson Willie G. Davidson. Před devatenácti lety se projekt Love Ride úspěšně uchytil i ve Švýcarsku a před zhruba pěti lety se myšlenka uspořádat akci tohoto typu urodila v  hlavě Josefa „Kádi“ Kadeřábka a jeho přátel. Po roce práce a komunikace s  Oliverem Shokouhem, stejně jako s pořadateli ve Švýcarsku, se myšlenka proměnila ve skutečnost a letos se uskuteční už třetí ročník MDA Ride – benefiční jízdy motorkářů s lidmi postiženými svalovou dystrofií, jejímž cílem je získat maximální množství prostředků pro asociaci, která tyto nemocné sdružuje.

13


RODINA

Den matek v Praze 5 Den matek nám dává příležitost vzdát poctu našim maminkám. Podobné svátky se slaví v různé dny na mnoha místech po celém světě. Už ve starověkém Řecku slavili svátek plodnosti, který byl spojený s uctíváním pohanské bohyně Kybelé, matky bohů. V České republice, kde se poprvé slavil i díky iniciativě Alice Masarykové už v roce 1923, připadá Den matek na druhou květnovou neděli, která je letos 8. května. Jaká překvapení připravují pro tento den svým maminkám děti z Prahy 5? RADKA FABINIOVÁ

V

mateřské škole Slunéčko v Košířích jsou přípravy na Den matek už v plném proudu. Slavnost je určena hlavně pro maminky a babičky. Připravena je besídka, jež je průřezem celoročního snažení dětí, učitelek i rodičů, kteří se i během roku zúčastňují neformálních akcí v mateřské škole, např. tvořivých dílen. V nich se zájmem a radostí tvoří ti, kdo mají k sobě nejblíže – rodiče s dětmi. Podobně napilno mají i  v  MŠ v  Hlubočepích. „Tradičně i letos bude u nás svátek maminek námětem pro první květnový týden,“ říká ředitelka místní mateřské školy Alena Doležalová. „Každou maminku zaručeně nejvíc potěší dětmi vlastnoručně vyrobená přání a dárky. Proto se bude malovat, stříhat, lepit, ale také zpívat a učit se básničkám. Děti také učíme vyjádřit, jak maminkám pomáhají a jak je mají rády. A protože také babičky jsou maminkami, nezapomeneme ani na ně.“ Obdobná situace je i  na  FZŠ V  Remízku na  barrandovském sídlišti. V  přípravných

FOTO R OMAN P ETERKA

třídách je přípravě na Den matek dokonce věnován v  rámci výchovně-vzdělávacího programu celý týden. Děti se vhodnou formou seznamují s rolí matky v rodině. Za domácí úkol mají například zjistit zájmové činnosti maminek, v hodině výtvarné výchovy malují její portrét. V pracovní výchově vyrobí malé překvapení a nakonec se naučí básničku. Kulturní a  mateřské centrum Barrandov také 2. května nabídlo prostory pro výrobu šperků ke Dni matek. Hned následující den zde proběhla akce Chvilka pro maminku. Při ní se ženy seznámily s možnostmi odreagování v podobě aromaterapie.

S KOČÁRKEM PRAHOU Rodičovství však nepřináší jen radosti a důvody k oslavám, ale také spoustu starostí. Na  tuto skutečnost upozorňuje zajímavá akce nazvaná S  kočárkem Prahou. Pořa-

dateli jsou internetový server Babyweb.cz a agentura BIG FISH, které loňský úspěch inspiroval k  uskutečnění druhého ročníku. Ve středu 25. května od 14 do 18 hodin proběhne v areálu Žlutých lázní v Praze-Podolí zábavné i  poučné odpoledne, které vyvrcholí výzvou Pražanům k  větší ohleduplnosti vůči těhotným a maminkám s kočárky v dopravních prostředcích. Výzva proběhne formou pokusu o pokoření českého rekordu z loňského roku v počtu kočárků na jednom místě. V  pestrém programu můžete zhlédnout například dětskou módní přehlídku, představení dětí ze zájmových kroužků a setkat se s odborníky z internetového portálu Babyweb.cz. Účast přislíbil např. pediatr Martin Gregora. Diskutovat se bude na téma výživy pro děti a kvality vody v Praze. Nebudou chybět ani ochutnávky nových výrobků pro děti i rodiče a bohatá tombola.

Setkání v jinonické škole

Bezpečná školka

V

R

e dnech 16.–19. května se v  Tyršově škole v Jinonicích sejdou učitelé a žáci z dalších šesti evropských škol – z Barcelony, Budapešti, Helsinek, Milána, Nikósie a  Paříže – jež jsou partnery Tyršovy ZŠ a MŠ v projektu programu Comenius Životní prostředí a kultura ve městech. Přijedou prezentovat výsledky své práce a seznámit se s tím, co již dokázali žáci jinonické školy. Pro učitele i žáky je připraven bohatý program, zahrnující nejen pracovní schůzky, ukázkové hodiny a  další činnosti ve  škole, ale i řadu doprovodných akcí v tzv. hot spots – místech, jejichž mapování, poznávání, ale i ochraně se čeští žáci věnují. Ve volném čase se účastníci seznámí nejen s kulturními a přírodními památkami Prahy. Pro zahraniční RED žáky je připraven i výlet na Karlštejn.

14

adnice Prahy 5 uspořádala 14. dubna ve spolupráci s magistrátem hlavního města na dětském hřišti Atrium akci Bezpečná školka určenou (nejen) žákům mateřských škol. O organizační zajištění akce, během níž se děti seznámily zábavnou formou se základními pravidly pohybu v silničním provozu, se postarala firma Promotým Praha. Záštitu nad čtyřdenním seriálem převzal místostarosta Prahy 5 Petr Lachnit. „Městská část Praha 5 se rozhodla posílit úsek prevence, jak v oblasti kriminality, tak v oblasti dopravní bezpečnosti. V rámci snah o posílení prevence jsme vybrali i unikátní projekt dětské dopravní školičky, abychom zasáhli i ty nejmenší, předškoláky,“ komentuje podíl Prahy 5 na organizaci této RED akce Petr Lachnit.

UVIDÍTE NA WWW.TVP5.CZ


RODINA

Škol i školek je dostatek

Zajištění dostatečné „vzdělávací infrastruktury“ na svém území v podobě kvalitně vybavené sítě školních zařízení věnuje městská část Praha 5 dlouhodobě velkou pozornost. Zároveň je však třeba kapacitu této sítě rozvíjet optimálně – aby byla dostatečná, zároveň ale aby nebyla zbytečně naddimenzovaná. Rodiče se však nemusí bát, že pro jejich ratolesti v důsledku snah o optimalizaci sítě školských zařízení nebude ve školách v Praze 5 místo. Počet žáků základních škol současné kapacity ani zdaleka nenaplňuje.

Z

ajištění provozu sítě mateřských a základních škol, jichž je městská část Praha  5 zřizovatelem, a  investice do  jejich vybavení, vyžadují každý rok nemalé finanční prostředky z rozpočtu městské části. Městská část Praha 5 je zřizovatelem dvaceti mateřských a třinácti základních škol. Na  zajištění provozu dvacítky mateřských škol vynakládá Praha 5 každý rok přes dvacet milionů korun, neinvestiční příspěvek na  provoz základních škol je ještě vyšší – pro letošní rok počítá rozpočet s částkou, jež se blíží 74 milionům korun.

FOTO ARCHIV

Aktuální přehled akcí a další informace hledejte na www.kmcbarrandov.cz. Adresa KMC Barrandov: Werichova 981, tel.: 251 816 686, 739 658 324, e-mail: info@kmcbarrandov.cz. čt 12. května 2011, 16:00 ZÁVODY NA KOLECH Tradiční závody na kolech, odrážedlech, koloběžkách pro děti 0–7 let. Závody se konají na dopravním hřišti ZŠ Chaplinovo náměstí, Praha 5. Startovné 20,- Kč. Přihlášky a informace na javeka@ volny.cz nebo 605 471 840. so 14. května 2011, 9:45 RODINNÝ VÝLET – ZA STUDÁNKOVOU VÍLOU Výlet pro celou rodinu do Prokopského údolí, sraz účastníků v 9:45 hod. na zastávce Poliklinika Barrandov. S sebou zápisník s pastelkami, tužku, šátek, pro rodinu hrneček, deku na sezení, jídlo a pití. Návrat kolem 16:30 hod. Přihlášky a informace na zuzulaj@centrum.cz nebo 606 675 339.

ZÁKLADNÍCH ŠKOL JE DOST Počet žáků základních škol v MČ Praha  5 dosahuje zhruba poloviny možné kapacity. Základní školy v  Praze  5 navštěvuje 4  409 žáků, přičemž je dostupných 8  000 míst. I  přes plánovaný budoucí nárůst o zhruba 900 žáků tedy nehrozí nedostatek míst ve  školách. Mezi nejvytíženější patří FZŠ Drtinova a ZŠ a MŠ Grafická. Obě školy dle Podkladů pro zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje hl. m Prahy dosáhly téměř 100% kapacity. Naopak nejméně vytíženou základní školou je ZŠ a MŠ Barrandov (naplněnost 41 %), která ale nabízí největší kapacitu (1630 míst). Do  budoucna městská část předpokládá využití dosud nevyužívaných prostor v rámci základních škol formou pronájmů.

Květen v KMC Barrandov

FOTO ARCHIV

MÍST VE ŠKOLKÁCH PŘIBYLO Mnohem lépe jsou naplněny kapacity mateřských škol. U nich celková vytíženost přesahuje hodnotu 99 %. Rada MČ Praha  5 schválila v dubnu žádost o rozšíření kapacity v osmi mateřských školách na území Prahy 5 – MŠ Tréglova, MŠ Trojdílná, MŠ Slunéčko v  Beníškově ulici, MŠ Peroutkova, MŠ Nad Palatou, MŠ U Krtečka v Kudrnově ulici, MŠ náměstí 14. října a  MŠ Kroupova. Mateřské školy mají ze zákona stanoven počet 24 žáků ve  třídě, uvedené školy zažádaly o  navýšení kapacit, které se průměrně pohybuje o 4 žáky na třídu více. Ředitelé těchto mateřských škol ujišťují, že se zvýšením počtu dětí ve  třídách nebude snížena kvalita výchovně-vzdělávací práce mateřské školy. Počty žáků ve  třídách a  počty integrovaných dětí ve  třídách odpovídají příslušným vyhláškám a  jsou splněny podmínky bezpečnosti, ochrany zdraví i  hygienické požadavky. S dalším výrazným navyšováním kapacit mateřských škol ale MČ Praha 5 ve zpracovávaném dlouhodobém záměru rozvoje vzdělávací sítě na svém území pro období let 2012–2016 nepočítá. Stejně tak není v plánu ani výstavba nového objektu mateřské školy. Z  analýzy věkové struktury vyplývá, že v  červnu školního roku 2011/2012 opustí školky děti narozené v  roce 2006 a  do  předškolských zařízení nastoupí přibližně stejný počet narozených jako v roce 2006. Proto by se ani mateřské školy neměly potýkat s nedostatkem míst pro děti. Určité navýšení kapacit v  rámci stávajícího potenciálu však zůstává ve hře – v závislosti na vyhodnocení plánované výstavby na území Prahy 5 se může ve hře octnout varianta otevření dalších tříd mateřských škol ve  zrekonstruovaných školských objektech, které dnes nejsou využívány. RED

út 17. května 2011, 18:00 AGRESE A JAK S NÍ?! aneb nechejme kluky zakoušet sílu. Zážitkový workshop rozdělený na dva termíny (druhý termín 2. 6 .2011) vhodný pro rodiče, výchovné pracovníky, učitele. Ve spolupráci s Ligou otevřených mužů (LOM). Registrace do 5. května 2011 !!! Vstup 500,- Kč (celkem za oba termíny). Přihlášky na info@kmcbarrandov.cz nebo 739 658 324. út 24. května 2011, 10:00–12:00 ADAPTACE NA MATEŘSKOU ŠKOLU Přednáška PhDr. Ilony Špaňhelové na téma, jak co nejlépe připravit své dítě na mateřskou školu. Vstup 250, - Kč. S možností hlídání dětí 40,- Kč/hod. Přihlášky a informace na javeka@volny.cz nebo 605 471 840. po 30. května 2011, 15:00 DEN DĚTÍ

Tradiční oslava Dne dětí na Trnkově náměstí, Praha 5, tentokrát na téma DŽUNGLE. Zábavné soutěže, divadélko, výtvarná dílna s výrobou masek zvířátek, atrakce, malování na obličej. Informace na info@kmcbarrandov.cz. út 31. května 2011, 16:00–18:00 BIOODPOLEDNE – PEČEME KOLÁČE Odpoledne plné vaření, ochutnávek a výměny receptů, vhodné pro děti a rodiče. Vstup 40,- Kč/rodina + 10,- Kč/ochutnávka. Přihlášky a informace na info@ kmcbarrandov.cz nebo 739 658 324. 15


RODINA Praha 5 pomůže seniorům s ochranou před útočníky

M

ěstská část Praha 5 chce přispět k větší ochraně seniorů před útočníky. „Radě městské části jsem předložil návrh na  objednání a  nákup předmětů prevence kriminality. Akustické a  varovné alarmy pro seniory slouží jako ochrana před útočníkem,“ říká místostarosta Prahy 5 Petr Lachnit. Městská část rozdá mezi seniory tisíc kusů těchto osobních alarmů. Osobní alarm má vestavěnou hlasitou sirénu pro odrazení útočníka a dvě LED diody, které se aktivují současně se zvukovou signalizací. Spolehlivě upozorní okolí na  nebezpečnou situaci. Je dodáván jako přívěsek, aktivace se provádí vytažením kroužku se řetízkem z přívěsku, deaktivace se provede následným nasazením zpět. Pomůcku tedy lze použít opakovaně. „Tyto předměty použijeme při besedách o  bezpečnosti, prevenci kriminality a  budou také rozdávány při sociálních šetřeních jako preventivní opatření. Osobní alarmy působí i jako psychologická pomůcka, starší spoluobčané jsou díky nim sebejistější a mají jak se bránit v  případě ohrožení,“ doplňuje starosta RED Prahy 5 Radek Klíma.

Maltézští rytíři na pomoc seniorům

V

sobotu 14. května se uskuteční na  nádvoří Velkopřevorského paláce na Malé Straně Jarní dobročinný trh Maltézské pomoci. Organizátor akce, nezisková organizace Maltézská pomoc, jejímž zřizovatelem je České velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů, zajišťuje i řadu služeb pro seniory. Jejich klienty jsou i  obyvatelé Prahy  5, kteří patří mezi nejpočetnější skupiny. RED

Život jako vyšitý Při příležitosti oslavy Mezinárodního dne Romů 8. 4. otevřelo KC Prádelna (Holečkova 38, Smíchov) výstavu výšivek Markéty Šestákové. Pozoruhodné, precizně vyšívané obrazy romské výtvarnice představují tradiční zvyky a způsob života Romů v minulosti. Soubor více než čtyřiceti originálních výšivek zapůjčilo ze svých sbírek Muzeum romské kultury v Brně. Výstava potrvá do 15. května.

FOTO KC P RÁDELNA

M

arkéta Šestáková se narodila 17. ledna 1952 v Rokycanech a  po  brzké smrti matky vyrůstala v dětském domově. Na počátku dospělosti se vydala hledat své kořeny a  znovu objevila svět Romů, našla si mezi nimi životního partnera a konečně i své trvalé štěstí. Pracovala vždy v dělnických profesích, brzy po  pádu totality přišla o  práci a  od  té doby je nezaměstnaná. To jí však umožnilo věnovat se naplno někdejší příležitostné zálibě – vyšívání výjevů ze života Romů. Vyšívá pouze originální náměty podle vlastních kreslených předloh, ve kterých se vrací do dávného světa Romů, žhavou současnost ztvárňuje bavlnkami vždy jen idylicky a  bez známek konfliktů. Současná situace Romů u nás ji však nenechává klidnou, proto přispívá svými názory, eseji a postřehy do romského týdeníku Romano hangos (Romský hlas). Na  základě vlastních kreslených návrhů tvoří již od  roku 1992. Čerpá hlavně z  kultury Romů, například z  některých obřadů,

jakými jsou svatba, křest, pohřeb, zásnuby, ale i z  řemesel, která Romové v  minulosti provozovali, jsou jimi kotlářství, kovářství, košíkářství a  také kartářky. A  jak dlouho trvá vyšít jeden obrázek? „Než začnu dělat obrázek, musím si předem určit barvy, aby k  sobě všechno hezky ladilo, aby to bylo pěkné a pestré. Když mám velkou chuť něco dělat a  nemám na  práci mnoho věcí okolo, může být obrázek hotový za  týden. Když mám hodně práce, trvá to třeba i čtrnáct dní nebo měsíc. Mám své nápady, například jdu do přírody, vidím nějakou věc, nějakou maličkost, kytku nebo hezkou oblohu nebo cokoli, a už mám představu, co tam bude. Nebo v časopisu vidím krásnou ženu, a už vím, co bude okolo ní. Nebo mám náhlou myšlenku a říkám si, že by to mohlo být pěkné,“ popisuje autorka. Tomu odpovídají i názvy jejích obrázků: Kheliben – Tanec, Vyznání lásky v  koruně stromu, Co oko vidí, ústa řeknou nebo Slunce – dar života. RED

Komunitní centrum Prádelna – program na květen Holečkova 38, Praha 5-Smíchov, otevřeno: pondělí až pátek od 10 do 18 h Tel.: 257 213 908, 603 289 675, e-mail: kcpradelna@seznam.cz www.zsgraficka.cz/komunitni_centrum 4. 5. 10. 5. 16. 5. 27. 5.

16

Turnaj ve stolním tenise (od 11.00 do 14.00) Fotovycházka (od 14.00) Vernisáž výstavy výtvarných prací dětí z estetických tříd ZŠ Grafická (od 16.00) Filmový klub Prádelna (od 19.30)

Pravidelné aktivity pro veřejnost: Gymnastika pro děti od 3 let – každé pondělí a středa od 15.00 do 16.00 Kavárna pro rodiče s dětmi – každé pondělí od 11.00 do 13.00 Doučování M, Př, Ch – každé úterý od 14.00 do 16.00 (pro žáky ZŠ) Stolní tenis pro seniory – každou středou od 11.00 do 13.00 Galerie Prádelna: Markéta Šestáková – Výšivky – prodlouženo do 15. 5. Práce dětí z estetických tříd ZŠ Grafická – od 16. 5.


RODINA

Čeští studenti na evropském fóru Když se začne mluvit o dnešní mládeži, slyšíme často od dříve narozených stesky na to, že „ty mladé“ dnes nic nezajímá, že jen hrají hry na počítači a hloupnou. Objevují se také výsledky různých odborných studií, které narážejí na fakt, že čeští studenti sice vědí, kde leží nějaké město či kde se těží jaká surovina, ale už moc neumí své znalosti prezentovat a použít v praxi. A když přijde na to, zaujmout k něčemu vlastní názor a obhájit si ho, jsou na tom ještě hůř. Že tyto představy nemusí tak úplně odrážet realitu, ukazují studenti Gymnázia Nad Kavalírkou. Pětičlenný výběr zdejších oktavánů reprezentoval Českou republiku na mezinárodním zasedání Evropského parlamentu mládeže, kde studenti z celé Evropy debatují o svých názorech na témata, která hýbou evropskou politikou. Schopnost formulovat své názory a obhájit si je v diskusi je tu kromě dobré angličtiny základní podmínkou účasti. ROMAN PETERKA

N

ápad zapojit se do dění kolem Evropského parlamentu mládeže se v  Gymnáziu Nad Kavalírkou zrodil v  hlavách studentů. „Nebylo to tak, že by přišel někdo z pedagogů s tím, zda se někdo nechce přihlásit,“ říká ředitel školy Jiří Matějka. Zdejší studenti už mají zkušenosti s  účastí v  různých studentských aktivitách, které se odehrávají na mezinárodní úrovni. Když pak jedna ze studentek, Dana Klímová, přišla s tím, že slyšela o Evropském parlamentu mládeže a sháněla, kdo by se s ní zkusil probojovat sítem výběrových konferencí až na mezinárodní shromáždění, našla brzy „parťáky“. Velkou výhodou bylo, že všichni byli z  jednoho ročníku. „Zatímco na  jiných školách, kde sesbírají lidi z  různých tříd, se musí nejprve poznat a sehrát dohromady, my už se všichni dobře známe a víme, že umíme spolupracovat,“ říká jeden z členů loňské delegace Lukáš Kendík. Pak museli projít sítem národní výběrové konference. Z původně přihlášených 27 škol z celé České republiky zůstalo po předkole dvanáct. Výkon delegátů hodnotila porota,. Pracovním jazykem byla angličtina a  kvalita cizojazyčného projevu byla jedním z  významných kritérií při hodnocení. První příčku obsadila pětice studentů z  Gymnázia Nad Kavalírkou, která byla v  sestavě Dana Klímová, Lukáš Kendík, Jan Kukačka, Matěj Mendlík a Jiří Papoušek vyslána reprezentovat Českou republiku na mezinárodní konferenci Evropského parlamentu mládeže v Aténách.

SAMÁ PRÁCE, ŽÁDNÉ ULEJVÁNÍ Na konferenci Evropského parlamentu mládeže se řešily mezinárodní vztahy, krize eurozóny, problémy životního prostředí či nezaměstnanosti v Evropě. Členové student-

ské delegace z Gymnázia Nad Kavalírkou se těšili na to, že kromě programu konference si užijí i samotné Atény. Vidina příjemného výletu za hranice všedních dnů se ale brzy rozplynula. „Program je nabitý do poslední minuty, takže na  výlety po  okolí skutečně není čas – ráno vstanete v sedm a do osmi večer se pracuje,“ vzpomíná Jan Kukačka z Gymnázia Nad Kavalírkou. „Na procházku po Athénách jsme nakonec za  celých těch deset dní měli dvě hodiny,“ dodává. K  následkům účasti patří hluboký spánkový deficit a vzrůst závislosti na kofeinu, bez kteréhos e nasazení, jež si účast na mezinárodní konferenci vyžaduje, zvlkádnout nedá. „Na  druhé straně člověk získá spoustu zkušeností, rozvine si diskusní schopnosti, pocvičí si angličtinu a taky získá spoustu kamarádů ze zahraničí,“ podotýká Jan Kukačka. Chuť stát se profesionálními

Evropský parlament mládeže.

politiky ale studenti nemají. „Byla to zajímavá zkušenost, ale o své další dráze mám úplně jiné představy,“ směje se Lukáš Kendík.

NOVÁ KREV Aténská delegace už má své nástupce – kteří zopakovali její úspěch. Delegace, která se dala v Gymnáziu Nad Kavalírkou

Závěrečné zasedání v budově Helénského parlamentu v Aténách. FOTO: K ERSTIN BERGENTZ

dohromady z řad septimánů a  sextánů, se ve  složení Tereza Turecká, David Kukačka, Matěj Hošna, Pavel Bareš a Tomáš Hustoles probojovala na  Národní konferenci v  Plzni k  účasti na  mezinárodní konferenci Evropského parlamentu mládeže, ktzerá se příští rok koná v Istanbulu. „Jsem rád, že to není jen záležitost jedné třídy, která se zbláznila do jednoho projektu, ale že se zapojují i další ročníky,“ říká ředitel gymnázia Jiří Matějka. Teď jen doufá, že se jim podaří sehnat peníze na  úhradu nákladů spojených s  účastí studentů na  mezinárodní konferneci. „Loni se nám na poslední chvíli podařilo získat grant z  nadačního fondu na  podporu vzdělávání magistrátu hl. m. Prahy, který pokryl část nákladů, jak to bude letos, nevím,“ říká Matějka. „Myslím, že by podpora měla být větší – ne,a by si to platili víceméně sami studenti, kteří úspěšně reprezentují Českou republiku v zahraničí,“ dodává.

Evropský parlament mládeže

J

Delegace reprezentující Českou Republiku (zleva M. Mendlík, L. Kendík, D. Klímová, J. Papoušek, J. Kukačka a D. Šteindler.

e nepolitickou organizací fungující v mnoha zemích Evropy. Původně vznikl jako školní projket v roce 1987 ve Fointainbleu ve Francii, dnes tato studentská organizace působí ve 34 členských zemích. Česká odnož Evropského parlamentu mládeže byla založena v listopadu 1998. Pořádá každý rok dvě zasedání – České fórum a Národní výběrovou konferenci, kam se hlásí celé školní týmy. Ten nejlepší z nich pak má možnost reprezentovat Českou republiku na mezinárodním zasedání Evropského parlamentu mládeže, kde se sejde na 150 delegátů vybraných na národních konferencích ze všech účastnických zemí. Delegáti jsou rozděleni do dvanácti až patnáctičlenných komisí, každá komise dostane své téma a studenti pak mají za úkol toto téma projednat a sestavit nástin řešení ve formě rezoluce. Všechny rezoluce jsou potom prezentovány a diskutovány s ostatními komisemi na valném shromáždění. Nakonec se o rezolucích hlasuje,přijaté rezoluce se následně postupují do Bruselu. Hra na evropský parlament tak není tak docela hrou – některé výstupy jsou prezentovány na úrovni vrcholné reálné politiky. 17


BEZPEČNOST

Jízdní skupina Už tři roky má městská policie v Praze 5 svůj jízdní oddíl. Ten má zázemí v areálu dostihového závodiště ve Velké Chuchli, kde je i ustájení pro koně. V současné době slouží v jízdní skupině sedm strážníků a šest koní.

