Stavanger Motorbåtforening - Årsrapport 2018

Page 1

MED ORKE

ÅT L I V E T B L I T S S STERPLA

STAVANGER MOTORBÅTFORENING Årsrapport 2018


...Monica, Maren, Madam 5, Mani Jomfruen, Tobina, My Diva, Sessa, 2nd wife, Camilla, Hansemann, Holly Anna, Ine af Sande, Gjeldfri, Anja, Fortuna, Athina, Gipsy queen, Sunniva, Eli Johanne, Terapi... - vi er alle klare for reisen


INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Styret i Stavanger Motorbåtforening innkaller med dette til den 101. ordinære generalforsamling. TID: Onsdag 24. april 2019 kl. 19.00 STED: Stavanger Motorbåtforenings lokaler ved Hillevågsvannet FORSLAG TIL DAGSORDEN 1. Åpning ved styrets leder 2. Valg av ordstyrer 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Godkjenning av årsberetning / regnskap 2018 5. Fastsetting av medlemskontingent og årsavgift for 2019 6. Godkjenning av budsjett og handlingsplan for 2019 7. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret samt medlemmer til valgkomiteen Styrets årsberetning og forslag til regnskap 2018, medlemskontingent og årsavgift for 2019 samt budsjett og handlingsplan for 2019, fremgår på de følgende sider. Styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen på valg, fremgår av styrets årsberetning, og valgkomiteen presenterer sin innstilling i generalforsamlingen. Styrets årsberetning og regnskap for 2018 vil kun bli gjennomgått i hovedtrekk under møtet. Vi ber derfor medlemmene om å lese grundig gjennom årsberetningen og regnskapet på forhånd. Velkommen til en konstruktiv og trivelig generalforsamling. Hilsen Helge Skåden Styreleder


STYRETS ÅRSBERETNING 2018

Ettersom foreningen ikke plikter å avgi årsberetning iht. Regnskapsloven, påpekes at nåværende årsberetning ikke tar sikte på å oppfylle innholdskravene iht. Regnskapslovens §3-3a, og årsberetningen er ikke revidert. STYRET Foreningens styre i perioden 24. april 2018 til 24. april 2019 : Styrets leder Helge Skåden Nestleder Laila Ø. Thu (På valg) Styremedlem Torstein Aasland Styremedlem Arne Idsøe Styremedlem Tore J. Aastrand (På valg) Varamedlem Trygve Lunde (På valg) Varamedlem Reid Fiskaa Styret har i 2018 avholdt 4 styremøter. VALGKOMITEEN Atle Moen Lars A. Nilsen John Arne Strand

(På valg)

VIRKSOMHET, MEDLEMMER OG BÅTPLASSER Stavanger Motorbåtforening drifter båthavn i Hillevågsvannet i Stavanger, med tilhørende slipp og marina. Pr. 31.12.18 hadde SMBF 2280 medlemmer, en nedgang på 42 fra 31.12.17. Av disse hadde 1135 båtplass. Antall søkere på venteliste var 1145. Det var ingen ledige båtplasser. Det ble i 2018 tildelt 65 båtplasser, 5 flere enn i 2017. OVERORDNET DRIFT OG ADMINISTRASJON Administrasjonen bestod av 4 årsverk, en kvinne og tre menn. Foreningen tilstreber at kvinner og menn skal behandles likt ved ansettelse og avlønning. Det er ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak vedrørende likestilling. Arbeidsmiljøet anses som godt. Foreningen driver ikke forsknings- eller utviklings aktiviteter. Drift av havn, slipp og marina kan påvirke det ytre miljø i form av restavfall fra medlemsbåter og fjerning av bunnstoff og oljesøl ved spyling av båter. Foreningen har i midlertid etablert godkjent anlegg for mottak av restavfall og avfallssortering samt spylegraver med oppsamlingskummer. Påvirkningen av det ytre miljø, som følge av foreningens drift, anses på denne bakgrunn ubetydelig. Styret søker allikevel løpende å finne frem til aktuelle tiltak egnet til ytterligere å redusere driftens fremtidige påvirkning av det ytre miljø. Vårt mål er å være den beste havnen i Norge, med det beste utstyret tilgjengelig for våre medlemmer. Vi prioriterer sikkerhet høyt. Det legges derfor stadig vekt på gode helse-, miljø- og sikkerhetsrutiner, godt vedlikehold og kontinuerlige forbedringer i havnen.

