Infogram 125 Luty 2018

Page 13
6810


11


12


13


14


1517


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36 %,$Ă.$ 7$75=$Ą6.$ / -85* : &=$51$ * 5$ / ./86=.2:&( 6=&=$:1,&$ / ķ',$5 %$&+/('29$ '2/,1$

-('(1 . $51( 7 :,(/( 02ĵ/,:2Ę&, 6 0,(-6&2:2Ę&, / 9 67$&-, 1$5&,$56.,&+ 56 :<&,Å* : , .2/(, .5=(6(Ă.2:<&+ / 45 .0 75$6 1$5&,$56.,&+ 7(50$ %$1,$ / %,$Ă.$ /2'2:,6.$ .83 .$51(7 ONLINE

::: 7$75<6., 3/

6.25=<67$- =( =1,ĵ(.38


39


40


41


42


43

V c TYLKO DLA SIEBIE

Aries Hotel & SPA, Zakopane, ul. M. Zaruskiego 5 +48 185 44 44 55, spa@hotelaries.pl, www.hotelaries.pl


14 LUTEGO WSTĘP WOLNY


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.