P

ersonální obsazení jízdní skupiny tvoří strážníci Petra Bomská, Blanka Gebhartová, Ladislava Nová, Petra Přívozníková, Petr Kosmačka, Jan Simbartl a Magdalena Svobodová. Petra Bomská je vedoucí jízdní skupiny, má na starosti chod celé jízdní skupiny, plánování výkonu služby a výcviku, správnou péči a ošetřování koní i zabezpečování akcí. Strážnice Blanka Gebhartová a Ladislava Nová patří k „veteránům“ – jsou v jízdní skupině od jejího založení v březnu 2008. Koně vždy byli pro obě tyto strážnice víc než jen zálibou. Petra Přívozníková je v jízdní skupině 1,5 roku. Dříve se věnovala modernímu pětiboji, kde získala mnoho úspěchů v  juniorské kategorii (jednou z  disciplín je i parkurové

skákání). Petr Kosmačka je velmi zkušený strážník z přímého výkonu služby, který je v tomto ohledu velmi nápomocen svým kolegům. Strážník Jan Simbartl se jezdectví věnoval krátce ve svém dětství a nyní se pro něj jízda na koni stala náplní práce. Nováčkem ve skupině je strážnice Magdalena Svobodová, která je zařazena do jízdní skupiny od května tohoto roku. Být strážníkem na koni neznamená jen několik hodin se „projíždět“ na koňském hřbetě krajinou a pak „zaparkovat“ koně do stáje. Kůň je živý tvor, který vyžaduje každodenní péči. Tu musí zajistit strážníci jízdní skupiny, kteří zrovna konají službu, sami. Žádného stájníka, který by se o koně postaral před tím, než vyjedou do terénu na hlídku, a zase poté, co se vrátí do stájí, tu nemají. A tak kromě projížděk na koních v parcích Prahy 5 a 16 zahrnuje služba jezdeckých strážníků i třeba nutnost vzít vidle do ruky a s jejich pomocí odstranit ze stájových boxů produkty trávicího procesu čtyřnohých kolegů, které je pak nutné v  kolečkách vyvézt ven ze stájí. Práce u koní začíná strážníkům už brzy ráno. Služba začíná v půl sedmé, ale už po šesté hodině jsou strážníci na místě, aby koně nakrmili a nechali je v klidu vytrávit. Po sedmé už je čas jít koním vykydat. Než jsou uklizeny stáje, vystřídají se koně pod infračervenou lampou, kde si kvůli lepší regeneraci nahřejí svaly. Když

Z policejního zápisníku Bouračka v tunelu

V

úterý 26. dubna krátce před jednou hodinou upoutalo pozornost hlídky Pohotovostního útvaru Městské policie Praha auto, které se hnalo rychle ulicí Plzeňská a kličkovalo z pruhu do pruhu. Strážníci se rozhodli podezřelé vozidlo zastavit. Jak řidič uviděl policejní majáky, zrychlil, projel křižovatku na červenou, na dalším semaforu zastavil. Když k  němu ale strážníci došli, šlápl na plyn a ujížděl. Strážníci naskákali do hlídkového vozu a hnali se za ním. V tunelu Mrázovka řidič nezvládl řízení a naboural do stěny. Se spolujezdcem se pak pokusili utéct, v tom jim ale strážníci za  pomoci donucovacích prostředků zabránili. Z  řidiče byl silně cítit alkohol, špatně artikuloval. Na místě si celou událost převzali policisté.

Poctivý nálezce

Ž

e poctivost mezi lidmi ještě zcela nevymizela, dokazuje událost ze 14. dubna, ke které došlo v  obchodním centru Galerie Butovice. V osm večer tu jeden z nakupujících našel peněženku s doklady, platebními kartami a více než čtyřmi tisíci korun v hotovosti. Poctivý nálezce peněženku předal strážníkům OŘ MP Praha 5. Ti nález zaevidovali a předali na pražský magistrát.

Krádež na Úřadě práce

M

už, který dorazil v časných ranních hodinách v  pondělí 11. dubna na  pracoviště Úřadu práce v  Kartouzské ulici v  Pra-

18

FOTO ARCHIV MP

jsou koně obstaráni, blíží se čas vyrazit do terénu. Koně slouží téměř denně, nejčastěji s nimi strážníci brázdí parky a přírodní oblasti, jako jsou Kinského zahrada, park Mrázovka, Prokopské údolí, Děvín či Vidoule. Hlídka ale střeží například také břehy Vltavy, Berounky či Chuchelský háj. Hlídky na koních také pomáhají zajišťovat pořádek v průběhu kulturních a společenských akcí pořádaných městskou částí na pěší zóně Anděl a v parku Portheimka. (RED)

ze 5 nehledal práci ani nechtěl žádat o podporu v nezaměstnanosti. Měl v plánu něco úplně jiného. V šest ráno dostala hlídka OŘ MP Praha 5 oznámení, že úřad pravděpodobně navštívil zloděj. Když hlídka dorazila, čekala na ni recepční, která podezřelého strážníkům popsala a  ukázala, kudy odcházel. Strážníci ho krátce nato zahlédli schovaného mezi zaparkovanými vozy. Muž se snažil utéct a schovat se ve vchodu blízkého domu, strážníci ho ale dostihli. Potvrdilo se, že muž skutečně kradl – z úřadu si odnášel notebook, videotelefon, dva kufříky… Muž byl předán Policii ČR.

„Já to auto neřídil“

V

e čtvrtek 21. dubna kolem dvaadvacáté hodiny večerní si všimla hlídka z  Oddělení hlídkové služby Policie České republiky vozidla Peugeot, které chtěla zastavit ke kontrole. Když řidič hlídku spatřil, okamžitě prudce strhl řízení a  odbočil do  ulice Vltavská. Porušil tak přikázaný směr jízdy. Policisté sedli do  auta, pustili majáky a  začali vozidlo pronásledovat. Čtyřiadvacetiletý muž na konci Vltavské s autem zastavil, před očima nevěřícně zírajících policistů si přesednul ze sedadla řidiče na zadní sedadlo a dělal, jako by nic – on přece neřídil, byl jen spolujezdec. Při následné lustraci policisté zjistili, že mu Obvodní soud pro Prahu 4 uložil na konci ledna trest zákazu řízení motorových vozidel v délce šestatřiceti měsíců, tedy do roku 2014. Řidič byl i přes svůj „maskovací manévr“ na místě zadržen a na místním oddělení policie obviněn z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta. OŘ MP PRAHA 5 A PČR PRAHA


BEZPEČNOST

Praha 5 připravuje novou koncepci boje s drogami Na radnici městské části Praha 5 se v druhé polovině dubna sešli zástupci magistrátu, městské i státní policie, občanských sdružení zabývajících se protidrogovou politikou a lékařů. Tématem setkání byla diskuse se starostou Radkem Klímou a zástupci vedení Prahy 5 o budoucí podobě boje s drogovou scénou nejen v Praze 5, ale i v celé metropoli.

S

tarosta Prahy 5 Radek Klíma představil dlouhodobý cíl, kterým by měl být dostatečný počet kontaktních center v každé městské části v Praze. Tím by se odbourala fluktuace narkomanů do městských částí, ve kterých je jim poskytována pomoc. Drogová scéna by se tak měla rozmělnit a  počet drogově závislých na území Prahy 5 snížit. Občany totiž nejvíce trápí klienti center, kteří se pohybují na veřejných prostranstvích, kde si často aplikují drogy před zraky ostatních lidí. Jejich výskyt navíc doprovází často sekundární trestná činnost, především krádeže. „Snažíme se zmapovat klíčové zóny, kde se drogově závislí vyskytují. Příkladem je prostor Na  Knížecí. Chceme měřit spokojenost občanů, a  proto musíme snížit výskyt narkomanů. Základem je spolupráce všech složek, které se na  práci s těmito lidmi podílejí, včetně policie a lékařů,“ upozornil starosta Radek Klíma. Účastníci se shodli, že právě městská část Praha  5 se stala centrem takzvané „subutexové“ drogové scény, obdobně jako v Praze 1 tu dominují tvrdé drogy. „Subutexu je zde příliš mnoho. Stačí si projít večer restaurace, zastávky a tmavá

zákoutí. Těch krabiček leží na zemi příliš,“ upozornil místostarosta Petr Lachnit. „Je politická vůle, abychom prosadili smysluplné změny. Vůle je jak ve vládě, tak i v poslanecké sněmovně,“ doplnil starosta Prahy 5 Radek Klíma. Druhým pilířem protidrogové politiky v Praze 5 má být omezení počtu dnů, kdy lékaři subutex předepisují a  kdy je vydáván. Pokud by se subutex vydával například pouze v  pondělí a v úterý, může policie posílit v klíčových lokalitách v inkriminovanou dobu hlídkovou činnost. Podle přítomných zástupců lékařů a policie se stává, že klienti se subutexem jsou přepadeni, případně s  ním obchodují. „Pondělní dopoledne je dle našeho průzkumu nejrizikovější dobou, v této době dosahujeme průměrně okolo 80 kontaktů s lidmi na drogách,“ upozornil Vojtěch Janouškovec z  občanského sdružení Progressive, které v Praze 5 provozuje kontaktní centrum Stage 5, terénní program No Biohazard a  zajišťuje provoz speciálních bezpečnostních kontejnerů uzpůsobených na odhoz infekčního injekčního materiálu (projekt Fixpoint). Radnice Prahy  5 uvažuje také o  spuštění pilotního projektu sanitky, která by závislým

FOTO ARCHIV

poskytovala zdravotní péči. Podobný projekt probíhá v Praze  1. Mobilní jednotka může navštívit více míst v  městské části. Sanitka by navíc mohla odfiltrovat část narkomanů z exponovaných míst, například z autobusových zastávek, z  parků, od  škol apod. Celý projekt sanitky, který si vyžádá podporu ze strany magistrátu, bude také po uplynutí určité doby vyhodnocen. „Sanitka je dočasná záležitost. Jde o  pokus, jak řešit současnou situaci, ale je nutné vyhodnotit její působení na městské části,“ řekl zástupce starosty Petr Lachnit. Pokud by se například stalo, že by sanitka způsobila vyšší výskyt drogově závislých a  zvýšení kriminality, projekt by byl včas zastaven, případně by došlo k  dalším změnám. (RED)

inzerce

3396 DEL PorscheSmichov Polo_188x132_KREAT_ATYP.indd 1

4/27/11 3:49 PM

19


HISTORIE

Mosty, nábřeží a ostrovy Prahy 5 Podle hvězdopravců vltavským nábřežím od Národního divadla a kavárny Slavie přes Arbesovo náměstí a dál směrem k barrandovským filmovým ateliérům prostupuje vzdušný sektor Vah. Smíchovské nábřeží není sice zdaleka tak monumentální jako pravobřežní část Vltavy, kde se nad hladinou řeky vypíná neorenesanční budova Národního divadla. Přesto návštěvníkům nabízí řadu pozoruhodných míst k procházkám a rekreaci. HUGO SCHREIBER

SMÍCHOVSKÁ NÁBŘEŽÍ

V

znosnost a noblesa Janáčkova nábřeží, budovaného od  roku 1903, překvapuje zejména při pohledu z protilehlého vltavského břehu. V 80. letech předminulého století neslo název Ferdinandovo na počest posledního českého korunovaného krále, který také v roce 1838 povýšil Smíchov na pražské předměstí. V  roce 1919 byl název změněn na nábřeží Legií, což trvalo až do konce 50. let dvacátého století. Za druhé světové války se nábřeží jmenovalo Pekařovo, podle historika Josefa Pekaře, který zde v domě č. 453 bydlel. Nedaleko odtud se nalézá i  řada technických památek – např. bývalé mlýny nebo Malostranská vodárenská věž, nazývaná též „skautská věž“, zřízená roku 1562. Je tu i  smíchovská plavební komora, otevřená v  roce 1921, kterou ročně propluje 27 tisíc lodí, což z  ní dělá nejvytíženější zdymadlo ve střední Evropě. Komora ústí u Dětského ostrova, na jehož špici již přes osmdesát let stojí na kamenné pergole bronzová alegorická postava Vltavy z roku 1916 od sochaře Josefa V. Pekárka. O tom, že řeku hlídá dobře, svědčí i to, že za celou dobu jejího panování ji žádná povodeň nepoškodila. Z popudu Vltavanu se u sochy již od roku 1930 každoročně odehrává pietní akt – tryzna za  utonulé na českých řekách a tocích. Nábřeží mezi železničním mostem a mostem Palackého – Hořejší nábřeží – patřilo až do  počátku 20. století ke  katastru Nového Města. U železničního mostu byla roku 1892 postavena vodárna města Smíchova a neda-

leko odtud vznikly dílny pražské paroplavební společnosti. Bylo tu skladiště dříví knížete A. J. Schwarzenberga a plavci z vorů, které přistávaly u nedaleké Císařské louky, chodili do zdejších hospod. Náplavka sloužila pískařům, kteří na „pantonech“ těžili ze dna řeky písek. Na nábřeží měly sídlo Český jachtklub a veslařský klub Blesk. A stálo tu i slavné divadlo Aréna vybudované divadelním podnikatelem Pavlem Švandou ze Semčic starším.

SMÍCHOVSKÉ OSTROVY Dvanáct vltavských ostrovů a ostrůvků můžeme napočítat na mapě hlavního města Prahy. Člověk dokáže bez zaváhání vyjmenovat Kampu, Střelecký a Slovanský ostrov, Štvanici a  možná v  paměti vypátráme ještě ostrov Císařský či Veslařský. Ale kdo ví, že je v Praze ještě například Petržílkovský ostrov či ostrov Dětský? První zmínky o  Dětském ostrově pocházejí ze 14. století, kdy byl v držení maltézského kláštera. Jméno se postupně měnilo spolu s majiteli. V první polovině

19. století se ujal název Židovský ostrov podle podnikatele Przibrama, vlastníka smíchovské kartounky. Až do počátku dvacátého století se zde konaly smíchovské filipojakubské poutě, nacházelo se zde také cvičiště Klubu velocipedistů Praha. Dětské hřiště zde vzniklo již za  první republiky. V  současnosti se tady pořádá pravidelně Bambiriáda, největší přehlídka činnosti sdružení dětí a  mládeže a středisek volného času v České republice. Petržílkovský ostrov patří k  nejmenším vltavským ostrovům. Má rozlohu jen 600 metrů čtverečních a  leží u  Jiráskova mostu na smíchovském břehu. Je na něm vodárenská věž a není veřejně přístupný. Na některých mapách nenalezneme ani jméno. Stával na něm stejnojmenný mlýn, který při regulaci Vltavy v roce 1911 prakticky zanikl. Proti proudu řeky za železničním mostem leží Císařská louka, jež se v roce 1903 po prokopání kanálu zčásti stala umělým ostrovem. Území je opředeno řadou pověstí, nejde pouze o Horymíra, ale žila zde prý i řada vodníků, kteří se sem stěhovali z centra Prahy, kde lidé řeku příliš znečišťovali. Zdejší vorový přístav sloužil jako ochranné kotviště v době povodní. Podnět k  jeho výstavbě dala velká voda, která Prahu postihla roku 1890. I když se tehdejší povodeň svým rozsahem nedá srovnat s  katastrofálními srpnovými zápla-

FOTO ARCHIV

% EVA SbLytů

26

0 2 a n

ytů 12 b ní tra, a ová p y3 stěh a m n o vilad čeno, k kk on o 3+ dok kk d + 2 od

DEVELOPER:

PRODEJCE:

20

221 111 999

www.zlicinskydvur.cz

inzerce


HISTORIE

FOTO ARCHIV

vami roku 2002, kdy řekou proteklo kolem 5800–6000 m3/s, jak odhadli hydrologové, přesto rozbouřený vodní živel tehdy strhl tři pilíře Karlova mostu.

SMÍCHOVSKÉ MOSTY Pokud se vydáme na imaginární plavbu proti toku řeky, prvním mostem, který spojuje Smíchov s  centrální Prahou, je most Legií. Přes Střelecký ostrov vede z Národní třídy na Újezd a Malou Stranu. Od roku 1841 na jeho místě stával druhý nejstarší pražský most přes Vltavu – most císaře Františka I., zvaný také Řetězový most, jenž však pro svoji vratkost nevyhovoval moderní dopravě. Stavba nového mostu začala 3. srpna 1898 a  celý objekt byl slavnostně odevzdán do  provozu 14. června 1901 za  přítomnosti císaře Františka Josefa I. V letech 1919–1940 se nazýval most Legií, v  době protektorátu 1940–1945 Smetanův most. Od  roku 1960 nesla stavba název most 1. máje. Připomínal svátek pracujících, který se u nás na Střeleckém ostrově poprvé slavil v  roce 1890, jak ve svém fejetonu popsal Jan Neruda. Rozvoj průmyslových závodů na Smíchově si v  roce 1876 vyžádal stavbu Palackého mostu jako pokračování hlavní Plzeňské třídy. Vybudován byl v novorenesančním slohu a měří 228 metrů, je rozdělen na sedm segmentových kleneb provedených ze žulových kvádrů několika barev. Po válce byla z mostu odstraněna pískovcová sousoší od J. V. Myslbeka, znázorňující náměty z české mytologie. Se stavbou Jiráskova mostu se začalo na jaře 1929 podle plánů inženýra Františka Mencla a architekta Vlastimila Hofmana. Vybudován byl ze železobetonu a má šest polí o rozpětí 49

metrů. Původně se měl klenout mezi Myslíkovou ulicí a Janáčkovým nábřežím a  probíhat přes dnešní Dětský ostrov. Na  smíchovské straně jsou dosud vidět nábřežní opěry, které nebyly nikdy použity. V letech 1940–1945 se nazýval Dienzenhoferův most. Se stavbou železničního mostu na Výtoni se začalo v srpnu 1870 a provoz na něm byl zahájen 15. srpna 1872. Most byl tehdy jednokolejný. Výměna nového dvoukolejného mostu za  starý byla provedena roku 1901, kdy v noci z 1. na 2. října po něm projely první vlaky. Tím došlo k  propojení pražského hlavního nádraží s Českou západní dráhou, spojující naši metropoli s Plzní a dále s Bavorskem. Železniční most slouží dodnes a byl prohlášen ze technickou památku. Barrandovský most je jednou z nejrozsáhlejších mostních staveb  Prahy, spojuje takzvanou Jižní spojku s  ulicí K  Barrandovu. Stavěl se od  května 1978 a  jeho slavnostní otevření bylo 3. listopadu 1988. Do  roku 1990 se nazýval most Antonína Zápotockého. Most se svými dvěma jízdními pásy širokými 20 metrů a dvěma chodníky se řadí k nejširším mostům v České republice. Ke  stávajícím mostům Prahy možná přibude nový Dvorecký most. Nejpravděpodobnější variantou je, že povede ze Smíchova do  Jeremenkovy ulice. K  zajímavostem spojeným s  Vltavou nenáleží jen mosty, ale i  podzemní tunely určené pro kabelovody, díky nimž se Smíchov nemusí bát nedostatku elektrické energie. Dne 20. listopadu 2008 bylo možné poprvé projít z  jednoho břehu Vltavy na  druhý suchou nohou pod hladinou řeky. Tunel je vedený 22 metrů pod vodní hladinou a ústí u botelu Admirál.

Sochy Prahy 5

11.

F

ontánku u vstupu do areálu Bertramky zdobí plastika, jejímž autorem je sochař Jan Kodet. Přesněji řečeno, Jan Kodet je autorem originálu plastiky umístěného v depozitáři Galerie hl. m. Prahy. Na Bertramce je kopie zhotovená synem Jana Kodeta, Kristiánem Kodetem. Na ploše mramorové dlažby je umístěn mělký bazén, v němž je na soklu vyzděném z cihel osazen vápencový blok s plastikou dívky. Dívka sedí schoulená na zemi, nohy má skrčené a překřížené před sebou, pravou rukou si upravuje účes. FOTO FILIP S INGER 21


SPORT Fotbal na pláži

Tenisový květen na Cibulce Sportovní areál Tenis Cibulka připravil na květen hned dvě sportovní klání. 13. května proběhne tenisový turnaj zaštítěný europoslancem Eduardem Kožušníkem a předsedou Senátu Poslanecké sněmovny ČR Přemyslem Sobotkou. A ti, kdo víc než tenisu holdují squashi, se mohou přijít podívat na mistrovství ČR družstev v této disciplíně.

T O

d 6. do 10. června se uskuteční na Císařské louce premiérový turnaj v  plážovém fotbalu určený pro 2. stupeň základních škol McDonald´s Beach Cup. „Turnaj navazuje na  tradici fotbalové soutěže pro žáky 1. stupně základních škol McDonald´s Cup, která úspěšně probíhá už 14 let,“ říká Jiří Dámec z organizačního týmu. Generálním partnerem je společnost McDonald´s, pořadatelem akce je subkomise plážové kopané Českomoravského fotbalového svazu. Turnaj se uskuteční ve  dvou věkových kategoriích, rozdělených na  děvčata a  chlapce. Uzávěrka pro přihlašování školních týmů už proběhla, rozlosování týmů proběhne 15. května. Zápasy se budou odehrávat v dopoledních hodinách, každý z týmů odehraje během jediného dopoledne tři zápasy v  kvalifikační skupině a v případě, že postoupí do semifinále, bude to pro něj znamenat jedno další zápasové dopoledne navíc někdy mezi 20.–23. červnem. „Nejlepší týmy se pak sejdou v pátek 24. června na  finálovém klání, které bude vrcholem celého turnaje,“ říká Jan Dámec. Dějištěm všech zápasů v rámci McDonald´s Beach Cup bude areál Fun Island na ostrově Císařská louka. Hrát se bude na hřišti o rozměrech 25 x 35 metrů, nastoupí proti sobě týmy složené maximálně ze čtyř hráčů a jednoho brankáře. Boj potrvá 3x 8 minut. Letošní červnový turnaj v plážové kopané na Císařské louce možná položí základy pro novou tradici. Pokud se setká s dostatečným ohlasem, uvažují organizátoři o jeho rozšíření i do jiných měst České republiky. Příklad fotbalového turnaje McDonald´s Cup, který se stal inspirací pro uspořádání soutěže v plážovém volejbalu, ukazuje, že podobné akce šanci na  úspěch určitě mají. McDonald´s Cupu se loni zúčastnilo téměř 85 tisíc chlapců a děvčat ve věku šesti až jedenácti let. „McDonald´s Cup se hraje už na  3589 školách a stále se přidávají další,“ podotýká Jan Dámec. McDonald´s Beach Cup doplní nabídku i pro školáky z 2. stupně základních škol. Plážový fotbal (beachsoccer) je stále populárnější odnož fotbalu. Tempo hry je mnohem rychlejší než v klasickém fotbalu. Pohyb v písku unaví rychleji, než je tomu na trávě. Zápasy se hrají na  třetiny, každá z  nich má dvanáct minut. Tým tvoří pět hráčů včetně brankáře. Míč je speciálně upravený, na povrchu měkčený, aby kopnutí do něj bosýma nohama tolik nebolelo. Zároveň si ale v letu uchovává z velké míry razanci klasického fotbalového míče.

22

enisový turnaj se uskuteční 13. května od 10.00 hod. Startovat bude 32 dvojic. Součástí programu turnaje je i exhibice daviscupových hráčů Iva Mináře a Lukáše Dlouhého. Ve stejný den začne také mistrovství ČR družstev ve squashi – 13. května proběhne semifinále, finále pak bude na programu 14. května od 9:00 do 12:00. Události bbdue věnována i slušná mediální pozornost – přenášet ji bude sportovní kanál NovaSport. Organizátoři slibují hvězdnou účast. „Za domácí tým Buldoci Praha nastoupí náš nejlepší squashista Jan Koukal, dále Miloš Pokorný, Ondřej Ertl, nebo například loňská světová jednička Greg Gaultier, z dalších sportovců pak například motocyklový závodník Lukáš Pešek, skikrosař Tomáš Kraus, pokerová legenda Gus Hansen nebo tenista Lukáš Dlouhý,“ říká Jan Písecký ze sportovního areálu Tenis Cibulka. Kvůli uskutečnění squashového mistrovství vyroste v pevné hale Tenisu Cibulka přenosný skleněný squashový dvorec,

jediný v České republice, určený pro televizní přenosy a velké akce. Na Cibulce to tenisem zkrátka žije. Areál je otevřen všem zájemcům – ať už z Košíř nebo odjinud. Ceny za pronájem kurtů jsou na zcela průměrné úrovni – 150 korun na hodinu v dopoledních a 200 korun na hodinu v odpoledních hodinách. Tenisový klub Cibulka dává také hodně prostoru tenisovému mládí. Kromě toho, že v areálu funguje tenisová školička, pořádají se tu pravidelně turnaje mládeže. V zimní sezoně 2010/11 pořádal Tenis Cibulka nejvíce celostátních turnajů mládeže v České republice. Těchto turnajů se také zúčastnilo nejvíce mladých tenistů a patřily k největším v republice.

Pochod přes motolské vrchy od Poštovky na Poštovku V sobotu 21. května se uskuteční již třináctý ročník pochodu přes motolské vrchy. Půjde se od Poštovky přes Cibulku na Poštovku.

S

tejně jako v předchozích letech nabízí pochod trasy na  pět a  deset kilometrů. Účastníci na  nich navštíví známé dominanty Prahy  5, jako je vrch Homolka, vyhlídka Skalka a  romantická rozhledna v  lesoparku Cibulka. To vše bude k vidění již při absolvování kratší trasy pochodu. Navazující část sleduje jednokolejku Pražského Semmeringu až po  nádraží Praha-Stodůlky, stáčí se přes areál motolského golfového klubu a  okolo motolských rybníků se vrací k  výchozímu místu. Aby nikdo nebloudil, dostanou účastníci na startu vytištěný itinerář a trasy budou vyznačeny barevnými fábory. Startuje se od 9.00 do 10.00 hodin od Kulturního klubu Poštovka v  Zahradníčkově

ulici. Pro ty, kdo se na start pochodu vydají ze vzdálenějších oblastí Prahy, je vhodným spojením tramvaj č. 9 nebo 10, vystupuje se na stanici Poštovka. Turisté dostanou na startu účastenský list, do  kterého jim hlídky na  kontrolních stanovištích natisknou průchozí razítka. Aktivní turisté vědí, že tato razítka jsou vysoce ceněná. Mnozí si vezmou na  pochod i  svůj turistický záznamník a  razítka si dají natisknout i  do  něho. Na  startu pochodu také účastníci dostanou malé občerstvení na cestu. Cíl je opět v prostoru Kulturního klubu Poštovka a pořadatelé z motolské organizace sociální demokracie tu budou na turisty čekat do 13.00 hodin. Kdo dorazí, získá zvláštní cílové razítko. GU


KULTURA

Hudba ve fotograďŹ Ă­ch v Galerii Portheimka

Květen v knihovnåch v Praze 5

V pondÄ›lĂ­ 2. kvÄ›tna zaÄ?ala slavnostnĂ­ vernisåŞí v Galerii Portheimka vĂ˝stava unikĂĄtnĂ­ch Ä?ernobĂ­lĂ˝ch fotograďŹ Ă­ ZdeĹˆka Chrapka, kterĂ˝ se uĹž vĂ­ce neĹž 40 let profesionĂĄlnÄ› zabĂ˝vĂĄ fotografovĂĄnĂ­m osobnostĂ­ vĂĄĹžnĂŠ hudby – dirigentĹŻ i interpretĹŻ. PĹ™ed jeho objektivem stĂĄli napĹ™. Rafael KubelĂ­k, Leonard Bernstein Ä?i Svjatoslav Richter. NamĂ­sto dlouhĂŠho vĂ˝kladu zde pĹ™etiskujeme Ä?ĂĄst rozhovoru, kterĂ˝ s nĂ­m vedl Petr Veber pro Ä?asopis Harmonie: Jak jste se k fotografovĂĄnĂ­ hudby vlastnÄ› dostal? Fotil jsem pro PraĹžskĂŠ jaro. Byla vyhlĂĄĹĄena fotograďŹ ckĂĄ soutěŞ a jĂĄ jsem v nĂ­ dostal tĹ™etĂ­ cenu za obor dirigentĹŻ, konkrĂŠtnÄ› za Itala Carla Mariu Giuliniho. A tak jsem je zaÄ?al fotografovat i dĂĄl. A mĂĄte vy sĂĄm Ä?as sledovat i hudbu? Docela ano. NÄ›kterĂŠ skladby znĂĄm za tu dobu skoro nazpaměż. VĂ­m pak pĹ™edem dobĹ™e, kdy a co se dĂĄ fotit, kdy je dynamiÄ?tÄ›jĹĄĂ­, kdy naopak tiĹĄĹĄĂ­ pasĂĄĹž. ÄŒekĂĄm totiĹž vĹždycky na ten sprĂĄvnĂ˝ okamĹžik, na psychologickĂ˝ moment, v nÄ›mĹž snĂ­mek zĂ­skĂĄvĂĄ neopakovatelnĂ˝ nĂĄboj. Co je v okamĹžiku fotografovĂĄnĂ­ nejdĹŻleĹžitÄ›jĹĄĂ­? DĹŻleĹžitĂŠ jsou nejen nĂĄpady, ale takĂŠ nalezenĂ­ vhodnĂŠho mĂ­sta v auditoriu. KdyĹž to

ĹĄpatnÄ› odhadnete, pak udÄ›lĂĄte za celou dobu tĹ™eba jen dva nebo tĹ™i snĂ­mky. Nelze se totiĹž po sĂĄle pĹ™emisĹĽovat, jako to lze pĹ™i popovĂ˝ch koncertech. TěŞkĂŠ takĂŠ je, kdyĹž mĂĄ například pianistka dlouhĂŠ vlasy a hlavu stĂĄle sklonÄ›nou ke klaviatuĹ™e. Pak nenĂ­ vidÄ›t ani ĹĄpiÄ?ka nosu, natoĹž obliÄ?ej.

