Page 1

&

01/2017


6

inspiraþii editorial

În prag de sãrbãtoare

Pál Zsuzsanna, Director-fondator

Acum 20 de ani, în ianuarie, încă nu știam că am intrat într-un an care îmi va marca definitiv drumul în viață. În primăvară, când organizarea conferințelor de specialitate era pe rol, la îndemnul mai multor personalități marcante din Ungaria care veneau la eveniment, s-a născut ideea editării unei reviste de specialitate. Cu sprijinul echipei de organizare a conferințelor și al partenerului meu de-o viață, relație aflată și ea la începuturi, în luna aprilie am editat primul număr INTARZIA, în limba maghiară. Tot din proprie inițiativă, câteva luni mai târziu, în luna septembrie, am editat primul număr și în limba română, pe care l-am prezentat publicului cu ocazia Târgului BIFE. Aceasta se întâmpla în 1997. De atunci, au urmat lunar alte numere, astfel că astăzi am ajuns la cea de a 288-a ediție. Timp de 10 ani, lunar, au existat simultan două numere fără să fie traducere oglindă. Fiecare se adresa publicului său de interes. Setea de cunoaștere și dorința de comunicare ce dominau aceea perioadă, la care se adaugă ambiția, receptivitatea la nou și munca mea intense au făcut ca revista să cunoască o dezvoltare exponențială, astfel că am reușit relativ repede să găsim un canal nișă de comunicare al breslei noastre din România pe care, de atunci, o umplem cu succes în fiecare lună. Am călătorit des în Europa, în special la evenimentele de specialitate, care mi-au servit ca sursă de inspirație pentru articole cu noutăți și ne-au ajutat în promovarea revistei, acest lucru ducând la noi contracte de publicitate. Astfel, revista a ajuns să fie cunoscută nu numai în țară, cât și în Europa, ajungând să fie cotată printre cele mai importante reviste de specialitate în industria lemnului din Europa. Am pornit afacerea de la zero și am crescut împreună cu clienții mei în ritmul permis de conjunctura economică a fiecărei perioade. În tot acești ani, mottoul care m-a îndrumat a fost ,,Atâtea pagini de revistă câte ne permite bugetul, dar să păstrăm și statutul de revistă“. Am trecut prin momente dificile, pe care leam depășit cu bine ajutată fiind de clienții fideli pe care puteam conta regulat sau de cei care au înțeles situația financiară grea și au acceptat plata întregului contract în avans. Am avut și multe momente de succes de care ne-am bucurat împreună. Am construit o relație care de multe ori a trecut pragul de afacere seacă, intrând chiar în sfera prieteniei, înţelegerii şi al bunului simţi. În prag de Anul Nou, vă urez tuturor clienților și cititorilor ca 2017 să vă aducă un suflu și un start nou cu multe idei inovatoare în orientarea afacerilor! Rămâneți mulți ani împreună cu revista Intarzia!

