Page 79

grammet angivits med en streckad, grön och en streckad, röd pil mellan tillverkningens storlek (Ft) och tillverkningskostnader per enhet (Kt). Då företagets storlek växer öka svårigheterna att hålla en viss originalitetsnivå, emedan tillgången på ideer är begränsad liksom även marknadens storlek för originella varor. Dock äro de ekonomiska möjligheterna att taga idemän i anspråk större inom större företag. Inom de textila industrierna förefaller originalitetsnivån i allmänhet vara förhållandevis högre hos de mindre företagen med undantag för några, på enstaka starkt, standardiserade varor specialiserade, mindre företag. Inom skoindustrien synes förhållandet vara detsamma, ehuru de starkt specialiserade mindre företagen torde vara talrikare företrädda. Särskilt vissa enklare skodon framställas ofta av små företag. Liknande förhållanden torde gälla inom möbelindustrien. Här diskuterade samband ha i diagrammet illustrerats med en streckad röd pil mellan tillverkningens storlek (Ft) och tillverkningens originalitetsnivå (T3). Den heldragna, röda pilen mellan tillverkningsseriernas längd (T2) och tillverkningens originalitetsnivå (T3) betecknar det förhållandet att originalitetsnivån nästan alltid sjunker då antalet tillverkade varor av samma slag stiger. Beträffande mindre företag behöver detta dock icke nödvändigtvis vara fallet, då en övergång från en begränsad tillverkning av standardvaror till mera särpräglade varor kan tänkas utan tillverkningsseriernas genomsnittslängd minskar. En höjning av tillverkningens kvalitetsnivå innebär oftast en höjning av tillverkningskostnaderna, vilket i diagrammet illustrerats med en heldragen, grön pil mellan tillverkningens kvalitetsnivå (T4) och tillverkningskostnader per enhet (Kt). Då leveranstidens längd ökar förbättras möjligheterna att planera tillverkningen och därmed icke sällan att förlänga tillverkningsserierna. En vara, som tidigare måst tillverkas flera gånger årligen, kan kanske tillverkas på en enda gång. Inom den starkt modebetonade delen av de textila industrierna liksom inom exempelvis skoindustrien har detta samband stor betydelse. I diagrammet angives sambandet med en streckad grön pil mellan leveranstidens längd (T5) och tillverkningsseriernas längd (T2). En ökning av leveranstidens längd medför ofta en sänkning av tillverkningsoch distributionskostnaderna per enhet (även vid oförändrad längd hos tillverkningsserierna) därigenom att en bättre planering och därmed rationellare utnyttjande av produktions- och distributionsmedel kan ernås. Röda, streckade pilar från leveranstidens längd (T5) till tillverknings- och distributionskostnader per enhet (Kt och Kd) illustrera detta.

Tidigare ej berörda samband mellan distributionskomponenterna samt mellan dessa och distributionskostnaderna per enhet 19. Emedan en stor del av kostnaderna per kundbesök är oberoende av försäljningens storlek förefaller en ökning av försäljningen per kund att innebära

82

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement