Hvorfor har vi blå striper på armen?

Page 3

m ar i an n e U n d h e i m

Hvorfor har vi blå striper på armen? Temaperioder og prosjektarbeid med barnehagebarn

Kopieringsforbud! Dette verk beskyttes av loven om opphavsrett. Kopiering, utover læreres rett å kopiere til undervisningsbruk i overensstemmelse med KOPINOR avtalen, er forbudt. Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. Alle fotografier ved barn og personalet i Kleppe friluftsbarnehage. Det er innhentet tillatelse fra foresatte til å gjengi bilder med barn. Hvorfor har vi blå striper på armen? 2015 Marianne Undheim Info Vest Forlag AS Grafisk design: Tryll Design ISBN 978-82-90910-83-4


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.