Page 1

Ã…RSRAPPORT 2019


Nokas er et sikkerhetskonsern som leverer sikkerhets- og kontanthåndteringsløsninger til kunder i hele Norden. Nokas AS ble etablert i 1987. Etter opp­kjøpet av Avarn Security i Sverige og Finland i 2019 er samlet omsetning i overkant av NOK 7 milliarder og konsernet har totalt cirka 15 500 medarbeidere. Våre leveranser spenner seg fra stasjonære og mobile vakttjenester, tekniske sikkerhetsløsninger, industri- og sikkerhetsberedskap til verdi- og kontant­håndterings­ tjenester. Vår virksomhet er forankret i våre tre kjerneverdier; Commitment, Compassion, Collaboration.

Driftsinntekter Egenkapital

NØKKELTALL

Vår visjon; ”å levere førsteklasses sikkerhetsløsninger”, er drivkraften i alle selskapets funksjoner, tjenester og produkter.

4 623 M

4 790 M

7 150 M

2017

2018

2019

349 M

332 M

861 M

2017

2018

2019


Innhold 4

Konsernsjefens presentasjon av 2019

6

Sikret store anbud – jakter bedre marginer

8

Avarn Security + Nokas, perfekt for Sverige

10

Avarn Security styrket posisjonen i Finland

12

Spesialtjenester gir løft

14

Ny eierstrategi vurderes for Nokas Cash Handling

16

Styrets årsberetning 2019

22

Konsolidert resultatregnskap, konsern

23

Konsolidert balanse, konsern

25

Konsolidert kontantstrømoppstilling, konsern

26

K  onsolidert oppstilling over endringer i egenkapitalen, konsern

27

Noter konsernregnskap

56

Resultatregnskap, morselskap

57

Balanse, morselskap

59

Kontantstrømoppstilling, morselskap

60

Noter morselskap

77

Revisors beretning

Forside: Emporia, Malmö Foto: Colourbox

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

3


I juni 2019 ble det gjennomført en emisjon fra eksisterende aksjonærer for å sikre likviditeten i selskapet.

KONSERNSJEFENS PRESENTASJON AV

2019

ET BEGIVENHETSRIKT ÅR 2019 HAR VÆRT PREGET AV STORE OMSTILLINGER FOR KONSERNET, PRIMÆRT GJENNOM ENDRINGER PÅ EIERSIDEN, STORE OPPKJØP I SVERIGE OG FINLAND, SAMT ENDRING AV ORGANISASJONSSTRUKTUR. NEDENFOR ØNSKER VI Å GI ET OVERORDNET BILDE PÅ DE OMSTILLINGSPROSESSENE VI HAR IVERKSATT I LØPET AV 2019.

Ny stor aksjonær, oppkjøp og emisjon

mindre synergi­effekter enn forventet

Nokas, etter mer en 30 år i rollen.

I april 2019 kommer Sanok AS inn som

for det sammenslåtte selskapet.

Dette medfører at styret konstituerer

selskapets største aksjonær. Samtidig

Vidar Berg som ny konsernsjef. Vidar

kjøper Nokas AS opp aksjene i Avarn

I juni 2019 ble det gjennomført en

Berg kom til Nokas gjennom oppkjøp

Security Holding AS, medfølgende

emisjon fra eksisterende aksjonærer

av G4S i 2014, og har frem til dette

en rekke datterselskaper. Nokas får

for å sikre likviditeten i selskapet.

innehatt stillingen som konsern­

gjennom dette datterselskaper og

direktør med ansvar for divisjonen

et vesentlig større fotavtrykk i både

Ny konsernsjef

Sverige og Finland. Allerede i april/

I juni 2019 trekker selskapets gründer

mai startet sammenslåingsprosessen i

Heine Wang seg som konsernsjef for

Ny organisasjonsstruktur

Sverige mellom gamle Nokas og de ny-

Ny organisasjonsstruktur ble

ervervede Avarn Security-selskapene.

besluttet, hvilket hovedsakelig

En helt ny ledergruppe ble etablert. Det

innebærer en endring fra divisjons­

ble videre opprettet et programkontor i

struktur til landorganisering, der

Sverige, med hovedhensikt å strukturere

hvert land har ansvar for sine egne

arbeidet og sikre uttak av store synergi­

stabs- og støtte­funksjoner. Det ble

effekter knyttet til sammenslåing av

foreslått en liten konsernledergruppe,

virksom­heten. I Finland har vi fått inn

som har det overordnede ansvaret

nye datter­selskaper som har virksom­

for finans (CFO), felles IT-strategi og

heter både innenfor Security og Cash

koordinering av felles prosjekter på

Handling. Disse selskapene hadde i

tvers av landene (COO). Forslaget til

2018 selv vært gjennom en krevende

organisering ble godkjent av styret,

fusjonsprosess mellom gamle Avarn

og Vidar Berg ble i styremøtet 26.juni

Security og Prevent. Denne prosessen

2019 formelt ansatt som konsernsjef

ble dessverre mer krevende og ga

i Nokas.

Vidar Berg 4

Security i Nokas.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

KONSERNSJEF NOKAS GROUP


NOKAS GROUP MANAGEMENT CEO

VIDAR BERG

COO Business Services

CFO

RUNE HEGRESTAD

CM Norway

CM Sweden

KJELL FRODE VIK

MERETHE N. JACOBSEN

CM Finland

DAVID LARSSON

GM Skan-kontroll

JUHA MURTOPURO

GM Cash Handling

JØRN CATO OLSEN

GISLE SVEVA

NOKAS GROUP ORGANIZATION STRUCTURE Shareholders Board Nokas

Nokas

Board Nokas Cash Handling Nokas Cash Handling

Norway

Sweden

Finland

Skan-kontroll

Norway

Sweden

Denmark

Finland

Fra Nokas til Avarn Security

mål, for årene 2020-22. Basert på

til styret i forbindelse med månedlig

Konsernet har etter oppkjøpet av

negativ marginutvikling på flere

finansiell rapportering.

Avarn Security-selskapene operert

områder innenfor virksomheten, samt

under to ulike merkenavn. En

et pågående integreringsarbeid med

Overordnet mål for Avarn Security

naturlig del av sammenslåingen

forventninger til betydelige synergi­

Group er å oppnå en samlet

av selskapene i Sverige er å

effekter i Sverige, ble det etablert

EBITDA‑margin på 6-7 %.

samle all virksomhet under ett

et program; Margin Improvement

felles ”brand”. Styret besluttet i

Progam (MIP) for konsernet. Rådgivere

Restruktureringskostnader

september 2019 at konsernet skal

fra Deloitte ble engasjert for å fasili-

Styret og ledelsen er innforstått med

bytte navn til Avarn Security, mens

tere prosessen, validere analyser og

at beslutningene som er tatt med

kontanthåndteringsvirksomheten

beregninger, samt utvikle verktøy for

hensyn til oppkjøp av virksomhet

fortsetter under merkenavnet Nokas.

å måle effekter av definerte margin­

i Sverige og Finland, endring av

Navnendringen vil skje gradvis i løpet

forbedringsinitiativ. Ledergruppene i

organisering, sammenslåing av

av 2020-2021, der Sverige er første

hvert land har eierskap til programmet,

divisjoner og forretningsområder

land ut. Finland opererer allerede

med en prosess for å komme frem til

innenfor hvert land, samt ”rebranding”

under merkenavnet Avarn Security.

konkrete mål for perioden. Programmet

av Security-virksomheten i Norge

eies og styres av konsernledergruppen,

og Sverige, vil innebære betydelige

Strategiprosess og etablering av

og styret har godkjent programmet

restruktureringskostnader. Disse

konsernets mål for neste 3-årsperiode

og målene som er satt for den kom-

kostnadene er forbigående, men

Høsten 2019 jobbet konsernledelsen

mende tre­årsperioden. Programmet

det gjøres oppmerksom på at de vil

og landssjefene sammen med å

følges opp av konsern­ledergruppen

påvirke resultatet til konsernet negativt

ut­arbeide en plan, med tilhørende

på ukentlig basis, og rapporteres

i både 2019 og 2020.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

5


Vi vinner stadig flere oppdrag på den beste løsningen, selv om vi ikke nødvendigvis har den laveste prisen.

SIKRET STORE ANBUD – JAKTER BEDRE MARGINER ETTER AT NY KONSERNSJEF VIDAR BERG PRESENTERTE NY ORGANISASJONSPLAN I STYREMØTE 26. JUNI 2019 BLE NOKAS NORGE EN EGEN RESULTATENHET MED KJELL FRODE VIK SOM LANDSSJEF.

– Vi opplevde store forandringer i

Jeg ser det som om at vi nå har hentet

– Men samtidig vil vi hente effektivise-

Nokas i 2019. Men jeg har sterk tro

det beste fra to verdener, sier Vik.

ringsgevinster i oppdragene våre og

på at oppkjøpet av Avarn Security,

også selge flere automatiserte tjenester.

og de organisasjonsendringene som

Dette går rett mot bunn­linjen, sier Vik.

ble gjennomført i 2019 vil styrke oss videre, sier Kjell Frode Vik. Organisasjonsendringene har blant annet gått ut på at virksomheten nå er delt inn i landbaserte organisasjoner. Det betyr også en land-for-land-

VI VINNER STADIG FLERE OPPDRAG PÅ DEN BESTE LØSNINGEN – IKKE PÅ PRIS

Resultatene i 2019 er ikke like bra som vi forventet ved starten av året, fortsetter Vik. – Ved siden av store kostnader ved organisasjonsendringer og

inndeling for de ulike fagområdene

IT‑investeringer, har noen av de

Nokas opererer innenfor.

største oppdragene, som sikkerheten ved Oslo Lufthavn Gardermoen, gitt

6

– Dette gir større fokus, samtidig som

Forventer IT-gevinster

dårligere marginer enn vi hadde ventet

vi har beholdt et konsernoverbygg for å

Det ble investert tungt i nye IT-

oss. Spesielt mot slutten av 2019.

ivareta synergier over landegrensene.

løsninger i 2019 som skal føre

Det betyr blant annet at vi lærer

til bedre sam­handling mellom

Vant store kontrakter

av hverandre, og fortsatt kan tilby

Nokas-ansatte på ulike oppdrag

Tross dårligere resultater enn

nordiske løsninger for kundene.

og i ulike ledd.

budsjettert har Nokas sikret seg

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019


Oslo Lufthavn Gardermoen

Foto: Colourbox

mange store kontrakter for 2020 og

noen anbud på pris, proklamerer

er nøkkelen til å overleve prispresset,

videre. Nokas vant nytt anbud for Oslo

Norges-sjefen. Vi vinner stadig flere

sier Vik, som fortsetter:

Lufthavn Gardermoen i 2019, og har

oppdrag på den beste løsningen,

samtidig fått sikkerhetsoppdraget ved

selv om vi ikke nødvendigvis har den

– Vi skal satse betydelig på SMB-

39 Avinor-flyplasser i Norge gjeldende

laveste prisen. De beste løsningene

markedet framover. Der er potensialet

fra 1. mars 2020.

stort hvis vi gjør det riktig, og marginene klart bedre enn ved de

– I tillegg til at dette sikrer mange

store kontraktene.

av våre ansatte jobb fremover og gir oss en god omsetning, er den flotte jobben våre ansatte gjør på flyplassene en ”knall­referanse” for hele Nokas, sier Vik.

STORE ANBUD VUNNET AV NOKAS I 2019

Gjennom 2019 sikret Nokas seg en god omsetningsvekst ved å vinne

Oslo Lufthavn Gardermoen

en del store anbud.

Avinor flyplasser felles anbud Munchmuseet

– Den store jobben framover blir å

Ruter

løfte marginene og heller tåle å tape

Telenor Coop Kjell Frode Vik

COUNTRY MANAGER NORWAY

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

7


Sammenslåingen av organisasjonene startet den 1. oktober med fullt samkjørt og operativ alarmsentral før den 31. desember.

AVARN SECURITY + NOKAS, PERFEKT FOR SVERIGE SVERIGE-SJEF DAVID LARSSON MENER SAMMENSLÅINGEN AV DE TO SELSKAPENE PASSER PERFEKT FOR DET SVENSKE MARKEDET: – I TILLEGG TIL AT VI FÅR EN STØRRE TYNGDE I MARKEDET, ER DET VELDIG LITE SOM STÅR I VEIEN FOR AT VI SKAL KUNNE UTNYTTE SYNERGIENE FULLT UT.

I Norge har Avarn Security ingen

– Det gjør at de to organisasjonene

oss i markedet på det Avarn Security

til­stede­værelse i markedet. Sammen­

har ulike kompetanse og profil på alt

er gode på, og der Nokas har sin

slåingen byr derfor ikke på direkte

fra marked til logistikk og teknikk.

ekspertise, sier Larsson entusiastisk.

utfordringer knyttet til personal, kunder

Dette skal vi bruke aktivt for å styrke

– Etter sammenslåingen blir vi

og daglig drift. I Sverige er begge sel­

representert så å si over hele Sverige,

skapene godt representert, noe som

med kun Securitas som er større enn

med­fører at to ulike organisasjoner

oss, fortsetter han.

skal smeltes sammen. Dekker hele Sverige Selv om Nokas har noen store referansekunder som Arlanda og Stockholm Stad, har selskapet sitt volum innenfor SMB-markedet. Avarn Security har på sin side en betydelig tyngde innenfor storkunde-segmentet.

8

...JEG SIKKER PÅ AT VI VIL KUNNE BRUKE DEN STERKE SIKKERHETS­ KOMPETANSEN VI HAR TIL Å GI KUNDENE VÅRE ET BEDRE TOTALPRODUKT NÅR VI NÅ ER SAMLET...

Samkjørt og operativt Sammenslåingen av organisasjonene startet den 1. oktober med fullt samkjørt og operativ alarmsentral før den 31. desember. – Vi visste at det var en stor oppgave å samkjøre kunder og personell fra de to organisasjonene. Jeg synes vi

Geografisk har de to selskapene også

har fått til mye i løpet av den siste

ulikt tyngdepunkt i Sverige. Nokas mot

perioden av 2019, men det vil nok gå

sør og Avarn Security mot nord.

en stund før markedet oppfatter oss

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019


Emporia, Malmö

Foto: Colourbox

helt som ett selskap, og at alt det

Omstillingskostnader

dette på personalsiden, men det får

organisasjonsmessige er på plass, sier

– Ved sammenslåingen vil en del

også positive effekter på driftssiden.

Sverige-sjefen. Driften i 2019 har vært

kostnader bortfalle ved at flere

Her kan jeg nevne IT-systemer,

bra for Nokas i Sverige, men som i

funksjoner samkjøres. Spesielt gjelder

sammenslåing av alarmstasjoner,

Norge er marginene for lave:

samt samkjøring av mobile tjenester,

– Vår største oppgave fra 2020 og

sier Larsson. Omstillingene som

fremover er å få bedre betalt for

disse endringene medfører, gir oss

tjenestene våre. Spesielt gjelder

en del økte kostnader i 2019, og noe

dette de større oppdragene. Videre

utover i 2020. På lengre sikt er det

er jeg sikker på at vi vil kunne bruke

imidlertid ikke tvil om at det gir oss en

den sterke sikkerhetskompetansen

mer effektiv drift og lavere kostnader.

vi har til å gi kundene våre et bedre

Noe vi vil kunne se på bunnlinjen i

totalprodukt når vi nå er samlet og

årene framover, avslutter Larsson.

dermed også oppnå bedre marginer på en del av oppdragene våre. Det blir en viktig oppgave å synliggjøre dette bedre overfor kundene, slik at de ikke bare ser på pris når de vurderer anbudene, slår Larsson fast.

David Larsson

COUNTRY MANAGER NOKAS SVERIGE

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

9


Avarn Security Finland omsatte for EUR 140.580.000 i 2019. En klar økning fra året før grunnet større kundebase etter oppkjøpet av Prevent 360.

AVARN SECURITY STYRKET POSISJONEN I FINLAND NOKAS VAR LITE REPRESENTERT I FINLAND FØR OPPKJØPET AV AVARN SECURITY. DERFOR VENTES DET IKKE STØRRE ENDRINGER I SELVE DRIFTEN FOR AVARN SECURITY ETTER SAMMENSLÅINGEN MED NOKAS. MEN FINNENE KJENNER LIKEVEL GODT TIL DE UTFORDRINGER OG MULIGHETER EN STOR FUSJON INNEBÆRER.

Avarn Security befestet sin posisjon

Avarn Security Finland omsatte for

– Vår posisjon i markedet er klart

som nest størst i Finland etter opp­

EUR 140.580.000 i 2019. En klar økning

styrket. I 2019 mistet vi ikke én kunde

kjøpet av Prevent 360 mot slutten

fra året før grunnet større kundebase

av betydning – og det klarte vi uten

av 2018. Ved over­tagelsen ble visse

etter oppkjøpet av Prevent 360.

at vi måtte redusere marginene i

tjenester skilt ut og solgt til ISS

anbudene, sier Murtopuro stolt.

Security, etter krav fra konkurranse­­ Identitet

myndighetene. Gjennom 2019 har selskapet jobbet med å få en ny organisasjon på plass. – Det har vært store midlertidige kostnader ved sammenslåingen som bokføres i 2019, men vi begynner nå å merke de positive effektene. Vi har blitt en betydelig større sikkerhetsaktør. Det gir stordriftsfordeler på kostnads­

...SAMMEN­SLÅINGEN MED NOKAS VIL FÅ POSITIVE EFFEKTER FOR AVARN SECURITY I FINLAND, BLANT ANNET FORDI DET VIL FØRE TIL EN REKKE STORDRIFTSFORDELER.

Etter oppkjøpet av Prevent 360 er det lagt ned en betydelig innsats med å etablere felles IT-systemer. Sammen med en omfattende omprofileringsjobb har dette ført til betydelige, men likevel nødvendige ekstrakostnader. Murtopuro påpeker likevel den menneskelige faktoren som den største utfordringen, hvor to ulike kulturer skal bli til en felles:

siden som vil synes i regnskapene

10

i 2020 og framover, sier Country

– Det tar tid å endre ansattes tankesett,

Manager Juha Murtopuro.

og det er lett å undervurdere folks

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019


Avarn Security Finland

Foto: Avarn Security Finland

oppfatning av sin egen arbeidsplass.

Dette fordi vi tar i bruk nye innovative

– Vi har likevel mye å lære ved å utnytte

I begynnelsen opplevde vi mye ”oss

løsninger som gir lavere drifts­

kunnskapen og kompetansen vi samlet

og dem”-kultur. Først nå merker vi at

kostnader og økte marginer. Slike

sett har på tvers av landegrensene.

så å si alle ansatte identifiserer seg

fordeler er det flere av, sier han.

fullt med Avarn Security og sine nye kolleger, forteller Murtopuro.

Country Manageren har stor tro på at Murtopuro mener den finske organi-

markedet vil respondere positivt på

sasjonen som er etablert det siste året

Avarn Security merkevaren fremover.

– Nokas har jo vært gjennom mange

står godt rustet til å utvikle selskapet i

oppkjøp gjennom årene, så mine nye

tråd med konsernets målsetninger om

– Vi har en sterk merkevare i

nordiske kollegaer kjenner nok også

vekst og resultatoppnåelse.

ryggen, og våre kunder skal alltid

godt til disse problemstillingene.

oppleve at vi leverer høy kvalitet til markedsriktige priser. Vi er den

Stordrift

nest største aktøren i Finland, og

Den finske sjefen mener sammen­

har tilsvarende posisjon i Norden

slåingen med Nokas vil få positive

sett under ett. Det blir vanskelig for

effekter for Avarn Security i Finland,

markedet å la være å invitere oss

blant annet fordi det vil føre til en rekke

inn til samtaler når det er snakk om

stordriftsfordeler. Som et eksempel

trygghet og sikkerhetsløsninger,

nevner han alarmstasjonstjenestene

avslutter Murtopuro.

hvor et samlet Avarn Security er i stand til å håndtere langt flere kunder og alarmtilknytninger. – Vi vil også kunne tilby kundene våre flere tjenester og bedre service.

Juha Murtopuro

COUNTRY MANAGER AVARN SECURITY FINLAND

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

11


Det er en klar trend at mange arbeids­givere ønsker noe mer kontroll og inngående kunnskap om kandidatene.

SPESIALTJENESTER GIR LØFT SKAN-KONTROLL ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV NOKAS. ADMINISTRERENDE DIREKTØR JØRN CATO OLSEN ER SIKKER PÅ AT SELSKAPETS SATSING PÅ NISJER I SIKKERHETS­ MARKEDET GJØR DET MULIG Å KONKURRERE PÅ KOMPETANSE FRAMFOR PRIS.

Etter de store endringene i selskaps­

slik vi også, når vi samarbeider med

– Det er vel kjent at det er tøffe tider for

strukturen i Nokas-konsernet, opererer

Nokas. Men vi har lenge jobbet mot å

butikker og kjøpesentre for tiden. Det

Skan-kontroll fortsatt side om side

bli best innenfor våre nisjer, slik at vi

gir jo ikke akkurat mindre prispress

med Nokas i Norge som en selvstendig

kan opprettholde fornuftige marginer

mot leverandørene, forklarer Olsen.

juridisk enhet. Selskapet har en klar

i et marked med et sterkt prisfokus.

innretting mot detaljhandel, hvor de i

– Det er derfor viktig å hele tiden

tillegg til 40 års erfaring også innehar

videre­utvikle tjenestene og jobbe

spesialkompetanse på svinn-kontroll

smartere, for eksempel med ”time­

i sammenheng med vakttjenester. Sterk nisjefokus Fokus på høy kompetanse innen sine nisjer, gjør at Skan-kontroll ofte vinner fram med mindre pris­ sensitive argumenter når kontrakter skal forhandles:

12

...HØY KOMPETANSE INNEN SINE NISJER, GJØR AT SKAN-KONTROLL OFTE VINNER FRAM MED MINDRE PRIS­SENSITIVE ARGUMENTER NÅR KONTRAKTER SKAL FORHANDLES...

share-tjenester” og kombinasjon av automatiserte og manuelle tjenester, sier han. Mer bakgrunnsjekking Skan-kontroll sitt datterselskap Semac, som også er veldig nisje­ fokusert, har opplevd sterk vekst det siste året. Selskapet er ledende på

– Det er klart vi også merker en tøff

bakgrunnssjekk av nøkkelpersonell

konkurransesituasjon, spesielt fra

til ulike stillinger i næringslivet og

Securitas som er landsdekkende,

offentlig sektor.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019


Skan-kontroll

Foto: Skan-kontroll

– Det er en klar trend at mange

i enkelte deler av landet. Jørn Cato

vi har 24/7-bemanning hos oss, henter

arbeids­givere ønsker noe mer

Olsen oppfatter ikke dette som en

vi også tjenester som alarmstasjon og

kontroll og inngående kunnskap

stor utfordring:

vekterutrykning fra Nokas.

CV og fagre ord på et jobbintervju

– Det er sjelden et problem. Vi opp­

Coop

kan gi, sier Olsen.

lever heller flere synergier ved å være

Olsen viser til flere eksempler på

i samme konsern, både ved at vi i

synergier i konsernet:

om kandidatene enn det en fin

– Dessuten er en del av informasjons­

Skan‑kontroll kan hente inn vektere fra

innhentingen automatisert. Det gjør

Nokas når det trengs, og at vi samlet

– Vi har jobbet mye med å videreutvikle

at Semac kan levere gode tjenester

sett kan levere flere tjenester. Selv om

oss for å skape langsiktige kunde­

til en fornuftig pris, samtidig som

forhold. I 2018 skulle Coop inngå

det oppnås bra marginer, sier Olsen.

en stor langsiktig avtale. Med

Kraftbransjen fikk nylig et lovpålagt

Skan‑kontrolls gode referanser

krav til bak­grunns­sjekking, ikke

basert på et godt kundeforhold

bare av nyansatte, men også av

gjennom mange år og Nokas sine

eksisterende. Det gjorde at vi fikk

landsdekkende tjenester, vant vi den

en stor økning i oppdragsmengden

kontrakten sammen. Det er en stor

i 2019, slår Olsen fast.

kontrakt både for Skan-kontroll og Nokas, som har gitt oss mye gjennom

Konkurranse og samarbeid

2019. Vi i Skan-kontroll drar mange

gir positive effekter

fordeler av å være en del av Nokas,

Skan-kontroll og Nokas kjemper

og vi håper at vi også bidrar til resten

om de samme kundene innenfor

av konsernet med vår kompetanse,

noen segmenter, for eksempel

spesialtjenester og langsiktige

vakthold på kjøpesentre og i butikker

kundeforhold, avslutter Olsen.

Jørn Cato Olsen

ADMINISTRERENDE DIREKTØR SKAN-KONTROLL

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

13


Det vil fortsatt være behov for kontanter i lang, lang tid. Selv om mengden kontanter er mindre, skal de fortsatt flyttes, telles, og sikres.

NY EIERSTRATEGI VURDERES FOR NOKAS CASH HANDLING MED SAMMENSLÅING AV NOKAS OG AVARN SECURITY FØLGER DET ENDRINGER I SELSKAPS­ STRUKTUREN. I DEN NYE STRATEGIEN FOR DET SAMMENSLÅTTE SELSKAPET HAR STYRET VEKTLAGT Å RENDYRKE SIKKERHET SOM DET FRAMTIDIGE VIRKSOMHETSOMRÅDET. DETTE INNEBÆRER AT NOKAS CASH HANDLING VURDERES SOLGT DERSOM MAN FINNER NATURLIGE KJØPERE – OG PRISEN ER RIKTIG.

Der Avarn Security er et spesialisert

selskapet blir rendyrket som et

Cash Handling ikke lenger blir en

sikkerhetskonsern, har Nokas vært et

stort nordisk sikkerhetskonsern.

like naturlig del av porteføljen,

sikkerhetskonsern med Cash Handling

Da faller det seg naturlig at Nokas

fortsetter han. Den svenske delen,

som et selvstendig selskap i konsernet.

Nokas Värdehantering AB, har allerede blitt solgt til Loomis, med

Administrerende direktør for Nokas

endelig overføring i 2020. Driften

Cash Handling, Gisle Kristian Sveva,

av minibanker over hele Sverige

har flere år bak seg i selskapet.

fulgte ikke med salget, og ivaretas

Rollen som toppsjef fikk han som

fortsatt av Nokas.

en del av organisasjonsendringene Fortsatt penger i cash

i Nokas i 2019.

Kontantomsetningen i samfunnet er – Jeg har fra dag én som sjef vært

nedadgående, likevel tror Sveva det vil

innforstått med at jobben kan være

gå mye lenger tid enn det folk tror før

midlertidig, forteller Sveva.

vi ser det kontantløse samfunnet. – Det vil fortsatt være behov for

– Etter Nokas sitt oppkjøp av Avarn

kontanter i lang, lang tid. Selv om

Security fremstår det riktig at

mengden kontanter er mindre, skal de

Gisle K. Sveva 14

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

MANAGING DIRECTOR NOKAS CASH HANDLING


Danske kontanter

Foto: Colourbox

fortsatt flyttes, telles, og sikres. Det

utvikle selskapet i året som har gått.

Danmark, sier Sveva. Samarbeidet

gjør at det er en framtid for selskapet,

Det er etablert en ny ledergruppe

bankene imellom har ikke vært like

poengterer Sveva.

bestående av nøkkelpersoner fra hele

godt som i Norge, hvor det er etablert

organisasjonen, med ansvar som går

mange felles tjenester. I Danmark

over landegrensene.

har bankene hatt hver sine systemer

– Men om det er naturlig at Avarn Security skal drive Nokas, er en

på de fleste områder fram til nå. Nå

annen sak. Vi jobber derfor med å

har vi har lykkes med å etablere et

finne nye langsiktige eiere. Et salg

system der bankenes kunder kan

er riktig for Avarn Security – både forretningsmessig og finansielt, sier Cash-sjefen, som også sier de har en plan om å drive selskapet videre under Avarn Security-paraplyen dersom

OMSETNINGEN PÅ 1,2 MILLIARDER NOK HAR GITT ET RESULTAT PÅ 105 MILLIONER.

salget ikke fører fram.

sette inn penger i ulike bankers minibanker og nattsafer, uavhengig av hvilken bank de har sin opprinnelige konto i, sier Sveva. Nokas Cash Handling kunne presentere gode tall for 2019. En omsetning på

Nye løsninger

1,2 milliarder norske kroner har gitt

Selv om selskapet skal selges,

– Vi har også jobbet mye med å få

et resultat på 105 millioner. Det gir en

har det vært jobbet aktivt med å

på plass en ny løsning for bankene i

EBITDA margin på ca. 7 prosent.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

15


Med en nordisk struktur og en sterk felles kultur er vi rustet for ytterligere resultatvekst.

REGNSKAPSÅRET 2019

ÅRSBERETNING Styrets beretning inneholder en

å skape et tryggere samfunn gjennom

NOKAS VEKST

beskrivelse av resultat og stilling for

utvikling og leveranser av trygghets-

Nokas har over flere år vært en

konsern og morselskap.

produkter og sikkerhetsløsninger til

ledende aktør i konsolideringen

privat og offentlig næringsvirksomhet.

av det nordiske sikkerhets- og

I 2019 har vi endret organiseringen fra

kontanthåndteringsmarkedet. Det

divisjon til landorganisering, og hvert land

Konsernet leverer også en viktig

har vært viktig for Nokas å bygge en

leverer tjenester innenfor områdene;

del av infrastrukturen til et mo-

nordisk forretningsplattform for å

derne samfunn. Vi har ansvaret

kunne tilby våre kunder produkter og

for sikker­heten hos et stort antall

tjenester på tvers av landegrensene.

tjenester som stasjonært vakthold,

kunder, bl.a. på flyplasser, kjerne-

Med en nordisk struktur og en sterk

områdevakthold og mobilt vakt-

kraftverk, kjøpe­sentre og tog- og

felles kultur er vi rustet for ytterligere

hold, samt kontrolltjenester

undergrunns­stasjoner. Gjennom vår

resultatvekst. Dette skal primært

og svinnhåndtering.

kontant­håndterings­virksomhet bidrar

skapes gjennom lønnsom organisk

vi til at penger kan benyttes som

vekst, effektivisering, automatisering

et lovlig, tilgjengelig og alternativt

og digitalisering.

• Guarding; Tradisjonelle vekter­

• Aviation; Sikkerhetstjenester på flyplass • Systems; Tekniske

betalingsmiddel.

sikker­hets­løsninger • OMC; Alarmstasjonstjenester og signalovervåkning

Nokas fokuserer på driftsresultat Virksomheten drives i henhold til

før avskrivninger av driftstilbehør

selskapets verdier og har et løpende

og immaterielle verdier (EBITDA),

fokus på arbeidet med å kvalitets-

ettersom dette i stor grad korrelerer

Vår kontanthåndteringsvirksomhet

sikre alle deler av virksomheten.

med den kontantstrømmen som

er organisert under én felles nordisk

Nokas har tre definerte kjerne­

virksomheten genererer. EBITDA

ledelse; Nokas Cash Handling. Dette

verdier; Commitment, Compassion,

resultatet er gjerne et utgangspunkt

området lever tjenester innen produk-

Collaboration.

for bankenes vurdering av vår

sjon, logistikk og Cash Management

16

finansieringskapasitet og blir også

Services, og er operative i Norge,

Konsernet er totalleverandør av

brukt som grunnlag for verdivurdering

Sverige, Finland og Danmark.

produkter og tjenester for sikkerhet-

av selskapet. Mange større oppkjøp

og kontanthåndtering i Norden.

de siste årene har medført at det i

MÅLSETNING

Selskapet har ambisjon om å

konsernregnskapet er allokert store

Nokas har som målsetning å levere

styrke sin nordiske posisjon de

verdier til immaterielle eiendeler,

førsteklasses sikkerhetsløsninger og

nærmeste årene.

som goodwill og kundekontrakter.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019


Vi har i løpet av 2019 investert ytter­ligere i vår IT plattform, hvilket har vært et viktig element i integrasjonsprosessen i Sverige.

Konsernregnskapet følger IFRS

mersalg til eksisterende kundeporte-

Sverige og Finland, beløper seg

regnskapsprinsipper hvor kunde­

følje og gjennom salg til nye kunder.

til totalt 94 millioner kroner.

på inntil 13 år, hvilket er basert på

Viser til informasjon i årsrapporten for

Konsern

erfaringer fra tidligere oppkjøp og

øvrig som gir innblikk i fokusområder

I 2019 hadde konsernet 7 149,6 millioner

individuelle vurderinger. De siste tre år

i 2019 i hvert enkelt land.

kroner i driftsinntekter mot 4 789,6

kontrakter avskrives over en periode

har vi avskrevet kundeporteføljen med

millioner i 2018.

117 millioner kroner. Avskrivningene

RESULTAT

reflekterer ikke verdiutviklingen på

Konsernet hadde i 2019 et resultat før

EBITDA resultat for konsernet var

selskapet, da avskrivningen er blitt

avskrivninger og finansielle kostnader

på 309,5 millioner kroner mot 170,7

erstattet med mer netto organisk

(EBITDA) på 309,5 millioner kroner

millioner i 2018.

vekst, men bidrar til at det bokførte

mot 170,7 millioner i 2018.

resultatet og egenkapitalen har blitt redusert tilsvarende i perioden.

Ordinært resultat før skattekostnad for Konsernets samlede omsetning

konsernet var minus 209,7 millioner

økte med 2 360,0 millioner kroner

kroner mot 40,6 millioner kroner i

til 7 149,6 millioner kroner i 2019.

2018. Årsresultat for konsernet ble

ÅRET 2019

Omsetningsveksten kommer i hoved-

minus 191,5 millioner kroner mot

2019 har vært et nytt år preget av

sak fra oppkjøp av Avarn Security i

minus 36,5 millioner kroner i 2018.

endringer. Nokas AS har i løpet av

Sverige og Finland.

året fått en ny stor aksjonær, kjøpt

EBITDA for konsernet var i 2019

virksom­het i Sverige og Finland, og

Konsernresultatet er belastet med 53,8

på 309 millioner kroner og netto

i tillegg satt et nytt styre og en ny

millioner kroner i avskrivninger på er-

kontant­strøm fra operasjonelle

ledelse for konsernet. Konsernet

vervede immaterielle mer­verdier allokert

aktiviteter var 257 millioner

har gjennom oppkjøp av Avarn

til kundekontrakter. Kundekontrakter

kroner. Forskjellen skyldes finans­

Security i Sverige og Finland styrket

har også økt betydelig etter gjennom-

poster som presenteres under

sin markeds­posisjon i det svenske

førte oppkjøp de siste årene. Dette

kontantstrømmer fra operasjonelle

og finske markedet og har en solid

er i hovedsak kunde­porteføljer som

aktiviteter, endringer i varelager,

plattform for å sikre fremtidig vekst.

selskapet har kjøpt og som lineært av-

kundefordringer, leverandørgjeld

I Norge har vi styrket vår posisjon

skrives over inntil 13 år. Erfaringer etter

og andre tidsavgrensningsposter.

innenfor flyplassikkerhet gjennom å

porteføljekjøp viser at kundelojaliteten

sikre oss leveransen av sikkerhet på

er meget stor og at verdien på goodwill/

Morselskapet

ytterligere 39 flyplasser.

kundekontrakter forsvares av den løpen-

I 2019 hadde morselskapet 1 620

de inntjening under normal drift. Med

millioner kroner i driftsinntekter mot

den driftsform og inntjening selskapet

1 504 millioner kroner i 2018.

Vi har i løpet av 2019 investert ytter­

har i dag, forventes det at oppkjøpene

ligere i vår IT plattform, hvilket har

medfører en økning i resultatene og

EBITDA resultatet for morselskapet

vært et viktig element i integrasjons-

representerer en vesentlig verdi for

var på 51,8 millioner kroner mot 45,8

prosessen i Sverige. Vi har i 2019

konsernet i avskrivningsperioden.

millioner kroner i 2018.

organisk vekst innenfor eksisterende

Engangskostnader knyttet til

Ordinært resultatet før skattekostnad

virksomheter. Organisk vekst skal

restrukturering av konsernet,

for morselskapet var minus 97,3 milli-

sikres gjennom økt kundelojalitet,

samt integrasjonsprosessene i

oner kroner mot 25,4 millioner kroner i

også hatt fokus på å sikre fremtidig

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

17


Nokas mener vi det er viktig å utfordre oss selv på hvordan vi kan redusere vår innvirkning på miljøet.

2018. Årsresultat for morselskapet ble

HMS/ MILJØPROFIL

Setter man antall skader opp mot

minus 76,1 millioner kroner mot 18,1

Nokas AS, bestående av Vakt, Teknikk,

veksten i omsetning og antall ansatte,

millioner kroner i 2018.

OMC og administrasjon hadde i 2019

representerer dette en stor reduksjon

et korttidssykefravær på 2,7 % (5,9 %

i skadeprosenten per arbeidet time.

Resultatet for 2019 viser at det er

inkl. langtidsfravær). Samlet sett er

grunnlag for videre drift og styret

dette en reduksjon på 0,5 % poeng

I Nokas AS er kvinneandelen ca. 22 %,

bekrefter at denne forutsetning er lagt

i forhold til 2018. I perioden er det

mens kvinneandelen i konsernet samlet

til grunn for avleggelse av regnskapet.

videreført en systematisk rapportering

utgjør cirka 29 %. 1 av 3 konsern­

og oppfølging av sykefraværet, i tillegg

direktører er kvinne, mens kvinner i de

Styret foreslår at årets resultat i mor-

til videreføring av gode rutiner rundt

landbaserte ledergruppene utgjør i snitt

selskapet disponeres som følger:

HMS og vernearbeid. Det forventes å

i underkant av 20 %.

Annen egenkapital -76,1 millioner kr

videreføre fremgangen i 2019 i forhold

Sum disponeringer -76,1 millioner kr

til å skape tryggere og sunnere arbeidsforhold i Nokas.

SAMFUNNSANSVAR – YTRE MILJØ

INVESTERINGER/ INNOVASJON

Ved utgangen av 2019 hadde Nokas

direkte og indirekte påvirkning på

En viktig del av Nokas sin strategi er

med alle heleide datterselskaper 3 955

miljøet, og vi mener det er viktig å

å investere i nye innovative løsninger

medarbeidere i Norge. I Sverige hadde

synlig­gjøre at vår virksomhet tar

og digitalisering av vår operasjon.

Nokas 6 878 ansatte, i Finland 4 286 og

hensyn til miljøet. Nokas er miljø­

Målsetningen er både å bringe nye

i Danmark 185 ansatte. Konsernet har

sertifisert etter ISO 14001-2015.

tjenester/produkter inn til markedet

samlet 15 304 ansatte i Norge, Sverige,

og å øke kvaliteten på våre tjenester

Finland og Danmark.

Nokas sin virksomhet har både en

kostnadseffektivt.

Nokas evaluerer kontinuerlig alle sine miljøaspekter og har i denne perioden

I 2019 var det totalt registrert 14

følgende fokusområder:

Konsernet vedtok en IT strategi-

skader med resulterende fravær i

• Redusere antall flyreiser

plan høsten 2016 med formål å øke

Nokas AS, en nedgang fra 35 i 2018.

• Minimere forbruk av

sel­skapets effektivitet og kunde­

fossilt brennstoff

tilfredshet. Etter en kraftig vekst de

• Redusere papirforbruk

senere år har behovet for standard­ isering og konsolidering av både infrastruktur og systemstøtte blitt nødvendig om vi skal støtte videre vekst og ta ned vårt kostnadsnivå. Det har blitt gjort betydelige investeringer i nye felles systemer fra 2017 og frem til i dag. Vi vil også fremover sørge for en effektiv og sentralisert infrastruktur og bytte ut utdaterte systemer med moderne effektive systemer som supporterer hele verdikjeden vår og knytter oss tettere på våre kunder.

ETTER EN KRAFTIG VEKST DE SENERE ÅR HAR BEHOVET FOR STANDARD­ISERING OG KONSOLIDERING AV BÅDE INFRASTRUKTUR OG SYSTEMSTØTTE BLITT NØDVENDIG OM VI SKAL STØTTE VIDERE VEKST OG TA NED VÅRT KOSTNADSNIVÅ.

Innenfor alle fokusområdene utarbeides klare mål med tilhørende tiltaksplaner. Klimaforandringer er en utfordring i dagens samfunn og i Nokas mener vi det er viktig å utfordre oss selv på hvordan vi kan redusere vår innvirkning på miljøet. De viktigste miljøtiltakene i Nokas kan oppsummeres med følgende: • Utvide bruk av videokonferanse­ utstyr på alle avdelingskontor for å begrense reisevirksomhet.

18

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019


Utbruddet og spredningen av Covid19-viruset påvirker ikke regnskapet for 2019.

• Fornye bilparken med mer miljøvennlige kjøretøy. • Gjennomføre kjøreadferdskurs

En stor del av omsetningen er salg av

langsiktige fordringer er ikke vurdert

tjenester med kostnader som ikke vil

reforhandlet eller innløst.

endres som følge av endringer i valuta.

for sjåfører og kontinuerlig optimalisere ruteplaner. • Redusere behovet for papir,

Arbeidet med å skape et bedre resultat, Selskapet er delvis eksponert mot

og gjennom dette styrke egenkapitalen,

endringer i rentenivået ettersom deler

er et kontinuerlig mål for virksomheten.

erstattet med elektroniske

av selskapets gjeld har flytende rente.

dokumenter og digitale løsninger

Betydelige endringer i rentenivået

LIKESTILLING

vil kunne påvirke investeringsmulig­

Nokas er en bedrift som er opptatt

Nokas skal tilfredsstille gjeldene

hetene og lønnsomheten innenfor

av å fremme likestilling og hindre

lover og forskrifter innenfor området

noen forretningsområder.

forskjellsbehandling mellom kjønnene.

og vi gjennomfører kontinuerlige

Nokas er også en tariffbundet bedrift.

målinger for å påse at vi når våre

Vekteroverenskomsten har lik lønn

mål. Nokas’ avvikssystem brukes til å rapportere alle avvik fra våre miljøforventninger. Vårt miljøarbeid har en målsetning om stadig forbedring, og vi utarbeider tiltaksplaner for å sikre at vi regelmessig finner positive og

I 2019 HADDE MORSELSKAPET 1 620 MILLIONER KRONER I DRIFTS­ INNTEKTER.

for kvinner og menn. Våre provisjons­ ordninger er kjønnsnøytrale og lønns­nivået er likt for kvinner og menn i ledelse og merkantile funksjoner på samme nivå. Selskapet har også en bonusordning som er kjønnsnøytral.

forbedrede miljøtiltak. I Nokas AS er kvinneandelen ca. 22 %.

FINANSIELL RISIKO ROS analyse

Kredittrisiko

hvorav én er kvinne. I de landbaserte

Selskapet går kontinuerlig gjennom

Risiko for at motparter ikke har

ledergruppene utgjør kvinneandelen i

sin ROS-analyse (risiko- og sårbar-

økonomisk evne til å oppfylle sine

snitt i underkant av 20 %.

hetsanalyse) for å identifisere og

forpliktelser anses lav, da det histo-

dokumentere konsernets største risiki.

risk har vært lite tap på fordringer.

DISKRIMINERING

Tiltak blir fortløpende iverksatt for å

Omsetningen i Nokas AS og i konsern­

Konsernet arbeider aktivt for å

mitigere risikoen.

et forøvrig er fordelt på et stort

forhindre diskriminering som følge av

antall kunder. Offentlige virksomheter

kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet,

Valuta- og renterisiko

representerer ca. 40% av konsernets

nasjonal opprinnelse, hudfarge,

Selskapet er lite eksponert for

samlede omsetning.

religion eller livssyn. Aktivitetene

Konsernet har tre konserndirektører,

endringer i valutakurser. Selskapet

omfatter blant annet rekruttering,

kjøper sikkerhetskomponenter i

Likviditetsrisiko

lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse,

hovedsak fra England, USA, Finland

Selskapet vurderer likviditeten i

utviklingsmuligheter og beskyttelse

og Tyskland gjennom norske agenter.

selskapet som tilfredsstillende,

mot trakassering. Konsernet har

Prisene ligger fast og det er agenten

og det er ikke besluttet å innføre

som mål å være en arbeidsplass hvor

som tar størst risiko for negative

tiltak som endrer likviditetsrisiko.

det ikke forekommer diskriminering

endringer på kostprisen som følge

Likviditeten for året planlegges i

på grunn av nedsatt funksjonsevne.

av endringer i valuta. Nokas salg av

detalj i forbindelse med utarbeidelse

Konsernet arbeider aktivt og målrettet

valuta er sikret mot kursendringer.

av budsjett. Forfalls­tidspunkter for

for å utforme og tilrettelegge de fysiske

kundefordringer opp­­rettholdes og

forholdene slik at virksomhetens ulike

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

19


Konsernet går inn i sitt 33. driftsår med et betydelig potensiale å ta ut synergier etter kjøp av Avarn Security i både Sverige og Finland.

funksjoner kan benyttes av flest mulig.

for å møte tap av et visst omfang.

har gjennom kjøpet av Avarn Security

For arbeidstakere eller arbeidssøkere

Selskapet har iverksatt løpende tiltak

bidratt til en betydelig konsolidering av

med nedsatt funksjonsevne foretas

for å begrense de negative effektene

det nordiske sikkerhetsmarkedet. Vi

det individuell tilrettelegging av

forårsaket av denne situasjonen.

forventer at vi med en felles merkevare

arbeidsplass og arbeidsoppgaver.

har større muligheter for å styrke vår

FREMTIDSUTSIKTENE

posisjon, og at vi vil bli tilført betydelig

HENDELSER ETTER 31.12.19

Konsernet går inn i sitt 33. driftsår

kompetanse og kapasitet til beste for

Utbruddet og spredningen av Covid19-

med et betydelig potensiale å ta ut

våre kunder og forretningsforbindelser.

viruset påvirker ikke regnskapet for

synergier etter kjøp av Avarn Security

2019. Situasjonen påvirker heller ikke

i både Sverige og Finland. De neste

Styret forventer ytterligere forbedringer

forutsetningen for vurderingen av

månedene vil både gi en økende

i lønnsomheten i 2020, både gjennom

fortsatt drift for selskapet, men virk-

reduksjon av konsernets kostnader

organisk vekst og ytterligere

somheten vil i 2020 likevel bli påvirket

gjennom synergiuttak, samtidig som

konsolidering og integrasjon av

i form av endret etterspørsel av tjenes-

2020 (i likhet med 2019) vil bli preget

virksomheter i Sverige og Finland.

ter i en periode av uviss varighet.

av engangskostnader knyttet til å ta

Styret og ledelsen er av den oppfatning

ut ytterligere synergier, samt endring

at selskapet finansielt er rustet

av navn til Avarn Security. Konsernet

OSLO, 29. MAI, 2020 I STYRET FOR NOKAS AS

20

Amund Skarholt Styrets leder

Vidar Berg Konsernsjef

Mikael Aro Styremedlem

Stein Egil Valderhaug Styremedlem

Bjørnar Olsen Styremedlem

Ole Morten Karlsen Styremedlem/ ansattrepresentant

Gunnar Bentehaugen Styremedlem/ ansattrepresentant

Hege-Charlotte Jacobsen Styremedlem/ ansattrepresentant

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019


Oslo NOKAS Ã…RSRAPPORT 2019

21


NOKAS AS KONSERNREGNSKAP 2019

KONSOLIDERT TOTALRESULTAT Tall i hele 1 000

Note

2019

2018

Salgsinntekter

31

7 149 569

4 789 560

Varekostnader

31

-827 663

-644 033

Konsolidert totalresultat

6,14

-5 221 656

-3 336 854

6,10,18

-790 801

-628 213

20

-

-9 713

309 449

170 747

-378 020

-144 936

-68 571

25 812

-141 090

-66 453

-209 661

-40 641

18 132

4 116

Årsresultat

-191 528

-36 525

Tilordnet aksjonærer i morselskapet

-170 343

-29 465

-21 186

-7 060

-191 528

-36 525

25 149

-7 108

Lønnskostnad Salgs- og administrative kostnader Andre inntekter og kostnader Driftsresultat før av- og nedskrivninger Avskrivninger

7,8,10

Driftsresultat etter av- og nedskrivninger Netto finans

19

Resultat før skattekostnad Skattekostnad

17

Tilordnet ikke-kontrollerende eierinteresser

Konsolidert utvidet resultat Årsresultat

Poster som kan bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder Omregningsdifferanser valuta

Poster som ikke vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder 36 852

36 284

Skatteeffekt

-8 107

-8 345

Sum utvidet resultat

53 893

20 831

Totalresultat

-137 635

-15 694

Tilordnet aksjonærer i morselskapet

-118 588

-8 634

-19 047

-7 060

Estimatavvik pensjoner

Tilordnet ikke-kontrollerende eierinteresser

Foto: Colourbox

22

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

14

Oslo Lufthavn Gardermoen


KONSOLIDERT BALANSE Tall i hele 1 000

Note

2019

2018

819 250

Eiendeler Langsiktige eiendeler Immaterielle eiendeler 3,8,9

1 588 684

Merkevare

8

142 835

-

Aktiverte utviklingskostnader

8

55 004

68 381

8

534 274

275 866

17

4 547

9 568

2 325 343

1 173 065

10

966 720

-

7,10,22

315 610

545 905

8 983

Goodwill

Kundeportefølje Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Leierettighet Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler

27

7 059

13,28

103

603

14

73 013

22 005

59 257

69 478

139 432

101 068

3 747 105

1 820 037

16,22

78 226

61 295

13,18,22,31

921 528

545 584

13

212 497

244 829

5,13,22,23

447 917

387 011

Sum kortsiktige eiendeler

1 660 168

1 238 718

Sum eiendeler

5 407 273

3 058 755

Andre finansielle eiendeler

6,13,15

Sum finansielle anleggsmidler Sum langsiktige eiendeler

Kortsiktige eiendeler Varelager Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende

Foto: Shutterstock

The Black Diamond, København NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

23


KONSOLIDERT BALANSE Tall i hele 1 000

Note

2019

2018

21

768 614

179 763

Annen egenkapital

21 788

145 266

Ikke-kontrollerende eierinteresser

70 102

6 671

23

860 504

331 699

17

93 230

34 677

3,14

5 478

6 993

10

792 633

0

12,13,22

800 193

428 679

7 061

333 264

1 698 595

803 613

Egenkapital og gjeld Egenkapital Aksjekapital og overkurs

Sum egenkapital

Langsiktig gjeld og forpliktelser Utsatt skatt Pensjonsforpliktelse Leieforpliktelse >12 mnd Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld

12,30

Sum langsiktig gjeld og forpliktelser

Kortsiktig gjeld Leieforpliktelse <12 mnd

10

242 491

0

12,13,22,23

519 555

591 231

Leverandørgjeld

13

221 511

175 713

Betalbar skatt

17

7 650

2 087

445 954

286 196

Gjeld til kredittinstitusjoner

Skyldige offentlige avgifter

1 411 013

868 217

Sum kortsiktig gjeld

2 848 174

1 923 443

Sum egenkapital og gjeld

5 407 273

3 058 755

Annen kortsiktig gjeld

31

OSLO, 29. MAI, 2020

24

Amund Skarholt Styrets leder

Vidar Berg Konsernsjef

Mikael Aro Styremedlem

Stein Egil Valderhaug Styremedlem

Bjørnar Olsen Styremedlem

Ole Morten Karlsen Styremedlem/ ansattrepresentant

Gunnar Bentehaugen Styremedlem/ ansattrepresentant

Hege-Charlotte Jacobsen Styremedlem/ ansattrepresentant

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019


KONSOLIDERT KONTANTSTRØMOPPSTILLING Tall i hele 1 000

Note

2019

2018

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -209 661

-40 641

Periodens betalte skatt

-2 087

-9 886

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler

-5 714

-1 787

Resultat før skattekostnad

Gevinst salg aksjer Avskrivninger Endringer i varelager, kundefordringer og lev.gjeld

24

Endring i pensjonsforpliktelse/-midler inkl. estimatavvik Resultatandel tilknyttet virksomhet Endringer i andre tidsavgrensningsposter

24

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-1 300

-

378 020

144 936

-42 879

109 430

-15 672

-10 895

1 924

-362

191 154

-114 305

293 784

76 489

16 008

2 428

-98 848

-107 021

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

7

Innbetaling ved salg finansielle anleggsmidler Utbetalinger/innbetalinger langsiktige fordringer

2 424

-2

10 221

-15 019

Innbetalinger langsiktige fordringer -684 375

Utbetalinger ved kjøp av datterselskap Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 29

Netto endring i kassekreditt Utbetalt til utbytte Netto endring finansiering av kontantbeholdning

-577

-754 570

-120 191

575 000

-

-186 624

-94 322

-194 436

-16 836

-213 749

40 764

29

Opptak av langsiktig gjeld Utbetalinger finansiell leasing

-

23,24

Kapitalforhøyelse Kapitalnedsettelse Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

-

-894

-45 569

22 533

589 166

-

-2 096

-

521 691

-48 754

60 906

-92 456

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01

5

387 011

479 466

Netto bankinnskudd, kontanter og lignende 31.12

5

447 916

387 010

Foto: Shutterstock

Gamla Stan, Stockholm NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

25


KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER ENDRINGER I EGENKAPITALEN Aksjekapital

Utgående balanse 31.12.2016

6 290

Annen Over­ innskutt kurs EK 173 473

Annen Om­ Sum egen- regnings- aksjonærers kapital differanse egenkapital 170 548

Årsresultat

971

Sum

-5 441

344 870

16 328

361 199

3 284

-5 537

-2 253

3 914

4 885

3 284

Utvidet resultat Omregning valuta ikke-kontrollerende eierinteresser Andre endringer

Ikke-kontrol­ lerende eier­ interesser

4 885 200

-2 481

-2 481

-11 487

-11 487

200 -2 481

Transaksjoner med eiere Endring ikke-kontrollerende eierinteresser

-447

-11 934

-750

-750

339 071

9 794

348 864

-29 465

-7 060

-36 525

Utbytte

Utgående balanse 31.12.2017

6 290

173 473

160 835

Årsresultat

-29 465

Utvidet resultat

27 939

Transaksjoner med eiere Endring ikke-kontrollerende eierinteresser Utbytte

-5 408

Utgående balanse 31.12.2018 Emisjon Kapitalnedsettelse

6 290

173 473

2 144

255 220

153 901

-8 635

325 029

20 831

4 831

-577

-894

-894

6 671

331 699

590 948

590 948

-2 096 -170 343 28 744

Transaksjoner mot eiere Endring ikke-kontrollerende eierinteresser Oppkjøp Avarn Omregning valuta ikke-kontrollerende eierinteresser

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

20 831

-5 408

333 584

Utvidet resultat

26

-7 108

-2 096

Årsresultat

Utgående balanse 31.12.2019

-1 527

-170 343 25 149

(4 889)

-2 096 -21 186

53 893

-4 889

53 893

4 889 77 588

6 338

428 693

333 584

7 413

-191 528

(2 139)

-2 139

2 139

14 375

790 403

70 102

77 588

860 504


NOTER

Tall i hele 1 000

NOTE 1 – GENERELL INFORMASJON

2.3 Konsolidering

Nokas AS er et ledende konsern innenfor sikkerhet og- kontant­ håndteringsløsninger i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapet er et aksjeselskap hjemmehørende i Norge med hoved­kontor i Alf Bjerckes vei 1, Oslo.

a) Datterselskaper Datterselskaper er alle enheter som konsernet har kontroll over. Kontroll over en enhet oppstår når konsernet er utsatt for variabilitet i avkastningen fra enheten og har evnen til å påvirke denne avkastningen gjennom sin makt over enheten. Datterselskap konsolideres fra dagen kontroll oppstår, og dekonsolideres når kontroll opphører.

Oversikt over hvilke datterselskaper som inngår i konsolidert regnskap fremkommer i note 26.

NOTE 2 – SAMMENDRAG AV DE VIKTIGSTE REGNSKAPSPRINSIPPENE 2.1 Rammeverk for regnskapsavleggelsen Nedenfor gjengis de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Dersom ikke annet fremgår er disse prinsippene benyttet på samme måte for alle regnskapsperioder. Konsernregnskapet til Nokas AS er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomité (IFRIC), som fastsatt av EU. For det avlagte konsernregnskapet er det ingen forskjeller mellom IFRS som fastsatt av EU og IASB. Konsernregnskapet er basert på et modifisert historisk kost-prinsipp. Avvikene gjelder i hovedsak finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultatet. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder med stor grad av skjønnsmessige vurderinger, høy kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for regnskapet, er beskrevet i note 3. Konsernregnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift.

2.2 Endringer i regnskapsprinsipper og noteopplysninger a) IFRS 16 – Leieavtaler IFRS 16 ble utgitt i januar 2016 og erstatter IAS 17 Leieavtaler, IFRIC 4 Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale, SIC-15 Operasjonelle leieavtaler – insentiver og SIC 27 Vurdering av innholdet i transaksjoner som har juridisk form som en leieavtale. Ved dato for førstegangsanvendelse av IFRS 16 målte konsernet sine leieforpliktelser til nåverdien av de gjenværende leiebetalingene, diskontert med konsernets marginale lånerente per 1. januar 2019. Videre innregnet konsernet bruksretteiendeler lik summen av leieavtalene justert for eventuelle forskuddsbetalinger eller påløpte betalinger. Ved dato for førstegangsanvendelse har konsernet anvendt følgende praktiske løsninger for leieavtaler som tidligere ble klassifisert som operasjonelle leieavtaler: • Unntak for kortsiktige leieavtaler (en leieperiode på tolv måneder eller kortere) • Unntak for eiendeler av lav verdi • Ekskludert eventuelle direkte kostnader knyttet til måling av bruksretteiendelen. IAS 17 to IFRS 16 Operasjonelle leieforpliktelse iht. noteopplysning 31 Desember 2018 • Kortsiktige leieavtaler og leieobjekter med lav verdi • Neddiskontering ved bruk av marginal lånerente • Andre endringer Leieforpliktelse balanseført 1. januar 2019

01.01.2019 675 154 -38 128 -153 888

Ved oppkjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets nettoeiendeler. Utgifter knyttet til oppkjøp kostnadsføres når de påløper. Når oppkjøpet skjer i flere trinn skal eierandel fra tidligere kjøp verd­ settes på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen. Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Etterfølgende endringer i virkelig verdi av det betingede vederlaget skal i henhold til IAS 39 resultatføres eller føres som en endring i det utvidete resultatregnskapet dersom det betingede vederlaget klassifiseres som en eiendel eller gjeld. Konserninterne transaksjoner, mellomværender og urealisert gevinst mellom konsernselskaper elimineres. Urealisert tap elimineres også. Rapporterte tall fra datterselskapene omarbeides om nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. b) Endring i eierinteresser i datterselskaper uten tap av kontroll Transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere i datterselskaper som ikke medfører tap av kontroll behandles som egenkapitaltransaksjoner. Ved ytterligere kjøp føres forskjellen mellom vederlaget og aksjenes forholdsmessige andel av balanseført verdi av nettoeiendeler i datterselskapet mot egenkapitalen til morselskapets eiere. c) Tilknyttede selskaper Tilknyttede selskaper er selskaper der konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse foreligger normalt der konsernet har mellom 20 og 50 % av stemmerettene. Investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Investeringen regnskapsføres på kjøpstidspunktet til anskaffelseskost, og konsernets andel av resultatet i etterfølgende perioder inntektsføres eller kostnadsføres. Balanseført beløp inkluderer eventuell implisitt goodwill identifisert på kjøpstidspunktet. Konsernets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringen. Konsernets andel av utvidet resultat i det tilknyttede selskapet føres i utvidet resultat i konsernet og tillegges også balanseført beløp for investeringene. Konsernet resultatfører ikke andel av underskudd hvis dette medfører at balanseført beløp av investeringen blir negativt (inklusive usikrede fordringer på enheten), med mindre konsernet har pådratt seg forpliktelser eller foretatt betalinger på vegne av det tilknyttede selskapet. Konsernet avgjør ved slutten av hver regnskapsperiode hvorvidt det foreligger nedskrivningsbehov på investeringen i det tilknyttede selskapet. I så fall beregnes nedskrivningsbeløpet som forskjellen mellom gjenvinnbart beløp av investeringen og dens bokførte verdi, og resultatfører differansen under netto finans. Gevinster og tap ved utvanning av eierandeler i tilknyttede selskaper er resultatført under andre inntekter og kostnader.

51 903 535 041

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

27


2.4 Omregning av fremmed valuta a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som benyttes der enheten i hovedsak opererer (funksjonell valuta). Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som både er den funksjonelle valutaen til morselskapet og presentasjonsvalutaen til konsernet. b) Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i fremmed valuta omregnes til den funksjonelle valutaen til transaksjonskurs. Realisert valutagevinst eller -tap ved oppgjør og omregning av pengeposter i fremmed valuta til kursen på balansedagen resultatføres. Valutagevinster og -tap knyttet til lån, kontanter og kontantekvivalenter presenteres som finansinntekter eller finanskostnader. Valutavirkningen på ikke-pengeposter (både eiendeler og forpliktelser) inngår som en del av vurderingen av virkelig verdi. Valutadifferanser på ikke-pengeposter, slik som aksjer til virkelig verdi over resultatet, resultatføres som en del av samlet gevinst og tap. c) Konsernselskaper Resultatregnskap og balanse for konsernselskaper med funksjonell valuta forskjellig fra presentasjonsvalutaen regnes om på følgende måte: • Balansen er omregnet til balansedagens kurs. • Resultatregnskapet er omregnet til gjennomsnittskurs. • Omregningsdifferanser føres over utvidet resultat og spesifiseres separat i egenkapitalen. Goodwill og merverdier ved oppkjøp av en utenlandsk enhet behandles som eiendeler og forpliktelser i den oppkjøpte enheten og behandles på samme måte som underliggende regnskap i omregningen.

2.5 Varige driftsmidler Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Etterfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet og utgiften kan måles pålitelig. Balanseført beløp knyttet til utskiftede deler resultatføres. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader resultatføres i perioden utgiftene pådras. • Påkostning leide lokaler: Avskrives over leiekontraktens varighet • Maskiner: inntil 5 år • Driftsløsøre: inntil 5 år

b) Egenutviklet programvare Utgifter til vedlikehold av programvare kostnadsføres etter hvert som de påløper. Utviklingsutgifter som er direkte henførbare til design og testing av en identifiserbar og unik programvare som kontrolleres av konsernet, blir balanseført som en immateriell eiendel når alle følgende kriterier er oppfylt: • det er teknisk mulig å ferdigstille programvaren slik at den vil være tilgjengelig for bruk • ledelsen har til hensikt å ferdigstille programvaren og bruke eller selge den • det er mulig å bruke eller selge programvaren • det kan påvises hvordan programvaren vil generere sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler • tilstrekkelige tekniske, finansielle og andre ressurser er tilgjengelige for å ferdigstille og ta i bruk eller selge programvaren • utgiftene kan måles pålitelig. Utgifter som balanseføres som egenutviklet programvare er direkte henførbare utgifter slik som lønn til programutviklere og en forholdsmessig andel av relevante fellesutgifter. Andre utviklingsutgifter som ikke oppfyller disse kriteriene kostnadsføres når de påløper. Utviklingsutgifter som er kostnadsført kan ikke senere balanseføres. Balanseført egenutviklet programvare avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid (maksimalt over fem år).

2.7 Finansielle instrumenter Et finansielt instrument er enhver kontrakt som gir opphav til en finansiell eiendel for et foretak og en finansiell forpliktelse eller et egen­kapitalinstrument for et annet foretak.

Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp.

Konsernets finansielle eiendeler er: ikke børsnoterte egenkapital­ investeringer, kundefordringer, kortsiktige og langsiktige rentebærende fordringer. Klassifiseringen av finansielle eiendeler ved førstegangs­ innregning avhenger av karakteristika ved de kontraktsmessige kontant­strømmene til eiendelen, og hvilken forretningsmodell konsernet legger til grunn i styringen av sine finansielle eiendeler. Med unntak for kundefordringer som ikke har et betydelig finansierings­ element, innregner konsernet en finansiell eiendel til virkelig verdi tillagt transaksjonskostnader. Konsernet klassifiserer sine finansielle eiendeler i to kategorier: • Finansielle eiendeler målt til amortisert kost • Finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over resultatet

2.6 Immaterielle eiendeler

FINANSIELLE EIENDELER MÅLT TIL AMORTISERT KOST

a) Goodwill Goodwill oppstår ved kjøp av virksomhet og utgjør summen av vederlag, beløp som innregnes for ikke kontrollerende eierinteresser samt virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet av tidligere eierandel i det oppkjøpte selskapet, som overstiger virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler. Ved kjøp på gunstige vilkår, der summen av vederlaget, beløp som innregnes for ikke-kontrollerende eierinteresse og virkelig verdi av tidligere eierandel er lavere enn virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler, inntektsføres differansen.

Konsernet måler finansielle eiendeler til amortisert kost hvis følgende betingelser er oppfylt: • Den finansielle eiendelen holdes i en forretningsmodell hvor for­ målet er å motta kontraktsfestede kontantstrømmer, og • Kontraktsvilkårene for den finansielle eiendelen gir opphav til kontant­strømmer som utelukkende består av betaling av hovedstol og renter på gitte datoer.

Forventet brukstid og restverdi blir gjennomgått på hver balansedag og endres hvis nødvendig.

For etterfølgende nedskrivingstest tilordnes goodwill de kontant­ genererende enheter eller grupper av kontantgenererende enheter som forventes å få fordeler av oppkjøpet. Goodwill allokeres ned til enheter, eller grupper av enheter, som representerer det laveste nivået i foretaket hvor goodwill følges opp for interne ledelsesformål.

28

Nedskrivning vurderes årlig, eller oftere om det forekommer hendelser eller endrede omstendigheter som indikerer et mulig verdifall. Balanse­ ført verdi av den kontantgenererende enheten som inneholder goodwill sammenlignes med gjenvinnbart beløp, som er det høyeste av bruksverdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. En eventuell nedskrivning blir ikke reversert i senere perioder.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

Etterfølgende måling av finansielle eiendeler målt til amortisert kost gjøres ved bruk av effektiv rentes-metode og er gjenstand for taps­ avsetning. Gevinst og tap føres i resultat når eiendelen er fraregnet, modifisert eller nedskrevet. Konsernets finansielle eiendeler til amortisert kost inkluderer lang­ siktige og kortsikte rentebærende fordringer, kundefordringer og andre kortsiktige innskudd. Kundefordringer som ikke har et betydelig


finans­ieringselement er målt til transaksjonsprisen i samsvar med IFRS 15 Inntekter fra kontrakter med kunder. Konsernet måler finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet med mindre det er målt til amortisert kost. FINANSIELLE EIENDELER MÅLT TIL VIRKELIG VERDI OVER RESULTATET Konsernet måler finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet hvis de ikke oppfyller SPPI-kriteriet (kontraktsvilkårene for den finansielle eiendelen gir opphav til kontantstrømmer som utelukkende består av betaling av hovedstol og renter på gitte datoer). FRAREGNING AV FINANSIELLE EIENDELER En finansiell eiendel er fraregnet hvis: • Den kontraktsfestede retten til å motta kontantstrømmer fra den finansielle eiendelen utløper, eller • Konsernet har overført den kontraktsfestede retten til å motta kontant­strømmene fra den finansielle eiendelen eller beholder retten til å motta kontantstrømmene fra en finansiell eiendel, men samtidig forplikter seg til å overføre disse til en motpart; og enten a. Konsernet har overført det vesentligste av risiko og fordeler forbundet med eiendelen, eller b. Konsernet har hverken overført eller beholdt det vesentligste av risiko og fordeler forbundet med eiendelen, men har overført kontrollen av eiendelen. LÅN OG FORPLIKTELSER Etter førstgangsinnregning vil rentebærende lån bli målt til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes-metode. Gevinster og tap føres til resultatet når forpliktelsen er fraregnet. Finansielle lån er målt til deres nominelle beløp dersom effekten av diskonteringen er uvesentlig. FRAREGNING AV FINANSIELLE FORPLIKTELSER En finansiell forpliktelse fraregnes når forpliktelsen er innfridd, kansellert eller utløpt. Når en eksisterende finansiell forpliktelse erstattes med en ny forpliktelse fra samme långiver hvor vilkårene er vesentlig endret, eller vilkårene på en eksisterende forpliktelse er vesentlig modifisert, fraregnes den opprinnelige forpliktelsen og en ny forpliktelse innregnes. Forskjellen i balanseført verdi innregnes i resultat. Avsetninger for tap på finansielle eiendeler Konsernet anvender en forenklet metode for beregning av tapsavsetninger for kundefordringer og kontraktseiendeler. Konsernet måler dermed tapsavsetningen basert på forventet kredittap over levetiden for hver rapporteringsperiode, og ikke basert på 12-måneders forventet tap. Konsernet har laget en avsetningsmatrise som er basert på historiske kredittap, justert for fremadrettede faktorer for den spesifikke kunde og den generelle økonomiske situasjonen.

2.8 Varer Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO-metoden. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket variable kostnader for ferdigstillelse og salg.

2.9 Kundefordringer Kundefordringer oppstår ved omsetning av varer eller tjenester som er innenfor den ordinære driftssyklusen. Dersom oppgjør forventes innen ett år eller mindre, klassifiseres fordringene som omløpsmidler. Dersom dette ikke er tilfelle, klassifiseres fordringene som anleggsmidler. Kundefordringer måles til virkelig verdi ved førstegangs balanseføring. Ved etterfølgende måling vurderes kundefordringer til amortisert kost ved bruk av effektiv rente, fratrukket forventet kredittap. Konsernets metode og beregning av forventet kredittap er beskrevet nærmere i note 18. Informasjon om konsernets eksponering for kreditt­ risiko og valutarisiko er beskrevet i note 12.

2.10 Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter og bankinnskudd herunder beholdninger i minibanker og kunders penger hvor oppgjøret utbetales neste virkedag. I balansen er kassekreditt inkludert i gjeld til kredittinstitusjoner under kortsiktig gjeld.

2.11 Aksjekapital og overkurs Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital.

2.12 Leverandørgjeld Leverandørgjeld er forpliktelser til å betale for varer eller tjenester som er levert fra leverandørene til den ordinære driften. Leverandørgjeld er klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år eller kortere. Dersom dette ikke er tilfelle, klassifiseres det som langsiktig. Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved førstegangs balanseføring. Ved etterfølgende måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost ved bruk av effektiv rente.

2.13 Lån Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid som del av effektiv rente.

2.14 Betalbar og utsatt skatt Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra når den relaterer seg til poster som er ført over utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Hvis det er tilfellet, blir skatten også ført over utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Betalbar skatt for perioden beregnes i samsvar med de skattelover og skatteregler som er vedtatt, eller i hovedsak vedtatt på balansedagen i de land der selskapet og datterselskaper opererer og genererer skattepliktig inntekt. Det er beregnet utsatt skatt på midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt beregnes ikke på goodwill. Dersom en midlertidig forskjell oppstår ved første gangs balanseføring av en gjeld eller eiendel i en transaksjon, som ikke er en virksomhetssammenslutning, og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskaps- eller skattemessig resultat, blir utsatt skatt ikke balanseført. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge der de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes. Utsatt skattefordel og utsatt skatt skal motregnes dersom det er en juridisk håndhevbar rett til å motregne eiendeler ved betalbar skatt mot forpliktelser ved betalbar skatt, og utsatt skattefordel og utsatt skatt gjelder inntektsskatt som ilegges av samme skattemyndighet for enten samme skattepliktige foretak eller forskjellige skattepliktige foretak som har til hensikt å gjøre opp forpliktelser og eiendeler ved betalbar skatt netto.

2.15 Ansatteytelser Konsernet har flere pensjonsordninger, både innskuddsordninger og ytelsesordninger. a) Pensjonsforpliktelser For innskuddsordninger betaler konsernet inn faste bidrag. Konsernet har ingen rettslige eller selvpålagte forpliktelser til å skyte inn ytter­ ligere midler hvis det viser seg at det ikke er tilstrekkelige midler til

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

29


å betale alle ansatte de ytelsene som er knyttet til deres opptjening i denne eller tidligere perioder. En ytelsesordning er definert som en ordning som ikke er en innskuddsordning. Regnskapsmessig forpliktelse for ytelsesordningene er nåverdien av forpliktelsen på balansedagen, med fradrag for virkelig verdi av pensjons­midlene. Bruttoforpliktelsen er beregnet av uavhengige aktuarer som anvender «påløpte ytelsers metode» (”projected unit credit method”) ved beregningen. Bruttoforpliktelsen diskonteres til nåverdi ved bruk av renten på høykvalitets foretaksobligasjoner utstedt i den valuta som forpliktelsen skal utbetales, og med tilnærmet lik løpetid som utbetalingshorisonten av forpliktelsen. Periodens kostnad ved pensjonsopptjening føres som en lønns­ kostnad. Eventuell virkning på tidligere opptjente rettigheter som følge av endringer i ordningenes ytelser resultatføres umiddelbart. Netto rentekostnad beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjons­forpliktelse og virkelig verdi av pensjonsmidler. Denne kostnaden er inkludert i lønnskostnad i resultatregnskapet. Gevinster og tap som oppstår ved rekalkulering av forpliktelsen som følge av erfaringsavvik og endringer i aktuarmessige forutsetninger føres mot egenkapitalen via utvidet resultat i perioden de oppstår. I en innskuddsordning innbetaler konsernet til offentlige eller private ordninger det de har forpliktet seg til ved avtale, er forpliktet til ved lov eller på frivillig basis skyter inn. Konsernet har ikke ytterligere for­pliktelser utover denne innbetalingen. Innskuddet føres som lønns­kostnad når de påløper. Forskuddsbetalinger balanseføres som en eiendel i den grad de kan brukes til å dekke fremtidige premier eller bli tilbakebetalt. b) Sluttvederlag Sluttvederlag kommer til utbetaling når ansettelsesforholdet blir avsluttet av konsernet før normal pensjonsalder, eller når ansatte frivillig godtar nedbemanning mot en kompensasjon. Konsernet innregner sluttvederlaget på det tidligste av de følgende tidspunkter: a) når tilbud om sluttvederlag ikke lenger kan trekkes tilbake; eller b) når konsernet innregner kostnadene i forbindelse med restrukturering slik dette er definert i IAS 37 og restruktureringen inkluderer sluttvederlag. I tilfeller der tilbud om sluttvederlag gis for å oppmuntre til frivillig avgang, måles forpliktelsen basert på antall ansatte som forventes å akseptere tilbudet. Sluttvederlag som forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen diskonteres til nåverdi. c) Bonusavtaler og overskuddsdeling Avsetning foretas når konsernet er avtalerettslig forpliktet, eller når tidligere praksis har skapt en selvpålagt forpliktelse.

2.16 Avsetninger Konsernet regnskapsfører avsetninger for restrukturering og rettslige krav når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør ved en overføring av økonomiske ressurser, og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Avsetning for restruktureringskostnader omfatter sluttvederlag til ansatte. I tilfeller hvor det foreligger flere forpliktelser av samme natur, fastsettes sannsynligheten for at forpliktelsene vil komme til oppgjør ved å vurdere forpliktelser av denne typen under ett. Det gjøres derfor en avsetning selv om sannsynligheten for oppgjør knyttet til det enkelte forholdet kan være lav. Avsetninger måles til nåverdien av forventede utbetalinger for å innfri forpliktelsen. Det benyttes en diskonteringssats før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen. Økningen i forpliktelsen som følge av endret tidsverdi føres som finanskostnad.

