Page 40

Kultur & underholdning

Det nye Munchmuseet åpner høsten 2020

Kilde: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Foto: Tove Lauluten

stabil drift er ikke oppfylt. – Vi har iverksatt tiltak for å sikre at ytelseskravene til klimaanlegget blir oppfylt, og vi har bestilt midlertidige dører for å kunne sluttføre testing av klimaanlegget, slik at innflyttingen ikke blir forsinket unødvendig, sier Eli Grimsby. Hun understreker at Kultur- og idrettsbygg kun vil overta bygget fra entreprenør når klimasystemene er testet, innregulert og dokumentert stabile. Nytt museumsbygg skal gi optimale forhold

Munchmuseet åpner til høsten

for egen og innlånte samlinger. Flyttingen av kunst til det nye museet kan først igangsettes når klimasystemene er testet og stabile, og tilsvarende gjelder for innlån. Forsinket overtakelse av bygget fører til at åpningen av museet forskyves til høsten. – Munchmuseet forvalter Edvard Munchs kunst som regnes som Norges viktigste bidrag til den internasjonale kunsthistorien. Det nye museet blir fantastisk med både

DET NYE MUNCHMUSEET I BJØRVIKA ÅPNER FOR PUBLIKUM HØSTEN 2020. MUSEET

våre egne samlinger, og internasjonale

SKULLE OPPRINNELIG HA ÅPNET TIL SOMMEREN. MUNCHMUSEET PÅ TØYEN VIL HOLDE

utstillinger av verdensformat. Det er viktig

ÅPENT GJENNOM SOMMEREN.

at det nye museumsbygget gir gode forhold både for vår kunst og det vi skal låne inn, sier direktør Stein Olav Henrichsen ved

Overtakelsen av bygget fra entreprenør

ransen av brann- og sikkerhetsdører innen

Munchmuseet

til byggherre er forsinket. Dette skyldes

kort tid, vil spesialdører bli bestilt fra en

– Det er stor spenning og forventning til

manglende leveranse av brann- og sikker-

annen leverandør, sier direktør Eli Grimsby i

det nye museet, og vi gleder oss veldig til å

hetsdører, samt manglende ytelse og ikke

Kultur- og idrettsbygg som er byggherre for

flytte inn. Planen var å åpne før sommeren.

tilfredsstilt stabil drift på klimasystemene.

det nye museet.

Munchmuseet jobber nå med å utrede

– Vi er i sluttfasen av byggeprosjektet og

Det nye Munchmuseet har et avansert

konsekvenser og justere planer deretter. Vi

samarbeider tett med vår entreprenør for

klimasystem for å ivareta kravene til oppbe-

kommer til å holde Munchmuseet på Tøyen

å finne løsninger. Vi jobber iherdig for å få

varing og utstilling av sårbar kunst. Testing

åpent sånn at vi kan by på gode kunstopp-

alle leveranser på plass for å ferdigstille

og innregulering av klimasystemene er ikke

levelser mens vi venter på det nye museet i

museet. Dersom vi ikke får orden på leve-

ferdigstilt, og kontraktskravene til ytelse og

Bjørvika, sier Stein Olav Henrichsen.

40

Nº1 2020

Profile for IN magasinet

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

IN_Oslo_01-2020  

Vårutgaven av IN magasinet for Oslo 2020

Profile for inmag
Advertisement