I året som har gått, har vi utført utskiftinger og reparasjoner i henhold til vedtatt handlingsplan for 2018, og som nærmere omtalt under enkeltavsnitt nedenfor. Det har ikke vært rapportert alvorlige hendelser i løpet av 2018. 100 ÅRS JUBILEUM Det ble den 30.08.2018 invitert til jubileumsfest for medlemmene i Stavanger Motorbåtforening. Det ble kun påmeldt 29 personer noe som gjorde at denne ikke lot seg gjennomføre, noe vi selvfølgelig beklager på det sterkeste. I samme forbindelse ble det innkjøpt t-skjorter og båtvimpler til medlemmene av foreningen. Disse kan hentes på Marinaen av de som ønsker, gjelder en pr medlemskap, så langt lageret rekker. TILTAK UNDER HANDLINGSPLANEN 2018 Skifte ut stolene i selskapslokalet Stolene er blitt skiftet ut, de har nå grått stoff med sorte ben og armlener. Skifte ut dobbel terrassedør i selskapslokalet Den doble terrassedøren i selskapslokalet er skiftet ut. Den nye har en enkel funksjon som rømningsvei. Her fikk vi innvilget søknad om bruk av miljømidler. Skifte ut 50 utriggere på jernbanesiden Utskiftingen er godt i gang og vil fortsette utover i starten av 2019. Dette er en jobb som er lettest å gjøre i vinterhalvåret da flest båter er borte fra plassen sin. God velvilje fra båteierne som har flyttet båtene. Dette gjorde jobben enklere å utføre. Montere lydhimling i selskapslokalet Pga dårlig akustikk i selskapslokalet, fikk vi et firma som har spesialisert seg på lyd, til å utføre en lydkontroll. Det viste seg at med montering av lydplater, en jobb som vi gjorde enkelt og greit selv, fikk vi en mye bedre lydopplevelse i salen. Dette vil både de som leier og oss selv få glede av. Da miljømidlene har blitt endret til også å gjelde helse og sikkerhet, i tillegg til miljø, fikk vi innvilget søknad til å bruke av disse midlene til dette tiltaket. Veldig fornøyde med resultatet og de positive tilbakemeldingene har ikke uteblitt. INNKJØP AV AKTIVE HØYTTALERE TIL SELSKAPSLOKALET Nye høyttalere er innkjøpt og montert i lokalet. Nå kan det spilles trådløst og vi har mikrofon som kan lånes ved behov. Det kan i tillegg spilles både CD og via datakabel. FORLENGE SØNDRE SLIPP PIR Det blåser oftere og oftere sør og sørøstlig vind, noe som ble en utfordring under slipping. I den forbindelse søkte vi om å få forlenge søndre pir med to meter for å bryte av bølgene. Dette fikk vi innvilget, samt at vi fikk godkjent bruk av miljømidler. Piren er nå på plass og vi har oppnådd en god effekt av denne. BYTTE SIKRINGSSKAP BÅTSMANN Strømforsyningen til flytebrygger og lyskastere langs havnen, kommer fra «Båtsmann-huset».