2.17 Inntektsføring IFRS 15 erstatter IAS 11 Anleggskontrakter, IAS 18 Driftsinntekter og tilhørende tolkninger og den gjelder, med begrensede unntak, for all

30

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

inntekt som stammer fra kontrakter med kunder. IFRS 15 etablerer en fem-stegs modell for regnskapsmessig behandling av inntekter som stammer fra kontrakter med kunder og krever at inntekter er innregnet til det beløp som reflekterer vederlaget som virksomheten forventer i bytte mot å overføre en vare eller en tjeneste til en kunde. IFRS 15 krever at virksomheter bruker skjønn, og tar hensyn til alle relevante fakta og omstendigheter når kundekontraktene vurderes i de ulike stegene i modellen. Standarden spesifiserer også regnskaps­føringen knyttet til de marginale utgiftene knyttet til oppnåelse av en kontrakt og de utgiftene som foretaket pådrar seg for å oppfylle denne kontrakten. Konsernet implementerte IFRS 15 ved bruk av full retrospektiv metode. Innregning og måling Inntekter fra salg av varer innregnes på det tidspunkt der kontrollen over eiendelen overføres til kunden. Kontroll over en eiendel innebærer muligheten til å styre bruken av og få så godt som alle gjenværende fordeler ved eiendelen. Kontroll omfatter samtidig muligheten til å hindre andre fra å styre bruken av og få fordelene fra eiendelen. Inntekt innregnes vanligvis ved levering av varen. Inntekt fra salg av varer innregnes basert på prisen for den enkelte vare i henhold til kontrakten med kunden. En kundefordring bokføres når varer er levert til kunden. Det er ikke noe finansieringselement knyttet til knyttet til kontraktene med kunder da kundefordringene normalt gjøres opp etter 30-60 dager, som er konsistent med bransjepraksis. Konsernet innregner inntekter fra salg av tjenester i den perioden tjenesten er levert. For løpende kontrakter innregnes inntekten over tid, da kunden samtidig mottar og forbruker fordeler etter hvert som konsernet tilbyr disse. Se nærmere beskrivelse for innregning og måling av inntekter fra kontrakter med kunder i note 31. Kontraktssaldoer Kontraktseiendel: En kontraktseiendel defineres som retten til vederlag i bytte mot varer eller tjenester som konsernet har overført til en kunde. Hvis konsernet overfører varer eller tjenester til en kunde før kunden betaler vederlag eller før betalingsfristen forfaller, innregnes en kontrakts­eiendel for opptjent ikke fakturert inntekt som er betinget. Kundefordringer: En fordring representerer konsernets rett til vederlag som er ubetinget. Konsernet har inngått avtale med DNB Bank ASA som innebærer at enkelte kundefordringer som konsernet opptjener blir overdratt til DNB Bank ASA på faktureringstidspunktet. Kundefordringene som er overdratt til DNB Bank ASA fraregnes på tidspunktet som konsernet overdrar fordringen til DNB Bank ASA som følge at retten til å motta kontantstrømmene da er overført til DNB. Kontraktsforpliktelse: En kontraktsforpliktelse er en plikt til å overføre varer eller tjenester til en kunde som konsernet har mottatt vederlag fra (eller har rett til vederlag fra som er forfalt). Hvis en kunde betaler vederlag før konsernet overfører varer eller tjenester til kunden, vil en kontraktsforpliktelse innregnes på tidspunktet for betaling. Kontraktsforpliktelsen innregnes som inntekt på det tidspunktet som konsernet har oppfyller leveringsforpliktelsen slik den er spesifisert i kontrakten.

2.18 Leieavtaler Konsernet implementerte IFRS 16 ved bruk av modifisert retrospektiv metode. Effekten av endringer i regnskapsprinsipper og effekten av førstegangsanvendelse er beskrevet i note. Identifisering av en leieavtale Ved inngåelse av en kontrakt vurderer selskapet hvorvidt kontrakten er eller inneholder en leieavtale. En kontrakt er eller inneholder en leie­ avtale dersom kontrakten overfører retten til å ha kontroll med bruken av en identifisert eiendel i en periode i bytte mot et vederlag. KONSERNET SOM LEIETAKER Atskillelse av bestanddelene i en leiekontrakt For kontrakter som utgjør eller inneholder en leieavtale, separerer konsernet leiekomponenter dersom det kan dra nytte av bruken av en


underliggende eiendel enten alene eller sammen med andre ressurser som er lett tilgjengelige for konsernet, og den underliggende eiendelen verken er svært avhengig av eller tett forbundet med andre under­ liggende eiendeler i kontrakten. Konsernet regnskapsfører deretter hver enkelt leiekomponent i kontrakten som en leiekontrakt separat fra ikke-leiekomponenter i kontrakten. Innregning av leieavtaler og innregningsunntak På iverksettelsestidspunktet for en leieavtale innregner konsernet en leieforpliktelse og en tilsvarende bruksretteiendel for alle sine leie­ avtaler, med unntak av følgende anvendte unntak: • Kortsiktige leieavtaler (leieperiode på 12 måneder eller kortere) • Eiendeler av lav verdi For disse leieavtalene innregner konsernet leiebetalingene som andre driftskostnader i resultatregnskapet når de påløper. Bruksretteiendeler Konsernet måler bruksretteiendeler til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall, justert for eventuelle nye målinger av leieforpliktelsen. Anskaffelseskost for bruksretteiendelene omfatter: • Beløpet fra førstegangsmålingen av leieforpliktelsen • Alle leiebetalinger ved eller før iverksettelsestidspunktet, minus eventuelle leieinsentiver mottatt • Alle direkte utgifter til avtaleinngåelse påløpt konsernet Konsernet anvender avskrivningskravene i IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr ved avskrivning av bruksretteiendelen, bortsett fra at bruksrett­ eiendelen avskrives fra iverksettelsestidspunktet fram til det som inntreffer først av slutten av leieperioden og slutten av bruksretteien­ delenes utnyttbare levetid. Konsernet anvender IAS 36 «Verdifall på eiendeler» for å fastslå om bruksretteiendelen er verdiforringet og for å regnskapsføre eventuelle påviste tap ved verdifall. Konsernet presenterer sine bruksretteiendeler på egen linje i balanseoppstillingen. Leieforpliktelser Konsernet måler leieforpliktelser på iverksettelsestidspunktet til nåverdien av leiebetalingene som ikke betales på dette tidspunktet. Leieperioden representerer den uoppsigelige perioden av leieavtalen, i tillegg til perioder som omfattes av en opsjon enten om å forlenge eller si opp leieavtalen dersom konsernet med rimelig sikkerhet vil utøve denne opsjonen. Leiebetalingene som inngår i målingen av leieforpliktelsen består av: • Faste leiebetalinger (herunder i realiteten faste betalinger), minus eventuelle fordringer i form av leieinsentiver

2.19 Utbytte Utbyttebetalinger til morselskapets aksjonærer klassifiseres som gjeld fra og med det tidspunkt utbyttet er fastsatt av generalforsamlingen.

NOTE 3 VIKTIGE REGNSKAPSESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De regnskapsestimater som følger av dette vil per definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser/forutsetninger som representerer betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår, drøftes nedenfor.

3.1 Estimert verdifall på goodwill Konsernet gjennomfører årlig tester for å vurdere verdifall på goodwill, jf note 9. Gjenvinnbart beløp fra kontantgenererende enheter er fastsatt ved beregninger av bruksverdi. Dette er beregninger som krever bruk av estimater.

3.2 Pensjoner Nåverdien av pensjonsforpliktelsene avhenger av flere ulike faktorer som er bestemt av en rekke aktuarmessige forutsetninger. Forut­ setningene som benyttes ved beregning av netto pensjonskostnad (inntekt) inkluderer diskonteringsrenten. Endringer i disse forut­setning­ ene vil påvirke balanseført verdi av pensjonsforpliktelsene. Konsernet bestemmer egnet diskonteringsrente ved utgangen av hvert år (brukt norsk regnskapsstiftelse sine oppdaterte pensjonsforut­setninger per 31.12.2019). Dette er renten som skal brukes til å beregne nåverdien av fremtidige estimerte utgående kontantstrømmer som kreves for å gjøre opp pensjonsforpliktelsene/-midlene. En del andre pensjonsforut­ setninger er delvis basert på markedsbetingelser. Tilleggsinformasjon er gitt i note 14.

3.3 Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge der de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes. I den forbindelse utføres det skjønnsmessig vurdering i tilknytning til prognose for skattepliktig inntjening. Økning i skattereduserende forskjeller innregnes ikke i Danmark før på tidspunktet hvor virksomheten i Danmark leverer positivt skattepliktig resultat.

3.4 Inntektsføring

• Variable leiebetalinger som er avhengige av en indeks eller en rentesats, første gang målt ved hjelp av indeksen eller rentesatsen på iverksettelsestidspunktet

Regnskapsføring av inntekter fra fastpriskontrakter skjer etter løpende avregningsmetode. Metoden krever at konsernet foretar skjønns­ messige vurderinger knyttet til hvor stor andel av den totale leveransen som er levert på balansedagen.

• Beløp som forventes å komme til betaling for konsernet i henhold til restverdigarantier

NOTE 4 OPPLYSNINGER OM NYE STANDARDER

• Utøvelseskursen for en kjøpsopsjon, dersom konsernet med rimelig sikkerhet vil utøve denne opsjonen Leieforpliktelsen måles etterfølgende ved å øke den balanseførte verdien for å gjenspeile renten på leieforpliktelsen, redusere den balanseførte verdien for å gjenspeile utførte leiebetalinger og måle den balanseførte verdien på nytt for å gjenspeile eventuelle revurderinger eller endringer av leieavtalen, eller for å reflektere justeringer i leie­ betalinger som følger av justeringer i indekser eller rater.

Nedenfor gis en oppsummering av nye standarder og fortolkninger som trer i kraft etter 1. januar, 2020 og som konsernet ennå ikke har tatt i bruk. Det er ikke identifisert nye standarder eller fortolkninger som trer i kraft etter 1. januar 2020 som har vesentlig innvirkning på Nokas sitt konsernregnskap.

Konsernet inkluderer ikke variable leiebetalinger i leiefor­pliktelsen. I stedet innregner konsernet disse variable leiekostnadene i resultatregnskapet. Konsernet presenterer sine leieforpliktelser på egne linjer i balanseoppstillingen.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

31


NOTE 5 – KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER 2019 Kontantbeholdning

63 198

2018 47 897

952

5 835

Bundne skattetrekksmidler Bankinnskudd

50 602 333 165

45 541 287 739

Sum

447 917

387 011

2019

2018

Bunden depositumkonto

Valutaoppstilling kontantbeholdning: NOK

37

56

SEK

422

949

DKK

62 699

33 156

39 -

13 736

63 198

47 897

2019 237 386

2018 218 200

SEK

18 447

27 227

DKK

74 180

8 395

EUR

54 705

74 271

- -

7 373 3 648

384 719

339 115

2019

2018 133 786

EUR Øvrige Sum Valutaoppstilling bankinnskudd, depositumkonto og skattetrekksmidler NOK

USD Øvrige Sum

Ubenyttet del av kassekreditt

271 936

Det foreligger per 31. desember, 2019 og 31. desember, 2018 ingen restriksjoner i bruken av konsernets ubenyttede trekkfasiliteter. Kontanter og kontantekvivalenter i konsernets kontantstrømoppstillinger følger tilsvarende oppdeling som presentert overfor.

NOTE 6 – LØNNSKOSTNADER Lønnskostnader Lønninger

4 078 916

2018 2 646 658

Arbeidsgiveravgift

764 255

546 954

Pensjonskostnader Andre ytelser

292 188 86 298

127 156 16 087

5 221 656

3 336 854

15 304

9 075

Daglig leder

Styret 1 733

Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelser Lønn Bonus Pensjonskostnad Annen godtgjørelse Sum Daglig leder, Vidar Berg, har krav på lønn i ett år etter fratreden fra sin stilling. Daglig leder har resultatorientert bonusavtale.

32

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

2019

2 420 - 48 273 2 741

1 733


2019

2018 14 424

7 328

Lån til ansatte Lånene til ansatte renteberegnes til markedsbetingelser. Honorar til ekstern revisor Lovpålagt revisjon

4 829

2019

2018 3 832

Andre attestasjonstjenester

105

453

Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjonen

35 505

746 49

5 475

5 080

Sum

Pensjoner Konsernets pensjonsforpliktelse i Norge tilfredstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Utover pensjonsforpliktelse i note 14 har konsernet også en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). AFP-ordningen, som gjelder fra og med 1. januar 2011 er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at konsernet kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Konsernet sine forpliktelser/tilgodehavende i denne ordningen er dermed ikke balanseført.

NOTE 7 – VARIGE DRIFTSMIDLER

Anskaffelseskost 01.01.2018

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 329 632

Påkostning leide drifts­ midler

Maskiner, anlegg

Inventar, driftsløsøre mv.

Sum 31.12 1 397 844

274 293

380 226

413 694

Omregningsdifferanser

2 565

-4 522

173

-2 605

-4 388

Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang

1 008 -

18 454 -0

6 507 -2 719

70 559 -2 107

96 527 -4 826

333 206 -2 960

288 224 -1 005

384 188 -

479 540 -14 916

1 485 157 -18 882

-320 116

-

-

-34 652

-354 768

-

-

-

183 486

183 486

1 225 -

937 -250

8 172 -2 656

83 488 -122 807

93 822 -125 712

11 355

287 907

389 704

574 139

1 263 103

-20 331

-224 824

-314 653

-295 994

-855 803

-157

3 739

-

268

3 851

Årets avskrivninger Avskrivninger solgte driftsmidler

-15 324 -

-12 022 -

-18 989 2 418

-44 197 814

-90 532 3 232

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2018 Omregningsdifferanser

-35 811 -49

-233 107 524

-331 224 -245

-339 110 8 340

-939 253 8 570

43 794

-

-

14 788

58 582

-

-

-

-114 980

-114 980

-714 -

-3 463 63

-5 991 1 523

-65 664 113 832

-75 832 115 419

7 219

-235 982

-335 937

-382 794

-947 494

Balanseført verdi pr 31.12.2019

18 574

51 925

53 766

191 345

315 610

Balanseført verdi pr 31.12.2018

297 394

55 117

52 963

140 431

545 904

Inntil 25 år

Inntil 25 år

Inntil 5 år

Inntil 5 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Anskaffelseskost 31.12.2018 Omregningsdifferanser Reklassifisering Tilgang kjøpte selskaper Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost 31.12.2019 Akkumulerte avskrivninger 01.01.2018 Omregningsdifferanser

Reklassifisering Akkumulerte avskrivninger kjøpte selskaper Årets avskrivninger Avskrivninger solgte driftsmidler Akkumulerte avskrivninger 31.12.2019

Økonomisk levetid Avskrivningsplan

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

33


NOTE 8 – IMMATERIELLE EIENDELER

Anskaffelseskost 01.01.2018 Reklassifisering

Utviklingskostnader /programvare

Kunde­ portefølje

Merkevare

Goodwill

Sum 31.12

233 692

411 482

-

821 381

1 466 556

-

-

-

Omregningsdifferanser

-2 224

Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang

12 413 -220

361 -

-

243 662 25 218

411 843

-

819 250 -

1 474 756 25 218

Omregningsdifferanser

-2 405

8 097

3 934

17 048

26 674

Tilgang kjøpte driftsmidler

10 175

138 901

752 386

1 195 589 -12 788

142 835

1 588 684

2 719 623

Anskaffelseskost 31.12.2018 Reklassifisering

-

-2 131

-4 355 12 774 -220

-

10 175

Tilgang kjøpte selskaper Avgang

-12 788

304 301 -

Anskaffelseskost 31.12.2019

263 862

724 241

-149 256

-104 325

-3 337

-

-3 337

-22 752 63

-31 652

-54 404 63

-175 282 220

-135 977 -201

-

-

Akkumulerte avskrivninger 01.01.2018 Omregningsdifferanser Årets avskrivninger Avskrivninger solgte driftsmidler Akkumulerte avskrivninger 31.12.2018 Omregningsdifferanser

-253 582

-311 260 19

Akkumulerte avskrivninger kjøpte selskaper

-20 179

Årets avskrivninger Avskrivninger solgte driftsmidler

-26 254 12 635

-53 788 -

-

-

-80 042 12 635

-208 859

-189 967

-

-

-398 827

Balanseført verdi pr 31.12.2019

55 004

534 274

142 835

1 588 684

2 320 796

Balanseført verdi pr 31.12.2018

68 381

275 866

-

819 250

1 163 496

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2019

Økonomisk levetid Avskrivningsplan

-20 179

Inntil 5 år

13 år

Lineær

Lineær

Kundeportefølje er fra tidligere oppkjøpte selskap og avskrives over 6-13 år da konsernets erfaringer etter porteføljekjøp viser at kundelojaliteten er meget stor. Med den driftsform og inntjening som konsernet har i dag, forventes det at oppkjøpene medfører en økning i resultatene og representerer en vesentlig verdi for konsernet i avskrivningsperioden. Goodwill er testet for verdifall jf note 9 nedskrivningstest av goodwill.

Foto: Shutterstock

34

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

Aleksanterinkatu, Helsinki


NOTE 9 – NEDSKRIVNINGSTEST AV GOODWILL Balanseført goodwill i konsernet utgjør pr 31.12.2019 TNOK 1 588 684. Den vesentligste andelen av goodwill er tilknyttet oppkjøpet av Avarn Security Holding AS i 2019, oppkjøpet av G4S Holdings (Norway) AS i 2014 og oppkjøpet av Svensk Bevakningstjänst AB i 2014. Goodwill følges opp og testes for grupper av kontantstrømgenererende enheter (KGE) som er lik det som er definert som KGE i henhold til IAS 36 Verdifall på eiendeler. Nokas har i 2019 omorganisert sin rapporteringsstruktur fra divisjonsbasert til landbasert struktur. I tråd med IAS 36 punkt 87 er goodwill blitt fordelt på nytt på tidspunktet for omorganiseringen.

Bokført verdi av goodwill Norway

2019 428 440

Sweden

542 992

Finland

410 249

Skan-kontroll Cash Handling

20 765 186 238 1 588 684

Konsernet tester goodwill for nedskrivning minst årlig, eller når det foreligger indikasjoner på verdifall. Vurderingen ble sist utført per 31.12.2019. Ledelsens oppfatning er at det ikke er behov for nedskrivninger per 31.12.19 da gjenvinnbart beløp overstiger bokført verdi av goodwill. Gjennvinnbart beløp er fastsatt basert på en vurdering av virksomhetens bruksverdi. Bruksverdien er beregnet ved neddiskontering av forventede framtidige kontantstrømmer før skatt, diskontert med en relevant diskonteringsrente før skatt som hensyntar løpetid og risiko.

Følgende forutsetninger er benyttet ved beregning av bruksverdi per 31.12.2019 2019 Diskonteringsrente

Norway 8,9 %

Sweden 8,2 %

Finland 8,2 %

Skan-kontroll 8,9 %

Cash Handling 10,3 %

Langsiktig vekstrate

2,0 %

2,0 %

1,5 %

2,0 %

-4,0 %

Risikofri rente

1,4 %

0,0 %

0,0 %

1,4 %

1,4 %

Markedspremie

5,0 %

5,0 %

5,0 %

5,0 %

5,0 %

Beregning av bruksverdi for de kontanstrømgenererende enhetene er kalkulert med bakgrunn i fremskrivning av budsjetter godkjent av ledelsen og styret for neste fire års periode. Resterende periode i beregningen baserer seg på moderat vekst tilsvarende langsiktig vekstrate.

Nøkkelforutsetninger ved beregning av bruksverdi Diskonteringsrente Diskonteringsrente er basert på vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC).

Diskonteringssatsene reflekterer markedets avkastningskrav per tidspunkt for test i den bransjen den kontantstrømgenererende enheten befinner seg i. Risikofri rente og markedspremie er begge observerbare i markedet.

Sensitivitetsanalyse for nøkkelforutsetninger Per balansedagen er det utført en sensitivitetsanalyse hvor forutsetningene i nedskrivningstesten er endret med gitte forutsetninger. Ledelsen er av den oppfatning at ingen endringer innenfor et rimelig intervall vil medføre nedskrivningsplikt.

2019 Økning i diskonteringsrente før mulig nedskrivning inntreffer Reduksjon i prosent av budsjettert EBITDA godkjent av ledelsen og styret før mulig nedskrivning inntreffer

Norway

Sweden

Finland

Skan-kontroll

Cash Handling

6,6 p.p

2,8 p.p

6,0 p.p

2,6 p.p

1,4 p.p

41,1 p.p

27,2 p.p

35,0 p.p

21,0 p.p

9,0 p.p

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

35


2018 Balanseført goodwill i konsernet utgjør pr 31.12.2018 TNOK 819 250. Den vesentligste andelen av goodwill er tilknyttet oppkjøpet av G4S Holdings (Norway) AS og Svensk Bevakningstjänst AB som begge ble gjennomført i 2014. Goodwill følges opp og testes for grupper av kontantstrømgenererende enheter (KGE) som er lik det som er definert som KGE i henhold til IAS 36 Verdifall på eiendeler. Bokført verdi av goodwill Security

2018 545 297

Systems Cash Handling

183 597 90 355 819 250

Konsernet tester goodwill for nedskrivning minst årlig, eller når det foreligger indikasjoner på verdifall. Vurderingen ble sist utført per 31.12.2018. Ledelsens oppfatning er at det ikke er behov for nedskrivninger per 31.12.18 da gjenvinnbart beløp overstiger bokført verdi av goodwill. Gjenvinnbart beløp er fastsatt basert på en vurdering av virksomhetens bruksverdi. Bruksverdien er beregnet ved neddiskontering av forventede framtidige kontantstrømmer før skatt, diskontert med en relevant diskonteringsrente før skatt som hensyntar løpetid og risiko. Følgende forutsetninger er benyttet ved beregning av bruksverdi per 31.12.2018

Diskonteringsrente Langsiktig vekstrate

Security 6,8 %

Systems 7,6 %

Cash Handling 7,9 %

2,0 %

2,0 %

0,0 %

Beregning av bruksverdi for de kontanstrømgenererende enhetene er kalkulert med bakgrunn i fremskrivning av budsjetter godkjent av ledelsen og styret for neste fire års periode. Resterende periode i beregningen baserer seg på moderat vekst tilsvarende langsiktig vekstrate.

Nøkkelforutsetninger ved beregning av bruksverdi Diskonteringsrente Diskonteringsrente er basert på vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC). Diskonteringssatsene reflekterer markedets avkastningskrav per tidspunkt for test i den bransjen den kontantstrømgenererende enheten befinner seg i. Risikofri rente benyttet er 1,9 % og markedspremie er 5 % som begge er observerbare i markedet.

Sensitivitetsanalyse for nøkkelforutsetninger Per balansedagen er det utført en sensitivitetsanalyse hvor forutsetningene i nedskrivningstesten er endret med gitte forutsetninger. Ledelsen er av den oppfatning at ingen endringer innenfor et rimelig intervall vil medføre nedskrivningsplikt. 2018

Security

Systems

Cash Handling

Økning i diskonteringsrente før mulig nedskrivning inntreffer

3,4 p.p

19,1 p.p

8,5 p.p

Reduksjon i prosent av budsjettert EBITDA godkjent av ledelsen og styret før mulig nedskrivning inntreffer

35 p.p

64 p.p

37 p.p

Foto: iStock

36

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

SkyWheel, Helsinki


NOTE 10 – LEIEAVTALER Bruksretteiendeler

Bygninger

Utstyr

Kjøretøy

Totalt

0 333 760

0 106 012

0 95 269

0 535 041

Reklassifisering

320 116

34 652

Tilgang av bruksretteiendeler

179 645

79 744

114 992

374 381

Avsetning for tap til leieavtale

-23 622

-

-

-23 622

-

-

-

-

-2 633 -

-

-

-2 633 -

807 266

220 408

210 261

1 237 935

0

Anskaffelseskost 1. januar 2019 Implementering IFRS 16

Avhendinger Justeringer Omregningsdifferanser Anskaffelseskost 31. desember 2019 Akkumulerte av-og nedskrivninger 1. januar 2019 Reklassifisering Avskrivninger

0

0

-43 794

-14787,5

-103 168

-45 394

354 768

-64 711

Nedskrivninger i perioden

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. desember 2019

-213 272 -

Avhendinger Overføringer og reklassifiseringer Omregningsdifferanser

0 -58 581

389

638

249

-146 573

-59 932

-64 711

-271 215

660 693

160 477

145 550

966 720

Laveste av gjenstående leieperiode eller økonomisk levetid

1-25 år

1-10 år

1-5 år

Avskrivningsmetode

Lineær

Lineær

Lineær

Mindre enn 1 år 1-2 år

136 913 123 266

62 853 45 665

79 629 51 513

279 395 220 444

2-3 år

100 947

39 235

24 661

164 843

3-4 år

80 369

24 083

6 592

111 044

75 051 490 152

12 876 8 899

1 066 -

88 993 499 051

1 006 697

193 611

163 461

1 363 769

Balanseført verdi av bruksretteiendeler 31. desember 2019

Leieforpliktelser Udiskonterte leieforpliktelser og forfall av betalinger

4-5 år Mer enn 5 år Totale udiskonterte leieforpliktelser 31. desember 2019 Endringer i leieforpliktelser Ved førstegangsanvendelse 01.01.2019 IFRS 16 Reklassifisering Nye/endrede leieforpliktelser innregnet i perioden Betaling av hovedstol

535 041 326 482 371 748 -242 021

Betaling av renter

47 585

Rentekostnad tilknyttet leieforpliktelser Omregningsdifferanser

-3 710

Totale leieforpliktelser 31. desember 2019

1 035 124

Kortsiktige leieforpliktelser

242 491

Langsikige leieforpliktelser

792 633

Andre leiekostnader innregnet i resultatet

Total

Driftskostnader i perioden knyttet til kortsiktige leieavtaler, eien­ deler av lav verdi og variable leiebetalinger kostnadsført i perioden

82 454

Vektet gjennomsnittlig diskonteringsrente på implementeringsdato

5,38 %

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

37


NOTE 11 – KJØP AV VIRKSOMHETER Sommeren 2018 ble det inngått avtale mellom Sector Alarm Group AS og Nokas AS om kjøp av samtlige aksjer i Avarn Security Holding AS. Closing av transaksjonen fant sted 10. april 2019. Transaksjonsprisen for kjøpet av Avarn Security Holding AS på gjeldfri basis var NOK 670 millioner. Etter fratrekk for gjeld var kjøpesummen for aksjene 535 mNOK. Oppkjøpet ble finansiert med bankfinansiering og påfølgende emisjon sommeren 2019. Totalt vederlag for transaksjonen ble overført til selger 10. april 2019. Konsernet har igjennom oppkjøpet av Avarn Security Holding AS med virksomhet i Sverige og Finland styrket sin markedsposisjon i det svenske og finske markedet og har en solid plattform for å sikre fremtidig vekst. Ervervet av Avarn Security Holding AS inkluderte følgende datterselskaper. Selskap Avarn Security Solutions AB

100 %

Eierandel CGU: Sweden

Avarn Security Services AB

100 %

Sweden

Avarn Cash Solutions OY

100 %

Cash Handling

Avarn Holding OY

56,31 %

Finland

Avarn Group OY

56,31 %

Finland

Prevent 360 Turvallisuuspalvelut OY

56,31 %

Finland

Avarn Security OY

56,31 %

Finland

Avarn Manned Security OY

56,31 %

Finland

Avarn Retail and Aviation Security OY

56,31 %

Finland

Avarn Patrol Security OY

56,31 %

Finland

Prevent 360 Turvallisuuspalvelut OY har i 2019 fusjonert med Avarn Group OY hvorav Avarn Group OY var overtakende part i fusjonen.

