SI_Hama...zamisel

Page 1

‌ zamisel

Made in Denmark by Malte Haaning Plastic A/S


...Zabavno in ustvarjalno

Kaj je HAMA? Na�a zamisel temelji na barvitih perlicah z luknjicami in plo� čah z nastavki – konicami za nizanje perlic. Z nizanjem perlic na plo� čo lahko naredite preproste ali zahtevne motive. Perlice lahko dodajate na plo� čo tako dolgo, dokler ne ustvarite �elenega motiva. Perlice lahko prestavljate tako dolgo, dokler jih ne zalikate. Ko perlice zalikate, jih ni mo č ve č prestavljati. Ce boste likali pazljivo, boste plo� če lahko uporabljali neomejeno dolgo. Polo�ite likalni papir čez va� motiv. Uporabite domači likalnik, ki zlije ali raztopi perlice. Ko se po nekaj minutah perlice ohladijo, lahko odstranite likalni papir in motiv s plo� če. Sledite navodilom in poskrbite, da bo likala vedno le odrasla oseba.

Zakaj se naj otroci igrajo s HAMA? Medtem, ko se otroci igrajo s HAMA perlicami, razvijajo svoje motorične sposobnosti, se učijo se �teti, povezujejo barve, prepoznavajo geometrijske like, stopnjujejo svojo kreativnost in vztrajnost. HAMA je primerna za otroke vseh starosti, vse od nerodnih poskusov kontroliranja prstov pa do odraslosti, ko slikanje s perlicami postane samo-ekspresiven hobi in ne slu�i več le kot učni pripomoček. Razen tega je program narejen tako, da otroci razmi�ljajo le o tem, kako se igrajo in kako se s HAMA čudovito zabavajo.


...Zabavno in ustvarjalno

Kaj ponuja HAMA? S HAMA dobite v �iroki raznolikosti barv obse�en niz perlic in desk. Z namenom, da posodobimo na�o zamisel pa vam vedno znova predstavljamo nove plo� če privlačnih in zanimivih oblik. Znotraj niza perlic lahko izbirate med tremi različnimi velikostmi.

49 barv – v premeru 2.5 mm

Ker so perlice majhne, boste lahko naredili zelo natančne in prefinjene vzorce in motive. Ustavi vas lahko le pomanjkanje domi�ljije. Ta velikost je priporočljiva za otroke stare deset let in ve č, zato se jo poslu�uje tudi veliko starej�ih ljudi.

65 barv – v premeru 5.0 mm

Ta velikost perlic je pri vseh starostnih skupinah najbolj priljubljena. Priporo čljiva je za otroke stare pet let in več, saj imajo ti otroci dobro razvite motorične sposobnosti. Otroci in odrasli se ob tem, ko nizajo perlice, ko jih likajo, ko uporabljajo svojo domi�ljijo ali, ko pri tem uporabijo HAMA bro�uro z različnimi vzorci, zelo zabavajo.

me�ane barve – v premeru 10 mm

MAXI perlice smo razvili za mlaj�e otroke, ki potrebujejo večje perlice. Namenjene so za otroke v starosti od tri do pet let, ki �e nimajo dobro razvitih motoričnih sposobnosti. Je primerna velikost za igralne skupine, jaslice ali pred�olske razrede. Z namenom, da poenostavimo igranje, ponujamo tem skupinam tri različne barvne me�anice po 22 barv.


...Zabavno in ustvarjalno

Zakaj likamo HAMA perlice? Otroci radi izdelujejo in dajejo darila, HAMA perlice in plo� če pa jim to, na cenovno ugoden način, omogočajo. Star�i in stari star�i po vsem svetu jim to z likanjem sestavljenih motivov lahko omogočijo. To je najpopularnej�i način igranja s HAMA perlicami. Moramo pa poudariti, skorajda ukazati, da naj lika vedno le odrasla oseba, ki naj bo pozorna na primerno temperaturo likalnika. Zaradi treh različnih velikosti perlic, upo�tevajte navodila za likanje. Ce uporabljate HAMA likalni papir, vam je uspeh zagotovljen. Upo�tevajte ta preprosta navodila:

Iz perlic oblikujte �eleni motiv.

Motiv prekrijte s prilo�enim likalnim papirjem in upo�tevajte na�a pravila likanja za vsako velikost perlic.

Ko se po nekaj minutah perlice ohladijo, odstranite motiv s plo� če. Z motivom se zdaj lahko igrate, ga obesite na okno, postavite na mizo,… itd.


...Zabavno in ustvarjalno

Plo� če in bro�ure z vzorčki Ponujamo vam �iroko raznolikost plo� č ter na�o osnovno plo� čo (234), s katero lahko povezujete deske med seboj in naredite zelo velike motive. Osnovne MIDI plo� če obstajajo tudi v prozorni različici, tako da lahko plo� čo polo�ite na vzorčni list, kar �e olaj�a oblikovanje motiva. Vse MAXI plo� če so prozorne, tako da lahko mlaj�i otroci la�je sledijo vzorcu pod desko. Zapomnite si: Ce boste likali previdno, boste lahko plo� čo uporabljali neomejeno dolgo. Vsakemu izdelku HAMA je prilo�ena zlo�enka z nekaj primeri motivov, ki jih je moč izdelati na prilo�enih plo� čah. Za zahtevnej�e smo pripravili ‘Knjigo idej’, ki vsebuje �iroko raznolikost motivov, idej in predlogov. Na voljo so vam Knjige idej za vse velikosti perlic.


...Zabavno in ustvarjalno

Kreativno HAMA je ultimativna igrača pri kateri uporabljate obe polovici mo�ganov hkrati. Tak�ne igrače, kjer morajo otroci, da pridejo do re�itve, uporabiti obe polovici mo�ganov hkrati, so zelo redke.

Poučno HAMA perlice trenirajo koordinacijo roke-oči. Otroci se naučijo prepoznavati in povezovati barve, pobirati in natančno name� čati majhne predmete ter ločevati med različnimi oblikami. HAMA nudi plo� če z abecedo in �tevilkami ter nauči otroke, stare od pet do sedem let, črk in �tevilk. Otroci se bodo seznanili z geometrijo, saj boste na�li plo� če tudi v različnih geometrijskih likih.


...Zabavno in ustvarjalno

Cisto HAMA perlice ne po�kodujejo oblek ali pohi�tva. Ce bi se slučajno kak�na perlica zna�la v pralnem stroju, bo le-ta �la skozenj brez kak�nih okvar. Likalni papir pri uporabi ne bo pustil made�a na likalniku.

Varnost HAMA proizvodi so uspe�no opravili vse pomembne varnostne teste. Ni vzroka za alarm, če otrok slučajno pogoltne kak�no perlico. Perlice so gladke in nimajo ostrih robov, zato bodo varno �le skozi otro�ki prebavni sistem. Za perlice uporabljamo visokokvalitetno stopnjo polietilena.

Zabava K zabavi lahko dodamo �e �ive barve, zanimive oblike in spodbujanje domi�ljije.


HAMA lahko najdete na internetu in v več kot 50 dr�avah po svetu. Otroci se lahko priključijo klubu HAMA tako, da se registrirajo na HAMA spletni strani. Tam boste na�li tudi vse HAMA proizvode. Na� cilj je, razviti izdelke visoke kakovosti. Imeti morajo dobro igralno vrednost in poučen kontekst, ki se poda k otrokovi kreativnosti. Izdelki morajo zagotavljati zadovoljno in zabavno igro.

99108


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.