Catalogue of the 21th International Print Biennial Varna, Bulgaria 2021

Page 1

-во

21 МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ГРАФИКАТА ВАРНА 2021

ОБЩИНА ВАРНА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

21-во МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ГРАФИКАТА ВАРНА 2021 13.08. – 30.09.2021

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ “БОРИС ГЕОРГИЕВ” УЛ. “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” 1, ВАРНА

21

MUNICIPALITY OF THE CITY OF VARNA MINISTRY OF CULTURE UNION OF BULGARIAN ARTISTS

21st INTERNATIONAL PRINT BIENNIAL VARNA 2021 13.08. – 30.09.2021

BORIS GEORGIEV ART GALLERY 1, LIUBEN KARAVELOV St., VARNA

st

21 INTERNATIONAL PRINT BIENNIAL VARNA 202121-во МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ГРАФИКАТА ВАРНА 2021

21st INTERNATIONAL PRINT BIENNIAL VARNA 2021 1


Х У Д О Ж Е С Т В Е Н А ГА Л Е Р И Я – В А Р Н А 2

У Л . " Л Ю Б Е Н К А РА В Е Л О В " 1


A R T G A L L E RY – VA R N A 3

1 , LY U B E N K A R AV E L O V S T R .


4

О Р Г А Н И З А Т О Р И ОБЩИНА ВАРНА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

O R G A N I Z E R S MUNICIPALITY OF THE CITY OF VARNA MINISTRY OF CULTURE UNION OF BULGARIAN ARTISTS


С Е Л ЕКЦ И О Н Н О Ж УР И Ирина Мутафчиева Доц. д-р Деница Янева Доц. Йохан Йотов Доц. Албена Спасова Венцеслав Антонов

ПО

Ж У Р И НА ГРА ДИ Т Е

Чл.-кор. проф. д. изк.н. Аксиния Джурова (България) Любен Генов (България) Доц. д-р Деница Янева (България) Владо Горески (Република Северна Македония) Венцеслав Антонов (България)

QUAL IFYING JURY Irina Mutafchieva Assoc. Prof. Denitsa Yaneva, PhD Assoc. Prof. Yohan Yotov Assoc. Prof. Albena Spasova Ventseslav Antonov

PRIZES JURY Corr. Member Prof. Aksiniya Dzhurova, D.A. (Bulgaria) Lyuben Genov (Bulgaria) Assoc. Prof. Denitsa Yaneva, PhD (Bulgaria) Vlado Goreski (Republic of North Macedonia) Ventseslav Antonov (Bulgaria)

5


6

ГАЛЕРИЯ ЗА ГРАФИЧНО ИЗКУСТВО

ул. Любен Каравелов 1 9002 Варна, България тел. 052 60 77 37

GRAPHIC ART GALLERY

1, Lyuben Karavelov Str. 9002 Varna, Bulgaria phone +359 52 60 77 37

e-mail: ipbvarna@gmail.com


XXI-ТО МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ГРАФИКАТА ВАРНА, 2021 (13 АВГУСТ – 30 СЕПТЕМВРИ) Четиридесет години след първото Международно биенале на графиката (1981), двадесет и първото биенале недвусмислено показва утвърждаването през годините на този форум като една от найизявените арт прояви в света и у нас. През дългия път от четири десетилетия, биеналето премина различни изпитания от всякакъв характер, но успя като феникс да оцелее и да запази репутацията си на събитие, което дава възможност да се съпоставят и очертаят основните тенденции в класическите графични техники, подложени през последните десетилетия на агресивната конкуренция от новите дигитални технологии. Тази констатация не е резултат само от постъпилите 665 графики, редуцирани от селекционното жури на 471, нито от географския диапазон на неговите участници, обхващащ Европа, Азия, Латинска Америка и Балканите. Стойността на XXI-то биенале се измерва също и в обогатяването на представените графични техники, като гравюра на дърво, линография, литография, офорт, суха игла, мецотинто, инталио, смесени техники. Измерва се и с още нещо и то съществено около което се обедини мнението на журито. Това е неговата богата тематична насоченост – илюстрация на социалните явления, настъпили така неочаквано с пандемията. Спокойно можем да кажем, че включените в експозицията графики представляват своеобразна дисекция на времето между 2019-2021 г., сеизмограф, барометър на това неочаквано изпитание, на което е подложен светът, изпитание, което не спомага за консолидация на обществото. Точно обратното, то става все по-дезинтегрирано и раздробено. В творбите се усеща атмосферата на самотност, алиенация, метафизичността, а в сюжетите –

XXI INTERNATIONAL BIENNALЕ OF GRAPHICS VARNA, 2021 (AUGUST 13TH – SEPTEMBER 30TH) Forty years after the first International Biennalе of Graphics (1981), the twenty-first Biennale unequivocally shows that over the years this forum has established itself as one of the most prominent art events in the world and in our country. Over its long journey of four decades, the Biennale has undergone various trials, but has managed to survive as a phoenix and to maintain its reputation as an event that allows to compare and outline the main trends in classical graphic techniques that in the last decades have been subjected to aggressive competition by the new digital technologies. This conclusion results not only from the 665 graphics received, reduced by the selection jury to 471, nor from the geographical range of the participants, covering Europe, Asia, Latin America and the Balkans. The value of the XXI Biennale is also measured by the enrichment of the presented graphic techniques, including wood engraving, linography, lithography, etching, drypoint, mezzotinto, intalio, mixed tecniques. It is measured also using another substantial criterion that was unanimously adopted by the jury, namely, the rich thematic focus: an illustration of the social phenomena that occurred so unexpectedly with the pandemic. We can safely say that the graphics included in the exhibition represent a kind of dissection of the time between 2019-2021, a seismograph, a barometer of this unexpected test to which the world has been subjected, a test that does not promote the consolidation of society. On the contrary, society is becoming increasingly disintegrated and fragmented. The atmosphere of loneliness, alienation, metaphysicality is felt in the works, and in the themes we see a return to the eternal biblical stories related to human existence,

7


връщане към вечните библейски сюжети, свързани със съществуването на човека, респективно обръщане към наратива и фигуративния изказ и не на последно място поетична алегория. В моменти на изпитание всеки се обръща към себе си, а при художниците това става чрез изкуството и въпросите, които то поставя и се очаква да даде отговор за големия смисъл на живота. Често пъти това става със страховете, които трябва да преодолееш, с обърканата си душевност, но и с спорните точки, които откриваш и ще ти помогнат да излезеш от бездната на самопознанието. Това са все флуидни категории, една мъчителна игра за всеки творец, дълъг път, в който можеш да потънеш в себе си, или да достигнеш неподозирани хоризонти на развитие и надежда. Нещо, което, смея да твърдя, откривам в представените в графичното биенале творби.

8

Проф. Аксиния Джурова, Председател на Журито на XXI-то Международно биенале на графиката

respectively resorting to the narrative and figurative expression and last but not least to a poetic allegory. In moments of ordeals, people turn to themselves, and for artists this is done through art and the questions it raises, and art is expected to provide an answer to the great meaning of life. This often happens with the fears one has to overcome, through one’s confused soul, but also through the controversial points that one discovers which can be helpful for getting out of the abyss of self-knowledge. These are all fluid categories, a painful game for any artist, a long journey whereby one can sink into oneself, or reach unsuspected horizons of development and hope - something that, I dare say, I find in the works presented at the graphics biennale. Prof. Axinia Dzhurova, Chairperson of the Jury of the XXI International Print Biennial


2 1 - mо

Н А Г РА Д И НА МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА Г РА Ф И К А ТА ВАРНА 2021 9

2 1 ST

AWA R D S OF THE I N T E R N AT I O N A L PRINT BIENNIAL VA R N A 2021


10

ЛАПАУДОМОЕТ ЧАКРИТ (ТАЙЛАНД) ГОЛЯМА НАГРАДА НА ГРАД ВАРНА

LAPAUDOMLOET CHAKRIT (THAILAND) GRAND PRIX OF THE CITY OF VARNA


11

КОЛЕВ ВАСИЛ (БЪЛГАРИЯ) СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ЖУРИТО

KOLEV VASIL (BULGARIA) SPECIAL AWARD OF THE JURY


12

ЧАПМАН ДЕБОРА (КАНАДА) РАВНОСТОЙНА НАГРАДА

CHAPMAN DEBORAH (CANADA) EQUAL AWARD


13

КОЦУРЕК КАМИЛ (ПОЛША) РАВНОСТОЙНА НАГРАДА

KOCUREK KAMIL (POLAND) EQUAL AWARD


14

ФУ ЛИУ (КИТАЙ) РАВНОСТОЙНА НАГРАДА

FU LIU (CHINA) EQUAL AWARD


15


АМИЧИ Матиас

●● “Мечтата за здрав разум”, 2020,

АРЖЕНТИНА/АRGENTINA

литография, 56 x 30 „Неподвижно падане”, 2020, литография, 42 х 35 AMICI Matias

●● “The dream of reason”, 2020,

lithography, 56 x 30 “Immobile fall”, 2020, lithography, 42 x 35

16

ДИ Салво Леонардо

●● „Пещера”, 2020,

смесена техника, 70 х 49 DI Salvo Leonardo

●● “Cave”, 2020,

mixed media, 70 х 49


ЕСТЕБАН Лиляна „Почивка в ателието”, 2021, линогравюра, 47 х 74 „Пътуваме само с изкуството си”, ● 2021, линогравюра, 63 х 46

АРЖЕНТИНА/АRGENTINA

ESTEBAN Liliana “A break in the art workshop”, 2021, linocut, 47 х 74 “We only travel with our art”, ● 2021, linocut, 63 х 46

17

ГОВРИ Флоки „Земни знаци”, 2020, ● инталио, 50 х 37 GAUVRY Floki “Signs of the Earth”, 2020, ● intaglio, 50 x 37


ХИЛ Рафаел

●● „Стени от огън IV”, 2020,

АРЖЕНТИНА/АRGENTINA

суха игла, 100 х 50 „Стени от огън V”, 2020, суха игла, 100 х 50 GIL Rafael

●● “Walls of fire IV”, 2020,

dry point, 100 x 50 “Walls of fire V” 2020, dry point, 100 x 50

18

ПАЛАДИНО Лидия

●● „Блясък II”, 2021, офорт, 49 х 29

„Блясък III”, 2021, офорт, 49 х 39 PALADINO Lidia

●● “Glamour II”, 2021, etching,

49 x 29 “Glamour III”, 2021, etching, 49 x 39


ТОРЕС Родригес „Градината на земните удоволствия”, 2021, ● литография, смесена техника, 20 х 50

АРЖЕНТИНА/АRGENTINA

TORRES Rodriguez “The Garden of Earthly Delights”, ● 2021, lithography, mixed media, 20 x 50

19

СИЛВЕСТРИ Мара „Бул. Ривадавия”, 2020, смесена техника, 20 x 40 „Столицата”, 2019, ● смесена техника, 40 x 60 SILVESTRI Mara “Rivadavia Avenue”, 2020, mixed media, 20 x 40 “Тhe capital”, 2019, ● mixed media, 40 x 60


EГЕР Манфред „Заедно I”, 2020, гравюра на дърво, 60 х 40 ●● „Заедно II”, 2020, гравюра на дърво, 60 х 40

АВСТРИЯ/AUSTRIA

EGGER Manfred “Together I”, 2020, woodcut, 60 x 40 ●● “Together II”, 2020, woodcut, 60 x 40

20

ПЕЙНТНЕР Елмар

●● „Петима души седящи на една

пейка”, 2020, линогравюра, 24 х 50 PEINTNER Elmar

●● “Five people sitting on a bench”,

2020, linocut, 24 x 50


СТОИЛОВА Диана „Символ II”, 2020, ● офорт, 60 х 46 STOILOVA Diana “Symbol II”, 2020, ● etching, 60 x 46

АВСТРИЯ/AUSTRIA 21

ANISUZZAMAN Anisuzzaman “Redeeming space X”, 2020, woodcut, 90 x 90 “Redeeming space XI”, 2020, ● woodcut, 90 x 90

БАНГЛАДЕШ/BANGLADESH

АНИСУЗАМАН Анисузаман “Място за изкупление X”, 2020, гравюра на дърво, 90 x 90 “Място за изкупление XI”, 2020, ● гравюра на дърво, 90 x 90


БАЙЕНС Мартин Р. “Никога, някога завинаги I”, 2020,смесена техника, 26 х 50 ●● “Никога, никога завинаги II”, 2020,смесена техника, 26 х 50

БЕЛГИЯ/BELGIUM

BAEYENS Martin R. “Never, ever forever I”, 2020, mixed media, 26 х 50 ●● “Never, ever forever II”, 2020, mixed media, 26 х 50

22

УИМ Фредерик

●● „Subutta”, 2019, гравюра на дърво,

40 х 60

WIEME Frederic

●● •“Subutta”, 2019, woodcut, 40 х 60


KASTEROVIC Nikola “They don’t want us to know”, 2020, ● linocut, 60 x 33

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА/BOSNIA AND HERZEGOVINA

КАСТЕРОВИЧ Никола „Те не искат да знаем”, 2020, ● линогравюра, 60 х 33

23

МАХМИЧ Амина „Противоположно на реалността”, ● 2020, инталио, 70 х 50 MAHMIC Amina “Opposed to reality”, ● 2020, intaglio, 70 х 50


БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА/BOSNIA AND HERZEGOVINA

МИЛЕТИЧ – Омчикус Горица

●● “Синева породена от мечти – М”,

2021, линогравюра, 60 х 46

MILETIC – Omcikus Gorica

●● “Blueness out of dreams - M”,

2021, linocut, 60 х 46

24

СКАВИЧ Александър

●● „До сутринта”, 2020,

офорт, 35 х 50

SKAVIC Aleksandar

●● “Till morning being”, 2020,

etching, 35 x 50


STIJAK Milana “To the top”, 2021, ● aquatint, 33 х 22

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА/BOSNIA AND HERZEGOVINA

СТИЯК Милана „Към върха”, 2021, ● акватинта, 33 х 22

25

БРАЗИЛИЯ/BRAZIL

КАСТРО Адриано „Св. Антонио Де Бара”, 2021, ● гравюра на дърво, 31 х 55 CASTRO Adriano “St. Antonio De Barra”, 2021, ● woodcut, 31 х 55


ЛИБАРДОНИ Винисиус

●● „Гара Надодже”,

2020, инталио, 26 х 40 LIBARDONI Vinicius

●● “Nadodrze Station”, 2020,

БРАЗИЛИЯ/BRAZIL

intaglio, 26 x 40

26

САЛВАТОРЕ Густаво Луиз

●● „Татуировка I”, 2020,

гравюра на дърво, 30 х 40 SALVATORE Gustavo Luiz

●● “Tattoo I”, 2020, woodcut, 30 х 40


ШРАЙНЕР Луси „Неопитомена енергия”, 2020, гравюра на дърво, 84 x 60 „Смешни тела”, 2020, ● гравюра на дърво,60 x 84 SCHREINER Lucie „Untamed energy”, 2020, woodcut, 84 х 60 „Comic bodies”, 2020, ● woodcut, 60 x 84

БРАЗИЛИЯ/BRAZIL 27

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

АНАСТАСОВ Сашо „Черен ангел I”, 2020, ● сериграфия, 70 х 50 „Черен ангел III”, 2020, сериграфия, 70 х 50 ANASTASSOV Sasho „Black angel I”, 2020, ● silkscreen, 70 x 50 „Black angel III”, 2020, silkscreen, 70 x 50


Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

АНДРЕЕВ Роберто „Очевидец”, 2020, литография, 60 х 46 ●● „Челен знак”, 2019, литография, 60 х 42 ANDREEV Roberto “ Eyewitness”, 2020, lithography, 60 x 46 ●● „Front sign”, 2010, lithography, 60 x 42

28

АНГЕЛОВ Диян

●● „Скрит господар 3а”, 2019,

смесена техника, 58 х 38 „Скрит господар 4b”, 2019, смесена техника, 58 х 38 ANGUELOV Diyan

●● “Hidden master 3a”, 2019,

mixed media, 58 x 38 “Hidden master 4b”, 2019, mixed media, 58 x 38


АНТОНОВ Венцеслав „Астрални фрагменти”, 2021, ● литография, 70 х 100 ANTONOV Ventseslav “Astral fragments”, 2021, ● lithography, 70 x 100

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A 29

АНТОНОВ Климент „Темата за Апокалипсиса II”, ● 2020, суха игла, 50 х 40 ANTONOV Kliment „The Apocalypse theme II”, ● 2020, dry point, 50 х 40


Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

АШИКОВ Георги „Лeда”, 2021, смесена техника, 50 х 70 ●● „Сладки лъжливи приказки”, 2020, смесена техника, 50 х 70 ASHIKOV Georgi “Leda”, 2021, mixed media, 50 x 70 ●● “Sweet talk”, 2020, mixed media, 50 x 70

30

БЪЧВАРОВ Иван

●● “Приятел I”, 2020, офорт, 49 х 35

BACVAROV Ivan

●● “Friend I”,2020, etching, 49 x 35


БАРЪМОВ Еди „Животно I, II” /диптих/, 2020, ● литограифия, 2 х 30 х 40 „Животно III, IV” /диптих/, 2020, литограифия, 2 х 30 х 40

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

BARAMOV Edi “Animal I, II”, /diptych/, 2020, ● lithography, 2 x 30 x 40 “Animal III, IV”, /diptych/, 2020, lithography, 2 x 30 x 40

