Page 1

Dossier Solutions


www.dossier.no I 2


Velkommen til Dossier Dossier Solutions er et norsk softwareselskap som ble etablert i 2000 ved NTNU. Dossier leverer HR-løsning for medarbeideroppfølging, kompetanseledelse og talentutvikling. Dossier Solutions er i dag en ledende aktør i markedet, og er godt etablert i privat, offentlig og kommunal sektor. Vi har kunder i alle segmenter, i organisasjoner fra 12 til over 50.000 ansatte, og løsningen er i drift i 8 land. Vi har meget god tilstedeværelse i Norge og Norden, med en bred kundeportefølje innen de fleste bransjer. Vår posisjon i markedet gjør det også mulig å bidra til kompetanseutvikling og læring mellom våre kunder.


Få frem talentet i dine medarbeidere Gode resultater kommer som en følge av god gjennomføringsevne. Lage strategier, sette mål og formulere høye ambisjoner gjør de fleste organisasjoner. Men kun et fåtall lykkes med å følge opp planer og strategier, måle resultater, evaluere og tilpasse mål og planer ettersom endringer inntreffer. Kompetanse- og talentledelse handler om, på den ene siden, å forstå organisasjonens kapabiliteter og forutsetninger, og på den andre siden, å realisere potensial og talent. Ledelse er å skape resultater sammen med og gjennom andre mennesker. God ledelse stiller høye krav til tydelighet, forutsigbarhet og evne til oppfølging og forståelse. Dossier leverer løsninger som spiller ledere gode og som gir økt tilhørighet, motivasjon og engasjement hos dine medarbeidere. La oss hjelpe til med å realisere talent i din organisasjon! Geir Arnhoff Daglig leder

www.dossier.no I 4


Hva kan Dossier gjøre for deg?

www.dossier.no I 6


1|Medarbeideroppfølging Medarbeidersamtalen er en sentral del i medarbeideroppfølgingen. Samtalen er en viktig dialog mellom medarbeider og nærmeste leder, hvor begge får muligheten til å diskutere arbeidsoppgaver, -prosess og resultater, samt muligheten til å gi hverandre tilbakemeldinger og kanalisere ønsker og behov. Samtidig skal samtalen være forpliktende i forhold til avtalte forbedringsområder og utviklingstiltak.

Fordeler En arena hvor begge parter har mulighet til å påvirke felles mål og sannheter. Synliggjøring av krav og for ventninger til leder og medarbeider. Planlegging av faglige og personlige utviklingstiltak. Gjøre leder bedre i stand til å tilrettelegge for den enkelte.


2|Prestasjonsledelse Prestasjonsledelse innebærer å klargjøre organisasjonens mål, herunder hvem som skal ha ansvar for realiseringen av dem og på hvilken måte. Ved å sette smarte mål og definere fornuftige og relevante aktiviteter vil medarbeiderne se verdien av sin innsats og hvordan den bidrar til organisasjonens suksess. Ved å se sin oppgave i lys av organisasjonens mål skapes ofte høyere motivasjon og interesse for utvikling.

www.dossier.no I 8

Fordeler Forankre organisatoriske mål. Oversette forretningsmål til individuelle målsetninger og ansvarsområder. Måle og evaluere løpende prestasjoner. Synliggjøre og belønne gode presentasjoner.


3|Kompetanseprofil Det kan være vanskelig å ha full oversikt over hvilken kompetanse medarbeideren sitter på, og ofte opplever en leder at medarbeideren har kompetanse på områder utover det som står i en stillingsbeskrivelse. Kompetansekartlegging innebærer å kartlegge hvilken kompetanse organisasjonen innehar på områder som er sentrale for videre vekst og utvikling. Ved å få en oversikt over medarbeiderens real og formalkompetanse vil organisasjonen få et unikt utgangspunkt for målrettet kompetanseutvikling og planlegging av opplæringstiltak.

Fordeler Oversikt over organisasjonens kompetanse. Identifisere kritisk kompetanse i organisasjonen. Målrettet opplæringstiltak. Grunnlag for målrettet og struk turert organisasjonsutvikling. Identifisere forholdet mellom nåværende og ønsket kompetanse. Identifisere kompetansehevende tiltak.


4|Kompetanseutvikling Individuelle utviklingsplaner blir utarbeidet basert på kartlegging av kompetanse, evalueringer og strategi. Utviklingsplanen er vanligvis avtalt i sammenheng med stillingskrav, ansvarsområder og mål. HR-avdelingen kan overvære prosessen gjennom tilbakemelding fra medarbeidersamtaler og andre rapporter som viser utviklingsbehov i organisasjonen.

www.dossier.no I 10

Fordeler Forankre individuelle utviklings planer i overordnede forretnings mål. Skape motivasjon gjennom faglig og personlig utvikling. Oppfølging og evaluering av gjennomførte tiltak.


5|Sertifiseringer og 5|opplæringsplaner De fleste organisasjoner har både sertifiseringer og opplæringsplaner for sine ansatte. Disse foreligger som oftest i en perm med avkrysning. I Dossier ProFile vil dette være tilgjengelig elektronisk slik at leder og HR til enhver tid enkelt kan se hva medarbeideren har gjennomført og når en sertifisering utløper. Organisasjoner med komplekse maskiner og utstyr som trenger opplæring, kan også se hvilke medarbeidere som har kompetanse på de ulike systemene til enhver tid. Medarbeideren kan gjennomføre opplæringstiltakene når og hvor som helst da de kun trenger en pc og internett-tilgang.

www.dossier.no I 12

Fordeler Oversikt over alle sertifiseringer til alle ansatte. Påminnelse om når sertifi seringer går ut på dato. Enkel oversikt over gjennomført opplæring. Kontinuerlig oversikt over kompetanse på ulike funksjoner og systemer.


6|Rapporter og Søk Det er et mangfold av ulike rapporter i løsningen, med både grafiske oversiktsrapporter og detaljerte drill-down rapporter i Excel. På den måten får du en enkel oversikt både visuelt og detaljert på blant annet kompetansegap, brukeraktivitet, gjennomførte tiltak, total kompetanse. Kompetansesøk: Denne funksjonen gir deg muligheten til å søke etter ønsket kompetanse så detaljert som du ønsker. Du kan søke i totale kompetanseprofiler eller på enhets- eller avdelingsnivå. Aktuelle medarbeidere vil komme opp i søket med en prosentandel i henhold til hvor høyt de traff på søkekriteriet.

Fordeler Få tilpasset rapport både på overordnet og detaljert nivå. Visuell og oversiktlig rapportering. Søk etter ønsket kompetanse i organisasjonen.


7|Utvidelser Dossier har en rekke integrasjonsmuligheter, både gjennom standard grensesnitt og åpne API-er. På denne måten kan du enkelt bygge ut din Dossier-løsning til å dele data, pålogging (Single Sign-On) og funksjonalitet med andre applikasjoner. Dossier tilbyr også muligheter til å bygge egne tilleggsmoduler eller komponenter som utvidelser til løsningen. Kontakt oss for å få nærmere informasjon om hvordan løsningen kan løse nettopp dine behov.

www.dossier.no I 14

Fordeler Single Sign-On fra andre systemer. Gjenbruk av data mellom ulike systemer. Økt funksjonalitet på dine premisser.


â?›

Dossier tilbyr system og kompetanse som sikrer at din organisasjon utvikler og beholder de rette menneskene


www.dossier.no I 16


Hvorfor velge Dossier? Vår styrke ligger i evnen til å kombinere dybdekunnskap om organisasjoner og HR med kraftfulle og brukervennlige softwareløsninger. Gevinst for kunden. Alle organisasjoner er unike. Dossier Solutions tilbyr en verktøykasse for talentledelse, strategisk og operativ HR. Løsningen består av fleksibel funksjonalitet og integrasjonsgrensesnitt. Vi forstår hvordan en løsning skal bygges for å hjelpe din organisasjon å yte bedre, i sine omgivelser og kontekst. Vi kompletterer vår totalløsning med tilleggsmoduler fra utvalgte partnere. Konseptutviklingen er tuftet på grundig organisasjonsforståelse og skandinaviske lederskapstradisjoner.


Leverer løsning for kompetanseledelse og medarbeideroppfølging

integrasjoner: www.dossier.no I 18

9 språk

200.000 brukere

Over 100 kunder

➡ ➡ ➡

Norsk softwareselskap etablert i år 2000. Leverer løsning for kompetansestyring og medarbeideroppfølging. Godt etablert i offentlig, kommunal og privat sektor.

Leveres både som selvstendig system eller integrert med andre systemer som personalsystem, rekrutteringsportal, intranett (Sharepoint) og e-læring.


Dossier hjelper din organisasjon med å realisere strategi og mål


www.dossier.no I 20


Hvem er Dossier for? Dossier er for organisasjoner som ønsker eller allerede gjennomfører medarbeidersamtaler, tilbyr kompetanseutvikling til sine ansatte, og/eller trenger oversikt over kompetansen i organisasjonen. Hvor mange % gjennomfører medarbeidersamtale i organisasjonen nå? Hvor lang tid brukes på forberedelse og administrasjon i forbindelse med medarbeidersamtalen? Mottar HR og ledelse ønsket informasjon fra gjennomførte samtaler, i anonymisert og strukturert form? Blir utviklingstiltak og kurs gjennomført? Hva sier medarbeiderundersøkelser om tilfredshet og motivasjon? Hvor høyt er sykefraværet? Hvor stor er turnover i organisasjonen?


Utvalgte kunder og partnere

www.dossier.no I 22


Dedikert Ă…pen Inspirerende Innsikt


Dossier Solutions AS

R책dhusgata 30B

0151 Oslo

22 11 20 90

dossier.no

Dossier katalog  

Catalogue for Norwegian IT company Dossier Solutions AS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you