Nokas årsrapport 2016

Page 1

Ã…RSRAPPORT 2016


NOKAS AS Nokas er et ledende sikkerhetskonsern med hovedvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapet ble etablert i 1987 og forventer i 2017 en omsetning på nærmere NOK 4,6 milliarder. Nokas konsernet har ca. 9 000 medarbeidere fordelt på tre divisjoner: Security, Systems og Cash Handling. Vi leverer sikkerhets- og kontanthåndteringsløsninger til kunder i hele Norden. Som totalleverandør spenner våre leveranser seg fra vakttjenester, tekniske sikkerhetsløsninger, industri- og sikkerhetsberedskap til verdiog kontanthåndtering. Vårt kundeløfte “Vi bryr oss”, er forankret i våre fire kjerneverdier; Handlekraft, Samarbeid, Pålitelighet og Engasjement. Nokas´visjon “Europas ledende totalleverandør av trygghet for mennesker og verdier”, er drivkraften i alle selskapets funksjoner, tjenester og produkter.

NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER

EGENKAPITAL

4 213 M

4 260 M

249 M

285 M

361 M

2015

2016

2014

2015

2016

Foto: Shutterstock

3 438 M 2014

2

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


SERGELS TORG, STOCKHOLM

INNHOLD Nøkkeltall og innholdsfortegnelse

2

Et historisk godt resultat

4

Nokas 1987‑2017 – En kvalitetsreise over landegrensene

6

Stockholm 24/7

8

Overtar ansvaret for personvernet

10

Totalløsninger for kundene skal gi vekst!

13

Et omdømme å forvalte

14

Tar større del av bankenes verdikjede

16

Nokas Code of Conduct

18

IT‑strategien blir en strategisk drivkraft

20

Konsernledelsen og styret

22

Organisasjon 23 Årsberetning regnskapsåret 2016

24

Konsolidert resultatregnskap

28

Konsolidert balanse

29

Konsolidert kontantstrømoppstilling

31

Konsolidert oppstilling over endringer i egenkapitalen

32

Noter konsernregnskap

33

Resultatregnskap 60 Balanse 61 Kontantstrømoppstilling 63 Noter morselskap

64

Revisors beretning

72

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

3


ET HISTORISK GODT RESULTAT HEINE WANG, KONSERNSJEF

2016 har vært et historisk godt år for Nokas. Konsernet leverer sitt høyeste EBITDA og beste resultat på 29 år. Dermed styrker Nokas ytterligere både sin økonomiske kapasitet, posisjon og konkurransekraft på det Skandinaviske markedet. Strategien organisk vekst og økt konkurransekraft gjennom blant annet innovasjon og kostnadsfokus, har gitt resultater i 2016. Alle forretningsområdene har økt resultatene sine og følger strategien som skal sikre marginforbedringer fremover. Målet i den videre strategiplanen er å sikre veksten gjennom økt salg og bedre lønnsomhet. I løpet av året har det blitt gjennomført store investeringer for å øke salgskapasiteten gjennom blant annet å etablere en salgsorganisasjon på toppen av alle de ulike forretningsområdene. Dette for å kunne legge grunnlaget for å ta ut synergieffekter fra de ulike områdene og tilby kundene et totalkundekonsept. I tillegg har det vært gjennomført store investeringer med en grundig gjennomgang og kartlegging av konsernets IT-område. Dette har vært et nødvendig arbeid for å få på plass en sentralisert IT-strategi, som nå skal omsettes til strategiske og operasjonelle konkurransefortrinn. Nokas fikk i 2016 viktige nye kunder og signerte avtaler med både Stockholm Arlanda Airport og Saab AB. Dette er virksomheter som vil bety mye for Nokas i årene fremover og representerer en betydelig vekst for selskapet. De to forretnings-områdene som leverte best resultat var Aviation Gardermoen i Norge og Cash Handling i Sverige. De er begge gode eksempler på at Nokas lykkes med sin innovasjonsstrategi. Ved å øke menneskelig kompetanse, forbedre prosesser og rutiner og gjennom teknologisk utvikling, skaper Nokas raskere og tryggere håndtering av verdier.

4

Behov for sikkerhet i markedet øker i tråd med samfunnsutviklingen og befolkningens krav til sikkerhet både privat og profesjonelt i sitt arbeid. Vi opplever derfor en vekst i etterspørselen etter vakthold på områder med mye mennesker, blant annet grunnet frykt for terror og et generelt ønske om å gi mennesker trygghet. Vi ser et økt behov for grunnsikring av offentlige bygg og et klart økende behov for å styrke sikkerheten i det offentlige rom, der mange mennesker samles. Det gjelder ved konserter, idrettsarrangementer, kjøpesentre, trafikknutepunkt med videre. Dette vil være en viktig driver for ytterligere vekst i sikkerhetsmarkedet i hele Norden og øvrige Europa. I Norge økte Nokas inntektene til tross av manglende økonomisk vekst i markedet og sviktende oljeinntekter og -investeringer. Det betyr at Nokas tar markedsandeler i et marked der den økonomiske utviklingen i landet har ført til at sikkerhetsmarkedet naturlig har bremset opp. Nokas ser imidlertid positivt på det norske markedet og tror på en positiv utvikling allerede innen 2017. I det svenske markedet utfordrer Nokas både markedsleder og de lokale selskapene. Det er hard konkurranse, og endringene i de sosiale utgiftene har påført bransjen store ekstra kostnader. Sverige er det landet i Skandinavia som har størst nedgang i kontantmengden. Nokas har imidlertid klart å tilpasse seg markedet og har skapt god lønnsomhet gjennom det innovative helautomatiserte betalingssystemet Nokas autoCash. NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

Bankenes outsourcingsstrategi omdannes til konkurransemuligheter for Nokas i hele Skandinavia. Erfaringer fra det ene markedet overføres til det andre og skaper lønnsomhet. I løpet av 2016 ferdigstilte Nokas to nye tellesentraler i Danmark. Det er investert betydelig for å ta over en større andel av bankmarkedet. Dette vil på kort sikt medføre økte kostnader, på lengre sikt vil det sikre ytterligere marginforbedring og vekst. Markedspotensialet er stort og sentralene imøtekommer fremtidige bransjekrav som gir en betydelig økning i både effektivitet og sikkerhet. Det gjør tjenesten både konkurransedyktig på pris og representerer en kapasitet til å håndtere store kunder. Driftsinntektene for konsernet ble for året 2016 på 4 260 millioner kroner mot 4 213 millioner kroner i 2015. Nokas EBITDA resultat for 2016 ble på 288,7 millioner mot fjorårets 205,1 millioner kroner. Forbedringen fra fjoråret ble på 83,6 millioner kroner. I resultatet ligger også en salgsgevinst for eiendommer i Danmark. Nokas gode resultat har ført til at det har blitt nedbetalt gjeld og at det oppnådd et tilfredsstillende forhold mellom EBITDA og nettogjeld på 3,38 %. Konsernregnskapet leveres i 2016 etter IFRS regnskapsprinsipper, som er internasjonale standarder for finansiell rapportering. Konsernet går nå inn i sitt trettiende år med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Nederland. Med nesten 9 000 ansatte håndterer Nokas i underkant av 200 000 kunder. Nokas møter samfunnsoppdraget og egen vekst med fokus på innovasjon, kompetanse og kvalitet.


NOKAS Ã…RSRAPPORT 2016

5


NOKAS 1987‑2017 – EN KVALITETSREISE OVER LANDEGRENSENE

Nordens eneste totalleverandør og største sikkerhetsselskap består av rundt 9 000 ansatte. Nokas vokser videre ved hjelp av teknologisk innovasjon og arbeider strategisk mot å bli Europas ledende totalleverandør av trygghet for mennesker og verdier.

Nokas er en norsk og nordisk suksesshistorie. Strategiske oppkjøp av mer enn 75 selskaper har raskt og sikkert bygget selskapet til å bli Nordens eneste totalleverandør av sikkerhet og kontanthåndtering. Fremover er det organisk vekst og kompetansebygging som er strategien for å ta visjonen videre ut i Europa.

I dag er det kun et fåtall igjen. Fokuset var den gang mobile vakttjenester med Vestfold Fylkesmuseum som første kunde. 30 år senere er museet fortsatt kunde og i godt selskap blant internasjonale flyplasser, industrikonsern, arenaeiere, offentlige virksomheter og private bedrifter i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

ansatte og omverdenen. All adferd, alle avgjørelser, alle bestemmelser og alle avtaler grunnfestes i denne holdningen og dette løftet. Å bry seg om helse, miljø, sikkerhet, kvalitet, etikk og moral, og ikke minst om å bry seg om hverandre, er identiteten til Nokas som leves ut hver dag. Å bry seg i Nokas innebærer også å utvikle bedre produkter og tjenester.

ET STORT POTENSIAL I 1987, starter selskapet Vaktservice opp med Tønsberg som base. I virksomhetens første strategiplan står det at det vil kreve blod, svette og tårer, forkortet BST, for å lykkes. Innebygget teft for de riktige oppkjøpene, god forretningsforståelse og nøysomhet utgjør fundamentet for en ledelse som vil føre selskapet til en posisjon de ved oppstart ikke aner konturene av. Tidlig viser det seg at selskapet har potensialet til å bli noe langt større enn en lokal virksomhet, med drift i kommunen Vestfold plassert på Østlandet i Norge.

Etterspørselen etter sikkerhetstjenester har vært økende basert på samfunnets behov for sikkerhet. For å møte utfordringene fra både offentlige og private virksomheter, har Nokas utviklet komplementære løsninger som dekker hele kundens sikkerhetsbehov. Større tjenestebredde, fremtidsrettet teknologi og påfyll av stadig ny kompetanse, er sentrale stikkord i strategien som er lagt. Nokas største investering i budsjettet for 2017 er relatert til teknologi, og det er gjennom teknologien veksten nå vil komme i kombinasjon med kunnskapsrike mennesker.

Nokas sin vekst har vært formidabel fordi konsernet har hatt en bevisst oppkjøpsstrategi i tillegg til organisk vekst. Siemens Security, Hafslund Sikkerhet, G4S, Svensk Bevakningstjänst, Kontanten AB, Skandia Värde og Dansk Værdihåndtering er bare noen eksempler på solide og profesjonelle virksomheter som nå er en del av Nokas konsernet. Medarbeiderne som har kommet inn i selskapet via disse oppkjøpene har bidratt med ny og viktig kompetanse. Våre ansatte er grunnfjellet i selskapet.

VEKST GJENNOM TEKNOLOGI OG KOMPETANSE Etablererne Pål Wang, Heine Wang og Rune Hogsnes startet opp i et marked med mange små og store konkurrenter.

MOTIVERTE OG DYKTIGE MEDARBEIDERE ER NOKAS GRUNNFJELL Nokas kundeløfte “Vi bryr oss” er ufravikelig. Nokas bryr seg om sine

6

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

INNOVASJON ER MOTOREN Smartere vekst er et sentralt begrep i Nokas. Det bygger på erkjennelsen av verdien tjenesteproduksjon tilfører samfunnet og at den vil øke i fremtiden. Innovasjon er motoren og vil endre både utviklingstakt i bransjer og representere


“Kundeløftet «Vi bryr oss» er drivkraften bak konsernets vekst” nye produkter. Et av de beste eksemplene på nettopp dette er utviklingen av Nokas autoCash, som praktisk talt helautomatiserer kontanthåndteringen til virksomheter, der Nokas langt på vei har tatt over bankens rolle. I kombinasjon med mennesker utvikler Nokas selv nye teknologiske løsninger, videreutvikler andres og kombinerer nye systemer slik at det skapes nye tjenester, forretningsområder og muligheter.

ET VIKTIG SAMFUNNSBIDRAG Det nordiske sikkerhetsmarkedet er konsolidert og har et forsprang i erfaring på bruk av teknologi. Kundens villighet til out-sourcing av tjenester gir sikkerhetsmarkedet helt nye muligheter. Nokas leverer et viktig samfunnsbidrag og tar stadig nye posisjoner for å trygge liv og verdier. Nokas er blitt en viktig del av infrastrukturen i de skandinaviske land og ivaretar mange viktige sikkerhetsfunksjoner i samfunnet.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

Etter 30 års virksomhet avslutter Nokas året med et historisk godt resultat. En ny fire års-plan er lagt, med mål om organisk vekst og økt konkurransekraft. Visjonen har hele tiden vært Europa. For reisen til Nokas har bare begynt.

7


STOCK HOLM 24/7 På et område på langt over 300 000 kvadratmeter i hjertet av Skandinavias største by, er det full aktivitet døgnet rundt. For kundene Stockholm Live, Storstockholm Lokaltrafik, Globen Shopping, Stockholm parkering og et utall av forretninger og restauranter bredt utover området, er Nokas representert med hele bredden av sin kompetanse, alle produkter og tilstedeværelse døgnet rundt.

For det unike med området er mangfoldet av hva som tilbys. Her håndteres sikkerheten til Sveriges største arenaarrangør, Stockholm Live, som kan holde tre arrangementer på samme tid for hele 50 000 mennesker. Videre er Nokas ansvarlig for hele kontanthåndteringen til en stor kjedebutikk, sørger for sikkerheten til tusenvis av passasjerer på stasjonene Globen, Gullmarsplan & Skärmarbrink og har full kontroll over parkeringsplassene i hele området. Alltid er det noen fra Nokas tilstede som passer på, vurderer, snakker med og gir trygghet til mennesker i hverdag og til fest.

godkjennes av sikkerhetssjefen på Stockholm Live og Nokas før iverksettelse. Deretter må planen operasjonaliseres, tilpasses til individuelle behov og hva som skal skje på arenaområdet. Ved arrangementer på samme tid i Tele2 Arena, Ericsson Globe og Hovet, kreves naturlig nok stor sikkerhetspresisjon.

STOCKHOLM LIVE – KUNDE SIDEN 2007 På arenaene til Stockholm Live er det mye fest. Der har Nokas blant annet ansvaret for overvåkingssenteret som henter informasjon fra hele 500 kameraer strategisk plassert i hele området, brannsikkerheten og for mesteparten av installasjonene. Området preges av stor aktivitet og planlegging under sterkt tidspress. Arrangørene har selv ansvaret for sikkerheten til de enkelte arrangementene og for utarbeidelse av sikkerhetsplanen som på forhånd må

EUROVISION SONG CONTEST 2016 I forbindelse med verdens største direktesendte underholdningsarrangement, Eurovision Song Contest 2016, arbeidet 10-12 personer fra Nokas i fire måneder med diverse nødvendige oppgraderinger og installasjoner for å kunne håndtere sikkerheten til de som var tilstede de fem arrangementsdagene 9-14. mai. Direktesendingen underholdt over 200 millioner mennesker over hele verden. – Alt må planlegges nøye på

8

– Stockholm Lives samarbeid med Nokas er basert på langvarige relasjoner som gjør at vi har et kundeforhold basert på erfaringsbasert tillit, understreker Head of Security and Faciliy, Michael Englund.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

forhånd og ingenting kan overlates til tilfeldighetene. At Nokas har fulgt utviklingen av Stockholm Live i så mange år, gjør at vi har medarbeidere med en helt unik kompetanse, forklarer Johan Räikkönen, Sales and Marketing Manager i Nokas Security AB. VÅRT SAMARBEID ER BASERT PÅ TILLIT – Stockholm Live og Nokas samarbeider godt både strategisk og operativt, sier Englund. Sammen utvikler vi spennende og interessante arbeidsoppgaver. Samarbeidet med Nokas er ikke begrenset til egen bygningsmasse. Det er viktig for oss at vi i felleskap kan skape et sikkert område der alle kan ferdes trygt. Å ha Nokas med på laget medfører at vi oppnår fleksibiliteten vi er avhengig av og samarbeidet sørger for at vi oppnår en kontinuerlig utvikling innen området Safety, Security & Service, understreker Englund. Nokas fremste konkurranse-fortrinn er


“Alltid er det noen fra Nokas tilstede” definitivt dagens nåværende ledelse som gjennom sin tilgjengelighet er engasjerte og responderende på våre behov og utfordringer. Det er nødvendige egenskaper i et miljø som preges av en stor grad av kontinuerlige endringer, avslutter Englund. MANGFOLDIGE OPPGAVER PÅ ET ENORMT OMRÅDE Utover Stockholm Live håndterer Nokas i samme området sikkerheten til mennesker og verdier på Globen Shopping, Storstockholm lokaltrafikk og Stockholm parkering med områder rundt Globen, Slakthuset, Palmfelts center, Arenagaraget og parkeringshuset Parkören. I tillegg har Nokas flere andre butikker og restauranter som kunder i området. Oppgavene varierer fra vakthold til håndtering av det helautomatiserte betalings-

systemet Nokas autoCash hvor Nokas tar ansvar for hele kontanthåndteringen til kundene. I det hele tatt et utall av oppgaver som Nokas skreddersyr etter kundenes ønsker og sikkerhetsutfordringer. TEAM NOKAS – Fordelen med å være så bredt representert som Nokas er i dette området, er at vi har god oversikt og lett kommer i kontakt med hverandre. Vi kan bistå og koordinere innsatsen om det er noe spesielt som skjer, forklarer Johan Rydell. Han er Key Account Manager i Nokas Security AB og jobber blant annet med eiendomsselskapet Klövern der Globen Shopping er leietaker. Totalt er rundt 50 personer tilstede døgnet rundt med ulike oppgaver og oppdragsgivere.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

GODT SAMARBEID MED POLITIET – I et område med så mange mennesker har vi et høyt aktivitetsnivå hele døgnet og vi er godt forberedt til å håndtere uønskede hendelser når de skjer. Gjennom vårt unike radiosystem kan vi samordne ressursene og allokere ved behov, forklarer Räikkönen og Rydell. – At politiet har en lokalstasjon plassert midt i området er også bra. Vi samarbeider godt, utveksler informasjon jevnlig og møtes foran og etter store arrangementer på Stockholm Live. – Aktiviteter på arenaene forplanter seg naturlig i hele området fordi folk ferdes til og fra restauranter, hoteller og transportmidler. Overalt møter de oss i Nokas, avslutter Rydell.

Michael Englund, Head of Security and Facility, Stockholm Live

Johan Räikkönen, Sales & Marketing Manager, Nokas Security AB

Johan Rydell, Key Account Manager, Nokas Security AB

9


OVERTAR ANSVARET FOR PERSONVERNET Nokas har arbeidet med tilpasning til de varslede endringene i personvernlovgivningen i 2018 helt siden 2015. Kravene er omfattende og inkluderer hele virksomhetens interne retningslinjer, systemer og avtaler. – Vi mener at alle tiltak som styrker personvernet er viktige. Endringene vil føre til at bevisstheten omkring personvernet blir ført opp til et helt nytt nivå i den enkelte virksomhet og i samfunnet generelt, sier Bjarte F. Pedersen, Nokas konserndirektør for kvalitet og sikkerhet.

“Nokas håndterer en enorm mengde skriftlig, digital, filmatisert og Bjarte F. Pedersen, Konserndirektør Kvalitet og Sikkerhet

– Overordnet er det nye ved lovendringen at Nokas og virksomhetene selv overtar ansvaret for håndteringen av personvernet og ikke trenger å innhente konsesjoner fra Datatilsynet, forklarer Pedersen. Nå blir Datatilsynet et tilsynsorgan som skal gjennomføre kontroller og som skal sørge for at lovverket overholdes. Tilsynet har muligheter til å gi virksomheter bøter tilsvarende 20 millioner Euro eller 4 % av overtredernes globale omsetning. I sikkerhetsbransjen håndteres både personopplysninger og sensitive personopplysninger. Nokas håndterer døgnet rundt en enorm mengde skriftlig, digital, filmatisert og billedlig informasjonsmengde.

10

– Det er svært viktig at det er strenge retningslinjer ved innsamlingen, oppbevaringen og håndteringen av denne enorme informasjonsmengden, understreker Pedersen. For Nokas er de fleste av lovens krav på individnivå allerede godt imøtekommet gjennom eksisterende personvernlovgivning. Men nye krav har gjort det nødvendig å gjennomføre en rekketilpasninger og endringer for å selv bli ansvarlig for håndteringen av personopplysninger i tråd med lovverket. Lovendringen krever at virksomheten gjennomfører risikoanalyse av alle systemer, etablerer rutiner for tilsyn og kontroll, samt at det foretas revisjon av databehandleravtalene med Nokas sine kunder.

har vi først vurdert formålet, for etter loven må alle personopplysninger i våre systemer ha en formålsvurdering, forklarer Pedersen videre. Når formålet med systemene er vurdert og funnet hensiktsmessig, har de alle blitt tilført retningslinjer for profesjonell håndtering av personvernet som innebærer kontroll og regler for hvem som har tilgang, hvem som har behov, når og hvordan tilgangen til systemet skal fjernes. – Dette har vært en omfattende prosess gjennom hele 2016 og som blir avsluttet i løpet av våren 2017. På denne måten vil vi ha alle de interne rutinene og systemene på plass i god tid før loven trer i kraft. De siste månedene skal benyttes til justering og optimalisering, forklarer Pedersen.

– Kravet til Internkontrollsystemet har ført til at vi har hatt en gjennomgang av all vår styrende dokumentasjon, alle våre rutiner og oppbygningen av vår fullmaktstruktur. Ved hvert enkelt system

– Nokas arbeid med å utarbeide og innhente reviderte databehandleravtaler for alle kundene er en arbeidsprosess som vil vare helt frem til loven blir innført i 2018, forklarer Pedersen. Kundene våre

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


FAKTA: EU-parlamentet vedtok i 2016 den største endringen innen personvernlovgivningen i Europa på over 20 år. Personvernforordningen vil iverksettes for alle EU-land fra mai 2018. Virksomheter får utvidet sin plikt til å selv vurdere personvernkonsekvenser ved behandling av personopplysninger. Det innebærer plikt til å identifisere risikoreduserende tiltak, etablere et innebygd personvern selskapets systemer og personvern som standardinnstilling i applikasjoner. Offentlige virksomheter og private virksomheter

g billedlig informasjonsmengde”

som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger og som systematisk overvåker europeiske borgere vil høyst sannsynlig få en plikt til å opprette et eget personvernombud.

er selv ansvarlige for opplysningene, men siden det er Nokas som henter dem inn, så er vi databehandlere for informasjonen. Dette er også forhold som tidligere har vært regulert, men kravene i databehandleravtalene er ytterligere profesjonalisert, og kravet skjerper både kundene og oss som virksomhet, sier Pedersen. Nokas regner med at lovendringen også vil innebære at det vil bli ansatt et eget personvernombud som vil ha ansvaret for å påse at rutiner blir fulgt og sørge for å håndtere eventuelle avvik. – Et arbeid som blir svært viktig for å håndtere de nye bestemmelsene, sier Pedersen. Evne til egenkontroll og kontinuerlig forbedring er det som blir viktig fremover når systemene er på plass. Personvernombudet vil bli en intern rådgiver som også skal påse at vi som selskap har riktig kompetanse på området. Det vil føre til en kontinuerlig utvikling og håndtering

av infrastrukturen for å imøtekomme interne behov og tilsynets vurdering av systemene.