31

БАРЪМОВ Робърт „Приспивна песен”, 2017, ● офорт, 40 х 30 „Другари”, 2017, офорт, 40 х 30 „Любов”, 2017, офорт, 60 х 84 „Черно Слънце”, 2017, офорт, 67 х 98 BARAMOV Robert “Lullaby”, 2017, etching, 40 x 30 ● “Fellows”, 2017, etching, 40 x 30 “Love”, 2017, etching, 60 x 84 “Black Sun”, 2017, etching, 67 x 98


БИСЕРОВА Снежина

●● „Прозорецът на Кора I”, 2020,

акватинта, 25 х 50 „Прозорецът на Кора II”, 2020, акватинта, 25 х 50 BISEROVA Snezhina

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

●● “Cora’s window I”, 2020,

aquatint, 25 x 50 “Cora’s window II”, 2020, aquatint, 25 x 50

32

БОЖАНКОВ Станислав

●● „Две яйца IV”, 2020,

линогравюра, 45 х 76 „Две яйца V”, 2020, линогравюра, 45 х 76 BOJANKOV Stanislav

●● “Two eggs IV”, 2020, linocut, 45 x 76

“Two eggs V”, 2020, linocut, 45 x 76


БОЖИЛОВА Силвия „Отражения на сянката”, 2021, ● офорт, акватинта, 64 х 30 BOZHILOVA Silviya “Shadow reflection”, 2021, ● etching, aquatint, 64 x 30

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A 33

БОЯНОВА Марта „Летен бриз”, 2021, ● сериграфия, 35 х 52 BOYANOVA Marta “Summer breeze”, 2021, ● silkscreen, 35 x 52


ЧЕРНЕВ Ненко

●● „Без название”, 2021,

смесена техника, 50 х 70 CHERNEV Nenko

●● „Untitled”, 2021,

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

mixed media, 50 x 70

34

ЧЕШИТЕВА Мариaна

●● „Началото.....”, 2021,

смесена техника, 50 x 70 CHESHITEVA Mariana

●● „The beginning.....”, 2021,

mixed media, 50 x 70


ЧИНОВСКИ Петър „Не. Опитай пак.”, 2020, ● литография, 56 х 100 CHINOVSKI Petar “No. Try again.”, 2020, ● lithography, 56 x 100

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A 35

ЧУРОВА Соня “Двоен ловец”, 2021, ● литография, 33 х 25 „Сънувана приказка”, 2021, литография”, 38 х 56 CHUROVA Sonya “Double hunter”, 2021, ● lithography, 33 x 25 “A dreamed fairy tale”, 2021, lithography, 38 x 56


ДАМЯНОВ Веселин /Вес/

●● „Клоун I”, 2020

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

смесена техника, 88 х 46 „Клоун II”, 2020 смесена техника, 90 x 50

DAMYANOV Veselin /Ves/ “Clown I”, 2020, mixed media, 88 x 46 ●● “Clown II”, 2020, mixed media, 90 x 50

36

ДАМЯНОВА Кристина

●● „Земя”, 2020,

суха игла, 75 х 45 DAMYANOVA Kristina

●● “Earth”, 2020,

dry point, 75 x 45


ДАНКОВА Ива „Скачай”, 2020, ● суха игла, 67 х 90 DANKOVA Iva “Jump around”, 2020, ● dry point, 67 x 90

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A 37

ДИМИТРОВА Александра „Песента на мъглата”, 2019, ● литография, 67 х 51 DIMITROVA Aleksandra “The song of the fog”, 2019, ● lithography, 67 x 51


ДУХТЕВА Мария

●● “Трепети I”, 2020

, смесена техника, 50 x 70 “Трепети II”, 2020, смесена техника, 50 x 70 DUHTEVA Maria

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

●● “Thrills I”, 2020,

mixed media, 50 x 70 “Thrills II”, 2020, mixed media, 50 x 70

38

ФИЛЧЕВ Буян

●● „Дърво IV”, 2021,

смесена техника,110 х 77 „Дърво II”, 2021,смесена техника,110 х 77 FILCHEV Buyan

●● “Tree IV”, 2021, mixed media,110 x 77

“Tree II”, 2021, mixed media,110 x 77


ГЕОРГИЕВ Христо „Път 56. Инструменти I”, 2019, ● линогравюра, 90 х 50 GEORGIEV Hristo “56th Road. Tools I”, 2019, ● linocut, 90 x 50

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A 39

ГЕОРГИЕВ Людмил „Фердинанд I”, 2021, смесена техника, 120 х 80 „Фердинанд II”, 2021, ● смесена техника, 120 х 80 GEORGIEV Ludmil “Ferdinand I”, 2021, mixed media, 120 x 80 “Ferdinand II”, 2021, ● mixed media, 120 x 80


ГЕОРГИЕВА Дарена

●● „Three colors plant”, 2019,

смесена техника, 73 х 25 GEORGIEVA Darena

●● “Three colors plant”, 2019,

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

mixed media, 73 x 25

40

ГОРАНОВА Борислава

●● „11:06”, 2021,

литография, 70 х 50 GORANOVA Borislava

●● „11:06”, 2021,

lithography, 70 х 50


ГРЕБЕНСКА Велина „Лунен път”, 2021, смесена техника, 50 х 70 „Привечер”, 2021, ● смесена техника, 70 х 50

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

GREBENSKA Velina “Moon path”, 2021, mixed media, 50 x 70 “At dusk”, 2021, ● mixed media, 70 x 50

41

ХРИСТОВА Евгения „Дигитален солипсизъм”, 2020, ● mixed media, 60 x 80 “Разгръщане”, 2021, суха игла, 60 х 40 HRISTOVA Evgeniya “Digital solipsism”, 2020, ● mixed media, 60 x 80 “Unfolding”, 2021, dry point, 60 x 40


ХРИСТОВА Ирина

●● „Нестинарка”, 2021,

линогравюра, 2021, 50 х 35 „Гергьовден”, 2021, линогравюра, 50 х 35 HRISTOVA Irina

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

●● „Nestinarka”2021,

linocut, 2021, 50 x 35 “ Gergyovden”, 2021, linocut, 50 x 35

42

ИВАНОВ Ивайло „Метаморфози I”, 2020, смесена техника, 62 х 50 ●● „Метаморфози II”, 2020, смесена техника, 62 х 50 IVANOV Ivaylo “Metamorphoses I”, 2020, mixed media, 62 x 50 ●● “Metamorphoses II”, 2020, mixed media, 62 x 50


МИНЧЕВ Иван „Графичен лист I”, 2021, ● литография, 70 х 50 „Графичен лист II”, 2021, литография, 70 х 50

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

MINCHEV Ivan “Drawing sheet I”, 2021, ● lithography, 70 x 50 “Drawing sheet II”, 2021, lithography, 70 x 50

43

ИВАНОВА Ана – Мария „Пристанище”, 2021, ● литография, 47 х 40 IVANOVA Ana – Maryia “Harbour”, 2021, ● lithography, 47 x 40


ИВАНОВА, Гергана

●● „Вътрешни пукнатини”, 2020,

суха игла, 100 х 50

IVANOVA Gergana

●● “Inside Cracks”, 2020,

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

dry point, 100 x 50

44

КАПЕЛОВА Елена „Woodstock”, 2021, линогравюра, 48 х 32 ●● „Woodcore”, 2021, линогравюра, 48 х 32 KAPELOVA Elena “Woodstock”, 2021, linocut, 48 x 32 ●● “Woodcore”, 2021, linocut, 48 x 32


КАРАГЬОЗОВ Ангел „Старият завет”, 2021, смесена техника, 60 х 40 „Старият завет I”, 2021, ● смесена техника, 60 х 40

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

KARAGYOZOV Angel „The old testament”, 2021, mixed media, 60 x 40 „The old testament I”, 2021, ● mixed media, 60 x 40

45

КАРАНФИЛЯН Онник „Пандемия I”, 2021, ● смесена техника, 100 х 70 „Пандемия II”, 2021, смесена техника, 100 х 70 KARANFILIAN Onnik “Pandemic I”, 2021, ● mixed media, 100 x 70 “Pandemic II”, 2021, mixed media, 100 x 70


КАРАСТАМОВА Румяна

●● „Бетонни пейзажи – Дружба, блок

202”, 2019, офорт, акватинта, 93 х 70 KARASTAMOVA Rumyana

●● “Concrete landscapes – Druzhba,

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

block 202”, 2019, etching, aquatint, 93 x 70

46

КЮЧУКОВА Ивон „Януари”, 2020, линогравюра, 70 х 100 ●● „Август”, 2020, линогравюра, 70 х 70 KIUCHUKOVA Ivon “January”, 2020, linocut, 70 x 100 ●● “August”, 2020, linocut, 70 x 70


КОЛЕВ Васил „Крадец на гласове – Портрет на приятел I”, ● 2021, офорт, суха игла, 78 х 78 „Крадец на гласове – Портрет на приятел II”, 2021, офорт, суха игла,акватинта, 88 х 50

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

KOLEV Vasil “Thief of voices – Portrait of a friend I”, ● 2021, etching, dry point, 78 x 78 “Thief of voices – Portrait of a friend II”, 2021, etching, dry point, aquatint, 88 x 50

47

КОСЕВ Светослав „Сингулярност”, 2021, ● литография, 83 х 59 KOSEV Svetoslav “Singularity”, 2021, ● lithography, 83 x 59‑


КОВАЧ Емануела

●● „Дълбоко”, 2021,

суха игла, колография, 60 х 100 KOVACH Emanuela

●● “Deep”, 2021,

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

dry point, colograph, 60 x 100

48

КРЪСТЕВ Христофор „Измислени пространства I”, 2021, смесена техника, 64 х 91 ●● „Измислени пространства II”, 2021, смесена техника, 64 х 91 KRASTEV Hristofor “Fictional spaces I”, 2021, mixed media, 64 x 91 ●● “Fictional spaces II”, 2021, mixed media, 64 x 91


КРЪСТЕВ Недялко „Български графици I”, 2021, ● смесена техника, 40 х 60 „Български графици II”, 2021, смесена техника, 40 х 60

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

KRASTEV Nedyalko “Bulgarian printmakers I”, 2021, ● mixed media, 40 x 60 “Bulgarian printmakers II”, 2021, mixed media, 40 x 60

49

КУЛЕВ Димитър „Руина I”, 2021, ● смесена техника, 50 х 70 „Руина II”, 2021, смесена техника, 50 х 70 KULEV Dimitar “Ruin I”, 2021, ● mixed media, 50 x 70 “Ruin II”, 2021, mixed media, 50 x 70


ЛЕГКОСТУП Пламен

●● „Хелона, Зевс и костенурката –

нимфа I”, 2021, литография, 60 х 85 „Хелона, Зевс и костенурката – нимфа II”, 2021, литография, 60 х 80 LEGKOSTUP Plamen

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

●● “Chelone, Zeus, and the nymph turtle

I”, 2021, lithography, 60 x 85 “Chelone, Zeus, and the nymph turtle I”, 2021, lithography, 60 x 80

50

МАДЖАРОВ Пламен „В мечтите започват отговорностите I”, 2021, суха игла, 100 х 60 ●● „В мечтите започват отговорностите II”, 2021, суха игла, 95 x 63 MADJAROV Plamen “In dreams begin responsibilities I”, 2021, dry point, 100 x 60 ●● “In dreams begin responsibilities II”, 2021, dry point, 95 x 63


МАРИНЧЕВСКИ Велико „Лотоси на лунна светлина II”, 2018, ● сериграфия, 76 х 33 „Лотоси на лунна светлина III”, 2018, сериграфия, 76 х 33

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

MARINCHEVSKI Veliko “Lotus pond by moonlight II”, 2018, ● silkscreen, 76 x 33 “Lotus pond by moonlight III”, 2018, silkscreen, 76 x 33

51

МАРИНОВ Георги „Alter”, 2020, смесена техника, 92 х 64 „Микро”, 2020, ● смесена техника, 90 х 56 MARINOV Georgi „Alter”, 2020, mixed media, 92 x 64 “Micro”, 2020, mixed media, 90 x 56 ●


МИШЕ Зоран

●● „Истината – Хайде да играем! I”,

2021, офорт, 67 х 100 „Истината – Хайде да играем! II”, 2021, офорт, 67 х 100 MISHE Zoran

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

●● “The truth – Let’s play I”, 2021,

etching, 67 x 100 “The truth – Let’s play II”, 2021, etching, 67 x 100

52

МУРЗОВ Радко

●● „Пространства II”, 2021,

смесена техника, 55 х 66 „Пространства III”, 2021, смесена техника, 55 х 66 MURZOV Radko

●● “Spaces II”, 2021,

mixed media, 55 x 66 “Spaces III”, 2021, mixed media, 55 x 66


МУШАНОВА Катерина „Научи ме да обичам......I”, 2019, офорт, линогравюра, 66 х 50 „Научи ме да обичам......II”, 2019, ● офорт, линогравюра, 66 х 50

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

MUSHANOVA Katerina “Teach me to love…….I”, 2019, etching, linocut, 66 x 50 “Teach me to love…….II”, 2019, ● etching, linocut, 66 x 50

53

НЕДЕВА – Младенович Христина „Аз съм червеното куче”, 2020, литография, 56 х 47 „Сини мисли”, 2020, ● литография, 52 х 50 NEDEVA – Mladenovich Hristina “I am the red dog”, 2020, lithography, 56 x 47 “Blue thoughts”, 2020, ● lithography, 52 x 50


НЕНОВ Янко

●● “Крал”, 2020,

смесена техника, 60 х 24 „Кралица”, 2020, смесена техника, 60 х 24 NENOV Yanko

●● “King”, 2020, mixed media, 60 x 24

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

“Queen”, 2020, mixed media, 60 x 24

54

НИКОЛОВ Бранко “Вход – изход II”, 2019, литография, 48 х 68 ●● “Вход – изход III”, 2019, литография, 48 х 68 NIKOLOV Branko “Entrance – exit II”, 2019, lithography, 48 x 68 ●● “Entrance – exit III”, 2019, lithography, 48 x 68


НИНОВ Иван „Пространство”, 2021, ● суха игла, 60 х 83 „Знак”, 2021, суха игла, 60 х 80 NINOV Ivan „Space”, 2021, dry point, 60 x 83 ● “Sign”, 2021, dry point, 60 x 80

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A 55

ПАМУКОВ Олег „Яхта”, 2021, смесена техника, 25 х 35 „Дамаджана”, 2021, ● смесена техника, 35 х 25 PAMUKOV Oleg “Yacht”, 2021, mixed media, 25 x 35 „Demijohn”, 2021, ● mixed media, 35 x 25


ПАНТЕВ Евгений

●● „Знак Х”, 2020, суха игла, 50 х 30

„Пъзел XI”, 2020, суха игла, 36 х 32 PANTEV Evgeniy

●● “Sign X”, 2020, dry point, 50 x 30

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

“Puzzle XI”, 2020, dry point, 36 x 32

56

ПАПАЗОВ Благомир

●● „Среднощно усещане”, 2020,

смесена техника, 50 х 38 PAPAZOV Blagomir

●● “Midnight feeling”, 2020,

mixed media, 50 x 38


ПЕЕВА Дарина “Интервенция I”, 2020, ● смесена техника, 100 x 70 “Интервенция II”, 2020, смесена техника, 100 x 70

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

PEEVA Darina “Intervention I”, 2020, ● mixed media, 100 x 70 “Intervention II”, 2020, mixed media, 100 x 70

57

ПЕТРОВА Цвета „Спомени за сенките I”, 2021, ● суха игла, 70 х 24 „Спомени за сенките II”, 2021, суха игла, 70 х 24 PETROVA Tsveta “Memories of the shadows I”, 2021, ● dry point, 70 x 24 “Memories of the shadows II”, 2021, dry point, 70 x 24


ПЕТРУНОВА Марина

●● „Руини III”, 2021,

линогравюра, 50 х 43 PETRUNOVA Marina

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

●● “Ruins III”, 2021, linocut, 50 x 43

58

ПОПОВА Виктория „Безкрайност I”, 2021, смесена техника, 35 х 50 ●● „Безкрайност II”, 2021, смесена техника, 35 х 50 POPOVA Viktoria “Infinity I”, 2021, mixed media, 35 x 50 ●● “Infinity II”, 2021, mixed media, 35 x 50


СТАНОЕВ Росен „Моите задни страници”, 2021, ● смесена техника, 60 х 60 STANOEV Rossen “My back pages”, 2021, ● mixed media, 60 x 60

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A 59

СТОИЛОВ Стоимен „Портрет на Стоян Цанев”, 2020, ● литография, 50 х 40 STOILOV Stoimen “ A portrait of Stoyan Tsanev”, 2020, ● lithography, 50 x 40


ВАСИЛЕВ Кристо

●● „Какво е това?”, 2021,

линогравюра, 50 х 50 VASILEV Christo

●● „What is this?”, 2021,

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

linocut, 50 x 50

60

ЯНЕВ Боян „Crimson Peak (Fernando Velazquez)”, 2021, литография, 50 х 70 ●● „Kashmir (Led Zeppelin)”, 2021, литография, 50 х 70 YANEV Boyan „Crimson Peak /Fernando Velazquez/”, 2021, lithography, 50 х 70 ●● „Kashmir /Led Zeppelin/”, 2021, lithography, 50 х 70


ЯНЕВ Кирил „Варианти”, 2020, ● смесена техника, 70 х 100 YANEV Kiril “Variants”, 2020, ● mixed media, 70 x 100

Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A 61

ЯНЕВА Деница „Проникване I”, 2021, ● литография, 60 х 90 „Проникване II”, 2021, литография, 60 х 90 YANEVA Denitsa “Penetration I”, 2021, ● lithography, 60 x 90 “Penetration II”, 2021, lithography, 60 x 90