La Mulþi Ani! 01/2017


6

inspiraþii editorial

The holidays are just around the corner Pál Zsuzsanna, Founding Manager

20 years ago, in January, I was not yet aware that I had started a year that would have a permanent mark on my course in life. During the spring, when trade conferences were being organized, at the suggestion of several important personalities from Hungary, who were coming to the event, the idea of editing a trade magazine arose. With the support of the conference organization group, as well as that provided by my life partner, a relation which was also at its beginnings, in the month of April I edited the first issue of the INTARZIA magazine in Hungarian. Also on my own initiative, several months later, in September, I also edited the first issue in Romanian, which I presented to the public at the BIFE Trade Fair. This was in 1997. Since then, other issues have followed on a monthly basis, to the point of us reaching the 288th edition today. For 10 years, month by month, there were two issues simultaneously, without a mirror translation. Each of them addressed its target audience. A thirst for knowledge and the desire to communicate pervaded that period, to which my ambition, openness to the new and intense work were added, conferring exponential growth to the magazine, so we were relatively early able to find a niche communication channel for our trade in Romania which, since then, we have been successfully filling each month. I have travelled Europe extensively, particularly to the events of the trade, which served as inspiration for the novelty columns and helped us to promote the magazine, leading to new advertising contracts. Thus, the magazine came to be known not only in the country, but also in Europe, and it has come to be ranked among the most important trade magazines in the European wood industry. I started the magazine from scratch, and I grew along with my customers, at the rate allowed by the economic circumstances of each period. During all these years, the motto that guided me was: “As many magazine pages as our budget allows, but we should also keep the status of a magazine.” I have gone through difficult times, but have managed to come through, with the help of our faithful customers who I could regularly rely upon, or of those who understood the difficult financial circumstances and accepted to pay the entire contract in advance. We also enjoyed many successful moments together. We built a relation which often crossed the dry business boundaries, even becoming friends. At the start of the New Year, I wish to all our customers and readers a new impetus and a new start in 2017, with many innovating ideas for the course of their business May you have many years together with the Intarzia Magazine!

Happy New Year! 01/2017


8

E T N E M G A R F 1997-1999

01/2017


nostalgie

9

DIN INTARZIA

01/2017

9


10 impressum

&

Revistă independentă fondată în 1997 Liderul presei de specialitate din domeniul industriei lemnului din România, cu apariție lunară în 2000 de exemplare. Editată de S.C. Imageline Srl CP.72, RO 535600 Odorheiu Secuiesc, Tel: 0040-266-218083, intarzia@intarzia.ro Director fondator Pál Zsuzsánna Redactori Alexandra Irimiea Ketesdi Enikő Colaboratori de specialitate Prof. univ. dr. ing. Marina Cristina Cionca Prof. dr. chim. Maria Cristina Timar Prof. univ. dr. ing. Ivan Cismaru Prof. univ. dr. ing. Gavril Budău Dr. arh. Dorina Vlad Colaboratori jurnalişti Dana Mondoc, Sibiu Dan Călin, Bucureşti Gabriel Constantinescu, Arad Rita Cebuc, Odorheiu Secuiesc Z. Nagy István, Odorheiu Secuiesc

Festivalul a ajuns la maturitate 18 ediții de Etnovember!

Design, grafică și tehnoredactare Trucza Mária Szende, Nágó Balázs Jakab Mária

SUMAR 6 În prag de sărbătoare

Referent marketing Barabás Mózes, depmark@intarzia.ro Camelia Czeran, irelations@intarzia.ro Abonamente și distribuție Mihály Erika, office@imageline.ro

www.intarzia.ro www.e-intarzia.ro

www.issuu.com/intarzia www.facebook.com/revistaintarzia

Parteneri susținători: - Harghita - Covasna - Braşov

Clusterul Regional al Lemnului Sfântu - Gheorghe

ISSN 2360-3828 ISSN-L 2360-3828 Tipărită la Infopress S.A., Odorheiu Secuiesc

Data închiderii ediției din februarie: 15 ianuarie 2017

FEBRUARIE TEMATICA RUBRICII NOUTĂȚI: Materiale folosite pentru impregnare Toate drepturile rezervate. Reclamele cu copyright cuprinse în această publicație nu pot fi reproduse, parțial sau integral, ori transmise, în orice formă (electronic, mecanic, prin fotocopiere sau altele) ele sunt proprietatea Imageline SRL. Întreaga răspundere privind corectitudinea informațiilor revine semnatarilor articolelor și firmelor care își fac publicitate. Este interzisă reproducerea, integrală sau parțială, a articolelor din revistă și preluarea fotografiilor, fără acordul scris al redacției.

01/2017

NOSTALGIE 8 Fragmente din Intarzia 1997-1999 10 Impressum 11 Index firme

EXPOWOOD 12 ExpoDesignWood în cifre! 12 Înregistrează-te ON-LINE PE SCURT 14 Ştiri OPINII 13 Evoluția designului în România, încotro? ANALIZĂ ECONOMICĂ 18 Indicatori specifici industriei producătoare de mobilă, factori-cheie privind situaţia netă a companiilor 20 Declaraţia nefinanciară = Raportul de sustenabilitate EVENIMENT 24 WOOD MIZER: My Project 2017 25 MOBILA - Reconfigurare sectorială prin specializare inteligentă în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

34

26 Descoperire antreprenorială Focus Grup pe domeniul „Silvicultură, industria lemnului, mobilă” 30 Casarbor: Aduce natura în casele oamenilor

REPORTAJ 34 Festivalul a ajuns la maturitate 18 ediții de Etnovember! 40 BIFE-SIM: Accent pe reinventarea standurilor expoziționale 44 Concursul de design: Marii câștigători ai concursului, studenți din Chișinău 48 Software: Soluții complete pentru clienții finali INTERVIU 50 Herbert Liener, regional sales manager la Weinig: „Producem mașini care nu fac risipă de material” 52 prof. ing. Hansjoerg Felder, CEO Felder Gruppe: „Niciodată n-am făcut afaceri de dragul banilor” INSPIRAŢII 58 La ce tendinţe să ne aşteptăm în noul an? CLUSTERE 62 Cluster Mobilier Transilvan – cluster inovativ de interes European


sumar 11

13

Prof. univ. dr. ing. Marina Cionca, Facultatea de Ingineria lemnului (Universitatea Transilvania Brașov)

48

Dr. Gunther Neumann, co-proprietar East European Trade SRL.

48

Giorgio Pirotta, reprezentant DDX Italia

44

Concursul de design: Marii câștigători ai concursului, studenți din Chișinău EDU-PROF 64 FELDER GRUPPE: 10 modalităţi de a-ţi motiva anga­jaţii (II) NOUTĂŢI 66 AGB: Siguranţă maximă pentru tâmplărie cu feroneria Artech 70 FELDER GRUPPE: Maşină combinată cu două operaţii: îndreptare şi rindeluire la grosime Felder AD 951 71 AT-X: Uşi din lemn masiv, în exclusivitate, din stoc! 72 Noua Colecţie Decorativă Egger CNC 74 Centru de găurire Cyflex RECLAME AGB At-x

3 22

Dav Global Trading 47 East European Trade 32 Eberl Trocknungsanlagen 63 Eco Partner System 55 Famos 23, 29 Felder Gruppe Romania 29 Hildebrand 57 Industry Transilvan 57 Kroncolor 73 Leitz Coperta II Ligna Hi Tech 27 Metamob 43 Mobilkraus 73 Nett Front 4 Oxo 56 P&P Mixt 56 Rolem 33 Coperta IV Romservice/Wagner Vektor-Com 39 Wood Expert Industry 5 Wood Mizer 28

Abonaţi-vă la revista

!

48

Ing. Roch Lemay, reprezentant tehnic pe Europa al software-ului Cabinet Vision

48

Adrian Broşiu, manager comercial Nika Utilaje

50

Herbert Liener, regional sales manager la Weinig: „Producem mașini care salvează material, nu facem risipă. Practic salvăm natura…”

52

Prof. ing. Hansjörg Felder, CEO Felder Gruppe: „Nu am o problemă în a lucra 80 de ore pe săptămână. Zbor mai mult de 300.000 de km pe an, muncesc din greu...“

62

Ciprian Morcan, manager de proiect, Cluster Mobilier Transilvan

Doar acum beneficiaţi de o reclamă print 1/8 în revistă. Contact: abonamente@imageline.ro tel: 0722-435519

01/2017


8 summary

&

Leader of the specialized press in the wood working industry. Independent magazine, founded in 1997. www.intarzia.ro, www.e-intarzia.ro, E-mail: intarzia@ intarzia.ro Tel.: +40-266-218083; 214173

SUPORTERS:

- Harghita - Covasna - Braşov

Clusterul Regional al Lemnului Sfântu - Gheorghe

ISSN 2360-3828 ISSN-L 2360-3828 Printed by Infopress S.A., Odorheiu Secuiesc

Subscribe in

2017

The festival has reached maturity 18 editions of Etnovember! SUMAR 6 The holidays are just around the corner NOSTALGIA 8 Fragments 1997-1999 10 Impressum 11 Index of companies

EXPOWOOD 12 ExpoDesignWood în numbers! 12 Register ONLINE HEADLINES 14 News OPINIONS 13 The evolution of design in Romania, whereto? ECONOMIC REVIEW 18 Indicators specific to the wood industry, key factors on the company’s net statement 20 Non-financial statement = Sustainability report EVENT 24 WOOD MIZER: My Project 2017 25 FURNITURE -Sectorial reconfiguration through intelligent specialization in the North-West Development Region

01/2017

34

26 E  ntrepreneurial discovery Focus Group in the “Forestry, wood industry, furniture” area 30 Casarbor: Bringing nature into people’s homes

FEATURE REPORT 34 The festival has reached maturity 18 editions of Etnovember! 40 BIFE-SIM: Emphasis on the reinvention of exhibition stands 44 Design contest: The great winners of the contest, the students from Chișinău 48 Software: Complete solutions for end customers INTERVIEW 50 Herbert Liener, Regional Sales Manager at Weinig: “We produce cars which waste no material” 52 Prof. Eng. Hansjoerg Felder, CEO Felder Gruppe: “I have never done business for the sake of money” INSPIRATION 58 What tendencies should we expect in the new year? CLUSTERS 62 Transylvanian Furniture Cluster – an innovative cluster of European interest


summary 9

13

Professor Marina Cionca, EngD, Faculty of Wood Engineering (Transilvania Brașov University)

48

Dr. Gunther Neumann, co-owner of East European Trade SRL

48

44

Design contest: The great winners of the contest, the students from Chișinău EDU-PROF 64 FELDER GRUPPE: 10 ways to motivate you employees (II) NEWS 66 AGB: Maximum safety in carpentry with the Artech fittings 70 FELDER GRUPPE: Combined machine with two operations: planing and thicknessing Felder AD 951 71 AT-X: Solid wood doors, exclusively, on stock! 72 The new Egger Decorative Collection

Kroncolor Leitz Ligna Hi Tech Metamob Mobilkraus Nett Front Oxo P&P Mixt Rolem Romservice/Wagner Vektor-Com Wood Expert Industry Wood Mizer

73 Coperta II 27 43 73 4 56 56 33 Coperta IV 39 5 28

48

Eng. Roch Lemay, technical representative of the Cabinet Vision software in Europe

48

Adrian Broşiu, Commercial Manager Nika Utilaje

50

Herbert Liener, Regional Sales Manager at Weinig: “We produce machines which save material, we don’t cut to waste. We are practically saving nature...”

52

CNC 74 Cyflex boring centre

RECLAME AGB At-x Dav Global Trading East European Trade Eberl Trocknungsanlagen Eco Partner System Famos Felder Gruppe Romania Hildebrand Industry Transilvan

Giorgio Pirotta, representative of DDX Italy

 Inform your 3 22 47 32 63 55 23, 29 29 57 57

potential clients, by publishing product presentation articles in the NEWS column!

Prof. Eng. Hansjörg Felder, CEO Felder Gruppe: “I have no problem in working 80 hour weeks. I fly more than 300,000 kms per year, I work hard...”

62

Ciprian Morcan, Project Manager, Transylvanian Furniture Cluster

www.intarzia.ro

01/2017


Va uram ca anul 2017 sa va deschida poarta unui viitor prosper, cu multe relatii , statornice! IVERSARE AN

20 ANI

25 ANI

ÎMPREUNĂ CU INTARZIA

1997

2017 IVERSARE AN

&

20 ANI

IVERSARE AN

10 ANI SRL

KFT


analizĂŁ economicĂŁ

13

01/2017


01/2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you