Handbook of Tips

Page 1

{

ZDROWSZA STRONA ¯YCIA

{

SUSTAINABLE LIFESTYLE

tak dla zrównowa¿onego rozwoju

promoting the healthier side of life


Program GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIPS ’Sustainable urban living – Let’s learn from urban lifestyle’ 2011-1-HU1-GRU06-03645 5

Partnerzy

Wydawca

Projekt i sk³ad Kinga Witas This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Projekt zosta³ sfinansowany przez Komisjê Europejsk¹. Zawartoœæ publikacji odzwierciedla wy³¹cznie pogl¹dy autorów i Komisja Europejska nie mo¿e byæ odpowiedzialna za jakiekolwiek skutki korzystania z zamieszczonych tu informacji.


Spis treœci

Contents

¯YWNOŒÆ Chata Wieœniaka Sadvit Smaki i Aromaty Leszczyñskie Smaki

4 8 11 14

FOOD Chata Wieœniaka Sadvit Smaki i Aromaty Leszczyñskie Smaki

6 10 12 16

18 22 26

FASHION Beloved Koire mmhm...

20 24 28

MODA Beloved Koire mmhm... DESIGN Ecomateria NOTsoFAST Luffi Kalimba Nobo Design Polish Poland refre/reset Strzecha Design

}

30 36 38 42 44 48

DESIGN Ecomateria NOTsoFAST Luffi Kalimba Nobo Design Polish Poland refre/reset Strzecha Design

}

33 37 40 43 46 50


Zrównowa¿ony rozwój – modne has³o czy realna postawa? To pytanie zadaliœmy sobie, przystêpuj¹c do miêdzynarodowego projektu Sustainale urban living – Let’s learn from urban lifestyle, którego owocem jest miêdzy innymi niniejsza publikacja. ¯yjemy w dobie masowej produkcji zdominowanej przez wszechobecn¹ pogoñ za zyskiem uzyskiwanym czêsto kosztem obni¿onej jakoœci. Na szczêœcie coraz wiêcej osób ma œwiadomoœæ tego, ¿e wiêkszoœæ us³ug i produktów, po które siêgamy ka¿dego dnia, nie jest wytwarzana w sposób zrównowa¿ony, a w procesie produkcji zapomina siê o œrodowisku naturalnym. Zrównowa¿ony rozwój ma pomóc dostrzec i wypromowaæ ma³e, lokalne inicjatywy, oryginalne pomys³y i zdrowe produkty. Chcemy, aby zdrowy styl ¿ycia nie by³ jedynie przemijaj¹c¹ mod¹, ale by stawa³ siê trwa³¹ zmian¹ na lepsze. Niniejsza publikacja jest zbiorem dobrych praktyk i przyk³adów, które pokazuj¹, ¿e zrównowa¿ony rozwój i troska o œrodowisko naturalne nie sprowadzaj¹ siê jedynie do pustych sloganów. Dotarliœmy do Twórców, którzy szukaj¹ alternatyw dla naszpikowanych konserwantami produktów spo¿ywczych, syntetycznych ubrañ czy tandetnych mebli i dodatków. Dziêki temu stworzyli wyroby najwy¿szej jakoœci, opieraj¹c swój biznes na eko-produkcji. W procesie wytwórczym Autorzy wykorzystuj¹ sprawdzone, naturalne materia³y i artyku³y, przetwarzaj¹, przerabiaj¹ i eksperymentuj¹, ³¹cz¹c tradycyjne z nowoczesnym, estetyczne z u¿ytecznym, zdrowe ze smacznym. Prezentowane produkty wytwarzane s¹ na ma³¹ skalê, najczêœciej rêcznie, przy u¿yciu tradycyjnych, zapomnianych ju¿ czasem metod. Dziêki takiemu rozumieniu procesu produkcji otrzymane przedmioty powstaj¹ czêsto w pojedynczych egzemplarzach, z wielk¹ starannoœci¹ i dba³oœci¹ o najmniejszy szczegó³. Zamieszczone w ksi¹¿ce wyroby zosta³y stworzone z po³¹czenia pasji i cierpliwoœci, z inspiracji tradycj¹ lub mi³oœci do bogactwa danego

2

regionu czy miasta. Ich twórcy udowadniaj¹, ¿e „lokalny” nie znaczy „gorszy”, a siêgaj¹c po ludowe tradycje czy metody wytwórcze, mo¿na tworzyæ funkcjonalne przedmioty atrakcyjne dla wspó³czesnego odbiorcy. Misj¹ Fundacji Instytut Innowacji jest wspieranie i rozpowszechnianie szeroko pojêtej innowacyjnoœci. Realizujemy szereg projektów, w których g³ówny nacisk k³adziemy na edukacjê, interakcjê z lokaln¹ spo³ecznoœci¹ oraz uwra¿liwianie spo³eczeñstwa na aspekty zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska. Udzia³ w projekcie Sustainable urban living – Let’s learn from urban lifestyle umo¿liwi³ wymianê doœwiadczeñ z organizacjami partnerskimi z Czech, Wêgier i Portugalii. Jednym z owoców projektu jest niniejsza publikacja, która s³u¿y rozpowszechnianiu i promocji dobrych praktyk zdrowego stylu ¿ycia. Pokazujemy, ¿e zrównowa¿ony rozwój to przede wszystkim zmiana œwiadomoœci i podejœcia do w³asnego cia³a, œrodowiska, w którym ¿yjemy i zasobów naturalnych, którymi dysponujemy. Niech tak ksi¹¿ka stanie siê inspiracj¹ dla tych, którzy chc¹ uczyæ siê zdrowego stylu ¿ycia.


Sustainable development – a catchy slogan or an actual attitude? We asked ourselves that question when we decided to join the international project Sustainale urban living – Let’s learn from urban lifestyle whose outcome is, among others, the present publication. We live in times of mass production dominated by omnipresent chase after gain even if that assumes decreasing the quality. Fortunately enough, more and more people are aware of the fact that the majority of services and products we use daily are not produced according to the principles of sustainability or respect for the natural environment. Sustainable development is aimed at perceiving and promoting small, local initiatives, genuine ideas and healthy products. We want the sustainable lifestyle to become a lasting change for the better, not only a temporary trend. The present publication is a compendium of good practices and examples showing that sustainable development and care for the natural environment cannot be reduced to mere slogans. We cooperated with Creators who look for alternatives for food larded up with preservatives, clothes made of synthetic fabrics and shoddy furniture or accessories.

Thanks to that they designed supreme quality products being a result of ecology-based production. In the production process the Authors use certified, natural materials or foodstuff. They transform, reuse and experiment, link the traditional with the new, the aesthetic with the useful, the healthy with the tasty. Presented objects are produced on a small scale, most frequently they are handmade in the traditional, sometimes forgotten way. Such approach to the production process allows the designers to create single objects, made with great industriousness and care for a slightest detail. Works included in the book were made out of love and patience, out of inspiration from tradition or love for wealth of a particular region or town. The Creators prove that ‘local’ does not mean ‘worse’ and that folk traditions or production methods may inspire to design functional objects attractive for the contemporary public. The objective of the Institute of Innovation Foundation is to support and promote wide range of innovatory solutions. We manage various projects focusing on education, interaction with local communities and sensitising the society on environment protection. Involvement in the project Sustainable urban living – Let’s learn from urban lifestyle enabled a dialogue and an exchange of experiences between partner organisations from Czech Republic, Hungary and Portugal. One of the considerable outcomes of the project is the present publication, aiming at spreading and fostering good practices of healthy lifestyle. We demonstrate that sustainable development is above all a change of perspective and attitude towards oneself, the environment we live in and natural resources on our disposal. May this publication be an inspiration for all those who are eager to join the healthy lifestyle.

refre/reset

3¯YWNOŒÆ FOOD


CHATA WIEŒNIAKA Centrum Dystrybucji Swojskich Wyrobów

Asortyment w Chacie Wieœniaka to produkty tradycyjne, naturalne i zdrowe. Efektem wszystkich naszych dzia³añ jest wspó³praca z producentami gwarantuj¹cymi wysok¹ jakoœæ i niepowtarzalny smak Nasza misja to: Stworzyæ namiastkê wsi poœród blokowisk. Bo polska wieœ, to zdrowie i smak

Mamy œwiadomoœæ, ¿e nasza lokalizacja nie jest w Centrum miasta, (ale to mo¿e okazaæ siê atutem, przy zakorkowanych ulicach Centrum), ¿e nie mo¿emy konkurowaæ cenowo z marketami, ale mo¿emy zaoferowaæ: - smaczne i zdrowe produkty - mi³¹ i œwiadom¹ potrzeb konsumenta obs³ugê - sprawdzon¹ jakoœæ

O NAS Jesteœmy przyjació³kami od 1993 roku, przez wiele lat dzieli³yœmy wspólnie radoœci i smutki ¿ycia codziennego. Poniewa¿ obie lubimy DOBRZE zjeœæ i obie jesteœmy mamami, czêsto nasze spotkania nie ogranicza³y siê tylko do kawki. Serwowa³yœmy dania, na które starannie dobiera³yœmy produkty i to okazywa³o siê najtrudniejsze. Dosz³yœmy do wniosku, ¿e wiêkszoœæ dostêpnych produktów ma w swoim sk³adzie nazwy, które jest trudno wymówiæ, o smaku nie wspominaj¹c, a nam zale¿a³o na tym, aby nasze rodziny jad³y zdrowe jedzenie. I powsta³ pomys³ aby zast¹piæ œmieciowe jedzenie wartoœciowymi, zdrowymi produktami. D³ugo szuka³yœmy producentów spe³niaj¹cych nasze oczekiwania – wierzcie nie by³o ³atwo. D³ugo analizowa³yœmy sk³ady i degustowa³yœmy ró¿ne produkty - co oczywiœcie odbi³o siê na naszej wadze, ale przynajmniej wiemy, co oferujemy klientom. Dostrzeg³yœmy zale¿noœæ, ¿e tradycyjne, naturalne, zdrowe oznacza czêsto dro¿sze. I tu zaczê³y siê nasze rozterki - jak przyjmie to rynek, przyzwyczajony do masówki i marketowych cen. Szybko obie stwierdzi³yœmy, ¿e zdrowie jest bezcenne, a lekarstwa te¿ nie s¹ tanie. Bo w koñcu „JESTEŒMY TYM CO JEMY". Warto by³o porzuciæ korporacjê dla spe³nia marzeñ! Œwiadomy i zadowolony konsument – to ju¿ nie marzenie, a fakt.

4


O NASZYCH PRODUKTACH Exclusive Wiejski Durum makaron z 24 jaj przepiórczych produkt pakowany rêcznie nagrodzony GOD£EM DOCEÑ POLSKIE

i bardziej wartoœciowe. Ziarna pszenicy durum zawieraj¹ wiêcej wysokiej jakoœci bia³ka, ni¿ ziarna pszenicy miêkkiej. To w³aœnie z pszenicy durum wyrabia siê m¹kê nazywan¹ semolin¹. Po ugotowaniu otrzymujemy oko³o 1,20 kg ugotowanego makaronu.

Wêdliny Wieœniaka (wyroby bez chemii)

Makaron przepiórczy dostêpny w wersji nitki, wst¹¿ki oraz wiejskie pappardelle :) Pierwszym g³ównym sk³adnikiem makaronu Exclusive Wiejski Durum s¹ jaja przepiórcze, na 1 kilogram m¹ki u¿yto 24 jaj. Jaja przepiórcze s¹ zdrowsze i bogatsze w sk³adniki od¿ywcze ni¿ jaja kurze oraz charakteryzuj¹ siê lepszym smakiem. Zawieraj¹ wiêcej aminokwasów egzogennych (metionina, treonina) maj¹ natomiast mniej t³uszczu ni¿ jaja kurze. Aminokwasy te odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w procesach syntezy hormonów tarczycy i nadnerczy. Ze wszystkich gatunków jaj, to w³aœnie jaja przepiórcze zawieraj¹ najwiêcej fenyloalainy i tyrozyny oraz najni¿sz¹ zawartoœæ cholesterolu. S¹ te¿ bogatym Ÿród³em ¿elaza, miedzi, karotenu i witamin z grupy B (B1, B2, B6, B12). Jaja przepiórcze maj¹ ponadto najwy¿sz¹ zawartoœæ przyswajanego fosforu, niespotykan¹ w innych produktach spo¿ywczych.S¹ zazwyczaj nieszkodliwe dla osób uczulonych na bia³ko jaj kurzych. Bia³ko jaj przepiórczych ma w³aœciwoœci przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Semolina Durum, to kolejny zdrowy sk³adnik oferowanego makaronu. Pszenica durum nazywana jest pszenic¹ tward¹. Ró¿ni siê ona od pszenicy miêkkiej, tym ¿e jej ziarna s¹ szkliste

Wyroby Wieœniaka to wêdliny bez ¿adnych dodatków chemicznych doprawiane wy³¹cznie przyprawami naturalnymi, wêdzone w tradycyjnej wêdzarni, opalanych drzewem odpowiedniego gatunku i jakoœci. W ê d l i ny W i e œ n i a ka p ro d u kow a n e s ¹ w malowniczej wiosce w woj. ma³opolskim. Cycuœ Wieœniaka, Wêdzonka Wieœniaka (produkt nagrodzony God³em Doceñ polskie), Schabowa Wieœniaka, Przysmak Wieœniaka, Pasztet Wieœniaka (produkt nagrodzony God³em Doceñ polskie), Dworska Wieœniaka, Bocuœ Wieœniaka, Gruba Wieœniaka,(nie)Zwyk³a Wieœniaka, Ogniskowa Wieœniaka, Swojska Wieœniaka.

5


PEASANT’S COTTAGE Homely Products Distribution Centre

We offer our customers traditional, healthy and natural products. We cooperate with producers who guarantee high quality as well as unique taste of the products. Our mission is to create a piece of the countryside around blocks of flats, since the Polish countryside is a symbol of health and good taste. Although Peasant’s Cottage is not located in the very centre of the city (so that our customers might avoid traffic jams) and we cannot compete with supermarkets’ prices, we have a lot to offer to our customers: - delicious healthy products - friendly staff aware of customers’ needs - proven quality

ABOUT US We have been friends since 1993 and for many years we have been sharing joys and sorrows of everyday life. Since we both enjoy eating and we are both mums, we did not only have coffee while chatting. We were preparing and serving dishes made of carefully selected products, which turned out to be quite difficult. We came to the conclusion that the majority of available products contain substances whose names are difficult to pronounce, not to mention the taste. We wanted our families to eat healthy food. Finally, we decided to replace junk food with healthy one. We were looking for producers who could meet our expectations – which was not easy at all. We were carefully analysing the ingredients of products and tasting them – that of course affected our weights, but at least we know exactly what we offer to our customers. We have also noticed that traditional, healthy and natural products are more expensive than others and then we started thinking: in the market flooded with mass production is there a place for an enterprise like ours? Definitely! In the end, WE ARE WHAT WE EAT! and our health is priceless. It was worth leaving a corporation and following our dreams! A happy and aware customer is not a dream any more, now it is a fact.

6


ABOUT OUR PRODUCTS

Peasant’s cold meats

Exclusive Country Durum Pasta made of 24 quail eggs. Packed by hand. Awarded with “Doceñ Polskê” (“Value Poland”) emblem.

Available in a form of noodles, ribbons and the country pappardelle. The main ingredient of the pasta is a quail egg (24 eggs are used for 1 kg of the flour.) Not only are quail eggs healthier than chicken eggs, they have also a better taste. They contain more exogenous amino acids (methionine, threonine) and contain less fat than chicken eggs. Mentioned earlier amino acids play an important role in the synthesis of thyroid hormones and adrenal glands. Moreover, of all the eggs types, it is a quail egg that contains the most of phenylalanine and tyrosine and has the lowest cholesterol content. Quail eggs are also a great source of ferrum, copper, carotene and B group vitamins (B1, B2, B6, B12.) They are also rich in phosphorus. What is more, whites of quail eggs have antibacterial and anti-inflammatory properties. Another healthy ingredient of our pasta is semolina durum. Durum wheat is called the hard wheat. Its grains are glassy and more valuable as opposed to soft wheat. Next difference is that drum wheat contains more high quality proteins. The so-called semolina flour is made of durum wheat. We get 1,20 kg of pasta in the process of cooking.

Peasant’s cold meats do not contain any kind of chemical additives. They are seasoned with natural spices and smoked in a traditional smokehouse with wood of appropriate species and quality. Our cold meats are produced in a picturesque village in Lesser Poland region. They include: Peasant’ Boob, Peasant’s Gammon - awarded with “Doceñ Polskê” (“Value Poland”) emblem, Peasant’s Pork Sausage, Peasant’s Delicacy, Peasant’s Pate awarded with “Doceñ Polskê” (“Value Poland”) emblem, Courtly Made Peasant’s Sausage, Peasant’s Bacon, Peasant’s Fat Sausage, (extra)Ordinary Peasant’s Sausage, Peasant’s Barbecue Sausage and Home-made Peasant’s Sausage. Peasant’s Delicacy As its name implies it is a delicious and traditional roast pork made in the oven at 150 degrees. It consists in 100% of pork neck and is seasoned with only natural spices. Peasant’s Gammon It is a traditional gammon marinated for 7 days in a barrel (with saline, bay leaf and all spices), and then for 6 hours it is smoked in alder wood. Meat used to prepare gammon consists in 100% of pork shoulder and is seasoned with natural spices. Peasant’s Pork Sausage Made in 100% of lean and carefully selected pork ham seasoned with natural substances, Peasant’s Pork Sausage delights with its delicate flavour. It is smoked in an alder and beech wood, which enhances its taste.

7


Peasant’s Barbecue Sausage This sausage consists in 100% of pork meat and natural spices. You can boil it or fry it. It is also perfect for a barbecue. For the reason of its usage, the sausage contains some fatter pieces of pork. Peasant’s Pate It is made of 95% of pork meat, 3% of pork leaver and some eggs. The pate is baked in the oven at 120 degrees. Due to its excellent flavour it is loved by children as well as connoisseurs. Perfect for sandwiches. (extra) Ordinary Peasant’s Sausage The sausage consists in 100% of pork and natural spices. Our (extra) Ordinary Sausage is smoked in carefully selected beech wood. The sausage is characterized by a grey eye in cross section. Perfect for sandwiches and many other kinds of food, which the sausage should give specific smoked aroma. Simplicity combined with the composition of natural ingredients makes the sausage extraordinary. Peasant’s Bacon It is Polish Pork Bacon maturing in barrels with natural spices and herbs making it soft and juicy. Next, the bacon goes to the smokehouse, where alder and apple wood gives it the unique flavour. In the cross-section of the bacon you can see that the last strip of meat is pale pink, not intensely pink as it is in case of bacon with chemical additives. Pale pink colour of the last strip of bacon proves it is natural - not fat as some might think.

O NAS Jesteœmy m³od¹, rodzinn¹ firm¹ z wareckiego zag³êbia sadowniczego, która stawia pierwsze kroki na rynku spo¿ywczym.

NASZE SOKI Soki t³oczymy bezpoœrednio z ca³ych owoców (nie s¹ odtwarzane z koncentratu), co za tym idzie ich smak zale¿y od odmiany i dojrza³oœci owoców u¿ytych do produkcji. Chc¹c jak najlepiej trafiæ w gusta konsumentów oznaczamy s³odkoœæ ka¿dej partii ( s³odki /pó³s³odki/kwaœny). Taki sposób rozró¿niania smaków spotka³ siê z du¿ym uznaniem naszych Klientów - dzieci preferuj¹ soki s³odkie, doroœli pó³s³odkie lub kwaœne. Podobnie jak w przypadku wina niemo¿liwe jest zrobienie standardowego produktu, który bêdzie smakowa³ wszystkim, dlatego postanowiliœmy ró¿nicowaæ stopieñ s³odkoœci.

Soki s¹ pozyskiwane metod¹ t³oczenia na zimno i nastêpnie poddawane ³agodnej pasteryzacji, dziêki czemu przez d³ugi okres zachowuj¹ cenne sk³adniki od¿ywcze zawarte w owocach. Naturalnie mêtne soki s¹ bogatym Ÿród³em polifenoli o dzia³aniu przeciwutleniaj¹cym, których obecnoœæ w diecie chroni nas przed chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak nowotwory czy alergie. Naturalne przeciwutleniacze wi¹¿¹ wolne rodniki, przez co powstrzymuj¹ równie¿ procesy starzenia siê. Zwi¹zki

8


polifenolowe usuwane s¹ podczas produkcji soków klarowanych w procesach filtracji i obróbki enzymatycznej.Rewolucyjne badania przeprowadzone przez prof. Oszmiañskiego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc³awiu wykaza³y, ¿e to niefiltrowane soki mêtne, posiadaj¹ ponadprzeciêtne w³aœciwoœci zdrowotne. Obecnoœæ w ich sk³adzie b³onnika pokarmowego wspomaga prowadzenie zbilansowanej diety. Soki mêtne maj¹ niski indeks glikemiczny, dlatego polecane s¹ osobom dbaj¹cym o liniê.

zakup kartonu i wymianê samych soków, które dostêpne s¹ w biodegradowalnych workach. Nabywca nie musi za ka¿dym razem kupowaæ kartonu, którego produkcja poch³ania zasoby naturalne.

Do t³oczenia naszych soków wykorzystywane s¹ tylko dojrza³e owoce wysokiej jakoœci. W czasie produkcji nie stosujemy barwników, nie rozcieñczamy ich wod¹ i nie dodajemy cukru. Sok otrzymywany jest w bardzo prosty sposób przez sprasowanie owoców, dziêki czemu pozostaje w nim ca³e bogactwo witamin i przeciwutleniaczy zawartych w jab³kach. Posiada on naturaln¹ barwê i osad przypominaj¹cy ten w sokach zrobionych przy pomocy domowej sokowirówki..

Co nas wyró¿nia?

Sadvit oferuje nie tylko zdrowe, wyprodukowane z najlepszej jakoœci owoców soki, które chroni¹ przed chorobami, ale tak¿e mo¿liwoœæ wyboru smaku, który najlepiej bêdzie odpowiada³ Klientom.

