Page 93

Helt nyeHelt EQC. nye EQC. Elektrisk har endelig fått en Mercedes. Helt nyeElektrisk EQC. har endelig fått en Mercedes Helt nye EQC. Elektrisk har endelig fått en Mercedes. EQC fra kr 636.900,Elektrisk endelig EQChar fra kr 636.900,-fått en Mercedes. EQC fra kr 636.900,EQC fra kr 636.900,-

Pris Pris inkl. inkl. frakt frakt og og levering levering Oslo. Oslo. Alle Alle priser priser inkl. inkl. mva. mva. Årsavgift Årsavgift kommer kommer ii tillegg. tillegg. EQC EQC 400 400 4MATIC: 4MATIC: Rekkevidde Rekkevidde inntil inntil 417 417 km. km. Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig elektrisk elektrisk energiforbruk: energiforbruk: 25.0 25.0 -- 22.3 22.3 kWh/100 kWh/100 km. km. CO2-utslipp: CO2-utslipp: 0 0 g/km. g/km. Elektrisk Elektrisk energiforbruk energiforbruk og og rekkevidde rekkevidde er er fastsatt fastsatt ii henhold henhold til til målemetoden målemetoden WLTP.De WLTP.De angitte angitte verdiene verdiene er er beregnet beregnet ii henhold henhold til til foreskrevne foreskrevne måleprosedyrer måleprosedyrer WLTP. WLTP. Vi Vi tar tar forbehold forbehold om om trykkfeil. trykkfeil. Avbildet Avbildet modell modell kan kan avvike avvike fra fra tilbud. tilbud. Importør: Importør: Bertel Bertel O. O. Steen Steen AS. AS. Tilbudet er gyldig til 30. april 2020. Les mer på kampanje.mercedes-benz.no. Tilbudet er gyldig til 30. april 2020. Les mer på kampanje.mercedes-benz.no. Pris inkl. frakt og levering Oslo. Alle priser inkl. mva. Årsavgift kommer i tillegg. EQC 400 4MATIC: Rekkevidde inntil 417 km. Gjennomsnittlig elektrisk energiforbruk: 25.0 - 22.3 kWh/100 km. CO2-utslipp: 0 g/km. E og rekkevidde er fastsatt i henhold til målemetoden WLTP.De angitte verdiene er beregnet i henhold til foreskrevne måleprosedyrer WLTP. Vi tar forbehold om trykkfeil. Avbildet modell kan avvike fra tilbud. Importør: Tilbudet er gyldig til 30. april 2020. Les mer på kampanje.mercedes-benz.no.

Adresse: Adresse: Østensjøveien Østensjøveien 12, 12, 0661 0661 Oslo Oslo Telefon: www.erikarnesen.no Telefon: 23 23 37 37 65 65 00 00 || Adresse: www.erikarnesen.no Østensjøveien 12, 0661 Oslo

Pris inkl. frakt og levering Oslo. Alle priser inkl. mva. Årsavgift kommer i tillegg. EQC 400 4MATIC: Rekkevidde inntil 417 km. Gjennomsnittlig elektrisk energiforbruk: 25.0 - 22.3 kWh/100 km. CO2-utslipp: 0 g/km. Elektrisk energiforbruk og rekkevidde er fastsatt i henhold til målemetoden WLTP.De angitte verdiene er beregnet i henhold til foreskrevne måleprosedyrer WLTP. Vi tar forbehold om trykkfeil. Avbildet modell kan avvike fra tilbud. Importør: Bertel O. Steen AS. Tilbudet er gyldig til 30. april 2020. Les mer på kampanje.mercedes-benz.no.

Telefon: 23 37 65 00 | www.erikarnesen.no Adresse: Østensjøveien 12, 0661 Oslo

Pris inkl. frakt og levering Oslo. Alle priser inkl. mva. Årsavgift kommer i tillegg. EQC 400 4MATIC: Rekkevidde inntil 417 km. Gjennomsnittlig elektrisk energiforbruk: 25.0 - 22.3 kWh/100 km. CO2-utslipp: 0 g/km. Elektrisk energiforbruk og rekkevidde er fastsatt i henhold til målemetoden WLTP.De angitte verdiene er beregnet i henhold til foreskrevne måleprosedyrer WLTP. Vi tar forbehold om trykkfeil. Avbildet modell kan avvike fra tilbud. Importør: Bertel O. Steen AS. Tilbudet er gyldig til 30. april 2020. Les mer på kampanje.mercedes-benz.no.

Profile for IN magasinet

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

Profile for inmag
Advertisement