Page 67

ซึง่ ได้อธิบายถึงศักยภาพของเชือ้ ราบางประเภท และธนาคารจุลินทรีย์ที่สะสมไว้กว่า 50,000 สายพันธุ์ บริษทั จึงมีความสนใจทีจ่ ะนำ�เอาเชือ้ จุลินทรีย์ไปใช้ในการหมักอาหารสัตว์เพื่อให้มี คุณภาพมากขึ้น เพื่อเป็นวัตถุดิบทางเลือก ใน ช่วงที่วัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์แพงขึ้น และขาดแคลน เราก็มองหาแหล่งโปรตีนหรือ วิธกี ารอืน่ ๆ ทีจ่ ะได้โปรตีนตามความต้องการ”

introduced us to the potential of fungi, as well as BIOTEC Microbe Bank which holds over 50,000 strains. We had an interest in employing microorganisms into feed fermentation in order to enhance the quality. It could be an answer to high price and scarcity of raw materials. We are looking for new protein sources or ways to obtain protein required.” Emerging Research

งานวิจัยที่เกิดขึ้น ความร่วมมือกับไบโอเทคคือการหมักกาก ปาล์มในอาหารสัตว์ เริม่ จากการทีโ่ ดยปกติกาก ปาล์มทีเ่ รานำ�ไปใช้ในอาหารสัตว์นนั้ นำ�ไปใช้ได้ ในปริมาณทีไ่ ม่มากนัก เนือ่ งจากมีขอ้ จำ�กัดทาง ด้านคุณค่าทางโภชนาการ แต่กากปาล์มเป็น แหล่งไฟเบอร์ทดี่ แี ละราคาถูก หมูกเ็ หมือนคน เวลาทีใ่ กล้คลอดไม่ควรท้องผูก เพราะจะมีผล เรือ่ งการดูดซึมสารทีไ่ ม่ดใี นลำ�ไส้ใหญ่กลับไปใน กระแสเลือดแล้วส่งผลต่อลูกสุกร ดังนัน้ แม่หมู จึงต้องการอาหารที่มีกากใย เนื่องจากรำ�สกัด มีราคาแพงและมีการขาดแคลนบ้างในบางครัง้ จึงได้มีแนวคิดว่าจะทำ�อย่างไรให้กากปาล์มมี สารที่เป็นพิษต่อหมูน้อยลง ในขณะเดียวกัน ก็ทำ�ให้โปรตีนและกรดอะมิโนสูงขึ้น ถ้าเราทำ�ได้กจ็ ะสามารถใช้กากปาล์มเป็น แหล่งวัตถุดบิ ทีใ่ ห้กากใยในราคาทีไ่ ม่แพงได้ โดย เราจะเลีย้ งเชือ้ ราให้โตในกากปาล์มก่อน โดยเชือ้ ราจะสามารถผลิตเอนไซม์หลายชนิดเช่นแมน นาเนส (Mannanase) เพื่อไปย่อยโครงสร้าง ของกากปาล์มให้เล็กลง และยังช่วยเพิม่ คุณค่า ของโปรตีนในกากปาล์มให้สูงขึ้นอีกด้วย

Bioscience Animal Health and BIOTEC have initiated a project on fermentation of oil palm meal. Normally, small amount of oil palm meal can be blended into feed because of its low nutrition. On the other hand, it is an excellent and inexpensive fiber source. Swine is similar to human, pregnant sow should not be suffered from constipation. This symptom results in absorption of undesirable substance from large intestine into the bloodstream, causing adverse effects to the embryo. So swine diet needs to contain fiber. Rice bran is expensive and scarce. Our project with BIOTEC thus aimed to reduce oil palm meal’s toxicity to swine while enhance its protein and amino acid content. If we can achieve the goal, we can use oil palm meal as an economical fiber source.

Food and Feed Innovation Center

67

FFIC  

Biotechnology & Innovation: Foundation for the Success of Food & Feed Industries ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์ จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีช...

FFIC  

Biotechnology & Innovation: Foundation for the Success of Food & Feed Industries ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์ จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีช...

Advertisement