OPAKOWANIE Soki pakujemy w ekologiczne, 5l opakowania typu bag-in-box, których specjalna konstrukcja zapewnia œwie¿oœæ do 21 dni po otwarciu. Karton, w którym znajduje siê worek z sokiem mo¿e byæ wielokrotnie wykorzystany, dlatego wœród Klientów propagujemy jednorazowy

Ró¿nicujemy smaki soków (s³odki/pó³s³odki/kwaœny). Nasze produkty s¹ niepowtarzalne – ka¿da partia soku smakuje inaczej, w zale¿noœci od odmiany i dojrza³oœci owoców, z których zosta³ wyprodukowany. Nasze produkty s¹ zdrowe - soki naturalnie mêtne zawieraj¹ przeciwutleniacze zapobiegaj¹ce chorobom nowotworowym i starzeniu siê. Sadvit to ma³a, rodzinna firma, nie miêdzynarodowa korporacja. Szklanka mêtnego soku jest idealnym sk³adnikiem zbilansowanej diety, która powinna zawieraæ 5 porcji warzyw i owoców dziennie. Dbamy o œrodowisko – propagujemy wœród Klientów jednorazowy zakup kartonu wielokrotnego u¿ytku i wymianê worków z sokiem dostêpnych w biodegradowalnych torbach.

9


SADVIT - from the very heart of the Polish fruit-growing region ABOUT US We are a young, family-run business from the fruit-growing district in Warka region taking the first steps on the alimentary market.

OUR JUICES Our juices are made of all fruits (not of concentrates) and so their taste depends on a variety and maturity of fruits used while producing. Our goal is to satisfy the client which is the reason for labelling our products according to their sweetness (sweet/medium sweet/sour). This way of marking the sweetness is appreciated by our customers – children prefer sweet juices, while adults opt for medium sweet or sour ones. Just as in case of wine it is impossible to launch a standard product that will meet everyone’s taste, thus we decided to differentiate the degree of sweetness.

Revolutionary research conducted by Prof. Oszmiañski at the Wroc³aw University of Environmental and Life Sciences proved that unfiltered cloudy juices stand out for their extraordinary health benefits. The presence of dietary fibre helps to maintain a balanced diet. Cloudy juices have a low glycaemic index this is why they are recommended to people watching their weight. Only supreme quality mature fruits are used to produce our juices. While processing fruits we do not use any colourants, dilute them nor add sugar. The juice is obtained by simple pressing that preserves the wealth of vitamins and antioxidants contained in fruits. The product has natural hue and sediment resembling the one in home-made juices. Sadvit offers not only healthy juices made of supreme quality fruits that protect from diseases. Sadvit proposes also a variety of flavours that will best meet client’s taste.

PACKAGING Juices are obtained through cold pressing and then undergo slight pasteurisation that allows the products to preserve for a long time precious nutrients contained in fruits. Naturally cloudy juices are rich source of antioxidative polyphenols whose presence in a diet protects us from civilization diseases such as cancers and allergies. Natural antioxidants concatenate free radicals by which they stop the ageing. Polyphenols are subtracted while producing clarified juices in the process of filtration and enzymatic treatment.

10

Juices are packed in ecological 5-liter bag-in-box cases whose special design guarantees freshness of the product up to 21 days after opening. Cardboard containing sac with the liquid can be reused, so that among our clients we promote buying a packaging only once and then refilling it with juices available in biodegradable sacs. Thus the customer is not obliged to buy every time a new case whose production consumes natural resources.


SMAKI I AROMATY - smaki dzieciñstwa Marta Pater: - Sk¹d pomys³ na tak¹ dzia³alnoœæ? Dlaczego akurat przetwory? Anna Langowska: - Motywacja posz³a dwoma nurtami: pierwszy to po prostu potrzeby finansowe, a drugi to mi³oœæ i pasja. Zawsze lubi³am gotowaæ, chocia¿ nie wynika to z ¿adnych tradycji rodzinnych, ani z mojego wykszta³cenia. Skoñczy³am AWF, a po urodzeniu pierwszego dziecka zosta³am w domu, mia³am wiêcej czasu, wiêc zaczê³am pichciæ, a ¿e powstawa³y najczêœciej konfitury, rozdawa³am je znajomym. Gdy syn podrós³, nasza sytuacja finansowa pogorszy³a siê, dlatego za³o¿y³am firmê i ju¿ oficjalnie rozpoczê³am dzia³alnoœæ.

MP: - Jak wygl¹da trwa³oœæ takich przetworów? Przyznajê, ¿e kupujê w marketach gdzie trudno jest znaleŸæ produkt, który nie zawiera konserwantów. Czy Pani tak¿e u¿ywa chemicznych ulepszaczy? AL.: - Nie, nie u¿ywam sztucznych konserwantów, poniewa¿ s³odzê konfitury cukrem, który ma w³aœciwoœci konserwuj¹ce. Do tego dochodzi odpowiedni sposób obróbki, czyli d³ugie sma¿enie, a zawartoœæ s³oiczka mo¿e pozostaæ œwie¿a nawet przez kilka miesiêcy. MP: - Naprawdê? AL.: - Tak, ale to zale¿y te¿ od warunków przechowywania.

MP: - Proszê opowiedzieæ jak przebiega proces produkcji. AL: - Konfitury s¹ robione metod¹ tradycyjn¹, babcin¹: wk³adam dwa kilogramy owoców do garnka i po prostu je sma¿ê. Innowacj¹ s¹ tutaj dodatki – alkohole b¹dŸ przyprawy. Produkty kupujê u sprawdzonych dostawców, bo chodzi mi przede wszystkim o jakoœæ. MP: - A kupuje Pani w marketach? AL.: Nie, nie. Kupujê na targach, albo bezpoœrednio od producentów, np. maliny kupujê od pana, który ma plantacjê, poniewa¿ wiem jak te owoce s¹ uprawiane.

MP: - W jaki sposób znajduje Pani klientów? A mo¿e to klienci znajduj¹ Pani¹? AL.: - Nigdy siê nie reklamowa³am, nie wyda³am ani z³otówki na reklamê, mo¿e dlatego, ¿e nie mam zielonego pojêcia o marketingu. Wychodzê z za³o¿enia, ¿e najlepsz¹ reklam¹ bêdzie dla mnie zadowolony klient i to siê sprawdza. MP: - No dobrze, ale ¿eby mieæ klienta, trzeba do niego jakoœ dotrzeæ. Jak Pani to robi? AL: - Wystawiam siê na jarmarkach. Moim zdaniem to najlepsza metoda, bo w czasie degustacji klient mo¿e podejœæ, swobodnie porozmawiaæ, zapytaæ o wszystko, co jest zwi¹zane z produkcj¹, ze sk³adnikami. To jest najlepsza rekomendacja, produkt przestaje byæ bezimienny.

11


MP: - Mo¿na powiedzieæ, ¿e stosuje Pani marketing szeptany. AL.: - Dok³adnie tak. MP: - A odbiorcy komercyjni? Czy wspó³pracuje Pani z restauracjami, hotelami? AL.: - To zale¿y, teraz na rynku jest trochê trudniej, wiêc restauracje, kawiarnie czasami rezygnuj¹ z produktów ekskluzywnych, takich jak konfitura. Moje produkty czêsto dostêpne s¹ w ma³ych, osiedlowych sklepikach, które sprzedaj¹ produkty dro¿sze, ale wysokiej jakoœci. MP: - Sekret Pani konfitur to nie tylko niezwyk³e po³¹czenia smakowe, lecz tak¿e atrakcyjne wizualnie opakowania. Sk¹d taki pomys³? Czy to te¿ home made? AL: - Tak, wszystko robiê sama, poza s³oikiem i nakrêtk¹. Szmaciana etykietka z rêcznie stemplowanym napisem to takie moje kolejne pochylenie siê nad konfitur¹. Chcia³am, ¿eby by³o widaæ, ¿e jest to produkt domowy. Chocia¿ oczywiœcie zamówienie papierowych etykiet by³oby du¿o prostsze, bo rêczne wydzieranie i stemplowanie etykietek szmacianych jest bardzo pracoch³onne.

Marta Pater: - What inspired you to start the production? Why jams? Anna Langowska: - There were two factors that motivated me: first were simply economic needs and second – love and passion. I always enjoyed cooking, although by no means was it a result of family traditions nor my education - I graduated from the University of Physical Education. After my first child was born I stayed at home and had more free time, so I started to cook and as most frequently I prepared jams, I offered them to my friends. When my son was grown, our financial situation declined. Then I decided to set up a company and I started the production officially. MP: - Please say a few words about the production process. AL: - Jams are prepared in a traditional, grandma way: I put two kilograms of fruits into a pot and cook it. Innovation consist of adding various complements – alcohols or spices. I buy all ingredients from suppliers I know, because I want to make sure of the quality. MP: - Do you buy in shopping malls? AL: - No, I don’t. I buy in fairs or directly from fruit growers. For example I buy raspberries from a producer who owns a plantation, because I know how he raises his plants.

MP: - Czy Pani dzia³alnoœæ jest doceniana? Czy zosta³a Pani odznaczona jakimœ wyró¿nieniem lub nagrod¹? AL: - Tak, ale dla mnie najwiêksz¹ nagrod¹ s¹ s³owa, które p³yn¹ od klientów. Pamiêtam spotkanie z pewn¹ starsz¹ pani¹ na targach w Gdyni. Podesz³a kiedyœ do mojego stoiska trzês¹ca siê staruszka, wyci¹gnê³a z torby pusty s³oik po moich konfiturach i powiedzia³a, ¿e dziêkuje mi za nie, bo to jest coœ, co robi³a tak¿e jej babcia. Wtedy pociek³y mi ³zy. Tego nie da ¿aden dyplom ani statuetka.

12


MP: - What about product’s shelf life? I confess that I buy in shopping malls where it’s quite difficult to find products containing no preservatives. Do you use food additives? AL: - No, I don’t use any chemical substances. I sweeten my jams with white sugar that acts as preservative, so there’s no need of adding any other chemical substances. Moreover, the appropriate production process consisting of long low-heat cooking also preserves fruits. The jam remains fresh up to few months after opening. MP: - Really? AL: - Oh yes, but it depends also on storage conditions.

MP: - How do you find your clients? Or maybe you let yourself be found by them? AL: - I have never advertised my jams, I haven’t spent a single penny on advertisement, maybe because I haven’t got a slightest idea about marketing. I have always thought that a satisfied customer would be a best add for me and as far as now I was right. MP: - Ok, but to have customers one needs to reach them somehow. How do you cope with that? AL: - I participate in fairs and all kind of regional events. In my opinion that’s the best way to target a customer who, during the degustation, has an opportunity to talk to me directly, ask for production proceedings as well as for the ingredients. This is the best recommendation I know: the product is no longer anonymous.