Norge som EØS-medlem, vil implementere forordningen på samme tidspunkt som EU-landene Sverige og Danmark. Det vil gi borgerne fire

Gjennom Nokas sine etablerte forretningsprinsipper og gjennomgående kvalitetskultur har vi alltid vært svært opptatt av personvernet og vi ser positivt på alle tiltak som beskytter den enkelte mot uriktig håndtering av personopplysninger.

nye rettigheter: 1. Rettigheten til å få behandling av sine personvernopplysninger begrenset til et tydelig spesifisert formål. 2. Retten til dataportabilitet, det vil å si å ta med seg sine egne persondata fra en virksomhet til en annen.

Mesteparten av tilpasningene er kun av intern karakter og vil derfor ikke få noen konsekvenser for hva Nokas tilbyr av tjenester, produkter eller kvalitet på hva som leveres. Innføringen vil imidlertid ta håndtering av personopplysninger opp til et helt nytt nivå og det bifalles av Nokas fordi det er med på profesjonalisere bransjen vår. Det vil ytterligere befeste Nokas som den kvalitetsaktøren som vi er, avslutter Pedersen.

3. Retten til å motsette seg behandling av personopplysninger til ikke spesifiserte og godkjente formål. 4. Retten til å motsette seg profilering for direkte markedsføring og automatiserte avgjørelser som tas på bakgrunn av en profil som er utarbeidet om deg. Alle borgere skal ha informasjon om hvordan virksomheter behandler personopplysninger på en tilgjengelig og lett forståelse måte. Kilde: datatilsynet.no

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

11


“Skreddersydde løsninger for å oppnå en balansert sikkert i enhver virksomhet” 12

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


TOTALLØSNINGER FOR KUNDENE SKAL GI VEKST! For noen år siden stykket Securitas opp virksomheten og solgte blant annet unna teknikk til Stanley Security og verditransportvirksomheten sin til Loomis. Parallelt har Nokas foretatt mange oppkjøp innen sikkerhets- og kontanthåndtering. – At Nokas er eneste totalleverandør på det nordiske markedet, gjør at vi har en unik mulighet til å ta ut mange synergier mellom de ulike forretningsområdene, sier Björn Hansen, Konserndirektør Salg for det nordiske markedet i Nokas Group.

Den 1. mars i 2017 starter Nokas Group opp et nytt totalkonsept for sikkerhet og kontanthåndtering hvor en helt ny salgsorganisasjon på toppen av de ulike forretningsområdene er etablert. En ny teknologisk plattform vil bli hjertet i kundens forhold til Nokas, og de kan selv følge med på de tjenestene de kjøper fra Nokas på Web og App. – Mange av våre kunder ønsker en leverandør å forholde seg til når det gjelder trygghet og sikkerhet, sier Björn Hansen. Nokas er alene om å kunne tilby et slikt konsept, sier den svenske direktøren. Med totalkonseptet kan Nokas, med fokus på kundens trygghet, tilpasse sikkerhetsnivået og tilby skreddersydde løsninger for å oppnå en balansert sikkerhet i enhver virksomhet. Det vil sikre en effektiv innsats når kundenes trygghet er truet. GJØR DET MULIG Å IMPLEMENTERE TEKNOLOGI – I Nokas har vi en klar strategi på å forenkle våre tilbud i markedet gjennom å implementere rett teknologi og prisgunstige tjenesteleveranser i takt

med hva markedet etterspør. Som eneste totalleverandør har vi en unik mulighet til å få til nettopp det, fastslår Hansen. Etter en risiko- og sårbarhetsanalyse setter våre rådgivere sammen en helhetlig sikkerhetspakke som vi har kalt “Tryggheten vi gir”! Ved å tenke på denne måten kan vi effektivisere alle prosessene våre. Både Nokas og kundene våre sparer tid og penger. Dette resulterer i forbedret kvalitet og øktkundetilfredshet, forteller Hansen entusiastisk. IVARETAR ET HELHETLIG SIKKERHETSBEHOV – Med én leverandør og én kontaktperson hos Nokas å forholde seg til, vil vi kunne ivareta hele sikkerhetsbehovet kunden har. Målet vårt er å finne best mulig balanse mellom teknologi og fysiske tjenester. Totalkonseptet gir kundene muligheter for kostnadsbesparende løsninger med fast pris per måned for hele leveransen. Oppstår det en situasjon med innbrudd eller tyveri, skal våre kunder ha kun en leverandør å forholde seg til sier Hansen.

BYGGER NY SALGSORGANISASJON Totalkonseptet har resultert i en ny salgsorganisasjon på tvers av de ulike forretningsområdene i Nokas Group, men tilbyr tjenester fra alle. – Det stiller klart større krav til innsikt og kompetanse hos selgerne, som både må ha god innsikt i sikkerhet og teknologi, og i tillegg være sultne på salg, sier Hansen. Selgerne skal jobbe på regionalt nivå inn mot små og mellomstore bedrifter. I første omgang tilbys totalkonseptet i det norske markedet hvor Nokas tilbyr alle tjenester. – I løpet av 2017 fortsetter utrullingen i Sverige, men der er vi avhengig av at noen partnere blir med for å fylle ut alle tjenestene i konseptet enkelte steder, sier Hansen. – Nokas har vokst betydelig gjennom flere små og store oppkjøp de senere årene. Med totalkonseptet på plass er strategien å vokse også organisk. Nå skal vi ta ut synergiene som ligger i å være Nordens eneste totalleverandør, avslutter Hansen.

Björn Hansen, Konserndirektør Salg

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

13


ET OMDØMME Å FORVALTE Norden er Nokas hjemmemarked. En forutsetning for å lykkes nordisk er ikke bare å respektere kulturforskjeller, vi må også forstå dem, sier kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen i Nokas.

“Det er gjennom kommunikasjonen omdømmet På tross av små geografiske avstander mellom oss, så er samfunnene våre svært forskjellige. – Kunnskapen om hverandre er relativt liten, mye fordi vi ikke har noen felles etablerte nyhetsmedier å samles om, forklarer Mauritzen. På konsernnivå har Nokas imidlertid kommet langt i forhold til å skape en felles nordisk identitet, på tvers av divisjoner og forretningsområder, med fokus på en felles kultur og et felles verdisett. TYDELIG KOMMUNIKASJON Med 9 000 medarbeidere og kunder spredt over hele Skandinavia er tydelig kommunikasjon en forutsetning for å bygge kultur, tillit og støtte internt, så vel som eksternt. Når som helst kan det inntreffe hendelser, ulykker og katastrofer som gjør at media og andre berørte ønsker eller forventer kommunikasjon med Nokas. Da gjelder det å være forberedt, handle raskt, riktig og ryddig. Mediehåndtering er en sentral del av omdømmehåndteringen til Nokas. – Behandler vi media stemoderlig, slår det raskt tilbake på virksomheten, forklarer Mauritzen. Vi ønsker å være tilgjengelige, åpne, engasjert og pålitelige. Et selskap som ikke svarer eller ikke er til stede, er

14

omdømmemessig ute å kjøre, understreker kommunikasjonssjefen. Gjennom sin lange karriere i G4S, og Nokas siden 2014, har Mauritzen forvaltet selskapenes omdømme gjennom kommunikasjonshåndtering av mange situasjoner og hendelser av ulik art. SIKKERHETSBRANSJENS OMDØMME – Det generelle inntrykket av sikkerhetsbransjen er nok fortsatt noe unyansert – både blant folk flest og blant politikere. Kommunikasjonsmessig står derfor bransjen overfor noen barrierer, også i forhold til media. – Jeg mener media i for liten grad har vært opptatt av å synliggjøre vekternes viktige rolle i samfunnet. Ofte er det de negative sakene fra den totale sikkerhetsbransjen som får fokus. Heldigvis er dette i ferd med å endre seg. Sammen med NHO Service jobber vi målrettet med å få frem de gode historiene. Norske vektere reddet blant annet nærmere 300 liv i fjor, i følge statistikk som er utarbeidet av NHO Service. Videre gav vekterne førstehjelp 2 120 ganger til personer i forbindelse med alt fra hjertestans, overdosetilfeller, drukning, blødninger og mindre skader. – Det er ofte vekterne som er først på stedet når noe skjer, enten det er ulykker

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

eller hendelser som krever umiddelbar reaksjon. Det så vi blant annet da bomben i Oslo gikk av 22. juli 2011. I etterkant kom det tydelig frem at vekterne som var først på stedet, bidro med avgjørende hjelp i akuttfasen etterpå. Vi kommer til å fortsette jobben med å få frem de samfunnsnyttige aspektene av tjenestene våre. Nokas er en viktig del av hele den nordiske infrastrukturen og det er et ansvar vi tar alvorlig, poengterer Mauritzen videre. NORDISK FORSTÅELSE Nokas kommunikasjonsstrategi skal bidra til å nå forretningsmålene gjennom strukturert og tydelig kommunikasjon både internt og eksternt. – Vi har samlet oss om en nordisk forståelse for hvilke kommunikasjonsutfordringer og muligheter vi har, og ikke minst skapt et bevisst forhold til hvordan vi skal møte disse, forklarer Mauritzen. Målsetningen er å bringe våre verdier og løsninger nærmere medarbeiderne, kundene og samfunnet vi er en del av. Da må vi være bevisst på hvordan vi kommuniserer, hvem vi kommuniserer med og hva vi ønsker å oppnå. Vår kommunikasjon med omverden skal alltid bidra til et godt og positivt omdømme og en styrking av merkevaren vår, Nokas.


internt og eksternt bygges, derfor må den oppleves som verdifull” Ådne Mauritzen, Kommunikasjonssjef

FELLES KOMMUNIKASJONSPLATTFORMER Arbeidet med oppbygging og etablering av felles kommunikasjonsplattformer i alle de tre landene har vært et av de store satsningsområdene siden Mauritzen begynte i Nokas. I 2015 ble websidene revitalisert, forenklet og modernisert gjennom forbedret innholdsproduksjon, layout og design.

GOD INTERNKOMMUNIKASJON VIKTIGERE ENN NOEN GANG Den største kommunikasjonsutfordringen internt har vært å etablere en kanal som kan nås av alle medarbeidere. – De fleste arbeider jo ikke på Nokas kontorer, alle er spredt og det har vært svært krevende å finne egnede kommunikasjonslinjer hvor vi kan nå alle med riktig informasjon på samme tid, forklarer Mauritzen videre.

– Ved å tenke “mobile first” var målet å optimalisere brukeropplevelsen, underbygge og videreutvikle merkevaren Nokas, forklarer Mauritzen. Redaktøransvaret er naturligvis plassert lokalt og nyheter og ledige stillinger er blant annet sider som har et spesifikt innhold tilpasset hvert land. Resultatene viser at vi lykkes godt. Salget øker, hver måned øker antall besøk og sporingene viser at de besøkende raskt finner informasjonen de er ute etter. Over halvparten av jobbsøknadene kommer nå direkte fra Nokas hjemmesider og det er en bekreftelse på at sidene våre fungerer. Men dette er et prosjekt som selvsagt aldri avsluttes. Målet vårt er hele tiden å bli bedre både på innholdsproduksjon og brukervennlighet.

2016 ble derfor på mange måter et vendepunkt da den interne intranettløsningen “Mitt Nokas” ble implementert i Norge. Løsningen er utviklet for og tilpasset til Nokas sitt bruk. Ansatte får nå tilgang til oppdatert informasjon enten på PC’en sin, eller via en sikker pålogging fra mobil, uansett hvor man måtte befinne seg. – Her publiserer vi nyhetssaker og interninformasjon, i tillegg til at løsningen inneholder en rekke apper, linker og ulike programmer som trengs hver dag. Den er tilpasset helt ned til den enkelte bruker. I tillegg gjør “Mitt Nokas” det mulig å sende “sikre meldinger” direkte til medarbeidere med sporing slik at vi vet at meldingene er lest. Vi kan i tillegg sende ut pushvarsler til alle ansattes mobiltelefoner ved akutte behov. Løsningen implementeres i Sverige

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

i løpet av første halvdel av 2017, deretter står Danmark for tur, sier Mauritzen. LIK INFORMASJON PÅ SAMME TID – Dermed er målet om å kunne kommunisere direkte med alle de 9 000 medarbeiderne i sikte. Det er stort fremskritt og betyr enormt både for den enkelte og konsernet som helhet, understreker Mauritzen videre. Lik kommunikasjon på samme tid øker ikke bare sikkerheten og presisjonen i arbeidet vårt. Vi ser allerede store interne gevinster også. Det å ha tilgang på det samme kommunikasjonsuniverset med tilpasset innhold vil styrke identiteten, øke kunnskapen og forståelsen hos medarbeiderne på tvers av landegrensene. Det gir oss alle store fordeler, avslutter Mauritzen.

15


TAR STØRRE DEL AV BANKENES VERDIKJEDE

“Vi satser mye på å ligge i forkant når I verden foregår 75 prosent av alle betalinger med kontanter. Men i Norden brukes det mindre kontanter for hvert år. I Sverige utgjør kontanter nå kun 2 prosent av alle transaksjoner. – Folk vil fortsette å bruke kontanter, dessuten gjør teknologi og outsourcing hos bankene at vi er fremtidsoptimister, sier Peter Wesenberg, konserndirektør i Nokas Cash Handling For velutviklede land som de nordiske, er det helt naturlig at de fleste transaksjoner foregår elektronisk. Politisk og finansiell stabilitet gjør at vi har høy tiltro til at bankene tar seg av pengene våre uten at noe blir borte. – Pengene flyttes fort og det blir flere og flere transaksjoner som følge av økonomisk vekst og utvikling, forklarer Wesenberg. At kontantdelen av den totale pengemengden i Norden er forholdsvis liten, skulle da bare mangle. Det er likevel slik at det er naturlig og sikkert å bruke kontanter i mange tilfeller. Derfor ligger det i vår strategi at det fortsatt vil være god bruk for kontanter der det er naturlig!

16

NATURLIG STED FOR KONTANTER En av stedene Wesenberg viser til som et naturlig sted, er innen detaljhandel. – I den norske dagligvarehandelen utgjør kontantandelen opp mot 20 prosent, av omsetningen. Den kommer sikkert til å bli noe mindre med tiden, men for våre kunder innen handel er det like kostbart å telle og transportere en hundrelapp som en femhundrelapp. Faktisk vil butikkenes enhetskostnad ved kontanthåndtering gå opp ettersom volumet av kontanter går ned. Da vil butikkene lete etter mer effektive måter å håndtere kontanter på. Dette vil åpne for ytterligere behov for outsourcing.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

TEKNOLOGISK UTVIKLING – Vi satser mye på å ligge helt i forkant når det gjelder digitalisering og bruk av teknologi i vår verdikjede, forklarer Wesenberg. For oss er Nokas autoCash et godt bevis på hvordan man møter nedgang i kontantmengden med ny teknologi. Gjennom Nokas autoCash outsourcer butikken sine kontanthåndteringsprosesser. Sikkerheten blir langt bedre ivaretatt, og butikken slipper å bruke tid på telling, bestilling av veksel og organisering av transport. Med Nokas autoCash bruker de ansatte kun ett minutt på håndtering av kontantene, morgen og kveld. Systemet automatiserer oppgaver, sparer arbeidskraft og transport. Mens vi tidligere hentet kontantomsetningen med verditransport flere ganger i uken, lagres kontantene sikkert på stedet, slik at vi ofte kan hente så sjelden som hver fjortende dag. – Pengene er også allerede tellet og på konto før vi henter dem, forklarer


det gjelder digitalisering og bruk av teknologi” Wesenberg. Den arbeidsoppgaven er daglig rutine i det helautomatiske systemet. STADIG LENGER INN I BANKENES VERDIKJEDE Det er alltid en bank mellom kunde og Nokas. Men andelen av bankenes tradisjonelle verdikjede forflytter seg stadig i favør av eksterne aktører. Først ble pengetransportene satt ut, så ble tellesentralene satt ut og solgt i Norge og Sverige. Nå står etter hvert så godt som all kontanthåndtering for tur. Bankene legger ned filialer og flytter banktjenester over til nettet. – Bankenes ønske om mindre involvering kontanthåndteringen har vært en trend gjennom flere år, og det gir muligheter for oss, sier Wesenberg. Oppkjøpet av “Kontanten” i Sverige for et par år siden, ga oss store muligheter innen et marked bankene ønsker å forlate. I tillegg til at vi kjøpte mange minibanker i Sverige, Norge og Finland, fikk vi med oss

kompetanse som vi kunne bruke til organisk vekst i bankmarkedet både i Norge og Danmark, forklarer Wesenberg videre. Tradisjonelt så lå for eksempel minibankene der bankene var plassert. Men Nokas så forretning i å ha minibanker der folk beveget seg, i butikken, i kiosken, på kjøpesentre, jernbanestasjoner og andre steder der folk ferdes. Tallene viser at det er et mye høyere gjennomsnittlig uttaksvolum i Nokas minibanker med denne plasseringen, enn i dem vi håndterer på vegne av bankene, forklarer Wesenberg. I tillegg driver vi mer effektivt. – Vi ser derfor fortsatt gode muligheter innen håndtering av kontanter gjennom å være mer markedstilpasset, og gå lenger inn i verdikjeden, sier Wesenberg. STORE FORSKJELLER I NORD EUROPA Lovmessige rammebetingelser, forbrukeratferd og utviklingsgraden

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

Peter Wesenberg Konserndirektør Cash Handling og Systems

i bankenes strategi for outsourcing har mye å si for markedspotensialet til Nokas Cash Handling. – Det er store forskjeller i Nord-Europa i hvordan markedene utvikler seg, forklarer Wesenberg. De fleste tjenester innenfor kontanthåndtering har blitt outsourcet av bankene i Norge og Sverige. Erfaringene herifra benyttes nå i Danmark, Finland, og andre europeiske land som gradvis går i samme retning. – Spørsmålet er ikke kontanter eller ikke, understreker Wesenberg, det handler mer om hvordan markedene utvikler seg i retning av at bankene håndterer mindre og mindre kontanter, og vår evne til å skape verdier. Ved å implementere teknologi og digitalisere kontanthåndteringskjeden utvikler vi produkter som er til det beste for både kunder og forbrukere, avslutter Wesenberg.

17


NOKAS CODE OF CONDUCT Oktober 2016 ble Nokas Code of Conduct og nye verdier godkjent av Nokas ledergruppe. – Dette er fundamentet som beskriver Nokas personlighet, hva vi står for, krever av andre og hva vi selv leverer. Dette er Nokas nå og hvem vi er i fremtiden, når vi går inn i helt nye markeder, sier Nokas HR-direktør Stuart Taylor.

“Nokas Code of Conduct posisjoner – Dette er malen alle må rette seg etter. Det er en viss stolthet å høre i stemmen til direktøren der han forteller om identitetsprosessen som for alvor startet i januar 2016, med 22 personer fra Nokas Human Relations-avdelinger spredt over hele Skandinavia. – Utgangspunktet vi startet med var å definere hva mener vi, hva vil vi og hva skal det føre til? Identiteten var jo felles, men når den skulle beskrives for å bevares og beskyttes, måtte vi jobbe med et høyt presisjonsnivå, særlig med hensyn til språket, forklarer Taylor. I dag foreligger det versjoner på svensk, dansk, engelsk og norsk.

18

REVITALISERTE VERDIER Verdier er det som kjennetegner oss som mennesker. De former våre holdninger og våre handlinger. Slik er det også med våre verdier som selskap. Våre verdier hjelper oss til å leve opp til visjonen vår. Nokas verdier og personlighet er så nært forankret at både verdier og dokumentet Code of Conduct ble revidert og modernisert på samme tid. Verdiordene og hva vi legger i dem har vi brukt mye tid på. – Våre felles verdier, handlekraft, pålitelighet, samarbeid og engasjement gir nå tydelige retningslinjer til hele organisasjonen og ikke minst til hvordan vi ønsker at omverdenen skal oppfatte oss. Det har vært avgjørende å finne frem

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

til ord som betyr det samme på svensk, dansk og norsk slik at det ikke blir nyanser i forståelsen av innholdet, sier Stuart. PROFESJONALISERING AV ETABLERT PRAKSIS Gruppen jobbet videre sammen om innholdet som i dag utgjør dokumentet “Nokas Code of Conduct” og som regulerer fire hovedområder: Nokas holdning til samfunnet, Nokas holdning til forretningsvirksomhet, Nokas forhold til eierstyring og selskapsledelse og HR i Nokas. – Vi laget ikke et nytt innhold, men vi har sammen beskrevet hva Nokas står for i henhold til alt fra korrupsjon, hvitvasking, mobbing, varsling, ansattes håndtering av sosiale


oss vekk fra konkurrenter og inn mot nye profesjonelle kunder” medier, forklarer Taylor. Praksisen var jo der, men den var ikke beskrevet og satt sammen i system på en skikkelig måte. POSISJONERING EKSTERNT OG INTERNT Nå som dokumentet “Nokas Code of Conduct” er tilgjengelig posisjonerer det oss vekk fra flere konkurrenter og inn mot flere nye profesjonelle kunder. Videre posisjonerer dokumentet klart hvordan Nokas opptrer som arbeidsgiver og som samfunnsaktør. – Dokumentet beskriver Nokas som den profesjonelle aktøren vi er, hva andre kan forvente og hva vi forventer av andre, sier HR-direktøren. For de ansatte betyr retningslinjene en beskrivelse av krav og forventninger, til gjengjeld vet du hvordan du vil bli tatt vare på. En tydelig linje bygger stolthet,

tilhørighet og lojalitet, understreker Taylor videre.

men der vi deler det meste av verdisett, lovverk og holdninger.