P

oboÄ?ky MÄ›stskĂŠ knihovny hlavnĂ­ho mÄ›sta Prahy pĹ™ipravily pro svĂŠ registrovanĂŠ Ä?tenĂĄĹ™e i nĂĄhodnĂŠ nĂĄvĹĄtÄ›vnĂ­ky na kvÄ›ten hned nÄ›kolik akcĂ­. PoboÄ?ka Barrandov na  adrese Wassermannova 926, Praha  5, zve 5. 5. v  18 h na  vernisĂĄĹž vĂ˝stavy sdruĹženĂ­ DANAE: keramika, ĹĄperky, pergamen. Na vernisĂĄĹži budou k  vidÄ›nĂ­ ukĂĄzky techniky pergamenu. VĂ˝stava potrvĂĄ aĹž do 24. 6. DalĹĄĂ­ akcĂ­ v knihovnÄ› na BarrandovÄ› bude pĹ™ednĂĄĹĄka s promĂ­tĂĄnĂ­m nazvanĂĄ Kolem svÄ›ta na kole – jak prvnĂ­ ÄŒeĹĄka objela svÄ›t. PĹ™ednĂĄĹĄet budou cyklocestovatelĂŠ Lucie KovaříkovĂĄ a Michal Jon. Datum konĂĄnĂ­: 11. 5. v 17:30. NabĂ­dku akcĂ­ v knihovnÄ› Barrandov v kvÄ›tnu uzavĹ™e 30. 5. zĂĄbavnĂŠ odpoledne, kterĂŠ knihovna pořådĂĄ ve  spoluprĂĄci s  KulturnĂ­m a mateĹ™skĂ˝m centrem Barrandov na TrnkovÄ› nĂĄmÄ›stĂ­. ZaÄ?Ă­nĂĄ se v 15:00, konÄ?Ă­ se v 18:00. PĹ™ipraveny budou soutěŞe a hry s odmÄ›nami, ukĂĄzky ruÄ?nĂ­ch pracĂ­ a dalĹĄĂ­ aktivity. Knihovna Na Skalce (neboli poboÄ?ka OstrovskĂŠho) zve 25. 5. od 17:00 vĹĄechny zĂĄjemce o hudbu a Şivotopisy slavnĂ˝ch na pĹ™ednĂĄĹĄku historika Jana P. KuÄ?ery vÄ›novanou skladateli Richardu Wagnerovi. Vstup je volnĂ˝.

(PETR VEBER, HARMONIE, 29. 11. 2007, REDAKÄŒNÄš KRĂ CENO)

inzerce

1RYÚ)25')2&86ML�YSURGHML 'RPOXYWHVL]NXÅHEQtMt]GXQDNWHUpNROLY ]QDÅLFKSURYR]RYHQ 9R]\NRNDP�LWpPXRGE€UX 9ÚSURGHMVNODGXSRNUDmXMH L~mWHP

9ĂšNXSSURW

(PLVH&2DĂ?JNP.RPELQRYDQiVSRWÂżHEDDĂ?ONP 9\REUD]HQtYR]XMHSRX]HLOXVWUDWLYQt

6HYHUQt2ÂżHFKÂą3UDKD]iSDG WHO 3O]HÂŹVNi3UDKDÂą0RWRO WHO 6WUDNRQLFNi3UDKDÂą6PtFKRY WHO ZZZIRUGDPEF]

*36ƒÂś´1ƒÂś´( *36ƒÂś´1ƒÂś´( *36ƒÂś´1ƒÂś´(

23


KULTURA

Švandovo divadlo se vrací k české klasice Po výbojích do světové dramatiky v Merlinovi a na pole netradičních divadelních forem v Gottlandu se nyní Švandovo divadlo navrací do lůna klasického dramatického textu a také k „rodné hroudě“ a rodné povaze. Na 21. května chystá premiéru inscenace dramatu Františka Hrubína Křišťálová noc, které je zasazeno do roku 1961, do jedné vsi v pražském kraji. Od veřejné sféry se obrací k soukromé až intimní, která je ale vždy do značné míry na té veřejné závislá. Tak tomu je i s Hrubínovým dramatem, zasazeným roku 1961 do vsi v pražském kraji.

J

méno Františka Hrubína, „mámivého melodika a tichého extatika“, jak ho charakterizoval F. X. Šalda, svádí k představě idylické a poetické selanky. Opak je ale pravdou. Hrubín napsal syrové mezilidské drama místy proťaté groteskními výpady. Přivádí v něm na jeviště dva světy, které se o jedné červnové pouti na chvíli protnou. Na vesnici, do svého rodného domu, se přijíždí po letech podívat úspěšný, stárnoucí básník Josef Struna, aby ukázal své mladičké druhé ženě Olze kraj svého dětství. Místo idylky vonící povidly nachází rozklad, zobrazený tragikomickým rozpadem rodiny jeho strýce Aloise Struny. Rodiny, která nedávno prošla, tak jako celý venkov, kolektivizací a  naprostou proměnou vlastnických vztahů, které pro ni byly po mnoho desetiletí určující. Nové poměry přinesly novou nejistotu.

FOTO IRENA VODÁKOVÁ

Některé dramatické texty jsou nezávislé na době, ve které byly napsány. To u Křišťálové noci neplatí. Ve  Švandově divadle se však z této zdánlivé nevýhody Hrubínovy hry snaží vytěžit všechna pozitiva. Režisér Štěpán Pácl se spolu s  dramaturgyní nesnažili vytrhnout text z  ukotvení v  dobově podmíněném prostředí, naopak si s „retrostylem“ hrají. Zachovali plně Hrubínův jazyk citlivý na setkání různých mluvních vrstev a dobové ukotvení hry je patrné i po vizuální stránce. Hra se tak stává svědectvím o čase, v němž vznikla. Vše doplňuje i  hudební složka. Hudbu pro inscenaci

složil Jakub Kudláč. Inscenaci bude provázet dechové trio – trubka, pozoun, klarinet. Žánrově se může pohybovat od dechovky patřící na venkovskou pouť až k současným zneklidňujícím polohám, někdy mohou dechy doprovázet a  pointovat situace. Ladí také s  vnitřní hudebností Hrubínova jazyka, který je postaven na rytmu a melodice. Dohromady tak text s hudbou tvoří skladbu, v níž se oba světy doplňují a podporují. Veřejná generálka je připravena na 20. května ve Velkém sále Švandova divadla. Premiéra pak proběhne ve Velkém sále Švandova divadla 21. května. (RED)

Štěpán Pácl: „Klíč k Hrubínovi je v hravosti“ Hrubínovu Křišťálovou noc režíruje na jevišti Švandova divadla výrazná osobnost mladé režisérské generace – Štěpán Pácl. Jeho diplom z DAMU je starý teprve čtyři roky, už má za sebou ale řadu počinů jak v oblastních, tak v předních pražských divadlech. A také hned dvě Ceny Alfréda Radoka v kategorii Talent roku – jednu za rok 2008, druhou za rok 2010. Původně ale měl nakročeno spíš k herectví než k režii – ještě jako dítě si „střihl“ dvě role v Divadle Na zábradlí – nejprve to byla malá dětská role v inscenaci Arnošta Goldflama Malý pogrom v nádražním bufetu, pak jedna z hlavních rolí v inscenaci režiséra Petra Lébla Naši naši furianti, kde ho režisér obsadil do role mladého Dubského. „Nad herectvím zvítězil stud, ale o vytváření divadelních světů jsem se chtěl pokoušet dál,“ vysvětluje, proč nakonec zvolil raději dráhu režiséra. Kdy začala tvoje spolupráce se Švandovým divadlem? Švandovo divadlo mě oslovilo poprvé v roce 2008. Tehdy jsme uvedli hru Dorotka současné české dramatičky Magdaleny Frydrychové.

opět o českého autora. S dramaturgyní Terezou Marečkovou jsme se podívali na poněkud méně známou dramatiku Františka Hrubína. Křišťálová noc je zvláštně napsaná hra o  křehkosti a  směšnosti vztahů mezi lidmi. O kličkách, výmluvách a tichém hrdinství.

Proč jsi zvolil pro současnou spolupráci se Švandovým divadlem právě Hrubínovu Křišťálovou noc? Pokouším se najít vždy hru, ve které se zajímavým způsobem obrazí dnešní svět. Shodli jsme se s divadlem, že by bylo dobré, kdyby šlo

Jak se ti takto napsaná hra režíruje? Hrubín hru píše jako změť vět, které na sebe vykřikují jednotlivé postavy. Působí až chaoticky a  nesrozumitelně. Uvnitř je skrytý princip hry, hravosti. A to je klíč, přes který se pokoušíme hru na  jevišti otevřít.

24

Není to snadné, protože tento princip hravosti je třeba najít při zkoušení, nelze ho vymyslet od stolu. Celá práce je o to dobrodružnější. Máš za sebou práci pro mnohá česká divadla, oblastní i  pražská – zakotvil jsi v  některém z nich nastálo? Nebo jsi „bez angažmá“? Jsem zatím bez angažmá v kamenném divadle. Trvaleji jsem se ale přivázal k divadelní obecně prospěšné společnosti Masopust. Máš už dvě Ceny Alfréda Radoka v kategorii Talent roku – za rok 2008 a 2010. Jaký význam přikládáš podobným oceněním? A pomáhají pak při práci? Je to velká radost a posila pro další práci. Ale s  výjimkou jedné inscenace se ocenění týká představení, které se už nehrají. V divadle, které se tolik ztrácí v čase, je důležité to, co děje teď a  tady. Takže je třeba vždy znovu a  znovu takový okamžik vytvářet, nelze se spolehnout příliš na to, co se už povedlo. „Úspěch“ okamžiku v  každé minutě závisí na něčem jiném, co je potřeba odkrýt, uhádnout, najít a zpřítomnit s herci na jevišti. ROMAN PETERKA


KULTURA

Cesta kolem světa s Up with People Stovka mladých lidí ze sebe dává na jevišti Divadla Hybernia to nejlepší. Zpívají, tančí a diváky s sebou berou na cestu kolem světa. A nakonec svou energií zvedají lidi ze sedaček a roztančí celé publikum. Těžko se to popisuje, show souboru Up with People je nutné vidět na vlastní oči. Diváci v Česku tu možnost měli po dlouhých dvaceti letech, kdy tu Up with People byli poprvé – a nadlouho i naposledy. Svůj díl zásluh na tom má i Praha 5, jež podala pomocnou ruku organizačnímu týmu, který návrat Up with People do Prahy připravoval.

M

alou ochutnávku toho, co bude k vidění v Hybernii, měli obyvatelé a návštěvníci Prahy 5 možnost zhlédnout 19. dubna odpoledne na Andělu. Tady pod širým nebem předvedli Up with People „minishow“, zkrácenou a zjednodušenou verzi svého představení. Up with People ale není „jen“ energií jiskřící show. Součástí je i dobrovolnická práce, které se členové souboru během svého cestování po světě věnují. Součástí programu jejich pražského pobytu proto bylo i jedno dopoledne, kdy navštívili šestici základních škol v Praze 5 a učili tu angličtinu. Zprvu byla cítit nervozita, ale ta z velké části opadla hlavně díky zábavným aktivitám, které měli Up with People připravené, a svým nadšením a pozitivním přístupem dokázali naše žáky i vyučující strhnout. Žáci byli nadšení – mnozí pak říkali, že by moc uvítali, kdyby měli v rámci výuky angličtiny víc možností kontaktu s rodilými mluvčími.

UNIKÁTNÍ FENOMÉN SPOJUJE SHOWBYZNYS A DOBROVOLNICTVÍ Za show Song for the world – Píseň pro svět, kterou měli diváci možnost vidět, je skryta spousta tvrdé dřiny. Mladí lidé, kteří se do  programu Up with People přihlásí, se musí připravit na  půl roku, kdy téměř nebudou spát, neustále se budou přesou-

Minishow Up with People na pěší zóně Anděl.