Sikringsskapet var gammelt med skrusikringer og var ganske ustabilt. Nå har hele skapet blitt byttet ut, og vi har fått jordfeilautomater på alle kurser, slik at ikke alle bryggene blir berørte hvis det er et problem på en brygge. Dette går på sikkerhet, så her fikk vi innvilget søknad om bruk av miljømidler. FORTSETTE ARBEIDET MED NYTT MEDLEMSREGISTER Dette er ikke lagt på hylla, men er ikke så påtrengende i og med at det ikke bød på problemer ifm. utskifting av server. Det finnes veldig få brukbare medlemsregister å oppdrive, derfor vil vi bruke tid på å finne det rette for denne foreningen. Vi er på sporet av noe som ser bra ut, men det gjenstår å se. Jobber med saken. MALING AV KLUBBHUS UTVENDIG Maling er utført der det var behov for det. Flere vegger er ferdig malt og flikking utføres etter som det trenges. UTREDE OG IVERKSETTE AKTUELLE TILTAK FOR Å REDUSERE ØKENDE PROBLEM MED «KRYPSTRØM» I HAVNEN Vi har fått utført kontroll med termografering av strømopplegget i havnen. Her var alt i orden og styret anser anlegget vårt som godkjent ifølge rapport. LØPENDE VEDLIKEHOLD AV HAVNEN Alle «farlige» kanter ved spylegraver og lignende er markert med merkemaling for å unngå fall / snuble skader, samt at alle stolper, gjerder osv. er merket med reflekstape. Det er også montert opp en frostfri vannkran / vannutkaster på veggen ved marinaen, for de som trenger vann i løpet av vinteren. Denne fikk vi også finansiert med miljømidler. Vi har foretatt en del reparasjoner på vannopplegget rundt om i havna. Dette pga. lekkasjer i gamle kraner og skjøter. Ellers er det foretatt vanlige utskiftinger av bryggelodd og fortøyninger etter behov. STYRETS FORSLAG TIL REGNSKAP FOR 2018 Styrets forslag til regnskap for Stavanger Motorbåtforening for 2018 fremgår på de følgende sider. Regnskapet er gjort opp med et samlet overskudd for foreningen og marinaen på kr. 355.302,- som foreslås disponert til egenkapital. Det er utbetalt honorar på kr. 8.000,- til hvert av styrets medlemmer. Regnskapet er revidert av PricewaterhouseCoopers AS, som mottar honorar etter regning. Det vises til egen revisjonsberetning på de følgende sider.

Stavanger, 14.02.2019 - Styret i Stavanger Motorbåtforening

Helge Skåden styrets leder

Laila Øvrebø Thu styremedlem

Torstein Aasland styremedlem

Arne Idsøe styremedlem

Tore J. Aastrand styremedlem

Gro Hamre daglig leder

STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR 2019 • Total utskifting av kassasystemer, betalingsterminal inne og kortautomat utvendig. Nye regler for kassasalg gjelder fra 01.01.19. • Bytte ut alle el-uttak på slippen til låsbare 3-pin kontakter med jordfeilbryter på hvert stikk. • Nye bord i selskapslokalet. Disse blir utsatt for stor slitasje ifm. opp – og nedrigging ved hver utleie. • Skifte ut alle kontakter og legge opp jordet anlegg i klubbhusets sal. (Miljømidler. Godkjent.) • Ny dør med automatisk døråpner til HC toalettet. (Må søke bruk av miljømidler.) • Løpende vedlikehold av havnen.

ADMINISTRASJONEN INFORMERER

MILJØMIDLER Vi har etter søknader i 2018 fått finansiert flere tiltak ved bruk av miljømidler. Vi fikk skiftet ut terrassedøren i andre etasje, det ble montert lydhimling i selskapslokalet, slipp piren ble forlenget med 2 meter, sikringsskapet i Båtsmannhuset er byttet ut og vi fikk innvilget søknad om å få bruke miljømidler til innkjøp av poser med oljeoppsugingsmateriell til alle medlemmer som har båt med innenbordsmotor i Hillevågsvannet.


-med

overblikk over reisen, over landligge...