Б Ъ Л ГА Р И Я / B U L G A R I A

ЯНКОВА Вероника “Нежно ме убива”, 2021, литография, 60 х 43 ●● „Добре дошли в новият свят”, 2021, литография, 60 х 43 YANKOVA Veronika “Killing me gently”, 2021, lithography, 60 x 43 ●● “Welcome to the new world”, 2021, lithography, 60 x 43

62

ЙОВЕВА Зорница

●● “Отражения II”, 2020,

смесена техника, 50 х 70 YOVEVA Zornitsa

●● “Reflections II”, 2020,

mixed media, 50 x 70


ЧАПМАН Дебора „Игра на въображението”, 2021, мецотинто, 45 х 60 „Сянката на светлината”, 2021, ● мецотинто, 50 х 65 CHAPMAN Deborah “Game of the illusion”, 2021, mezzotint, 45 х 60 “Тhe shade of light”, 2021, ● mezzotint, 50 х 65

КАНАДА/CANADA 63

ДЕРДА Агата „Сладки сънища”, 2020, ● линогравюра, 70 х 45 DERDA Agata “Sweet dreams”, 2020, ● linocut, 70 х 45


ЛОНЖОВА Гай „Разсъмване III”, 2019, мецотинто, 30 х 90 ●● „Разсъмване IV”, 2020, мецотинто, 30 х 90

КАНАДА/CANADA

LANGEVIN Guy “Dawn III”, 2019, mezzotint, 30 x 90 ●● “Dawn IV”, 2020, mezzotint, 30 x 90

64

СУИНИМЕР Светлана

●● „Изолация I”, 2021, гравюра на

дърво, сериграфия, 45 х 60 „Изолация II”, 2021, гравюра на дърво, сериграфия, 45 х 60 SWINIMER Svetlana

●● “Isolation I”, 2021, woodcut,

silkscreen, 45 х 60 “Isolation II”, 2021, woodcut, silkscreen, 45 х 60


ЧЕН Чуан „Почивка в град Toe”, 2020, ● сериграфия, 78 x 80 CHEN Chuan “Holliday in Toe town”, 2020, ● silkscreen, 78 x 80

КИТАЙ/CHINA 65

ЧАНГ Лин Кси „Град II”, 2020, ● гравюра на дърво, 60 x 42 CHANG Lin Xie „City II”, 2020, ● woodcut, 60 x 42


ЕН Хао

●● Цикъл: „Китайско билколечение”

- „Stellera chamaejasme L”, 2020, гравюра на дърво, 55 х 42 EN Hao

●● Series: “Chinese herbal medicine”

КИТАЙ/CHINA

– „Stellera chamaejasme L”, 2020, woodcut, 55 x 42

66

ФУ Лиу

●● Цикъл: “Последният рай” VII, 2019,

инталио, 60 х 80 FU Liu

●● Series: “Last paradise” VII, 2019,

intaglio, 60 x 80


ЛИУ Юн Гу “Птицата джингвей си връща морето”, 2020, ● офорт, 50 х 36 LIU Yun Gu „Jingwei reclamation of the sea”, ● 2020, etching, 50 x 36

КИТАЙ/CHINA 67

ВАНГ Муму „2020 Cure”, 2020, ● смесена техника, 50 х 120 WANG Mumu „2020 Cure”, 2020, ● mixed media, 50 х 120


КСИАО Хуа Куи

●● “Здравей, красавице! II”, 2020,

гравюра на дърво, 60 х 93 XIAO Hua Cui

●● “Hi beauty! II”, 2020,

КИТАЙ/CHINA

woodcut, 60 x 93

68

ЯНГ Чанг Лин

●● „Цветя с аромата на ориз”, 2020,

гравюра на дърво, 112 х 91 YANG Chang Lin

●● “Rice fragrant flowers”, 2020,

woodcut, 112 x 91


ЮХАНГ Вей „Без название”, 2019, ● офорт, сериграфия, 28 х 40 „Без название I”, 2019, офорт, сериграфия, 28 х 40 YUHANG Wei “Untitled”, 2019, ● etching, silkscreen, 28 x 40 “Untitled I”, 2019, etching, silkscreen, 28 x 40

КИТАЙ/CHINA 69

ЧИЛИ/CHILE

МЕДИНА Санчо Химена „Бурно море”, 2020, ● гравюра на дърво, 30 х 38 MEDINA Sancho Ximena “Rough sea”, 2020, ● woodcut, 30 x 38


ДРАГИШЕВИЧ Едвин

●● “Подземен III”, 2019, офорт, 40 х 30

“Подземен V”, 2019, офорт, 40 х 30 DRAGICEVIC Edvin

●● “Subterraneous III”, 2019,

ХЪРВАТИЯ/CROATIA

etching, 40 x 30 “Subterraneous V”, 2019, etching, 40 x 30

70

КРИЛЕТИЧ Петра “Някъде # 1”, 2021, смесена техника, 60 x 42 ●● “Нядъде # 3”, 2020, смесена техника, 40 x 57 KRILETIC Petra “Somewhere # 1”, 2021, mixed media, 60 x 42 ●● “Somewhere # 3”, 2020, mixed media, 40 x 57


ВИВОДА Ана „Следи I”, 2020, инталио, 98 х 65 „Следи II”, 2020, ● инталио, 98 х 65

ХЪРВАТИЯ/CROATIA

VIVODA Ana “Traces I”, 2020, intaglio, 98 x 65 “Traces II”, 2020, ● intaglio, 98 x 65

71

ЗЕМУНИК Майя „Без название”, 2021, ● суха игла, 58 х 100 ZEMUNIK Maja “Untitled”, 2021, ● dry point, 58 x 100


ЧЕХИЯ/CZECH REPUBLIC

МИХАЛЕК Ондрей „Непознати плодове”, 2021, акватинта, 70 х 100 ●● „Нови градини (инвазивни видове)”, 2021, акватинта, 70 х 100 MICHALEK Ondrej “Unknown fruits”, 2021, aquatint, 70 х 100 ●● “New gardens (invasive species)”, 2021, aquatint, 70 х 100

72

STEPANIKOVA Lenka “Авраам, Авраам!”, 2019, суха игла, 50 х 65 ●● “Мойсей до горящият храст”, 2021, суха игла, 50 х 65 STEPANIKOVA Lenka „Abraham, Abraham!”, 2019, dry point, 50 x 65 ●● “Moses by the burning bush”, 2021, dry point, 50 x 65


RODRIQUEZ Sanchez Carmen America “Swarms”, 2021, linocut, 44 х 33 ●

ДОМЕНИКАНСКА РЕПУБЛИКА/ DOMENICAN REPUBLIC

РОДРИГЕС Санчес Кармен Америка “Рояци”, 2021, линогравюра, 44 х 33 ●

73

ЕСТОНИЯ/ESTONIA

ВАЛК Кели „Признание”, 2020, ● смесена техника, 40 х 58 „Накрая има само любов”, 2020, смесена техника, 42 х 60 VALK Kelli “Confession”, 2020, ● mixed media, 40 x 58 “In the end there’s only love”, 2020, mixed media, 42 x 60


АЛЕКСИЕВ Ивоне

●● „Пищност”, 2021, мецотинто, 46 х 36

“Градината на земните удоволствия”, 2021, мецотинто , 45 х 70 ALEXIEFF Yvonne

●● “Luxuriance”, 2021,

ФРАНЦИЯ/FRANCE

mezzotint, 46 х 36 “The Garden of Earthly Delights”, 2021, mezzotint, 45 х 70

74

КЛОД Светлана

●● „Ръцете на артист”, 2019,

линогравюра, 40 х 41 CLAUDE Svetlana

●● “The hands of an artist”, 2019,

linocut, 40 х 41


МEНИЕР Гилда „Пробуждането”, 2020, мецонтинто, 10 х 43 „Лятна нощ”, 2020, ● мецотинто, 30 х 40 MENIER Gildas “The awakening”, 2020, mezzotint, 10 x 43 “Summer night”, 2020, ● mezzotint, 30 x 40

ФРАНЦИЯ/FRANCE 75

МЕНИЕР Надежда „Амазонка”, 2020, ● смесена техника, 60 х 40 MENIER Nadejda “Amazon”, 2020, ● mixed media, 60 x 40


МОТИЕР Соня „Началото”, 2021, мецотинто, 29 х 39 ●● „Слизане в Лимбо”, 2021, мецотинто, 39 х 49

ФРАНЦИЯ/FRANCE

MOTTIER Sonia “At the beginning”, 2021, mezzotint, 29 x 39 ●● “Descent into Limbo”, 2021, mezzotint, 39 x 49

76

ПЕМА Алберт

●● „В кората на дървета № 97”, 2020,

офорт, 30 х 30 „В кората на дървета № 99”, 2020, офорт, 30 х 30 PEMA Albert

●● “In the skin of trees № 97”, 2020,

etching, 30 х 30 “In the skin of trees № 99”, 2020, etching, 30 х 30


ВАНДЕНХОК Йоханес „Късмет”, 2021, ● мецотинто, 20 х 20 VANDENHOECK Johannes “Good fortune”, 2021, ● mezzotint, 20 x 20

ФРАНЦИЯ/FRANCE 77

ГЪРЦИЯ/GREECE

АНАСТАСИУ Йоанис “XXIc Делене на три части VI”, 2020, ● офорт, акватинта, сериграфия, 60 х 94 “XXIc Делене на три части VII”, 2021, офорт, акватинта, сериграфия, 60 х 94 ANASTASIOU Ioannis “XXIc Trichotomy VI”, 2020, ● etching, aquatint, serigraphy, 60 х 94 “XXIc Trichotomy VII”, 2021, etching, aquatint, serigraphy, 60 х 94


ПАТРИКУ Стефания „Играчка”, 2020, сериграфия, 100 х 70 ●● „Вход”, 2020, сериграфия, 100 х 70

ГЪРЦИЯ/GREECE

PATRIKIOU Stefania “Toy”, 2020, silkscreen, 100 x 70 ●● “Entrance”, 2020, silkscreen, 100 x 70

78

ЯНАДАКИС Манолис

●● „Карантина I”, 2020,

смесена техника, 70 х 100 „Забраняващ I”, 2020, смесена техника, 70 х 100 YIANNADAKIS Manolis

●● “Quarantine I”, 2020,

mixed media, 70 x 100 “Prohibitive I”, 2020, mixed media, 70 x 100


ЧАБА Пал „Капсули I”, 2021, суха игла, 23 х 17 ● „Капсули II”, 2021, суха игла, 23 х 17 CSABA Pal “Capsules I”, 2021, dry point, 23 х 17 ● “Capsules II”, 2021, dry point, 23 х 17

У Н ГА Р И Я / H U N G A R Y 79

ПАТО Кароли “Navigare necesse est! (Трябва да се плава!)”, 2020, линогравюра, 65 х 52 „Реалност и илюзия”, 2019, ● линогравюра, 50 х 87 PATO, Karoly “Navigare necesse est!”, 2020, linocut, 65 х 52 “Reality and illusion”, 2019, ● linocut, 50 х 87


АПТЕ Дататрея

●● „Отражения” С.Р, 2021,

литография, 40 х 60 APTE Dattatreya

●● “Reflections” C.P, 2021,

ИНДИЯ/INDIA

lithography, 40 х 60

80

БАНЕРЖИ Ананда Мой

●● “Многобройни срещи V – 2018/A”,

2018, сериграфия, 92 х 70 BANERJI Ananda Moy

●● “Multiple encounters V – 2018/A”,

2018, serigraphy, 92 х 70


БАТРА Приянка “Преплетен”, 2018, ● офорт, сериграфия, 50 х 33 BATRA Priyanka “Entwined”, 2018, ● etching, serigraphy, 50 х 33

ИНДИЯ/INDIA 81

БХАДРА Тандра „Близък приятел”, 2020, ● гравюра на дърво, 22 х 24 “Пъпка VI”, 2020, офорт, 50 х 33 BHADRA Tandra “Close friend”, 2020, woodcut, 22 x 24 ● “Bud VI”, 2020, etching, 50 x 33


ЧАУРАСАЯ Прияншу „Неустоим”, 2020, суха игла, 20 х 15 ●● “Интоксикирам”, 2020, инталио, 20 х 15

ИНДИЯ/INDIA

CHAURASIA Priyanshu “Irresistible”, 2020, dry point, 20 х 15 ●● “Intoxicate”, 2020, intaglio, 20 х 15

82

ЧЕТАН, Атри

●● Мъжко приятелство”, 2020,

гравюра на дърво, 60 х 43 “Затваряне и отваряне XVIII”, 2020, гравюра на дърво, 30 х 20 CHETAN, Attri

●● “Bromance”, 2020, woodcut, 60 х 43

“Enclosure and opening XVIII”, 2020, woodcut, 30 х 20


ГАЙКВАД Некту “Без название”, 2019, офорт, 50 х 32 “Без название I”, 2019, ● офорт, 16 х 47 GAIKWAD Nectu “Untitled”, 2019, etching, 50 x 32 “Untitled I”, 2019, etching, 16 x 47 ●

ИНДИЯ/INDIA 83

ГАЖЕРА Джаянт „Механизиран инстикт R – 16”, 2019, смесена техника, 61 х 46 „Механизиран инстикт R – 17”, ● 2019, смесена техника, 61 х 46 GAJERA Jayant “Mechanized instinct R – 16”, 2019, mixed media, 61 x 46 “Mechanized instinct R – 17”, 2019, ● mixed media, 61 x 46


ГУХА Хемавати

●● „Водачът IV”, 2020,

гравюра на дърво, 53 х 44 GUHA Hemavathy

●● “The leader IV”, 2020,

ИНДИЯ/INDIA

woodcut, 53 х 44

84

ГУХА Сушанта

●● „Езерото Диранха”, 2019,

литография, 37 х 48 GUHA Sushanta

●● “Diranha lake”, 2019,

lithography, 37 x 48


ГУПТА Анну „Вътре – вън”, 2019, ● смесена техника, 64 х 46 GUPTA Annu “Inside - outside”, 2019, ● mixed media, 64 x 46

ИНДИЯ/INDIA 85

КОНДАВАЛ Сагар “Същността на светлината I”, 2020, ● смесена техника, 65 х 45 “Същността на светлината II”, 2020, смесена техника, 65 х 45 KONDAVAL Sagar “The nature of light I”, 2020, ● mixed media, 65 x 45 “The nature of light II”, 2020, mixed media, 65 x 45


КУШВАХА Анкит

●● „Исторически”, 2020,

смесена техника, 24 х 24 KUSHWAHA Ankit

●● “Historic”, 2020,

ИНДИЯ/INDIA

mixed media, 24 x 24

86

САВАРКАР Савиндра

●● „Фермер става Девадаси”, 2021,

офорт, суха игла, 33 х 25 SAWARKAR Savindra

●● “A farmer becomes Devаdasi”, 2021,

etching, dry point, 33 х 25


ШРИВАСТАВ Бхану „Книгите и аз”, 2020, гравюра на дърво, 61 х 61 „Да откриеш себе си”, 2020, ● гравюра на дърво, 61 х 61 SHRIVASTAV Bhanu “Books and me”, 2020, woodcut, 61 x 61 “Finding yourself”, 2020, ● woodcut, 61 x 61

ИНДИЯ/INDIA 87

СИНГ Приити „Магическо отражение на природата II”, 2021, ● мецотинто, 25 х 35 SINGH Preeti “Magical reflection of nature II”, ● 2021, mezzotint, 25 х 35


УМАТЕ Ритеш

●● „Празен театър”, 2020,

литография, 25 х 35 „Банята”, 2020, литография, 24 х 33 UMATE Ritesh

●● “Empty theatre”, 2020,

ГЪРЦИЯ/GREECE

lithography, 25 x 35 “The bath”, 2020, lithography, 24 x 33

ИЗРАЕЛ/ISRAEL

88

БУНКОВ Сергей и СУСТЕР Тенно Пент ●● „Еврейската буква Hei”, 2020, офорт, акватинта, 33 х 50 „Еврейската буква Ain”, 2020, офорт, акватинта, 33 х 50 BUNKOV Sergey and SOOSTER Tenno Pent ●● “Hebrew letter Hei”, 2020, etching, aquatint, 33 x 50 “Hebrew letter Ain”, 2020, etching, aquatint, 33 x 50


АРАМИНИ Юри “Брадат лешояд”, 2019, ● суха игла, 50 х 25 ARAMINI Yuri „Bearded vulture”, 2019, ● dry point, 50 x 25

ИТАЛИЯ/ITALY 89

КАН Роберто „Pequod”, 2021, офоррт, акватинта, 50 х 70 „Желязо III”, 2021, ● офорт, акватинта, 40 х 60 CANN Roberto “Pequod”, 2021, etching, aquatint, 50 x 70 “Iron III”, 2021, ● etching, aquatint, 40 x 60


КОНЧЕТИ Микела

●● “Индустриален затвор”, 2021,

офорт, 35 х 50

CONCETTI Michela

●● “Industrial confinement”, 2021,

ИТАЛИЯ/ITALY

etching, 35 x 50

90

ЛАВА Педро

●● „Венеция, аз идвам”, 2020,

офорт, 30 х 58 LAVA Pedro

●● “Venice, I’m coming”, 2020,

etching, 30 x 58


ЛОНГО Вероника „Верен приятел”, 2021, ● суха игла, 108 х 50 LONGO Veronica “A true friend”, 2021, ● dry point, 108 x 50