FOTO ARCHIV U P WITH P EOPLE

vat z jednoho místa světa na  jiné a  neustále budou přezkušovat a  obměňovat již jednou nazkoušené představení, aby ho přizpůsobili zemi, do níž s ním přijíždějí. Do toho se věnují dobrovolnické službě, absolvují další vzdělávací program… „Je to skutečně unikátní program, který každému, kdo do něj vstoupí, nabízí skvělou příležitost,“ říká Martin Hlaváč, který má velký podíl na tom, že Up with People do  Prahy dorazili. Ví, o  čem mluví – sám s Up with People projel svět. A jak říká, změnilo mu to život. „V Up with People z vás dokážou dostat to nejlepší,“ tvrdí. Přihlásit se může každý, kdo má zájem – na stránkách upwithpeople.org už je formulář pro ty, kteří by se chtěli zúčastnit dalšího turné, jež startuje v  červenci. Pokud zájemce projde sítem výběru, odcestuje do  Denveru, kde se začne podílet na  přípravě nové show. Zároveň se octne mezi dalšími mladými lidmi z  celého světa, s nimiž je dalšího půl roku v neustálém kontaktu a má možnost poznat jejich odlišný pohled na život a svět kolem nás. „Člověku to hodně rozšíří obzory,“ říká Martin Hlaváč. Během svého pobytu v  jednotlivých zemích bydlí studenti v místních rodinách – mají tak ještě lepší možnost poznávat jednotlivé kultury a konfrontovat své představy o nich a někdy i předsudky se skutečností.

FOTO M ICHAL FAIRAIZL

TOHLE NENÍ SUPERSTAR Pro to, aby člověk mohl vystupovat s Up with People, nemusí být dokonale školeným zpěvákem. Tohle není obdoba Superstar. Show Up with People je sice z profesionálního hlediska perfektně zvládnutá, víc než dokonalý hlas tu ale hraje roli to, jak je člověk schopen to, o čem zpívá, prožít. Při výběru účastníků se hledí i na to, zda se věnují veřejně prospěšné činnosti – ale také na to, jak snáší cestování a stres. Ti, kdo se chtějí vydat s Up with People po světě, si musí uhradit část nákladů s tím spojených – na začátku se platí poměrně vysoký účastnický poplatek, jeho aktuální výše je něco málo přes 14 tisíc dolarů. I tato částka však reprezentuje jen necelou třetinu celkových nákladů, zbytek zajišťuje nezisková organizace, která za  programem Up with People stojí, ze sponzorských příspěvků, darů a grantů. Up with People navíc nabízí možnost stipendií pro ty, pro které by tato částka byla daleko za hranicemi jejich finančních možností.

NÁVRAT PO DVACETI LETECH Přestože Up with People před dvaceti lety do Prahy zavítali, byl tento fenomén v  Česku do dnešní doby zcela neznámý. Jejich návštěva v roce 1991 zapadla v porevolučním kvasu. „Když jsme se snažili zjistit nějaké jejich informace o  jejich tehdejším pobytu, podařilo se nám pouze zkontaktovat tehdejšího primátora. Ten si jen pamatoval, že je uvítal v Kongresovém centru, kde tehdy vystupovali, ale nic víc – nepodařilo se nám ani vypátrat, na čí popud sem vlastně přijeli,“ vzpomíná Martin Hlaváč. Organizátoři tu tak začínali doslova „na zelené louce“. „Podporu jsme našli u  Prahy  5, která nám hodně pomohla, také nám poskytl záštitu pražský primátor. A velmi vstříc nám vyšli i v Divadle Hybernia,“ říká Hlaváč. Příště už by možná mohlo být všechno jednodušší. „Myslím, že se nám trochu podařilo dostat Up with People do  povědomí lidí tady v  Česku,“ míní Martin Hlaváč. Nadšené ohlasy diváků a ovace vestoje, které show v Divadle Hybernia sklidila, nasvědčují tomu, že Praha na tuhle událost ještě dlouho nezapomene. 25


KULTURA Tři pozvánky do kina Kazatel

Hudba ze střechy nejvyšší budovy světa Symfonický orchestr Základní umělecké školy Na Popelce v Praze 5-Košířích se může pochlubit neobvyklým prvenstvím. Během koncertní cesty po Spojených arabských emirátech koncertoval jako první na světě na střeše nejvyšší budovy světa – Burdž Chalífa. Aspiruje tak na zápis do Guinessovy knihy rekordů.

P

ostapokalyptický sci-fi thriller, zasazený do světa zpustošeného staletími válek mezi lidmi a upíry. Příběh se točí kolem Kazatele-bojovníka (Paul Bettany) z poslední války upírů. Když je jeho neteř (Lily Collins) unesena skupinou krvežíznivých upírů, vyrazí na výpravu, aby ji našel dřív, než ji upíři promění v jednu z nich.Premiéra: 12. 5. 2011

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

J

ohnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa v akčním příběhu plném pravdy, zrady, mládí a odchodů. V novém příběhu neví, koho se obávat víc – zda strašlivého piráta Černovouse, nebo ženy ze své minulosti, kterou hraje Penelope Cruz. Premiéra: 19. 5. 2011

H

ráči předvedli profesionální práci jak „ při náročném nácviku, tak během pěti následujících koncertů – po všech sklidili ovace vestoje,“ říká dirigent orchestru Ladislav Cigler. Filharmonie mladých Praha (FMP), jak se orchestr jmenuje, obdržela pozvání do SAE po loňském úspěchu ve vyprodané Dvořákově síni Rudolfina, kde bude 10. června opět vystupovat s kanadskou violoncellistkou a  klavíristkou Sarinou Zhang. Orchestr přivezl do  SAE dvouhodinový program, s  nímž objel čtyři emiráty. Spolu s  hudebníky ze ZUŠ Na  Popelce vystoupily v  programu i  sólistky z  prestižní americké hudební školy Juilliard. „Pro náš orchestr byl zájezd nezapomenutelnou událostí. Nejen, že se členové projevili jako výborní týmoví hráči a kamarádi, ale mohli své umění předvést korunnímu princi emirátu Fudžajrá nebo rektorovi Univerzity Zayed, který náš orchestr ihned pozval na  otevření nové fakulty na konci tohoto roku,“ říká ředitel ZUŠ Na  Popelce Tomáš Krejbich, který se jako zkušený hráč na lesní roh ochotně do orchestru zapojil. Jeden z koncertů FMP byl věnován japonskému Červenému kříži. Za aktivní účasti japonského velvyslance a  jeho choti bylo vybráno v přepočtu půl milionu korun.

Filharmonie mladých Praha (FMP) plně působí pod ZUŠ Na Popelce a  skládá se z  jejích současných a  bývalých žáků, pedagogů školy a  studentů hudebních škol. Orchestr vede Ladislav Cigler, který má na  starosti jako „přípravku“ smyčcový a  komorní soubor, kam chodí mladší žáci školy. Jedná se v  podstatě o  unikátní přístup, kdy děti nejsou během celého studia vedeny pouze k  sólovému hraní, ale i  hře v orchestru. FMP každoročně realizuje minimálně tři velké koncerty – Vánoční v  kostele sv. Šimona a  Judy, Rybovu mši u  Pražského Jezulátka a  závěrečný (loni byl v  Rudolfinu). V  repertoáru se objevují skladby od Dvořáka po Piráty z Karibiku. Talentové zkoušky do ZUŠ Na Popelce pro zájemce o přijetí od příštího školního roku probíhají 31. května od  15:00 do  18:00 hod. – pro zájemce o  hudební obor v  budově Na Popelce, pro zájemce o taneční, literárně-dramatický a  výtvarný obor v  budově Na Klikovce. I samotná FMP přijímá neustále nové členy do  všech sekcí. Pro další informace kontaktujte dirigenta orchestru Ladislava Ciglera (ljc@seznam.cz, tel.: 734 445 327). RED

Westernstory

D

o českého filmu se vrací oblíbený žánr westernu a romantika Divokého západu – v podobě střelené komedie. Westernové městečko v Boskovicích se chystá udělat show podobnou fenoménu Wild West Show. Kolty proklatě nízko, stetsony vražené do čela, kankán v zakouřeném saloonu a dokonce ani legendární Vinnetou a Old Shatterhand tu nechybí. Premiéra: 19. 5. 2011

Rezervace do multikina Cinestar Anděl na telefonu 251 115 111. Více info na www.cinestar.cz. 26

Symfonický orchestr Základní umělecké školy Na Popelce v Praze 5-Košířích během koncertní cesty po SpojeFOTO: ARCHIV ZUŠ ných arabských emirátech sklidil velký úspěch.


KULTURA

Májové slavnosti na Malostranském hřbitově Slavný Malostranský hřbitov, na němž našly poslední odpočinek mnohé osobnosti české kulturní historie, je obvykle veřejnosti uzavřen. Na konec května však Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova připravilo ojedinělou příležitost k výletu na hřbitov.

V

sobotu 28. května od 14.00 hod. pořádá sdružení již třetí ročník obnovených Májových slavností na Malostranském hřbitově. Oslavy budou zahájeny duchovním správcem košířské farnosti P. Zdeňkem Loheliem Klinderou v  kostele Nejsvětější Trojice, následovat bude vystoupení Břevnovského sboru pod vedením sbormistra Adolfa Melichara a  vystoupení žáků Konzervatoře J. Deyla. Pro návštěvníky jsou připraveny i komentované prohlídky hřbitova. Při nich budou představeny  nově opravené náhrobky Žofie Valdštejnové, Karla Maška a  J. K. Vähnera. Spolupořadateli Májové slavnosti jsou Správa pražských hřbitovů, Královská kanonie premonstrátů na  Strahově, Farní úřad kostela Nejsvětější Trojice na Smíchově, Pražská informační služba, Břevnovský chrámový sbor, Konzervatoř J. Deyla a magazín Místní kultura. Malostranský hřbitov na  Smíchově byl původně založen jen k  pohřbívání obětí morových epidemií. Za vlády Josefa II. však byla rušena pohřebiště uvnitř městských hradeb, a  smíchovský morový hřbitov tak roku 1786 začal sloužit i obyvatelům Malé Strany a Hradčan. Po téměř sto letech však přestal vyhovovat podmínkám rozvíjejících se čtvrtí, a byl proto roku 1884 zrušen. Na počátku 20. století hrozila památce celková likvidace, které zabránila intervence Klubu za starou Prahu a umělců Ja-

Praha 5, Plzeňská 76, tel.: 604 909 517, e-mail: divadlo@orfeus.cz, www.orfeus.cz Spojení: metro stanice Anděl, pak tramvají č. 4, 6, 9 a 10 směr Motol do stanice U Zvonu Začátky představení: od 19.00 hod., otevřeno od 18.00 hodin.

Program na květen 2011 st. 4. 5. – Stoletý Oldřich Mikulášek Reprízovaný pořad k básníkovým stým narozeninám. Básně ze sbírky Agogh, za bolševika zavřené do trezoru a kolující jako samizdat, přednesou Irena Hýsková a Radim Vašinka. V jeho podání pak uslyšíte i monumentální poému Utrpení starého Werthera. Pořad obdržel grant MK ČR. pá. 6. 5. – J. Prévert: Není čeho se bát aneb Ten bláznivý dětský svět nedělního rána Hravé, humorem jiskřící divadelní představení, ne literární večer! Prévertovy vzpomínky na dětství se střídají s jeho Pohádkami pro nehodné děti a rozvernými básněmi, originálně interpretovanými výrazově neopotřebovanými interprety. Inscenaci udělen grant hl. m. Prahy.

kuba Arbesa, Aloise Jiráska a Maxe Švabinského. V roce 1958 byl dochovaný zbytek hřbitova spolu s kostelem Nejsvětější Trojice prohlášen za kulturní památku. Od roku 1989 o něj příkladně pečuje příspěvková organizace Magistrátu hl. m. Prahy – Správa pražských hřbitovů, na průzkumy hřbitova a opravu vybraných náhrobků věnuje prostředky i městská část Praha 5. Další informace o hřbitově i sdružení pro jeho záchranu naleznete na  www.malostranskyhrbitov.cz. RED

Noc kostelů Noční výlet do kostela jindy než o Štědrém večeru na půlnoční? I to je možné. V pátek 27. května se mnohé kostely v Praze, ale i v celé České republice opět otevřou až do pozdních nočních hodin, nejenom svým pravidelným návštěvníkům, ale i těm občasným. Akce nazvaná Noc kostelů měla v Praze svou premiéru loni a už tehdy se do ní zapojil i smíchovský kostel sv. Václava. Ten otevře svoje brány návštěvníkům i letos.

K

DIVADLO ORFEUS – sekce Krytové divadlo

ostel bude 27. 5. přístupný veřejnosti až do půlnoci. Pro návštěvníky kostela bude připraven i  malý doprovodný program. Od  18:30 proběhne komentovaná prohlídka kostela, v  19:30 začne program pro děti o sv. Anežce České. Ve 20:45 budou mít všichni návštěvníci možnost poslechnout si v  křestní kapli kostela zamyšlení o křtu, následovat bude od 21:30 vystoupení pěveckého sboru Ignis. Od 22.30 pak budou promlouvat obrazy – výjevy, jež představují, jak vykupitelské dílo v Starém zákoně bylo předpověděno i předobrazeno a v Novém zákoně dokonáno, tzv. bible chudých. latinsky Biblia pauperum. Vše uzavře ve 23:45 kompletář neboli večerní závěrečná modlitba. Více informací na www.nockostelu.cz Kostel sv. Václava je trojlodní bazilika, postavená v letech 1881–85 podle projektu Antonína Barvitia v  neorenesančním slohu inspirovaném vrcholnou florentskou renesancí. Jde o jednu z nejvýznamnějších církevních architektur 2. poloviny 19. století. Kostel byl vysvěcen dne 27. 9. 1885 kardinálem Schönbornem. Bývá volně přístupný každý den dopoledne a vpodvečer půl hodiny před začátkem mše. RED

st. 11. 5. – Radim Vašinka: Jinošství, mužství, kreténství Divadelní představení, doplněné něžnými erotickými efekty (byť za závojem), plné vtipu a navíc interpretované autorem, který umí své verše i náležitě podat, se vším všudy, dokonce i za výpomoci tureckého bubnu a nespisovných výrazů! pá. 13. 5. – J. Prévert: Není čeho se bát aneb Ten bláznivý dětský svět nedělního rána st. 18. 5. – Ach, Čechy krásné, Čechy mé, duše má by se ráda pnula, ale nepne se… Obmyslná mystifikující komedie, dehistorizující tradiční pojetí naší historie, za účasti významných osobností našich dějin a literatury, též známých zvířat. Inscenace obdržela grant hl. m. Prahy. pá. 20. 5. – M. J. Saltykov-Ščedrin: Výhodná svatba a N. V. Gogol: Ženiši Derniéra jedné z Orfeových nejstarších inscenací, jejíž premiéra se odehrála 30. 4. 2004. Naplnila stovky diváků údivem nad plynule zrajícím herectvím interpretů, hrajících své role takřka od dětských let až po mužné stáří, vždy s plným zaujetím a na pokraji svých sil. Nadešla ale doba, kdy mnohým z nich už vzhledem k jejich úctyhodné vizáži jeví se metání kozelců jako úkon nepříslušící jejich zdravotnímu stavu. st. 25. 5. – Ach, Čechy krásné, Čechy mé, duše má by se ráda pnula, ale nepne se… pá. 27. 5. – Ach, Čechy krásné, Čechy mé, duše má by se ráda pnula, ale nepne se… Poslední představení sezony!

27


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ve znamení elektromobilů

M

ěstská část Praha 5 je jedním z partnerů projektu Praha elektromobilní, jehož pilotní provoz byl zahájen 11. dubna. Radnice páté městské části tím jasně deklaruje svůj zájem o ekologicky šetrné způsoby dopravy. Praha 5 byla jednou z prvních městských částí, které projevily o zapojení do projektu zájem. „Smíchov je součástí širšího centra města se všemi pozitivy a negativy, která to s sebou nese. Mezi významná negativa patří hustá doprava a z ní vyplývající vysoký hluk a  emise. Podpora aktivit vedoucích ke snížení hluku a emisí je v našem zájmu, proto jsme se rozhodli připojit k  tomuto projektu,“ říká místostarosta pro dopravu a životní prostředí Jiří Vejmelka. Již v  únoru začala městská část jednat se společností Pražská energetika (PRE) o otevření dobíjecí stanice pro elektromobily. Během jednání byla vytipována lokalita ve Štefánikově ulici před kostelem svatého Václava. Odbor dopravy Úřadu MČ Praha  5 také jedná s  Technickou správou komunikací o  umístění stojanu na  kola, který by u  dobíjecí stanice umožnil i  dobíjení elektrokol. Kromě toho bude zřízena další dobíjecí stanice ve dvoře úřadu, která bude určena pouze pro potřeby městské části. V současné době také probíhá revize vozového parku a vytipovávání vhodných osobních a užitkových aut k pronájmu. Následně na ně bude vypsána veřejná zakázka.

Občané chrání křídové prameny pod Spiritkou! Občanské sdružení Ochrana významného krajinného prvku Společenstva křídových pramenů Spiritka v Praze 5 Smíchov brání od roku 1997 cenný mokřad s vodními živočichy vzniklý na místě zaniklé cihelny před záměrem výstavby obytných domů. Bohužel vzácné přírodovědné území bylo v 80. a 90. letech poškozeno odvodňováním. Díky úsilí občanů a odborníků byl ve veřejném zájmu 8. 11. 2000 významný krajinný prvek Společenstva křídových pramenů pod Spiritkou (VKP Spiritka) registrován, ale bohužel nebyl úředníky odboru ochrany přírody (OOP MHMP) vložen jako břemeno pozemku do katastru nemovitostí.

P

ražský magistrát také nezveřejnil VKP v Atlasu chráněných ploch Prahy. V roce 2008 přes varování občanů majorita politiků hl. m. Prahy umožnila na  návrh náměstka Klegy (ODS) pozemkovou spekulací s  pozemkem VKP a  nejprve směnila a  následně prodala mokřad obchodníkovi s  pozemky. Pražští zastupitelé před prodejem nedostali od Rady hlavního města Prahy úplné a pravdivé informace. Jednání úředníků OOP MHMP nadále upřednostňuje zájmy soukromých developerů a změna vlastníka mokřadu VKP vedla k žádostem o změnu územního plánu pro výstavbu bytových domů. Také následné účelové změny registrace mají zjevné znaky „politické korupce“. V lednu 2011 změnili na  objednávku privátního majitele úředníci OOP MHMP hranice VKP bez ohledu na výjimečnost VKP Spiritka. Radnice Prahy 5 stojí za občany chránícími VKP. Zastupitelstvo MČ Praha 5 jednomyslně veřejně deklarovalo 16. 9. 2010 přijatým

usnesením, že nesouhlasí, aby pozemek VKP Spiritka byl uvažován pro stavební účely, a požadovalo obnovení registrace VKP v plném rozsahu podle původní registrace VKP z  8. 11. 2000. Začátkem letošního roku, 6. ledna, bohužel vydali úředníci OOP MHMP rozhodnutí o  novém vyhlášení VKP, které účelově mění rozsah VKP a  otevírá riziko, že nový privátní vlastník pozemku požádá o změnu územního plánu pro zástavbu části pozemku VKP Spiritka. Občanské sdružení se obrátilo na  primátora Prahy s  žádostí o  nápravu a  podalo na  ministerstvo životního prostředí odvolání proti vadnému rozhodnutí úředníku OOP MHMP z 6. 1. 2011. Nově zvolená samospráva Prahy 5 požaduje nadále obnovení registrace VKP v původním rozsahu a ponechání celého VKP jako nezastavitelného území. Z INFORMACÍ WWW.SPIRITKA.UNAS.CZ A ÚMČ PRAHA 5 SESTAVIL ING. ONDŘEJ VELEK, PŘEDSEDA VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZMČ PRAHA 5

Poradna DOTAZ: Co mám dělat s ptačími mláďátky (ještě bez peří) vypadlými z  hnízda? Mám krytou zahrádku mezi domy, kočky se tam nedostanou a každý rok v ní kosice vyvádí mladé. Někdy najdu na zemi již mrtvé ptáčátko. Dá se s tím něco dělat? Ptá se paní Monika Sedláková z Prahy 6. Odpověď: Paní Moniko, zvířata mají daleko víc vyvinuté smysly než my lidé, otupení civilizací. Každá zvířecí máma pozná krátce po narození svých potomků, že s některým jedincem není něco v pořádku, a proto ho z hnízda prostě odstraní, aby zbytečně neoslaboval růst ostatních, zdravých. My lidé se můžeme pokusit o pomoc tím, že ptáče vrátíme zpět do hnízda. Pokud ho máma opět vyhodí, můžeme si být jisti, že by se z něj vyvinul jedinec neschopný plnohodnotného života. Ptáčátko můžeme vzít do ruky, protože ptáci až na několik výjimek nemají vyvinutý čich, takže nepoznají, že jsme na holátko sahali. 28

Kachničky

K

achna divoká hnízdí dost daleko od vody a na vyvýšeném místě. Čerstvě narozená kachňátka pak kachna vede nejkratší cestou k vodní ploše. V přírodě je toto chování zcela běžná záležitost, ale ve městě se z toho vyvine neřešitelný problém a celá situace vyústí v manévry hodné nejslavnějších bitev v dějinách… Pravidelné ,,záchranné akce“ se konají na dvoře smíchovského pivovaru a na parkovišti u tržiště Na Knížecí. Akce probíhá asi takto: z výšky zhruba prvního patra seskáčou na zem kachňátka. Máma je svolá, houfuje a důstojně odvádí k nejbližší vodě, k Vltavě. Samozřejmě, že tím vzbudí pozornost lidí a nastane kolotoč. Lidé zavolají policii, policie se snaží odchytit kachňátka, ta se z pudu sebezáchovy rozutečou na všechny strany, padají do kanálů, vbíhají pod auta a nad tou hrůzou krouží máma kachna a zoufale křičí… Když se z těchto akcí podaří ulovit ze sedmi kachňat dvě, je to úspěch. Ostatní skončí v  kanále, pod koly aut, nebo rozšlápnuta svými „zachránci“. Těm, která se podaří chytit živá, musí ochranáři zbytečně až do podzimu nahrazovat mámu. Přitom stačí tak málo: přivolané policisty požádat, aby uvolnili cestu kachní rodince směřující přímo k vodě.

Řidiči tu chvilku snad přežijí, úsměvný pohled na kachní rodinku s policejním doprovodem rozehřeje i velkého mrzouta. A policisté si, myslím, rádi odpočinou od řešení nepříjemností s občany při krásné procházce jarní Prahou s cílem Vltava. Poradnu připravuje Dagmar Šimková ve spolupráci s MVDr. Jaroslavou Doškářovou, Alešem Havlíkem a Merlinem. Své dotazy můžete posílat na e-mailovou adresu: poradna.ds@atlas.cz inzerce

Prosíme Vás o POMOC k nalezení odcizeného pejska KEVINA. Dne 8. 4 2011 ve 20:30 u obchodu Albert na Praze 5 Barrandov, byl odcizen Yorkshirský teriér slyšící na jméno Kevin.

Za informace vedoucí k nalezení Kevinka bude vysoká odměna! TEL: 774 211 177


POLITIKUM

Co byste rádi prosazovali ke zlepšení životního prostředí a pro vnitroměstskou rekreaci v Praze 5? Jaroslav Knap

RNDr. Miroslav Škaloud

Ing. Bohumil Dvořák

Parky, zeleň, stromořadí, cyklostezky a pěší zóny, hřiště, dostatečný prostor i dobré podmínky pro rekreační a sportovní aktivity – to vše vnímáme jako potřebnou součást kvalitního života ve městě a od toho se rovněž odvíjí naše ambice. V naší městské části se samozřejmě nachází velké množství lokalit i detailů, které nejsou dobře zpracovány pro účely trávení volného času. Možností ke zlepšení je tedy více než dost. Zásadní je například smíchovské nábřeží, které je dnes narozdíl od našich „přesříčních“ sousedů roztříštěné a nevyužité. Na něm bychom rádi viděli důstojnou nábřežní promenádu se vším, co k tomu patří. S tím souvisí i nutnost propojení cyklostezky vedoucí od Barrandovského mostu s Hořejším nábřežím. V kontextu celé městské části bychom se rádi zasadili o dostatečné množství kvalitních podmínek pro bezbariérový pohyb, odpočinek, sport, i cyklodopravu.

Lze připomenout, že předchozí vedení radnice zajistilo v rámci zlepšení vnitroměstské rekreace m. j. obnovu většiny parků a dětských hřišť, revitalizaci Dětského ostrova, fontánu na nám. Kinských nebo bazén na Barrandově. Mezi obnovené parky patří např. Sacré Coeur, Portheimka, Arbesovo náměstí, Klamovka, Santoška, vrch Mrázovka, sady Na Skalce, Husovy sady, nám. 14. října, předpolí Dětského ostrova nebo Dienzenhofferovy sady. Nové projekty, které bych považoval za uskutečnitelné, jsou např. nový centrální park na Barrandově nebo obnova parku Cibulka. V rámci zlepšení městského životního prostředí prosazuji zejména pokračování obnovy chodníků, hlídání některých parků v rámci ochrany před vandaly, odstraňování sprejerských nápisů na objektech MČ Praha 5 a koordinaci této činnosti i u ostatních staveb. Dále považuji za žádoucí trvalé odstraňování nelegálních výlepů na sloupech a městském mobiliáři a pokračování v opravě fasád domů náležejících městské části.

Dbáme na udržování a zlepšování ploch parků a zeleně. Praha 5 má na svém území i vzácné přírodní památky. Ty jsou chráněny zákony, které ale developeři v dnešní době často obcházejí. Veškerá nová výstavba je proto projednávána ve speciálních výborech a odborných komisích. Dále je také nutné snížit dopravní zátěž ve vnitřní městské části. Chceme nová odstavná parkoviště a vyšší využití MHD. Zatím jsou nevyřešené problémy s nezastižitelnými vlastníky pozemků pod zrušenými výrobnami. V Prokopském a Dalejském údolí chceme navýšit počet laviček, odpadkových košů, umístit na vhodných místech občerstvení a posílit značení pro cyklisty. Chceme také zvýšit dohled policistů v těchto lokalitách pro navýšení bezpečnosti návštěvníků (MČ Praha 5 mimo jiné financovala nákup koní a kol pro zvýšení možností dohledu MP). Také chceme iniciovat vyhlášku pro přísnější postihy chuligánství a ničení veřejně prospěšného majetku. O tom, že je to nezbytné, svědčí, že nově nainstalované lavičky s betonovým základem, které nainstalovala samospráva, nenechaví občané již na několika místech vytrhli a zcizili. Každý občan může na MČ napsat podnět na zlepšení ŽP. Podle možností MČ věc posoudí a zrealizuje.

Zastupitelský klub a regionální organizace TOP 09 Praha 5 Michnův palác, budova č. 2, Újezd 450/40 118 00 Praha 1–Malá Strana tel.: 255 790 999, fax: 255 790 899 e-mail: info@top09.cz vybor@top09Praha5.cz www.top09praha5.cz

Oblastní sdružení ODS Praha 5 Janáčkovo nábřeží 11/1211 (vchod z ulice Lesnická), 150 00 Praha 5 tel./fax:257 312 295 e-mail: odspraha5@odspraha5.cz www.odspraha5.cz

Ing. Jiří Vejmelka

Ing. Ondřej Velek

RNDr. Milan Macek, CSc.

