IN Oslo 01 2019

Page 164

Helse & velvære

Fettsuging med laser

Tekst: Mona Gullstein | Foto: Klinikk Kontura

Klinikk Kontura holder til i Sørkedalsveien på Majorstuen og er en spesialistklinikk med fokus på fettsuging med laser. De har eksistert siden 2011 og dr. Akram tok over i 2015.

Skånsom og effektiv fettsuging med laser DET ER NOEN OMRÅDER PÅ KROPPEN

Psykisk velvære

mer akseptert i samfunnet, men vi er ikke

HVOR FETTET ER EKSTRA VANSKELIG Å BLI

Plastisk kirurgi og fettsuging handler ikke

helt der enda.

KVITT, UANSETT HVOR MYE DU TRENER

bare om å se bra ut. For mange handler det

Klinikk Kontura har eksistert siden 2011 og

ELLER SPISER RIKTIG. KLINIKK KONTURA

like mye om psykisk velvære.

dr. Akram tok over i 2015. Han bor egentlig

PÅ MAJORSTUEN HAR SPESIALISERT SEG

– Det er mye fokus på de perfekte aspek-

i København hvor han til daglig jobber som

PÅ FETTSUGING MED LASER HVOR FETTET

tene ved livet i sosiale medier, noe som

kirurg ved et offentlig sykehus og reiser til

FJERNES EFFEKTIVT OG SKÅNSOMT. DE

har vært med på å gi plastisk kirurgi et litt

Oslo et par helger i måneden for å operere

FLESTE PASIENTENE ER FAKTISK TILBAKE

unaturlig fokus. Mange av de som forteller

ved klinikken.

PÅ JOBB DAGEN ETTER!

at de har fått utført kosmetiske inngrep ser

– Noen vil kanskje si at jeg kaster bort mitt

unaturlige ut. I mitt virke ser jeg at de fleste

kirurgiske talent på fettsuging når jeg heller

Klinikk Kontura holder til i Sørkedalsveien

derimot er opptatt av å få et naturlig resul-

kunne operert mennesker som er syke og

på Majorstuen og er en spesialistklinikk

tat. De aller fleste som får utført plastisk

som virkelig trenger det. Jeg føler dog at

med fokus på fettsuging med laser. Legene

kirurgi er ganske alminnelige mennesker

jeg gjør en forskjell for de mennesker jeg

som utfører behandlingene har bakgrunn

som forandrer noe som gir de bedre livs-

fettsuger. Jeg er dog så heldig at jeg kan

i plastikkirurgi og lang erfaring i bransjen

kvalitet. I vårt tilfelle er det folk som ønsker

gjøre begge deler siden jeg også jobber ved

slik at du kan slappe av vel vitende om at du

å fettsuge et problemområde og som ikke

et offentlig sykehus. Men jeg forstår godt de

er i de beste hender. Som eneste klinikk i

har interesse av å se unaturlige ut, forteller

som kun utfører kosmetisk kirurgi. For det

Norge tilbyr de en kombinasjon av fettsuging

dr. Javed Akram, plastikkirurg og innehaver

både krever en del teknisk, samtidig som

med laser og Power Assisted Liposuction.

ved Klinikk Kontura.

det gir utfordringer med å gi pasientene

Dette gjør at fettet løsnes mer effektivt

Selv om plastikkirurgi har blitt mindre tabu-

realistiske forventinger i forhold til hva

samtidig som behandlingen virker hudopp-

belagt de siste årene er det fremdeles noen

som er teknisk mulig. I tillegg må man ta

strammende for et godt og naturlig resultat.

som har problemer med dette.

de riktige beslutninger om hva den enkelte

Dette er mye mer skånsomt enn tradisjonell

– Alle mennesker er forskjellige og det

pasient har behov for. Det er en kunst og

fettsuging. I tillegg utføres behandlingen

må man akseptere. Noen har behov som

krever at man har øye for detaljene!

i lokalbedøvelse istedenfor narkose og de

man som plastikkirurg hjelper dem med å

fleste er tilbake på jobb dagen etter. Fett-

realisere. Så lenge man som plastikkirurg

FAKTA

suging med laser gir gode resultater, særlig

har øye for det etiske og kan stå inne for det

på de problemområdene som er vanskelig å

man gjør, så mener jeg det er helt i orden.

slanke bort som mage, heng på armene eller

Tendensen går mot at det blir mer akseptert

ridebukselår. For mange virker det dessuten

å gjøre inngrep som gir bedre livskvalitet

som en kickstart til å legge om livsstilen.

eller økt følelse av velvære. I takt med mer

• - Oslo: Sørkedalsveien 10D (Majorstuen) (Hovedkontor) - Bergen: Total Body Laser, Markeveien 1C (5 etg) - Hamar: Anti Age Clinic Hamar , Strandgata 63 • Telefon: 920 79 998 • E-post: post@klinikk-kontura.no • Webside: www.klinikk-kontura.no • Facebook: www.facebook.com/k.kontura

åpenhet rundt disse temaene vil det også bli

164

Nº1 2019

Klinikk Kontura


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.