Disse posene er beregnet å bruke i båten; pølsene legges i kjølsvinet for å samle opp mindre utslipp fra lekkasjer som vi nesten ikke vet at vi har. Arkene brukes kanskje helst når du tar oljeskift, bytter filter eller lignende. Produktene er laget for kun å trekke til seg oljeholdig væske, ikke vann. Vi ser jo ofte at det ligger oljefilm i havna, noe som tyder på at flere har mindre lekkasjer som går rett ut i sjøen ved lensing av båt. Mange har også automatiske lensepumper, de ser sjelden lekkasjer da pumpen lenser når de ikke er til stede. SLIPPEN Sommeren 2018 var bedre enn de fleste av oss kan huske. Været gjorde nok sitt til at slippen ble flittig brukt. Vi slippsatt totalt 489 båter gjennom sesongen, tallet er inkludert 50 båter i vinteropplag. Til sammenligning var dette 49 flere båter enn i 2017. TILDELING AV BÅTPLASS Medlemsansiennitet brukes ved tildeling av båtplass. Foruten prinsippet om ansiennitet, er det avgjørende for tildelingen at ledig bryggeplass passer til det aktuelle medlemmets båt. De siste årene har det blitt tildelt ca. 60 båtplasser i snitt i året. Dette betyr ikke at ventetiden har gått noe særlig ned. Vi må derfor presisere at for å beholde plassen du har fått tildelt, må alle avgifter være betalt før båten tas inn i havnen. Absolutt siste frist er oppgitt forfallsdato. Båten må være på plass innen 2 måneder fra tildelingsdato. Marinakontoret skal varsles før båten tas inn i havna og båten skal være registrert på medlem. Eventuelle manglende opplysninger må oppgis til administrasjonen innenfor samme tidsrom. Hvis du ser at du ikke kommer til å kjøpe båt innenfor disse rammene, må du takke nei til båtplass. Båtplassen går da til nestemann på ventelisten men du mister ikke din plass i køen, forutsatt at du opprettholder ditt passive medlemskap. Dette for at det ikke skal ligge tomme båtplasser i påvente av båtkjøp i lengre perioder. Du vil få tildelt båtplass igjen når alt ligger til rette for det.

HAVNEN Vinteren 2018/19 har gått til utskifting av ca. 50 utriggere på jernbanesiden. Noen av disse var 35 – 40 år gamle ifølge leverandøren, ingen andre enn oss har visstnok klart å holde liv i disse så lenge. Tiden var derfor moden for fornying, til glede for dem som nå har fått nye. Strøm i havnen har til tider vært en utfordring. Jordfeilautomater har slått ut opptil flere ganger i løpet av vintersesongen så langt, noe som selvfølgelig er til stor ergrelse for enkelte. Det viser seg ofte at dårlige / feil kabler er årsaken, men disse er ofte vanskelige å finne. DERFOR, oppfordrer vi igjen til å bruke godkjente kabler ved tilkopling til strømnettet vårt; spesifikasjon på kabel i marinaanlegg er H07RNF 3x2,5 kvadrat, eller bedre. Sjekk kabelen din og er du i tvil om denne holder mål, få deg en ny. Vi kommer til å utføre ekstra kontroller ifm dette, og vil ved feil henge på en rød lapp. Hvis det ved neste kontroll ikke har blitt skiftet til godkjent kabel, vil denne bli fjernet fra båten og den det gjelder vil være uten strøm. MARINA Vi ønsker alle medlemmer velkommen til butikken vår. Der finner du alt til båtpussen, tauverk, oljer og filter + mye annet. Ifm. med ny lov om kassasalg, blir vi nødt til å skifte ut kassasystemet vårt, samt kortleser inne og kortautomat ute. Det blir gjort januar 2019, på den roligste tiden, slik at vi minst mulig skal bli berørt av diverse startproblemer i forbindelse med dette. Vi beklager hvis noen får utfordringer med bruk av kort i en overgangsperiode. På Marinaen har vi også en kaffekrok som alle medlemmer er velkomne til å bruke.