Pro první dva roky volebního období mám podstatně skromnější cíl a to dosáhnout toho, aby se životní prostředí v Praze 5 nezhoršovalo. Zatím se nám chránit životní prostředí příliš nedaří. Lesní pozemek u usedlosti Šalamounka je nadále v rozporu se zákonem oplocen a černá stavba takzvané hospodářské budovy s bytem správce na něm nadále stojí. Magistrát stále nevrátil vymezení Významného krajinného prvku Spiritka do původních hranic. Dříve přijatá územní rozhodnutí nadále povedou k výstavbě předimenzovaných bytových domů a k zastavování sportovních ploch a hřišť,jako se připravuje v oblasti Šmukýřky a mezi ulicemi Na Pláni a K Vodojemu. Nejsem si jist, že stadion pro chrtí závody u Plzeňské ulice je tou pravou kompenzací úbytku sportovních ploch v Praze 5. Samozřejmě, že Vám, občanům, mohu podat i příznivější informace. Kancelář architekta připravuje zpracování studie na výstavbu parku poblíž konečné stanice tramvají na Barrandově. V letošním roce dojde k rekonstrukci parku Na Skalce. Součástí komise pro územní rozvoj jsou i externí architekti, kteří pomohou do budoucna ochránit Prahu 5 od škodlivých zásahů do rázu takových krásných čtvrtí jako jsou starý Barrandov a Hřebenka. Životnímu prostředí pomůže i realizace projektu elektromobility. Věřím, že postupně se podaří v Praze 5 podpořit i cyklodopravu. Osobně jsem se zúčastnil v minulém týdnu akce cyklojízdy v MeetFactory, kde mě nadchla účast cca 5 000 cyklistů. Jsem přesvědčen, že ke konci volebního období již budeme moci přistoupit ke koncepčnímu zlepšování životního prostředí. K tomu je nezbytná spolupráce s občanskými sdruženími, kterou nadále Věci veřejné podporují.

Podle zelených potřebuje radnice Prahy 5 po letech „developerského urbanismu“ zlepšit vztah ke svému nezastavěnému území a veřejně vydiskutovat s veřejností i architekty tzv. „generel veřejných prostor“, který by zahrnul městské i přírodní parky, zelené vnitrobloky, zahrádkové osady, oživené nábřeží. Měl by inventarizovat i třeba malé, ale společensky atraktivní plochy využívané k vnitroměstské rekreaci. Radnice by dále měla zadat „regulační studie“ pro stabilizaci cenných „památkových“ vilových čtvrtí, jako jsou Hřebenka, Malvazinky, Zlíchov, Starý Barrandov. Radnice by měla být poltickým motorem založení Geoparku Prokopské a Dalejské údolí. Kvalita prostředí stojí na snižování emisí i hluku, zklidňování individuální automobilové dopravy, zpoplatnění parkovacích míst, rozšiřování pěších zón, zlepšení cyklistické dopravy (most na Cindu!). K oživení veřejného prostoru patří sezonní farmářské trhy s lokálními biopotravinami.

V této oblasti prosazuji už 12 let, kdy vykonávám funkci zastupitele, stále to samé a stále nemohu být s výsledkem spokojen: chci, aby se veřejné prostředky používaly pro skutečné zlepšení našeho života i životního prostředí a nevyhazovaly se za vyložené nesmysly typu „úřad v boudě u Anděla“…. V minulých letech MČ vybudovala zejména pro malé děti celou řadu hřišť a na jejich udržování věnuje nemalé prostředky. Budovat je ale nutné bezpečná hřiště a rekreační plochy pro všechny děti i pro dospělé všech věkových kategorií. Za velmi nutnou považuji i podporu finančně dostupné zájmové činnosti nejen pro děti, ale i pro dospělé. Mám děti školou povinné a za některými činnostmi musíme jezdit přes půl Prahy, nehledě na to, jak hodně to zatěžuje náš rodinný rozpočet. Pro sebe bych takovouto činnost hledal obtížně, a co teprve až budu v důchodu? Opoziční zastupitel nemá možnost žádný vlastní projekt úspěšně prosadit, ale podpořím každý, který se aspoň zčásti bude tomuto cíli blížit.

Klub zastupitelů VV Praha 5 Štefánikova 23, 150 00 Praha 5 tel.: 236 075 086, e-mail: Praha5@veciverejne.cz

Zastupitelský klub SZ Diskuse klubu SZ s veřejností jsou (po dohodě) každé pondělí od 19.00 h v místnosti 330 ÚMČ, nám. 14. října 4, Praha 5, tel.: 604 334 424 e-mail: ondrej.velek@praha5.cz www.praha5.zeleni.cz Skype: ondrej55

OVV ČSSD Praha 5 Preslova 5, 150 00 Praha 5 tel.: 602 459 152 e-mail: ovv.praha5@cssd.cz www.socdempraha5.cz

Sekretariát OV Praha 5 Zborovská 44, 150 00 Praha 5 tel.: 257 211 963 e-mail: ov.praha5@kscm.cz www.praha5.kscm.cz 29


ZÁBAVA

Luštěte a vyhrajte…

OSMISMĚRKA

V

yluštěte tajenku křížovky a vyhrajte publikaci s  názvem Praha 5 křížem krážem od  Dagmar Broncové-Klicperové a kol. z produkce nakladatelství a vydavatelství Milpo Media. Barevná publikace s mnoha autorskými fotografiemi, dobovými snímky a  vzácnými pohlednicemi navazuje na  předešlé knihy o  pražských čtvrtích. Kniha představuje Prahu 5 v  průběhu českých dějin – od pravěku přes průmyslovou revoluci až po současnost. Najdete v ní kapitoly nejen o  historii, ale i  o  vývoji dopravy, o  církevních památkách, sochách a část je věnována i toulkám literárním světem. Nechybí poutavá vyprávění o  fenoménech naší městské části, jakými jsou Barrandov, motolské hřiště, smíchovská radnice, Zlatý Anděl, Křižíkův palác ad.

Tajenku křížovky a osmisměrky posílejte do 20. května 2011 na adresu redakce (e-mailem na redakce@praha5.cz s předmětem zprávy „Křížovka“ nebo poštou na adresu Městská část Praha 5, redakce časopisu Pětka pro vás, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 a na obálku uveďte heslo „Křížovka“). Publikaci Praha 5 křížem krážem získá jeden z úspěšných luštitelů křížovky a jeden z těch, kteří nám pošlou správnou tajenku osmisměrky. Tajenka křížovky z dubnového čísla: „… Matěj Hlaváček.“ Za správné vyluštění posíláme publikaci Praha 5 křížem krážem panu Jiřímu Marholdovi a paní Bedřišce Řehákové.

KŘÍŽOVKA Tajenka křížovky ukrývá lidový název pro část železniční trati č. 122, která vede ze Smíchova přes Žvahov do Prahy. Své přízvisko si vysloužila pro svůj horský charakter, prudké stoupání a dvojici hlubočepských viaduktů podle názvu horské dráhy mezi Vídní a Štýrským Hradcem.

30


SERVIS

Sběrné dvory hlavního města Prahy Puchmajerova, Praha 5-Jinonice tel.: 251 61 23 43 provozovatel: Pražské služby, a. s. Klikatá 1238/90c, Praha 5-Košíře tel.: 731 66 35 82 provozovatel: Pražské služby, a. s.

nosti), suť z bytových úprav v množství do 1 m3 zdarma, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, kovový odpad, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné složky komunálního odpadu, pneumatiky (25 Kč za kus), vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)

Provozní doba: Po–Pá 8.30–18.00 hod. (v zimním období do 17.00 hod.), So 8.30–15.00 hod.

Nelze odevzdávat: nebezpečné složky staveb. odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest apod.)

Odebíraný odpad: objemný odpad (nábytek, zařízení domác-

Omezení jednorázového návozu: možný vjezd vozidel max. do 3,5 t

Důležité kontakty pro případ nouze Policie Hasiči Městská policie Záchranná služba Evropské tísňové číslo

158 150 156 155 112

Pohotovost – Lékařská služba první pomoci pro obyvatele Prahy 5 a 16 Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84, Praha 5 Ordinační hodiny: od 19.00 do 7.00 hodin Ordinace LSPP pro dospělé pacienty je umístěna v hlavní budově (modré – část nemocnice pro dospělé pacienty) – tel. 224 438 590. Ordinace LSPP pro dětské pacienty je umístěna v budově Dětské polikliniky FNM (komplex Dětské fakultní nemocnice) – tel. 224 433 654. Pohotovostní lékárna v Praze 5 Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84, Praha 5 Provozní doba pro veřejnost: nonstop tel. 224  435  736 (výdej léčiv, pohotovostní služba) Pohotovostní lékárnu najdete ve  vstupním bloku nemocnice (budova ředitelství).

Velkoobjemové kontejnery pro rozměrný komunální odpad (VOK) budou pro občany městské části Praha 5 přistaveny v květnu na těchto stanovištích: Stanoviště velkoobjemových kontejnerů (Regios, a. s.) květen 2011 5. 5.–8. 5. Fráni Šrámka – mezi č. 21 a 28 Brdlíkova – parkoviště u zdi hřbitova 12. 5.–15. 5. Česká – proti č. 7 Lipová alej x Ke Smíchovu 19. 5.–22. 5. U Nikolajky – proti č. 33 Musílkova x Schodová 26. 5.–29. 5. Na Farkáně x Od Vysoké – záliv proti domu č. 11 Na Homolce – proti č. 16 2. 6.–5. 6. Na Hřebenkách – u č. 13 Pod Hybšmankou – proti č. 12 Kontejnery jsou přistavovány první den svozu do 16.00 hodin. Následující den probíhá výměna kontejnerů, může tedy dojít k situaci, kdy pro silný provoz kontejner není na místě až tři hodiny. Odvoz kontejnerů probíhá poslední den svozu v ranních hodinách. V případě, že nastanou špatné klimatické podmínky (sníh, náledí apod.), kontejnery nebudou přistavovány. inzerce

ANGLICKY V KLIDU A EFEKTIVNĚ! Čechoaustralan nabízí možnost anglické konverzace a výuky angličtiny Praha 5 – Anděl kontakt: english.teacher@email.cz +420 608 859 632

Redakční rada: MUDr. Radek Klíma, Mgr. Jana Skalová, Jaroslav Knap, Michal Šesták, Aleš Martínek

Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie ilustrační.

Redakce: Roman Peterka, Bc. Luděk Sefzig

Uzávěrka čísla: 3. května 2011

Vydavatel: MČ Praha 5

Datum vydání: 6. května 2011

Motolský mítink mezi elitou

Místní oddělení Policie ČR MOP Barrandov MOP Smíchov Na Bělidle 5 Werichova 981 tel. 974 855 720 tel. 974 855 700 MOP Radotín MOP Košíře Výpadová 1335 Běhounkova 19 tel. 974 855 710 tel. 974 855 730 MOP Zličín MOP Stodůlky Mukařovského 1985 Strojírenská 386 tel. 974 855 770 tel. 974 855 740

Zpracovává: Press Publishing Group, s. r. o., Nekázanka 11, 110 00 Praha 1, tel. 224 012 830, e-mail: info@pressgroup.cz

Elektronická verze měsíčníku na www.ipetka.cz

Jak starosta tráví dovolenou?

Za věcnou správnost textu odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat názor redakce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

21.12.2010 18:28:12

Měsíčník městské části Praha 5 Registrační číslo: MK ČR E 19891 Městská část Praha 5 Nám. 14. října 1381/4 Praha 5, PSČ 150 22 Tel.: 234 378 111, 257 000 111 Bezplatná tel. linka pro občany: 800 800 005 Fax: 257 325 132 E-mail: redakce@praha5.cz www.praha5.cz P5_01_11.indd 1

Oslavy svátku sv. Vavřince

PĚTKA

pro vás

Městská policie Praha 5 a 16 Obvodní ředitelství: Smíchov, Holečkova 31a tel. 257 014 209/210 Okrskové služebny: • Košíře, Jinonická 1226

tel. 257 225 843 • Slivenec, K Lochkovu 6 tel. 251 811 153 • Lochkov, Cementářská tel. 257 912 851 • Radotín, U Starého stadionu 3/1379 tel. 257 911 780 Detašovaná pracoviště: • Barrandov, Krškova 807 tel. 251 550 905 • Velká Chuchle, U Skály 262 tel. 721 329 184 Přestupky: tel. 257 014 207/208 V případě, že se nedovoláte na detašovaná pracoviště, volejte přímo na obvodní ředitelství.

Kam s rozměrným odpadem?

Náklad: 47 000 ks

Distribuci zajišťuje Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 115 00 Praha 1 Linka kontroly distribuce: 257 000 834 (uveďte svoje jméno, ulici, číslo domu, aktuální datum a urgované číslo měsíčníku)

31


KVALITA ZPEČETĚNA! NOVÁ STAROPRAMEN 11° POTÉ, CO ZAUJALA MILOVNÍKY PIVA, ZÍSKALA TAKÉ UZNÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBORU. NA 21. REPREZENTAČNÍCH SLAVNOSTECH PIVA V TÁBOŘE OBDRŽELA ZLATOU PIVNÍ PEČEŤ, NEJVYŠŠÍ UDĚLOVANÉ OCENĚNÍ. V RÁMCI NEJVĚTŠÍHO SETKÁNÍ PIVOVARNÍKŮ U NÁS TAK VE SVÉ KATEGORII PORAZILA PIVA 28 JINÝCH ZNAČEK. OCENĚNÍ KVALITY PAK ZÍSKALA V SOUTĚŽI ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2011. ASI NA NÍ NĚCO BUDE, TAK JI NEZAPOMEŇTE OŤUKNOUT.

Vychutnávejte zodpovědně. Děkujeme.

C E R T I F I K ÁT K VA L I T Y

Pětka pro vás - květen 2011  

Časopis městské části Praha 5

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you