Oppstilling over eiendeler og gjeld i virkelig verdi på transaksjonstidspunktet Immaterielle eiendeler

4

Merkevare

139

Kundeportefølje

285

Varige driftsmidler

52

Investering i aksjer

1

Andre langsiktige fordringer

30

Netto arbeidskapital

-405

Bankinnskudd og kontanter

12

Rentebærende gjeld

-169

Utsatt skatt

-87

Minoritetsinteresser

-78

Sum eiendeler ervervet

-217

Vederlag betalt

535

Goodwill

752

Allokering av mer-/mindreverdier på oppkjøpstidspunktet CGU Sweden Finland Cash Handling

Kundeportefølje 107 314

Merkevare 74 441

Utsatt skatt 38 895

Goodwill 256 864

Minoritet -

115 681 61 718

64 461 -

36 028 12 344

398 799 96 723

-77 588 -

284 713

138 901

87 267

752 386

-77 588

Totalt har de oppkjøpte selskapene bidratt med omsetning på TNOK 2 194 i perioden fra 10. april 2019 - 31. desember 2019.

NOTE 12 – FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansiell risiko Konsernet benytter banklån og kassekreditt som finansielle instrumenter for finansiering. Formålet med disse finansielle instrumentene er å skaffe kapital til investeringer som er nødvendig for konsernets virksomhet. I tillegg har konsernet finansielle instrumenter som kundefordringer, leverandørgjeld o.l. som er direkte knyttet til virksomhetens daglige drift. Rutiner for risikostyring er vedtatt av styret og ivaretas av CFO.

38

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019


De viktigste finansielle risiki konsernet er utsatt for er knyttet til renterisiko, likviditetsrisiko, valutarisiko og kredittrisiko. Konsernets ledelse har en løpende vurdering av disse risikoene og fastsetter retningslinjer for hvordan disse skal håndteres.

(i) Kredittrisiko Konsernet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko knyttet til kundefordringer og andre kortsiktige fordringer. Konsernet reduserer sin eksponering mot kredittrisiko ved at alle motparter som får kreditt hos konsernet, for eksempel kunder, skal godkjennes og underlegges en vurdering av kredittverdighet. Konsernet har retningslinjer for å påse at salg kun foretas til kunder som ikke har hatt vesentlige problemer med betaling tidligere og at utestående beløp ikke overstiger fastsatte kredittrammer. Maksimal risikoeksponering er representert ved balanseført verdi av de finansielle eiendelene. Konsernet anser sin maksimale risikoeksponering å være balanseført verdi av kundefordringer og andre omløpsmidler. Nokas selger enkelte kundefordringer til DNB Bank ASA på faktureringstidspunktet og sitter igjen med begrenset kredittrisiko på de kundefordringene omfattes. Konsernets vurdering av forventet kredittap på kundefordringer er vurdert i note 18.

(ii) Markedsrisiko – Renterisiko Konsernet er eksponert for renterisiko gjennom sine finansieringsaktiviteter (se note 13). Konsernets rentebærende gjeld har flytende rentebetingelser som innebærer at konsernet er påvirket av endringer i rentenivået. Konsernet har per 31. desember, 2019 ikke inngått noen renteswapavtale, men det foretas jevnlig vurderinger av om dette skal inngås for å sikre konsernet mot resultatsvingninger og likviditetseffekten som følge av endringer i rentenivået. Følgende tabell viser konsernets sensitivitet for potensielle endringer i rentenivået. Beregningen hensyntar alle rente­bærende finansielle instrumenter. Dette omfatter langsiktig finansiering, kortsiktig finansiering gjennom konsernkontoordningen. Beholdningsfinanisering i Cash Handling divisjonen er ikke inkludert i understående beregning. Se note 23 for oversikt over effektene beholdningsfinansieringen har på konsernets balanse. Beregningen opplistet i tabellen under viser effekten basert på rentebærende finansielle instrumenter per balansedag.

2019

Endringer i rentenivået +0,25 %

Effekt på resultat før skatt (NOK 1000) -3 031

+0,50 % +0,75 %

-6 061 -9 092

+0,25 % +0,50 %

-2 090 -4181

+0,75 %

-6271

2018

(iii) Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Konsernets strategi for å håndtere likviditetsrisiko er å ha tilstrekkelig med likvider til enhver tid for å kunne innfri sine finansielle forpliktelser ved forfall, både under normale og ekstraordinære omstendigheter, uten å risikere uakseptable tap eller gå på bekostning av konsernets rykte. Ubenyttede kredittmuligheter er omtalt i note 5. Følgende tabell viser en oversikt over forfallstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser. For pantelån og finansielle leieavtaler består oppgitte beløp av bokførte beløp tillagt rentebetalinger. Øvrige poster som fremkommer av tabellen består av bokførte beløp. Ved tilfeller der motparten kan kreve tidligere innløsning, er beløpet gjengitt i den tidligste perioden betalingen kan kreves fra motpart. 31.12.2018 Pantelån Facility A SEK Facility B NOK Facility A and B Finland EUR Sum pantelån Finansielle leieavtaler Kortsiktig bankfinansiering Gjeld til kredittinstitusjoner tilknyttet beholdningsfinansiering Leverandørgjeld Totalt

Gjenværende periode Under 1 år 1-2 år 7 120 203 470 48 086 258 676 279 395 198 917 107 532 221 511 1 066 031

7 120 193 166 71 358 271 644 220 444 492 088

2-3 år

Mer enn 4 år

Totalt

7 120 182 862

154 642 293 676

189 982 164 843 354 825

448 318 699 087 1 147 405

176 002 873 174 119 444 1 168 621 1 363 769 198 917 107 532 221 511 3 060 350

Finansielle forpliktelser tliknyttet beholdningsfinansiering møtes av bankinnskudd, fundinger o.l. Nokas blir målt på følgende covenant krav iht låneavtalen: free cash flow to debt services, gearing ratio, interest cover og capital expenditures.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

39


31.12.2018

Gjenværende periode Under 1 år 1-2 år

Pantelån Facility A - SEK Facility B - SEK Facility C - NOK Facility C - SEK Facility E - NOK Sum pantelån Finansielle leieavtaler Kortsiktig bankfinansiering Gjeld til kreditinstitusjoner tilknyttet beholdningsfinansiering Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Totalt

43 42 346 54 019 3 004 5 290 104 701 306 214 186 378 175 713 34 687 807 693

49 742 225 000 75 091 100 000 449 833 34 687 484 520

2-3 år

23 896 23 896

Mer enn 4 år

Totalt

416 246 416 246

43 92 088 279 019 78 095 105 290 554 535 474 829 306 214 186 378 175 713 34 687 1 732 356

(iv) Markedsrisiko – Valutarisiko Konsernet er eksponert for valutasvingninger knyttet til verdien av norske kroner relativt mot andre valutaer pga. salg i flere forskjellige land med ulik funksjonell valuta. Balanseført verdi av nettoinvesteringer i utenlandske foretak fluktuerer med endringer i norske kroner sammenlignet med relevante valutaer. Resultat etter skatt for konsernet er også påvirket av endringer i valuta­ kurser, da resultatet fra utenlandske foretak omregnes til norske kroner ved bruk av gjennomsnittskurs for perioden. Konsernet har inngått enkelte terminkontrakter for å redusere valutarisikoen for enkelte kontantstrømmer innenfor divisjonen cash handling. Se for øvrig note 5 som viser fordelingen i valuta for selskapets kontantbeholdninger. Konsernet benytter finansielle instrumenter for å sikre deler av omsetningen i utenlandsk valuta innen cash handling divisjonen for å redusere risikoen for valutakurssvingninger. Posisjonene er gjort opp på balansedag. Som følge at vesentlig del av omsetningen til konsernet er i SEK har konsernet tatt opp en andel av langsiktig gjeld i utenlandsk valuta (SEK) for å redusere valutarisikoen. Følgende tabell viser konsernets sensitivitet for potensielle endringer i valutakurser. Beregningen hensyntar valutakurs­om­regning­ en for alle konsoliderte utenlandske datterselskaper. Beregningen som er opplistet i tabellen under viser effekten på konsolidert årsresultat gitt endring i gjennomsnittlig valutakurs. 2019

2018

Foto: Colourbox

40

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

Endringer i valutakurs +10 % +5% -5% - 10 % +10 % +5% -5% - 10 %

SEK -6 677 -3 339 3 339 6 677 317 159 -159 -317

DKK -1 836 -3 672 3 672 1 836 -2 165 -4 330 4 330 2 165

EUR 2 005 4 009 -4 009 -2 005 380 760 -760 -380

Oslo Lufthavn Gardermoen


NOTE 13 – KLASSIFISERING AV FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER 31.12.2019

Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet

Finansielle instrumenter til amortisert kost

Total

Eiendeler Investeringer i aksjer og andeler

103

-

103

Andre finansielle eiendeler

-

46 697

46 697

Kundefordringer Kontanter og kontantekvivalenter

-

820 342 447 917

820 342 447 917

103

1 314 956

1 315 059

Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig andel

-

800 193

800 193

Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig andel*

-

519 555

519 555

Leieforpliktelse Leverandørgjeld

-

1 035 124 221 511

1 035 124 221 511

SUM FINANSIELLE FORPLIKTELSER

-

2 576 383

2 576 383

Finansielle instrumenter til amortisert kost

Total

SUM FINANSIELLE EIENDELER

Forpliktelser

*) konsernkontoordningen som er en løpende fasillitet utgjør TNOK 306 214 per 31.12.2018.

31.12.2018

Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet

Eiendeler Investeringer i aksjer og andeler

603

-

603

Andre finansielle eiendeler

-

54 917

54 917

Kundefordringer Kontanter og kontantekvivalenter

-

475 142 387 011

475 142 387 011

603

917 070

917 673

Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig andel

-

428 679

428 679

Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig andel*

-

591 231

591 231

Leieforpliktelse Leverandørgjeld

-

326 482 175 713

326 482 175 713

SUM FINANSIELLE FORPLIKTELSER

-

1 522 105

1 522 105

SUM FINANSIELLE EIENDELER

Forpliktelser

*) konsernkontoordningen som er en løpende fasilitet utgjør TNOK 170 638 per 31.12.2019. Konsernets eksponering mot finansiell risiko knyttet til de finansielle instrumentene er beskrevet i note 12. Maksimal eksponering for finansiell risiko ved periodeslutt tilsvarer balanseført verdi av de finansielle eiendelene beskrevet over.

Definisjon av virkelig verdi Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter er virkelig verdi. Tilsvarende er den balanseførte verdien av kundefordringer, andre finansielle eiendeler og leverandørgjeld tilnærmet virkelig verdi da virkningen av diskontering ikke er vesentlig. Virkelig verdi av finansiell leasing beregnes som nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer diskontert med rente som gjelder for tilsvarende eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Virkelig verdi av langsiktig gjeld er lik pari-verdien pluss påløpte renter. Virkelig verdi av kortsiktige fordringer og lån tilsvarer balanseført verdi da virkningen av diskontering ikke er vesentlig.

Virkelig verdi hierarki Tabellen under viser finansielle instrumenter til virkelig verdi i henhold til verdsettelsesmetode. De ulike nivåene er definert som følger: Nivå 1: Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse. Nivå 2: Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enn notert pris (brukt på nivå 1) enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) for eiendelen eller forpliktelsen. Nivå 3: Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet er hentet fra observerbare markeder (ikke-observerbare forutsetninger).

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

41


Eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi 31.12.2019 Eiendeler til virkelig verdi over resultatet - Investering i aksjer og andeler Sum Eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi 31.12.2018 Eiendeler til virkelig verdi over resultatet - Investering i aksjer og andeler Sum

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

-

-

103

-

-

103

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

-

-

603

-

-

603

2019

2018 2 220

NOTE 14 – PENSJON Resultatført pensjonskostnad er beregnet som følger Nåverdi av årets pensjonsopptjening

1 208

Rentekostnad på pensjon

-667

509

Arbeidsgiveravgift Administrasjonskostnad

2 016 452

1 831 439

Resultatført pensjonskostnad (Norge)

3 009

4 999

Utvidet resultat Aktuarielle gevinster(-) / tap(+)

-36 852

-36 284

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelse 1.1.

2019 474 495

2018 508 858

3 169

4 024

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen

12 070

11 529

Avhending

-1 925

0

Planendring

0

0

Gevinst/tap ved oppgjør av pensjonsmidler

0

0

Aktuariell gevinster/tap

-17 566

-31 889

Arbeidsgiveravgift Utbetaling pensjon

-1 882 -16 375

-1 660 -16 367

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12

451 987

474 495

Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1

496 500

486 141

12 244

10 554

Administrasjonskost

Avkastning på pensjonsmidler Oppgjør av forpliktelse Arbeidsgiveravgift

0

0

-1 882

-1 660

15 226

13 437

Utbetaling av pensjon Aktuarielle gevinster/tap

-16 375 19 286

-16 367 4 395

Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12

525 000

496 500

Netto balanseførte pensjonsmidler 31.12

73 013

22 005

Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente

2019 2,30 %

2018 2,60 %

Forventet lønnsregulering

2,25 %

2,75 %

Pensjonsøkning

1,25 %

1,75 %

G-regulering

2,25 %

2,50 %

14,10 %

14,10 %

K2013

K2013

2019 5

2018 5

213

207

Premieinnbetalinger

Arbeidsgiveravgift Risikotabell for død Antall personer i ordningen Aktive Pensjonister

Det er i tillegg satt av TNOK 5 478 per 31.12.2019 og TNOK 6 993 per 31.12.2018 og gjelder AFP forpliktelser og gavepensjon. Årets kostnad knyttet til innskuddsbaserte pensjonsordninger i konsernet utgjør TNOK 289 179 for 2019 og TNOK 122 157 for 2018..

42

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019


NOTE 15 – ANDRE FINANSIELLE EIENDELER 31.12.2019 6 291

31.12.2018 13 556

Selgerkreditt - salg Amsafe AS

29 051

28 876

Fordring tilknyttet selskap Depositum

1 246 10 109

2 889 9 596

Totale rentebærende langsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader

46 697 12 560

54 917 14 561

Sum

59 257

69 478

2019

Lån ansatte (se note 6)

NOTE 16 – VARELAGER Rekvisitalager Innkjøpte varer for videresalg

18 055 63 506

2018 6 387 59 117

Sum

81 561

65 505

3 335

4 210

78 226

61 295

2019

2018

Avsetning for ukurans Sum varelager etter ukurans

NOTE 17 – SKATT Skattekostnad ordinært resultat 7 650

2 086

Endring utsatt skatt Effekt på utsatt skatt per 31.12 pga endret skattesats

-25 782

-6 547 345

Sum skattekostnad ordinært

-18 132

-4 116

Endring utsatt skatt

-8 107

-8 345

Sum skattekostnad utvidet resultat

-8 107

-8 345

Betalbar skatt på årets resultat

7 650

2 086

Sum betalbar skatt

7 650

2 086

-92 589

-90 307

Betalbar skatt

Skattekostnad utvidet resultat:*

*)Skattekostnaden i utvidet resultat er nettoført

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler

-3 592

-5 341

Pensjoner

67 633

15 011

Gevinst- og tapskonto Avsetning for forpliktelser

942

1 178

-37 277

-27 897

Leieavtaler

-24 473

-14 560

Utsatt skatt av merverdier relatert til kjøpt kundeportefølje

520 394

275 866

Utsatt skatt av merverdier relatert til kjøpt merkevare

142 835

-

Sum midlertidige forskjeller

573 873

153 949

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

43


Forts. note 17 – Skatt Underskudd til fremføring Norge Avskåret rentefradrag til fremføring

2019

2018

-186 407

-64 851

-8 365

-8 365

-

-

53 899 480

31 695 961

433 480

113 390

88 683

25 108

Utsatt skattefordel Utsatt skatt

-4 547 93 230

-9 568 34 677

Netto utsatt skatt

88 683

25 108

Sverige

-242 008

-147 423

Danmark

-167 210

-168 560

-41 556

-17 590

2019

Periodiseringsfond Sverige Nedskrivning midlertidige forskjeller i Danmark Ikke balanseført utsatt skattefordel vedrørende skattefunn Sum Netto utsatt skatt

Bruttopresentasjon utsatt skattefordel/utsatt skatt

Oversikt over ikke balanseført underskudd til fremføring utland (bruttobeløp)

Finland Skattesatser: Norge

2019 22,0 %

2020 22,0 %

Sverige

21,4 %

21,4 %

Danmark

22,0 %

22,0 %

Finland

20,0 %

20,0 %

Retten til å fremføre underskudd i Finland faller bort etter 10 år. Gjenværende underskudd til fremføring

Bortfall av retten til fremføring av underskudd

10

2020

2011

-

2021

2012

10

2022

2013

11 472

2023

2014

14 303

2024

2015

10

2025

2016

-

2026

2017

5 474

2027

2018

10 278

2028

Underskuddsår 2010

NOTE 18 – KUNDEFORDRINGER

44

Kundefordringer før avsetning til tap

831 140

2018 475 142

Avsetning til tap kundefordringer Opptjent ikke fakturert inntekt

-10 799 101 186

-3 145 73 586

Kundefordringer 31.12

921 528

545 584

2019 Avsetning til tap på kundefordringer 01.01 Årets endring avsetning til tap

3 145 7 654

2018 4 614 -1 469

Avsetning til tap på kundefordringer 31.12

10 799

3 145

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019


Analyse av kundefordringer per 31.12 Ikke forfalte

639 818

2018 423 963

Mindre enn 30 dager

139 994

33 400

30-60 dager

18 365

11 810

60-90 dager Mer enn 90 dager

8 104 24 859

3 719 2 250

831 140

475 142

Sum

2019

Konsernet anvender forenklet metode for beregning av tapsavsetninger for kundefordringer der forventet kredittap er basert på fremadrettede faktorer for den enkelte kunde og de generelle makroøkonomiske fremtidsutsiktene. Konsernet måler forventet kredittap over levetiden for hver rapporteringsperiode. Konsernets maksimale kredittrisiko knyttet til kundef­ ordringer er representert ved balanseført verdi. Alle konsernets kundefordringer er vurdert på balansedagen og forventet kredittap er innregnet i salgs- og administrative kostnader i perioden. Konsernets konstaterte tap på kundefordringer i 2019 var TNOK 2 375 (2018: TNOK 2 523). Forventet tap på fordringer er basert på spesifikke vurderinger knyttet til enkelte kunder, historisk tap på kundefordringer er uvesentlig og det er ingen fremadrettede faktorer knyttet til makroøkonomiske forhold som forventes å påvirke kundenes evne til å betale fordringene.

NOTE 19 – FINANSPOSTER Renteinnteker Resultatandel tilknyttet virksomhet (note 27) Gevinst ved salg av aksjer Valutagevinst Sum finansinntekter Rentekostnader Resultatandel tilknyttet virksomhet (note 27) Finansieringskostnader i forbindelse med oppkjøp Amortisert lånekostnad Finansielle leieavtaler Andre finanskostnader Sum finanskostnader Netto finanskostnader

2019 5 094 - 1 300 3 963 10 357

2018 3 342 1 152 6 698 11 192

68 250 1 924 7 369 4 028 47 585 22 291 151 447

39 794

-141 090

-66 453

2019 -

2018 -9 713

-

-9 713

5 525 5 853 15 788 10 685 77 645

NOTE 20 – ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER Transaksjonskostnader ved kjøp av aksjer Sum

Foto: Colourbox

Emporia, Malmö NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

45


NOTE 21 – AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i Nokas AS pr. 31.12.2019 består av: Aksjer

Antall 410 264

Pålydende (kr) 15,45

Balanseført 6 339

Sum

410 264

15,45

6 339

Aksjer 117 691

Sum 117 691

Eierandel 28,69 %

Stemmeandel 28,69 %

Sanok Invest AS

40 999

40 999

9,99 %

9,99 %

Nomad Holding AS

36 713

36 713

8,95 %

8,95 %

Wfw Invest AS

32 821

32 821

8,00 %

8,00 %

Inak 3 AS

27 700

27 700

6,75 %

6,75 %

Rg-Holding AS

23 789

23 789

5,80 %

5,80 %

Ttc Invest AS

18 000

18 000

4,39 %

4,39 %

Dnb Bank ASA

8 759

8 759

2,13 %

2,13 %

Alden AS

7 786

7 786

1,90 %

1,90 %

Syncron AS

7 183

7 183

1,75 %

1,75 %

Arepo AS

5 263

5 263

1,28 %

1,28 %

Muri Invest AS

4 953

4 953

1,21 %

1,21 %

Wang Invest AS

4 378

4 378

1,07 %

1,07 %

Trovator AS

3 714

3 714

0,91 %

0,91 %

Peter Wesenberg

3 380

3 380

0,82 %

0,82 %

Singcomp AS

3 356

3 356

0,82 %

0,82 %

Trionor AS

3 100

3 100

0,76 %

0,76 %

Gjermundsen Corporate AS

3 000

3 000

0,73 %

0,73 %

Tsi AS Janine AS

2 815 2 770

2 815 2 770

0,69 % 0,68 %

0,69 % 0,68 %

Sum aksjonærer Sum Øvrige

358 170

358 170

87,3 %

87,3 %

52 094

52 094

12,7 %

12,7 %

Totalt antall aksjer

410 264

410 264

100,0 %

100,0 %

Antall aksjer 167

Eierandel 0,0 %

Hver aksje gir samme rett i selskapet.

Eierstruktur De største aksjonærene i Nokas AS per 31.12.2019 var: Stiftelsen Fritt Ord

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder Navn Vidar Berg

Verv Daglig leder

Amund Skarholt

Styrets leder

550

0,1 %

Bjørnar Olsen privat og gjennom Inak 3 AS

Styremedlem

5 777

1,4 %

Tegningsretter Selskapet har per 31.12.2019 utstedt totalt 312 671 frittstående tegningsretter. Hver frittstående tegningsrett gir rett til å tegne en ny aksje i Nokas AS til en tegningskurs tilsvarende pålydende verdi på selskapets aksjer lik kr 15,45. Antall frittstående tegningsretter 135 661

Utløpsdato 10.04.2024

177 010

27.06.2024

Etter utløpet av tegningsperioden vil alle tegningsretter som ikke er utøvet utløpe eller bortfalle uten kompensasjon til innehaveren av tegningsrettene.

46

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019


NOTE 22 – PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR Pantstillelser

2019

2018

800 193 519 555

428 679 591 231

1 319 748

1 019 910

Balanseført gjeld som er sikret ved pant o.l. Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig Sum

Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: 78 226

61 295

Kundefordringer

921 528

532 480

Kontantbeholdninger i NOK og andre valutasorter Varige driftsmidler

447 917 320 110

387 011 236 469

1 767 781

1 217 255

82 140

126 305

Pantobligasjon i utestående fordringer

1 650 000

1 650 000

Pantobligasjon i driftstilbehør

1 150 000

1 150 000

Pantobligasjon i varelager

1 650 000

1 650 000

424 934

431 927

Varelager

Sum Garantiforpliktelser

Pålydende pantobligasjoner:

Pantesikring for kredittramme knyttet til intradag kreditt

NOTE 23 – KORTSIKTIG GJELD OG KONTANTER – BEHOLDNINGSFINANSIERING Konserntallene er påvirket av beholdningsfinansiering i datterselskapene innen divisjonen Cash Handling. Selskapene har blant annet trekkfasiliteter med en ramme på 1 640 mill kr for finansiering av kontantbeholdninger i automater og under transport. Trekket varierer mye gjennom uken og også i løpet av en enkelt dag. I sum kortsiktig gjeld inngår en post på 350 mill kr (257 mill i 2018) som gjelder forpliktelser til oppgjør for innleverte verdier og forpliktelser knyttet til oppgjørsordningen for netto innleverte verdier i kontantautomatene, bestående av gjeld til kundene og opptrukket kreditt i trekkfasilitetene tilknyttet ordningen. Disse forpliktelsene er ledd i de finansielle tjenestene kjøp og salg av betalingsmidler og nivået vil variere sterkt ifht ukedag og høytids-/feriedager og kan på enkeltdager ligge ned mot null. Størrelsen på bankinnskuddet vil i stor grad variere på samme måte. Nedenfor vises konsernbalansen i hht regnskapet og korrigert for forpliktelser/bankinnskudd/fordringer knyttet til kjøp av innleverte verdier:

Konsernbalanse ihht. regnskapet: Anleggsmidler Omløpsmidler

3 747 105 1 660 168

Egenkapital Gjeld

860 504 15,9 % 4 546 769

Sum eiendeler

5 407 273

Sum EK/Gjeld

5 407 273

Konsernbalanse korrigert for forpliktelser knyttet til kjøp av innleverte verdier: Anleggsmidler Omløpsmidler

3 747 105 1 310 313

Egenkapital Gjeld

860 504 17,0 % 4 196 914

Sum eiendeler

5 057 418

Sum EK/Gjeld

5 057 418

Konsernet har per 31.12.2019 negativ arbeidskapital. Årsaken til dette er i stor grad at konsernet finansierer langsiktige investeringer med kortsiktige midler da vilkårene for bruk av konsernkontokreditt er like gode som langsiktig finansiering.

Foto: Colourbox

Barcode, Oslo NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

47


NOTE 24 – SAMMENSLÅTTE POSTER I KONTANTSTRØMOPPSTILLINGEN Endringer i varelager, kundefordringer og lev.gjeld Endring i varelager

2019

Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld

Endringer i andre tidsavgrensningsposter Endring i andre kortsiktige fordringer

-8 272

2018 3 374

10 854 -45 461

55 276 50 780

-42 879

109 430

2019

2018 102 119

157 953

Endring i skyldige offentlige avgifter Endring i annen kortsiktig gjeld Endring i annen langsiktig gjeld eksklusiv finansiell leasing Netto endring finansiering av kontantbeholdning Sum

18 383

15 616

-31 030

-195 485

279 45 569

-14 022 -22 533

191 154

-114 305

Det er gjennomført oppkjøp av Avarn Security Holding AS med datterselskaper i 2019 og endringene presentert i note vil ikke være sammenfallende med endringer presentert direkte i balanseoppstillingen.

NOTE 25 – TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER PTW Holding AS, Wang Invest AS og Sundet invest AS som er aksjonærer i Nokas AS er også aksjonærer i selskapet WFB Eiendom AS som eier 36,49 % av selskapet Wi-Be Eiendom AS som igjen eier 100 % av aksjene i Træleborgodden 6 AS. Dette selskapet eier bygget der Nokas AS har sine lokaler i Tønsberg. Nokas AS har betalt TNOK 6 301 i husleie til Træleborgodden 6 AS i 2019. For omtale av godtgjørelse til ledelse og lån til ansatte til note 6.

NOTE 26 – OVERSIKT OVER DATTERSELSKAP Egenkapital i utenlandske datterselskaper og tilknyttede selskap er omregnet etter kurs på balansedatoen, årets resultat er omregnet etter gjennomsnittkurs i året.

Datterselskap: Selskap Nokas Verdihåndtering AS

Forretningskontor

Eierandel/ stemmeandel

Egenkapital

Resultat

Oslo

100 %

51 808

-32 938

NOKAS Aviation Security AS

Ullensaker

100 %

14 650

-3 398

Avarn Security AB

Stockholm

100 %

30 657

-36 645

Oslo

100 %

10 553

2 006

Porsgrunn

100 %

7 786

2 338

Dokka

51 %

2 033

1 307

Sverige

70 %

11 542

-9 087 -1 772

AS Skan-kontroll NOKAS Beredskap AS NOKAS Teknikk Hed/Opp AS Avarn Teknik Sverige AB Nokas Teknik Danmark AS

Danmark

85 %

7 387

Nokas Service AS

Oslo

100 %

2 157

8 551

Avarn Security Holding AS

Oslo

100 %

488 787

16 907

Selskapene nedenfor er datter- og tilknyttet selskap av datterselskapene til NOKAS AS: Forretningskontor

Eierandel/ stemmeandel

Egenkapital

Resultat

Nokas CMS AB

Sverige

100 %

53 501

21 748

NOKAS Optimering & Lager AB

Sverige

100 %

11 492

-2

NOKAS Värdehantering AB

Sverige

100 %

54 639

-14 264

NOKAS Lås-Aktuelt AB

Sverige

100 %

326

2 324

Nokas Kontantservice P/S

Danmark

100 %

12 861

7 775

Nokas Komplementar A/S

Danmark

100 %

55

0

Selskap

48

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019


Forretningskontor

Eierandel/ stemmeandel

Egenkapital

Resultat

Avarn Teknik AB

Sverige

100 %

1 352

-25 032

NOKAS Låsteknik i Göteborg AB

Sverige

70 %

7 198

924

NOKAS Teknik Öst AB

Sverige

100 %

94

0

Synenergy AB

Sverige

100 %

2 747

-24 2 324

Selskap

Nokas Alviks Lås AB Nokas CMS A/S Nokas CMS OY NOKAS Værdihåndtering A/S

Sverige

100 %

645

Danmark

100 %

6 129

3 241

Finland

100 %

1 743

24 604 -50 852

Danmark

100 %

23 105

Avarn Security Solutions AB

Finland

100 %

95 182

12 434

Avarn Security Services AB

Finland

100 %

131 977

-18 604

Avarn Holding OY (konsern)

Finland

56 %

375 021

-7 318

Avarn Cash Solutions OY

Finland

100 %

40 801

15 483

Norge

60 %

13 102

8 287

Semac As

NOTE 27 – INVESTERING I TILKNYTTEDE SELSKAPER Konsernets tilknyttede selskaper per 31.12.2019 er spesifisert nedenfor. Alle selskaper har kun ordinære aksjer. Investeringene er regnskapsført etter egenkapitalmetoden. Se note 19 for innregnet resultatandel i 2019. Selskapsnavn Nokas Teknikk Sør AS

Hjemmehørende Norge

Eierandel/stemmeandel 34 %

Nokas Brannkonsult AS

Norge

37 %

Security Norway AS

Norge

34 %

Vadla Trygghetsbyrå AS

Norge

34 %

Nokas Teknikk Sør AS

Nokas Brannkonsult AS

Security Norway AS

Vadla Trygghetsbyrå AS

Eierandel

34 %

37 %

34 %

34 %

Netto eiendeler 1. januar 2019

7 892

103

-667

1 006

8 334

927 0

553 2 860

-410 -

234 -

1 303 2 860

Netto eiendeler 31. desember 2019

8 819

3 516

-1 077

1 239

12 496

Eierinteresser Merverdier

2 958 465

1 059 2 292

-

421 -135

4 438 2 617

Balanseført beløp

3 423

3 351

-

286

7 059

Avstemming mot regnskapet – 2018

Nokas Teknikk Sør AS

Nokas Brannkonsult AS

Security Norway AS

Vadla Trygghetsbyrå AS

Sum

Eierandel

34 %

46 %

34 %

34 %

Netto eiendeler 1. januar 2018 Resultat i perioden

7 200 2 700

-433 536

144 300

650 313

9 475 3 849

Netto eiendeler 31. desember 2018

9 900

103

444

963

11 410

Eierinteresser Merverdier

3 366 465

47 2 292

151 2 470

327 -135

3 892 5 091

Balanseført beløp

3 831

2 339

2 621

192

8 983

Avstemming mot regnskapet – 2019

Resultat i perioden Kapitalendring

Sum

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

49


NOTE 28 – INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER Anleggsmidler

Eierandel

Anskaf­felses­ kost

31.12.2018

31.12.2017

1%

103

103

103

0% 20 %

150

0

500 0

253

103

603

Finansielle forpliktelser

Finansielle leiefor­ pliktelser

Sum

1 019 909 175 734

326 482 -194 436

1 346 391 -18 702

125 212

-

125 212

-1 108

906 789 -3 710

906 789 -4 818

1 319 748

1 035 124

2 354 872

DS Kysten AS Nokas Skadedyrkontroll AS Trade Security AS Sum konsern

NOTE 29– AVSTEMMING AV FORPLIKTELSER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

Forpliktelser 31. desember, 2018 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Effekt ved kjøp av datterselskap i 2019 IFRS 16 implementering og tilganger jf note 10 Valutakursendringer Forpliktelser 31. desember, 2019

Finansielle forpliktelser inkluderer gjeld til kredittinstitusjoner herunder gjeld til kredittinstitusjoner som har motpost i beholdningsløpet innenfor divisjonen Cash Handling.

NOTE 30 – ANNEN LANGSIKTIG GJELD 2019 Finansielle leieavtaler

-

2018 307 339

-

21 966

Avsetning tilbakestillelse leide lokaler Restrukturering

2 526 4 535

3 959 -

Sum annen langsiktig gjeld

7 061

333 264

Husleieavsetning

Finansielle leieavtaler er reklassifisert til regnskapslinjen leieforpliktelse. Husleieavsetning er reklassifisering til leierettighet i tråd med IFRS 16.

NOTE 31 – SALGSINNTEKTER Omsetning - 2019 Security & Systems Cash Handling

Norge 2 183 990 359 801

Sverige 2 788 375 268 028

Danmark 35 867 191 962

Totalt salg

2 543 791

3 056 402

11 069 2 538 13 607

Leieinntekter – fremleie lokaler utenfor konsern Gevinst ved salg av anleggsmidler Øvrige driftsinntekter Sum andre driftsinntekter

50

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

Finland Øvrige land 1 138 148 3 929 156 142 1 207

Sum 6 150 308 977 140

227 830

1 294 290

5 136

7 127 449

-

-

50

-

11 119

3 118

-

40 5 305

-

2 578 8 424

3 118

-

5 395

-

22 120


Omsetning - 2018 Security & Systems Cash Handling

Norge 2 126 221 394 905

Sverige 1 643 717 297 061

Danmark 36 391 183 410

Totalt salg

2 521 126

1 940 778

219 801

67 934

14 747

4 764 387

12 066

-

-

-

-

12 066

1 902 15

10 501

-

689

-

1 902 11 205

13 983

10 501

-

689

-

25 173

Leieinntekter – fremleie lokaler utenfor konsern Gevinst ved salg av anleggsmidler Øvrige driftsinntekter Sum andre driftsinntekter

Finland Øvrige land 5 096 67 934 9 651

Sum 3 811 426 952 962

Pågående prosjekter Totalt inntektsført pågående kontrakter Totalt kostnadsført pågående kontrakter

2019 409 268 -308 260

2018 303 411 -241 126

Netto resultat på igangværende prosjekter

101 008

62 285

Opptjente, ikke fakturerte inntekter på igangværende anleggskostnader inkl. i kundefordringer (Kontraktseiendel)

81 228

13 104

Forskuddsbetalt inntekt inkludert i annen kortsiktig gjeld (Kontraktsforpliktelse)

25 914

9 910

Netto pågående prosjekter

55 314

3 194

Inntektsført beløp relatert til kontraktsforpliktelser Kontraktsforpliktelse per 31.12

25 914

9 910

Inntektsført beløp som var inkludert i kontraktsforpliktelsen ved begynnelsen av perioden

9 910

3 569

Tapskontrakter Avsatt kontraktstap per 31.12

2019 1 100

2018 5 837

Konsernet sitt virksomhetsområde Security består av salg av tjenester i form av timer, utrykninger og mobile inspeksjoner. Fakturering av tjenestene skjer forskuddsvis og etterskuddsvis basert på inngått avtale med kunde. Inntektene innregnes på tidspunktet for levering av tjenesten/timene da konsernet er berettiget inntekten på dette tidspunktet. Konsernet sitt virksomhetsområde Systems består av salg av tekniske innretninger, herunder installasjon/montering, materiell, serviceoppdrag og overvåkning av alarmsignaler. Ved leveranse av frittstående varer anses vanligvis leveringsforpliktelsen som oppfylt på tidspunktet for levering av varene til kunden og inntekten innregnes på dette tidspunktet. Overvåkningstjenester leveres vanligvis som abonnementer og inntektsføres over tid i tråd med kontrakt over avtaleperioden. Rykkinntekter fra utløste signaler inntektsføres på tidspunktet hvor utrykningen skjer. Enkelte kontrakter med kunder inneholder flere leveringsforpliktelser, som salg av materiell og tilhørende installasjons­tjenester, samt løpende overvåkningstjeneste. Imidlertid kan ikke kunden benytte varen uten tilhørende installasjon/montering og løpende overvåkning. Løpende overvåkning er en distinkt leveringsforpliktelse, imidlertid kan ikke denne utføres av noen andre en konsernet selv. Kunden kan derfor ikke benytte eller oppnå fordeler av de enkelte leveringsforpliktelsene hver for seg, og slike kontrakter innregnes og måles derfor som en leveringsforpliktelse. Konsernet leverer installasjonskontrakter som behandles som anleggskontrakter. Ved leveranse av anleggskontrakter, hvor utfallet kan estimeres på en pålitelig måte, regnskapsføres anleggskontrakten basert på fullføringsgrad. Kontraktseiendel innr­egnes ved å beregne fullføringsgrad ut fra innsatsfaktorer i kontrakten målt mot totale forventede inntekter og kostnader på kontrakten. Dersom det er sannsynlig at kontraktskostnadene vil overskride kontraktsinntektene regnskapsføres det forventede tapet umiddelbart. I tilfeller hvor utfallet av kontrakten ikke kan måles pålitelig settes kontraktsinntekten lik kontraktskostnaden. Konsernet sitt virksomhetsområde Cash Handling består av leveranse av tjenester innenfor kontanthåndtering herunder leveranse av cash management løsninger, verditransport og drift av egeneide og kunders minibanker. Transaksjonsinntekter fra minibank, herunder valutamargininntekter, inntektsføres på tidspunktet hvor transaksjonene er gjennomført. Faste abonnementsinntekter fra blant annet autoCash maskiner og drift av banker sine minibanker faktureres basert på inngåtte avtaler og innregnes over tid (tilnærmet lineær fordeling over avtaleperioden). Inntekter fra transportoppdrag inntektsføres på tidspunktet for gjennomføringen av oppdraget. Inntekter fra kontantopptelling og oppgjør, drift av sentralbankdepoter og salg av valuta inntektsføres når transaksjonene er gjennomført. Øvrige driftsinntekter i konsernet består i all hovedsak av fremleie av lokaler og gevinst ved avhending av anleggsmidler.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

51


NOTE 32 – HENDELSER ETTER BALANSEDAG Vesentlige hendelser etter balansedagen, som inntreffer før styret har godkjent årsregnskapet, kan medføre enten at årsregnskapet må endres, eller at det må opplyses om forholdet i noter. Dersom det kommer nye opplysninger om forhold som eksisterte på balansedagen, og forholdet er vesentlig, må regnskapet endres. Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen av vesentlig betydning for årsregnskapet for 2019. Selskapet har inngått avtale om å selge datterdatter selskapet Nokas Värdehandtering AB. Salget forventes gjennomført i starten av juni. Det pågår også en prosess for å finne en ny aksjonær til Nokas Verdihåndtering AS inkl datterselskapet. Nokas planlegger å ferdigstille denne salgsprosessen høsten 2020. Salgsprosessen gjennomføres for å nå målene i strategiplanen for videre vekst innenfor forretningsområdene Security og Systems Utbruddet og spredningen av Covid19-viruset påvirker ikke regnskapet for 2019. Situasjonen påvirker heller ikke forutsetningen for vurderingen av fortsatt drift for selskapet, men virksomheten vil i 2020 likevel bli påvirket i form av endret etterspørsel av tjenester i en periode av uviss varighet. Styret og ledelsen er av den oppfatning at selskapet finansielt er rustet for å møte tap av et visst omfang. Selskapet har iverksatt løpende tiltak for å begrense de negative effektene forårsaket av denne situasjonen. Som tiltak er det innført daglige Covid-19 stabs møter i hvert land i tillegg til møte mellom landledelsene og konsernledelsen hver uke. For å kompensere for bortfall av inntekter har konsernet permittert et betydelig antall personer i konsernet.

52

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019


Foto: Shutterstock

Globen, Stockholm NOKAS Ã&#x2026;RSRAPPORT 2019

53


Oslo 54

NOKAS Ã&#x2026;RSRAPPORT 2019


ÅRSREGNSKAP FOR MORSELSKAP 2019

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

55


NOKAS AS ÅRSREGNSKAP FOR MORSELSKAP 2019

RESULTATREGNSKAP Tall i hele 1 000

Note

2019

2018

Salgsinntekt

20,22

1 602 521

1 486 872

Annen driftsinntekt

20,22

17 448

17 031

1 619 969

1 503 903

Sum inntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad Andre inntekter og kostnader

4,20,22

-269 851

-194 529

5

-1 159 990

-1 090 591

6,8

-83 378

-29 620

5,20

-138 273

-163 385

23

Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskap

11

Inntekt på investering i tilknyttet selskap

11

Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle eiendeler

11

-9 555 -31 523

16 224

18 537

40 928

23 616

16 232

2 126

1 718

8 251

8 494

671

-8 100 -71 526

-35 922

-38 610

-22 967

Netto finansposter

-65 706

9 155

Resultat før skattekostnad

-97 229

25 378

-21 127

7 243

-76 101

18 135

15

-76 101

18 135

15

-76 101

18 135

-76 101

18 135

-76 101

18 135

-

-

-

-

-

-

-76 101

18 135

Annen rentekostnad Annen finanskostnad

Skattekostnad

8

14

Ordinært resultat Årsresultat Anvendelse av årsresultatet Annen egenkapital Sum anvendelse

Utvidet resultat Årsresultat

Poster som kan bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder Poster som ikke vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder Sum utvidet resultat Totalresultat

56

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019


BALANSE Tall i hele 1 000

Note

31.12.2019

31.12.2018

Utsatt skattefordel

14

39 120

16 211

Goodwill

6,7

353 733

353 733

6

325

361

393 179

370 306

4 053

3 537

Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Kundeportefølje Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom

6,16

Maskiner og anlegg

6,16

1 440

2 988

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kont.mask. o.l

6,16

143 200

112 099

8

241 194

Leierettighet Sum varige driftsmidler

389 887

118 625

Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap

11

1 309 398

720 540

Investeringer i tilknyttede selskaper

11

5 051

4 193

Lån til foretak i samme konsern

10,12,17

355 172

228 761

Investeringer i aksjer og andeler

10

103

603

5,10,12

47 124

57 078

Sum finansielle anleggsmidler

1 716 846

1 011 174

Sum anleggsmidler

2 499 912

1 500 105

4,16

26 618

22 286

Kundefordringer

9,10,16,20,22

231 919

187 088

Andre fordringer

5,16

23 479

32 289

16,17

399 315

305 738

654 713

525 114

44 875

56 289

726 206

603 688

3 226 119

2 103 793

Langsiktige fordringer

Omløpsmidler Varer

Fordringer

Fordringer på konsernselskap Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

Foto: Shutterstock

10,19

The Black Diamond, København NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

57


BALANSE Tall i hele 1 000

Note

31.12.2019

31.12.2018

Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital

15

6 339

6 290

Overkurs

15

428 692

173 472

Innskutt annen egenkapital

15

333 584

Sum innskutt egenkapital

768 614

179 763

153 675

229 776

Sum opptjent egenkapital

153 675

229 776

Sum egenkapital

922 289

409 539

1 814

2 116

1 814

2 116

9,10,13,16

732 809

427 317

8

213 669

Opptjent egenkapital Annen egenkapital

15

Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser

5

Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Leieforpliktelse Sum annen langsiktig gjeld

946 478

427 317

Kortsiktig gjeld 9,10,16

329 386

417 602

Gjeld til konsernselskaper

17

548 726

452 969

Leverandørgjeld

17

58 110

53 526

148 693

131 708

Gjeld til kredittinstitusjoner

Skyldige offentlige avgifter Utbytte 8

57 441

22

213 181

209 016

Sum kortsiktig gjeld

1 355 537

1 264 821

Sum gjeld

2 303 829

1 694 254

Sum egenkapital og gjeld

3 226 119

2 103 793

Leieforpliktelse Annen kortsiktig gjeld

OSLO, 29. MAI, 2020

58

Amund Skarholt Styrets leder

Vidar Berg Konsernsjef

Mikael Aro Styremedlem

Stein Egil Valderhaug Styremedlem

Bjørnar Olsen Styremedlem

Ole Morten Karlsen Styremedlem/ ansattrepresentant

Gunnar Bentehaugen Styremedlem/ ansattrepresentant

Hege-Charlotte Jacobsen Styremedlem/ ansattrepresentant

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019


KONTANTSTRØMOPPSTILLING Tall i hele 1 000

Note

2019

2018

-97 229

25 378

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad

-770

-822

6

83 378

29 620

18

-44 579

35 634

-301

-301

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger

8 100

Nedskrivning anleggsmidler Endring i varelager, kundefordringer og lev.gjeld Forskj. kostn.f pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn.

-1 300

Tap/gevinst ved salg av aksjer Endring i andre tidsavgrensningsposter

18

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

55 758

53 193

3 056

142 702

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

6,8

1 903

1 123

-64 033

-50 395

-358

Netto inn/utbetalinger ved endring finansielle anleggsmidler Inn-/ utbetalinger ved kjøp/salg av aksjer

-595 658

-2 561

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-658 146

-51 833

-116 456

-8 265

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto inn/utbetalinger ved opptak/nedbetaling av langsiktig fordring Netto utbetaling av finansielle leieavtaler

8

-44 213

Netto inn/utbetalinger ved opptak/nedbetaling av langsiktig gjeld

305 492

-95 165

Netto endring i kassekreditt

-88 216

23 327

Kapitalforhøyelse

587 070

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

21

643 677

-80 104

-11 413

10 765

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01

56 289

45 524

Netto kontanter og kontantekvivalenter 31.12

44 876

56 289

Foto: Shutterstock

Gamla Stan, Stockholm NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

59


NOTER

Tall i hele 1 000

NOTE 1 – GENERELL INFORMASJON Nokas AS er et ledende selskap i Norge innenfor sikkerhetshåndtering og eier selskaper innenfor sikkerhet- og kontanthåndtering i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapet er et aksjeselskap hjemme­ hørende i Norge med hovedkontor i Alf Bjerckes vei 1, Oslo.

Inntekt fra salg av varer innregnes basert på prisen for den enkelte vare i henhold til kontrakten med kunden. En kundefordring bokføres når varer er levert til kunden. Det er ikke noe finansieringselement knyttet til kontraktene med kunder da kundefordringene normalt gjøres opp etter 30-60 dager, som er konsistent med bransjepraksis.

NOTE 2 – SAMMENDRAG AV DE VIKTIGSTE REGNSKAP­SPRINSIPPENE

Selskapet innregner inntekter fra salg av tjenester i den perioden tjenesten er levert. For løpende kontrakter innregnes inntekten over tid, da kunden samtidig mottar og forbruker fordeler etter hvert som konsernet tilbyr disse.

2.1 Rammeverk for regnskapsavleggelsen

Se nærmere beskrivelse for innregning og måling av inntekter fra kontrakter med kunder i note 31.