ANDRE FORHOLD UTENFOR SKANDINAVIA For oss i Skandinavia er absolutt det meste av innholdet kun en bekreftelse på sunn fornuft, vi vet imidlertid at forholdene i andre land er annerledes. – For eksempel å ha frihet til å organisere seg og ha rett til kollektive forhandlinger er en Skandinavisk rett vi tar for gitt og som ikke er en selvfølge i andre land, forklarer Taylor nærmere. Alle Nokasansatte skal ha like rettigheter. Uansett hvilke land de jobber i, understreker Taylor videre. Derfor var timingen med å utvikle dokumentet nå riktig, sett i forhold til at vi i dag er en organisasjon på tvers av landegrensene,

FERDIG IMPLEMENTERT I ORGANISASJONEN I løpet av året 2017 skal alle de rundt 9 000 Nokas ansatte ha gjennomført et eLearning program i Code of Conduct og alle prosesser innebærer at personligheten blir operasjonalisert gjennom bevisstgjøring og verdivalg. At retningslinjene blir fulgt skal implementering i revisjonsplanene sørge for. – Når vi alle kjenner til alle sider ved Nokas og får et bevisst forhold til personligheten, blir det enklere å bygge videre og vokse stolte sammen, avslutter Taylor.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

19


IT‑STRATEGIEN BLIR EN STRATEGISK DRIVKRAFT Den er overordnet, forankret og samordnet i Nokas forretningsstrategi. Den er treårig og skal sørge for både realisering av mål, oppnåelse av effektiviseringsgevinster og gi forretningsmessige fortrinn. I løpet av høsten 2016 har Nokas nye konserndirektør på IT jobbet seg systematisk gjennom alle divisjoner og forretningsområder for å skaffe en fullstendig oversikt over dagens situasjon og behov for fremtidige løsninger. Arbeidet har resultert i en sentralisert felles strategi og en organisering som dekker hele konsernet. – Ny IT-strategi vil hovedsakelig bli operasjonalisert i løpet av 2017 og innebærer at hovedandelen av investeringsbudsjettet vil gå med til utvikling av teknologi, forklarer Nokas Konserndirektør for IT-området, Rune Hegrestad. Et nytt, sikkert, solid og skalerbart fundament legges for at konsernet skal vokse trygt videre. EN FORRETNINGSOG DRIFTSSTRATEGI IT-strategien er ambisiøs og tett forankret i konsernets prinsipper for forretnings- og driftsutvikling. – Nokas befester nå sin posisjon som et moderne konsern som vil oppnå vekst gjennom IT-investeringene sine. Sikkerhetsbransjen er unektelig knyttet opp mot teknologi og digital kommunikasjon og der ligger de største utviklingspotensialene som vil føre til innovasjon både innenfor produkter og inntreden i helt nye markeder, forklarer Hegrestad. Strategien er 3-årig og lenger kan vi ikke planlegge da den teknologiske utviklingen går så fort. GODE KUNDEOPPLEVELSER – Nokas skal ikke komme opp i en situasjon der vi ikke har mulighet til å være i forkant og ha handlingsrom til å utnytte de teknologiske og digitale mulighetene på grunn av en fastlagt strategi. I 2019 er målet å ha fått etablert felles grunndata for konsernet,

20

konsolidert og etablert felles systemer for en rekke fagområder. – Det er kundene som vil oppleve de største fordelene ved at vi gjør dette arbeidet, forklarer Hegrestad. For Nokas skal være best på kundeopplevelser gjennom produkter, enkel dialog og oppdatering. Det er gjennom gode opplevelser kunden skal merke forskjellen på oss og konkurrentene våre, understreker IT-direktøren. SIKRER PÅGÅENDE UTVIKLINGSPROSESS For IT-strategien er ikke lenger kun en strategi for et verktøy, men et strategisk teknologisk område med forretningsfokus som inngår i alle de overordnede forretningsområdene i Nokas. Dette for å posisjonere seg i markedet og oppnå konkurransefordeler. Derfor er det nå ansatt Digital Officers i alle de tre forretningsområdene Security, Cash Handling og Systems. Det vil sikre en solid forankring og styring av en pågående utviklingsprosess som er søkende og løsningsorientert. – I Nokas er vi avhengig av å utvikle og innovere selv de produktene vi trenger og som ikke finnes. Teknologien andre utvikler, gir oss muligheter som vi raskt benytter oss av for å utvikle helt nye tilbud som kundene vil ha. På denne måten forvalter vi teknologiske fremskritt og den digitale løsningene som utvikles, understreker Hegrestad videre. Droner er et godt eksempel på dette. Droner i seg selv kan ikke løse store sikkerhetsoppgaver. Det er droner satt i system som skaper uendelige muligheter. KONSERNET HAR STOR ENDRINGSVILJE Den største utfordringen med å implementere en ny omfattende

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

IT-strategi er kapasitet, det vet Hegrestad en del om fra sine tidligere karrierer i Marine Harvest Group og Kverneland Group. – At allerede travle kollegaer skal bruke tid på å sette seg inn i nye systemer og redskap, kan man ikke forvente at alle er positive til. Vi har i prosessen imidlertid opplevd stor forståelse og motivasjon for endring. Resultatet av profesjonaliseringen innen IT er ikke bare en intern prosess for å få administrasjonen til å bli mer effektiv. De store gevinstene skal vi hente sammen gjennom konkurransefordeler ute i markedet og da er det lett å bli entusiastisk. TEKNOLOGI VIL SKAPE NYE BEHOV FOR MENNESKER For fremtiden i sikkerhetsmarkedet møtes i kombinasjon av teknologi og mennesker. Trusselbildet relatert til for eksempel IT-kriminalitet betyr at brannmur, antivirus og spamfiltre alene ikke lenger er nok til å beskytte oss fra angrep. – Det er menneskelige vurderinger og handlinger basert på kompetanse, god internkontroll i kombinasjon med tekniske løsninger som skal til for å håndtere alt fra cyberangrep til håndtering av data relatert til personvern, fakturering og betaling, forklarer Hegrestad videre. Hjemme-alarm med sensorer kan man for eksempel kjøpe billig på Elkjøp, men hvilken verdi har slike produkter uten alarmsentral og vektertjenester der mennesker er involvert til å vurdere, utøve handlinger og gi menneskelig støtte? Økte investeringer innen teknologi vil bare skape nye behov for mennesker til å håndtere teknologien og til å fylle ut de tomrommene teknologien åpenbart alltid vil ha, avslutter Hegrestad.


“Nokas befester nå sin posisjon som et moderne konsern som vil oppnå vekst gjennom IT-investeringer” Rune Hegrestad Konserndirektør IT

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

21


NOKAS’ KONSERNLEDELSE

Heine Wang

Pål Wang

Vidar Berg

Rune Hegrestad

KONSERNSJEF CEO

KONSERNDIREKTØR ADMINISTRASJON

KONSERNDIREKTØR SECURITY

KONSERNDIREKTØR IT

Peter Wesenberg

Niels Erik Feilberg

Bjørn Hansen

KONSERNDIREKTØR CASH HANDLING OG SYSTEMS

KONSERNDIREKTØR CFO

KONSERNDIREKTØR SALG

NOKAS’ STYRE Terje Rogne

Petter Falch Pedersen

Pål Wang

Siv Benden

André Jaeger

STYRETS LEDER

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM

ANSATTREPRESENTANT

STYREMEDLEM

Stein Egil Valderhaug

Bjørnar Olsen

Ole Morten Karlsen

Roy Gausaker

Gunnar Bentehaugen

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM

ANSATTREPRESENTANT

STYREMEDLEM

ANSATTREPRESENTANT

22

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


ORGANISASJON KONSERNSJEF (CEO)

SALG MARKED

IKT

FINANS/ØKONOMI (CFO)

ADMINISTRASJON

SECURITY

SYSTEMS/CASH HANDLING

VAKT NORGE SYSTEMS

CASH HANDLING

TEKNIKK NORGE

CASH H. NORGE

TEKNIKK SVERIGE

CASH H. SVERIGE

TEKNIKK DANMARK

CASH H. DANMARK

VAKT SVERIGE AVIATION SECURITY AS SKAN-KONTROLL

OMC

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

23


ÅRSBERETNING REGNSKAPSÅRET 2016 Styrets årsberetning inneholder en beskrivelse av resultat og stilling for konsern og morselskap. Nokas konsern er organisert i tre divisjoner: • Nokas Security med forretningsområdene Vakt, Flyplass og Svinnhåndtering. Nokas Security er operativ i Norge og Sverige. • Nokas System med forretningsområdene Teknikk og OMC (Operation and Monitoring Central). Nokas System er operativ i Norge, Sverige og Danmark (kun teknikk i Danmark). • Nokas Cash Handling med forretningsområdene Produksjon, Logistikk og Cash Management Services. Nokas Cash Handling er operativ i Norge, Sverige og Danmark. I tillegg har Cash Management Services (minibankdrift og overvåkning av lukkende kassesystemer) virksomhet i Finland, Tyskland og Nederland. Legalt er selskapene som utgjør de beskrevne divisjoner, organisert annerledes (se noteverket for konserneierstruktur). MÅLSETNING Nokas har som målsetning å skape et tryggere samfunn gjennom utvikling og leveranser av trygghetsprodukter og sikkerhetsløsninger til privat og offentlig næringsvirksomhet. Konsernet leverer også en viktig del av infrastrukturen til et moderne samfunn. Vi har ansvaret for sikkerheten hos et stort antall kunder, bl.a. på flyplasser og kjernekraftverk. Gjennom våre tellesentraler, verditransportruter og egne Nokas-minibanker i Norge, Sverige og Danmark, leverer, henter og teller vi store deler av kontantmengden og vi bidrar til at penger kan benyttes som et lovlig, tilgjengelig og alternativt betalingsmiddel. Virksomheten skal drives i henhold til selskapets verdier og ha løpende fokus på arbeidet med å kvalitetssikre alle deler av virksomheten. Nokas har fire definerte kjerneverdier; Handlekraft, Engasjement, Samarbeid og Pålitelighet. Konsernet er en totalleverandør av produkter og tjenester for sikkerhet og kontanthåndtering i Norden. Selskapet har ambisiøse vekstmål og har ambisjon om å bli et av de ledende sikkerhet- og kontanthåndteringsselskap i Europa i løpet av det kommende tiår. NOKAS VEKST Nokas har over flere år, og med totalt 77 gjennomførte oppkjøp, vært en ledende aktør i konsolideringen av det nordiske sikkerhets- og kontanthåndteringsmarkedet. Det har vært viktig for Nokas å bygge en nordisk forretningsplattform for å kunne tilby våre kunder produkter og tjenester på tvers av landegrensene. Med en nordisk struktur og en sterk felles Nokas kultur er vi rustet for ytterligere resultatvekst. Dette skal primært skapes gjennom organisk vekst og videre kostnadsreduksjoner med innovativ utvikling av våre tjenester. Nokas fokuserer på driftsresultat før avskrivninger av driftstilbehør og immaterielle verdier (EBITDA), ettersom dette i stor grad korrelerer med den kontantstrømmen som virksomheten genererer. EBITDA resultatet er gjerne et utgangspunkt for bankenes vurdering av vår finansieringskapasitet og blir også brukt som grunnlag for verdivurdering av selskapet. De nevnte 77 oppkjøpene har medført at det i konsernregnskapet er allokert store verdier til immaterielle eiendeler, som goodwill og kundekontrakter. Konsernregnskapet følger IFRS regnskapsprinsipper hvor kundekontrakter avskrives over en periode på inntil 13 år, hvilket

24

er basert på erfaringer fra tidligere oppkjøp og individuelle vurderinger. De siste 3 år har vi avskrevet kundeporteføljen med 76,7 millioner kroner. Avskrivningene reflekterer ikke verdiutviklingen på selskapet, da avskrivningen er blitt erstattet med mer netto organisk vekst, og bidrar til at det bokførte resultatet og egenkapitalen har blitt redusert tilsvarende i perioden.

ÅRET 2016 Nokas har etablert en plattform for fremtidig organisk vekst. Vår markedsposisjon i det norske og svenske markedet er strukturelt på plass, mens vi i Danmark er godt posisjonert innenfor Cash Handling og har etablert det første forretningsområdet innenfor System i landet. Nokas har et program for å optimalisere driften og ta ut synergier av oppkjøpte selskaper og har innarbeidet en god arbeidsmetodikk for dette. Vi har investert i et nytt ERP system som muliggjør mer kostnadseffektiv drift og bedre utnyttelse av vår kundebase. Det er også viktig i forhold til å dokumentere underliggende verdier og å kunne arbeide systematisk med å videreforedle porteføljen. Dette representerer et betydelig potensiale for videre lønnsom vekst. Vi har også investert i oppbygging av et felles konsernkundesenter og systemer som skal bidra til å redusere kundetap samt øke salg på tvers av divisjoner. Vi har i 2016 gjort innvesteringer i salg for å sikre fremtidig organisk vekst innenfor eksisterende virksomheter. Organisk vekst skal sikres gjennom økt kundelojalitet, mersalg til eksisterende kundeportefølje og gjennom salg til nye kunder. Selskapet har gjennom flere år arbeidet målbevisst for å øke driftsmarginene. Vi ser at tiltakene fortsetter å styrke marginbildet, men skal vi nå våre mål må vi fortsette dette arbeidet med ytterligere tiltak. Innenfor Cash Handling i Sverige har vi i dag tilfredsstillende lønnsomhet, bl.a. som en følge av kontinuerlig pågående gjennomføring av kostnadsreduserende tiltak. Nokas Aviation har i 2016 levert solide resultater som en følge av god drift og ekstraoppdrag i forbindelse med utbygging av ny Terminal 2 på Gardermoen. Terminalen ble ferdigstilt tidlig 2017. I 2015 investerte Nokas 50 % i eiendomsselskapet som eier våre to nye tellesentraler i Danmark. Disse er bygget i henhold til nye sikkerhetskrav i Danmark. Nokas Danmark har inngått langsiktige leieavtaler på disse to nybyggene. I desember 2016 solgte Nokas sin eierandel i eiendomsselskapet til nye investorer og innkasserte en gevinst på ca. NOK 60 millioner. De nye leiekontraktene medfører at driftskostnader for vår danske Cash Handling virksomhet vil øke i årene fremover, men styret forventer at det totale marginbildet fremover vil styrkes når bankmarkedet i Danmark åpnes for våre tjenester. Driftsresultatet i 2016 er påvirket av oppstartskostnader knyttet til to store kontrakter i Sverige. Dette er SAAB Defence og Arlanda Flyplass med oppstart i henholdsvis oktober 2016 og februar 2017. Videre er driftsresultatet blitt påvirket av oppstartskostnader forbundet med det nye forretningsområdet Small Alarms. Dette er en tjeneste som tilbyr pakketerte alarmløsninger til SMB og privatmarkedet. Selv om salgsutviklingen målt i antall “pakker” har overgått forventningene, bidrar området kortsiktig til negativt regnskapsmessig resultat inntil vi har nådd et kritisk volum. Nokas har gjennom 2016 forberedt avleggelse av 2016 konsernregnskap etter IFRS regnskapsprinsipper. Dette har vært en omfattende prosess og som har medført endring av interne rapporteringsrutiner.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


Selskapet arbeider kontinuerlig med å heve kompetansen til de ansatte og å bedre arbeidsmiljøet. Selskapet har et NS-EN ISO 9001-2000 kvalitetssystem og selskapet er miljøsertifisert etter ISO 14001-2015. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Nederland og leverer samlet tjenester til i underkant av 200 000 kunder.

4 260 M

2015

2016

EGENKAPITAL

284 M

361 M

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

2014

249 M

INVESTERINGER/INNOVASJON Selskapet gjennomførte to mindre oppkjøp i løpet av 2016; Låsmekano AB i Helsingborg, Sverige og kjøp av en teknikkkundeportefølje fra DSG System AS. En viktig del av Nokas sin strategi er å investere i nye innovative løsninger som Nokas autoCash og digitalisering av vekteren. Målsetningen er både å bringe nye tjenester/ produkter inn til markedet og å øke kvaliteten på våre tjenester kostnadseffektivt. Nokas ønsker å ligge i forkant av denne utvikling. Etter en kraftig vekst de siste årene har selskapet investert betydelig i å bedre sin struktur innenfor alle deler av virksomheten. Det er investert betydelig i nytt ERP system og kundesenter. Videre investerer vi i kompetanse og systemer til å støtte våre viktige medarbeidere. Vi har i 2016 arbeidet med å bedre datakvaliteten på vår kundebase etter mange oppkjøp og integrasjon av flere datasystemer. Dette har vært nødvendig for ytterligere automatisering av prosesser. Konsernet har i 2016 investert ytterligere i utvikling av gruppens Nokas autoCash løsning. Frem til nå har konsernet investert totalt 72 millioner kroner i utvikling av dette forretningsområdet. Konsernet vil fremover ha årlige normaliserte vedlikeholdsinvesteringer, i hovedsak tilknyttet divisjon Nokas Cash Handling, på mellom 10 og 20 millioner kroner. Dette er lavere enn tidligere nivåer på sikkerhets- og vedlikeholdsinvesteringene innen kontanthåndteringen. Årsaken til denne reduksjon er at antall tellesentraler innen Nokas Cash Handling har blitt redusert. Nokas har også i 2016 investert midler i oppbygging av bedre styrings- og rapporteringssystemer innenfor drift, økonomi, regnskap mv.

4 213 M

ORGANISK VEKST Konsernet har historisk vokst signifikant gjennom oppkjøp. Selskapets nåværende strategi innebærer imidlertid økt fokus på organisk vekst. Selskapet har styrket både salgsorganisasjonen og systemer som skal støtte oppunder en organisk vekst. Vi ser at denne strategien allerede i slutten av 2016 begynner å gi resultater. Nokas har også fokus på nye tjenester og produkter. Vi har i flere år investert i en Nokas autoCash løsning for bank- og retailmarkedet. Gjennom overtagelsen av Kontanten AB i 2014, har Nokas etablert en plattform som skaper nye vekstmuligheter, både markeds- og produktmessig. Vår satsing innenfor dette området gir grunnlag for inntreden i nye markeder, f.eks. i Finland og tjenester som f.eks. valuta. Nokas har fått flere nye spennende kunder med dette produktet. Vi har i 2016 inngått avtaler med flere banker om driftsovertagelse av bankens minibanker. Vi har også økt salget av Nokas autoCash retail systemer. Dette forretningsområdet er ett av de forretningsområder i Nokas som har størst prosentvis omsetningsøkning. Vi forventer at vi i løpet av 2017 vil inngå flere kontrakter om drift av minibanker og nattsafer med flere nordiske banker. Nokas har i dag ca. 1 000 egne minibanker (ATM) i Norge, Sverige og Finland.

DRIFTSINNTEKTER

3 438 M

MARKED Norsk økonomi har vært preget av lav vekst gjennom hele 2016, hvilket også har preget sikkerhetsmarkedet som for første gang på mange år ikke kan vise til vekst. Nokas har, selv i et krevende marked, klart å skape organisk vekst og økt selskapets markedsandeler. Svensk økonomi har hatt en bedre utvikling. Konkurransen er imidlertid krevende ved at sikkerhetsmarkedet er fragmentert med mange tilbydere. Det er derfor hyggelig at Nokas har vunnet flere store avtaler med igangsettelse ultimo 2016 og gjennom 2017. Merkevareeffekten av dette bidrar til å styrke vår markedsposisjon for årene fremover. Lave energipriser i det svenske markedet kombinert med en ny særskatt på energiproduksjon fra kjernekraft, rammet Nokas meget hardt. En lønnsom omsetning innenfor energisektoren falt dramatisk gjennom året. Det danske markedet er også preget av hard konkurranse, særlig innenfor kontanthåndtering. Nokas ser imidlertid et fremtidig stort vekstområde innenfor banksektoren og innenfor sikkerhet i landet. Sikkerhetsmarkedet i Norden ventes over tid å utvikle seg positivt. Behov for å sikre områder med mange mennesker, sensitiv infrastruktur og andre installasjoner vil øke, grunnet terror og andre menneskeskapte situasjoner. Vi ser også at nasjonale myndigheter advarer mot økt industrispionasje og mer profesjonell kriminalitet. Den digitale utviklingen øker sårbarheten i samfunnet og medfører at infrastruktur må sikres med bedre grunnsikkerhet. Både det private, næringslivet og det offentlige viser en økt vilje til å investere i sikkerhet. Kontanthåndteringsmarkedet endrer seg. Vi forventer noe nedgang i bruk av kontanter i Skandinavia, men at vi gjennom våre løsninger, ved å gå lenger inn i verdikjeden, vil opprettholde vår inntjening. Det vil medføre at vi gradvis utvider og flytter aktivitet mot tjenester med bedre marginer. Nokas arbeider med en økt digitalisering av vår kontanthåndtering. Endringene i markedet er preget av nye digitale løsninger og historisk lav rente som reduserer frekvensen på transport og telling. Kundene sitter litt lenger på kontantene før vi henter dem. Det har i Norge og Sverige pågått en stor debatt om kontantenes fremtid. I Norge står kontanter veldig sterkt i lovverket som et gyldig betalingsmiddel sikret av Norges Bank. I Sverige er kontanter ikke et tvunget betalingsmiddel. Endringene i kontanthåndtering åpner opp en positiv mulighet for Nokas til å kunne gå lenger inn i verdikjeden. Nokas var ved utgangen av 2016 Nordens største aktør i sikkerhets- og verdihåndteringsmarkedet og er den eneste leverandøren med kapasitet innen både sikkerhet og verdihåndtering i Norden. Innenfor flere forretningsområder økte Nokas sine markedsandeler. Innenfor forretningsområdet Vakt i Norge, har Nokas en markedsandel på ca. 40 % og innenfor forretningsområdet Teknikk en markedsandel på 17 %. Innenfor alarmtjenester har Nokas en markedsandel på 24 %. Kontantmengden i sirkulasjon i de nordiske land viser et stabilt volum. Tall fra Norges Bank viser eksempelvis at kontanter i sirkulasjon de siste 7 år har holdt seg stabilt på ca. 50 milliarder kroner. Gjennom året kan dette variere

noe med høyere volum gjennom sommeren og i julemåneden. Innenfor verdihåndtering har Nokas ca. 50 % markedsandel i Norge, ca. 40 % i Sverige og ca. 20 % av totalmarkedet i Danmark, herunder ca. 61 % av “retailmarkedet”.

2014

2015

2016

25


Vi har investert og styrket salgsorganisasjonen innenfor de enkelte divisjonene og på konsernnivå. Videre har vi samlet kundesenter i Norge, i Tønsberg. Dette for sikre forbedringer i egne prosesser og kundebehandling. RESULTAT Konsernet hadde i 2016 ett resultat før avskrivninger og finansielle kostnader (EBITDA) på 288,7 millioner kroner mot 205,1 millioner i 2015. Konsernets samlede omsetning økte med 46,6 millioner kroner til 4 260 millioner kroner i 2016. Omsetningsveksten kommer fra oppkjøpte selskaper og organisk vekst innenfor våre etablerte forretningsområder. Konsernresultatet er belastet med 31,7 millioner kroner i avskrivninger på ervervede immaterielle merverdier allokert til kundekontrakter. Kundekontrakter har også økt betydelig etter gjennomførte oppkjøp de siste årene. Dette er i hovedsak kundeporteføljer som selskapet har kjøpt og som lineært avskrives over inntil 13 år. Erfaringer etter porteføljekjøp viser at kundelojaliteten er meget stor og at verdien på goodwill/kundekontrakter forsvares av den løpende inntjening under normal drift. Med den driftsform og inntjening selskapet har i dag, forventes det at oppkjøpene medfører en økning i resultatene og representerer en vesentlig verdi for selskapet i avskrivningsperioden. Divisjon Nokas Cash Handling viser en positiv utvikling med hensyn til lønnsomhet og nådde i 2016 sitt budsjettmål. Divisjonen Nokas Security hadde i 2016 en positiv resultatutvikling hvor tre av fire forretningsområder nådde sine budsjettmål for året. Innenfor Divisjon Nokas System er det satt i verk tiltak for å bedre resultatutviklingen, spesielt i forretningsområdet Teknikk Norge som ikke nådde sitt budsjettmål. Det forventes at resultatet for Teknikk Norge i 2017 vil bli bedre enn i 2016. Engangskostnader knyttet til tilbakestilling- og flyttekostnader i f.m. planlagt flytting av tellesentraler i Danmark i 2016, beløp seg til 3,5 millioner kroner og avsetning av personalkostnader i f.m. nedbemanning var 1,5 millioner kroner, totalt 5 millioner kroner. KONSERN I 2016 hadde konsernet 4 260 millioner kroner i driftsinntekter mot 4 213 millioner i 2015. EBITDA resultat for konsernet var på 288,7 millioner kroner mot 205,1 millioner i 2015 Ordinært resultat før skattekostnad for konsernet var 95,9 millioner kroner mot 41,4 millioner i 2015. Årsresultat for konsernet ble 92,8 millioner kroner mot 39,7 millioner i 2015. MORSELSKAPET I 2016 hadde morselskapet 1 423 millioner kroner i driftsinntekter som er på nivå med fjoråret. EBITDA resultatet for morselskapet var på 45,3 millioner kroner mot 60,7 millioner i 2015 Ordinært resultatet før skattekostnad for morselskapet var 30,9 millioner kroner mot minus 15,5 millioner i 2015. Årsresultat for morselskapet ble 32,0 millioner kroner mot minus 24,1 millioner i 2015. Resultatet for 2016 viser at det er grunnlag for videre drift og styret bekrefter at denne forutsetning er lagt til grunn for avleggelse av regnskapet. Styret foreslår at årets resultat i morselskapet disponeres som følger: Annen egenkapital 32,0 millioner kroner Sum disponeringer 32,0 millioner kroner HMS/ MILJØPROFIL Nokas AS, bestående av forretningsområdene Vakt, Teknikk, OMC og administrasjon i Norge, hadde i 2016 et korttidssykefravær på 3,43 % (6,5 % inkl. langtidsfravær). Samlet sett er dette en reduksjon på 1,01 % poeng i forhold til 2015. I perioden er det videreført det systematiske utviklingsarbeidet innen HMS som inkluderer oppfølging av sykefraværet. En helhetlig revisjon av HMS rutiner er gjennomført og ny organisatorisk struktur for vårt vernearbeid er iverksatt. Det er også foretatt en endring i forhold til leverandør av bedriftshelsetjeneste og iverksatt et prøveprosjekt, «Aktiv helse hjelp». Dette er iverksatt for å legge til rette

26

for bedre og raskere oppfølging og tilrettelegging for ansatte. Det forventes fortsatt fremgang i 2017 i forhold til trygge og sunne arbeidsforhold i Nokas. Ved utgangen av 2016 hadde Nokas med alle heleide datterselskaper 4 501 medarbeidere i Norge. I Sverige har Nokas 3 561 ansatte og i Danmark 211 ansatte. Konsernet har samlet 8 273 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. Nokas AS har i 2016 tatt i bruk en ny rapporteringsløsning for hendelser og skader. Dette gir raskere innmelding av hendelser og legger til rette for hurtigere oppfølging via vernetjenesten og HR. I 2016 var det totalt 175 registrerte skader med resulterende fravær. Setter man antall skader opp mot omfang og vekst, representerer dette en stor reduksjon i skadeprosenten per arbeidet time. SAMFUNNSANSVAR – YTRE MILJØ Nokas sin virksomhet har både en direkte og indirekte påvirkning på miljøet, og vi mener det er viktig å synliggjøre at vår virksomhet tar hensyn til miljøet. Nokas er miljøsertifisert etter ISO 14001-2015. Nokas evaluerer kontinuerlig alle sine miljøaspekter og har i denne perioden følgende fokusområder: • Redusere antall flyreiser • Minimere forbruk av fossilt brennstoff • Redusere papirforbruk Innenfor alle fokusområdene utarbeides klare mål med tilhørende tiltaksplaner. Klimaforandringer er en utfordring i dagens samfunn og i Nokas mener vi det er viktig å utfordre oss selv på hvordan vi kan redusere vår innvirkning på miljøet. De viktigste miljøtiltakene i Nokas kan oppsummeres med følgende: • Utvide bruk av videokonferanseutstyr på alle avdelingskontor for å begrense reisevirksomhet. • Fornye bilparken med mer miljøvennlige kjøretøy. • Gjennomføre kjøreadferdskurs for sjåfører og kontinuerlig optimalisere ruteplaner. • Redusere behovet for papir, erstattet med elektroniske dokumenter Nokas skal tilfredsstille gjeldene lover og forskrifter innenfor området og vi gjennomfører kontinuerlige målinger for å påse at vi når våre mål. Nokas’ avvikssystem brukes til å rapportere alle avvik fra våre miljøforventninger. Vårt miljøarbeid har en målsetning om stadig forbedring, og vi utarbeider tiltaksplaner for å sikre at vi regelmessig finner positive og forbedrede miljøtiltak. FINANSIELL RISIKO ROS ANALYSE Selskapet går kontinuerlig gjennom sin ROS (risiko og sårbarhets) analyse for å identifisere og dokumentere konsernets største risiki. Tiltak blir fortløpende iverksatt for å mitigere risikoen. VALUTA- OG RENTERISIKO Selskapet er lite eksponert for endringer i valutakurser. Selskapet kjøper sikkerhetskomponenter i hovedsak fra England, USA, Finland og Tyskland gjennom norske agenter. Prisene ligger fast og det er agenten som tar størst risiko for negative endringer på kostprisen som følge av endringer i valuta. Nokas salg av valuta er sikret mot kursendringer. En stor del av omsetningen er salg av tjenester med kostnader som ikke vil endres som følge av endringer i valuta. Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået ettersom selskapets gjeld har flytende rente. Betydelige endringer i rentenivået vil kunne påvirke investeringsmulighetene og lønnsomheten innenfor noen forretningsområder KREDITTRISIKO Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk har vært lite tap på fordringer. Omsetningen i Nokas AS og i konsernet forøvrig er fordelt på et stort antall kunder. Offentlige virksomheter representerer ca. en tredjedel av konsernets samlede omsetning.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


LIKVIDITETSRISIKO Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Likviditeten for året planlegges i detalj i forbindelse med utarbeidelse av budsjett. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes og langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet eller innløst. Arbeidet med å skape et bedre resultat, og gjennom dette styrke egenkapitalen, er et kontinuerlig mål for virksomheten. LIKESTILLING Nokas er en bedrift som er opptatt av å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling mellom kjønnene. Nokas er også en tariffbundet bedrift. Vekteroverenskomsten har lik lønn for kvinner og menn. Våre provisjonsordninger er kjønnsnøytrale og lønnsnivået er likt for kvinner og menn i ledelse og merkantile funksjoner på samme nivå. Selskapet har også en bonus/ overskuddsdeling som er kjønnsnøytral. I Nokas er kvinneandelen ca. 27 %. I Nokas nordiske ledergrupper er kvinneandelen samlet ca. 30 %. DISKRIMINERING Konsernet arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.

I 2016 har Nokas arbeidet videre med våre kjerneverdier og i den forbindelse funnet det hensiktsmessig å implementere en code of conduct under navnet; Nokas Fundamentet. Dette for å fremheve vårt etiske standpunkt på viktige temaer og vår fokus på mangfold og inkludering blant våre ansatte. HENDELSER ETTER 31.12.16 I februar 2017 overtok Nokas 80 % av teknikk-selskapet Alviks Lås AB i Sverige. Gjennom oppkjøpet styrker Nokas totaltilbudet sitt til Stockholmsregionen. Alviks har en stor låsvirksomhet som kompletterer Nokas sitt produktsortiment innen tekniske sikkerhetsprodukter. Alviks omsetter i dag årlig for ca. SEK 35 millioner og har 21 ansatte. I mars 2017 overtok Nokas 100 % av teknikk-selskapet Blekinge Lås & Larm AB i Sverige. Blekinge Lås & Larm omsetter for ca. SEK 35 millioner og har 17 lås- og alarmteknikere. FREMTIDSUTSIKTENE Selskapet har investert betydelig i salgsorganisasjonen, støttefunksjoner og sin nordiske plattform. Samtidig reduseres deler av kostnadsstrukturen gjennom bl.a. reduksjon av antall tellesentraler i det nordiske markedet. I Danmark har vi redusert fra fire til to tellesentraler. De nye, danske tellesentralene er bygget etter ny sikkerhetsstandard med vesentlig høyere sikkerhet og de er tilpasset muligheten av å gå inn i et spennende bankmarked. Dette vil medføre at lønnsomheten i Danmark og konsernet kortsiktig vil bli negativt påvirket frem til bankmarkedet i Danmark åpner seg opp for Nokas. Vi har tjenestene og en teknologisk plattform som bl.a. muliggjør gjensidig lønnsom overtagelse av bankenes kontanthåndteringstjenester. Styret forventer i 2017 ytterligere forbedringer i lønnsomheten fra øvrig drift. Økt fokus på organisk vekst og kostnadsreduksjon forventes å gi ytterligere resultatbedring. Selskapets solide forretningsplattform skaper gode og spennende muligheter for ytterligere konsolidering.

Tønsberg, 14. juni 2017

Terje Rogne Styrets leder

André Jaeger Styremedlem

Heine Wang Konsernsjef

Pål Wang Styremedlem

Petter F. Pedersen Styremedlem

Stein Egil Valderhaug Styremedlem

Ole Morten Karlsen Styremedlem/ ansattrepsentant

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

Bjørnar Olsen Styremedlem

Siv Benden Styremedlem/ ansattrepsentant

Roy Gausaker Styremedlem

Gunnar Bentehaugen Styremedlem/ ansattrepsentant

27


NOKAS AS KONSERNREGNSKAP 2016

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP Beløp i hele 1 000

Note

2016

2015

Konsolidert totalresultat Salgsinntekter

4 260 253

4 213 423

Varekostnader

-433 975

-457 023

-2 965 873

-2 899 327

-634 871

-652 530

63 158

531

288 691

205 074

-120 280

-102 783

168 412

102 291

-72 506

-60 874

95 906

41 417

-3 094

-1 686

Årsresultat

92 812

39 731

Majoritetens andel av årsresultat

90 772

42 737

Minoritetens andel av årsresultat

2 040

-3 006

92 812

39 731

-11 208

5 370

1 238

1 357

Sum utvidet resultat

-9 971

6 727

Totalresultat

82 841

46 458

Majoritetens andel av totalresultat

80 801

49 464

Minoritetens andel av totalresultat

2 040

-3 006

Lønnskostnad

6

Salgs- og administrative kostnader

6 11 18

Andre inntekter og kostnader

20 26

Driftsresultat før av- og nedskrivninger 78

Av- og nedskrivninger Driftsresultat etter av- og nedskrivninger Netto finans

19

Resultat før skattekostnad Skattekostnad

17

Konsolidert utvidet resultat Årsresultat Poster som vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder Omregningsdifferanser valuta Poster som ikke vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder Estimatavvik pensjoner

28

14

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


KONSOLIDERT BALANSE Beløp i hele 1 000

31.12.2016

31.12.2015

01.01.2015

389

788 830

793 277

784 713

Aktiverte utviklingskostnader

8

102 858

111 336

92 019

Kundeportefølje

8

338 810

370 462

402 115

Langsiktige eiendeler Immaterielle eiendeler Goodwill

Utsatt skattefordel

17

Sum immaterielle eiendeler 7 10 22

Varige driftsmidler

8 645

9 323

11 728

1 239 143

1 284 398

1 290 575

459 562

182 582

139 611

Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper

28

4 356

1 817

2 463

Investeringer i aksjer og andeler

29

4 337

7 148

4 267

Andre finansielle eiendeler

15

51 098

17 041

40 709

59 791

26 006

47 439

1 758 496

1 492 986

1 477 625

Sum finansielle anleggsmidler Sum langsiktige eiendeler Kortsiktige eiendeler Varelager

16 22

53 872

40 643

35 671

Kundefordringer

18 22

514 008

492 878

472 351

297 034

341 584

251 177

Andre kortsiktige fordringer

-

44 450

-

558 601

617 083

561 231

Sum kortsiktige eiendeler

1 423 515

1 536 638

1 320 430

Sum eiendeler

3 182 011

3 029 624

2 798 055

Investeringer holdt for salg

20 26

Bankinnskudd, kontanter og lignende

5 22 23

NOKAS Ă…RSRAPPORT 2016

29


KONSOLIDERT BALANSE Beløp i hele 1 000

Note

31.12

31.12

01.01

2016

2015

2015

179 763

179 763

179 763

165 108

89 307

51 266

Egenkapital og gjeld Egenkapital Aksjekapital og overkurs

21

Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital

16 328

15 807

18 209

23

361 199

284 877

249 238

17

34 885

42 202

53 314

Langsiktig gjeld og forpliktelser Utsatt skatt

3 14

35 514

41 142

41 311

Gjeld til kredittinstitusjoner

12 22

481 993

590 604

686 972

Annen langsiktig gjeld

10 12

329 390

50 206

60 029

881 782

724 155

841 626

555 758

608 955

270 636

Pensjonsforpliktelse

Sum langsiktig gjeld og forpliktelser Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner

12 22 23

133 914

157 053

107 374

17

5 774

4 262

2 385

263 092

217 026

224 808

23

980 491

1 033 296

1 101 988

Sum kortsiktig gjeld

1 939 030

2 020 592

1 707 191

Sum egenkapital og gjeld

3 182 011

3 029 624

2 798 055

Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld

Tønsberg, 14. juni 2017

Terje Rogne Styrets leder

André Jaeger Styremedlem

30

Heine Wang Konsernsjef

Pål Wang Styremedlem

Petter F. Pedersen Styremedlem

Stein Egil Valderhaug Styremedlem

Ole Morten Karlsen Styremedlem/ ansattrepsentant

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

Bjørnar Olsen Styremedlem

Siv Benden Styremedlem/ ansattrepsentant

Roy Gausaker Styremedlem

Gunnar Bentehaugen Styremedlem/ ansattrepsentant


KONSOLIDERT KONTANTSTRØMOPPSTILLING Beløp i hele 1 000

Note

2016

2015

Resultat før skattekostnad

95 906

41 417

Periodens betalte skatt

-4 262

-2 385

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler

-1 066

-1 572

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Gevinst salg aksjer

-61 724

Ordinære avskrivninger

120 280

102 783

2 812

Nedskrivning anleggsmidler Endringer i varelager, kundefordringer og lev.gjeld

24

Forskj. kostn.f pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn.

24 180

-5 629

-168

-574

-372

69 600

-7 736

157 844

156 147

3 708

4 300

7

-72 627

-122 247

26

106 174

Resultatandel tilknyttet virksomhet Endringer i andre tidsavgrensningsposter

-57 498

24

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer i andre foretak Utbetaling ved kjøp finansielle anleggsmidler

-11 524 272

Innbetaling ved salg finansielle anleggsmidler Utbetalinger langsiktige fordringer

23 668 -34 057

Innbetalinger langsiktige fordringer Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler

-5 005

-44 450

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-1 535

-150 253

-108 611

-96 368

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

-8 871

Utbetalinger finansiell leasing Netto endring i kassekreditt Utbetalt til utbytte Netto endring finansiering av kontantbeholdning

23 24

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

-53 197

338 319

-6 938

-5 000

-37 174

-186 993

-214 791

49 958

-58 482

55 852

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01

5

617 083

561 231

Netto kontanter og kontantekvivalenter 31.12

5

558 601

617 083

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

31


KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER ENDRINGER I EGENKAPITALEN Sum

Minoritet

Sum

51 266

231 029

18 209

249 238

42 737

42 737

-3 006

39 731

Beløp i hele 1 000

Aksjekapital

Overkurs

Annen egen­kapital

Åpningsbalanse 01.01.2015

6 290

173 473

Årsresultat Utvidet resultat

1 357

Effekt av trinnvise oppkjøp datterselskap

-5 279

Omregningsdifferanse

5 770

7 127

7 127

-5 279

-5 279

Tilgang/-avgang/-endring datterselskaper Omregning valuta minoritet

-360

-360

1 332

1 332

Transaksjoner med eiere -593

-593

-5 950

-5 950

-368

-6 318

269 071

15 807

284 878

90 772

2 040

92 812

Endring minoritet ikke resultatført Utbytte

Utgående balanse 31.12.2015

6 290

173 473

83 538

5 770

90 772

Årsresultat

1 238

Utvidet resultat

-11 210

-593

-9 972

-9 972 -1 595

Omregning valuta minoritet

-1 595

Transaksjoner med eiere 2 013

2 013

-5 000

-1 937

-6 937

344 871

16 328

361 199

Avgang minoritet -5 000

Utbytte Utgående balanse 31.12.2016

32

6 290

173 473

170 548

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

-5 440


NOTER

Beløp i hele 1 000

NOTE 1 – GENERELL INFORMASJON

Nokas AS er et ledende konsern innenfor sikkerhet ogkontanthåndteringsløsninger i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet er et aksjeselskap hjemmehørende i Norge med hovedkontor i Træleborgodden 6, Tønsberg. Oversikt over hvilke datterselskaper som inngår i konsolidert regnskap fremkommer i note 27. NOTE 2 – SAMMENDRAG AV DE VIKTIGSTE REGNSKAPSPRINSIPPENE 2.1 RAMMEVERK FOR REGNSKAPSAVLEGGELSEN

Konsernregnskapet til Nokas AS er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomité (IFRIC), som fastsatt av EU. For det avlagte konsernregnskapet er det ingen forskjeller mellom IFRS som fastsatt av EU og IASB. Konsernregnskapet er basert på et modifisert historisk kost-prinsipp. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder med stor grad av skjønnsmessige vurderinger, høy kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for regnskapet, er beskrevet i note 3. Konsernregnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. 2.2 KONSOLIDERING

a) Datterselskaper Datterselskaper er alle enheter som konsernet har kontroll over. Kontroll over en enhet oppstår når konsernet er utsatt for variabilitet i avkastningen fra enheten og har evnen til å påvirke denne avkastningen gjennom sin makt over enheten. Datterselskap konsolideres fra dagen kontroll oppstår, og dekonsolideres når kontroll opphører. Ved oppkjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets nettoeiendeler. Utgifter knyttet til oppkjøp kostnadsføres når de påløper. Når oppkjøpet skjer i flere trinn skal eierandel fra tidligere kjøp verdsettes på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen. Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Etterfølgende endringer i virkelig verdi av det betingede vederlaget skal i henhold til IAS 39 resultatføres eller føres som en endring i det utvidete resultatregnskapet dersom det betingede vederlaget klassifiseres som en eiendel eller gjeld. Konserninterne transaksjoner, mellomværender og urealisert gevinst mellom konsernselskaper elimineres. Urealisert tap elimineres også. Rapporterte tall fra datterselskapene omarbeides om nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. b) Endring i eierinteresser i datterselskaper uten tap av kontroll Transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere i datterselskaper

som ikke medfører tap av kontroll behandles som egenkapitaltransaksjoner. Ved ytterligere kjøp føres forskjellen mellom vederlaget og aksjenes forholdsmessige andel av balanseført verdi av nettoeiendeler i datterselskapet mot egenkapitalen til morselskapets eiere. c) Tilknyttede selskaper Tilknyttede selskaper er selskaper der konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse foreligger normalt der konsernet har mellom 20 og 50 % av stemmerettene. Investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Investeringen regnskapsføres på kjøpstidspunktet til anskaffelseskost, og konsernets andel av resultatet i etterfølgende perioder inntektsføres eller kostnadsføres. Balanseført beløp inkluderer eventuell implisitt goodwill identifisert på kjøpstidspunktet. Konsernets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringen. Konsernets andel av utvidet resultat i det tilknyttede selskapet føres i utvidet resultat i konsernet og tillegges også balanseført beløp for investeringene. Konsernet resultatfører ikke andel av underskudd hvis dette medfører at balanseført beløp av investeringen blir negativt (inklusive usikrede fordringer på enheten), med mindre konsernet har pådratt seg forpliktelser eller foretatt betalinger på vegne av det tilknyttede selskapet. Konsernet avgjør ved slutten av hver regnskapsperiode hvorvidt det foreligger nedskrivningsbehov på investeringen i det tilknyttede selskapet. I så fall beregnes nedskrivningsbeløpet som forskjellen mellom gjenvinnbart beløp av investeringen og dens bokførte verdi, og resultatfører differansen under netto finans. Gevinster og tap ved utvanning av eierandeler i tilknyttede selskaper er resultatført under andre inntekter og kostnader. 2.3 OMREGNING AV FREMMED VALUTA

a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som benyttes der enheten i hovedsak opererer (funksjonell valuta). Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som både er den funksjonelle valutaen til morselskapet og presentasjonsvalutaen til konsernet. b) Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i fremmed valuta omregnes til den funksjonelle valutaen til transaksjonskurs. Realisert valutagevinst eller -tap ved oppgjør og omregning av pengeposter i fremmed valuta til kursen på balansedagen resultatføres. Valutagevinster og -tap knyttet til lån, kontanter og kontantekvivalenter presenteres som finansinntekter eller finanskostnader. Valutavirkningen på ikke-pengeposter (både eiendeler og forpliktelser) inngår som en del av vurderingen av virkelig verdi. Valutadifferanser på ikke-pengeposter, slik som aksjer til virkelig verdi over resultatet, resultatføres som en del av samlet gevinst og tap. c) Konsernselskaper Resultatregnskap og balanse for konsernselskaper med funksjonell valuta forskjellig fra presentasjonsvalutaen regnes om på følgende måte: • Balansen er omregnet til balansedagens kurs. • Resultatregnskapet er omregnet til gjennomsnittskurs. • Omregningsdifferanser føres over utvidet resultat og spesifiseres separat i egenkapitalen. Goodwill og merverdier ved oppkjøp av en utenlandsk enhet behandles som eiendeler og forpliktelser i den oppkjøpte enhe-

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

33


ten og behandles på samme måte som underliggende regnskap i omregningen. 2.4 VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Etterfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet og utgiften kan måles pålitelig. Balanseført beløp knyttet til utskiftede deler resultatføres. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader resultatføres i perioden utgiftene pådras. • Påkostning leide lokaler: Avskrives over leiekontraktens varighet • Maskiner: inntil 5 år • Driftsløsøre: inntil 5 år Forventet brukstid og restverdi blir gjennomgått på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. 2.5 IMMATERIELLE EIENDELER

a) Goodwill Goodwill oppstår ved kjøp av virksomhet og utgjør summen av vederlag, beløp som innregnes for ikke kontrollerende eierinteresser samt virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet av tidligere eierandel i det oppkjøpte selskapet, som overstiger virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler. Ved kjøp på gunstige vilkår, der summen av vederlaget, beløp som innregnes for ikke-kontrollerende eierinteresse og virkelig verdi av tidligere eierandel er lavere enn virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler, inntektsføres differansen. For etterfølgende nedskrivingstest tilordnes goodwill de kontantgenererende enheter eller grupper av kontantgenererende enheter som forventes å få fordeler av oppkjøpet. Goodwill allokeres ned til enheter, eller grupper av enheter, som representerer det laveste nivået i foretaket hvor goodwill følges opp for interne ledelsesformål. Nedskrivning vurderes årlig, eller oftere om det forekommer hendelser eller endrede omstendigheter som indikerer et mulig verdifall. Balanseført verdi av den kontantgenererende enheten som inneholder goodwill sammenlignes med gjenvinnbart beløp, som er det høyeste av bruksverdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter. En eventuell nedskrivning blir ikke reversert i senere perioder. b) Egenutviklet programvare Utgifter til vedlikehold av programvare kostnadsføres etter hvert som de påløper. Utviklingsutgifter som er direkte henførbare til design og testing av en identifiserbar og unik programvare som kontrolleres av konsernet, blir balanseført som en immateriell eiendel når alle følgende kriterier er oppfylt: • det er teknisk mulig å ferdigstille programvaren slik at den vil være tilgjengelig for bruk • ledelsen har til hensikt å ferdigstille programvaren og bruke eller selge den • det er mulig å bruke eller selge programvaren • det kan påvises hvordan programvaren vil generere sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler • tilstrekkelige tekniske, finansielle og andre ressurser er tilgjengelige for å ferdigstille og ta i bruk eller selge programvaren • utgiftene kan måles pålitelig. Utgifter som balanseføres som egenutviklet programvare er direkte henførbare utgifter slik som lønn til programutviklere og en forholdsmessig andel av relevante fellesutgifter. Andre utviklingsutgifter som ikke oppfyller disse kriteriene