MP: - What about commercial customers? Do you cooperate with restaurants or hotels? AL: - It depends, now the situation on the market is quite nervous, so many restaurants or cafes give up on luxury products such as marmalades. My jams can be found in small, local stores that sell more expensive but high quality products. MP: - The secret of your jams consists not only of unexpected flavour combinations, but also of eye-catching packaging. Where did you get the idea from? Are they also home made? AL: - Yes, I do everything myself, except jars and caps. Cloth label and hand-stamped description is another way of ‘caressing’ the product. I would like to make it visible that my jams are home made. Although obviously ordering paper labels would be much cheaper and tearing and hand stamping of cloth labels is very time-consuming.

MP: - Are your products appreciated? Have you been awarded with any special mention or grant? AL: - Yes, I have, but for me the greatest award are my clients’ opinions. I remember meeting one woman during the fair in Gdynia. An elderly lady approached once my desk, took an empty jar of my jam out of her bag and said that she would like to thank me for it, because it resembled the one that her grandma had been doing and since it had recalled the flavour of her childhood. Such situations are the best compensation of long hours of work. They give an incredible impulse to continue. No diploma nor award can be compared to that feeling.

MP: - So... you kind of use whisper marketing. AL: - Exactly.

13


LESZCZYÑSKIE SMAKI – wgryŸ siê w region! O klastrze Klaster Leszczyñskie Smaki powsta³ z inicjatywy Leszczyñskiego Centrum Biznesu i Miasta Leszna. Skupia on przedsiêbiorców z bran¿y spo¿ywczej oraz partnerów biznesowych z terenu po³udniowozachodniej Wielkopolski.

Cele klastra

Marka

G³ównym celem klastra jest podniesienie innowacyjnoœci przedsiêbiorstw poprzez wspó³pracê kooperuj¹cych ze sob¹ firm z szeroko rozumianego sektora spo¿ywczego z instytucjami otoczenia biznesu oœrodkami badawczorozwojowymi, szko³ami wy¿szymi, w³adzami samorz¹dowymi i innymi przedsiêbiorstwami.

Produkty Leszczyñskie Smaki to esencja wszystkiego, co najlepsze w regionie. To Ambasadorzy smaków, którzy dbaj¹ o zachowanie wyj¹tkowoœci oraz tradycji produktów lokalnych. Potwierdzeniem tej wyj¹tkowoœci oraz zagwarantowanie wysokiej jakoœci jest stosowany znak towarowy "Leszczyñskie Smaki", wspólny dla produktów klastra.

Cel obejmuje realizacjê za³o¿eñ takich jak: budowa i rozwój efektywnej wspó³pracy miêdzy przedsiêbiorcami z sektora spo¿ywczego, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, oœrodkami badawczorozwojowymi oraz jednostkami samorz¹du terytorialnego, stworzenie strategii promocji klastra, strategii marki Leszczyñskie Smaki i wdro¿enie kampanii promocyjnej, podniesienie poziomu konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci uczestników klastra poprzez regularn¹ wymianê informacji i wiedzy, szczególnie ze szko³ami wy¿szymi i oœrodkami badawczo- rozwojowymi, dostosowanie kszta³towania w szko³ach ponad gimnazjalnych i wy¿szych do potrzeb firm z sektora spo¿ywczego, poprawa wizerunku gospodarczego subregionu

14


Misja i wizja Misj¹ nadrzêdn¹ powsta³ego klastra jest dbanie o zachowanie wyj¹tkowego smaku i tradycji regionu leszczyñskiego, promuj¹c lokalne produkty oraz region wœród spo³ecznoœci lokalnej. Realizacji przyjêtej misji s³u¿yæ maj¹ wartoœci, którymi kieruje siê klaster: Niepowtarzalny smak Produkty klastra maj¹ wyj¹tkowy, niepowtarzalny smak. Wykorzystuj¹c tradycyjne receptury przywo³ujemy mi³e, radosne wspomnienia z dzieciñstwa. Wszystko wokó³ siê zmienia, ale smak pozostaje ten sam. Pochodzenie z regionu Produkty klastra powstaj¹ na miejscu, dziêki temu s¹ œwie¿e i smaczne, gdy trafiaj¹ do sklepów. Kupuj¹c lokalne wyroby tworzymy miejsca pracy i wspieramy nasz region przyczyniaj¹c siê do jego rozwoju. Wysoka jakoœæ Gwarantujemy wysok¹ jakoœæ naszych wyrobów, wytwarzanych wed³ug tych samych, sprawdzonych receptur. Dbamy o najlepsze sk³adniki pochodz¹ce od lokalnych dostawców i prowadzimy w³asne audyty jakoœciowe.

Korzyœci Klaster Leszczyñskie Smaki oferuje swoim cz³onkom wiele korzyœci. Najwa¿niejsze z nich to : Wzmocnienie pozycji firmy na rynku jako wynik uczestnictwa w sieci. Poprawa wizerunku firmy i jej pozycjonowania na rynku lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. £atwiejszy dostêp do nowych rynków zbytu poprzez promocjê sieci jako ca³oœci. Obni¿enie kosztów dzia³alnoœci firmy (poprzez wzmocnienie promocji, ni¿sze koszty transakcyjne, korzyœci z profesjonalnego doradztwa, badañ i ekspertyz przeprowadzonych dla sieci jako ca³oœci). Dostêp do eksperckiej wiedzy bran¿owej, dostêp do nowych technologii.

15


LESZCZYÑSKIE SMAKI – sink your teeth into the region! About us The Leszczyñskie Smaki Cluster is an initiative of the Leszno City Council and the local Business Center. It associates entrepreneurs of the food industry and business partners from the south-west area of the Greater Poland region.

Goals

Brand

The main objective of the Cluster is to increase the innovatory profile of enterprises through the cooperation of various companies representing the food industry with business, R&D institutions, universities, local authorities and other enterprises.

Products by Leszczyñskie Smaki are the essence of what is best in the region. They act as Ambassadors of tastes guaranteeing the exceptional quality and traditional character of local products. The confirmation of the uniqueness and the guarantee of high quality is the trade mark ‘Leszczyñskie Smaki’ commonly used for all Cluster’s products.

Our aims comprise the following issues: maintaining and developing effective cooperation between food industry entrepreneurs, business representatives, universities, R&D institutions and local authorities, creation and implementation of marketing strategy of the Cluster, branding of the Leszczyñskie Smaki, increasing the competitiveness and innovatory character of the companies associated in the Cluster through permanent exchange of information and knowledge, especially with universities and R&D institutions, adjusting standards of education in secondary schools and universities to requirements of the food industry companies, improving the economic image of the region.

16


Mission and vision Our paramount mission is to care for maintaining the remarkable taste and traditions of the Leszno region by promoting local products and region among local communities. Achieving this goal must be accompanied by the following crucial principles: Unique taste Cluster’s products have extraordinary, unrepeatable taste. By using traditional recipes we recall warm, joyful moments of our childhood. Everything changes, but the taste remains the same; Regional provenance Cluster’s products are made locally which guarantees their freshness and flavor while launching to stores. We buy local products and so we create employment and support our region contributing to its development; High quality We guarantee supreme quality of our products made according to the reliable, verified methods. We provide only the best ingredients from local suppliers, moreover, we do quality audits.

Benefits Leszczyñskie Smaki Cluster offers to its members many benefits. The most significant are: strengthening of the company’s image by being a part of the network, improving the image and positioning of the company on the local, regional and national market, providing easier access to new markets by promoting the network as a whole, decreasing costs of running a business (through fostering promotion, lower transaction costs, professional consulting, researches and evaluations organised for the network as a whole), facilitating access to expert trade knowledge and new technologies.

Sink your teeth into the region!

17MODA FASHION


BELOVED - ubranka dzieciêce IDEA MARKI Markê BELOVED zaczêliœmy budowaæ w marcu 2012. Jest to miesi¹c naszych „narodzin”. Od samego pocz¹tku przy tworzeniu marki przyœwieca³a nam myœl by zaszczepiæ w Polakach, a zw³aszcza w Polkach, choæ cieñ zainteresowania siê pojêciem bawe³ny organicznej – niestety ma³o znanej. Wa¿n¹ kwesti¹ by³ dla nas równie¿ problem zanieczyszczania œrodowiska jakie powoduje uprawa bawe³ny konwencjonalnej. Niestety tylko u³amek z nas jest œwiadomym tego czym w rzeczywistoœci jest oraz jakie substancje chemiczne zawiera w sobie podkoszulek który ka¿dy ma w swojej garderobie. Jako ludzie pamiêtaj¹cy z czasów w³asnego dzieciñstwa momenty gdy mo¿na by³o napiæ siê wody prosto z leœnego strumyka czy te¿ zerwaæ i zjeœæ bez obaw owoc z przydro¿nego drzewa, chcieliœmy by nasze dzieci te¿ mog³y kiedyœ tego doznaæ.

Wiedzieliœmy jednak ¿e bez zmiany œwiadomoœci innych, to siê nie uda. To jeden z powodów powstania naszej marki. Dzieci i codzienna opieka nad nimi spowodowa³y, ¿e w pewnym momencie sta³o siê dla nas jasne czym chcemy siê zaj¹æ. Bazuj¹c na naszych negatywnych doœwiadczeniach z ubrankami dzieciêcymi – rozci¹gaj¹cy siê materia³ który po pierwszym praniu stawa³ siê szorstki, metki drapi¹ce skórê dzieci, rdzewiej¹ce napy, motylkowe zak³adki na ramionach które powodowa³y powstawanie zbyt du¿ego dekoltu, twarde szwy odgniataj¹ce siê na delikatnej skórze dziecka – to wszystko spowodowa³o ¿e zaczêliœmy szukaæ ubranek które by³y by przeciwnoœci¹ cech opisanych powy¿ej. Niestety odpowiednich ubranek mimo usilnych starañ nie znaleŸliœmy i konsekwencj¹ tego by³o powstanie marki BELOVED. To tak w ramach wstêpu.

18

UBRANKA Nasze ubranka szyte s¹ poza granicami Polski. Dlaczego ? Otó¿ dlatego ¿e w Polsce trudno jest znaleŸæ szwalniê, która mia³a by prawo pos³ugiwania siê certyfikatem GOTS. Dla nas, certyfikat Global Organic Textile Standard jest obligatoryjny i wspó³pracujemy tylko ze szwalniami które maj¹ prawo pos³ugiwania siê nim. Bawe³nê niebielon¹, z której szyjemy kolekcjê 100% beloved baby robi dla nas szwalnia turecka. Co wiêcej, szwalnia posiada certyfikaty GOTS na barwniki którymi barwione s¹ rêkawy i lamówki w naszych ubrankach. To daje 100% bezpieczeñstwa dla wra¿liwej skóry ma³ego dziecka i gwarantuje jakoœæ naszych ubranek. Bawe³na naturalnie kolorowa z której szyjemy kolekcjê TAO roœnie w Chinach. Dlatego te¿ w³aœnie tam szyjemy ubranka. Oczywiœcie szwalnia równie¿ posiada certyfikat GOTS.