Årsregnskapet er utarbeidet etter reglene i regnskapsloven § 3-9 og forskrift om forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartementet 4. mars, 2008. Dette innebærer i hovedsak at måling og innregning følger internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og presentasjon og noteopplysninger er i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk. Unntak fra måling og innregning etter full IFRS er forklart nedenfor. Årsregnskapet er utarbeidet etter unntaket i forskrift om forenklet IFRS fastsatt av Finansdepartementet 4. mars, 2008 § 3-1 pkt 3 og fraviker bestemmelsene i IAS 10 nr. 12 og 13, IAS 18 nr. 30 og IFRIC 17 nr. 10 slik at utbytte og konsernbidrag regnskapsføres i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Selskapet benytter seg også av unntaket om å fravike IAS 28, jf Forskriften § 3-1.4, slik at investering i tilknyttet selskap kan regnskapsføres i samsvar med kostmetoden i selskapsregnskapet. ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPPER OG NOTEOPPLYSNINGER IFRS 16 - leieavtaler IFRS 16 ble utgitt i januar 2016 og erstatter IAS 17 Leieavtaler, IFRIC 4 Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale, SIC-15 Operasjonelle leieavtaler - insentiver og SIC 27 Vurdering av innholdet i transaksjoner som har juridisk form som en leieavtale. Ved dato for førstegangsanvendelse av IFRS 16 målte konsernet sine leieforpliktelser til nåverdien av de gjenværende leie­betalingene, diskontert med konsernets marginale lånerente per 1. januar 2019. Videre inn­ regnet konsernet bruksretteiendeler lik summen av leiea­vtalene justert for eventuelle forskuddsbetalinger eller påløpte betalinger. Ved dato for førstegangsanvendelse har konsernet anvendt følgende praktiske løsninger for leieavtaler som tidligere ble klassifisert som operasjonelle leieavtaler: • Unntak for kortsiktige leieavtaler (en leieperiode på tolv måneder eller kortere)

Selskapet mottar i enkelte tilfeller kortsiktige forskuddsbetalinger fra sine kunder. Ved å bruke den praktiske løsningen i IFRS 15, trenger ikke selskapet å justere det avtalte vederlaget for virkningene av et vesentlige finansieringselement dersom man ved kontraktsinngåelsen forventer at perioden mellom det tidspunktet da konsernet overfører en avtalt vare eller tjeneste til kunden, og tidspunktet da kunden betaler for varen eller tjenesten, vil være et år eller mindre. KONTRAKTSSALDOER Kontraktseiendel: En kontraktseiendel defineres som retten til vederlag i bytte mot varer eller tjenester som selskapet har overført til en kunde. Hvis selskapet overfører varer eller tjenester til en kunde før kunden betaler vederlag eller før betalingsfristen forfaller, innregnes en kontraktseiendel for opptjent ikke fakturert inntekt som er betinget. Kundefordringer: En fordring representerer konsernets rett til vederlag som er ubetinget. Selskapet har inngått avtale med DNB Bank ASA som innebærer at enkelte kundefordringer som selskapet opptjener blir overdratt til DNB Bank ASA på faktureringstidspunktet. Kundefordringene som er overdratt til DNB Bank ASA fraregnes på tidspunktet som selskapet overdrar fordringen til DNB Bank ASA som følge at retten til å motta kontantstrømmene da er overført til DNB. Kontraktsforpliktelse: En kontraktsforpliktelse er en plikt til å overføre varer eller tjenester til en kunde som konsernet har mottatt vederlag fra (eller har rett til vederlag fra som er forfalt). Hvis en kunde betaler vederlag før selskapet overfører varer eller tjenester til kunden, vil en kontraktsforpliktelse innregnes på tidspunktet for betaling. Kontraktsforpliktelsen innregnes som inntekt på det tidspunktet som selskapet har oppfyller leveringsforpliktelsen slik den er spesifisert i kontrakten. KOSTNADSFØRINGSTIDSPUNKT / SAMMENSTILLING

• Unntak for eiendeler av lav verdi

Utgifter sammenstilles med, og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

• Ekskludert eventuelle direkte kostnader knyttet til måling av bruksretteiendelen

ANDRE DRIFTSINNTEKTER IAS 17 to IFRS 16 Operasjonelle leieforpliktelse iht. noteopplysning 31 Desember 2018 • Kortsiktige leieavtaler og leieobjekter med lav verdi • Neddiskontering ved bruk av marginal lånerente Leieforpliktelse balanseført 1. januar 2019

01.01.2019 443 333 -16 224 -130 193 296 916

INNTEKTSFØRING Innregning og måling Inntekter fra salg av varer innregnes på det tidspunkt der kontrollen over eiendelen overføres til kunden. Kontroll over en eiendel innebærer muligheten til å styre bruken av og få så godt som alle gjenværende fordeler ved eiendelen. Kontroll omfatter samtidig muligheten til å hindre andre fra å styre bruken av og få fordelene fra eiendelen. Inntekt innregnes vanligvis ved levering av varen.

60

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter- og kostnader. IMMATERIELLE EIENDELER OG VARIGE DRIFTSMIDLER Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Dersom den virkelige verdien av en immateriell eiendel er lavere enn balanseverdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives den immaterielle eiendelen ned til virkelig verdi. Goodwill har oppstått ved kjøp av virksomhet til gunstige vilkår. Nedskrivning vurderes årlig, eller oftere om det forekommer hendelser eller endrede omstendigheter som indikerer et mulig verdifall. Balanseført verdi av den kontantgenererende enheten som inneholder goodwill sammenlignes med gjenvinnbart beløp, som er det høyeste av bruksverdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. En eventuell nedskrivning blir ikke reversert i senere perioder.


VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn balanseverdi skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Kostnader forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. AVSKRIVNINGER Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader.

Leieavtaler Selskapet implementerte IFRS 16 ved bruk av modifisert retrospektiv metode. Effekten av endringer i regnskapsprinsipper og effekten av førstegangsanvendelse er beskrevet i note. IDENTIFISERING AV EN LEIEAVTALE Ved inngåelse av en kontrakt vurderer selskapet hvorvidt kontrakten er eller inneholder en leieavtale. En kontrakt er eller inneholder en leie­ avtale dersom kontrakten overfører retten til å ha kontroll med bruken av en identifisert eiendel i en periode i bytte mot et vederlag. SELSKAPET SOM LEIETAKER Atskillelse av bestanddelene i en leiekontrakt For kontrakter som utgjør eller inneholder en leieavtale, separerer selskapet leiekomponenter dersom det kan dra nytte av bruken av en underliggende eiendel enten alene eller sammen med andre ressurser som er lett tilgjengelige for selskapet, og den underliggende eiendelen verken er svært avhengig av eller tett forbundet med andre under­ liggende eiendeler i kontrakten. Selskapet regnskapsfører deretter hver enkelt leiekomponent i kontrakten som en leiekontrakt separat fra ikke-leiekomponenter i kontrakten. INNREGNING AV LEIEAVTALER OG INNREGNINGSUNNTAK På iverksettelsestidspunktet for en leieavtale innregner selskapet en leieforpliktelse og en tilsvarende bruksretteiendel for alle sine leie­ avtaler, med unntak av følgende anvendte unntak: • Kortsiktige leieavtaler (leieperiode på 12 måneder eller kortere) • Eiendeler av lav verdi For disse leieavtalene innregner selskapet leiebetalingene som andre driftskostnader i resultatregnskapet når de påløper. LEIEFORPLIKTELSER Selskapet måler leieforpliktelser på iverksettelsestidspunktet til nåverdien av leiebetalingene som ikke betales på dette tidspunktet. Leieperioden representerer den uoppsigelige perioden av leieavtalen, i tillegg til perioder som omfattes av en opsjon enten om å forlenge eller si opp leieavtalen dersom selskapet med rimelig sikkerhet vil utøve denne opsjonen. Leiebetalingene som inngår i målingen av leieforpliktelsen består av: • Faste leiebetalinger (herunder i realiteten faste betalinger), minus eventuelle fordringer i form av leieinsentiver • Variable leiebetalinger som er avhengige av en indeks eller en rentesats, første gang målt ved hjelp av indeksen eller rentesatsen på iverksettelsestidspunktet • Beløp som forventes å komme til betaling for selskapet i henhold til restverdigarantier • Utøvelseskursen for en kjøpsopsjon, dersom selskapet med rimelig sikkerhet vil utøve denne opsjonen Leieforpliktelsen måles etterfølgende ved å øke den balanseførte verdien for å gjenspeile renten på leieforpliktelsen, redusere den

balanseførte verdien for å gjenspeile utførte leiebetalinger og måle den balanseførte verdien på nytt for å gjenspeile eventuelle revurderinger eller endringer av leieavtalen, eller for å reflektere justeringer i leiebetalinger som følger av justeringer i indekser eller rater. Selskapet inkluderer ikke variable leiebetalinger i leieforpliktelsen. I stedet innregner konsernet disse variable leiekostnadene i resultatregnskapet. Selskapet presenterer sine leieforpliktelser på egne linjer i balanseoppstillingen. BRUKSRETTEIENDELER • Selskapet måler bruksretteiendeler til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og tap ved verdifall, justert for eventuelle nye målinger av leieforpliktelsen. • Anskaffelseskost for bruksretteiendelene omfatter: • Beløpet fra førstegangsmålingen av leieforpliktelsen • Alle leiebetalinger ved eller før iverksettelsestidspunktet, minus eventuelle leieinsentiver mottatt • Alle direkte utgifter til avtaleinngåelse påløpt konsernet Selskapet anvender avskrivningskravene i IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr ved avskrivning av bruksretteiendelen, bortsett fra at bruksretteiendelen avskrives fra iverksettelsestidspunktet fram til det som inntreffer først av slutten av leieperioden og slutten av bruksretteien­del­ enes utnyttbare levetid. Selskapet anvender IAS 36 «Verdifall på eiendeler» for å fastslå om bruksretteiendelen er verdiforringet og for å regnskapsføre eventuelle påviste tap ved verdifall. FINANSIELLE INSTRUMENTER Et finansielt instrument er enhver kontrakt som gir opphav til en finansiell eiendel for et foretak og en finansiell forpliktelse eller egen­ kapitalinstrument for et annet foretak. Selskapet sine finansielle eiendeler er ikke børsnoterte egenkapital­ investeringer, utlån til datterselskaper, kundefordringer og kontanter og kontantekvivalenter. Klassifiseringen av finansielle instrumenter ved førstegangsinnregning avhenger av karakteristika ved de kontraktsmessige kontantstrømmene til eiendelen, og hvilken forretningsmodell som selskapet legger til grunn i styringen av sine finansielle eiendeler. Selskapet klassifiserer sine finansielle eiendeler i to kategorier: • Finansielle eiendeler målt til amortisert kost • Finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over resultatet FINANSIELLE EIENDELER MÅL TIL AMORTISERT KOST Selskapet måler finansielle eiendeler til amortisert kost hvis følgende betingelser er oppfylt: • Den finansielle eiendelen holdes i en forretningsmodell hvor formålet er å motta kontraktsfestede kontantstrømmer, og • Kontraktsvilkårene for den finansielle eiendelen gir opphav til kontantstrømmer som utelukkende består av betaling av hovedstol og renter på gitte datoer. Etterfølgende måling av finansielle eiendeler målt til amortisert kost gjøres ved bruk av effektiv rentes-metode og er gjenstand for taps­ avsetning. Gevinst og tap føres i resultat når eiendelen er fraregnet, modifisert eller nedskrevet. Selskapets finansielle eiendeler til amortisert kost inkluderer kundefordringer, utlån til datterselskaper og andre lån, kontanter og kontantekvivalenter. Selskapet måler finansielle eiendeler til verdi over resultatet med mindre det er mål til amortisert kost. LÅN OG FORPLIKTELSER Etter førstegangsinnregning vil rentebærende lån bli målt til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes-metode. Gevinster og tap føres i

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

61


resultatet når forpliktelsen er fraregnet. Finansielle lån er mål til deres nominelle beløp dersom effekten av diskontering er uvesentlig. AVSETNINGER TIL TAP PÅ FINANSIELLE EIENDELER Selskapet anvender en forenklet metode for beregning av tapsavsetninger for kundefordringer og kontraktseiendeler. Selskapet måler dermed tapsavsetningen basert på forventet kredittap over levetiden for hver rapporteringsperiode, og ikke basert på 12-måneders forventet tap. Selskapet har laget en avsetningsmatrise som er basert på historiske kredittap, justert for fremadrettede faktorer for den spesifikke kunde og den generelle økonomiske situasjonen. Se note 9 for nærmere omtale av selskapets forventede tap på kundefordringer. BEHANDLING AV DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAP Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt har en eierandel på over 50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Datterselskap er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en betydelig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter kostmetoden i selskapsregnskapet. REGNSKAPSESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER

UTSATT SKATT OG SKATTEKOSTNAD Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tids­intervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Selskapet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De regnskapsestimater som følger av dette vil per definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser/forutsetninger som representerer betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår. Selskapet gjennomfører årlig tester for å vurdere verdifall på goodwill, jf note 7. Gjenvinnbart beløp fra kontantgenererende enheter er fastsatt ved beregninger av bruksverdi. Dette er beregninger som krever bruk av estimater. Kundefordringene er presentert netto etter fradrag for avsetning til tap som utgjør et estimat. Se omtale av konsernet kredittrisiko i note 9.

OMREGNING UTENLANDSK VALUTA

VARELAGER

NOTE 3 – HENDELSER ETTER BALANSEDAG

Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter ”først inn – først ut”-prinsippet og antatt salgspris. Beholdningen av varer består av handelsvarer for videresalg. For ytterligere informasjon og spesifikasjon se note 4. FORDRINGER Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. PENSJONSFORPLIKTELSER OG PENSJONSKOSTNAD Nokas AS har innskuddsplaner og en AFP-ordning. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor selskapet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Selskapet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av en eller flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Nåverdien av de definerte ytelsene bestemmes ved å diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med renten på en obligasjon utstedt av et selskap med høy kredittverdighet og med en løpetid som er tilnærmet den samme som løpetiden for den relaterte pensjonsforpliktelsen.

62

Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til offentlig eller privat administrerte forsikringsplaner for pensjon på obligatorisk, avtalemessig eller frivillig basis. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad når de forfaller. Forskuddsbetale innskudd bokføres som en eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

Balanseposter i utenlandsk valuta er omregnet til kurs 31.12, mens resultatposter er omregnet til transaksjonskurs. NÆRSTÅENDE PARTER Datterselskap og tilsluttede selskaper har en lik profil som mor­ selskapet. Dette for å styrke evnen til å konkurrere. For kunden fremstår vi som en enhet. Alle datterselskap/ tilsluttede selskap rapporterer til NOKAS AS. Det blir satt like krav til kvalitet og utførelse på tjenestene.

Vesentlige hendelser etter balansedagen, som inntreffer før styret har godkjent årsregnskapet, kan medføre enten at årsregnskapet må endres, eller at det må opplyses om forholdet i noter. Dersom det kommer nye opplysninger om forhold som eksisterte på balansedagen, og forholdet er vesentlig, må regnskapet endres. Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen av vesentlig betydning for årsregnskapet for 2019. Selskapet har 13. mars signert endringsavtale med DNB for låne­ facilitene som medfører oppdatert Covenantbane for lånene. Selskapet har inngått avtale om å selge datterdatter selskapet Nokas Värdehandtering AB. Salget forventes gjennomført i starten av juni. Det pågår også en prosess for å finne en ny aksjonær til Nokas Verdihåndtering AS inkl datterselskapet. Nokas planlegger å ferdigstille denne salgsprosessen høsten 2020. Salgsprosessen gjennomføres for å nå målene i strategiplanen for videre vekst innenfor forretnings­ områdene Security og systems. Utbruddet og spredningen av Covid19-viruset påvirker ikke regnskapet for 2019. Situasjonen påvirker heller ikke forutsetningen for vurderingen av fortsatt drift for selskapet, men virksomheten vil i 2020 likevel bli påvirket i form av endret etterspørsel av tjenester i en periode av uviss varighet. Styret og ledelsen er av den oppfatning at selskapet finansielt er rustet for å møte tap av et visst omfang. Selskapet har iverksatt løpende tiltak for å begrense de negative effekt­ ene forårsaket av denne situasjonen. Som tiltak er det innført daglige Covid-19 stabs møter i hvert land i tillegg til møte mellom landledelsene og konsernledelsen hver uke. For å kompensere for bortfall av inntekter har konsernet permittert et betydelig antall personer i konsernet.


NOTE 4 – VARELAGER Handelsvarer SUM

31.12.2019 26 618

31.12.2018 22 286

Endring 4 332

26 618

22 286

4 332

NOTE 5 – LØNNSKOSTNADER / ANTALL ANSATTE / GODTGJØRELSER / LÅN TIL ANSATTE / PENSJONER MM Lønnskostnader mm. 01.01 - 31.12.: Lønninger

979 059

2018 918 135

Arbeidsgiveravgift

135 759

129 550

Pensjonskostnader Andre ytelser

32 081 13 092

30 306 12 600

1 159 990

1 090 591

1 992

1 870

Daglig leder

Styret

2 420

1 733

Lønnskostnader Gjennomsnittlig årsverk Godtgjørelser Lønn Bonus Pensjonskostnad Annen godtgjørelse

2019

48 273

Daglig leder, Vidar Berg, har krav på lønn i ett år etter fratreden fra sin stilling. Daglig leder har resultatorientert bonusavtale. Spesifikasjon av godtgjørelse til revisor Revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester Totalt

2019 1 012

2018 955

97

7

394

14 372

1 503

1 348

Lån til ansatte Det foreligger lån til ansatte på TNOK 7.151 (2018 TNOK 14.560). Lånene renteberegnes til markedsbetingelser.

Pensjoner Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Foto: Colourbox

Emporia, Malmö NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

63


NOTE 6 – VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Varige driftsmidler Bygningsmessige innredninger

Maskiner, anlegg

Inventar, driftsløsøre mv.

Sum 31.12

Anskaffelseskost 01.01.19

19 539

95 901

235 672

351 109

Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang

1 225

1 167 -2 656

61 641

64 033 -2 656

Anskaffelseskost 31.12.19

20 764

94 412

297 313

412 489

Akkumulerte avskrivninger 01.01.19

16 002

92 914

123 570

232 486

16 711

-1 523 92 973

154 114

-1 523 263 798

4 053

1 440

143 200

148 693

708

1 583

30 543

32 835

Inntil 10 år

Inntil 5 år

Inntil 5 år

Lineær

Lineær

Lineær

Kundeportefølje

Goodwill

Sum 31.12

Anskaffelseskost 01.01.19 Tilgang/avgang kjøpte immaterielle eiendeler

361

353 733

354 094

Anskaffelseskost 31.12.19

361

353 733

354 094

353 733

354 058

Avskrivninger solgte driftsmidler Akkumulerte avskrivninger 31.12.19 Balanseverdi pr. 31.12.19 Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan

Immaterielle eiendeler

Akkumulerte avskrivninger 01.01.19 Akkumulerte avskrivninger 31.12.19 Balanseverdi pr. 31.12.19 Årets avskrivning Økonomisk levetid Avskrivningsplan

0 36 325 36 Inntil 13 år Lineær

Goodwill er testet for verdifall jf note 7 nedskrivningstest av goodwill

NOTE 7 – NEDSKRIVNINGSTEST AV GOODWILL Balanseført goodwill utgjør pr 31.12.2019 TNOK 353 733. Den vesentligste andelen av goodwill er tilknyttet oppkjøpet av G4S Holdings (Norway) AS. Goodwill følges opp og testes for grupper av kontantstrømgenererende enheter (KGE) som er lik det som er definert som KGE i henhold til IAS 36 Verdifall på eiendeler. Nokas AS har i 2019 omorganisert sin rapporteringsstruktur fra divisjonsbasert til landbasert struktur. I tråd med IAS 36 punkt 87 er goodwill blitt fordelt på nytt på tidspunktet for omorganiseringen. Bokført verdi av goodwill for 2019 Norway

2019 353 733 353 733

Bokført verdi av goodwill for 2018 Security Systems

64

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

2018 285 016 68 717


Nokas tester goodwill for nedskrivning minst årlig eller når det foreligger indikasjoner på verdifall. Vurderingen ble sist utført per 31.12.2019. Gjenvinnbart beløp er fastsatt basert på en vurdering av virksomhetens bruksverdi. Bruksverdien ved neddiskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer før skatt diskontert med en relevant diskonteringsrente før skatt som hensyntar løpetid og risiko.

Følgende forutsetninger er benyttet ved beregning av bruksverdi per 31.12.2019: Norway 8,9 %

Diskonteringsrente Langsiktig vekstrate

2,0 %

Beregning av bruksverdi for de kontanstrømgenererende enhetene er kalkulert med bakgrunn i fremskrivning av budsjetter godkjent av ledelsen og styret for neste fire års periode. Resterende periode i beregningen baserer seg på moderat vekst tilsvarende langsiktig vekstrate.

Nøkkelforutsetninger ved beregning av bruksverdi Diskonteringsrente Diskonteringsrente er basert på vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC). Diskonteringssatsene reflekterer markedets avkastningskrav per tidspunkt for test i den bransjen den kontantstrømgenererende enheten befinner seg i. Risikofri rente benyttet er 1,4 % og markedspremie er 5 % som begge er observerbare i markedet

Sensitivitetsanalyse for nøkkelforutsetninger Per balansedagen er det utført en sensitivitetsanalyse hvor forutsetningene i nedskrivningstesten er endret med gitte forutsetninger. Ledelsen er av den oppfatning at ingen endringer innenfor et rimelig intervall vil medføre nedskrivningsplikt. Norway 5,8 %

Økning i diskonteringsrente før mulig nedskrivning inntreffer Reduksjon i prosent av budsjettert EBITDA godkjent av ledelsen og styret før mulig nedskrivning inntreffer

36,0 %

NOTE 8 – LEIEAVTALER Bruksretteiendeler

Bygninger

Kjøretøy

Totalt

266 766

30 149

0 296 916

Tilgang av bruksretteiendeler

4 522

13 817

Avsetning for tap til leieavtale

-23 622

Anskaffelseskost 1. januar 2019 Implementering

Avhendinger Justeringer Omregningsdifferanser

18 339 -23 622 -

67

67 0

Anskaffelseskost 31. desember 2019

247 734

43 967

291 700

Akkumulerte av-og nedskrivninger 1. januar 2019 Avskrivninger

0 -36 175

0 -14 332

0 -50 506

Nedskrivninger i perioden

0

Avhendinger

0

Overføringer og reklassifiseringer Omregningsdifferanser

0 0

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. desember 2019

-36 175

-14 332

-50 506

Balanseført verdi av bruksretteiendeler 31. desember 2019

211 559

29 635

241 194

Laveste av gjenstående leieperiode eller økonomisk levetid

2-10 år

1-3 år

Avskrivningsmetode

Lineær

Lineær

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

65


Leieforpliktelser Udiskonterte leieforpliktelser og forfall av betalinger

Bygninger

Kjøretøy

Totalt

Mindre enn 1 år 1-2 år

44 576 43 501

14 743 8 967

59 319 52 467

2-3 år

41 879

5 157

47 036

3-4 år

30 958

1 700

32 658

4-5 år Mer enn 5 år

30 895 114 349

186

31 081 114 349

Totale udiskonterte leieforpliktelser 31. desember 2019

306 158

30 753

336 911

Endringer i leieforpliktelser Ved førstegangsanvendelse 01.01.2019 Nye/endrede leieforpliktelser innregnet i perioden Betaling av hovedstol Betaling av renter

296 916 18 406 -58 966 14 753

Rentekostnad tilknyttet leieforpliktelser Omregningsdifferanser Totale leieforpliktelser 31. desember 2019

271 109

Kortsiktige leieforpliktelser

57 441

Langsiktige leieforpliktelser

213 669

Andre leiekostnader innregnet i resultatet

Total

Driftskostnader i perioden knyttet til kortsiktige leieavtaler, eien­ deler av lav verdi og variable leiebetalinger kostnadsført i perioden

8 237

Vektet gjennomsnittlig diskonteringsrente på implementeringsdato

5,38 %

NOTE 9 – FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansiell risiko Selskapet benytter banklån og kassekreditt som finansielle instrumenter for finansiering. Formålet med disse finansielle instrumentene er å skaffe kapital til investeringer som er nødvendig for selskapets virksomhet. I tillegg har selskapet finansielle instrumenter som kundefordringer, leverandørgjeld o.l. som er direkte knyttet til virksomhetens daglige drift. Rutiner for risikostyring er vedtatt av styret og ivaretas av CFO. De viktigste finansielle risikoer selskapet er utsatt for er knyttet til renterisiko, likviditetsrisiko, valutarisiko og kredittrisiko. Selskapets ledelse har en løpende vurdering av disse risikoene og fastsetter retningslinjer for hvordan disse skal håndteres.

(i) Kredittrisiko Selskapet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko knyttet til kundefordringer og andre kortsiktige fordringer. Selskapet reduserer sin eksponering mot kredittrisiko ved at alle motparter som får kreditt hos selskapet, for eksempel kunder, skal godkjennes og underlegges en vurdering av kredittverdighet. Nokas selger enkelte kundefordringer til DNB Bank ASA på faktureringstidspunktet og sitter igjen med begrenset kredittrisiko på de kundefordringene som omfattes. Selskapet har retningslinjer for å påse at salg kun foretas til kunder som ikke har hatt vesentlige problemer med betaling tidligere og at utestående beløp ikke overstiger fastsatt kredittramme. Maksimal risikoeksponering er representert ved balanseført verdi av de finansielle eiendelene, selskapet anses sin maksimale risikoeksponering å være balanseført verdi av kundefordringer og andre omløpsmidler. Selskapet anvender forenklet metode for beregning av tapsavsetninger for kundefordringer og har laget en avsetningsmatrise basert på historiske kredittap justert for fremadrettede faktorer for den spesifikke kunde og den generelle økonomiske situasjonen. Selskapet måler forventet kredittap over levetiden for hver rapporteringsperiode. Selskapets maksimale kredittrisiko knyttet til kundefordringer er representert ved balanseført verdi. Alle selskapets kundefordringer er vurdert på balansedagen og forventet kredittap er innregnet i salgs- og administrative kostnader i perioden. Selskapets historiske konstaterte tap på kundefordringer er uvesentlig, i 2019 var bokført beløp TNOK 363 og TNOK 1 877 i 2018. Forventet tap på fordringer er også uvesentlig, det er ingen fremadrettede faktorer knyttet til makroøkonomiske forhold eller forhold ved spesifikke kunder som er forventet å påvirke kundenes evne til å betale fordringene.