ÅRSRAPPORT Det er nå vedtatt at dette er siste årsrapport som trykksak. Vi vil i kommende år kun legge ut årsrapporten, med innkalling til årsmøte, på nett. Medlemmene vil da få en SMS i forkant av årsmøtet. Denne SMS vil inneholde info om dato for årsmøtet samt at årsrapporten kan finnes og leses på våre hjemmesider, smbf.no. Årsmøtet vil også bli annonsert i Stavanger Aftenblad. De som ikke har muligMEDLEMSPLIKTER het for å lese årsrapporten på nett, kan komme til oss i Det er fremdeles en utfordring at medlemmer står oppført administrasjonen og få denne skrevet ut på papir. med gamle adresser, utdaterte telefonnummer og feil e-post. At våre lister ikke er oppdatert, medfører en god PURREGEBYR del ekstraarbeid for administrasjonen. I tillegg risikerer Vi har i år begynt med purregebyr på ubetalte fakturaer. de aktuelle medlemmene å gå glipp av viktig informasjon. Etter at vi innførte faktura på e-post, har det vært stor Husk derfor å melde fra snarest når relevante personlige økning i purreomkostninger. Dette medfører en god del opplysninger endrer seg. merarbeid samt økte portoutgifter. For å unngå purregebyr, husk å betale fakturaen innen forfall. SELSKAPSLOKALET Vi har fortsatt stort trykk på utleie og lokalet er forhåndsbestilt ca. et halvår frem i tid. Ledige datoer vil være oppdatert på våre hjemmesider www.smbf.no. i løpet av 2018 var det kun to helger som ikke var utleid. I tillegg til brylluper, konfirmasjoner, merkedager av forskjellig slag, vennefester og lignende, er det også kurs for båtfolk i regi av Baatskolen Poseidon. Lokalet er betydelig oppgradert i løpet av de par siste årene. Det er malt opp, skiftet gulv, nye lamper, nye aktive høyttalere, nye stoler, ny terrassedør og det er montert opp lydplater i taket. Det fremstår nå som meget innbydende og vi får masse gode tilbakemeldinger på dette.

DIVERSE Sommeren 2018 ble ny bil innkjøpt. Den gamle var da blitt 16 år og reparasjonene sto i kø. Vi får vel si at den hadde gjort jobben sin og var moden for pensjonering. MOTTAK AV FARLIG AVFALL I miljøboden har vi mottak av spillolje, filter, diesel og bensinrester, sloppvann, batterier og brukte oljeoppsamlingsputer. Vær så snill å ikke sette dette utenfor miljøboden i åpne bøtter og spann. Ta kontakt med oss i administrasjonen når du skal kvitte deg med noe som nevnt ovenfor.


Resultatregnskap

Budsjett 2019

Budsjett 2018

Salgsinntekter Marina Medlemskontingenter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt

6 979 500 5 576 000 1 335 000 13 890 500

Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnad

Note

2018

2017

6 619 500 5 586 500 1 255 000 13 461 000

6

6 979 559 5 584 595 1 389 630 13 953 783

5 525 901 5 402 656 1 317 616 12 246 173

6 367 800 2 699 500 1 134 000 3 730 000 13 931 300

6 033 400 2 635 600 1 060 000 3 811 000 13 540 000

8 3 1 3,6

6 291 369 2 621 171 1 056 178 3 696 701 13 665 420

4 920 385 2 541 157 1 013 517 3 661 857 12 136 916

Driftsresultat

−40 800

−79 000

288 364

109 257

Annen renteinntekt

101 000

87 000

86 685

93 950

60 200

8 000

375 049

203 207

19 847

489

355 202

202 718

−355 202 −355 202

−202 718 −202 718

Ordinært resultat før skattekostnad

2

Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Disponeringer Til/fra egenkapital Sum disponert:

Stavanger, 14.02.2019 - Styret i Stavanger Motorbåtforening

Helge Skåden styrets leder

Laila Øvrebø Thu styremedlem

Torstein Aasland styremedlem

Arne Idsøe styremedlem

Tore J. Aastrand styremedlem

Gro Hamre daglig leder


Balanse

Note

2018

2017

1

17 840 406 2 099 077 1 223 872 351 569 21 514 924

18 000 150 2 154 228 1 311 131 96 043 21 561 551

21 514 924

21 561 551

8

625 356

485 038

Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer

7

186 735 45 909 232 644

86 499 19 051 105 549

Bankinnskudd, kontanter o.l.