Poniewa¿ ubranka BELOVED s¹ doœæ nietypowe na polskim rynku, gdy¿ szyte z bawe³ny która w Naturze wystêpuje w odcieniach be¿u, kremu czy tez zieleni – musieliœmy „wyjœæ” z naszymi produktami do klientów. Nawi¹zaliœmy kontakt z portalami które zajmuj¹ siê eco-tematyk¹ oraz portalami dla mam. Tam opublikowaliœmy kilka artyku³ów, zdecydowaliœmy siê równie¿ na przekazanie mamomblogerkom kilku naszych ubranek do testów. Po kilku tygodniach dostaliœmy opinie i wszystkie jednoznacznie wskazywa³y na wysok¹ jakoœæ materia³u z którego szyjemy nasze ubranka. Mamy pisa³y ¿e ubranka mimo wielokrotnego prania wci¹¿ wygl¹daj¹ jak nowe, kolory (kolekcja: 100% beloved baby) nie spieraj¹ siê, nie blakn¹, ubranka nie rozci¹gaj¹ siê, nie maj¹ problemu z wycinaniem metek (w ubrankach BELOVED metki z rozmiarem s¹ wszyte zewn¹trz ubranka lub rozmiar nadrukowany jest w œrodku). Jak do tej pory nie otrzymaliœmy ani jednego negatywnego komentarza.

19


BELOVED - baby's clothes BRAND IDEA We established the BELOVED brand in March 2012. This is our ‘birth’ month. From the very beginning our idea was to implant in Poles, especially in women, at least the slightest interest for organic cotton, unfortunately still little known. In our opinion another important issue is the problem of environment pollution caused by conventional cotton plantations. Sadly only a fraction of the customers is aware of what in fact is and what chemical substances contains a t-shirt that everyone has in their wardrobe. We remember our childhood days when one could drink water directly from a forest rill or pick and eat an apple from a roadside apple tree without fright. We wanted our children to experience the same, but we knew that without changing other’s awareness it is not possible. This is one of the reasons for setting up our brand. Thanks to our children and everyday child care one day it became clear what we want devote ourselves to.

We had some bad experiences with child clothing – stretching fabric that turned rough after first laundering, scratching tabs, rusted press studs, butterfly shoulder hems that stretch necklines, stiff seams bruising child skin – all those defects urged us to look for clothes that would be just the opposite of the features described above. Well, despite striving we didn’t find anything that would satisfy us and that’s how BELOVED was established. That’s for an introduction

20

CLOTHES Our clothes are sewn abroad. Why? The reason is that in Poland it’s difficult to find a clothing factory having GOTS certificate. The Global O rg a n i c Te x t i l e S ta n d a rd c e r t i f i c a t i o n is obligatory for us, this is why we cooperate only with sewing companies that are authorized to use it. Whitened cotton used in the collection 100% beloved baby is produced for us in Turkey. What is more, this clothing factory is certified with GOTS certificate allowing colourants that we use for dyeing sleeves and pipings. It gives 100% security for the delicate skin of a small baby and guarantees the quality of our products. Naturally coloured cotton of which we produced the TAO collection grows in China and this is where we sew other pieces of clothes. This clothing factory has also GOTS certificate.


BELOVED clothes are quite unusual on the Polish market, because they are made of cotton whose natural colours are beige, creamy or green – that is why we had to “come out” to the customers. We contacted and published articles on web portals that deal with ecology and with those designed especially for mums. We targeted also blogging mums and provided them with some of our products so that they could be tested. After few weeks we received feedback unanimously stating that BELOVED clothes are made of high quality fabrics. Mums claimed that despite laundering clothes looked like new, colours (collection 100% beloved baby) did not wash out nor grow dim, products did not stretch out nor was there need to remove the lab as it’s sewn outside or imprinted inside. Up to now we haven’t received any negative comment.

21


KOIRE - feminine clothes

Od kiedy pamiêtam dzie³a wytwarzane ludzk¹ rêk¹ przejawia³y dla mnie ogromn¹ wartoœæ. W nich bowiem, odnosi³am wra¿enie, dostrzegalnym by³ cz³owiek, jego wyj¹tkowoœæ, wra¿liwoœæ. Szeroko rozumiane rêkodzie³o, a takim kiedyœ by³o równie¿ krawiectwo, stanowiæ zaczê³y istotny œrodek wyrazu dla mojej wyobraŸni. Kilkanaœcie lat temu powsta³a pierwsza kolekcja zatytu³owana KOIRE. Od tamtego, pierwszego prze³omowego momentu, wszystkie ubiory tworzone przeze mnie buduj¹ markê nosz¹c¹ tê nazwê. Dziœ KOIRE to przede wszystkim niepowtarzalne stroje kobiece, które powstaj¹ z pasji, z ci¹g³ego stanu zaciekawienia natur¹, rêkodzie³em, histori¹ mody oraz bogat¹ rzeczywistoœci¹ kobiecych doœwiadczeñ. Ubiory KOIRE nabieraj¹ ostatecznego kszta³tu w kobiecych rêkach. Dziêki temu mo¿liwe jest zachowanie dba³oœci o wykoñczenia oraz unikalnoœæ detali. Powstaj¹ce w pracowni stroje s¹ bowiem wzbogacane autorskimi aplikacjami, zdobieniami, które nadaj¹ im ostateczny niepowtarzalny charakter.

22

KOIRE to ubiory tworzone i szyte na indywidualne zamówienia, ze œwiadomoœci¹ zachowania adekwatnoœci ubioru do potrzeb konkretnej kobiety. KOIRE to tak¿e stroje, które powstaj¹ w bardzo krótkich seriach, niejednokrotnie w pojedynczych egzemplarzach.


Obecnie tworzone ubiory sk³adaj¹ siê na dwie linie, które wyró¿nia rodzaj u¿ytych tkanin „natural line” – to linia strojów, do powstania których wykorzystywane s¹ szlachetne materia³y w 100% naturalne, np. len, surowy jedwab, bambus... „mixed line” – to linia strojów powstaj¹cych z ciekawych tkanin i dzianin posiadaj¹cych w swoim sk³adzie przêdze zarówno naturalne, jak i nie. Wartym podkreœlenia jest, i¿ od tego roku marka KOIRE posiada w swej ofercie unikatowe, rêcznie zdobione, lniane suknie œlubne. Jestem otwarta na potrzeby kobiet i chcia³abym zaznaczyæ, ¿e wiêkszoœæ proponowanych przez KOIRE wzorów jest mo¿liwa do wykonania w ró¿nych wariantach kolorystycznych.

23


KOIRE - feminine clothes

Since I remember handmade objects were of great importance to me. I always had impression that in handiworks it is possible to perceive a human being with all singularities and sensibility. Handicraft in its broad meaning including couture, became a significant means of expressing my imagination. A dozen or so years ago I designed the first couture collection entitled KOIRE. Since this landmark moment all my clothing creations continue to develop the established brand under the same name. Today KOIRE includes unique pieces of feminine clothes that are made with passion and continuous curiosity for the nature, handicraft, history of fashion and the rich reality of female experiences. The final shape of KOIRE clothes is given by female hands, which guarantees application in finishing touches and uniqueness of details. Outfits created in the atelier are embellished with original appliques and decorations that contribute to the final inimitable character of each piece.

24

KOIRE includes clothes designed and made to order with awareness of adjusting them to individual needs of each particular client. KOIRE comprises also short series of outfits consisting often of single items.


Actually KOIRE is composed by two lines of clothes that distinguish by the fabric used in production process. “Natural line” is a collection including clothes made of precious fabrics such as linen, raw silk, bamboo... “Mixed line” comprises clothes made of uncommon textiles and knits of both natural and synthetic fibres. It is worth mentioning that this year KOIRE included into the offer unique, handmade, linen wedding dresses. The atelier is open to new ideas and innovations this is why the majority of designed patterns can be obtained in different colour combinations.

25


mmhm... - moda ekologiczna mmhm to owoc entuzjazmu dla dobrego designu i wszystkiego, co zielone. Jako marka postawiliœmy sobie jeden g³ówny cel. Wszystko, co tworzymy musi byæ zgodne z ekologicznymi zasadami. Czyli nasze koszulki zawsze bêd¹ z bawe³ny ekologicznej lub innego eko-materia³u (np. lyocell, bambus), nasze szale bêd¹ z we³ny czy lnu. Je¿eli w naszej ofercie kiedyœ pojawi siê poliester, to tylko i wy³¹cznie z recyklingu. Dlaczego bawe³na ekologiczna? W przeciwieñstwie do tej konwencjonalnej przy uprawie eko-bawe³ny funkcjonuje ca³kowity zakaz stosowania œrodków chemii rolnej jak pestycydy, herbicydy i sztuczne nawozy. Jest to nies³ychanie istotne nie tylko dla œrodowiska, ale przede wszystkim dla ludzi pracuj¹cych na plantacjach bawe³ny.

POCZ¥TEK: 2009 Od kilku lat mieszkaliœmy („my”, tzn. Ewelina i Adam) w Cork w Irlandii. Pracowaliœmy w ró¿nych miejscach, g³ównie pubach i restauracjach, studiuj¹c Multimedia i okazjonalnie zajmuj¹c siê projektami graficznymi (Ewelina) lub t³umaczeniami (Adam). Idea robienia czegoœ na w³asn¹ rêkê towarzyszy³a nam od zawsze i przeszliœmy przez chyba milion pomys³ów – bo chcieliœmy byæ absolutnie pewni, ¿e kiedy ju¿ siê na coœ zdecydujemy, bêdziemy to robiæ ze szczer¹ pasj¹ i poœwiêceniem. To pewnie wydarzy³o siê, kiedy Adam wzbogaca³ swoj¹ kolekcjê t-shirtów o kolejny „egzemplarz” (có¿, trzeba to powiedzieæ – jest od nich uzale¿niony), albo mo¿e kiedy Ewelina pracowa³a nad jakimœ projektem (ta wersja te¿ jest bardzo prawdopodobna, jako, ¿e robi³a m.in. ulotki dla… firmy robi¹cej koszulki z nadrukiem). Zaczêliœmy zg³êbiaæ temat produkcji koszulek i samej uprawy bawe³ny – a wtedy decyzja o wyborze wy³¹cznie bawe³ny organicznej by³a

26


ju¿ naturaln¹ konsekwencj¹ i jedyn¹ dopuszczaln¹ opcj¹. No wiêc – kiedy idea stworzenia nowej marki eko-dizajnerskich t-shirtów zosta³a wyartyku³owana – to by³a prawdziwa Eureka: -„A wiêc… bêdziemy robiæ koszulki z bawe³ny organicznej z wyj¹tkowymi nadrukami…?” -„mmhm…”

OBECNIE… mmhm dzia³a g³ównie jako sklep internetowy mmhm.eu. Jesteœmy na liœcie ekologicznych marek na stronie Dobrych Zakupów (lista polskich eko – producentów), napisa³o o nas kilka blogów, ale rozpoczêliœmy te¿ dzia³ania w „realu”. Wyjazd na targi mody, gdzie mo¿na bezpoœrednio spotkaæ siê z klientami jest nie do przecenienia. W przysz³oœci chcielibyœmy oczywiœcie poszerzaæ nasz¹ ofertê, ale i ¿yczylibyœmy sobie lepszej dostêpnoœci materia³ów na polskim rynku (jak na razie bawe³ny ekologicznej praktycznie nie ma, trzeba j¹ sprowadzaæ z zagranicy, produkcja lnu spada, a dobra 100% we³na jest g³ównie z W³och) i wiêkszej œwiadomoœci spo³ecznej.

27


mmhm... - organic fashion mmhm is a fruit of enthusiasm for good design and everything that is green. As a brand, we have one main goal: everything we create must be in accordance with ecological principles. That’s why our t-shirts will always be made of organic cotton or other eco-material (eg. lyocell, bamboo), our scarves are woolen or linen. If we decide to include to our offer polyester, it will be recycled only. Why organic cotton? In contrast to the conventional one, the cultivation of eco-cotton is completely free of the use of agricultural chemicals such as pesticides, herbicides and artificial fertilizers. It is extremely significant not only for the environment, but also for the people working on cotton plantations..

BEGINNING: 2009 For several years we (that is Ewelina and Adam) have lived in Cork, Ireland. We worked in different places, mainly pubs and restaurants, studying Multimedia and occasionally engaging in graphic designs (Ewelina) or doing some translations (Adam).The idea of doing something on our own has always been with us and we went through about million ideas, because we wanted to be absolutely certain that when we decide to do something, we will do so with sincere passion and dedication. This probably happened when Adam added another item to his t-shirt collection (well, it must be said – he is a complete tee-addict), or maybe when Ewelina was working on some project (this version is even more likely to be true, as at some stage she was doing leaflets for ... a t-shirt company). We started to study in detail the production of t-shirts and cotton itself - and then the decision to choose only organic cotton was just a natural consequence and the sole acceptable option.

28


So - when the idea of creating a new brand of eco designer t-shirts has been articulated - it was like pure Eureka: - "So ... we do organic cotton t-shirts with unique prints ...?” - "Mmhm ..."

NOW… mmhm acts mainly as an on-line shop (mmhm.eu). As one of Polish eco-brands we are featured on “Good Shopping” site (www.dobrezakupy.ekonsument.pl ), moreover, some internet blogs decided to write about us. But we also started to act in the “real” world. Our very recent visit to eco-fashion fairs where we had a chance to talk to our customers directly, was an extraordinary experience that we truly appreciated. In the future, we want to expand our offer, but we also would be very happy to see eco-friendly materials being more accessible on the Polish market (as for the moment organic cotton is practically non-existing in Poland, production of Polish linen is declining and good quality natural woolen fabrics are available mainly from abroad). And what is even more important: we are really looking forward to seeing some increase of environmental awareness of the Polish society.

29DESIGN


ECOMATERIA NOTsoFAST LUFFI

Ryan Frank siedzisko Enzo

Damska torebka z pas贸w samochodowych

30


Ekologiczne radio Cube Wooden

31


LUFFI W czerwcu tego roku powo³a³am do ¿ycia markê ekologicznych poduszek: luffi. Dekoracyjne poduszki luffi to poszewki z organicznej bawe³ny certyfikowanej przez GOTS, wype³niania Ingeo™, pochodzenia naturalnego, drewniane guziki, grafiki nanoszone tuszami z certyfikatem Oeko-Tex Standard 100® oraz ponadczasowy design. Poduszki s¹ nie tylko niezwykle dekoracyjne, ale te¿ bardzo wygodne i z powodzeniem mo¿na je wykorzystaæ do spania. Zyskuj¹ co raz to nowych zwolenników i mam nadziejê, ¿e jako pierwszy w 100% polski i w 100% ekologiczny produkt na stale zagoszcz¹ na naszym rynku.

Wype³nienie przyjazne naturze U¿ywamy wype³nieñ pochodzenia naturalnego uzyskiwanych w 100% z corocznie odnawialnego surowca jakim jest kukurydza. Wype³nienia Ingeo™ s¹ wyj¹tkowo puszyste, ciep³e, hypoalergiczne, niezwykle miêkkie, a jednoczeœnie odporne na zgniecenia i ³atwe w u¿ytkowaniu. Ulegaj¹ biodegradacji. Ekologiczne nadruki luffi design Wyj¹tkowe, autorskie projekty wykonujemy przy u¿yciu wodnych tuszy ekologicznych, nie zawieraj¹cych substancji szkodliwych dla zdrowia - certyfikat Oeko-Tex® Standard 100. Unikalne po³¹czenie optymistycznych projektów z miêkkimi, niewyczuwalnymi i trwa³ymi nadrukami podkreœli wyj¹tkowoœæ Twojego domu. pakowane z mi³oœci¹ Pude³ko zaprojektowaliœmy tak, by mog³o byæ s³u¿yæ do przechowywania drobiazgów, bi¿uterii, czy prasy. Wykonaliœmy je z wysokiej jakoœci przetworzonej tektury, która ulega biodegradacji. Zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce Przyci¹gaj¹ce wzrok, ekologiczne nadruki na piêknych, naturalnych tkaninach organicznych stanowi¹ idealny dodatek do dekoracji Twojego domu. Zaprojektowane i rêcznie wykonane w Polsce, poduszki dekoracyjne Luffi s¹ unikalne i przekazuj¹ nasz¹ radoœæ z ¿ycia.

O NAS Stworzone z mi³oœci do natury W 100% ekologiczne poduszki ozdobne. Miêkkie, naturalne, o oryginalnym designie. Ekologiczna bawe³na Poszewki naszych poduszek tworzymy z trosk¹ o œrodowisko naturalne wykorzystuj¹c ekologiczn¹ bawe³n¹ certyfikowan¹ przez GOTS. Dziêki temu, ¿e organiczna bawe³na nie jest poddawana procesom chemicznym nie tylko nie wywo³uje alergii i podra¿nieñ, ale tak¿e jest zdecydowanie bardziej wytrzyma³a ni¿ tradycyjna. Poszewki szyte s¹ z najwy¿sz¹ starannoœci¹ i zapinane na drewniane guziki. Dzielnie znosz¹ pranie w pralce.

32


ECOMATERIA NOTsoFAST LUFFI ECOMATERIA CONCEPT STORE promotes design that respects the environment and consciously uses natural resources. In its offer you may find a wind range of carefully selected ecodesign products including those made of recycled materials as well as those produced with the use of natural, ecologic fabrics without toxic substances. The store offers many fashionable accessories: bags made of inner tubes, car seatbelts, ecologic t-shirts and wallets, but also designer furniture, bamboo bowls, wooden radios or clocks made of old vinyl discs. The web page of the store: www.ecomateria.pl and its fan-page on Facebook: http://www.facebook.com/ecomateria

eco-friendly way: by recycling (OVETTO waste segregation trash bins), upcycling (bags made of inner tubes or car seatbelts) or using ecomaterials produced without toxic substances (ENZO Ryan Frank seat made of certified spruce wood covered with natural wood stain or EKOBO bamboo utensils).

Ryan Frank seat Enzo

Women bag made with car seat belts

Ecomateria cares for the place we are living that is why we promote design that respects the environment and consciously uses natural resources. We like beautiful objects, uncommon gifts, unusual solutions and energy generated by happy people. Arranging space for our children and for ourselves, we aim for new ideas and ecological solutions without, though, giving up functionality nor beauty. Products offered in the store are carefully selected. If you buy them, you may be sure they were made in a responsible,

The store assortment to a large extent consists o f ob j e c t s p ro d u c e d l o c a l l y i n s m a l l manufactures. For example, wooden radios are imported from an Indonesian village where they are produced by thirty craftsmen employed according to Fair Trade norms by a radio designer Singgih S. Kartono. Similar production chain concerns bamboo utensils by EKBO: handmade bowls, spoons, trays, cups and other kitchen and bath goodies are hand made in Vietnam. Before a product is included into the store’s offer, I carefully analyse many factors, such as: traditional methods of production, fair remuneration and conditions of work, ecological and recyclable materials, limitation of detrimental influence on the environment.

33


The idea to create Ecomateria originated in a growing need for promoting conscious purchasing. I wanted to gather fashionable accessories, furniture, kitchen and bath utensils, lighting… all those elements that create the character of a house we live in, and are ecological, which distinguish them from products offered in other stores.

In order to reduce the negative influence of the economic activity, I participate in the “CZAS NA LAS” project run by Aeris Futuro Foundation. I assign part of my revenues to the forestation of Lesser Poland voivodeship – this is how I contribute to decreasing of the climate footprint of Ecomateria.

Bedside lamp Ecological radio Cube Wooden

THE IDEA After almost a year long search and careful selection of products I created Ecomateria. The Concept Store was designed as an online shop accessible to clients all over Poland, but I am dreaming about opening a physical store. If I manage, it won’t be just a store where you can only watch and test our products. I would like to create a coffee shop which would offer teas and coffees from certified plantations and would become an incubator for ecological initiatives. I do believe that along with the increasing consciousness of consumers and thanks to campaign “Buy Responsibly” organized by the Polish Green Network, ecological shops will attract loyal customers. Environment friendly assortment, focus on reusing packaging, using recycled paperboards are some of the rules of Ecomateria “green code”. However, an online shop couldn’t function without a storeroom, servers, computers, telephone, spedition companies...

34

NOTsoFAST Last year I initiated the NOTsoFAST project whose aim is to promote responsible fashion and SLOW life rhythm. Using the most popular piece of clothing – t-shirts – and collaborating with Polish illustrators, we have prepared a collection of eco-t-shirts. Apart from ecological fabrics, they outstand by original design, high quality and conscious production. We want to promote reasonable consumption by selling a t-shirt that will not deteriorate while washing, go out of shape nor become outmoded in a few months’ time, thus can be worn for a long time.


LUFFI In May 2012 I created Luffi: a brand of ecological cushions. Decorative cushions Luffi means: pillowcases made of organic cotton certified by GOTS, natural filling Ingeo™, wooden button closure, imprints made with certified inks (OekoTex Standard 100®) and ageless design. Luffi cushions are decorative and very comfortable – try not to catch forty winks on it! Our product is becoming increasingly popular and I hope that soon will become a stable brand on the market as a 100% Polish and 100% ecological handiwork.

Nature friendly filling We use natural filling obtained from corn – material renewable annually in 100%. Ingeo™ fillings are exceptionally fluffy, warm, hypoallergenic, soft and resilient to folding. What is more, they are biodegradable. Luffi design eco-imprints Exclusive, original projects are made with ecological water inks without noxious substances (certificate Oeko-Tex® Standard 100). Unique composition of optimistic images and soft, intangible and resilient imprints will accentuate the exceptional character of your house. Packed out of love Uncommon packaging was designed to allow you using it as a storage for small objects, jewellery or journals. It is made of high quality recycled biodegradable paperboard. Designed and made in Poland. Eye-catching eco-imprints on beautiful, natural organic fabrics are an ideal decorative accessory in your house. Designed and hand made in Poland, Luffi cushions are a unique piece of handiwork that transmits our joy of life.

ABOUT US created with love for nature 100% ecological decorative cushions: soft, natural, designer Organic cotton Lining is produced with respect to the natural environment: we use ecological cotton certified by GOTS. Organic cotton is not treated with chemical substances, this is why it does not cause allergies nor irritations and is much more resilient than traditional cotton. Pillowcases are sewed with greatest diligence and have wooden button closure. They do not deteriorate while machine washing.

35


KALIMBA - zabawne zabawki do zabawy Czym jest i dok¹d zmierza nasza zabawa w Kalimbie? Nazywam siê Natka Luniak. Jestem mam¹ Helenki. To dla niej powsta³a Kalimba. Zaczê³am robiæ zabawki dla Heli, a poniewa¿ Helci spodoba³y siê, postanowi³am robiæ je te¿ dla innych dzieci.

Projektujê zabawki, bo dobry dizajn rzeczy dla dzieci jest bardzo potrzebny. Dzieciom – bo lubi¹ obcowaæ z ³adnymi przedmiotami. I rodzicom – ¿eby lubili siê z dzieæmi bawiæ. Bo bycie z dzieæmi poszerza horyzonty, pomaga dostrzec fragmenty rzeczywistoœci do tej pory niewidoczne lub zapomniane.

Kiedyœ w moim domu pojawi³a siê kalimba – tajemniczy instrument o koj¹co-weso³ym brzmieniu. Wiedzia³am od razu, ¿e jego nazwa idealnie pasuje do moich zabawek – brzmi tak czule i miêkko. Kalimba zosta³a patronem pracowni. Przynios³a te¿ pomys³ na instrumenty muzyczne w kolekcji Kalimby. Muzyka to fantastyczna zabawa.

Moje zabawki rodz¹ siê ze wspomnieñ dzieciñstwa mojego, mojej Mamy i Babci. Jak dawne zabawki, robione s¹ z drewna, naturalnych materia³ów, rêcznie szyte, wycinane, malowane.

36

Pracuj¹c z zabawkami, pielêgnujê w sobie dziecko. Dlatego mój ulubiony w dzieciñstwie owoc – przekrojony na pó³ czerwony arbuz – po³¹czy³am z kalimb¹. Tak powsta³o logo zabawek, pracowni i idei. Bo arbuzowa Kalimba to nie tylko zabawki. One s¹ punktem wyjœcia, inspiracj¹ do dalszej zabawy: warsztaty, przedstawienia, bajki-opowiadanki, kawiarnia Kofifi… dla dzieci i dla rodziców! Dok¹d nas zaprowadzi zabawa? Zobaczymy...


KALIMBA - funny toys to have fun with What kind of things do we do? What is our purpose? My name is Natka Luniak. I’m Hela’s mother. I have created Kalimba for her. I started making toys for Hela and since Hela really liked them, I decided to make them for other children too.

My ideas for the toys come from the memories connected with childhood, my own, my mother’s and my grandmother’s. Like old toys, my toys are made of wood and natural materials; they are handsewn, hand cut and hand painted.

I design toys because children need good design. Children need it because they like to be surrounded by nice objects. And parents need it too so that they could enjoy playing with their children. Spending time with children broadens our horizons and helps us to see the fragments of reality that might have been forgotten or invisible.

One day someone brought a kalimba to my house – it was a mysterious instrument that produced a mixture of soothing and joyful sounds. Thus Kalimba became the patron of the atelier. It was also an inspiration for Kalimba music instruments collection. Making music is a great fun. By working with toys I’m developing a child in myself. Hence I have married kalimba with the favourite fruit of my childhood – a red watermelon cut in half. That is how the logo of my toys, my atelier and my idea was created. Watermelon-like Kalimba does not only mean toys. Toys are just a starting point and inspiration for plays such as workshops, performances, stories to be told, the Kofifi coffee house... Both for children and their parents. Where will our play lead us to? We’ll see...

37


NOBO DESIGN - no bo design siê liczy

O NAS Aleksandra Piêta oraz Piotr Wiœniewski s¹ absolwentami wzornictwa na krakowskiej ASP. Od 2009 roku pracuj¹ wspólnie pod nazw¹ NOBO design. Wielokrotnie nagradzani w ogólnopolskich i miêdzynarodowych konkursach, m.in., 1 i 2 nagroda w konkursie na projekt mebli tapicerowanych dla KOMPLET PLUS, 2 nagroda w konkursie wzornictwa przemys³owego „Projekt Arting 2010”, 3 nagroda w ogólnopolskim konkursie „Pami¹tka z Polski”, wyró¿nienie w konkursie „make me! 2010” podczas Festiwalu £ódŸ Design, 2 nagroda w ogólnopolskim konkursie „M³odzi na start”.

38

W swoich projektach próbuj¹ odkurzaj¹c stare, proponowaæ nowe. Dziwne, ciekawe, ³adne, niebanalne, ale zawsze jakieœ… To próba znalezienia równowagi pomiêdzy gin¹c¹ tradycj¹, a nowoczesnym projektowaniem. To walka z nud¹, kopiowaniem i tandet¹. Przedmiot traktuj¹ po ludzku, wychowuj¹ nieszablonowo, ale funkcjonalnie. Nieustanne poszukiwanie nowych inspiracji, form i rozwi¹zañ, a tak¿e du¿e poczucie humoru rodzi projekty o mocnej osobowoœci, które nie boj¹ siê komentowaæ rzeczywistoœci. No bo design to w koñcu wa¿na sprawa.


39


NOBO DESIGN - design matters

ABOUT US Aleksandra Piêta and Piotr Wiœniewski graduated from design studies at the Academy of Fine Arts in Cracow. They have worked together since 2009 as NOBO design. They were awarded in many national and international competitions, among others: I and II award for upholstered furniture won by the project KOMPLET PLUS, II award in industrial design competition “Projekt Arting 2010”, III award in the national competition “Souvenir from Poland”, special mention in the “make me! 2010” competition during £ódŸ Design Festival, II award in the national competition “M³odzi na start”.

40

In the projects they try to dust off the old, propose the new. Strange, curious, pretty, uncommon, but always distinctive. NOBO design is an attempt to counterbalance perishing tradition and modern design. It’s a fight against boredom, copying and gubbins. Piêta and Wiœniewski have a human approach to every object, they bring it up in unconventional yet functional way. Constant search for new inspirations, forms and solutions, as well as a good dose of sense of humour bring to life projects with strong personality that are not afraid of commenting the reality. Because after all design IS an important matter.


41


POLISH POLAND - z mi³oœci do designu, z mi³oœci do Warszawy i Polski

Polish Poland powsta³o dla tych, którzy przyjechali pierwszy raz i szukaj¹ pami¹tki. Dla tych, którzy kolekcjonuj¹. Dla tych, którzy po prostu lubi¹ posiadaæ ³adne rzeczy. Wiemy za co mo¿na lubiæ Polskê. I chcemy to pokazaæ! Co warto zobaczyæ, z czego mo¿na siê œmiaæ. A co jest urocze. Zagl¹damy w oczy s³owiañskiej duszy, która odzwierciedla nasze miejsce na ziemi. Obecnie wzrok skierowaliœmy na stolicê. Warszawa to piêkne miasto! Jej urok kryje siê w ró¿norodnoœci, ka¿da dzielnica jest inna – ma w³asny charakter i atmosferê. Nie wiemy dlaczego Warszawa ma tak¹ z³¹ opiniê, mo¿e dlatego, ¿e jest jeszcze nieodkryta? W kolejnych kartkach chcemy pokazaæ ludyczn¹ stronê tego miasta.

42

Pocztówki to najprostszy sposób dzielenia siê dobrymi wspomnieniami. Lokalnymi smakami, zdarzeniami, atrakcjami, symbolami. Nasze kartki sygnalizuj¹ dobre emocje. Chcemy ¿eby zauwa¿ali je turyœci i mieszkañcy miasta. Te kartki s¹ dla wszystkich. Wszystkie kartki s¹ autorstwa absolwentki Wzornictwa Przemys³owego warszawskiej ASP Delfiny Petkow.


POLISH POLAND - out of love for design, out of love for Warsaw and Poland

Polish Poland was created for those who come to Poland for the first time and are looking for a souvenir. For those who collect things or those who simply like to be surrounded by pretty objects. We know what you can appreciate Poland for. Thus we want to show it! We want to display things one should see, things that make you laugh. Things that are simply cute. We look deep into the eyes of Slav soul that reflects our place on Earth.

Postcards are the easiest way to share good memories, local flavours, events, highlights, symbols. Our cards symbolize good emotions. We would like tourists and Warsaw inhabitants to pay attention to them. These cards are for everyone. All works are designed by Delfina Petkow, graduate from the faculty of design at the Warsaw Academy of Fine Arts.

Actually we direct our attention to the capital. Warsaw is a beautiful city! Its charm stems from its diversity, each district is different – has its own character and ambience. We don’t know why Warsaw has such a bad reputation, maybe because it is still undiscovered? In each of our cards we want to demonstrate the ludic side of Warsaw.

43


REFRE / RESET

meblarnia refre

reset art & design point

Pracownia dzia³a na rynku od 2007r. Receptura refre to wielosk³adnikowy proces: barwienia kszta³tów i wnêtrz, odkszta³cania barw i przyzwyczajeñ. Zbieram, odnawiam, przetwarzam i projektujê meble i nie tylko.

Showroom refre powsta³ w kwietniu 2011r. Reset to wyj¹tkowy, wnêtrzarski punkt na mapie Warszawy. Reset to showroom refre, sklep, galeria, miejsce s¹siedzkich pogawêdek i mi³ych doznañ estetycznych. W resecie kupicie m.in.: unikatowe meble refre (te po renowacji) i te zaprojektowane od nowa. £adne i ciekawe rzeczy dla siebie i do domu, prezenty dla bliskich, kreatywne zabawki dla dzieci, grafiki i obrazy niszowych artystów, dizajnersk¹ ceramikê, francuskie œwiece, torby, poduszki i stare plakaty.

Specjalnoœæ refre, to maria¿ oldschoolu z nowoczesnoœci¹. Lubiê likwidowaæ dusznoœæ i bezdusznoœæ wnêtrz. Wspieram rodzimych rzemieœlników.

Od czasu do czasu obejrzycie tu wystawê, posiedzicie w wygodnym fotelu, przewertujecie ciekawe albumy i aktualne numery polskich i zagranicznych pism wnêtrzarskich, zerkniecie na wzorniki tkanin tapicerskich, wypo¿yczycie meble i gad¿ety do sesji fotograficznych, zjecie domowe ciasteczka.

Reset stawia m.in. na: ciekawych twórców, krótkie, limitowane serie, jakoœæ, unikatowoœæ, recykling, retro i przyjazn¹ atmosferê. W ofercie resetu znajdziecie produkty i obiekty polskich i zagranicznych marek, projektantów/grup projektowych i artystów. Lubimy zwierzêta i dzieci. Trzymamy fason. Promujemy rodzimy twórców, przyzwoitoœæ i dba³oœæ o œrodowisko, integrujemy lokaln¹ spo³ecznoœæ . S³owem USTAWIAMY WNÊTRZA NA NOWO !