66

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019


Kundefordringer før avsetning til tap Avsetning til tap kundefordringer

233 204 -1 285

2019

2018 188 506 -1 418

Kundefordringer 31.12

231 919

187 088

2019 Avsetning til tap på kundefordringer 01.01 Årets endring avsetning til tap

1 418 -134

2018 3 298 -1 879

Avsetning til tap på kundefordringer 31.12

1 285

1 418

(ii) Markedsrisiko – Renterisiko Selskapet er eksponert for renterisiko gjennom sine finansieringsaktiviteter (se note 10). Selskapets rentebærende gjeld har flytende rentebetingelser som innebærer at selskapet er påvirket av endringer i rentenivået. Selskapet har per 31. desember 2019 ikke inngått noen renteswapavtale, men det foretas jevnlig vurderinger av om dette skal inngås for å sikre selskapet mot resultatsvingninger og likviditetseffekten som følge av endringer i rentenivået. Følgende tabell viser selskapets sensitivitet for potensielle endringer i rentenivået. Beregningen hensyntar alle rentebærende finansielle instrumenter, dette omfatter både langsiktig og kortsiktig finansiering. Beregningen opplistet i tabellen under viser effekten basert på rentebærende finansielle instrumenter på balansedagen.

2019

Endringer i rentenivå + 0,25 %

Effekt på resultat før skatt 3 139

+ 0,50 % + 0,75 %

6 279 9 418

+ 0,25 % + 0,50 %

2 673 5 346

+ 0,75 %

8 018

2018

(iii) Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Selskapets strategi for å håndtere likviditetsrisiko er å ha tilstrekkelig med likvider til enhver tid for å kunne innfri sine finansielle forpliktelser ved forfall, både under normale og ekstraordinære omstendigheter, uten å risikere uakseptable tap eller gå på bekostning av selskapets rykte. Ubenyttede kredittmuligheter er omtalt i note 19. Følgende tabell viser en oversikt over forfallstrukturen for selskapets finansielle forpliktelser. For pantelån består oppgitte beløp av bokførte beløp tillagt rentebetalinger. Øvrige poster som fremkommer av tabellen består av bokførte beløp. Ved tilfeller der motparten kan kreve tidligere innløsning, er beløpet gjengitt i den tidligste perioden betalingen kan kreves fra motpart. 31.12.2019

Gjenværende periode Under 1 år

1-2 år

2-3 år

Mer enn 4 år

Totalt

Pantelån Facility A SEK

7 120

7 120

7 120

154 642

176 002

Facility B NOK

203 470

193 166

182 862

293 676

873 174

Sum pantelån Finansielle leieavtaler

210 590 59 319

200 286 52 467

189 982 47 036

448 318 178 089

1 049 176 336 911

Konsernkontoordning

170 638

170 638

Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til konsernselskap

58 110 548 726

58 110 548 726

Totalt

Foto: iStock

1 047 383

252 753

237 018

626 407

2 163 562

Aker Brygge, Oslo NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

67


31.12.2018

Gjenværende periode Under 1 år

1-2 år

2-3 år

Mer enn 4 år

Totalt

Pantelån Facility A SEK

43

Facility B SEK

42 346

49 742

92 088

Facility C NOK

54 019

225 000

279 019

3 004 5 290

75 091 100 000

78 095 105 290

Sum pantelån Konsernkontoordning

104 701 306 214

449 833

Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til konsernselskap

53 526 452 969

Totalt

917 410

Facility C SEK Facility E - NOK

43

0

0

554 535 306 214 53 526 452 969

449 833

0

0

1 367 243

(iv) Markedsrisiko – Valutarisiko Selskapet er eksponert for noe valutarisiko ettersom enkelte lån er i SEK og mellomværende med konsernselskaper er i SEK og DKK. Eventuelle endringer i valutakurser vil samlet ha begrenset effekt på resultatregnskapet til Nokas AS.

NOTE 10 – KLASSIFISERING AV FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER Finansielle instrumenter til amortisert kost

Totalt

Andre langsiktige fordringer

390 599

390 599

Fordringer mot konsernselskap

399 315

399 315

Kundefordringer Kontanter og kontantekvivalenter

231 919 44 875

231 919 44 875

1 066 708

1 066 811

Forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig

732 809

732 809

Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig

329 386

329 386

Leieforpliktelse

271 109

271 109

Gjeld til konsernselskap Leverandørgjeld

548 726 58 110

548 726 58 110

0

1 940 141

1 940 141

Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet

Finansielle instrumenter til amortisert kost

Totalt

Andre langsiktige fordringer

271 279

271 279

Kundefordringer Kontanter og kontantekvivalenter

187 088 56 289

187 088 56 289

514 655

515 258

Forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig

427 317

427 317

Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig Leverandørgjeld

417 602 53 526

417 602 53 526

898 445

898 445

31.12.2019 Eiendeler Investering i aksjer og andeler

Sum finansielle eiendeler

Sum finansielle forpliktelser

31.12.2018 Eiendeler Investering i aksjer og andeler

Sum finansielle eiendeler

Sum finansielle forpliktelser

68

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet 103

103

103

603

603

0

603


Konsernets eksponering mot finansiell risiko knyttet til de finansielle instrumentene er beskrevet i note 12. Maksimal eksponering for finansiell risiko ved periodeslutt tilsvarer balanseført verdi av de finansielle eiendelene beskrevet over.

Definisjonen av virkelig verdi Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter er virkelig verdi. Tilsvarende er balanseført verdi av langsiktige finansielle eiendeler, kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet virkelig verdi da virkningen av diskontering ikke er vesentlig. Virkelig verdi av langsiktig gjeld er lik pari-verdien pluss påløpte renter. Virkelig verdi av kortsiktige fordringer og lån tilsvarer bokført verdi da virkningen av diskontering ikke er vesentlig.

Virkelig verdi hierarkiet Nivå 1: Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse. Nivå 2: Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enn notert pris (brukt på nivå 1) enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) for eiendelen eller forpliktelsen. Nivå 3: Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet er hentet fra observerbare markeder (ikke-observerbare forutsetninger). Eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi 31.12.2019 Eiendeler til virkelig verdi over resultatet - Investering i aksjer og andeler

Nivå 1

Sum Eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi 31.12.2018 Eiendeler til virkelig verdi over resultatet - Investering i aksjer og andeler Sum

Nivå 2

Nivå 3

-

-

103

-

-

103

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

-

-

603

-

-

603

NOTE 11 – DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAP Egenkapital i utenlandske datterselskaper og tilknyttede selskap er omregnet etter kurs på balansedatoen, årets resultat er omregnet etter gjennomsnittkurs i året.

Datterselskap: Selskap Nokas Verdihåndtering AS

Forretnings­ kontor

Eierandel/ stemmeandel

Egenkapital

Resultat

Bokført verdi 87 867

Oslo

100 %

51 808

-32 938

NOKAS Aviation Security AS

Ullensaker

100 %

14 650

-3 398

51 000

Avarn Security AB

Stockholm

100 %

30 657

-36 645

480 968

Oslo

100 %

10 553

2 006

71 205

Porsgrunn

100 %

7 786

2 338

8 166

Dokka

51 %

2 033

1 307

56

Sverige

70 %

11 542

-9 087

44 312

AS Skan-kontroll NOKAS Beredskap AS NOKAS Teknikk Hed/Opp AS Avarn Teknik Sverige AB Nokas Teknik A/S

Danmark

85 %

7 387

-1 772

28 809

Nokas Service AS

Oslo

100 %

2 157

8 551

2 015

Avarn Security Holding AS

Oslo

100 %

488 787

16 907

535 000

Investeringen i Nokas Teknik A/S er i 2019 regnskapsmessig nedskrevet med 8,1 mNOK. Gjenvinnbart beløp er fastsatt ved neddiskontering av fremtidige prognoser vedtatt av ledelsen.

Selskapene nedenfor er datter- og tilknyttet selskap av datterselskapene til NOKAS AS: Forretnings­ kontor

Eierandel/ stemmeandel

Egenkapital

Resultat

Nokas CMS AB

Sverige

100 %

53 501

21 748

NOKAS Optimering & Lager AB

Sverige

100 %

11 492

-2

NOKAS Värdehantering AB

Sverige

100 %

54 639

-14 264

Selskap

NOKAS Lås-Aktuelt AB

Sverige

100 %

326

2 324

Nokas Kontantservice P/S

Danmark

100 %

12 861

7 775

Nokas Komplementar A/S

Danmark

100 %

55

0

Sverige

100 %

1 352

-25 032

Avarn Teknik AB

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

69


Forretnings­ kontor

Eierandel/ stemmeandel

Egenkapital

Resultat

NOKAS Låsteknik i Göteborg AB

Sverige

70 %

7 198

924

NOKAS Teknik Öst AB

Sverige

100 %

94

0

Synenergy AB

Sverige

100 %

2 747

-24 2 324

Selskap

Nokas Alviks Lås AB

Sverige

100 %

645

Danmark

100 %

6 129

3 241

Finland

100 %

1 743

24 604

Danmark

100 %

23 105

-50 852

Avarn Security Solutions AB

Finland

100 %

95 182

12 434

Avarn Security Services AB

Finland

100 %

131 977

-18 604

Avarn Holding OY (konsern)

Finland

56 %

375 021

-7 318

Avarn Cash Solutions OY

Finland

100 %

40 801

15 483

Norge

60 %

13 102

8 287

Nokas CMS A/S Nokas CMS OY NOKAS Værdihåndtering A/S

Semac As

Tilknyttede selskap Oversikt over tilknyttede selskaper per 31.12.2019 er spesifisert nedenfor. Alle selskaper har kun ordinære aksjer. Investeringer i tilknyttede selskaper behandles etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Hjemme­ hørende

Eierandel

Anskaffelses­ kost

Egenkapital 31.12.19

Årsresultat 2019

Nokas Teknikk Sør AS

Norge

34 %

3 253

8 819

927

Nokas Brannkonsult AS

Norge

37 %

1 798

3 516

553

Selskapsnavn

Tilknyttede selskaper eid av datterselskaper per 31.12.2019 Oversikt over tilknyttede selskaper per 31.12.2019 er spesifisert nedenfor. Alle selskaper har kun ordinære aksjer. Investeringer i tilknyttede selskaper behandles etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Hjemme­ hørende

Eierandel

Egenkapital 31.12.19

Årsresultat 2019

Security Norway AS

Norge

34 %

-1 077

-410

Vadla Trygghetsbyrå AS

Norge

34 %

1 240

234

31.12.2019 355 172

31.12.2018 228 761

Selskapsnavn

NOTE 12 – FORDRINGER Balanseført verdi av fordringer med forfall senere enn ett år: Fordring konsernselskap Lån til ansatte (se note 5) Selgerkreditt – salg Amsafe AS Andre fordringer

6 291

13 556

29 051 11 782

28 876 14 646

402 295

285 839

31.12.2019

31.12.2018 0

NOTE 13 – GJELD Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner

0

Selskapets langsiktige gjeld har forfall senest 31. august 2022. Nokas blir i låneavtalen målt på følgende covenant krav: free cash flow to debt services, gearing ratio, interest cover og capital expenditures.

70

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019


NOTE 14 – SKATT 2019

2018

-97 229

25 378

Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller

1 195

2 954

Endring midlertidige forskjeller

9 559

-2 003

94 573 -8 098

-26 330

Grunnlag betalbar skatt

-

-

Betalbar skatt på årets resultat

-

0

Endring i underskudd til fremføring Emisjonskostnader som er ført direkte mot egenkapitalen

Effekt på utsatt skattefordel per 31.12 pga endret skattesats

737

For mye avsatt skatt tidligere år

-10

Brutto endring utsatt skatt Emisjonskostnader ført direkte mot EK

-22 909 1 782

6 516

Årets totale skattekostnad

-21 127

7 243

-25 362

-21 161

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Leieavtaler (IFRS 16)

-6 294

Omløpsmidler

-3 024

Pensjoner

-1 814

-2 116

-40 524

-29 258

Etableringskostnad lån IFRS Gevinst- og tapskonto

12 017 942

1 361 1 178

Sum midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd

-64 058 -113 761

-54 499 -19 188

Sum

-177 819

-73 687

-39 120

-16 211

Avsetning for forpliktelser

Utsatt skatt/- utsatt skattefordel

-4 504

NOTE 15 – EGENKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Egenkapital Egenkapital 31.12.2018

Aksjekapital

Overkurs

6 290

173 472

Annen innskutt EK

2 144 -2 096

255 219

333 584

6 339

428 692

333 584

153 675

922 289

Balanseført

Årets endring i egenkapital: Årsresultat Emisjon Kapitalnedsettelse Egenkapital 31.12.2019

Annen EK

Sum

229 776

409 539

-76 101

-76 101 590 948 -2 096

Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i Nokas AS pr. 31.12.2019 består av:

Antall

Pålydende (kr)

Aksjer

410 264

15,45

6 339

Sum

410 264

15,45

6 339

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

71


Eierstruktur De største aksjonærene i Nokas AS per 31.12.2019 var: Aksjer 117 691

Sum 117 691

Eierandel 28,69 %

Stemmeandel 28,69 %

Sanok Invest AS

40 999

40 999

9,99 %

9,99 %

Nomad Holding AS

36 713

36 713

8,95 %

8,95 %

Wfw Invest AS

32 821

32 821

8,00 %

8,00 %

Inak 3 AS

27 700

27 700

6,75 %

6,75 %

Rg-Holding AS

23 789

23 789

5,80 %

5,80 %

TTC Invest AS

Stiftelsen Fritt Ord

18 000

18 000

4,39 %

4,39 %

DNB Bank ASA

8 759

8 759

2,13 %

2,13 %

Alden AS

7 786

7 786

1,90 %

1,90 %

Syncron AS

7 183

7 183

1,75 %

1,75 %

Arepo AS

5 263

5 263

1,28 %

1,28 %

Muri Invest AS

4 953

4 953

1,21 %

1,21 %

Wang Invest AS

4 378

4 378

1,07 %

1,07 %

Trovator AS

3 714

3 714

0,91 %

0,91 %

Peter Wesenberg

3 380

3 380

0,82 %

0,82 %

Singcomp AS

3 356

3 356

0,82 %

0,82 %

Trionor AS

3 100

3 100

0,76 %

0,76 %

Gjermundsen Corporate AS

3 000

3 000

0,73 %

0,73 %

Tsi AS Janine AS

2 815 2 770

2 815 2 770

0,69 % 0,68 %

0,69 % 0,68 %

Sum aksjonærer Sum øvrige

358 170

358 170

87,3 %

87,3 %

52 094

52 094

12,7 %

12,7 %

Totalt antall aksjer

410 264

410 264

100,0 %

100,0 %

Antall aksjer 167

Eierandel 0,0 %

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder Navn Vidar Berg

Verv Daglig leder

Amund Skarholt

Styrets leder

550

0,1 %

Bjørnar Olsen privat og gjennom Inak 3 AS

Styremedlem

5 777

1,4 %

Tegningsretter Selskapet har per 31.12.2019 utstedt totalt 312 671 frittstående tegningsretter. Hver frittstående tegningsrett gir rett til å tegne en ny aksje i Nokas AS til en tegningskurs tilsvarende pålydende verdi på selskapets aksjer lik kr 15,45. Antall frittstående tegningsretter 135 661

Utløpsdato 10.04.2024

177 010

27.06.2024

Etter utløpet av tegningsperioden vil alle tegningsretter som ikke er utøvet utløpe eller bortfalle uten kompensasjon til innehaveren av tegningsrettene.

Foto: Colourbox

72

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

Oslo Lufthavn Gardermoen


NOTE 16 – PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR Pantstillelser Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol. Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig Sum Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Varelager

31.12.2019

31.12.2018

732 809 329 386

427 317 417 602

1 062 195

844 919

26 618

22 286

Kundefordringer

231 919

187 088

Konserninterne fordringer Driftstilbehør og motorvogn

754 486 144 640

534 499 115 088

1 157 663

858 960

Garantiforpliktelser

71 518

71 305

Kausjonsansvar

65 000

65 000

Pålydende pantobligasjoner Pantobligasjon i driftstilbehør

1 150 000

1 150 000

Pantobligasjoner i motorvogner enbloc. pålydende

1 150 000

1 150 000

Panteobligasjoner i varelager

1 150 000

1 150 000

Pantobligasjon i utestående fordringer

1 150 000

1 150 000

Sum

Det er utstedt panteobligasjon til kredittinstitusjon på langsiktige fordringer på konsernselskaper og investering i datterselskapene Nokas Verdihåndtering AS, Nokas Aviation Security AS, Avarn Security AB, Avarn Security Holding AS og AS Skan-kontroll.

NOTE 17 – MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN Kundefordringer 31.12.2019 Foretak i samme konsern Foretak i samme konsern

Kortsiktig Langsiktig

Sum

Andre fordringer 31.12.2018 7 902

31.12.2019

20 418

378 897 355 172

31.12.2018 297 836 228 761

20 418

7 902

734 068

526 597

Leverandørgjeld Foretak i samme konsern

Kortsiktig

Sum

Annen gjeld

31.12.2019 11 245

31.12.2018 6 441

31.12.2019 537 482

31.12.2018 446 528

11 245

6 441

537 482

446 528

Annen kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern inneholder 537,5 millioner i cash-pool gjeld mot datterselskaper.

NOTE 18 – SAMMENSLÅTTE POSTER I KONTANTSTRØMANALYSEN Sammenslåtte poster

01.01 - 31.12 -4 332

2019

2018 1 947

Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld

-44 831 4 584

34 800 -1 114

Sum

-44 579

35 634

8 809

-11 563

Endring i varelager

Endring i andre korts fordringer Endring i offentlige avgifter

16 985

-149

Endring i annen korts.gjeld

4 162

2 045

2 181

62 860

Endring i mellomværende med konsernselsk. Reklassifisert avsetning for fremtidig forpliktelse til reduksjon leieforpliktelse (IFRS 16)

23 622

Sum

55 758

53 193

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

73


NOTE 19 – KONTANTER MM 31.12.2019 Ubenyttet del av kassekreditt Bundet beløp på skattetrekkskonto Depositumskonto

229 362

31.12.2018 143 786

36 482

31 922

5 838

5 835

NOTE 20 – TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER Ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 5, og mellomværende med konsernselskaper er omtalt i note 17.

Selskapets transaksjoner med nærstående parter: 2019

2018

125 544

90 676

880

2 507

108 419

11 806

3 938

3 997

a) Salg av varer og tjenester - Andre selskap i samme konsern - Tilknyttede selskaper b) Kjøp av varer og tjenester - Andre selskap i samme konsern - Tilknyttede selskaper

Transaksjoner med selskap i samme konsern og tilknyttede selskaper gjelder i all hovedsak leveranse av tjenester innenfor de respektive selskapers vanlige forretningsområde, samt noe viderefakturering av konserntjenester. Ptw Holding AS, Wang Invest AS og Sundet invest AS som er aksjonærer i Nokas AS er også aksjonærer i selskapet WFB Eiendom AS som eier 36,49 % av selskapet Wi-Be Eiendom AS som igjen eier 100 % av aksjene i Træleborgodden 6 AS. Dette selskapet eier bygget der Nokas AS har sine lokaler i Tønsberg. Nokas AS har betalt TNOK 6 301 i husleie til Træleborgodden 6 AS i 2019.

NOTE 21 – AVSTEMMING AV FORPLIKTELSER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Finansielle Netto finansielle leieforpliktelser forpliktelser

Sum

559 080

559 080

315 156

270 943

-667

315 322 -667 1 144 678

Netto forpliktelser 31. desember 2018 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

-44 213

IFRS 16 implementering og tilganger jf note Valutakursendringer

315 322

Netto forpliktelser 31. desember 2019

271 109

873 569

Omsetning – 2019 Security & systems Konserntjenester

Norge 1 574 149 28 268

Øvrige land 104

Totalt salg

1 602 417

104

NOTE 22 – DRIFTSINNTEKTER FRA KONTRAKTER MED KUNDER

Leieinntekter – fremleie lokaler utenfor konsern Gevinst ved salg av anleggsmidler Øvrige driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Totale omsetning

74

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

Totalt 1 574 253 28 268 1 602 521

15 686

15 686

859 903

859 903

17 448

0

17 448

1 619 865

104

1 619 969


Omsetning – 2018 Security & systems Konserntjenester

Norge 1 462 578 23 270

Øvrige land 1 024

Totalt salg

1 485 848

1 024

Leieinntekter – fremleie lokaler utenfor konsern Gevinst ved salg av anleggsmidler Øvrige driftsinntekter Sum andre driftsinntekter

Totalt 1 463 602 23 270 1 486 872

15 028

15 028

905 1 098

905 1 098

17 031

0

17 031

1 502 879

1 024

1 503 903

2019 144 420 114 332

2018 86 071 66 561

Netto resultat på igangværende prosjekter

30 088

19 510

Opptjente, ikke fakturerte inntekter på igangværende anleggskostnader inkl. i kundefordringer (Kontraktseiendel)

42 899

32 233

Forskuddsbetalt inntekt inkludert i annen kortsiktig gjeld (Kontraktsforpliktelse)

12 919

4 831

Netto pågående prosjekter

29 980

27 402

Tapskontrakter Avsatt kontraktstap per 31.12

2019 1 100

2018 1 850

12 919

4 831

4 831

4 093

Totale omsetning

Pågående prosjekter Totalt inntektsført pågående kontrakter Totalt kostnadsført pågående kontrakter

Inntektsført beløp relatert til kontraktsforpliktelser Kontraktsforpliktelse per 31.12 Inntektsført beløp som var inkludert i kontraktsforpliktelsen ved begynnelsen av perioden

Selskapet sitt virksomhetsområde Security består av salg av tjenester i form av timer, utrykninger og mobile inspeksjoner. Fakturering av tjenestene skjer forskuddsvis og etterskuddsvis basert på inngått avtale med kunde. Inntektene innregnes på tidspunktet for levering av tjenesten/timene da selskapet er berettiget inntekten på dette tidspunktet. Selskapet sitt virksomhetsområde Systems består av salg av tekniske innretninger, herunder installasjon/montering, materiell, serviceoppdrag og overvåkning av alarmsignaler. Ved leveranse av frittstående varer anses vangligvis leveringsforpliktelsen som oppfylt på tidspunktet for levering av varene til kunden og inntekten innregnes på dette tidspunktet. Overvåkningstjenester leveres vanligvis som abonnementer og inntektsføres i tråd med kontrakt over avtaleperioden. Rykkinntekter fra utløste signaler inntektsføres på tidspunktet hvor utrykningen skjer. Enkelte kontrakter med kunder inneholder flere leveringsforpliktelser, som salg av materiell og tilhørende installasjonstjenester, samt løpende overvåkningstjeneste. Imidlertid kan ikke kunden benytte varen uten tilhørende installasjon/montering og løpende overvåkning. Løpende overvåkning er en distinkt leveringsforpliktelse, imidlertid kan ikke denne utføres av noen andre en konsernet selv. Kunden kan derfor ikke benytte eller oppnå fordeler av de enkelte leveringsforpliktelsene hver for seg, og slike kontrakter innregnes og måles derfor som en leveringsforpliktelse. Selskapet leverer installasjonskontrakter som behandles som anleggskontrakter. Ved leveranse av anleggskontrakter, hvor utfallet kan estimeres på en pålitelig måte, regnskapsføres anleggskontrakten basert på fullføringsgrad. Kontraktseiendel innregnes ved å beregne fullføringsgrad ut fra innsatsfaktorer i kontrakten målt mot totale forventede inntekter og kostnader på kontrakten. Dersom det er sannsynlig at kontraktskostnadene vil overskride kontraktsinntektene regnskapsføres det forventede tapet umiddel­bart. I tilfeller hvor utfallet av kontrakten ikke kan måles pålitelig settes kontraktsinntekten lik kontraktskostnaden.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

75


NOTE 23 – ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER Transaksjonskostnader Andre inntekter og kostnader

Foto: Shutterstock

76

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

2019 -

2018 -9 555

-

-9 555

The Black Diamond, København


Til generalforsamlingen i Nokas AS

Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Nokas AS' årsregnskap, som består av: •

selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap, utvidet resultat og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og

konsernregnskapet, som består av konsolidert balanse per 31. desember 2019, konsolidert totalresultat, konsolidert utvidet resultat, konsolidert oppstilling over endringer i egenkapital og konsolidert kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til konsernregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening: •

er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter

gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Nokas AS per 31. desember 2019 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9.

gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet Nokas AS per 31. desember 2019 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU.

Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

PricewaterhouseCoopers AS, Tassebekkveien 354, 3160 Stokke, Postboks 211 Sentrum, 0103 Oslo T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

77


Uavhengig revisors beretning - Nokas AS

Øvrig informasjon Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde, for selskapsregnskapet i samsvar med forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9, og for konsernregnskapet i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til fortsatt drift og på tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for selskapsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for konsernregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle konsernet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

(2)

78

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019


Uavhengig revisors beretning - Nokas AS

Uttalelse om andre lovmessige krav Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Vestfold, 29. mai 2020 PricewaterhouseCoopers AS

Morten Bast Ness Statsautorisert revisor

(3)

NOKAS ÅRSRAPPORT 2019

79


Aleksanterinkatu, Helsinki 80

NOKAS Ã&#x2026;RSRAPPORT 2019

Foto: Shutterstock


Nokas AS

Tlf. 915 02580 | post@nokas.com | nokas.no Consilio Kommunikasjon AS | Foto: Nokas, Colourbox, iStock og Shutterstock

Profile for CoreTrek

NOKAS årsrapport 2019  

NOKAS årsrapport 2019  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded