Page 140

industri, till vilken delbranschen hör. I avsaknad av uppgifter om konsumtionsvärde (försäljningsbelopp) har en uppfattning om den relativa storleken av olika företags varuområden erhållits genom att mäta varuområdenas storlek i kvantiteter (skott).! Den på detta sätt beräknade andelen av hela yllevävnadsindustriens varuområde för företag tillverkande huvudsakligen herr- och överplaggstyger (delbransch 1) utgjorde i genomsnitt för företagen i vardera av de två minsta storleksgrupperna tre tiondelar av hela ylleindustriens varuområde, fyra tiondelar i den närmast större och sju tiondelar i den största storleksgruppen. Motsvarande andelar av varuområdet för hela bomullsvävnadsindustrien var för delbransch 4 (företag tillverkande alla grupper av bomullsvävnader men med huvudsakliga tillverkningen koncentrerad till beklädnadstyger) sex tiondelar, åtta tiondelar och nio tiondelar för den minsta, mellersta respektive' största storleksgruppen. För den största delbranschen inom konfektions- och sömnadsindustrien, företag tillverkande huvudsakligen kostymer och överplagg, ökade varuområdets storlek relativt litet vid stigande företagsstorlek. Storleken av totala inhemska tillverkningsvärdet under 1938 för de av respektive företag i delbranschen tillverkade varuslagen ger en god uppfattning om varuområdets storlek, då importen av varor motsvarande de i denna delbransch tillverkade är obetydlig. Detta totala tillverkningsvärde uppgick till 85 miljoner kronor per företag inom den minsta storlel{sgruppen, 88 miljoner kronor i den närmast större och 95 respektive 106 miljoner kronor i de båda största storleksgrupperna. , Av stor betydelse är, att ökningen av varuområdets storlek vid stigande företagsstorlek endast till en liten del beror på att kompletteringsvarornas andel av respektive företags totala produktion ökar (och huvl:ldvarornas andel minskar)2, då företagets storlek ökar. Att varuområdet är större vid större företagsstorlek beror i stället till stor del på att de större företagen »täcka omsorgsfullare», d. ·v. s. tillverl{a flera varuslag inom detta, och endast till en mindre - men för de största företagen ingalunda obetydiig - del på att behovet av och de ,tekniska möjligheterna för en tillverkning av ett större antal kompletteringsvaror öl{ar vid stigande företagsstorlek. Huvudvarornas andel av. respektive företags totala produktion var sålunda t. ex. för delbransch 1 inom ylleindustrien - företag tillverkande huvudsakligen herr- och överplaggstyger - i genomsnitt för företagen Angående beräkningsmetoderna m. m. se vidare kapitel 1. Huvudvaror äro de varor, som samtliga företag i delbranschen huvudsakligen tillverka och som tillsammans bilda huvudvaruområdet; kompletteringsvaror äro övriga varor, av vilka samma vara endast tillverkas av ett eller ett fåtal företag i delbranschen. Angående huvud- och kompletteringsvaror, som tillsammans bilda varuområdet, se vidare kapitel 1, avdelning I, avsnitt 2. l

2

143

Profile for Elisabeth Precht

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Part 1 - 1946 Kristensson - Studier i svenska textilers industriers struktur  

Profile for infoifn
Advertisement