5,9

12 323 205

11 633 317

Sum omløpsmidler

13 181 205

12 223 905

SUM EIENDELER

34 696 129

33 785 456

4

19 689 460 19 689 460

19 096 247 19 096 247

4

13 531 484 13 531 484

13 176 282 13 176 282

33 220 944

32 272 529

298 890 19 847 152 939 1 003 509 1 475 185

395 696 489 159 820 956 922 1 512 927

1 475 185

1 512 927

34 696 129

33 785 456

EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Brygger og utliggere Marinastasjon Annen fast eiendom Inventar Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer

EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

2 6-en havn med plass til ĂĽ vokse


Priser 2019 Båtplass Årsavgift Medl.kont. Miljøavgift* Total pr. år 2,5 m 2.500,- 500,- 285,- 3.285,3,0 m 3.000,- 500,- 342,- 3.842,3,5 m 3.500,- 500,- 399,- 4.399,4,0 m 4.000,- 500,- 456,- 4.956,- 4,5 m 4.500,- 500,- 513,- 5.513,- 5,0 m 5.000,- 500,- 570,- 6.070,- 5,5 m 5.500,- 500,- 627,- 6.627,6,0 m 6.000,- 500,- 684,- 7.184,- 9,0 m 9.000,- 500,- 1.084,- 10.526,* Pålagt av kommunen. Indeksregulert.

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

2.100,- 2.700,- 600,- 4.500,- 6.500,- 2.000,-

trykk: GRAFO TRYKKERI

900,- 1.100,- 100,- 800,- 1.000,- 2.400,-

|

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

InBusiness

OPPLAGSPRISER : Vinteropplag på land for båter til og med 24 fot Vinteropplag på land for båter fra 25 til 32 fot Leie av opplagsmateriell for vinteropplag Leie av selskapslokalet hel helg medlem Leie av selskapslokalet hel helg ikke medlem Depositum ved avtaleinngåelse

17.000,- 17.000,23.000,23.000,- 33.000,33.000,33.000,51.000,51.000,- 7.500,200,500,- 400,1,20

Foto og design: DESTEIN Stein Simonsen

SLIPPING : Slipping av båt til og med 24 fot Slipping av båt fra 25 til 32 fot Døgnpris utover vanlig slippeperiode Hurtigslipp av båt til og med 24 fot (maks 1 time) Hurtigslipp av båt over 24 fot (maks 1 time) Nødslipping (utenom arbeidstid) Alle slippepriser inkluderer spyling under vannlinje.

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

|

INNSKUDD DEPOSITUM / BÅTPLASS Bredde x Lengde 2,5 x 6 m 3,0 x 6 m 3,5 x 7 m 3,5 x 8 m 4,0 x10 m 4,5 x10 m 5,0 x10 m 5,5 x12 m 6,0 x15 m Depositum strømuttak på båtplass Depositum strømbrikke for strømuttak Medlemskontingent alle medlemmer Depositum bomnøkkel. Kun for medlemmer. Strøm pr. kWt pr 01.01.19

Stavanger Motorbåtforening Paradisveien 85A 4012 Stavanger

*Alle priser med forbehold om trykkfeil. Pris på strøm kan endres i forhold til markedet.

Stavanger Motorbåtforening Åpningstider: Mandag - fredag: 08.00 - 16:00 Paradisve ie n 8 5 A

|

4 0 1 2 Sta va ng er

|

|

Torsdag: 08.00 - 18:00

Te le fo n 5 1 5 0 5 5 5 0

|

|

Lørdag og søndag stengt

E - p o st sm b f @ sm b f.n o

|

w w w.sm b f. n o


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.