ИТАЛИЯ/ITALY 91

МАРТИНЬОНИ Силвана „Гледайки пеперуда”, 2019, ● мецотинто, 32 х 30 MARTIGNONI Silvana “Looking a butterfly”, 2019, ● mezzotint, 32 х 30


МАСКАРУЧИ Микела

●● „Aj ooni”, 2019, офорт, 50 х 36

MASCARUCCCI Michela

ИТАЛИЯ/ITALY

●● “Aj ooni”, 2019, etching, 50 x 36

92

МИРАНДА Марчела

●● „В тревата”, 2020,

смесена техника, 25 х 18 MIRANDA Marcela

●● “In the grass”, 2020,

mixed media, 25 x 18


ПАРДО Луис „Линията на ръката ми”, 2019, ● oфорт, 31 х 21 PARDO Luis “Line of my hand”, 2019, ● etching, 31 x 21

ИТАЛИЯ/ITALY 93

ПЕЛИЗАРИ Елиса “Сблъсъци”, 2020, ● смесена техника, 66 х 100 PELLIZZARI Elisa “Collisions”, 2020, ● mixed media, 66 x 100


ПИСКО Маурицио

●● „Контакт”, 2020,

офорт, акватинта, 50 х 33 PISCO Maurizio

●● “Contact”, 2020,

ИТАЛИЯ/ITALY

etching, aquatint, 50 x 33

94

САВИНИ Даниела

●● „Част от цялото”, 2020,

суха игла, 30 х 54 SAVINI Daniela

●● “Part of the whole”, 2020,

dry point, 30 x 54


СИМОНЧЕЛИ Мануела „Стаи II”, 2021, ● смесена техника, 50 х 40 „Паднали дървета”, 2021, месена техника, 40 х 44 SIMONCELLI Manuela „Rooms II”, 2021, ● mixed media, 50 x 40 “Fallen trees”, 2021, mixed media, 40 x 44

ИТАЛИЯ/ITALY 95

СОБЕЧИ Даниела „Всички цветове на тъмното”, 2019, ● литография, 29 х 29 SOBETCHI Daniela “All the colors of the dark”, 2019, ● lithography, 29 x 29


АРИЧИ Йошито „Изгубена форма – поток от цветя”, 2020, офорт, акватинта, 54 х 80 ●● „Изгубена форма – компотено лице С”, 2019, офорт, акватинта, 60 х 40

ЯПОНИЯ/JAPAN

ARICHI Yoshito “Lost shape – flower flow”, 2020, etching, aquatint, 54 x 80 ●● “Lost shape – compote face C”, 2019, etching, aquatint, 60 x 40

96

ИМАМУРА Йошио „Мелодия в земята”, 2020, офорт, гравюра на дърво, 60 х 94 ●● „Луната”, 2019, офорт, гравюра на дърво, мецотинто, 60 х 94 IMAMURA Yoshio “Melody in the earth”, 2020, etching, woodcut, 60 х 94 ●● “The Moon”, 2019, etching, woodcut, mezzotint, 60 х 94


КУДОУ Тадатака „Време – 21-1”, 2021, ● смесена техника, 68 х 48 „Време – 21-2”, 2021, смесена техника, 68 х 48 KUDOU Tadataka “Time 21-1”, 2021, ● mixed media, 68 x 48 “Time 21-2”, 2021, mixed media, 68 x 48

ЯПОНИЯ/JAPAN 97

МАСААКИ Ойя Цикъл: „Жизнена сила 19 - ХХ” – „Поглед към дните”, 2019, офорт, 90 х 60 Цикъл: „Жизнена сила 21 - I” – „Поглед към дните”, 2019, ● офорт, 90 х 60 MASAAKI Ohya Series: „Life – force 19- XX” - “The days view”, 2019, etching, 90 х 60 Series: „Life – force 21- I” - “The days view”, 2019, ● etching, 90 х 60


НОДА Тецуо

●● „Танцът на рибата”, 2020,

смесена техника, 13 х 45 NODA Tetsuo

●● “Fish dance”, 2020,

ЯПОНИЯ/JAPAN

mixed media, 13 x 45

98

ОКУБО Шунка

●● “Еритрина”, 2019,

офорт, акватинта, 74 х 100 OKUBO Shunka

●● “Erythrina”, 2019,

etching, aquatint, 74 x 100


ЦУЧИШИМА Тошио „Мечта за цветето лотус”, 2020, офорт, акватинта, 44 х 50 „Човек и материя (Спираловидно мислене)”, 2020, ● офорт, акватинта, 45 х 40 TSUCHISHIMA Toshio “Dream of lotus flower” 2020, etching, aquatint, 44 х 50 “Man and substance (Spiral thinking)”, ● 2020, etching, aquatint, 45 х 40

ЯПОНИЯ/JAPAN 99

ЙОШИКАВА Нанако „Последният ден”, 2020, ● гравюра на дърво, 45 х 60 „Обратно на Луната”, 2020, гравюра на дърво, 45 х 60 YOSHIKAWA Nanako “The last day”, 2020, ● woodcut, 45 x 60 „Back to the Moon”, 2020, woodcut, 45 x 60


ШВАЛЕВА Дария

●● „Блок III”, 2020, суха игла, 40 х 30

„На път”, 2019, суха игла, 27 х 31 SHVALEVA Darya

КАЗАХСТАН/KAZAKHSTAN

●● “Block III”, 2020, dry point, 40 х 30

“On the road”, 2019, dry point, 27 х 31

КИРГИЗСТАН/ KYRGYZSTA

100

КАРАТАЕВ Омурбек

●● „Taitoru”, 2020,

линогравюра, 24 х 72 „Диалог”, 2021, сериграфия, 22 х 17 KARATAEV Omurbek

●● “Taitoru”, 2020, linocut, 24 х 72

“Dialogue”, 2021, serigraphy, 22 х 17


ДИСЧЕНКО Татяна „Mitas”, 2020, ● офорт, акватинта, 30 х 40 DISCENKO Tatyana “Mitas”, 2020, ● etching, aquatint, 30 х 40

ЛИТВА/LITHUANIA 101

КАЗИМИЕРЕНИЕНЕ Татяна “Португалски мотив I”, 2021, ● офорт, акватинта, 50 x 65 “Португалски мотив II”, 2021, офорт, акватинта, 50 x 65 KAZIMIERENIENE Tatjana “Portuguese motive I”, 2021, ● etching, aquatint, 50 x 65 “Portuguese motive II”, 2021, etching, aquatint, 50 x 65


ШАЛТЕНИТЕ Нийоле

●● „Познание”, 2020,

офорт, акватинта, 50 х 75 SALTENYTE Nijole

●● “Cognition”, 2020,

ЛИТВА/LITHUANIA

etching, aquatint, 50 х 75

М А Л А Й З И Я / M AL AY S I A

102

МЕНЪН Стефън

●● „Да се шегуваш по време на

Ковид”, 2021, смесена техника, 30 х 40 MENON Stephen

●● „Jestering in the time of Covid”, 2021,

mixed media, 30 x 40


ЛИУ Ченг Хуа „Правилата на Тропиците”, 2020, ● смесена техника, 30 х 30 LIU Cheng Hua “The rules of the Tropical”, 2020, ● mixed media, 30 x 30

М А Л А Й З И Я / M AL AY S I A 103

МАЛТА/MALTA

МИКАЛЕФ Стефания “Sana”, 2021, суха игла, 20 х 21 ● “Suum”, 2021, суха игла, 20 х 21 MICALLEF Stephania “Sana”, 2021, dry point, 20 х 21 ● “Suum”, 2021, dry point, 20 х 21


БАРЕТО Алехандро

●● „Въображаема битка”, 2020,

линогравюра, 45 х 60

BARRETO Alejandro

●● “Imaginary battle”, 2020,

МЕКСИКО/MEXICO

linocut, 45 x 60

104

ЕСТРАДА Санчес Мария Луиза „Възможно бъдеще”, 2021, смесена техника, 50 х 60 ●● „Куче на покрива”, 2021, смесена техника, 40 х 60 ESTRADA Sanchez Maria Luisа “A possible future”, 2021, mixed media, 50 x 60 ●● “A dog on the roof”, 2021, mixed media, 40 x 60


ЕРНАНДЕС Кастило Виктор Мануел „Отваряне на националния вестник“, 2020, линогравюра,74 х 100 „Живият театър на духовете”, ● 2020,линогравюра, 68 х 113

МЕКСИКО/MEXICO

HERNANDEZ Castillo Victor Manuel “Opening of the national newspaper”, 2020, linocut, 74 x 100 “Live theatre of the ghosts”, 2020, ● linocut, 68 x 113

105

НУГЕС Ерера Хорхе Умберто „Окоп”, 2019, линогравюра, 94 х 60 „Манекени” 2019, ● линогравюра, 90 х 60 NOGUEZ Herrera Jorge Humberto “Trench”, 2019, linocut, 94 х 60 “Mannequins”, 2019, linocut, 90 х 60 ●


ОРТЕГА Виктор

●● „Бунт”, 2019, суха игла, 70 х 90

ORTEGA Victor

МЕКСИКО/MEXICO

●● “Rebellion”, 2019, dry point, 70 х 90

106

РАМОС Колиер Виктор Мануел ●● „Синкретизъм Сакатекано“, 2019, линогравюра, 14 х 28 RAMOS Colliere Viktor Manuel

●● “Syncretism Zacatecano”, 2019,

linocut, 14 x 28


BROUWER Ardi “Vernekovice”, 2019, ● lithography, 40 х 58 “Buron du champ”, 2021, lithography, 45 х 58

НИДЕРЛАНДИЯ/THE NETHERLANDS

БРАУЕР Арди “Vernekovice”, 2019, ● литография, 40 х 58 “Buron du champ”, 2021, литография, 45 х 58

107

БРАУЕР Берт „Без название (Изкуство & Наука), ● 2021, линогравюра, 60 х 90 BROUWER Bert “Untitled (Art & Science)”, 2021, ● linocut, 60 х 90


НИДЕРЛАНДИЯ/THE NETHERLANDS

ДЕ ГРУТ Франс и ВУЙТС Жози „Счупен прозорец”, 2021, суха игла, офорт, акватинта, 95 х 50 ●● „8 в ритми и патрони”, 2021, суха игла, офорт, 66 х 100 DE GROOT Frans and WUYTS Josee “Broken window”, 2021, dry point, etching, aquatint, 95 х 50 ●● “8 in rhythms and patrons ”, 2021, dry point, etching, 66 х 100

108

МЮЛДЕР Нан „Към светлината”, 2021, мецотинто, 30 х 42 ●● „Към неизвестното III”, 2020, мецотинто, 30 х 42 MULDER Nun “Towards the light”, 2021, mezzotint, 30 х 42 ●● “Towards strangeness III”, 2020, mezzotint, 30 х 42


RAVENHORST Jurjen “Zigzag”, 2020, lithography, 73 х 53 ●

НИДЕРЛАНДИЯ/THE NETHERLANDS

РАВЕНХОРСТ Юрген “Зигзаг”, 2020, ● литография, 73 х 53

109

KING Hannah – Amelia “Kaitiaki (Guardian) future check”, ● 2021, dry point, 32 x 24 “Stitchbird’s environmental hope”, 2021, dry point, 25 x 32

НОВА ЗЕЛАНДИЯ/NEW ZEALAND

КИНГ Хана – Амелия „Kaitiaki (Пазител) проверява бъдещето”, 2021, ● суха игла, 32 x 24 „Надеждата за околната среда на бодливата птица”, 2021, суха игла, 25 x 32


СЕВЕРНА МАКЕ ДОНИЯ /NOR TH MACE D ONI A

БЛАЖЕВСКИ Трайче

●● „Богът е господар на всичко”, 2020,

смесена техника, 40 х 27 BLAZEVSKI Trajce

●● “God is the master of all”, 2020,

mixed media, 40 x 27

Н О Р В Е Г И Я / N O R WAY

110

БАК Магдалена

●● „Реквием IV”, 2020,

сериграфия, 70 х 100 BAK Magdalena

●● “Requiem IV”, 2020,

silkscreen, 70 x 100


ЛАРСЕН Торил Елизабет „Северно сияние II”, 2020, ● смесена техника, 42 х 42 LARSEN Torill Elizabeth “Northern light II”, 2020, ● mixed media, 42 х 42

Н О Р В Е Г И Я / N O R WAY 111

ПЕРУ/PERU

РЕВЕС Пинеда Зойла Анджелика „Пътуване I”, 2021, ● смесена техника, 50 х 60 „Пътуване II”, 2021, смесена техника, 50 х 60 REVES Pineda Zoila Angelica “Voyage I”, 2021, ● mixed media, 50 x 60 “Voyage II”, 2021, mixed media, 50 x 60


БАНАС Магдалена

●● „Издигането на океана”, 2021,

линогравюра, 60 х 45

BANAS Magdalena

ПОЛША/POLAND

●● “Ocean rising”, 2021, linocut, 60 x 45

112

БАРАНЧИК Мария

●● „Глобуси” (триптих), 2019,

линогравюра, 3 х ø 32 BARANCZYK Maria

●● “Globes ” (triptych), 2019,

linocut, 3 х ø 32


БЕДНАРЧУК – Буконска Малгожата „Вътрешен живот I”, 2020, ● линогравюра, 50 х 60 „Вътрешен живот II”, 2020, линогравюра, 50 х 60 BEDNARCZUK – Bukonska Malgorzata “Life inner I”, 2020, linocut, 50 x 60 ● “Life inner II”, 2020, linocut, 50 x 60

ПОЛША/POLAND 113

БОГДАН Доминика „Полигон”, 2019, ● линогравюра, 60 х 90 BOGDAN Dominika “Polygon”, 2019, linocut, 60 х 90 ●


БОГДАН Лукаш „Сюрреалистичният град I”, 2021, линогравюра, 40 х 60 ●● „Сюрреалистичният град II”, 2021, линогравюра, 40 х 60

ПОЛША/POLAND

BOGDAN Lukasz “The surrealistic city I”, 2021, linocut, 40 x 60 ●● “The surrealistic city II”, 2021, linocut, 40 x 60

114

ЦЕБУЛА Бартош

●● „Детайл от машина за целуване на

проф. Попек I”, 2021, линогравюра, 40 х 66 „Детайл от машина за целуване на проф. Попек II”, 2021, линогравюра, 50 x 70 CEBULA Bartosz

●● “A piece of a kiss machine by

professor Popek I”, 2021, linocut, 40 x 66 “A piece of a kiss machine by professor Popek II”, 2021, linocut, 50 x 70


ЦВИК Елжбиета „Екдиза”, 2020, ● линогравюра, 60 х 60 CWIK Elzbieta “Ecdysis”, 2020, linocut, 60 x 60 ●

ПОЛША/POLAND 115

ДЕЛЕКТА Павел „Знаци IV h”, 2019, смесена техника, 65 х 95 „Шах II d”, 2019, ● смесена техника, 65 х 95 DELEKTA Pawel “Signs IV h”, 2019, mixed media, 65 x 95 “Chess II d”, 2019, ● mixed media, 65 x 95


ДОКУДОВИЧ Майка

●● „Безкрайни фрагменти XV”, 2021,

сериграфия, 50 х 34 „Безкрайни фрагменти XVI”, 2021, сериграфия, 60 х 22 DOKUDOWICZ Majka

●● “Infinite fragments XV”, 2021,

ПОЛША/POLAND

serigraphy, 50 х 34 “Infinite fragments XVI”, 2021, serigraphy, 60 х 22

116

ГАВРОНСКИ Карол

●● „Без название”, 2021,

инталио, 50 х 75

GAWRONSKI Karol

●● “Untitled”, 2021, intaglio, 50 x 75


ГОРДОН Ян „Шалът на Деянира I”, 2020, ● линогравюра, 97 х 68 „Шалът на Деянира II”, 2020, линогравюра, 97 х 68 GORDON Jan “Shawl of Deyanira I”, 2020, ● linocut, 97 х 68 “Shawl of Deyanira II”, 2020, linocut, 97 х 68

ПОЛША/POLAND 117

ГОЖЕЛАК Мариуш „Липсва чудо - чакам те I”, 2021, ● инталио, 70 х 100 „Липсва чудо - чакам те II”, 2021, инталио, 70 х 100 GORZELAK Mariusz “Wonder emptiness – I’m waiting for you I”, 2021, ● intaglio, 70 x 100 “Wonder emptiness – I’m waiting for you II”, 2021, intaglio, 70 x 100


ГРАМАТИК Олена

●● „Ретроспекция“, 2020,

сериграфия, 60 х 50

GRAMATYK Olena

●● “Flashback”, 2020,

ПОЛША/POLAND

silkscreen, 60 x 50

118

ХАБИШИАК – Матчак Алиция

●● “Много повече от”, 2021,

акватинта, 100 х 60

HABISIAK – Matczak Alicja

●● “Above and beyond”, 2021,

aquatint, 100 x 60


ХАЛАДАЙ Веслав „Състрадание”, 2019, линогравюра, 70 х 100 „Уединение”, 2020, ● линогравюра, 85 х 70 HALADAJ Wieslaw “Compassion”, 2019, linocut, 70 х 100 “Solitude”, 2020, linocut, 85 х 70 ●

ПОЛША/POLAND 119

ХАНУШ – Стефанска Магдалена „Котка”, 2020, линогравюра, 70 х 100 „Заден двор”, 2019, ● линогравюра, 65 х 95 HANYSZ – Stefanska Magdalena “Cat”, 2020, linocut, 70 х 100 “Backyard”, 2019, linocut, 65 х 95 ●


КАЦА Дариуш

●● „Космически….....”, 2020,

линогравюра, 60 х 55 KACA Dariusz

●● “Cosmical…..”, 2020,

ПОЛША/POLAND

linocut, 60 х 55

120

КОЦУРЕК Камил „Пясъчник”, 2020, инталио, 74 х 117 ●● „Дъски”, 2020, инталио, 74 х 113 KOCUREK Kamil “Sandpit”, 2020, intaglio, 74 x 117 ●● “Boards”, 2020, intaglio, 74 x 113


КРОЛИКОВСКИ Хенрик „Мис Алис”, 2020, ● линогравюра, 95 х 70 KROLIKOWSKI Henryk “Miss Alice”, 2020, linocut, 95 x 70 ●

ПОЛША/POLAND 121

КВИАТКОВСКА Наталия „Събирането”, 2019, ● инталио, 100 х 45 KWIATKOWSKA Natalia “The gathering”, 2019, ● intaglio, 100 х 45


ЛАВРУШКО Ирена

●● „Под влияние на времето I”, 2021,

офорт, акватинта, 80 х 60 „Под влияние на времето II”, 2021, офорт, акватинта, 80 х 60 LAWRUSZKO Irena

●● “Under the influence of time I”, 2021,

ПОЛША/POLAND

etching, aquatint, 80 x 60 “Under the influence of time II”, 2021, etching, aquatint, 80 x 60

122

ЛЕХ – Бинчицка Агнешка

●● „Отпечатък II”, 2020,

инталио, 100 х 70

LECH - Binczycka Agnieszka

●● “Imprint II”, 2020, intaglio, 100 х 70


МАЛЧЕВСКА Сандра „Бухал”, 2020, линогравюра, 35 х 32 „Къде е Алис?”, 2020, ● линогравюра, 31 х 46 MALCZEWSKA Sandra “Owl”, 2020, linocut, 35 x 32 “Where is Alice?”, 2020, ● linocut, 31 x 46

ПОЛША/POLAND 123

МАНИЕЦКА – Богдан Кристина „Странности I”, 2021, ● линогравюра, 55 х 40 MANIECKA – Bogdan Krystyna “Peculiarities I”, 2021, linocut, 55 х 40 ●


МУШИНСКА – Йозефович Марта ●● „Субективка реалност”, 2020, линогравюра, 70 х 100

ПОЛША/POLAND

MUSZYNSKA – Jozefowicz Marta ●● “Subjective reality”, 2020, linocut, 70 х 100

124

ЖЕПА Жанета

●● „Черна птица”, 2018,

инталио, 80 х 40 RZEPA Zaneta

●● “Black bird”, 2018, intaglio, 80 х 40


ЖЕПЕЦКА Мaртина “Отрязан I”, 2021, ● линогравюра, 75 х 45 RZEPECKA Martyna „Severed I”, 2021, linoocut, 75 x 45 ●

ПОЛША/POLAND 125

СШЧЕМИЕЧНИ Вавжиниец „Тридесет лица за Сократ”, 2021, ● линогравюра, 70 х 100 STRZEMIECZNY Wawrzyniec “Thirty faces for Socrates”, 2021, ● linocut, 70 x 100


ШПЛИТ Магда

●● „Малка риба”, 2020,

линогравюра, 75 х 120 SZPLIT Magda

●● “Small fish”, 2020,

ПОЛША/POLAND

linocut, 75 х 120

126

ШУРМАЧ Доминика

●● “b2y”, 2020, литография, 100 x 70

“b2x”, 2020, литография, 100 x 70 SURMACZ Dominika

●● “b2y”, 2020, lithography, 100 x 70

“b2x”, 2020, lithography, 100 x 70


ТЕРЕШУЕВИЧ Катажина „Идентичност на мястото I”, 2020, смесена техника, 70 х 70 „Идентичност на мястото II”, 2020, ● смесена техника, 70 х 70 TERESZUEWICZ Katarzyna “Place identity I”, 2020, mixed media, 70 x 70 “Place identity II”, 2020, ● mixed media, 70 x 70

ПОЛША/POLAND 127

ТОМАЛСКИ Кшищоф “Особена относителност II”, 2021, ● суха игла, мецотинто, 64 х 96 TOMALSKI Krzysztof “Special relativity II”, 2021, ● dry point, mezzotint, 64 x 96


ТОМЧИК Марта „Алюзията на хоризонта I”, 2019, инталио, гравюра на дърво, 70 х 100 ●● „Алюзията на хоризонта III”, 2019, инталио, гравюра на дърво, 67 x 90

ПОЛША/POLAND

TOMCZYK Marta “Indirect poetry of the horizon I”, 2019, intaglio, woodcut, 70 х 100 ●● “Indirect poetry of the horizon III”, 2019, intaglio, woodcut, 67 х 90

128

ТРОЯНОВСКА Анна

●● “Редът в хаоса XIII”, 2020,

литография, 30 х 57

TROJANOWSKA Anna

●● “The order of entropy XIII”, 2020,

lithography, 30 x 57


УХМАН Магдалена „Момче”, 2021, ● гравюра на дърво, 77 х 111 UCHMAN Magdalena “Boy”, 2021, woodcut, 77 х 111 ●

ПОЛША/POLAND 129

ВИНЯРСКИ Томаш „Перпетуум мобиле: CV A”, 2020, ● мецотинто, суха игла, 100 х 70 „Перпетуум мобиле: CV B”, 2020, мецотинто, суха игла, 100 х 70 WINIARSKI Tomasz “Perpetuum mobile: CV A”, 2020, ● mezzotint, dry point, 100 х 70 “Perpetuum mobile: CV B”, 2020, mezzotint, dry point, 100 х 70


ЗАЙКО Марек

●● „Partagenicus – cum I / version 3”,

2021, суха игла, 70 х 100 „Partagenicus – cum I / version 4”, 2021, суха игла, 70 х 100 ZAJKO Marek

●● „Partagenicus – cum I / version 3”,

ПОЛША/POLAND

2021, dry point, 70 х 100 „Partagenicus – cum I / version 4”, 2021, dry point, 70 х 100

130

ЗАТУЛНИ

●● “Плът 7.1”, 2020,

сериграфия, 100 х 70 “Плът 5.2”, 2020, сериграфия, 100 х 70 ZATYLNI

●● “Flesh 7.1”, 2020,

serigraphy, 100 x 70 “Flesh 5.2”, 2020, serigraphy, 100 x 70


ЖИЕМБИЧКА Ева „Изоставено пиано”, ● 2020, офорт, акватинта, 41 х 56 ZIEMBICKA Ewa “Abandoned piano”, 2020, ● etching, aquatint, 41 x 56

ПОЛША/POLAND 131

ЖИМНА – Стелмашевска Каролина „Слънчева система”, 2021, ● акватинта, 65 х 50 ZIMNA – Stelmaszewska Karolina “Solar system”, 2021, ● aquatint, 65 х 50


ГАРСИЯ – Ривера Мартин

ПУЕРТО РИКО/PUERTO RICO

●● „Захарен свят”, 2020,

смесена техника, 25 х 30 „Хлябът на моята любима Тал“, 2020, смесена техника, 22 х 30 GARCIA – Rivera Martin

●● “Sugar bread”, 2020,

mixed media, 25 x 30 “Му love Tal’s bread”, 2020, mixed media, 22 x 30

132

САНТЯГО Камачо Фернандо „Мунека и Палома са наясно”, 2020, инталио, акватинта, 60 х 30 ●● „Кукла между лъжливи стремежи”, 2021, инталио, акватинта, 35 х 53 SANTIAGO Camacho Fernando “Muneca and Paloma are aware”, 2020, intaglio, aquatint, 60 x 30 ●● “A doll among false aspirations”, 2021, intaglio, aquatint, 35 x 53


ДРАГОШ Разван “Artes machanicae (Изящни изкуства) I”, 2021, ● акватинта, офорт, 30 х 25 “Artes machanicae (Изящни изкуства) II”, 2021, акватинта, офорт, 30 х 25

РУМЪНИЯ/ROMANIA

DRAGOS Razvan “Artes machanicae I”, 2021, ● aquatint, etching, 30 х 25 “Artes machanicae II”, 2021, aquatint, etching, 30 х 25

133

ЕЛЕНА Фелиция Сележан “Азбучен I”, 2019, ● линогравюра, 45 х 40 “Азбучен II”, 2019, линогравюра, 45 х 40 ELENA Felicia Selejan “Alphabetic I”, 2019, linocut, 45 х 40 ● “Alphabetic II”, 2019, linocut, 45 х 40


ГЕЗА Секели

●● „Лунен модул II”, 2021,

суха игла, 43 х 61 GEZA Szekely

РУМЪНИЯ/ROMANIA

●● “Lander II”, 2021, dry point, 43 x 61

134

ЛИЗ Адриян „Император”, 2019, смесена техника, 70 х 50 ●● „Рибар”, 2019, смесена техника, 70 х 50 LIS Adrian “Emperor”, 2019, mixed media, 70 x 50 ●● “Fishman”, 2019, mixed media, 70 x 50


ПАНТЕА Андрей „Взаимодействието”, 2019, ● смесена техника, 100 х 70 PANTEA Andrei “The interaction”, 2019, ● mixed media, 100 x 70

РУМЪНИЯ/ROMANIA 135

ПАРАСЧИВЕСКУ Валтер „Прозорецът на ателието”, 2019, ● линогравюра, 13 х 32 PARASCHIVESCU Valter “The workshop’s window”, 2019, ● linocut, 13 х 32


ПЕТКА Овидиу

●● „Слънчев”, 2019,

смесена техника, 66 х 95 „Астрален”, 2019, смесена техника, 66 х 95 PETCA Ovidiu

●● “Solar”, 2019, mixed media, 66 х 95

РУМЪНИЯ/ROMANIA

“Astral”, 2019, mixed media, 66 х 95

РУСИЯ/RUSSIA

136

АЛЕКСЕЕНКОВА Юлия „Лодката на Марон”, 2020, сериграфия, 62 х 46 ●● „Страшна присъда”, 2020, сериграфия, 62 х 46 ALEKSEENKOVA Julia “Boat of Maron”, 2020, silkscreen, 62 x 46 ●● “Dread judgement”, 2020, ‑silkscreen, 62 x 46


АНИСИМОВ Владимир „Минотавър”, 2019, линогравюра, 48 х 35 „SATOR AREPO”, 2019, ● линогравюра, 32 х 22 ANISIMOV Vladimir „Minotaur”, 2019, linocut, 48 x 35 „SATOR AREPO”, 2019, ● линогравюра, 32 х 22

РУСИЯ/RUSSIA 137

БЕЗСМЕРТНИ Юрий „Коли ядат хора”, 2020, ● линогравюра, 45 х 76 BESSMERTNYY Yury “Cars are eating people”, 2020, ● linocut, 45 x 76


КОСЕНКО Оксана “Преход I”, 2019, литография, 57 х 67 ●● “Преход II”, 2019, литография, 57 х 67

РУСИЯ/RUSSIA

KOSENKO Oksana “Transition I”, 2019, lithography, 57 x 67 ●● “Transition II”, 2019, lithography, 57 x 67

138

КУРИЛЕНКО Любов Цикъл: „Старите гълъбарници” – „Самота”, 2020, линогравюра, 35 х 35 ●● Цикъл: „Старите гълъбарници” – „Тишина”, 2020, линогравюра, 35 х 35 KURILENKO Liubov Cycle: “Old dove-cotes” – “Loneliness”, 2020, linocut, 35 x 35 ●● Cycle: “Old dove-cotes” – “Silence”, 2020, linocut, 35 x 35


ЛУГАНСКАЯ Кати „Прозрачност”, 2021, ● линогравюра, 50 х 40 „Котки”, 2021, линогравюра, 31 х 21 LUGANSKAYA Katy “Transparency”, 2021, ● linocut, 50 x 40 “Cats”, 2021, linocut, 31 x 21

РУСИЯ/RUSSIA 139

МАЦИЕВСКИ Денис „Исус Христос пред народа”, 2020, ● офорт, 50 х 60 „Вселена”, 2019, офорт, 63 х 50 MATSIEVSKY Denis “Jesus Christ in front of the people”, ● 2020, etching, 50 x 60 “Universe”, 2019, etching, 63 x 50


РОМЕНСКИ Кирил „Юни”, 2020, офорт, 28 х 40 ●● „Март”, 2020, офорт, 28 х 40

РУСИЯ/RUSSIA

ROMENSKY Kirill “June”, 2020, etching, 28 x 40 ●● “March”, 2020, etching, 28 x 40

140

СМОЛЯНИНОВА Мария

●● “Зарядье”, 2020, офорт, 60 х 90

SMOLYANINOVA Maria

●● “Zaryadye”, 2020, etching, 60 x 90


СТАРИКОВА Светлана „Двор от Томск”, 2019, ● литография, 28 х 40 STARIKOVA Svetlana “Yard of Tomsk”, 2019, ● lithography, 28 x 40

РУСИЯ/RUSSIA 141

СЪРБИЯ/SERBIA

БРКОВИЧ Любиша „La primavera”, 2021, литография, 68 х 48 „Лято”, 2021, ● литография, 68 х 44 BRKOVIC Ljubisa “La primavera”, 2021, lithography, 68 x 48 “Summer”, 2021, ● lithography, 68 x 44


БУЛАТОВИЧ Габриела

●● „Докосвания”, 2020,

линогравюра, 88 х 65 BULATOVIC Gabriela

СЪРБИЯ/SERBIA

●● “Touches”, 2020, linocut, 88 х 65

142

ЦУРК Мария

●● „Когато каньона замълчи”, 2021,

смесена техника, 32 х 56 CURK Marija

●● “When canyon gets silent”, 2021,

mixed media, 32 x 56


ДИМИТРИЕВИЧ Диана „N”, 2020, линогравюра, 66 х 47 ● DIMITRIJEVIC Diana “N”, 2020, linocut, 66 х 47 ●

СЪРБИЯ/SERBIA 143

ФЛЕГАР Ивана „Малко оранжево”, 2019, смесена техника, 67 х 46 „Малко синьо”, 2020, ● смесена техника, 67 х 43 FLEGAR Ivana “A bit of orange”, 2019, mixed media, 67 х 46 “A touch of blue”, 2020, ● mixed media, 67 х 43


ЯНЧИЧ Соня

●● „Плаващ”, 2019, офорт, 40 х 56

JANCIC Sonja

СЪРБИЯ/SERBIA

●● “Drifting”, 2019, etching, 40 x 56

144

МИКАЛАЧКИ Предраг (Фердо)

●● „Има дълъг път до далечният

север”, 2020, офорт, акватинта, 67 х 97

MIKALACKI Predrag (Ferdo)

●● “It’s a long way to the far north”,

2020, etching, aquatint, 67 х 97


МИЛАНОВИЧ Владимир „Без название”, 2021, ● линогравюра, 70 х 100 MILANOVIC Vladimir “Untitled”, 2021, linocut, 70 х 100 ●

СЪРБИЯ/SERBIA 145

МЛАДЖОВИЧ Давид „Мрежа”, 2019, суха игла, 65 х 87 ● MLADJOVIC David “Web”, 2019, dry point, 65 x 87 ●


РАДОСАВЛИЕВИЧ Никола

●● „Обещания”, 2020,

линогравюра, 55 х 90 RADOSAVLJEVIC Nikola

СЪРБИЯ/SERBIA

●● “Promises”, 2020, linocut, 55 х 90

146

СТАНОЕВ Милош

●● „Без название”, 2020,

смесена техника, 50 х 64 STANOJEV Milos

●● “Untitled”, 2020,

mixed media, 50 x 64


ТОМАШЕВИЧ Миряна „Пясъчен часовник”, 2020, ● смесена техника, 50 х 70 TOMASEVIC Mirjana “Hourglass”, 2020, ● mixed media, 50 70

СЪРБИЯ/SERBIA 147

ВЕЛЯШЕВИЧ Владимир “№ 1”, 2019, ● смесена техника, 56 х 40 “№ 2”, 2019, смесена техника, 60 х 30 VELJASEVIC Vladimir “№ 1”, 2019, mixed media, 56 x 40 ● “№ 2”, 2019, mixed media, 60 x 30


ЗЕЛИЧ Лидия

●● „Тераса”, 2019,

линогравюра, 40 х 40 ZELJIC Lidija

СЪРБИЯ/SERBIA

●● “Terrace”, 2019, linocut, 40 х 40

148

ЗЕЛИЧ Ненад

●● „Габриел”, 2019,

акватинта, 50 х 40 ZELJIC Nenad

●● “Gabriel”, 2019, aquatint, 50 x 40


ЯНЧОВИЧ Робърт „Entomon”, 2020, ● литография, 65 х 72 „Времето изтича”, 2019, литография, 67 х 92

СЛОВАКИЯ/SLOVAKIA

JANCOVIC Robert “Entomon”, 2020, ● lithography, 65 х 72 “The time is running out”, 2019, lithography, 67 х 92

149

СЛОВЕНИЯ/SLOVENIA

ГАНИЧ Адмир „Опит за бягство”, 2019, ● инталио, 98 х 45 GANIC Admir “Escape attempt”, 2019, ● intaglio, 98 х 45


ОРАЧ Янко

●● „Рапсодия в синьо III”, 2021,

акватинта, 50 х 80 „Рапсодия в синьо V”, 2021, акватинта, 50 х 80 ORAC Janko

СЛОВЕНИЯ/SLOVENIA

●● “Rhapsody in blue III”, 2021,

aquatint, 50 x 80 “Rhapsody in blue V”, 2021, aquatint, 50 x 80

150

КОСАР Аля

●● „Намерени в превода III”, 2019,

офорт, суха игла, 33 х 50 KOSAR Alja

●● „Found in translation III”, 2019,

etching, dry point, 33 x 50


KWAK Nasil “Blank space I”, 2021, woodcut, 25 x 21 “Blank space II”, 2021, ● woodcut, 47 x 37

ЮЖНА КОРЕЯ/SOUTH KOREA

КУАК Насил „Празно простванство I”, 2021, гравюра на дърво, 25 х 21 „Празно простванство II”, 2021, ● гравюра на дърво, 47 х 37

151

КУОН Хейджон „История без край”, 2020, ● офорт, 60 х 90 KWON Hyejeong “Never ending story”, 2020, ● etching, 60 х 90


АБАДАЛ Лорет Ариадна

●● „Тъмен кит”, 2019,

суха игла, 48 х 105 „Бял кит”, 2019, суха игла, 48 х 105 ABADAL Lloret Ariadna

●● “Dark whale”, 2019,

ИСПАНИЯ/SPAIN

dry point, 48 х 105 “White whale”, 2019, dry point, 48 х 105

152

ЕСКУДЕРО Хуан

●● „Промени синьо”, 2019,

офорт, 99 х 66

ESCUDERO Juan

●● “Changes blue”, 2019,

etching, 99 х 66


КУЕРТ Алварес Пабло „Повратнa точка”, 2020, инталио, 30 х 25 „Неуравновесен”, 2020, ● инталио, 33 х 25 QUERT Alvarez Pablo “Turning point”, 2020, intaglio, 30 х 25 “Unbalanced”, 2020, intaglio, 33 х 25 ●

ИСПАНИЯ/SPAIN 153

ШВЕЦИЯ/SWEDEN

ЙЕГЕР Тибор „Въображе - ние 23, Жак Тати”, ● 2021, смесена техника, 32 х 41 JAEGER Tibor “Imеgine - tion 23, Jacques Tati”, ● 2021, mixed media, 32 х 41


КАЛСТРОМ Анн – Кристин „Изнасям се I”, 2019, инталио, офорт, 25 х 25 ●● „Изнасям се II”, 2019, инталио, офорт, 25 х 25

ШВЕЦИЯ/SWEDEN

KALLSTROM Ann – Kristin “Moving out I”, 2019, intaglio, etching, 25 х 25 ●● “Moving out II”, 2019, intaglio, etching, 25 х 25

ТАЙВАН/TAIWAN

154

ХУАНГ Пейли „Пазители III”, 2020, мецотинто, 60 х 40 ●● „Пазители IV”, 2020, мецотинто, 40 х 60 HUANG Peili “Guardians III”, 2020, mezzotint, 60 x 40 ●● “Guardians IV”, 2020, mezzotint, 40 х 60


АКШАРАНУГРАХА Ситанун „Опитай да се впишеш”, 2020, ● гравюра на дърво, 60 х 40 AKSHARANUGRAHA Sitanun “Try to blend in”, 2020, ● woodcut, 60 x 40

ТАЙЛАНД/THAILAND 155

ЧАЮ Анусон “Истинската роля на обществото”, 2020, офорт, 57 х 80 „Силата да дискриминираш”, 2020, ● офорт, 57 х 80 CHAIYU Anusson “The role that lies in the truth of the society”, 2020, etching, 57 x 80 “Power to discriminate”, 2020, ● etching, 57 х 80


ЧИРАЧАЙСАКУЛ Кит

●● „Топлата традиция”, 2020,

мецотинто, 60 х 80 „Незвисимост”, 2020, мецотинто, 80 х 60

CHIRACHAISAKUL Kit

ТАЙЛАНД/THAILAND

●● “The warm tradition”, 2020,

mezzotint, 60 х 80 “Independence”, 2020, mezzotint, 80 х 60

156

КОМ-ОН Теераут

●● „Любов завинаги I”, 2020,

гравюра на дърво, 90 х 60 COM – on Teerawoot

●● “Love forever I”, 2020,

woodcut, 90 x 60


ДАРУНКАН Таммасин „Мястото, на което бяхме създадени”, 2019, ● офорт, 50 х 60 DARUNKAN Thammasin “The place we were made”, 2019, ● etching, 50 x 60

ТАЙЛАНД/THAILAND 157

КАСОРНСУАН Тиннакорн „Природни символи VII”, 2019, ● инталио, сериграфия, 60 х 88 „Природни символи X”, 2019, инталио, сериграфия, 60 х 88 KASORNSUWAN Tinnakorn “Countryside symblols VII”, 2019, ● intaglio, silkscreen, 60 x 88 “Countryside symblols X”, 2019, intaglio, silkscreen, 60 x 88


ТАЙЛАНД/THAILAND

КАНТАЧАВАН Вимонмарн „Игленици в мястото на болката V”, 2020, гравюра на дърво, 56 х 80 ●● „Игленици в мястото на болката VII”, 2020, гравюра на дърво, 56 х 80 KHANTHACHAVAN Vimonmarn „Pincussions in painscape V”, 2020, woodcut, 56 x 80 ●● „Pincussions in painscape VII”, 2020, woodcut, 56 x 80

158

ЛАПАУДОМЛОЕТ Чакрит „Празно тяло”, 2020, офорт, 80 х 53 ●● „Средата”, 2020, офорт, 80 х 53 LAPAUDOMLOET Chakrit “Empty body”, 2020, etching, 80 x 53 ●● “The middle”, 2020, etching, 80 x 53


МАГАТЕ Уатанай “Отдалечаващ се”, 2021, ● смесена техника, 60 х 90 MAGATE Watanai “Distancing”, 2021, ● mixed media, 60 x 90

ТАЙЛАНД/THAILAND 159

МЕЧУ Мутита „Моето напрежение II”, 2020, гравюра на дърво, 40 х 60 „Извади мозъка”, 2020, ● гравюра на дърво, 40 х 60 MECHU Mutita „My pressure II”, 2020, woodcut, 40 х 60 „Split the brain out”, 2020, ● woodcut, 40 x 60


ПАТИПОН Супанпонг

●● “Следи в спомените”, 2019,

гравюра на дърво, 80 х 117 PATIPON Supanpong

●● „Things and traces in memories”,

ТАЙЛАНД/THAILAND

2019, woodcut, 80 x 117

160

ПОНГЧОМПОРН Метрай „Различни сме V”, 2020, офорт, сериграфия, 32 х 80 ●● „Различни сме VI”, 2020, офорт, сериграфия, 40 х 80 PONGCHOMPORN Mettrai “We’re different V”, 2020, etching, silkscreen, 32 х 80 ●● “We’re different VI”, 2020, etching, silkscreen, 40 х 80


ПУЕКТАСАЖАТАМ Ют “Застъпване X”, 2021, ● смесена техника, 47 х 72 “Застъпване XI”, 2021, смесена техника, 47 х 78

ТАЙЛАНД/THAILAND

PUEKTASAJATAM Yutt “Overlap X”, 2021, ● mixed media, 47 x 72 “Overlap XI”, 2021, mixed media, 47 x 78

161

РАТАНА Суджарит „Пътят на жътваря V”, 2019, акватинта, 122 х 80 „Пътят на жътваря VI”, 2019, ● акватинта, 122 х 80 RATTANA Sudjarit “The way of the harvester V”, 2019, aquatint, 122 x 80 “The way of the harvester VI”, 2019, ● aquatint, 122 x 80


РЕРКДИЙ Апират

●● „Външни и вътрешни размери I”,

2020, смесена техника, 92 х 65 „Тясното пространство на необятното III”, 2020, смесена техника, 92 х 65 RERKDEE Apirat

ТАЙЛАНД/THAILAND

●● “External and internal dimensions I”,

2020, mixed media, 92 х 65 “The narrow space of the vastness III”, 2020, mixed media, 92 х 65

162

САНКХУМ Боонмий

●● „Мечта”, 2021, мецотинто, 93 х 74

SANGKHUM Boonmee

●● “Dream”, 2021, mezzotint, 93 x 74


СРИСАУАД Чауит „Когато бях млад V”, 2021, ● офорт, 72 х 72 SRISAWAD Chawit “When I was young V”, 2021, ● etching, 72 x 72

ТАЙЛАНД/THAILAND 163

СУПАТАНАУАДЕ Муанта „Ще се видим насън”, 2020, литография, 50 х 67 „Мимически”, 2021, ● литография, 70 х 50 SUPATTANAWADEE Muanta “See you in dreams”, 2020, lithography, 50 x 67 “Mimic”, 2021, ● lithography, 70 x 50


ВАЖАСУТ Нутакам

●● „Безразличен”, 2021,

литография, 100 х 70

VAJASUT Nuttakam

ТАЙЛАНД/THAILAND

●● “Listless”, 2021, lithography, 100 x 70

164

УИРАТУИСИТ Писит „Един скъпоценен живот I”, 2021, мецотинто, акватинта, 70 х 50 ●● „Един скъпоценен живот II”, 2021, мецотинто, акватинта, 50 x 70 WIRATWISIT Pisit “One precious life I”, 2021, mezzotint, aquatint, 70 x 50 ●● “One precious life II”, 2021, mezzotint, aquatint, 50 x 70


УАНЧАЙ Наронгчай “Украшение за глава: Въображаемо I”, 2020, офорт, 80 х 60 “Украшение за глава: Въображаемо II”, ● 2020, офорт, 60 х 80

ТАЙЛАНД/THAILAND

WANCHAI Narongchai “Headdress: Self-imaginary I”, 2020, etching, 80 x 60 “Headdress: Self-imaginary II”, 2020, ● etching, 60 x 80

165

ТУРЦИЯ/TURKEY

ДЖАМТЕПЕ Хатиче „Корона и ние”, 2021, ● офорт, акватинта, 40 х 60 GAMTEPE Hatice “Corona and us”, 2021, ● etching, aquatint, 40 x 60


ГЮРЛЕ Муала „Врата – 26”. 2019, гравюра на дърво, 70 х 40 ●● „Врата – 35”. 2019, гравюра на дърво, 40 х 60

ТУРЦИЯ/TURKEY

GURLE Mualla “Door – 26”, 2019, woodcut, 70 х 40 ●● “Door – 35”, 2019, woodcut, 40 х 60

166

КИЛИК Атес Селвихан

●● „Без название”, 2020,

сериграфия, 40 х 60 „Без название I”, 2020, сериграфия, 40 х 60 KILIC Ates Selvihan

●● “Untitled”, 2020, silkscreen, 40 x 60

“Untitled I”, 2020, silkscreen, 40 x 60


КОЧАК Серкан „Тъмнина”, 2019, ● гравюра на дърво, 40 х 60 KOCAK Sercan “Darkness”, 2019, woodcut, 40 х 60 ●

ТУРЦИЯ/TURKEY 167

КОДЖ Мустафа „Анатолия”, 2020, офорт, 25 х 20 ● KOG Mustafa “Anatolia”, 2020, etching, 25 х 20 ●


СЕЛИМОГЛУ Есин

●● „Друг”, 2020,

смесена техника, 30 х 40 SELIMOGLU Esin

ТУРЦИЯ/TURKEY

●● “Other”, 2020, mixed media, 30 x 40

168

СЕН Акас Серифе

●● „Ентропия”, 2020,

гравюра на дърво, 75 х 110 SEN Akkas Serife

●● “Entropy”, 2020, woodcut, 75 х 110


ЮНУГУЛ Ченет „Пътуване към надеждата”, 2019, ● инталио, смесена техника, 70 х 50 YUNUGUL Cennet “Journey to hope”, 2019, ● intaglio, mixed media, 70 x 50

ТУРЦИЯ/TURKEY 169

УКРАЙНА/UKRAINE

ДЕНИСЕНКО Олег „Крилат рицар”, 2020, ● инталио, 30 х 20 „Lily & Swod”, 2020, инталио, 30 х 20 DENYSENKO Oleh “Winged knight”, 2020, ● intaglio, 30 х 20 “Lily & Swod”, 2020, intaglio, 30 х 20


ДЖУРАЕВА Олесия

●● „Аз съм човешко същество”, 2019,

линогравюра, 80 х 50

DZHURAYEVA Olesya

УКРАЙНА/UKRAINE

●● “I am human”, 2019, linocut, 80 х 50

170

ЛОКАТИР Богдан

●● „Градина”, 2021,

смесена техника, 45 х 37 LOKATYR Bohdan

●● “Garden”, 2021, mixed media, 45 x 37


ОЧЕРЕДКО Катерина „Синергия”, 2020, ● линогравюра, 70 х 50 OCHEREDKO Kateryna “Synergy”, 2020, linocut, 70 х 50 ●

УКРАЙНА/UKRAINE 171

ОЧЕРЕДКО Тетяна “Игра на цветове”, 2021, сериграфия, 20 х 40 „Слънчеви лъчи”, 2021, ● сериграфия, 20 х 40 OCHEREDKO Tetiana “Play of colors”, 2021, serigraphy, 20 x 40 “Sunny rays”, 2021, ● serigraphy, 20 x 40


ЦАПОК Константин

●● „Тишина”, 2019,

смесена техника, 58 х 36 TSAPOK Konstantin

УКРАЙНА/UKRAINE

●● “Silence”, 2019, mixed media, 58 x 36

В Е Л И К О Б Р И ТА Н И Я / U N I T E D K I N G D O M

172

ДИГЪЛ Джъстин

●● „Инвазивно наблюдение на водата.

Био дрон (генетично подобрен)”, 2019, офорт, 23 х 37 DIGGLE Justin

●● “Invasive aquatic surveillance.Bio

drone (genetically enhanced)”, 2019, etching, 23 х 37


GILLESPIE Colin “Panic in the city”, 2020, ● linocut, 36 х 33 “The virus game”, 2020, linocut, 30 х 25

В Е Л И К О Б Р И ТА Н И Я / U N I T E D K I N G D O M

ГИЛЕСБИ Колин „Паника в града”, 2020, ● линогравюра, 36 х 33 „Играта на вируса”, 2020, линогравюра, 30 х 25

173

ADAMS Keegan “Entropy”, 2020, ● intaglio, woodcut, 60 x 45

С А Щ / U N I T E D S T AT E S O F AM E R I C A

АДАМС Кийгън “Ентропия”, 2020, ● инталио, гравюра на дърво, 60 х 45


С А Щ / U N I T E D S T AT E S O F AM E R I C A

ХАЙДАМОВИЧ Лех

●● “Щори”, 2020, линогравюра, 33 х 24

“Издигане”, 2020, линогравюра, 37 х 31

HAJDAMOWICZ Lech

●● “Blinds”, 2020, linoct, 33 x 24

“Lift – off”, 2020, linocut, 37 x 31

174

КЕРНЕР Кимба Франсис

●● „Огън”, 2019,

акватинта, офорт, 70 х 50 KERNER Kimba Frances

●● “Ignis”, 2019,

aquatint, etching, 70 x 50


HOWARD William “Stance”, 2021,mixed media, 30 x 25 “Alone”, 2021, mixed media, 30 x 23 ●

С А Щ / U N I T E D S T AT E S O F AM E R I C A

ХАУЪРД Уилям „Стойка”, 2021, смесена техника, 30 х 25 „Сам”, 2021, ● смесена техника, 30 х 23

175

ВИЕТНАМ/VIETNAM

ЛЕ Тан „Помогни ми”, 2019, ● сериграфия, 20 х 20 „Накъде да вървя?”, 2019, сериграфия, 20 х 20 LE Thanh “Help me”, 2019, silkscreen, 20 x 20 ● “Where to go ? ”, 2019, silkscreen, 20 x 20


БАЛЕТИ Алберто

●● "Екстремна порция (Chiara)", 2020,

смесена техника, 50 x 70 "Екстремна порция (Marta)", 2020, смесена техника, 50 x 70 BALLETTI Alberto

●● "Stunt ration (Chiara)", 2020,

ИТАЛИЯ/ITALY

mixed media, 50 x 70 "Stunt ration (Marta)", 2020, mixed media, 50 x 70

176


177160


БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ РЕГИОНАЛЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР 9010 Варна, спирка “Почивка” BULGARIAN NATIONAL TELEVISION REGIONAL TELEVISION CENTER 9010 Varna , spirka Pochivka

ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ И ПРОГРАМИ НОВИНИ И ДИРЕКТНИ ПРЕДАВАНИЯ за КАНАЛ 1 и ТВ “БЪЛГАРИЯ” РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА “МОРЕ” ВАРНА И БУРГАС НОВИНИ СПОРТ ПУБЛИЦИСТИКА КУЛТУРНИ ПРОГРАМИ ФОЛКЛОРНИ ПРЕДАВАНИЯ ИГРАЛНИ И ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ РЕКЛАМИ

DOCUMENTARY FILMS AND PROGRAMMES NEWS AND LIVE BROADCASTS for CHANNEL 1 and TV CHANNEL BULGARIA

REGIONAL CHANNEL “MORE” VARNA AND BURGAS NEWS SPORT TOPICAL ISUES CULTURAL PROGRAMMES FOLKLORE BROADCASTS FEATURE AND DOCUMENTARY FILMS ADVERTISEMENTS

www.bnt.bg e-mail: rtvcvarna@bnt.bg


БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО РАДИО Варна ВАРНА, бул. “Приморски” 22 НАПРАВЛЕНИЕ “Програма” ТЕЛ. +359 52 66 44 17 ФАКС +359 52 66 44 11 E-MAIL: bnr@radiovarna.com НАПРАВЛЕНИЕ “Маркетинг и реклама” ТЕЛ. +359 52 66 44 88 ФАКС +359 52 608 908 E-MAIL: reklama@radiovarna.com SITE: www.radiovarna.com

103,4 MHz

ЗА Варна и Северното Черноморие

88,5 MHz

ЗА Бургас и Южното Черноморие

88,7 MHz

ЗА Добрич и региона

98,2 MHz

ЗА Българското Черноморие

774 KHz

ЗА Черноморието и Южна Украйна

АРТ САЛОНИ МУЗИКАЛНИ И ЛИТЕРАТУРНИ РЕЦИТАЛИ, МОНОСПЕКТАКЛИ И КАМЕРНИ ТЕАТРАЛНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, САМОСТОЯТЕЛНИ И КОЛЕКТИВНИ ИЗЛОЖБИ


издателство

СЛАВЕНА www.slavena.net

СЛАВЕНА СЛАВЕНА

СЛАВЕНА СЛАВЕНА

Книгите и картите са преведени на руски и английски език.

Варна, ул. “Ген. Радко Димитриев” 59А, тел. 052/602 465, 052/603054, books@slavena.net


Д А Н Н И З А К О Н ТА К Т Н А Х УД О Ж Н И Ц И Т Е 183

A R T I S T S ' C O N TA C T D E TA I L S


Д А Н Н И З А К О Н ТА К Т Н А Х УД О Ж Н И Ц И Т Е A R T I S T S ' C O N TA C T D E TA I L S

184

АRGENTINA / АРЖЕНТИНА АМИЧИ Матиас AMICI Matias matias.amici@gmail.com ДИ Салво Леонардо DI Salvo Leonardo leonardodanieldisalvo@gmail.com ЕСТЕБАН Лиляна ESTEBAN Liliana lilianaesteban1034@mail.com ГОВРИ Флоки GAUVRY Floki flokigauvry@hotmail.com ХИЛ Рафаел GIL Rafael rafaelgil02@hotmail.com ПАЛАДИНО Лидия PALADINO Lidia lidiapaladino@hotmail.com ТОРЕС Родригес TORRES Rodriguez andirodrigueztorres@gmail.com СИЛВЕСТРИ Мара SILVESTRI Mara arte_mara2003@yahoo.com.ar AUSTRIA / АВСТРИЯ EГЕР Манфред EGGER Manfred art.egger@aon.at ПЕЙНТНЕР Елмар PEINTNER Elmar peintner@peintner.at СТОИЛОВА Диана STOILOVA Diana ipbvarna@gmail.com BANGLADESH / БАНГЛАДЕШ АНИСУЗАМАН Анисузаман ANISUZZAMAN Anisuzzaman anisprint2003@gmail.com BELGIUM / БЕЛГИЯ БАЙЕНС Мартин Р. BAEYENS Martin R. martin.baeyens@telenet.be УИМ Фредерик WIEME Frederic fredericwieme@hotmail.com BOSNIA AND HERZEGOVINA / БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА КАСТЕРОВИЧ Никола KASTEROVIC Nikola kaster_nikola@hotmail.com

МАХМИЧ Амина MAHMIC Amina amina_mahmic@hotmail.com

БАРЪМОВ Робърт BARAMOV Robert n/a

МИЛЕТИЧ – Омчикус Горица MILETIC – Omcikus Gorica gorica.miletic-omcikus@au.unibl.org

BISEROVA Snezhina БИСЕРОВА Снежина snbisser@hotmail.com

СКАВИЧ Александър SKAVIC Aleksandar aleksandarbl05@hotmail.com

БОЖАНКОВ Станислав BOJANKOV Stanislav sbojankov@gmail.com

СТИЯК Милана STIJAK Milana stijakmilana@gmail.com

БОЖИЛОВА Силвия BOZHILOVA Silviya silviq_as@abv.bg

BRAZIL / БРАЗИЛИЯ КАСТРО Адриано CASTRO Adriano n/a ЛИБАРДОНИ Винисиус LIBARDONI Vinicius vlibardoni@gmail.com САЛВАТОРЕ Густаво Луиз SALVATORE Gustavo Luiz sgustavoluiz@gmail.com ШРАЙНЕР Луси SCHREINER Lucie luciexilogravura@gmail.com BULGARIA АНАСТАСОВ Сашо ANASTASSOV Sasho s.anastassov@abv.bg

БОЯНОВА Марта BOYANOVA Marta martaboyanova575@hotmail.com ЧЕРНЕВ Ненко CHERNEV Nenko nenko4@abv.bg ЧЕШИТЕВА Мариaна CHESHITEVA Mariana mariana_cheshiteva@abv.bg ЧИНОВСКИ Петър CHINOVSKI Petar pchinovsky@gmail.com ЧУРОВА Соня CHUROVA Sonya n/a ДАМЯНОВ Веселин /Вес/ DAMYANOV Veselin /Ves/ ves_dam_77@abv.bg

АНДРЕЕВ Роберто ANDREEV Roberto n/a

ДАМЯНОВА Кристина DAMYANOVA Kristina kris724.kd@gmail.com

АНГЕЛОВ Диян ANGUELOV Diyan diyananguelov@gmail.com

ДАНКОВА Ива DANKOVA Iva ivadankova27@gmail.com

АНТОНОВ Венцеслав ANTONOV Ventseslav ipbvarna@gmail.com

ДИМИТРОВА Александра DIMITROVA Aleksandra aleadim0@gmail.com

АНТОНОВ Климент ANTONOV Kliment ipbvarna@gmail.com

ДУХТЕВА Мария DUHTEVA Maria mariaduhteva@abv.bg

АШИКОВ Георги ASHIKOV Georgi gashikov@abv.bg

ФИЛЧЕВ Буян FILCHEV Buyan n/a

БЪЧВАРОВ Иван BACVAROV Ivan n/a

ГЕОРГИЕВ Христо GEORGIEV Hristo n/a

БАРЪМОВ Еди BARAMOV Edi n/a

ГЕОРГИЕВ Людмил GEORGIEV Ludmil n/a


ПЕЕВА Дарина PEEVA Darina darinina15@abv.bg

ГОРАНОВА Борислава GORANOVA Borislava office@borislavagoranova.com

КРЪСТЕВ Недялко KRASTEV Nedyalko deni_krastev@mail.bg

ПЕТРОВА Цвета PETROVA Tsveta tsveta.p.p@gmail.com

ГРЕБЕНСКА Велина GREBENSKA Velina velina.grebenska@gmail.com

КУЛЕВ Димитър KULEV Dimitar n/a

ПЕТРУНОВА Марина PETRUNOVA Marina rp.13marina@gmail.com

ХРИСТОВА Евгения HRISTOVA Evgeniya evgeniyahristova@gmail.com

ЛЕГКОСТУП Пламен LEGKOSTUP Plamen plamen_legkostup@abv.bg

ПОПОВА Виктория POPOVA Viktoria viktoriqpopova@gmail.com

ХРИСТОВА Ирина HRISTOVA Irina n/a

МАДЖАРОВ Пламен MADJAROV Plamen plamen.pmadjarov@gmail.com

ИВАНОВ Ивайло IVANOV Ivaylo merquriy@gmail.com

МАРИНЧЕВСКИ Велико MARINCHEVSKI Veliko velikoim@abv.bg

ИВАНОВ Иван /Минчев/ IVANOV Ivan n/a

МАРИНОВ Георги MARINOV Georgi holbain@abv.bg

ИВАНОВА Ана – Мария IVANOVA Ana – Maryia ana.maryia@abv.bg

МИШЕ Зоран MISHE Zoran shuma84@yahoo.com

ИВАНОВА, Гергана IVANOVA Gergana n/a

МУРЗОВ Радко MURZOV Radko n/a

КАПЕЛОВА Елена KAPELOVA Elena kapelova.art@gmail.com

МУШАНОВА Катерина MUSHANOVA Katerina annaslor@mail.bg

КАРАГЬОЗОВ Ангел KARAGYOZOV Angel angelkaragiozov@gmail.com

НЕДЕВА – Младенович Христина NEDEVA – Mladenovich Hristina hkastcheto@abv.bg

КАРАНФИЛЯН Онник KARANFILIAN Onnik konnik@mail.bg

НЕНОВ Янко NENOV Yanko janko_nenov@yahoo.com

KARASTAMOVA Rumyana КАРАСТАМОВА Румяна rumkakarastamatova@abv.bg

НИКОЛОВ Бранко NIKOLOV Branko brankonikolov@yahoo.com

КЮЧУКОВА Ивон KIUCHUKOVA Ivon ivonk09@gmail.com

НИНОВ Иван NINOV Ivan ivan_ninov@abv.bg

CANADA / КАНАДА ЧАПМАН Дебора CHAPMAN Deborah dluluchapman@hotmail.com

КОЛЕВ Васил KOLEV Vasil vasil.kolev@nha.bg

ПАМУКОВ Олег PAMUKOV Oleg n/a

ДЕРДА Агата DERDA Agata n/a

КОСЕВ Светослав KOSEV Svetoslav n/a

ПАНТЕВ Евгений PANTEV Evgeniy evgpan@yahoo.com

ЛОНЖОВА Гай LANGEVIN Guy guy.langevin@cgocable.ca

KOVACH Emanuela КОВАЧ Емануела emanyela@abv.bg

ПАПАЗОВ Благомир PAPAZOV Blagomir n/a

СУИНИМЕР Светлана SWINIMER Svetlana svetswin@hotmail.com

СТАНОЕВ Росен STANOEV Rossen rossenstanoev@gmail.com СТОИЛОВ Стоимен STOILOV Stoimen ipbvarna@gmail.com ВАСИЛЕВ Кристо VASILEV Christo christovasilev@gmail.com ЯНЕВ Боян YANEV Boyan boyanyanevktj@gmail.com ЯНЕВ Кирил YANEV Kiril kiro1950@abv.bg ЯНЕВА Деница YANEVA Denitsa deveya2307@gmail.com ЯНКОВА Вероника YANKOVA Veronika veronkila37@abv.bg ЙОВЕВА Зорница YOVEVA Zornitsa zorianda201@gmail.com

185

A R T I S T S ' C O N TA C T D E TA I L S

КРЪСТЕВ Христофор KRASTEV Hristofor foriart@abv.bg

Д А Н Н И З А К О Н ТА К Т Н А Х УД О Ж Н И Ц И Т Е

ГЕОРГИЕВА Дарена GEORGIEVA Darena darenageorgieva@yahoo.com


Д А Н Н И З А К О Н ТА К Т Н А Х УД О Ж Н И Ц И Т Е A R T I S T S ' C O N TA C T D E TA I L S

186

CHINA / КИТАЙ ЧЕН Чуан CHEN Chuan chenchuan8888@163.com ЧАНГ Лин Кси CHANG Lin Xie 35879214@qq.com ЕН Хао EN Hao 179210565@qq.com ФУ Лиу FU Liu 50833653@qq.com

STEPANIKOVA Lenka STEPANIKOVA Lenka stepanikova@email.cz DOMINICAN REPUBLIC / ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА РОДРИГЕС Санчес Кармен Америка RODRIQUEZ Sanchez Carmen America carmenamericarodriguez@yahoo.es ESTONIA / ЕСТОНИЯ ВАЛК Кели VALK Kelli kellivalk@gmail.com

ЛИУ Юн Гу LIU Yun Gu 3092819121@qq.com

FRANCE / ФРАНЦИЯ АЛЕКСИЕВ Ивоне ALEXIEFF Yvonne yvonne.alexieff@wanadoo.fr

ВАНГ Муму WANG Mumu 282211515@qq.com

КЛОД Светлана CLAUDE Svetlana n/a

КСИАО Хуа Куи XIAO Hua Cui 76872929@qq.com

МEНИЕР Гилда MENIER Gildas guildas.menier@aniv-ubs.fr

ЯНГ Чанг Лин YANG Chang Lin n/a

МЕНИЕР Надежда MENIER Nadejda nadejda.menier@gmail.com

ЮХАНГ Вей YUHANG Wei 877862791@qq.com

МОТИЕР Соня MOTTIER Sonia sonia.mottier@hotmail.com

CHILE / ЧИЛИ МЕДИНА Санчо Химена MEDINA Sancho Ximena xmedinasancho@gmail.com CROATIA / ХЪРВАТИЯ ДРАГИШЕВИЧ Едвин DRAGICEVIC Edvin edvin@umas.hr КРИЛЕТИЧ Петра KRILETIC Petra n/a ВИВОДА Ана VIVODA Ana ana.vivoda@gmail.com ЗЕМУНИК Майя ZEMUNIK Maja zemunik.m@live.com CZECH REPUBLIC / ЧЕХИЯ МИХАЛЕК Ондрей MICHALEK Ondrej ondrejmichalekolomouc@sezuam.cz

ПЕМА Алберт PEMA Albert albertpema@hotmail.com ВАНДЕНХОК Йоханес VANDENHOECK Johannes vdh87@icloud.com GREECE / ГЪРЦИЯ АНАСТАСИУ Йоанис ANASTASIOU Ioannis iganastasi@hotmail.com ПАТРИКУ Стефания PATRIKIOU Stefania stefaniatsoupa@hotmail.com ЯНАДАКИС Манолис YIANNADAKIS Manolis yanadak@gmail.com HUNGARY / УНГАРИЯ ЧАБА Пал CSABA Pal csabapalka@gmail.com ПАТО Кароли PATO, Karoly patokaroly@gmail.com

INDIA / ИНДИЯ АПТЕ Дататрея APTE Dattatreya ddapte@gmail.com БАНЕРЖИ Ананда Мой BANERJI Ananda Moy bordaeok@yahoo.co.in БАТРА Приянка BATRA Priyanka priyankart.306@live.com БХАДРА Тандра BHADRA Tandra tandragraphics@gmail.com ЧАУРАСАЯ Прияншу CHAURASIA Priyanshu priyanshuc7@gmail.com ЧЕТАН, Атри CHETAN, Attri attri.chetan.artz@gmail.com ГАЙКВАД Некту GAIKWAD Nectu n/a ГАЖЕРА Джаянт GAJERA Jayant gjayant@gmail.com ГУХА Хемавати GUHA Hemavathy hema.guha585@gmail.com ГУХА Сушанта GUHA Sushanta sushantaguha09@gmail.com ГУПТА Анну GUPTA Annu guptannu06@gmail.com КОНДАВАЛ Сагар KONDAVAL Sagar sagarkondaval@ymail.com КУШВАХА Анкит KUSHWAHA Ankit ankitkushwaha17@gmail.com САВАРКАР Савиндра SAWARKAR Savindra savisawarkars@gmail.com ШРИВАСТАВ Бхану SHRIVASTAV Bhanu bhanushrivastav444@gmail.com СИНГ Приити SINGH Preeti preetisings@gmailc.com УМАТЕ Ритеш UMATE Ritesh riteshumate17@gmail.com


ITALY / ИТАЛИЯ АРАМИНИ Юри ARAMINI Yuri aramini.y@gmail.com БАЛЕТИ Алберто BALLETTI Alberto bertoballetti@gmail.com КАН Роберто CANN Roberto ettecanu@gmail.com КОНЧЕТИ Микела CONCETTI Michela concetti.michela95@gmail.com ЛАВА Педро LAVA Pedro lavapedro@gmail.com ЛОНГО Вероника LONGO Veronica controsegno@liberto.it

МАСКАРУЧИ Микела MASCARUCCCI Michela mascarucci.michela@gmail.com МИРАНДА Марчела MIRANDA Marcela marmir56@gmail.com ПАРДО Луис PARDO Luis luispardo25@gmail.com ПЕЛИЗАРИ Елиса PELLIZZARI Elisa elisapellizzari.arte@gmail.com ПИСКО Маурицио PISCO Maurizio mauritius.mp@gmail.com САВИНИ Даниела SAVINI Daniela savini.daniela@gmail.com

ИМАМУРА Йошио IMAMURA Yoshio yoshio367@yahoo.co.jp КУДОУ Тадатака KUDOU Tadataka n/a МАСААКИ Ойя MASAAKI Ohya ohyaohya@jcom.home.ne.jp НОДА Тецуо NODA Tetsuo tetsuoworks@art.zaq.jp ОКУБО Шунка OKUBO Shunka qzv14317@nifty.ne.jp ЦУЧИШИМА Тошио TSUCHISHIMA Toshio tsuchi17@mctv.ne.jp ЙОШИКАВА Нанако YOSHIKAWA Nanako n/a KAZAKHSTAN / КАЗАХСТАН ШВАЛЕВА Дария SHVALEVA Darya darya.shvaleva.art@gmail.com KYRGYZSTAN / КИРГИЗСТАН КАРАТАЕВ Омурбек KARATAEV Omurbek kamchybekov611@gmail.com LITHUANIA / ЛИТВА ДИСЧЕНКО Татяна DISCENKO Tatyana td.printmaking@gmail.com КАЗИМИЕРЕНИЕНЕ Татяна KAZIMIERENIENE Tatjana ofortas@gmail.com ШАЛТЕНИТЕ Нийоле SALTENYTE Nijole nijole@bmf.lt

СИМОНЧЕЛИ Мануела SIMONCELLI Manuela info@manuelasimoncelli.it

MALAYSIA / МАЛАЙЗИЯ МЕНЪН Стефън MENON Stephen stephenmenon777@gmail.com

СОБЕЧИ Даниела SOBETCHI Daniela sobetchi.daniela@gmail.com

ЛИУ Ченг Хуа LIU Cheng Hua liuchenghua1985@gmail.com

MALTA / МАЛТА МИКАЛЕФ Стефания MICALLEF Stephania stephaniamicallef@gmail.com MEXICO / МЕКСИКО БАРЕТО Алехандро BARRETO Alejandro alexbarretomarkfo@gmail.com ЕСТРАДА Санчес Мария Луиза ESTRADA Sanchez Maria Luisа lemszot@hotmail.com ЕРНАНДЕС Кастило Виктор Мануел HERNANDEZ Castillo Victor Manuel vmhernan_12@yahoo.com.mx НУГЕС Ерера Хорхе Умберто NOGUEZ Herrera Jorge Humberto datura32@hotmail.com ОРТЕГА Виктор ORTEGA Victor viktorortegae@gmail.com РАМОС Колиер Виктор Мануел RAMOS Colliere Viktor Manuel barreterozac@live.com THE NETHERLANDS / НИДЕРЛАНДИЯ БРАУЕР Арди BROUWER Ardi mail@ardibrouwer.nl БРАУЕР Берт BROUWER Bert bertbrouw1@tele2.nl ДЕ ГРУТ Франс и ВУЙТС Жози DE GROOT Frans and WUYTS Josee joseewuyts@hotmail.com МЮЛДЕР Нан MULDER Nun info@nanmulder.com РАВЕНХОРСТ Юрген RAVENHORST Jurjen mail@jurjenravenhorst.nl NEW ZEALAND / НОВА ЗЕЛАНДИЯ КИНГ Хана – Амелия KING Hannah – Amelia artist1hannahking@gmail.com NORTH MACEDONIA / СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ БЛАЖЕВСКИ Трайче BLAZEVSKI Trajce trajceblazevski@gmail.com

187

A R T I S T S ' C O N TA C T D E TA I L S

МАРТИНЬОНИ Силвана MARTIGNONI Silvana silvanamartignoni@gmail.com

JAPAN / ЯПОНИЯ АРИЧИ Йошито ARICHI Yoshito arichi@minos.ocn.ne.jp

Д А Н Н И З А К О Н ТА К Т Н А Х УД О Ж Н И Ц И Т Е

ISRAEL / ИЗРАЕЛ БУНКОВ Сергей и Сустер Тенно Пент BUNKOV Sergey and Sooster Tenno Pent sbunkov@hotmail.co.il tenno.sooster@gmail.com


Д А Н Н И З А К О Н ТА К Т Н А Х УД О Ж Н И Ц И Т Е A R T I S T S ' C O N TA C T D E TA I L S

188

NORWAY / НОРВЕГИЯ БАК Магдалена BAK Magdalena magdalena@profilografik.no ЛАРСЕН Торил Елизабет LARSEN Torill Elizabeth n/a PERU / ПЕРУ РЕВЕС Пинеда Зойла Анджелика REVES Pineda Zoila Angelica zreyes@pucpedu.pe POLAND / ПОЛША БАНАС Магдалена BANAS Magdalena banasmagdalena@wp.pl БАРАНЧИК Мария BARANCZYK Maria halina.maria.baranczyk@gmail.com БЕДНАРЧУК – Буконска Малгожата BEDNARCZUK-BUKONSKA Malgorzata bednarczukbednarczuk@gmail.com БОГДАН Доминика BOGDAN Dominika dominika_bogdan@o2.pl БОГДАН Лукаш BOGDAN Lukasz lukasz@maniecka_bogdan.com ЦЕБУЛА Бартош CEBULA Bartosz bartoszjancebula@gmail.com

ХАБИШИАК – Матчак Алиция HABISIAK – Matczak Alicja alihabis@wp.pl

ТЕРЕШУЕВИЧ Катажина TERESZUEWICZ Katarzyna n/a

ХАЛАДАЙ Веслав HALADAJ Wieslaw whaladaj@tlen.pl

ТОМАЛСКИ Кшищоф TOMALSKI Krzysztof ktomalski@asp.krakow.pl

ХАНУШ – Стефанска Магдалена HANYSZ – Stefanska Magdalena art-delfin@wp.pl

ТОМЧИК Марта TOMCZYK Marta martatomczyk@xl.wp.pl

КАЦА Дариуш KACA Dariusz dartjusz@gmail.com

ТРОЯНОВСКА Анна TROJANOWSKA Anna aniat@litografia.pl

КОЦУРЕК Камил KOCUREK Kamil kamilkocurek@gmail.com

УХМАН Магдалена UCHMAN Magdalena magda.uchman@wp.pl

КРОЛИКОВСКИ Хенрик KROLIKOWSKI Henryk graphic@printmaking.pl

ВИНЯРСКИ Томаш WINIARSKI Tomasz winiarski.t@gmail.com

КВИАТКОВСКА Наталия KWIATKOWSKA Natalia nataliakwiatkowska7@gmail.com

ЗАЙКО Марек ZAJKO Marek marasart@poczta.onet.pl

ЛАВРУШКО Ирена LAWRUSZKO Irena irenalawruszko@gmail.com

ЗАТУЛНИ ZATYLNI n/a

ЛЕХ – Бинчицка Агнешка LECH - Binczycka Agnieszka binczycka@gmail.com

ЖИЕМБИЧКА Ева ZIEMBICKA Ewa n/a

МАЛЧЕВСКА Сандра MALCZEWSKA Sandra samalcza@gmail.com

ЖИМНА – Стелмашевска Каролина ZIMNA – Stelmaszewska Karolina karolina.zimna_stelmaszewska@cybis. asp.waw.pl

ЦВИК Елжбиета CWIK Elzbieta elacwik@gmail.com

МАНИЕЦКА – Богдан Кристина MANIECKA – Bogdan Krystyna krystyna@maniecka–bogdan.eu

ДЕЛЕКТА Павел DELEKTA Pawel pawdel1500@gmail.com

МУШИНСКА – Йозефович Марта MUSZYNSKA – Jozefowicz Marta marta.m.jozefowicz@gmail.com

ДОКУДОВИЧ Майка DOKUDOWICZ Majka mdokudowicz@wp.pl

ЖЕПА Жанета RZEPA Zaneta zani.x@gmail.com

ГАВРОНСКИ Карол GAWRONSKI Karol karol_gawronski@o2.pl

ЖЕПЕЦКА Мaртина RZEPECKA Martyna mart.rzepecka@gmail.com

ROMANIA / РУМЪНИЯ ДРАГОШ Разван DRAGOS Razvan dragos.razvanpetrisor@yahoo.com

ГОРДОН Ян GORDON Jan jangordon@wp.pl

СШЧЕМИЕЧНИ Вавжиниец STRZEMIECZNY Wawrzyniec wawas@toya.net.pl

ЕЛЕНА Фелиция Сележан ELENA Felicia Selejan selfelena@yahoo.com

ГОЖЕЛАК Мариуш GORZELAK Mariusz mariusz.gorselak@wp.pl

ШПЛИТ Магда SZPLIT Magda grafik@printmaking.pl

ГЕЗА Секели GEZA Szekely csszgeza@yahoo.com

ГРАМАТИК Олена GRAMATYK Olena alenka.gramatyk@gmail.com

ШУРМАЧ Доминика SURMACZ Dominika n/a

ЛИЗ Адриян LIS Adrian lis_mig@yahoo.com

PUERTO RICO / ПУЕРТО РИКО ГАРСИЯ – Ривера Мартин GARCIA – Rivera Martin martin.garcia.rivera@gmail.com САНТЯГО Камачо Фернандо SANTIAGO Camacho Fernando fersanti2003@yahoo.com


ДИМИТРИЕВИЧ Диана DIMITRIJEVIC Diana dikidimitrijevic@hotmail.com

ПАРАСЧИВЕСКУ Валтер PARASCHIVESCU Valter pavalter@yahoo.com

ФЛЕГАР Ивана FLEGAR Ivana ivana.flegar@yahoo.com

ПЕТКА Овидиу PETCA Ovidiu ovidiupetca2002@yahoo.com

ЯНЧИЧ Соня JANJIC Sonja jsonja312@gmail.com

RUSSIA / РУСИЯ АЛЕКСЕЕНКОВА Юлия ALEKSEENKOVA Julia n/a АНИСИМОВ Владимир ANISIMOV Vladimir vladimiranisimov@inbox.ru БЕЗСМЕРТНИ Юрий BESSMERTNYY Yury a308mail@mail.ru КОСЕНКО Оксана KOSENKO Oksana o_kosenko@mail.ru КУРИЛЕНКО Любов KURILENKO Liubov loveakatomoko@gmail.com

МАЦИЕВСКИ Денис MATSIEVSKY Denis n/a

МИЛАНОВИЧ Владимир MILANOVIC Vladimir vladam23@yahoo.com МЛАДЖОВИЧ Давид MLADJOVIC David mladjovic.david@gmail.com РАДОСАВЛИЕВИЧ Никола RADOSAVLJEVIC Nikola paganpoetry2011@yahoo.com СТАНОЕВ Милош STANOJEV Milos miloooss@yahoo.co.uk ТОМАШЕВИЧ Миряна TOMASEVIC Mirjana tomassevic@gmail.com ВЕЛЯШЕВИЧ Владимир VELJASEVIC Vladimir vladimirveljasevic@gmail.com

КУОН Хейджон KWON Hyejeong printart@naver.com SPAIN / ИСПАНИЯ АБАДАЛ Лорет Ариадна ABADAL Lloret Ariadna arianda.abadal@gmail.com ЕСКУДЕРО Хуан ESCUDERO Juan jescuderoøø@gmail.com КУЕРТ Алварес Пабло QUERT Alvarez Pablo pquert@yahoo.com SWEDEN / ШВЕЦИЯ ЙЕГЕР Тибор JAEGER Tibor tabor.jaeger@gmail.com КАЛСТРОМ Анн – Кристин KALLSTROM Ann – Kristin anki@ak-art.se TAIWAN / Тайван ХУАНГ Пейли HUANG Peili peili.tp@gmail.com

ЗЕЛИЧ Лидия ZELJIC Lidija lidiazzz99@gmail.com

THAILAND / ТАЙЛАНД АКШАРАНУГРАХА Ситанун AKSHARANUGRAHA Sitanun sitanun.kaotu@gmail.com

ЗЕЛИЧ Ненад ZELJIC Nenad zelnen64@gmail.com

ЧАЮ Анусон CHAIYU Anusson хххanuson@gmail.com

СТАРИКОВА Светлана STARIKOVA Svetlana starikovasvetlana34@gmail.com

SLOVAKIA / СЛОВАКИЯ ЯНЧОВИЧ Робърт JANCOVIC Robert robi.jancovic@gmail.com

ЧИРАЧАЙСАКУЛ Кит CHIRACHAISAKUL Kit kitkatswbvc@gmail.com

SERBIA / СЪРБИЯ БРКОВИЧ Любиша BRKOVIC Ljubisa brka43@sbb.rs

SLOVENIA / СЛОВЕНИЯ ГАНИЧ Адмир GANIC Admir admirganic@gmail.com

БУЛАТОВИЧ Габриела BULATOVIC Gabriela bulatovic333@hotmail.com

ОРАЧ Янко ORAC Janko n/a

КАСОРНСУАН Тиннакорн KASORNSUWAN Tinnakorn tinnakornka@yahoo.com

ЦУРК Мария CURK Marija curkmarija@gmail.com

КОСАР Аля KOSAR Alja alja.kosar@gmail.com

КАНТАЧАВАН Вимонмарн KHANTHACHAVAN Vimonmarn vimonmarn@yahoo.com

РОМЕНСКИ Кирил ROMENSKY Kirill kirillromensky@mail.ru СМОЛЯНИНОВА Мария SMOLYANINOVA Maria art-smolmari@ya.ru

КОМ-ОН Теераут COM – on Teerawoot teerawood042@gmail.com ДАРУНКАН Таммасин DARUNKAN Thammasin darunkan_t@outlook.com

189

A R T I S T S ' C O N TA C T D E TA I L S

ЛУГАНСКАЯ Кати LUGANSKAYA Katy kateklugan@mail.ru

МИКАЛАЧКИ Предраг /Фердо/ MIKALACKI Predrag /Ferdo/ ferdo.p.m@gmail.com

SOUTH KOREA / ЮЖНА КОРЕА КУАК Насил KWAK Nasil pannamu2010@gmail.com

Д А Н Н И З А К О Н ТА К Т Н А Х УД О Ж Н И Ц И Т Е

ПАНТЕА Андрей PANTEA Andrei n/a


Д А Н Н И З А К О Н ТА К Т Н А Х УД О Ж Н И Ц И Т Е A R T I S T S ' C O N TA C T D E TA I L S

190

ЛАПАУДОМЛОЕТ Чакрит LAPAUDOMLOET Chakrit charit.big1994@gmail.com

КОЧАК Серкан KOCAK Sercan sercankocak0390@gmail.com

КЕРНЕР Кимба Франсис KERNER Kimba Frances kimbafranceskerner@gmail.com

МАГАТЕ Уатанай MAGATE Watanai sri.wmagate@gmail.com

КОДЖ Мустафа KOG Mustafa mb_kog@hotmail.com

ХАУЪРД Уилям HOWARD William n/a

МЕЧУ Мутита MECHU Mutita mutitu0106@gmail.com

СЕЛИМОГЛУ Есин SELIMOGLU Esin esin.yell@gmail.com

ПАТИПОН Супанпонг PATIPON Supanpong patipon_a2@hotmail.com

СЕН Акас Серифе SEN Akkas Serife serifesen06@gmail.com

VIETNAM / ВИЕТНАМ ЛЕ Тан LE Thanh lethanh0681@gmail.com

ПОНГЧОМПОРН Метрай PONGCHOMPORN Mettrai mettraipongchomporn@gmail.com ПУЕКТАСАЖАТАМ Ют PUEKTASAJATAM Yutt yimtalod@hotmail.com РАТАНА Суджарит RATTANA Sudjarit sudjarit.rattana@gmail.com РЕРКДИЙ Апират RERKDEE Apirat aun1681@gmail.com САНКХУМ Боонмий SANGKHUM Boonmee b_sangkhum@yahoo.com СРИСАУАД Чауит SRISAWAD Chawit job_chawit@hotmail.com СУПАТАНАУАДЕ Муанта SUPATTANAWADEE Muanta sup.junemithuna@gmail.com ВАЖАСУТ Нутакам VAJASUT Nuttakam nuttakam_vajasut@hotmail.com УИРАТУИСИТ Писит WIRATWISIT Pisit pisit9105@gmail.com УАНЧАЙ Наронгчай WANCHAI Narongchai pieo_kwit@hotmail.com TURKEY / ТУРЦИЯ ДЖАМТЕПЕ Хатиче GAMTEPE Hatice haticegamtepe@gmail.com

ЮНУГУЛ Ченет YUNUGUL Cennet cennetyunugl@gmail.com UKRAINE / УКРАЙНА ДЕНИСЕНКО Олег DENYSENKO Oleh studio.olden@gmail.com ДЖУРАЕВА Олесия DZHURAYEVA Olesya olesya@mysketchs.com ЛОКАТИР Богдан LOKATYR Bohdan n/a ОЧЕРЕДКО Катерина OCHEREDKO Kateryna k.ocheredko@gmail.com ОЧЕРЕДКО Тетяна OCHEREDKO Tetiana t.ocheredko@gmail.com ЦАПОК Константин TSAPOK Konstantin n/a UNITED KINGDOM / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ДИГЪЛ Джъстин DIGGLE Justin justindiggle@hotmail.com ГИЛЕСБИ Колин GILLESPIE Colin citygillurban@gmail.com

ГЮРЛЕ Муала GURLE Mualla muallagurle@gmail.com

UNITED STATES OF AMERICA / САЩ АДАМС Кийгън ADAMS Keegan kmadams8888@gmail.com

КИЛИК Атес Селвихан KILIC Ates Selvihan selvihankilic@gmail.com

ХАЙДАМОВИЧ Лех HAJDAMOWICZ Lech lechajd@gmail.com


Д А Н Н И З А К О Н ТА К Т Н А Х УД О Ж Н И Ц И Т Е 191

A R T I S T S ' C O N TA C T D E TA I L S


21-во МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ГРАФИКАТА ВАРНА 2021

Compiled by: Denitsa Yaneva

Коректор: Теодора Гочева

Proof-reading: Teodora Gocheva

Фотограф: Недялко Кръстев

Photographer: Nedyalko Krastev

Проект Cover design, на корицата, графично оформление, visual design of the catalogue, предпечатна подготовка: layout: „Издателство Славена” – Варна “Izdatelstvo Slavena” Publishing House – Varna ул. „Радко Димитриев” 59А 59А, Radko Dimitriev St. – Varna, Bulgaria office@slavena.net office@slavena.net www.slavena.net www.slavena.net Печат: „Мултипринт”, Костинброд

Print: MultiPrint, Kostinbrod

21st INTERNATIONAL PRINT BIENNIAL VARNA 2021

192

Cъставител: Деница Янева-во

21 МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ГРАФИКАТА ВАРНА 2021

ОБЩИНА ВАРНА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

21-во МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ГРАФИКАТА ВАРНА 2021 13.08. – 30.09.2021

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ “БОРИС ГЕОРГИЕВ” УЛ. “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” 1, ВАРНА

21

MUNICIPALITY OF THE CITY OF VARNA MINISTRY OF CULTURE UNION OF BULGARIAN ARTISTS

21st INTERNATIONAL PRINT BIENNIAL VARNA 2021 13.08. – 30.09.2021

BORIS GEORGIEV ART GALLERY 1, LIUBEN KARAVELOV St., VARNA

st

21 INTERNATIONAL PRINT BIENNIAL VARNA 2021


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.