Charity program partnership

Page 1

Положення про благодійну програму «Партнерство заради розвитку громад» 1. Загальні положення 1.1. Положення про програму «Партнерство заради розвитку громад» (далі – Положення) розроблено у відповідності до стратегічних напрямків роботи благодійного фонду на 2013-2014 рр. ПОБФ ФРГ «Ініціатива» (далі за текстом – «Фонд») і визначає умови та основні організаційно-правові засади реалізації Програми «Партнерство заради розвитку громад» (далі за текстом – «Програма»). 1.2. Мета Програми: підтримка місцевих ініціатив щодо реалізації малих проектів, спрямованих на вирішення локальних інфраструктурних проблем громад, не забезпечених в повній мірі фінансуванням з бюджетів усіх рівнів, а також за умови, що реалізація таких проектів не може бути здійснена тільки силами населення. 1.3. Завдання Програми: створення комплексу чинників, спрямованих на ефективне використання та системне управління об’єктами місцевої інфраструктури, що перебувають у власності громад. Реалізація програми зумовить формування та розвиток самоврядних організацій громади, здатних впроваджувати власні ініціативи у взаємодії з місцевими органами влади. 1.4. Географія дії програми: Полтавська область. Програми в інших регіонах можлива в рамках співробітництва із іншими благодійними організаціями та лише за наявності відповідних ресурсів Фонду. 1.5. Програма реалізується виключно за принципом партнерства на засадах співпраці Фонду з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами та їх об’єднаннями. 1.6. Підставою та гарантією реалізації Програми в межах відповідного району області є укладена між Фондом та місцевим органом виконавчої влади (районна державна адміністрація) відповідна Угода про партнерство 1.7. Згідно Програми територіальним громадам надається організаційна, матеріальна та інші допомога у впровадженні проектів, спрямованих на вирішення інфраструктурних проблем, як правило у сфері водопостачання, зовнішнього освітлення, ремонту приміщень соціальних об’єктів, закупівлі обладнання для соціальних потреб, благоустрій населених пунктів та ін. 1.8. За даною Програмою допомога Фонду в реалізації найбільш перспективних та соціально значимих проектних пропозицій громадських ініціатив надається на підставі рішення Правління Фонду в порядку, визначеному цим Положенням.


2.

Порядок подання та розгляд проектних пропозицій

2.1. Громади, які виявили бажання співпрацювати із Фондом в межах даної Програми спрямовують на адресу Фонду розроблені Проектні пропозиції (далі – Проектні пропозиції). 2.2. Суб’єктами подання Проектних пропозицій можуть бути:  об’єднання громадян (самоврядні організації місцевих громад, утворені у відповідних організаційно-правових формах із статусом юридичної особи);  місцеві органи виконавчої влади;  органи місцевого самоврядування (в особі голови місцевої ради);  підприємства, установи та організації. 2.3. Проектна пропозиція оформлюються у вигляді письмової заявки за встановленою формою. До заявки додаються документи та матеріали, які стосуються реалізації Проектної пропозиції (висновки, кошториси, експертизи та таке інше), а також підтверджують її практичну обґрунтованість та необхідність для територіальної громади. 2.4. Проектні пропозиції, що надійшли у Фонд, підлягають обов’язковій оцінці стосовно обґрунтованості проектно-кошторисної частини. В разі виявлення відхилень проектно-кошторисної частини Проектної пропозиції від державних норм, стандартів та інших вимог чинного в Україні законодавства, такі Проектні пропозиції повертаються Суб’єктам подання. 2.5. Після оцінки Проектні пропозиції підлягають затвердженню Правлінням Фонду. Рішення про затвердження Проектної пропозиції та визначення можливої суми фінансування приймається на тому ж засіданні Правління Фонду. 2.6. Проектна пропозиція може бути затверджена та профінансована Фондом за наступних умов:   

Проект є соціально-значущим, спрямованим на підвищення якості життя мешканців громади та потребує найменшого фінансового внеску Фонду; місцеві органи виконавчої влади та/або органи місцевого самоврядування гарантують можливість співфінансування Проекту за рахунок бюджетних коштів в обсязі, визначеному Проектною пропозицією; відповідний орган державної влади та /або орган місцевого самоврядування утворює умови для подальшого технічного обслуговування, експлуатації та фінансування об’єкта інфраструктури, якого стосується Проектна пропозиції; за наявності фінансових ресурсів на рахунках Фонду, або/та наявності гарантій (договорів) на підтримку реалізації даної проектної пропозиції з боку третіх сторін.


2.7. Загальна вартість фінансування Проектної пропозиції визначається у кожному випадку окремо. При цьому Фонд має право закладати кошти на адміністрування проекту у сумі до 10% від кошторисної вартості проектної пропозиції, що погоджується сторонами та затверджується в угоді про партнерство. 2.8. Пропозиції, які не відповідають вимогам даного Положення, або отримані від громад, з якими не укладені угода про партнерство не приймаються 3. Реалізація проектів на підтримку розвитку громад 3.1. Підставою співфінансування та надання благодійної допомоги Фондом у реалізації Проектної пропозиції є багатосторонній Договір про реалізацією Проектної пропозиції (далі – Договір). 3.2. Договір укладається між Фондом, суб’єктом подання Проектної пропозиції та Учасниками. Договір визначає взаємні права та обов’язки Сторін, порядок, строки, умови та етапність фінансування, механізм та строки реалізації Проектної пропозиції, звітність та порядок контролю за цільовим використанням коштів, а також інші обставини та умови в залежності від характеру конкретного Проектної пропозиції. 3.3. Після укладання Договору сторони вживають відповідних заходів задля реалізації Проектної пропозиції. Дані заходи полягають в укладання відповідних договорів із підрядними організаціями, закупівлі відповідних послуг третіх осіб, необхідних для реалізації Проектної пропозиції та таке інше. 3.4. Благодійна допомога Фонду у реалізації Проектної пропозиції, надається шляхом перерахування коштів на рахунки підрядників у рамках Договорів підряду відповідно до затвердженого кошторису проекту. 3.5. Фонд та інші особи, залучені у реалізацію Проектної пропозиції звітують між собою про стан виконання покладених на них зобов’язань. 3.6. По завершенню реалізації Проектної пропозиції суб’єкт подання Проектної пропозиції у термін 10 (десять) календарних днів подає Фонду фінальний звіт. 3.7. Звіт подається Фонду в електронному та паперовому носіях інформації. До звіту додається належним чином завірені копії усієї первинної бухгалтерської документації, яка стосується реалізації Проектної пропозиції. 3.8.

В разі встановлення факту нецільового використання благодійної допомоги суб’єктом подання Проектної пропозиції, підрядниками або іншими особами, Фонд може достроково розірвати Договір про співпрацю, а благодійна допомога повертається Фонду. В такому випадку даний суб’єкт подання позбавляється в наступному права на участь у будь-яких благодійних проектах/ програмах/ конкурсах Фонду.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.