44


NASZE PROJEKTY: Ba³agan na strychu czyli pora na: szlifowanie charakteru czyszczenie spojrzenia odœwie¿anie pamiêci "Ba³agan na strychu" to efekt wspó³pracy mentalno-graficznorêkodzielniczej. Podjêliœmy próbê stworzenia kilkupoziomowej fuzji rozmaitych, sprzecznych na pierwszy rzut oka elementów. Po³¹czyliœmy w ca³oœæ: soczyste barwy, gry s³owne, rozwi¹zania konstrukcyjne, kszta³ty typograficzne, techniki renowacyjne. Ba³agan na strychu to projekt, który nak³ania do odwiedzin i porz¹dków na strychach naszych g³ów. W sk³ad ka¿dego zestawu wchodz¹: oryginalne krzes³o z lat 60 poddane ca³kowitej renowacji (siedzisko tapicerowane, nó¿ki bukowe o charakterystycznym, sto¿kowym kszta³cie) oraz stolik kawowy "tripod", wytworzony wspó³czeœnie od podstaw, ca³kowicie rêcznie (blat z mdf z nadrukiem solwentowym, sto¿kowe nó¿ki z drewna bukowego). projekt refre & stilographics 2009

Ludowe LUDWIKI czyli LUDoWIaKI ! Podhalañski pasiak w nowej funkcji : 100% owczej, barwionej we³ny kontra bukowe krzes³a z lat 60 ! Ca³oœæ poddana odœwie¿aj¹cej metamorfozie. W zestawie kawowy trójnóg "jajo" w tradycyjnej czerwono-zielono-¿ó³tej kolorystyce nó¿ek. folklor is alive, isn't it?! projekt refre 2010

Uszak Uszak to wyj¹tkowy fotel z "uszami"! Jest du¿y i komfortowy, idealny do s³uchania radia, czytania, drzemki czy karmienia dzieci. Wielbicielom seansów domowych - godnie zast¹pi fotel kinowy. Uszak jest wytwarzany wspó³czeœnie i ca³kowicie rêcznie (od podstaw) przez zaufanych fachowców od tradycyjnego rzemios³a. Uszak jest dostêpny w dowolnym wybranym przez Was kolorze (obicie + wybarwienie nó¿ek + guziki). Uszak to robiony z dala od przemys³owej taœmy, unikatowy fotel, który gwarantuje cenne chwile relaksu.Usi¹dŸ w Uszaku i us³ysz swoje myœli! :) projekt refre 2011

45


REFRE / RESET

refre furniture point

reset art & design point

The atelier was established in 2007. The refre recipe comprises multicomponent process: colouring of shapes and interiors, deforming of colours and habits. I collect, renew, transform and design furniture and other objects.

reset is the refre showroom opened in April 2011. It’s a unique place on the map of Warsaw dedicated to interior design. Reset is a showroom, store, gallery, place of neighbour gatherings and pleasant aesthetic experiences. In reset you may buy among others: unique pieces of refre furniture (renovated and newly designed); pretty and uncommon little things for you or your home, gifts for yours relatives, creative toys for children, graphics and paintings of niche artists, designer ceramics, French candles, bags, cushions and old posters. From time to time you may visit an exposition, sit in comfortable armchair and page through some interesting albums or newest issues of Polish and foreign interior magazines, you can have a look at patterns of upholstery fabrics, rent a piece of furniture or other objects for a photographic session, finally you can eat some homemade cookies.

The forte of refre is the mixture of old-school and modernity. I like to eliminate stuffiness and heartlessness of interiors. I support vernacular craftsmen.

Reset promotes interesting designers, short, limited editions, quality, uniqueness, recycling, retro and friendly ambience. Our offer includes objects and handicrafts of Polish and foreign designers, designer collectives and artists. We like children and animals. We are up to the mark. We promote vernacular creators, decency, respect for the environment. We integrate the local community. In short: WE RETHINK ALL INTERIORS.

46


OUR DESIGNS: Mess in the attic It’s time for: polishing the character cleaning the perception refreshing the memory „Mess in the attic” is a result of intellectual-graphic-handcraft cooperation. We attempted to create a multidimensional fusion of diverse, at first sight opposite elements. We combined: juicy colours, word games, structural solutions, typographical shapes, renovation techniques. Mess in the attic is a project that encourages us to visit and set in order the attics of our minds. Each set is composed by: original renovated chair from the 60. (upholstered seat, cone-shaped feet made of beech) and handmade “tripod” coffee table produced recently (MDF leaf with solvent varnish, cone-shaped feet made of beech). projekt refre & stilographics 2009

LUDoWIaKI – folk style Louis XIV inspired chairs 100% coloured lambswool versus beech chairs from the 60.! A combination subject to a refreshing metamorphosis. The set includes tripod egg-shaped coffee table with traditionally red, green and yellow coloured feet. Folklore is alive, isn't it?! projekt refre 2010

Uszak Uszak is a unique armchair with ‘ears’! It’s big and comfortable, ideal for listening to the radio, reading, having a nap or feeding children. It will perfectly replace a cinema seat for all amateurs of watching movies at home. Uszak is 100% handmade by trusted experts in traditional craft. It is available in chosen colours (upholstery, feet and buttons). Uszak is produced independently of massive production chains, in single items. It guarantees precious moments of leisure. Sit down in Uszak and listen to your thoughts! projekt refre 2011

47


STRZECHA DESIGN - design spod strzechy Strzecha Design narodzi³a siê w roku 2010. By³a to naturalna konsekwencja naszej (Ani i Micha³a) fascynacji folklorem i rêkodzie³em ludowym. Jednak ca³a przygoda z odkrywaniem elementów kultury tradycyjnej trwa ju¿ znacznie d³u¿ej.

Wszystko zaczê³o siê podczas wycieczek rowerowych. Eksploruj¹c okolice miasteczka, z którego pochodzê, doœæ czêsto natrafia³em na opuszczone gospodarstwa. Zawsze mia³em przy sobie aparat fotograficzny, stara³em siê wiêc dokumentowaæ odchodz¹cy œwiat, zaklêty w motywach zdobniczych starych drzwi, makatek czy te¿ obrazów religijnych zawieszonych w pustych wnêtrzach. Teraz myœlê, ¿e nieœwiadomie uprawia³em rodzaj amatorskiej etnografii. Kolory i formy, które spotyka³em, budowa³y moj¹ wra¿liwoœæ estetyczn¹. Jednoczeœnie zacz¹³em zastanawiaæ siê, jak przetransponowaæ tê czasem i siermiê¿n¹ estetykê na coœ nowego, na formê, która przemówi do wspó³czesnego odbiorcy.

Podczas jednej z wycieczek trafiliœmy do starej, opuszczonej chaty krytej strzech¹. Jak siê okaza³o, dom by³ na sprzeda¿. W³aœciciel od dawna mieszka³ w innym miejscu. Wiedzieliœmy ju¿ oboje, ¿e to miejsce musi byæ nasze. Jego znalezienie sta³o siê impulsem do oficjalnego rozpoczêcia dzia³alnoœci i wytwarzania rzeczy inspirowanych folklorem oraz kultur¹ tradycyjn¹, w takim miejscu, pod strzech¹ – st¹d nazwa Strzecha Design.

48

Kilka lat temu w Polsce pojawi³ siê nowy trend – etnodizajn. Myœlê, ¿e nasza twórczoœæ siê w niego wpisuje, choæ nigdy nie myœleliœmy o tym, co wytwarzamy, w kategoriach designu. Dla nas jest to po prostu tworzenie przedmiotów inspirowanych folklorem, czerpanie ze Ÿród³a, jakim jest kultura tradycyjna z ca³ym jej niewyczerpanym zasobem motywów, ozdób i ornamentów, które warto ocaliæ od zapomnienia.

W naszych twórczych poszukiwaniach nierzadko staramy siê odwo³ywaæ do wiedzy etnograficznej, która pozwala nam lepiej zrozumieæ szeroko rozumian¹ sztukê i rzemios³o ludowe. Naszym pragnieniem jest pokazanie wspó³czesnym odbiorcom, ¿e ta tradycja wci¹¿ jest ¿ywa. Uwa¿amy, ¿e mamy wp³yw na to, w jakim œwiecie mo¿emy ¿yæ – w œwiecie piêknych i niepowtarzalnych przedmiotów, które czekaj¹ na ponowne odkrycie.


O poduszkach – Ania: Moja fascynacja folklorem zaczê³a siê ju¿ w dzieciñstwie. Zaszczepi³a mi j¹ Babcia – moja pierwsza nauczycielka haftu. Staram siê, aby moje poduszki mia³y niepowtarzalny charakter; chcê, aby sprawdza³y siê zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych wnêtrzach.Komplementuj¹ je osoby doros³e, ale równie¿ dzieci, co szczególnie cieszy.

O grafikach – Micha³: Tworzone przeze mnie grafiki w prostej linii odwo³uj¹ siê do wycinanek ludowych, jednak do ich tworzenia u¿ywam komputera i nadajê im bardziej ilustracyjny charakter. Siêgam po motywy przyrodnicze, tematy zwi¹zane ze œwiêtami czy obrzêdami ludowymi. Czasami zabarwiam je grotesk¹, ka¿¹c bohaterom grafik zamieniæ siê rolami – jak zaj¹c ze strzelb¹ goni¹cy myœliwego.

49


STRZECHA DESIGN - design from under the thatch Strzecha Design was established in 2010 as a natural consequence of our fascination with folklore and folkloric handicraft. However, our adventure of exploring elements of traditional culture lasts much longer.

Everything started during our bike excursions. Exploring surroundings of my hometown I bumped frequently into abandoned households. I always had my camera with me so I tried to document and preserve the passing by world, enchanted in decorations of ancient doors, tapestries or folk religious paintings hanging in empty interiors. Now I think that I was then practicing sort of subconscious amateur ethnography. Colours and forms that I discovered constructed my aesthetic sensibility. Simultaneously I started to wonder how to introduce that sometimes even rough aesthetics into something new, into a form that will appeal to modern audience.

During one of our excursions we came across an abandoned thatched roof hut. I turned out that the house was on sale and the owner has been living elsewhere for a long time. We knew immediately that this place had to be ours. Its discovery became a stimulus to launch officially our activity and to start production of objects inspired by folklore and traditional culture, in that very place, beneath this thatched roof that gave name to our project – Strzecha Design.

Few years ago we observed in Poland the rise of a new trend – ethno-design. I think that our activity inscribes into this trend, although I have never thought about our production in terms of design. For us it is simply creating objects inspired by folklore, reaching the fount of traditional culture with its abundant range of motifs, adornments and ornaments that are definitely worth preserving.

In our creative researches we tend to refer to ethological knowledge that helps us to understand better folk art and handicraft. Our wish is to present to the contemporary audience that this tradition is still actual. We believe that we can influence the world we are living in – be that the world of beautiful, unique objects waiting for being rediscovered.

50


Cushions - Ania Folklore mesmerized me already when I was a little girl. It was injected by my grandma who first taught me embroidery. I do my best to make each cushion a unique piece of handiwork. I want to design them so that they could suit both traditional and modern interiors. My cushions are appreciated not only by adults, but also by children, which delights me even more.

Graphics - Micha続 Graphics designed by me directly evoke folk art of papercutting, but to create them I use a computer and shape them into more illustrative forms. Natural forms, holidays and folk traditions are motifs that inspire me the most. Sometimes I shade them with grotesque, obliging characters to switch their roles like in the case of a rifle in hand hare running after a hunter.

51


GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIPS ’Sustainable urban living – Let’s learn from urban lifestyle’ 2011-1-HU1-GRU06-03645 5


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.