34

kostnadsføres når de påløper. Utviklingsutgifter som er kostnadsført kan ikke senere balanseføres. Balanseført egenutviklet programvare avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid (maksimalt over fem år). 2.6 FINANSIELLE EIENDELER 2.6.1 KLASSIFISERING

Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: Til virkelig verdi over resultatet, utlån og fordringer og finansielle eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse. a) Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er finansielle eiendeler holdt for handelsformål. En finansiell eiendel klassifiseres i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å selge den på kort sikt. Derivater klassifiseres også som holdt for handelsformål med mindre de er en del av en sikring. Konsernets derivater betegnes som holdt for handelsformål og er klassifisert som kortsiktige fordringer. Eiendeler i denne kategorien klassifiseres som omløpsmidler dersom det forventes at de vil bli gjort opp innen 12 måneder, ellers klassifiseres de som anleggsmidler. b) Utlån og fordringer Utlån og fordringer er finansielle eiendeler som ikke er derivater og som har faste eller bestembare betalinger, og som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. Utlån og fordringer består av kundefordringer og andre fordringer, samt kontanter og kontantekvivalenter i balansen. c) Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er finansielle eiendeler som ikke er derivater og som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke tilhører noen annen kategori. De klassifiseres som anleggsmidler om investeringen ikke forfaller, eller ledelsen ikke har til hensikt å selge investeringen innen 12 måneder fra balansedagen. 2.6.2 INNREGNING OG MÅLING

Vanlige kjøp og salg av investeringer innregnes på avtaletidspunktet, som er den dagen konsernet forplikter seg til å kjøpe eller selge eiendelen. Alle finansielle eiendeler som ikke føres til virkelig verdi over resultatet, balanseføres første gang til virkelig verdi med tillegg av transaksjonsutgifter. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonskostnader resultatføres. Finansielle eiendeler fraregnes balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller når disse rettighetene er blitt overført og konsernet har overført det aller vesentligste av risiko- og gevinstpotensialet. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet måles i etterfølgende perioder til virkelig verdi. Utlån og fordringer måles til amortisert kost ved bruk av effektiv rente. Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert som “finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet” medtas i resultatregnskapet under “Andre inntekter og kostnader” i den perioden de oppstår. Utbytte fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er inkludert i “Andre inntekter og kostnader” når konsernet har juridisk krav på utbytte. 2.7 VERDIFALL PÅ FINANSIELLE EIENDELER

a) Eiendeler balanseført til amortisert kost Konsernet vurderer ved hver balansedato om det finnes objektive bevis på at en finansiell eiendel, eller en gruppe av finansi-

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


elle eiendeler, har falt i verdi. Tap ved verdifall av en finansiell eiendel eller en gruppe av finansielle eiendeler resultatføres bare dersom det er objektive bevis på verdifall, som et resultat av én eller flere hendelser som har inntruffet etter førstegangs balanseføring (en “tapshendelse”) og denne tapshendelsen (eller hendelsene) påvirker fremtidige estimerte kontantstrømmer på en måte som kan måles pålitelig. Objektive bevis for at det foreligger tap ved verdifall kan være at debitor, eller en gruppe av debitorer, opplever vesentlige finansielle vanskeligheter, mislighold eller manglende betaling av forfalte renter eller forfalt hovedstol, det er sannsynlig at lånetaker vil gå konkurs eller gjennomgå en finansiell restrukturering, observerbare opplysninger indikerer at det har vært en målbar nedgang i de estimerte fremtidige kontantstrømmene, for eksempel endringer i restanser, eller andre økonomiske forhold som korrelerer med mislighold. Under kategorien utlån og fordringer måles størrelsen på tapet til differansen mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte fremtidige kontantstrømmer (eksklusive fremtidige kredittap som ikke har påløpt) diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rente. Eiendelens balanseførte verdi reduseres og tapsbeløpet resultatføres. Dersom et utlån eller en investering har variabel rente, er diskonteringsrenten for måling av verdifall den løpende effektive renten fastsatt i henhold til låneavtalen. Dersom verdifall senere reduseres, og reduksjonen objektivt kan knyttes til en hendelse (for eksempel en forbedring av debitors kredittverdighet) som inntreffer etter at verdifallet ble innregnet, skal det tidligere resultatførte verdifallet reverseres i resultatregnskapet. b) Eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg Konsernet vurderer hver balansedag om det finnes objektive bevis for at en finansiell eiendel eller gruppe av finansielle eiendeler har falt i verdi. 2.8 VARER

Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFOmetoden. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket variable kostnader for ferdigstillelse og salg. 2.9 KUNDEFORDRINGER

Kundefordringer oppstår ved omsetning av varer eller tjenester som er innenfor den ordinære driftssyklusen. Dersom oppgjør forventes innen ett år eller mindre, klassifiseres fordringene som omløpsmidler. Dersom dette ikke er tilfelle, klassifiseres fordringene som anleggsmidler. Kundefordringer måles til virkelig verdi ved førstegangs balanseføring. Ved etterfølgende måling vurderes kundefordringer til amortisert kost ved bruk av effektiv rente, fratrukket avsetning for inntruffet tap. 2.10 KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER

Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid og trekk på kassekreditt som kan kreves oppgjort ved påkrav. I balansen er kassekreditt inkludert i gjeld til kredittinstitusjoner under kortsiktig gjeld. 2.11 AKSJEKAPITAL OG OVERKURS

Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. 2.12 LEVERANDØRGJELD

Leverandørgjeld er forpliktelser til å betale for varer eller tjenester som er levert fra leverandørene til den ordinære driften. Leverandørgjeld er klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år eller kortere. Dersom dette ikke er tilfelle, klassifiseres det som langsiktig.

Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved førstegangs balanseføring. Ved etterfølgende måling vurderes leverandørgjeld til amortisert kost ved bruk av effektiv rente. 2.13 LÅN

Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid som del av effektiv rente. 2.14 BETALBAR OG UTSATT SKATT

Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra når den relaterer seg til poster som er ført over utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Hvis det er tilfellet, blir skatten også ført over utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Betalbar skatt for perioden beregnes i samsvar med de skattelover og skatteregler som er vedtatt, eller i hovedsak vedtatt på balansedagen i de land der selskapet og datterselskaper opererer og genererer skattepliktig inntekt. Det er beregnet utsatt skatt på midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt beregnes ikke på goodwill. Dersom en midlertidig forskjell oppstår ved første gangs balanseføring av en gjeld eller eiendel i en transaksjon, som ikke er en virksomhetssammenslutning, og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskaps- eller skattemessig resultat, blir utsatt skatt ikke balanseført. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge der de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes. Utsatt skattefordel og utsatt skatt skal motregnes dersom det er en juridisk håndhevbar rett til å motregne eiendeler ved betalbar skatt mot forpliktelser ved betalbar skatt, og utsatt skattefordel og utsatt skatt gjelder inntektsskatt som ilegges av samme skattemyndighet for enten samme skattepliktige foretak eller forskjellige skattepliktige foretak som har til hensikt å gjøre opp forpliktelser og eiendeler ved betalbar skatt netto. 2.15 ANSATTEYTELSER

Selskapet har flere pensjonsordninger, både innskuddsordninger og ytelsesordninger. a) Pensjonsforpliktelser For innskuddsordninger betaler selskapet inn faste bidrag. Selskapet har ingen rettslige eller selvpålagte forpliktelser til å skyte inn ytterligere midler hvis det viser seg at det ikke er tilstrekkelige midler til å betale alle ansatte de ytelsene som er knyttet til deres opptjening i denne eller tidligere perioder. En ytelsesordning er definert som en ordning som ikke er en innskuddsordning. Regnskapsmessig forpliktelse for ytelsesordningene er nåverdien av forpliktelsen på balansedagen, med fradrag for virkelig verdi av pensjonsmidlene. Bruttoforpliktelsen er beregnet av uavhengige aktuarer som anvender «påløpte ytelsers metode» (“projected unit credit method”) ved beregningen. Bruttoforpliktelsen diskonteres til nåverdi ved bruk av renten på høykvalitets foretaksobligasjoner utstedt i den valuta som forpliktelsen skal utbetales, og med tilnærmet lik løpetid som utbetalingshorisonten av forpliktelsen Gevinster og tap som oppstår ved rekalkulering av forpliktelsen

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

35


som følge av erfaringsavvik og endringer i aktuarmessige forutsetninger føres mot egenkapitalen via utvidet resultat i perioden de oppstår. b) Sluttvederlag Sluttvederlag kommer til utbetaling når ansettelsesforholdet blir avsluttet av selskapet før normal pensjonsalder, eller når ansatte frivillig godtar nedbemanning mot en kompensasjon. Selskapet innregner sluttvederlaget på det tidligste av de følgende tidspunkter: a) når tilbud om sluttvederlag ikke lenger kan trekkes tilbake; eller b) når selskapet innregner kostnadene i forbindelse med restrukturering slik dette er definert i IAS 37 og restruktureringen inkluderer sluttvederlag. I tilfeller der tilbud om sluttvederlag gis for å oppmuntre til frivillig avgang, måles forpliktelsen basert på antall ansatte som forventes å akseptere tilbudet. Sluttvederlag som forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen diskonteres til nåverdi. c) Bonusavtaler og overskuddsdeling Avsetning foretas når selskapet er avtalerettslig forpliktet, eller når tidligere praksis har skapt en selvpålagt forpliktelse. 2.16 AVSETNINGER

Konsernet regnskapsfører avsetninger for restrukturering og rettslige krav når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør ved en overføring av økonomiske ressurser, og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Avsetning for restruktureringskostnader omfatter termineringsgebyr på leiekontrakter og sluttvederlag til ansatte. I tilfeller hvor det foreligger flere forpliktelser av samme natur, fastsettes sannsynligheten for at forpliktelsene vil komme til oppgjør ved å vurdere forpliktelser av denne typen under ett. Det gjøres derfor en avsetning selv om sannsynligheten for oppgjør knyttet til det enkelte forholdet kan være lav. Avsetninger måles til nåverdien av forventede utbetalinger for å innfri forpliktelsen. Det benyttes en diskonteringssats før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen. Økningen i forpliktelsen som følge av endret tidsverdi føres som finanskostnad. 2.17 INNTEKTSFØRING

Inntekter målet til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for rabatter, returer og merverdiavgift. Inntekt resultatføres når den kan måles pålitelig, det er sannsynlig at de økonomiske fordelene vil tilflyte foretaket og kriteriene knyttet til de ulike formene for inntekt beskrevet nedenfor er oppfylt. Estimatene for inntektsføring er basert på historikk, vurdering av type kunde og transaksjon, samt spesifikke forhold knyttet til den enkelte transaksjon. Security: Inntektene fra Security består av salg av tjenester i form av timer, utrykninger eller mobile inspeksjoner. Fakturering av tjenestene skjer forskuddsvis og etterskuddsvis basert på inngått avtale med kunde. Inntektene anses opptjent og inntektsføres på tidspunktet hvor timene/tjenestene er levert. Cash Handling: Transaksjonsinntekter fra minibank, herunder valutamargininntekter, inntektsføres på tidspunktet hvor transaksjonene er gjennomført. Faste abonnementsinntekter fra blant annet Nokas autoCash maskiner og drift av banker sine minibanker faktureres basert på inngåtte avtaler og inntektsføres løpende (tilnærmet lineær fordeling over avtaleperioden). Inntekter fra transportoppdrag inntektsføres løpende basert på leverte transporttjenester. Inntekter fra kontantopptelling og oppgjør,

36

drift av sentralbankdepoter og salg av valuta inntektsføres når transaksjonene er gjennomført. Systems: Inntekter fra levering av tekniske innretninger herunder installasjon/montering, materiell og serviceoppdrag inntektsføres løpende. Fastprisavtaler inntektsføres i takt med utførselen av oppdraget basert på beregnet fullføringsgrad. Inntekter fra overvåking og utrykninger inntektsføres basert på inngåtte avtaler og levering av tjenestene. I de tilfeller det er inngått fastprisavtale for overvåking og utrykninger inntektsføres dette lineært over avtaleperioden. 2.18 LEIEAVTALER

Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til driftsmidlet fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger ved operasjonelle avtaler (med fradrag for eventuelle økonomiske insentiver fra utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden. Leieavtaler knyttet til varige driftsmidler hvor konsernet i hovedsak innehar all risiko og avkastning knyttet til eierskapet, blir klassifisert som finansielle leieavtaler. Finansielle leieavtaler blir ved leieperiodens begynnelse regnskapsført til det laveste av driftsmiddelets virkelig verdi og minsteleiens nåverdi. Hver leiebetaling blir fordelt mellom forpliktelsen og finanskostnader for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenstående saldo. Den korresponderende leieforpliktelsen (med fradrag for finanskostnader) blir inkludert i annen langsiktig gjeld og annen kortsiktig gjeld (første 12 måneders betaling av leieforpliktelser). Renteelementet i finanskostnaden kostnadsføres over leieperioden for å oppnå en konstant periodisk rente på forpliktelsens gjenværende saldo for hver periode. Varige driftsmidler under finansielle leieavtaler avskrives over den korteste av perioden for eiendelens utnyttbare levetid og leieavtalens løpetid. 2.19 UTBYTTE

Utbyttebetalinger til morselskapets aksjonærer klassifiseres som gjeld fra og med det tidspunkt utbyttet er fastsatt av generalforsamlingen. NOTE 3 – VIKTIGE REGNSKAPSESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER

Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De regnskapsestimater som følger av dette vil per definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser/forutsetninger som representerer betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår, drøftes nedenfor. 3.1 ESTIMERT VERDIFALL PÅ GOODWILL

Konsernet gjennomfører årlig tester for å vurdere verdifall på goodwill, jf note 9. Gjenvinnbart beløp fra kontantgenererende enheter er fastsatt ved beregninger av bruksverdi. Dette er beregninger som krever bruk av estimater. 3.2 PENSJONER

Nåverdien av pensjonsforpliktelsene avhenger av flere ulike faktorer som er bestemt av en rekke aktuarmessige forutsetninger. Forutsetningene som benyttes ved beregning av netto pensjonskostnad (inntekt) inkluderer diskonteringsrenten. Endringer i disse forutsetningene vil påvirke balanseført verdi av pensjonsforpliktelsene. Konsernet bestemmer egnet diskonteringsrente ved utgangen av hvert år (brukt norsk regnskapsstiftelse sine oppdaterte pensjonsforutsetninger per

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


31.12.2016). Dette er renten som skal brukes til å beregne nåverdien av fremtidige estimerte utgående kontantstrømmer som kreves for å gjøre opp pensjonsforpliktelsene. En del andre pensjonsforutsetninger er delvis basert på markedsbetingelser . Tilleggsinformasjon er gitt i note 14. 3.3 KUNDEFORDRINGER

Kundefordringer utgjør per 31.12.2016 tnok 514 008. Kundefordringene er presentert netto etter fradrag for avsetning til tap som utgjør et estimat. Se omtale av konsernet kredittrisiko i note 12. NOTE 4 – OPPLYSNINGER OM NYE STANDARDER

Nedenfor gis en oppsummering av nye standarder og fortolkninger som trer i kraft etter 1. januar 2016 og som konsernet ennå ikke har tatt i bruk. 4.1 IFRS 9 FINANSIELLE INSTRUMENTER OG TILHØRENDE ENDRINGER I ULIKE ANDRE STANDARDENE

IFRS 9 Finansielle instrumenter erstatter klassifikasjonsog målemodellene i IAS 39. IFRS 9 ble utgitt i juli 2014 og omhandler klassifikasjon, måling og innregning av finansielle eiendeler og forpliktelser, samt sikringsbokføring. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler klassifiseres i tre kategorier: Virkelig verdi over utvidet resultat, virkelig verdi over resultatet og amortisert kost. Målekategori bestemmes ved førstegangs regnskapsføring av eiendelen. Klassifiseringen avhenger av enhetens forretningsmodell for styring av finansielle instrumenter og karakteristikken av kontantstrømmene til det enkelte instrumentet. Egenkapitalinstrumenter skal i utgangspunktet måles til virkelig verdi over resultatet. Foretaket kan velge å presentere verdiendringene over utvidet resultat, men valget er bindende, og ved senere salg kan ikke gevinst/tap reklassifiseres over resultatet. Verdifall som skyldes kredittrisiko skal nå innregnes basert på forventet tap i stedet for dagens modell der tap må være pådratt. For finansielle forpliktelser viderefører standarden stort sett kravene i IAS 39. Den største endringen er at i tilfeller der virkelig verdi-opsjonen er tatt i bruk for en finansiell forpliktelse, skal endringer i virkelig verdi som skyldes endring i egen kredittrisiko innregnes i utvidet resultat. IFRS 9 forenkler kravene til sikringsbokføring ved at sikringseffektiviteten knyttes nærmere ledelsens risikostyring og gir større rom for vurdering. Sikringsdokumentasjon kreves fortsatt. Standarden har virkning fra 1. januar 2018, men tidlig anvendelse er tillatt. Selskapet har gjort en foreløpig vurdering av effektene av standarden og har ikke identifisert noen vesentlige effekter.

Viktige endringer fra dagens praksis er: • Varer og/eller tjenester som selges sammen, men som også kan selges adskilt, må innregnes hver for seg. Eventuelle rabatter må da som regel allokeres til det enkelte element. • Inntekter kan bli innregnet tidligere enn etter gjeldende standarder hvis vederlaget varierer (som for insentiver, rabatter, suksesshonorarer, royalties, suksess for et utfall etc). Minimumsbeløp skal innregnes dersom det ikke er betydelig risiko for annullering av avtalen. • Punktet der inntektene innregnes kan forskyve seg: Noen inntekter som i dag innregnes på slutten av en kontrakt, kan måtte innregnes over kontraktenes løpetid, og vice versa. • Det er nye konkrete regler om lisenser, garantier, ikke-refunderbare forskuddsbetalinger og kommisjonssalg blant annet. • Som med alle nye standarder, er det også økte notekrav. Disse endringene i regnskapsprinsippene kan påvirke foretakets forretningspraksis angående systemer, prosesser og kontroller, kompensasjon og bonusplaner, kontrakter og kommunikasjon mot investor. Foretaket vil kunne velge mellom full retrospektiv anvendelse, eller prospektiv anvendelse med tilleggsopplysninger. 4.3 IFRS 16 LEIEAVTALER

IFRS 16 vil primært påvirke leietakers regnskapsføring og vil føre til at nesten alle leieavtaler skal balanseføres. Standarden fjerner dagens skille mellom operasjonell og finansiell leie og krever innregning av en bruksrettseiendel (rett til å bruke den leide eiendelen) og en finansiell forpliktelse som utgjør nåverdien av leiebetalingene for bruksrettseiendelen. Unntak fra denne løsningen finnes for kortsiktige leieavtaler og leieavtaler med lav verdi. Resultatregnskapet vil påvirkes også fordi den totale kostnaden vanligvis er høyere i de første årene av en leiekontrakt og lavere i senere år. I tillegg vil driftskostnader bli erstattet med renter og avskrivninger, slik at viktige forholdstall som EBITDA vil endre seg. Kontantstrøm fra driften vil øke fordi betalingen av hovedstolen av leieforpliktelsen klassifiseres som en finansieringsaktivitet. Bare den delen av betalingene som er renter kan presenteres som kontantstrøm fra driften. Utleiers regnskapsføring vil ikke endres vesentlig. Noen forskjeller kan oppstå som følge av ny veiledning om definisjonen av en leieavtale. Under IFRS 16 er, eller inneholder en kontrakt, en leieavtale dersom kontrakten overfører retten til å kontrollere bruken av en identifisert eiendel for en periode i bytte mot vederlag.

4.2 IFRS 15 INNTEKTER FRA KUNDEKONTRAKTER

IASB har utstedt en ny standard for inntektsføring. Denne vil erstatte IAS 18 som blant annet gjelder salg av varer og tjenester og IAS 11 som gjelder anleggskontrakter. Den nye standarden er basert på prinsippet om at inntektsføring skjer når kontroll over en vare eller en tjeneste overføres til en kunde. Prinsippet om kontroll erstatter således det eksisterende prinsippet om overføring av risiko og avkastning. En ny fem-trinns prosess må anvendes før inntekter kan innregnes: • identifisere kundekontrakten(e) • identifisere alle separate leveringsforpliktelser • bestemme kontraktens transaksjonspris • allokere transaksjonsprisen til hver av de separate leveringsforpliktelsene, og • innregne inntekter etterhvert som hver leveringsforpliktelse er oppfylt.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

37


NOTE 5 – KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER

Kontantbeholdning Bunden depositumkonto

2016

2015

167 030

141 687

46

46

46 628

46 629

Bankinnskudd

344 897

428 722

Sum

558 601

617 083

2016

2015

NOK

42 285

29 261

SEK

30 003

32 900

Bundne skattetrekksmidler

Valutaoppstilling kontantbeholdning:

DKK

6 744

5 105

EUR

44 372

41 134

USD

9 659

8 862

33 966

24 425

167 030

141 687

2016

2015

342 548

374 637

SEK

23 312

30 242

DKK

12 200

43 049

EUR

13 513

25 213

Øvrige Sum Valutaoppstilling bankinnskudd, depositumkonto og skattetrekksmidler NOK

USD

2 255

Øvrige Sum

391 571

475 397

2016

2015

Ubenyttet del av kassekreditt

159 635

48 055

Det foreligger per 31. desember 2016 og 31. desember 2015 ingen restriksjoner i bruken av konsernets ubenyttede trekkfasiliteter. Kontanter og kontantekvivalenter i konsernets kontantstrømoppstillnger følger tilsvarende oppdeling som presentert overfor.

NOTE 6 – LØNNSKOSTNADER Lønnskostnader

2016

2015

2 353 084

2 289 058

Arbeidsgiveravgift

461 354

448 676

Pensjonskostnader

119 520

109 892

31 917

51 701

2 965 873

2 899 327

8 273

7 900

Daglig leder

Styret

2 167

1 190

Lønninger

Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelser Lønn Annen godtgjørelse Daglig leder har krav på lønn i ett år etter fratreden fra sin stilling.

38

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


Lån til ansatte

2016

2015

15 854

16 221

Lånene til ansatte renteberegnes til markedsbetingelser. Honorar til ekstern revisor Lovpålagt revisjon

2016

2015

4 122

3 736

316

327

4 438

4 063

Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjonen Sum

Pensjoner Konsernets pensjonsforpliktelse i Norge tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Utover pensjonsforpliktelse i note 14 har konsernet også en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). AFP-ordningen, som gjelder fra og med 1. januar 2011 er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at konsernet kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Konsernet sine forpliktelser/tilgodehavende i denne ordningen er dermed ikke balanseført.

NOTE 7 – VARIGE DRIFTSMIDLER

Anskaffelseskost 01.01.2015 Omregningsdifferanser

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Påkostning leide lokaler

Maskiner, anlegg

Inventar, drift‑ sløsøre mv.

Sum 31.12

3 216

232 057

297 874

247 081

787 161

200

11 565

6 933

10 208

21 974

11 548

19 481

63 373

90 842

Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost 31.12.2015 Omregningsdifferanser Tilgang kjøpte driftsmidler

208

-4 951

-3 058

-7 802

3 416

255 378

319 337

317 605

895 736

-177

-13 144

-0

-11 170

-24 491

298 280

4 307

4 183

46 044

352 815

-1 440

-6 794

-8 233

301 520

246 541

322 080

345 686

1 215 827

-109

-186 899

-261 749

-191 861

-640 617

-9 983

-19 935

-22 526

-23 735

-58 526

Avgang Anskaffelseskost 31.12.2016 Akkumulerte avskrivninger 01.01.2015 Omregningsdifferanser Årets avskrivninger

-15

-9 937

-106

-12 159 -13

3 262

2 674

5 923

-230

-209 008

-281 013

-222 904

-713 155

94

11 350

-1

8 153

19 596

-4 032

-11 279

-16 368

-31 302

-62 982

-959

1 234

275

-208 937

-298 341

-244 819

-756 265

Avskrivninger solgte driftsmidler Akkumulerte avskrivninger 31.12.2015 Omregningsdifferanser Årets avskrivninger Avskrivninger solgte driftsmidler Akkumulerte avskrivninger 31.12.2016

-4 167

Balanseført verdi pr 31.12.2016

297 352

37 604

23 739

100 866

459 562

Balanseført verdi pr 31.12.2015

3 187

46 371

38 324

94 700

182 582

Inntil 25 år

Inntil 25 år

Inntil 5 år

Inntil 5 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Økonomisk levetid Avskrivningsplan

Tilgang kjøpte driftsmidler innregnet i anleggsmiddelgruppen tomter, bygninger og annen fast eiendom med tnok 298 280 gjelder balanseføring av husleieavtale i Danmark. Se ytterligere omtale i note 10.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

39


NOTE 8 – IMMATERIELLE EIENDELER

Anskaffelseskost 01.01.2015 Reklassifisering

Utviklingskostnader / programvare

Kundeportefølje

Goodwill

Sum 31.12

175 487

411 482

784 713

1 379 308

7 559

5 896

13 455

28 146

2 668

30 814

793 277

1 416 711

760

Omregningsdifferanser Tilgang kjøpte driftsmidler

-6 866

Avgang Anskaffelseskost 31.12.2015

211 952

Reklassifisering

411 482

6 866

Omregningsdifferanser Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost 31.12.2016 Akkumulerte avskrivninger 01.01.2015 Omregningsdifferanser

6 866

-8 478

-6 918

-15 396

15 186

5 099

20 285

-1 840

-2 628

-4 468

788 830

1 423 998

223 686

411 482

-83 468

-9 367

-92 835

-4 543

Årets avskrivninger

-4 543

-12 605

-31 652

-44 257

-100 616

-41 019

-141 635

-25 646

-31 652

-57 298

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2016

-120 828

-72 671

-193 499

Balanseført verdi pr 31.12.2016

102 858

338 810

788 830

1 230 499

Balanseført verdi pr 31.12.2015

111 336

370 462

793 277

1 275 076

Økonomisk levetid

inntill 5 år

13 år

Lineær

Lineær

Avskrivninger solgte driftsmidler Akkumulerte avskrivninger 31.12.2015 Omregningsdifferanser

5 434

Årets avskrivninger

5 434

Avskrivninger solgte driftsmidler

Avskrivningsplan

Kundeportefølje er fra tidligere oppkjøpte selskap og avskrives over 13 år da konsernets erfaringer etter porteføljekjøp viser at kunde­lojaliteten er meget stor. Med den driftsform og inntjening som konsernet har i dag, forventes det at oppkjøpene medfører en økning i resultatene og representerer en vesentlig verdi for konsernet i avskrivningsperioden. Goodwill er testet for verdifall jf note 9 nedskrivningstest av goodwill.

40

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


NOTE 9 – NEDSKRIVNINGSTEST AV GOODWILL Balanseført goodwill i konsernet utgjør pr 31.12.2016 tnok 788 830. Den vesentligste andelen av goodwill er tilknyttet oppkjøpet av G4S Holdings (Norway) AS og Svensk Bevakningstjänst AB som begge ble gjennomført i 2014. Goodwill følges opp og testes for grupper av kontantstrømgenererende enheter (KGE) som er lik det som er definert som KGE i henhold til IAS 36 Verdifall på eiendeler. Bokført verdi av goodwill:

2016

2015

Security

544 925

549 253

Systems

154 489

150 316

89 416

93 708

788 830

793 277

Cash Handling

Konsernet tester goodwill for nedskrivning minst årlig eller når det foreligger indikasjoner på verdifall. Vurderingen ble sist utført per 31.12.2016. Gjenvinnbart beløp er fastsatt basert på en vurdering av virksomhetens bruksverdi. Bruksverdien er beregnet ved neddiskontering av forventede framtidige kontantstrømmer før skatt diskontert med en relevant diskonteringsrente før skatt som hensyntar løpetid og risiko. Følgende forutsetninger er benyttet ved beregning av bruksverdi per 31.12.2016 Security

Systems

Cash Handling

Diskonteringsrente

6,8 %

7,1 %

8,1 %

Langsiktig vekstrate

2,0 %

2,0 %

0,0 %

Beregning av bruksverdi for de kontanstrømgenererende enhetene er kalkulert med bakgrunn i fremskrivning av budsjetter godkjent av ledelsen og styret for neste fire års periode. Resterende periode i beregningen baserer seg på moderat vekst tilsvarende langsiktig vekstrate. Nøkkelforutsetninger ved beregning av bruksverdi

Diskonteringsrente Diskonteringsrente er basert på vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC). Diskonteringssatsene reflekterer markedets avkastningskrav per tidspunkt for test i den bransjen den kontantstrømgenerenende enheten befinner seg i. Risikofri rente benyttet er 1,3 % og markedspremie er 5 % som begge er observerbare i markedet. Sensitivitetsanalyse for nøkkelforutsetninger Per balansedagen er det utført en sensitivitetsanalyse hvor forutsetningene i nedskrivningstesten er endret med gitte forutsetninger. Ledelsen er av den oppfatning at ingen endringer innenfor et rimelig intervall vil medføre nedskrivningsplikt. Security

Systems

Cash Handling

Økning i diskonteringsrente før mulig nedskrivning inntreffer

2,8 p.p

21,1 p.p

12,9 p.p

Reduksjon i prosent av budsjettert EBITDA godkjent av ledelsen og styret før mulig nedskrivning inntreffer

30 p.p

68 p.p

46 p.p

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

41


NOTE 10 – FINANSIELLE LEIEAVTALER Konsernets eiendeler under finansielle leieavtaler inkluderer to tellesentraler i Danmark. I tillegg til leiebetalingene har konsernet forpliktelser til vedlikehold av eiendelene og forsikring. Leieperioden varierer fra 20 år til 25 år med rett til fornyelse. 2016 Bygninger

298 280

Akkumulerte avskrivninger

-3 922

omregning valuta

81

Netto balanseført verdi

294 439

Oversikt over fremtidige minumumsleie: Innen 1 år

21 925

1 til 5 år

87 699

Etter 5 år

381 907

Fremtidig minimumsleie

491 531

Gjennomsnittlig rente

5%

Diskonteringseffekt

-195 993

Nåverdi av fremtidig minimumsleie

295 538

Hvorav: - kortsiktig gjeld

7 400

- langsiktig gjeld

288 231

NOTE 11 – OPERASJONELLE LEIEAVTALER Oppstilling over operasjonelle leieavtaler for 2016 Lokaler

Biler

Øvrige maskiner og driftstilbehør

Sum

Kostnader inneværende periode

82 024

42 868

65 809

190 701

Kostnad neste år (2017)

77 322

37 132

62 550

177 005

Totale kostnader 2-5 år

257 577

56 462

124 052

438 091

Forventet kostnad etter 5 år

247 271

5 752

Lokaler

Biler

Øvrige maskiner og driftstilbehør

Sum

81 543

42 744

53 281

177 568

253 023

Oppstilling over operasjonelle leieavtaler for 2015

Kostnader inneværende periode Kostnad neste år (2016)

83 320

40 141

54 025

177 486

Totale kostnader 2-5 år

285 455

78 842

133 365

497 662

Forventet kostnad etter 5 år

305 093

5 687

716

311 496

Konsernet har inngått flere forskjellige operasjonelle leieavtaler av biler, maskiner, lokaler og andre fasiliteter. Enkelte av de leide lokalene blir fremleid.

42

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


NOTE 12 – FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansiell risiko Konsernet benytter banklån og kassekreditt som finansielle instrumenter for finansiering. Formålet med disse finansielle instrumentene er å skaffe kapital til investeringer som er nødvendig for konsernets virksomhet. I tillegg har konsernet finansielle instrumenter som kundefordringer, leverandørgjeld o.l. som er direkte knyttet til virksomhetens daglige drift. For sikringsformål har konsernet enkelte finansielle derivater. Rutiner for risikostyring er vedtatt av styret og ivaretas av CFO. De viktigste finansielle risikoer konsernet er utsatt for er knyttet til renterisiko, likviditetsrisiko, valutarisiko og kredittrisiko. Konsernets ledelse har en løpende vurdering av disse risikoene og fastsetter retningslinjer for hvordan disse skal håndteres. Konsernet benytter finansielle instrumenter for å sikre deler av omsetningen i utenlandsk valuta innen cash handling divisjonen for å redusere risikoen for valutakurssvingninger. Regnskapsmessig behandling av finansielle derivater er omtalt i note 1. For å sikre seg mot deler av svingningen i valutakursene har konsernet tatt opp en andel av langsiktig gjeld i utenlandsk valuta (SEK). (i) Kredittrisiko Konsernet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko knyttet til kundefordringer og andre kortsiktige fordringer. Konsernet reduserer sin eksponering mot kredittrisiko ved at alle motparter som får kreditt hos konsernet, for eksempel kunder, skal godkjennes og underlegges en vurdering av kredittverdighet. Konsernet har retningslinjer for å påse at salg kun foretas til kunder som ikke har hatt vesentlige problemer med betaling tidligere og at utestående beløp ikke overstiger fastsatte kredittrammer. Maksimal risikoeksponering er representert ved balanseført verdi av de finansielle eiendelene, inkludert derivater i balansen. Da motparten i derivathandelen, normalt er banker anses kredittrisikoen knyttet til derivater for å være liten. Konsernet anser sin maksimale risikoeksponering å være balanseført verdi av kundefordringer og andre omløpsmidler. (ii) Markedsrisiko – Renterisiko Konsernet er eksponert for renterisiko gjennom sine finansieringsaktiviteter (se note 13). Konsernets rentebærende gjeld har flytende rentebetingelser som innebærer at konsernet er påvirket av endringer i rentenivået. Konsernet har per 31. desember 2016 ikke inngått noen renteswapavtale, men det foretas jevnlig vurderinger av om dette skal inngås for å sikre konsernet mot resultatsvingninger og likviditetseffekten som følge av endringer i rentenivået. Følgende tabell viser konsernets sensitivitet for potensielle endringer i rentenivået. Beregningen hensyntar alle rentebærende finansielle instrumenter. Dette omfatter langsiktig finansiering, kortsiktig finansiering gjennom konsernkontoordningen. Beholdningsfinanisering i Cash Handling divisjonen er ikke inkludert i understående beregning. Se note 23 for oversikt over effektene beholdningsfinansieringen har på konsernets balanse. Beregningen opplistet i tabellen under viser effekten basert på rentebærende finansielle instrumenter per balansedag. Endringer i rentenivået 2016

2015

Effekt på resultat før skatt (NOK 1 000)

+0,25 %

-2 255

+0,50 %

- 4 510

+0,75 %

-6 766

+0,25 %

-2 505

+0,50 %

-5 010

+0,75 %

-7 515

(iii) Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Konsernets strategi for å håndtere likviditetrisiko er å ha tilstrekkelig med likvider til enhver tid for å kunne innfri sine finansielle forpliktelser ved forfall, både under normale og ekstraordinære omstendigheter, uten å risikere uakseptable tap eller gå på bekostning av konsernets rykte. Ubenyttede kredittmuligheter er omtalt i note 5. Følgende tabell viser en oversikt over forfallstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser. For pantelån og finansielle leieavtaler består oppgitte beløp av bokførte beløp tillagt rentebetalinger. Øvrige poster som fremkommer av tabellen består av bokførte beløp. Ved tilfeller der motparten kan kreve tidligere innløsning, er beløpet gjengitt i den tidligste perioden betalingen kan kreves fra motpart.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

43


31.12.2016

Gjenværende periode Under 1 år

1-2 år

2-3 år

Mer enn 4 år

Totalt

Facility A SEK

39 731

25 638

Facility B SEK

3 362

13 274

71 629 2 569 117 292 21 925

68 929 2 569 110 410 21 925 7 427

232 74 393 21 7

624 053 481 925 427

425 756 26 305

139 762

422 832

452 061

373 182 79 192 621 183 491 531 41 159 318 666 138 831 133 914 5 774 263 092 958 568 2 972 718

Mer enn 4 år

Totalt

Pantelån

Facility C NOK Facility C SEK Sum pantelån Finansielle leieavtaler Øvrig langsiktig gjeld Konsernkontoordning Gjeld til kreditinstitusjoner tilknyttet beholdningsfinansiering Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Totalt

318 666 138 831 133 914 5 774 263 092 958 568 1 958 062

65 369 86 803

103 439

Konsernet vil søke refinansiering med banken i god tid før langsiktige lån forfaller til betaling i sin helhet januar 2019. Finansielle forpliktelser møtes av bankinnskudd, fundinger o.l. 31.12.2015

Gjenværende periode Under 1 år

1-2 år

2-3 år

Pantelån Facility A NOK

77 755

50 523

Facility B NOK

5 775

48 713

60 069

47 310 130 840

25 166 124 402 7 427

60 454 120 523 7 427

403 261 403 261 35 352

131 829

127 950

438 613

Facility C NOK Sum pantelån Øvrig langsiktig gjeld Konsernkontoordning Gjeld til kreditinstitusjoner tilknyttet beholdningsfinansiering Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Totalt

301 945 176 170 157 053 4 262 217 026 1 033 296 2 020 592

128 278 114 556 536 191 779 025 50 206 301 945 176 170 157 053 4 262 217 026 1 033 296 2 718 984

(iv) Markedsrisiko – Valutarisiko Konsernet er eksponert for valutasvingninger knyttet til verdien av norske kroner relativt mot andre valutaer pga salg i flere forskjellige land med ulik funksjonell valuta. Balanseført verdi av nettoinvesteringer i utenlandske foretak fluktuerer med endringer i norske kroner sammenlignet med relevate valutaer. Resultat etter skatt for konsernet er også påvirket av endringer i valutakurser, da resultatet fra utenlandske foretak omregnes til norske kroner ved bruk av gjennomsnittskurs for perioden. Konsernet har inngått enkelte terminkontrakter for å redusere valutarisikoen for enkelte kontantstrømmer innenfor divisjonen cash handling. Se for øvrig note 5 som viser fordelingen i valuta for selskapets kontantbeholdninger. Følgende tabell viser konsernets sensitivitet for potensielle endringer i valutakurser. Beregningen hensyntar valutakursomregningen for alle konsoliderte utenlandske datterselskaper. Beregningen som er opplistet i tabellen under viser effekten på konsolidert årsresultat gitt endring i gjennomsnittlig valutakurs.

2016

2015

44

Endringer i valutakurs

SEK

DKK

+10 %

5 343

227

+5%

2 672

114

5%

-2 672

-114

10 %

-5 344

-227

+10 %

3 234

221

+5%

1 617

111

5%

-1 617

-111

10 %

-3 234

-221

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


NOTE 13 – KLASSIFISERING AV FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER 31.12.2016

Tilgjengelig for salg i hht IAS 39

Utlån og fordringer

Finansielle forpliktelser målt til amortisert kost

Total

Eiendeler Investeringer i aksjer og andeler

4 337

Andre langsiktige fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter SUM FINANSIELLE EIENDELER

4 337 51 098

4 337

514 008 297 034 558 601

514 008 297 034 558 601

1 420 741

1 373 980

Forpliktelser Gjeld til kredittintitusjoner langsiktig andel Gjeld til kredittintitusjoner kortsiktig andel * Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld SUM FINANSIELLE FORPLIKTELSER

481 993 555 758 1 120 180

481 993 555 758 1 120 180

2 157 931

2 157 931

*) konsernkontoordningen som er en løpende fasillitet utgjør tnok 301 945 per 31.12.2016.

31.12.2015

Tilgjengelig for salg i hht IAS 39

Utlån og fordringer

Finansielle forpliktelser målt til amortisert kost

Total

Eiendeler Investeringer i aksjer og andeler

7 148

Andre finansielle eiendeler

17 041

Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter SUM FINANSIELLE EIENDELER

7 148

Forpliktelser Gjeld til kredittintitusjoner langsiktig andel Gjeld til kredittintitusjoner kortsiktig andel Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld SUM FINANSIELLE FORPLIKTELSER

492 878 341 584 617 083

492 878 341 584 617 083

1 468 586

1 495 995

590 604 608 955 1 411 637

590 604 608 955 1 411 637

2 611 196

2 611 196

Definisjon av virkelig verdi Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter er virkelig verdi. Tilsvarende er den balanseførte verdien av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet virkelig verdi da virkningen av diskontering ikke er vesentlig. Virkelig verdi av finansiell leasing beregnes som nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer diskontert med rente som gjelder for tilsvarende eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Virkelig verdi av langsiktig gjeld er lik pari-verdien pluss påløpte renter. Virkelig verdi av kortsiktige fordringer og lån tilsvarer balanseført verdi da virkningen av diskontering ikke er vesentlig. Virkelig verdi hierki Tabellen under viser finansielle instrumenter til virkelig verdi i henhold til verdsettelsesmetode. De ulike nivående er definert som følger: Nivå 1: Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse. Nivå 2: Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enn notert pris (brukt på nivå 1) enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) for eiendelen eller forpliktelsen. Nivå 3: Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet er hentet fra observerbare markeder (ikke-observerbare forutsetninger).

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

45


NOTE 14 – PENSJON Gjelder Nokas Verdihåndtering AS og Nokas CMS AS. Resultatført pensjonskostnad er beregnet som følger

2016

2015

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

2 443

2 544

702

655

Rentekostnad på pensjon Arbeidsgiveravgift

435

501

Administrasjonskostnad

484

418

4 064

4 119

-1 650

-1 809

Resultatført pensjonskostnad Utvidet resultat Aktuarielle gevinster/tap Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: Brutto pensjonsforpliktelse 1.1. Administrasjonskost Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Planendring Gevinst/tap ved oppgjør av pensjonsmidler Aktuarielle gevinster/tap

2016

2015

518 019

521 955

2 912

2 964

11 741

11 916

-60

0

-1 360

0

-204

-1 564

Arbeidsgiveravgift

-733

-19

Utbetaling pensjon

-17 448

-17 233

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12

512 868

518 019

Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1

486 331

492 423

Avkastning på pensjonsmidler

10 529

10 761

Oppgjør av forpliktelse

-1 360

0

Arbeidsgiveravgift Premieinnbetalinger Utbetaling av pensjon Aktuarielle gevinster/tap Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12 Økonomiske forutsetninger

-733

-19

5 929

153

-17 448

-17 233

1 446

245

484 695

486 331

28 172

31 688

2016

2015

Diskonteringsrente

2,30 %

2,30 %

Forventet lønnsregulering

2,75 %

2,75 %

Pensjonsøkning

1,75 %

1,75 %

G-regulering Arbeidsgiveravgift Risikotabell for død Antall personer i ordningen Aktive Pensjonister

2,50 %

2,50 %

14,10 %

14,10 %

K2013

K2013

2016

2015

36

36

182

182

Det er i tillegg satt av tnok 7 341 per 31.12.2016 og tnok 9 454 per 31.12.2015 og gjelder AFP forpliktelser og gavepensjon. Årets kostnad knyttet til innskuddsbaserte pensjonsordninger i konsernet utgjør tnok 115 841 for 2016 og tnok 105 773 for 2015.

46

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


NOTE 15 – ANDRE FINANSIELLE EIENDELER Rentebærende langsiktige fordringer

2016

2015

Lån ansatte (se note 6)

15 854

16,221

Selgerkreditt - salg Amsafe AS

26 927

Øvrige langsiktige fordringer

8 317

820

51 098

17 041

2016

2015

Handelsvarer

53 872

40 763

Sum

53 872

40 763

3 304

4 071

2016

2015

Sum Salget av Amsafe AS omtales ytterligere i note 26.

NOTE 16 – VARELAGER

Avsetning for ukurans Handelsvarer knytter seg i hovedsak til varelager innenfor forretningsområdet Nokas Teknikk.

NOTE 17 – SKATT

Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt Endring utsatt skatt

5 774

4 262

-7 312

-2 433

Effekt på utsatt skatt per 31.12 pga endret skattesats

-1 556

-3 515

Sum skattekostnad ordinært

-3 094

-1 686

Endring utsatt skatt

-407

452

Sum skattekostnad utvidet resultat

-407

452

Betalbar skatt på årets resultat

5 774

4 262

Sum betalbar skatt

5 774

4 262

-64 374

-73 055

Skattekostnad utvidet resultat: *

*)Skattekostnaden i utvidet resultat er nettoført Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Pensjoner Gevinst- og tapskonto Avsetning for forpliktelser Leieavtaler

-5 388

-2 639

-36 115

-38 423

1 857

2 321

-49 958

-70 416

-1 173

Utsatt skatt av merverdier relatert til kjøpt kundeportefølje

338 808

370 462

Sum midlertidige forskjeller

183 657

188 250

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

47


Underskudd til fremføring balanseført Norge

-106 634

-80 584

-615

-615

21 509

12 200

9 943

8 772

107 859

128 022

26 240

32 879

Utsatt skattefordel

-8 645

-9 323

Utsatt skatt

34 885

42 202

Netto utsatt skatt

26 240

32 879

Sverige

-185 688

-223 741

Danmark

-79 420

-86 526

Avskåret rentefradrag til fremføring Periodiseringsfond Sverige Andre forkjeller ikke balanseført Sum Netto utsatt skatt Bruttopresentasjon utsatt skattefordel/utsatt skatt

Oversikt over ikke balasneført underskudd til fremføring utland

Det foreligger beløpssperre for utnyttelse av deler av fremførbart underskudd i Sverige med virkning til 2021.

NOTE 18 – KUNDEFORDRINGER

Kundefordringer før avsetning til tap Avsetning til tap kundefordringer Kundefordringer 31.12 Analyse av kundefordringer per 31.12

2016

2015

518 090

497 086

-4 082

-4 208

514 008

492 878

2016

2015

371 832

373 786

Mindre enn 30 dager

95 028

71 469

30-60 dager

10 919

24 592

60-90 dager

3 448

5 235

Ikke forfalte

Mer enn 90 dager Opptjent ikke fakturert Sum

3 989

2 274

28 792

15 521

514 008

492 878

Konsernets maksimale kredittrisiko knyttet til kundefordringer er representert ved balanseført verdi. Alle konsernets kundefordringer er gjennomgått for indikasjoner på nedskrivningsbehov og i tilfeller hvor det foreligger usikkerhet er denne usikkerheten innregnet som avsetning til tap på kundefordringer. Avsetning til tap på kundefordringer er inkludert i salgs- og administrative kostnader i resultatregnskapet.

NOTE 19 – FINANSPOSTER

Renteinnteker Resultatandel tilknyttet virksomhet

2016

2015

1 620

1 426

574

Valutagevinst

372 6 527

Sum finansinntekter Rentekostnader Valutatap

2 194

8 325

47 869

48 140

111

Andre finanskostnader

26 720

21 059

Sum finanskostnader

74 699

69 199

Netto finanskostnader

-72 506

-60 874

48

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


NOTE 20 – ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER 2016 Salg investering holdt for salg

2015

61 724

Nokas Brannkonsult AS *

1 483

Agio

-49

531

Sum

63 158

531

*) Gevinsten fra Nokas Brankonsult AS er innregnet som følge av tap av kontroll ved rettet emisjon.

NOTE 21 – AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen i Nokas AS pr. 31.12.2016 består av: Aksjer

Antall 407 146

Pålydende (kr) 15,45

Balanseført 6 290

Sum

407 146

15,45

6 290

Hver aksje gir samme rett i selskapet. Eierstruktur De største aksjonærene i Nokas AS per 31.12.2016 var Aksjer

Sum

Eierandel

Stemmeandel

Institusjonen Fritt Ord

79 270

79 270

19,47 %

19,47 %

RG Holding AS

28 042

28 042

6,89 %

6,89 %

PTW Holding AS

27 111

27 111

6,66 %

6,66 %

Wang Invest AS

25 425

25 425

6,24 %

6,24 %

VS Global Invest AS

23 784

23 784

5,84 %

5,84 %

INAK 3 AS

23 200

23 200

5,70 %

5,70 %

Sundet Invest AS

22 030

22 030

5,41 %

5,41 %

JUL Holding AS

17 020

17 020

4,18 %

4,18 %

DnB NOR Bank ASA

15 769

15 769

3,87 %

3,87 %

TTC Invest AS

15 000

15 000

3,68 %

3,68 %

Muri Invest AS

11 652

11 652

2,86 %

2,86 %

Jag Holding AS

10 000

10 000

2,46 %

2,46 %

ISV Finans AS

8 508

8 508

2,09 %

2,09 %

Trovator AS

7 867

7 867

1,93 %

1,93 %

ISV Invest AS

7 464

7 464

1,83 %

1,83 %

LAG Holding AS

7 290

7 290

1,79 %

1,79 %

Syncron AS

6 210

6 210

1,53 %

1,53 %

Alden AS

5 900

5 900

1,45 %

1,45 %

ISV Holding AS

5 688

5 688

1,40 %

1,40 %

Bjørnar Olsen

3 700

3 700

0,91 %

0,91 %

350 930

350 930

86,20 %

86,20 %

56 216

56 216

13,80 %

13,80 %

407 146

407 146

100,00 %

100,00 %

Sum aksjonærer Sum øvrige Totalt antall aksjer

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder Navn Heine Wang v/Wang Invest AS/VS Global Invest AS

Verv Daglig leder

Antall aksjer 28 779

Eierandel 7,1 %

Roy H. Gausaker v/RG Holding AS

Styremedlem

28 042

6,9 %

Pål Wang v/PTW Holding AS

Styremedlem

27 111

6,7 %

Petter F. Pedersen v/ISV Invest AS/VS Global Invest AS

Styremedlem

8 503

2,1 %

Bjørnar Olsen privat og gjennom Inak 3 AS

Styremedlem

6 226

1,5 %

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

49


NOTE 22 – PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR Pantstillelser

2016

2015

481 993

590 604

Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol. Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig Sum

555 758

608 955

1 037 751

1 199 559

Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Varelager

53 872

40 643

Kundefordringer

514 008

492 878

Kontantbeholdninger i NOK og andre valutasorter

558 601

617 083

Varige driftsmidler

165 123

182 582

1 291 604

1 333 186

179 879

154 454

Pantobligasjon i utestående fordringer

1 650 000

1 650 000

Pantobligasjon i driftstilbehør

1 150 000

1 150 000

Pantobligasjon i varelager

1 650 000

1 650 000

456 068

551 400

Sum Garantiforpliktelser Pålydende pantobligasjoner:

Pantesikring for kredittramme knyttet til intradag kreditt

NOTE 23 – KORTSIKTIG GJELD OG KONTANTER – BEHOLDNINGSFINANSIERING Konserntallene er påvirket av beholdningsfinansiering i datterselskapene innen divisjonen Cash Handling. Selskapene har blant annet trekkfasiliteter med en ramme på 930 mill kr for finansiering av kontantbeholdninger i automater og under transport. Trekket varierer mye gjennom uken og også i løpet av en enkelt dag. I sum kortsiktig gjeld inngår en post på 530 mill kr (510 mill i 2015) som gjelder forpliktelser om oppgjør for innleverte verdier og forpliktelser knyttet til oppgjørsordningen for netto innleverte verdier i kontantautomatene, bestående av gjeld til kundene og opptrukket kreditt i trekkfasilitetene tilknyttet ordningen. Disse forpliktelsene er ledd i de finansielle tjenestene kjøp og salg av betalingsmidler og nivået vil variere sterkt ifht ukedag og høytids-/feriedager og kan på enkeltdager ligge ned mot null. Størrelsen på bankinnskuddet vil i stor grad variere på samme måte. Nedenfor vises konsernbalansen i hht regnskapet og korrigert for forpliktelser/bankinnskudd/fordringer knyttet til kjøp av innleverte verdier: Konsernbalanse ihht regnskapet: Anleggsmidler

1 758 496

Egenkapital

361 199

Omløpsmidler Sum eiendeler

1 423 515

Gjeld

2 820 812

3 182 011

Sum EK/Gjeld

3 182 011

11,4 %

Konsernbalanse korrigert for forpliktelser knyttet til kjøp av innleverte verdier: Anleggsmidler

1 758 496

Egenkapital

361 199

Omløpsmidler

893 510

Gjeld

2 290 807

Sum eiendeler

2 652 006

Sum EK/Gjeld

2 652 006

13,6 %

Konsernet har per 31.12.2016 negativ arbeidskapital. Årsaken til dette er i stor grad at konsernet finansierer langsiktige investeringer med kortsiktige midler da vilkårene for bruk av konsernkontokreditt er like gode som langsiktig finansiering.

50

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


NOTE 24 – SAMMENSLÅTTE POSTER I KONTANTSTRØMANALYSEN Endringer i varelager, kundefordringer og lev.gjeld

2016

2015

Endring i varelager

-13 229

-4 972

Endring i kundefordringer

-21 130

-20 527

Endring i leverandørgjeld

-23 139

49 679

-57 498

24 180

2016

2015

Endring i andre kortsiktige fordringer

44 550

-90 407

Endring i skyldige offentlige avgifter

46 066

-7 782

-49 143

-86 717

Endringer i andre tidsavgrensningsposter

Endring i annen kortsiktig gjeld Endring i annen langsiktig gjeld eksklusiv finansiell leasing

-9 047

-9 823

Netto endring finansiering av kontantbeholdning

37 174

186 993

Sum

69 600

-7 736

NOTE 25 – TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER Ptw Holding AS, Wang Invest AS og Sundet invest AS som er aksjonærer i Nokas AS er også aksjonærer i selskapet Wfb Eiendom AS som eier 36,49 % av selskapet Wi-be Eiendom AS som igjen eier 100 % av aksjene i Træleborgodden 6 AS. Dette selskapet eier bygget der Nokas AS har sine lokaler i Tønsberg. Nokas AS har betalt tnok 4 077 i husleie til Træleborgodden 6 AS i 2016. For omtale av godtgjørelse til ledelse og lån til ansatte til note 6.

NOTE 26 – INVESTERINGER HOLDT FOR SALG 2016

2015

Investeringer holdt for salg

0

44 450

Sum

0

44 450

Nokas investerte i 2015 i 50 % av aksjene i Amsafe AS som bygget to tellesentraler i Danmark. Investeringen ble solgt i 2016 og det er innregnet gevinst fratrukket salgsomkostninger med tnok 61 724. Gevinsten fra salget av investeringen er presentert under andre inntekter. I forbindelse med salget har det blitt stillet selgerkreditt med tnok 26 927.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

51


NOTE 27 – OVERSIKT OVER DATTERSELSKAP Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi

Nokas Verdihåndtering AS Oslo 100 % 100 % 202 589 4 586 87 867

Nokas Aviation Security AS Ullensaker 100 % 100 % 18 731 20 910 51 000

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi

Nokas Security AB Stockholm 100 % 100 % 71 826 7 288 492 867

AS Skan-Kontroll (konsern) Oslo 100 % 100 % 14 305 8 321 71 205

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi

Nokas Beredskap AS Porsgrunn 100 % 100 % 7 366 1 190 8 166

Nokas Teknikk Hed/Opp AS Dokka 51 % 51 % 1 407 580 56

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi

Nokas Teknik Sverige AB Sverige 70 % 70 % 16 350 -3 188 15 254

Nokas Teknik Danmark AS Danmark 70 % 70 % -4 679 -1 562 3 432

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

Nokas CMS AS Oslo 100 % 100 % 1 560 12 408

Nokas Verditransport AS Oslo 100 % 100 % 19 205 1 382

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

Nokas Værdihåndtering A/S Danmark 100 % 100 % 44 025 447

Nokas CMS A/S Danmark 100 % 100 % 1 964 772

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

Nokas CMS AB Stockholm 100 % 100 % 22 558 6 648

Nokas Optimering & Lager AB Sverige 100 % 100 % 7 505 2 903

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

Nokas Värdehantering AB Stockholm 100 % 100 % 27 851 16 776

Nokas Lås-Aktuelt AB Malmø 80 % 80 % 12 544 7 140

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

Nokas Teknik AB Sverige 100 % 100 % 3 788 234

Nokas Låsteknik i Göteborg AB Sverige 70 % 70 % 7 407 -452

52

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

Nokas Teknik Öst AB Stockholm 100 % 100 % 1 890 -4 568

Synenergy AB Stockholm 100 % 100 % 2 432 1 298

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

Nokas Bevakning Väst AB Sverige 70 % 70 % 431 -73

NOTE 28 – INVESTERING I TILKNYTTEDE SELSKAPER Konsernets vesentlige tilknyttede selskaper per 31.12.2016 er spesifisert nedenfor. Alle selskaper har kun ordinære aksjer. Selskapsnavn Nokas Teknikk Sør AS Nokas Brannkonsult AS

Hjemmehørende Norge Norge

Eierandel 34 % 46 %

Nokas Teknikk Sør AS er en sikkerhetsleverandør og installatør. Selskapet har også butikkutsalg i Tønsberg. Nokas Brannkonsult AS driver konsulentvirksomhet innen brannteknikk sikkerhet og andre HMS-relaterte forhold herunder utførsel av tekniske tjenester som installasjon ettersyn og kontroll. Selskapet var i 2015 et datterselskap av Nokas AS som ble konsolidert 100 %. I 2016 ble det gjennomført emisjon i Nokas Brannkonsult AS som Nokas AS ikke deltok i. For informasjonsformål er også 2015-tallene oppgitt på sammendratt form. Det er ingen betingede forpliktelser knyttet til konsernets investeringer i tilknyttede selskaper. Sammendratt finansiell informasjon for tilknyttede selskaper I tabellen nedenfor vises sammendratt finansiell informasjon for Nokas Teknikk Sør AS og Nokas Brannkonsult AS som er regnskapsført etter egenkapitalmetoden. Sammendratt balanse Pr 31.12.2016

Nokas Teknikk Sør AS 857

Langsiktige eiendeler

Nokas Brann­ konsult AS 2 474

Sum 31.12.2016 3 331

Kortsiktige eiendeler

20 240

5 599

25 839

Sum eiendeler

21 097

8 073

29 170

Egenkapital langsiktig gjeld og forpliktelser Kortsiktig gjeld

8 552 131 12 414

-3 068 7 394 3 747

5 484 7 525 16 161

Sum egenkapital og gjeld

21 097

8 073

29 170

Sammendratt balanse Pr 31.12.2015

Nokas Teknikk Sør AS 939

Langsiktige eiendeler

Nokas Brann­ konsult AS 251

Sum 31.12.2015 1 190

Kortsiktige eiendeler

15 024

5 266

20 290

Sum eiendeler

15 963

5 517

21 480

6 342 198 9 423

-3 765 2 463 6 819

2 577 2 661 16 242

15 963

5 517

21 480

Egenkapital langsiktig gjeld og forpliktelser Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

53


Sammendratt resultatregnskap 2016

Nokas Teknikk Sør AS 61 969

Salgsinntekter

Nokas Brann­ konsult AS 9 618

Sum 2016 71 587

Varekostnad

-24 082

-234

-24 316

Lønnskostnad Salgs- og administrative kostnader Av- og nedskrivninger Andre inntekter og kostnader

-27 412 -6 917 -391 0

-7 103 -2 460 -75 0

-34 515 -9 377 -466 0

Driftsresultat

3 167

-254

2 913

Netto finans Skattekostnad

-228 -729

-50 0

-278 -729

2 210

-304

1 906

Årsresultat

Sammendratt resultatregnskap 2015

Nokas Teknikk Sør AS 48 883

Salgsinntekter

Nokas Brann­ konsult AS 8 114

Sum 2015 56 997

Varekostnad

-16 606

-149

-16 755

Lønnskostnad Salgs- og administrative kostnader Av- og nedskrivninger Andre inntekter og kostnader

-24 600 -6 926 -299 0

-6 932 -3 514 -32 0

-31 532 -10 440 -331 0

Driftsresultat

452

-2 513

-2 061

Netto finans Skattekostnad

-25 -111

-67 0

-92 -111

316

-2 580

-2 264

Årsresultat

Avstemming mot regnskapet

Nokas Teknikk Sør AS 6 342

Netto eiendeler 1. januar 2016

Nokas Brann­ konsult AS

Sum 31.12.2016 6 342

Resultat i perioden*

2 210

-2 237

2 210

Netto eiendeler 31. desember 2016

8 552

-3 765

4 787

Eierinteresser (34 %, 46 %) Merverdier

2 908 489

-1 732 2 691

1 176 3 180

Balanseført beløp

3 397

959

4 356

*Resultat for Nokas Brannkonsult AS er oppgitt for perioden hvor investeringen er klassifisert etter egenkapitalmetoden. Resultatet opptjent i perioden hvor selskapet var klassifisert som datterselskap inngår i konsolidert resultatoppstilling.

54

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


NOTE 29 – INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER Anleggsmidler:

Eierandel

DS Kysten AS

Anskaffelseskost 103

31.12.2016

31.12.2015

103

103

Security Norway AS

34 %

3 375

3 375

3 375

Vadla Trygghetsbyrå AS

34 %

400

400

400

2 812 438 150 23

0 438 0 23

2 812 438 0 23

7 300

4 337

7148

Crown B.V. Skandia Sök AB Trade Security AS Nokas CMS Oy

50 100 20 100

% % % %

Sum konsern

Det er per 31.12.2016 gjennomført virkelig verdi vurdering av investeringene som har resultert i verdijustering av investeringen i Crown B.V. Investeringen i Crown B.V er per 31.12.2016 verdsatt til tnok 0. Selskapene i oversikten er primært datter- og tilknyttede selskaper til Nokas AS. Som følge av størrelsen på overstående selskaper har vi valgt og ikke konsolidere de inn i 2015 og 2016 konsernregnskap som følge av at de er uvesentlige for konsernet som helhet. Det foretas en årlig oppdatert vurdering om unntatt konsolidering skal videreføres.

NOTE 30 – HENDELSER ETTER BALANSEDAG Vesentlige hendelser etter balansedagen, som inntreffer før styret har godkjent årsregnskapet, kan medføre enten at årsregnskapet må endres, eller at det må opplyses om forholdet i noter. Dersom det kommer nye opplysninger om forhold som eksisterte på balansedagen, og forholdet er vesentlig, må regnskapet endres. Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen av vesentlig betydning for årsregnskapet for 2016. I 2017 har Nokas kjøpt 80 % av aksjene i Nokas Alviks Lås AB og 100 % av aksjene i Blekinge Lås & Larmteknik AB i Sverige.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

55


NOTE 31 – FORKLARING OVERGANG TIL IFRS Dette er selskapets første konsernregnskap som er avlagt i henhold til IFRS. Regnskapsprinsippene som er beskrevet i note 2 er blitt anvendt i utarbeidelsen av selskapets konsernregnskap for 2016, for sammenlignbare tall for 2015 og for utarbeidelsen av IFRS åpningsbalanse per 1. januar 2015 som er konsernets overgangsdato for konvertering fra Norske regnskapsprinsipper (NGAAP) til IFRS. I forbindelse med utarbeidelsen av IFRS åpningsbalanse har konsernet foretatt noen justeringer av regnskapstall i forhold til det som er blitt rapportert tidligere i konsernets årsregnskap utarbeidet i henhold til NGAAP. Effekten av overgangen fra NGAAP til IFRS på konsernets finansielle stilling, konsernets resultat og konsernets kontantstrøm er forklart nærmere nedenfor.

Avstemming av overgangseffekter i egenkapitalen

Note

01.01.2015

31.12.2015

289 575

214 025

Egenkapital rapportert etter NGAAP Endringer i avskrivning goodwill

A

112 362

Amortisering lånekostnad

A

-4 816

Akvisisjonskostnader

B

-1 706

-1 295

Estimatavvik pensjon

C

-60 399

-56 031

Reklassifisering utbytte

F

5 000

5 000

-57 105

55 220

16 768

15 632

-40 337

70 852

249 238

284 877

Sum endringer Effekt på utsatt skatt

D

Sum effekt på egenkapitalen Egenkapital rapportert etter IFRS

A) Goodwill (IFRS 3 Virksomhetssammenslutning) Ved implementeringen av IFRS i konsernet legges overgangsregelen i IFRS 1 til grunn og konsernet velger ikke å anvende IFRS 3 på oppkjøp skjedd før 01.01.2015. Som følge av at det i henhold til IFRS ikke lenger er tillatt å avskrive goodwill vil det ikke ble gjennomført avskrivning av goodwill etter 1. januar 2015, men goodwill vil i stedet testes årlig for nedskrivning. Dette er en differanse i forhold til NGAAP hvor goodwill er vurdert som en eiendel med begrenset levetid og avskrevet over forventet økonomisk levetid. I forbindelse med overgangen er aktivert etableringskost for lån reklassifisert til gjeld til kredittinstitusjoner og amortiseres over løpetiden. B) Akkvisisjonskostnader Balanseførte akkvisisjonkostnader tilfredsstiller ikke kravene til balanseført etter IFRS og er tilbakeført mot egenkapitalen. C) Pensjonsforpliktelse (IAS 19 ytelser til ansatte) Ved overgangen til IFRS opphører korridormetoden og aktuarmessige gevinster og tap innregnes i balansen. Senere perioders aktuarmessige gevinster og tap innregnes i utvidet resultat. D) utsatt skatt (IAS 12 inntektsskatt) Alle IFRS effekter har inntruffet i Norge. Effektene som påvirker egenkapitalen er korrigert med 27 % skatt per 01.01.2015 og 25 % skatt per 31.12.2015. Alle justringer er justert for skatt utenom tilbakeføring avskrivninger på goodwill. Utsatt skattefordel og utsatt skatt er bruttopresentert i tilfeller hvor de berørte foretakene ikke har en juridisk håndhevbar rett til å foreta eller motta en nettobetaling, eller å gjenvinne eiendelen og gjøre opp forpliktelsen samtidig. E) Rentebærende gjeld Finansielle forpliktelser som skal gjøres opp innen 12 måneder etter slutten av rapporteringspeioden, skal etter IFRS klassifiseres som kortsiktige forpliktelser, også i tilfeller når forpliktelsen opprinnelig strakk seg over en lengre periode. Etter NGAAP foreligger ikke tilsvarende krav til reklassifisering av neste 12 måneders forfall på langsiktige forplikteler. F) Utbytte Etter IFRS er foreslått utbytte et egenkapitalelement. Etter NGAAP er foreslått utbytte en gjeldpost og er omklassifisert. G) Finansposter Finansposter relatert til drift, i hovedsak valuta, er omklassifisert til drift.

56

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


IFRS 1 I forbindelse med overgang til IFRS foreligger det valgadgang ved å videreføre akkumulerte omregningsdifferanser fra tidligere år eller nullstille omregningsdifferansene og presentere disse som annen egenkapital på overgangstidspunktet. Konsernet har valgt å nullstille akkumulert omregningsdifferanse på tidspunktet for utarbeidelse av åpningsbalansen ved overgangen til IFRS.

01.01.2015 Avstemming av overgangseffekter NOK 1 000

Note

NGAAP

Effekt overgang til IFRS

IFRS

Langsiktige eiendeler Goodwill

A

Aktiverte utviklingskostnader Kundeportefølje Utsatt skattefordel

D

Varige driftsmidler

B

Investeringer i tilknyttede selskaper

-19 502

92 019

92 019 402 115

141 317

11 728

11 728

-1 706

139 611 2 463

4 267 C

Andre eiendeler

19 089

4 267 -19 089

0

-28 568

1 477 626

40 709

Sum langsiktige eiendeler

784 713

402 115

2 463

Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler

804 215

1 506 194

40 709

Kortsiktige eiendeler Investeringer holdt for salg Varelager

35 671

35 671

Kundefordringer

472 351

472 351

Andre kortsiktige fordringer

251 177

251 177

Bankinnskudd kontanter og lignende

561 231

561 231

Sum kortsiktige eiendeler

1 320 430

1 320 430

Sum eiendeler

2 826 624

-28 568

2 798 056

Egenkapital og gjeld Egenkapital Aksjekapital

6 290

6 290

Overkurs

173 472

173 472

Sum aksjekapital og overkurs

179 763

179 763

Annen egenkapital

91 603

Minoritetsinteresser

18 209

Sum egenkapital

289 575

Utsatt skatt

D

Pensjonsforpliktelse

C

Gjeld til kredittinstitusjoner

A E

Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld

58 354

-40 337

51 266 18 209

-40 337

249 238

-5 040

53 314

41 311

41 311

781 658

-94 686

686 972

1 816

58 213

60 029

841 828

-202

841 626

195 452

75 184

270 636

107 374

0

107 374

2 385

0

2 385

Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner

A E

Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter

224 808

0

224 808

1 165 202

-63 213

1 101 989

Sum kortsiktig gjeld

1 695 221

11 971

1 707 192

Sum egenkapital og gjeld

2 826 624

-28 568

2 798 056

Annen kortsiktig gjeld

F

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

57


12/31/2015 NOK 1 000

Note

NGAAP

Effekt overgang til IFRS

IFRS

Langsiktige eiendeler Goodwill

A

700 417

92 860

793 277

Aktiverte utviklingskostnader

111 336

111 336

Kundeportefølje

370 462

370 462

Utsatt skattefordel

D

Varige driftsmidler

B

183 877

9 323

9 323

-1 295

182 582

Investeringer i tilknyttede selskaper

1 817

1 817

Investeringer i aksjer og andeler

7 148

7 148

Pensjonsmidler

C

Andre eiendeler Sum langsiktige eiendeler

14 889

-14 889

0

830

16 211

17 041

1 390 776

102 211

1 492 987

Kortsiktige eiendeler Investeringer holdt for salg

44 450

44 450

Varelager

40 643

40 643

Kundefordringer

492 878

492 878

Andre kortsiktige fordringer

357 795

Bankinnskudd kontanter og lignende

617 083

-16 211

341 584 617 083

Sum kortsiktige eiendeler

1 552 849

-16 211

1 536 638

Sum eiendeler

2 943 625

86 000

3 029 625

Egenkapital og gjeld Egenkapital Aksjekapital

6 290

6 290

Overkurs

173 472

173 472

Sum aksjekapital og overkurs

179 762

179 762

Annen egenkapital Minoritetsinteresser

19 203 A

Sum egenkapital Utsatt skatt

D

Pensjonsforpliktelse

C

Gjeld til kredittinstitusjoner

A E

Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld

70 104

89 307

15 059

748

15 807

214 025

70 852

284 876

48 511

-6 309

42 202

41 142

41 142

700 474

-109 870

590 604

604

49 602

50 206

749 589

-25 434

724 155

513 771

95 184

608 955

Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner

A E

Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld

157 053

4 262

4 262

217 026

217 026

1 087 899

-54 602

1 033 297

Sum kortsiktig gjeld

1 980 011

40 582

2 020 593

Sum egenkapital og gjeld

2 943 625

86 000

3 029 624

58

F

157 053

NOKAS Ă…RSRAPPORT 2016


Avstemming resultat for 2015 NOK 1 000

Note

Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter (salgsinntekter)

2014 NGAAP

2015 NGAAP

Effekt overgang til IFRS

2015 IFRS

3 407 508

4 210 259

4 210 259

30 404

3 164

3 164

3 437 912

4 213 423

4 213 423

Varekostnad

B

353 113

457 434

-411

457 023

Lønnskostnad

C

2 349 784

2 901 886

-2 559

2 899 327

576 018

652 530

159 132

215 145

Andre driftskostnader (salgs- og administrative kostnader) Av- og nedskrivninger

A

Andre inntekter og kostnader

G

Driftsresultat

Resultat fra tilknyttede selskaper Rentekostnader

-135

-13 572

2 867

372

652 530 -112 362

102 783

531

531

115 863

102 291

372

-42 275

-48 140

Andre finansinntekter

G

28 852

8 484

-531

-48 140 7 953

Andre finanskostnader

A

-28 414

-16 243

-4 816

-21 059

Netto Finans

-38 970

-55 527

-5 347

-60 874

Resultat før skatt

-39 105

-69 099

110 516

41 417

-3 384

1 024

662

1 686

-35 721

-70 123

109 854

39 731

Skattekostnad Årsresultat

D

Overgang fra NGAAP til IFRS har ikke medført vesentlige endringer i kontantstrømoppstillingen utover endringene kommentert over.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

59


NOKAS AS ÅRSREGNSKAP FOR 2016 MORSELSKAP

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele 1 000

Note

Salgsinntekt

2

Annen driftsinntekt Sum inntekter

2016

2015

1 387 673

1 390 706

35 145

26 940

1 422 818

1417 646

Varekostnad

6

137 071

153 905

Lønnskostnad

5

1 049 408

1 017 548

Avskrivning varige driftsmidler

6

25 107

22 711

Avskrivning goodwill

6

41 030

42 599

Annen driftskostnad

5

191 037

185 531

-20 835

-4 648

32 146

28 656

Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskap

7

Inntekt på investering i tilknyttet selskap

7

Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt

281

669

10 313

23 187

2 132

897

63 332

8 953

0

-3 835

Annen rentekostnad

-54 197

-66 503

Annen finanskostnad

-2 282

-2 899

Netto finansposter

51 724

-10 875

Resultat før skattekostnad

30 889

-15 523

-1 144

8 571

32 032

-24 093

11

32 032

-24 093

Foreslått utbytte

11

0

5 000

Annen egenkapital

11

32 032

-29 093

32 032

-24 093

Annen finansinntekt

3

Nedskrivning av finansielle eiendeler

Skattekostnad

10

Ordinært resultat Årsresultat Anvendelse av årsresultatet

Sum anvendelse

60

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


BALANSE Beløp i hele 1 000

Note

2016

2015

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill

10

31 769

30 625

6

322 340

363 371

354 109

393 996

Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom

6 12

2 559

2 960

Maskiner og anlegg

6 12

11 337

20 511

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kont.mask. o.l

6 12

62 275

49 805

76 172

73 276

Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap

7

729 878

784 980

Investeringer i tilknyttede selskaper

7

4 193

1 566

8 14

207 554

177 085

103

103

5 8 13 14

42 866

16 221

984 592

979 954

1 414 873

1 447 226

4 14

25 215

19 400

Kundefordringer

13 14

186 062

203 063

Andre fordringer

14

15 326

39 392

Fordringer på konsernselskap

14

199 910

148 269

401 298

390 724

Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler

Omløpsmidler Varer Fordringer

Sum fordringer Investeringer Aksjer og andeler i foretak i samme konsern

44 450

Sum investeringer

44 450

Bankinnskudd, kontanter og lignende

15

Sum omløpsmidler Sum eiendeler

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

44 362

71 880

470 875

526 454

1 885 748

1 973 679

61


BALANSE Beløp i hele 1 000

Note

2016

2015

Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital

11

6 290

6,290

Overkurs

11

173 472

173 472

179 763

179 763

Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital

11

161 937

129 904

Sum egenkapital

11

341 699

309 667

2 562

2 746

2 562

2 746

586 709

700 000

252

604

586 961

700 604

Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser

5

Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner

9 12

Øvrig langsiktig gjeld

10 14

Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner

12 15

318 666

301 945

Gjeld til konsernselskaper

13 14

261 555

279 056

Leverandørgjeld

13 14

43 437

34 385

125 482

123 102

205 385

217 139

954 525

960 663

Sum gjeld

1 544 049

1 664 012

Sum egenkapital og gjeld

1 885 748

1 973 679

Skyldige offentlige avgifter Utbytte

11

Annen kortsiktig gjeld

14

Sum kortsiktig gjeld

5 036

Tønsberg, 14. juni 2017

Terje Rogne Styrets leder

André Jaeger Styremedlem

62

Heine Wang Konsernsjef

Pål Wang Styremedlem

Petter F. Pedersen Styremedlem

Stein Egil Valderhaug Styremedlem

Ole Morten Karlsen Styremedlem/ ansattrepsentant NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

Bjørnar Olsen Styremedlem

Siv Benden Styremedlem/ ansattrepsentant

Roy Gausaker Styremedlem

Gunnar Bentehaugen Styremedlem/ ansattrepsentant


KONTANTSTRØMOPPSTILLING Beløp i hele 1 000

Note

2016

2015

Resultat før skattekostnad

30 889

-15 523

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler

-1 064

-1 030

66 138

65 310

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Ordinære avskrivninger

6

Nedskrivning anleggsmidler

3 835

Endring i varelager kundefordringer og lev.gjeld

14

Forskj. kostn.f pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn.

20 239

-4 789

-183

-1 401

-52 557

Tap/gevinst ved salg av aksjer Endring i andre tidsavgrensningsposter

14

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-54 494

-2 119

8 967

44 284

2 311

2 652

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

-29 215

-55 132

Netto inn/utbetalinger ved endring finansielle anleggsmidler

-2 024

-8 712

Inn-/ utbetalinger ved kjøp/salg av aksjer

97 007

-44 450

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

68 079

-105 643

-2 614

-7 831

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

6

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto inn/utbetalinger ved opptak/nedbetaling av langsiktig fordring

-113 643

Netto inn/utbetalinger ved opptak/nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt

16 721

132 039

Utbetalt til utbytte

-5 027

-5 000

-104 564

39 115

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

-27 518

-22 244

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01

71 880

94 124

Netto kontanter og kontantekvivalenter 31.12

44 362

71 880

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

63


NOTER

Tall i hele 1 000

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER – VIRKNING AV ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP – REKLASSIFISERINGER

Grunnleggende prinsipper – vurdering og klassifisering – andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember 2016. For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er eventuelt kommentert i de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inndelingen i segmenter er basert på selskapets interne styrings- og rapporterings formål, samt på risiko og inntjening. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket eventuell merverdiavgift og rabatter. Selskapet har et avvik fra det ovenfor nevnte inntektsføringsprinsippet da deler av inntektene av alarmabonnentene blir inntektsført på det tidspunkt hvor fakturering skjer. Dette er samme praksis som tidligere. Tall for fjoråret er i så henseende sammenlignbare. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med, og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Andre driftsinntekter Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter- og kostnader.

64

Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Dersom den virkelige verdien av en immateriell eiendel er lavere enn balanseverdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives den immaterielle eiendelen ned til virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn balanseverdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Kostnader forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Finansielle eiendeler Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt har en eierandel på over 50 %, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Datterselskap er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50 %, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en betydelig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Finansplasseringer Investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler, vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og markedsverdi. Dette gjøres fordi porteføljen styres bevisst som en enhetlig gruppe. Varelager Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter “først inn - først ut”-prinsippet og antatt salgspris. Beholdningen av varer består av handelsvarer for videresalg. For ytterligere informasjon og spesifikasjon se note 4 Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Nokas AS har innskuddsplaner og en AFP-ordning. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor selskapet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Selskapet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av en eller flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene, justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Nåverdien av de definerte ytelsene bestemmes ved å diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med renten på en obligasjon utstedt av et selskap med høy kredittverdighet og med en løpetid som er tilnærmet den samme som løpetiden for den relaterte pensjonsforpliktelsen. Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til offentlig eller privat administrerte forsikringsplaner for pensjon på obligatorisk, avtalemessig eller frivillig basis. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad når de forfaller. Forskuddsbetale innskudd bokføres som en eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger.

Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Omregning utenlandsk valuta Balanseposter i utenlandsk valuta er omregnet til kurs 31.12, mens resultatposter er omregnet til transaksjonskurs. Nærstående parter Datterselskap og tilsluttede selskaper har en lik profil som morselskapet. Dette for å styrke evnen til å konkurrere. For kunden fremstår vi som en enhet. Alle datterselskap/ tilsluttede selskap rapporterer til Nokas AS. Det blir satt like krav til kvalitet og utførelse på tjenestene. Forhold for øvrig holdes på et forretningsmessig nivå, der datterselskap og tilsluttede selskaper betaler for varer og tjenester som utføres av konsernet.

Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt/ utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret.

NOTE 2 – SALGSINNTEKTER Salgsinntekter Fordelt på divisjon Security Systems

2016 1 387 673

2015 1 390 706

968 967 418 707

969 042 421 664

NOTE 3 – STORE ENKELTTRANSAKSJONER Selskapet har i 2016 realisert en kortsiktig investering i Amsafe AS. Gevinsten fra salget med tnok 61 724 er presentert under annen finansinntekt. Ut over overnevnte transaksjon har det i 2016 ikke vært noen store enkelttransaksjoner som bør kommenteres

NOTE 4 – VARELAGER 31.12.2016 25 215 25 215

Handelsvarer SUM

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

31.12.2015 19 400 19 400

Endring 5 815 5 815

65


NOTE 5 – LØNNSKOSTNADER / ANTALL ANSATTE / GODTGJØRELSER / LÅN TIL ANSATTE / PENSJONER MM Lønnskostnader mm. 01.01 - 31.12.: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader

2016 883 796 124 231 30 883 10 497 1 049 408

2015 856 875 123 459 30 196 7 019 1 017 548

1880

1815

Daglig leder 2 167

Styret 1 190

Gjennomsnittlig årsverk Godtgjørelser Lønn Daglig leder har krav på lønn i 1 år etter fratreden fra sin stilling. Revisjon og revisjonsrelaterte tjenester 1 085

Revisor Kostnadsført i 2016

Annen bistand 108

Lån til ansatte Det foreligger lån til ansatte i morselskapet på tnok 15.854. Lånene renteberegnes til markedsbetingelser. Pensjoner Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon

NOTE 6 – VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Varige driftsmidler:

Anskaffelseskost 1.1.16

Bygningsmessige innredninger

Maskiner, anlegg

17 525

95 12

114 146

226 683

3 143

26 72

29 215

-1 327 96 828

14 218

-1 327 254 571

Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost 31.12.16 Akkumulerte avskrivninger 1.1.16 Avskrivninger solgte driftsmidler Akkumulerte avskrivninger 31.12.16 Balanseverdi pr. 31.12.16 Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan

17 525 14 565

Inventar, driftsløsøre mv

64 226

Sum 31.12

14 966 2 559

74 51 -3 562 85 491 11 337

77 943 62 275

153 292 -3 562 178 400 76 172

400

10 990

13 717

25 107

Inntil 10 år

Inntil 5 år

Inntil 5 år

Lineær

Lineær

Lineær

Selskapet leier biler. Disse er ikke balanseført da leieavtalene ihht. god regnskapsskikk ikke er å anse som finansiell leasing. Årlig leie utgjør ca. tnok 14 542. Leieperioden er i all hovedsak 3 år. Immaterielle eiendeler: Goodwill 547 539

Anskaffelseskost 01.01.16 Tilgang kjøpte immaterielle eiendeler

Sum 31.12 547 539

123

123

Anskaffelseskost 31.12.16

547 662

547 662

Akkumulerte avskrivninger 01.01.16

184 291

184 291

Akkumulerte avskrivninger 31.12.16

225 321

225 321

Balanseverdi pr. 31.12.16

322 340

322 340

Årets avskrivninger

41 030

Økonomisk levetid

41 030

Inntil 13 år

Avskrivningsplan

Lineær

Goodwill opparbeidet før 2014 avskrives over inntil 10 år. Goodwill og kundeportefølje opparbeidet etter 1.1.2014 avskrives over inntil 13 år da erfaringer etter porteføljekjøp viser at kundelojaliteten er meget stor. Med den driftsform og inntjening som selskapet har i dag, forventes det at oppkjøpene medføre en økning i resultatene og representerer en vesentlig verdi for selskapet i avskrivningsperioden.

66

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


NOTE 7 – DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAPER Datterselskap Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi

Nokas Verdihåndtering AS Oslo 100 % 100 % 204 512 6 510 87 867

Nokas Aviation Security AS Ullensaker 100 % 100 % 18 731 17 055 51 000

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi

Nokas Security AB Stockholm 100 % 100 % 71 826 7 288 492 867

AS Skan-Kontroll (konsern) Oslo 100 % 100 % 14 305 8 321 71 205

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi

Nokas Beredskap AS Porsgrunn 100 % 100 % 7 366 1 190 8 166

Nokas Teknikk Hed/Opp AS Dokka 51 % 51 % 1 407 580 56

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi

Nokas Teknik Sverige AB Sverige 70 % 70 % 16 350 -3 188 15 254

Nokas Teknik Danmark AS Danmark 60 % 60 % -4 679 -1 562 3 432

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

Nokas CMS AS Oslo 100 % 100 % 4 102 -14 358

Nokas Verditransport AS Oslo 100 % 100 % 16 664 1 382

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

Nokas Værdihåndtering AS Danmark 100 % 100 % 44 025 447

Nokas CMS AS Danmark 100 % 100 % 1 964 772

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

Nokas CMS AB Stockholm 100 % 100 % 22 558 6 648

Nokas Optimering & Lager AB Sverige 100 % 100 % 7 505 2 903

Selskap Forretningskontor Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

Nokas Värdehantering AB Stockholm 100 % 27 851 16 776

Nokas Lås-Aktuelt AB Malmø 80 % 12 544 7 140

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

Nokas Teknik AB Sverige 100 % 100 % 3 788 234

Nokas Låsteknik i Göteborg AB Sverige 70 % 70 % 7 407 -452

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

67


Selskap Forretningskontor Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

NOKAS Teknik Öst AB Stockholm 100 % 1 890 -4 568

Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap

Nokas Bevakning Väst AB Sverige 70 % 70 % 431 -73

Synenergy AB Stockholm 100 % 2 432 1 298

Tilknyttede selskap: Selskap Forretningskontor Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Bokført verdi

Nokas Brannkonsult AS Porsgrunn 44 % 44 % -3 068 -304 940

Nokas Teknikk Sør AS Oslo 100 % 100 % 7 052 2 210 3 355

NOTE 8 – FORDRINGER Balanseført verdi av fordringer med forfall senere enn ett år: Fordring konsernselskap Andre fordringer

2016

2015

207 554

177 085

42 866

16 221

2016

2015

0

0

NOTE 9 – GJELD Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner

Selskapets langsiktige gjeld har forfall senest 27. januar 2019. De deler av lånene som eventuelt ikke er tilbakebetalt vil innen den tid bli søkt refinansiert med banken.

68

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


NOTE 10 – SKATT 2016 Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Benyttet fremførbart underskudd Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt på årets resultat

30 889 -40 758 -16 972 0 -26 841 0

Årets skattekostnad fremkommer slik: Effekt på utsatt skattefordel per 31.12 pga endret skattesats Brutto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad

2015 -15 38 -3 -19

523 192 408 261 0 0

1 225 -2 369 -1 144

2 903 5 667 8 571

-18 664 -4 119 -2 562 -46 237 1 841 -69 741 -62 628 -132 369 -31 769

-25 275 -1 807 -26 -61 907 2 301 -86 713 -35 787 -122 500 -30 625

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Pensjoner Avsetning for forpliktelser Gevinst- og tapskonto Sum midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd Sum Utsatt skatt/- utsatt skattefordel

NOTE 11 – EGENKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Egenkapital: Overkurs 173 472

Annen EK 129 905

32 032

32 032

173 472

161 937

341 699

Antall

Pålydende (kr)

Balanseført

Aksjer

407 146

15.45

6 290

Sum

407 146

15.45

6 290

Egenkapital 31.12.2015

Aksjekapital 6 290

Egne aksjer

Årets endring i egenkapital: Årsresultat Egenkapital 31.12.2016

6 290

Sum 309 667

Aksjekapital og aksjonærinformasjon: Aksjekapitalen i Nokas AS pr. 31.12.2016 består av:

Hver aksje gir samme rett i selskapet.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

69


Eierstruktur De største aksjonærene i Nokas AS per 31.12.2016 var Aksjer

Sum

Eierandel

Stemmeandel

Institusjonen Fritt Ord

79 270

79 270

19,47 %

19,47 %

RG Holding AS

28 042

28 042

6,89 %

6,89 %

PTW Holding AS

27 111

27 111

6,66 %

6,66 %

Wang Invest AS

25 425

25 425

6,24 %

6,24 %

VS Global Invest AS

23 784

23 784

5,84 %

5,84 %

INAK 3 AS

23 200

23 200

5,70 %

5,70 %

Sundet Invest AS

22 030

22 030

5,41 %

5,41 %

JUL Holding AS

17 020

17 020

4,18 %

4,18 %

DnB NOR Bank ASA

15 769

15 769

3,87 %

3,87 %

TTC Invest AS

15 000

15 000

3,68 %

3,68 %

Muri Invest AS

11 652

11 652

2,86 %

2,86 %

Jag Holding AS

10 000

10 000

2,46 %

2,46 %

ISV Finans AS

8 508

8 508

2,09 %

2,09 %

Trovator AS

7 867

7 867

1,93 %

1,93 %

ISV Invest AS

7 464

7 464

1,83 %

1,83 %

LAG Holding AS

7 290

7 290

1,79 %

1,79 %

Syncron AS

6 210

6 210

1,53 %

1,53 %

Alden AS

5 900

5 900

1,45 %

1,45 %

ISV Holding AS

5 688

5 688

1,40 %

1,40 %

Bjørnar Olsen

3 700

3 700

0,91 %

0,91 %

350 930

350 930

86,20 %

86,20 %

Sum aksjonærer Sum øvrige Totalt antall aksjer

56 216

56 216

13,80 %

13,80 %

407 146

407 146

100,00 %

100,00 %

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder Navn Heine Wang v/Wang Invest AS/VS Global Invest AS

Verv Daglig leder

Antall aksjer 28 779

Eierandel 7,1 %

Roy H. Gausaker v/RG Holding AS

Styremedlem

28 042

6,9 %

Pål Wang v/PTW Holding AS

Styremedlem

27 111

6,7 %

Petter F. Pedersen v/ISV Invest AS/VS Global Invest AS

Styremedlem

8 503

2,1 %

Bjørnar Olsen privat og gjennom Inak 3 AS

Styremedlem

6 226

1,5 %

NOTE 12 – PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR Pantstillelser

2016

2015

Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol. Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig

586 709

700 000

Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig

318 666

301 945

Sum

905 375

1 001 945

Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: 25 215

19 400

Kundefordringer

186 062

203 063

Konserninterne fordringer

407 464

325 354

Varelager

Driftstilbehør og motorvogn Sum

73 612

70 316

692 353

618 133

Garantiforpliktelser

84 150

99 454

Kausjonsansvar

65 000

65 000

Pålydende pantobligasjoner Pantobligasjon i driftstilbehør

1 150 000

1 150 000

Pantobligasjoner i motorvogner enbloc. pålydende

1 150 000

1 150 000

Panteobligasjoner i varelager

1 150 000

1 150 000

Pantobligasjon i utestående fordringer

1 150 000

1 150 000

70

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


NOTE 13 – MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN Kundefordringer Foretak i samme konsern

Kortsiktig

Foretak i samme konsern

Langsiktig

Sum

Andre fordringer

2016 5 122

2015 12 005

2016 194 789

2015 148 269

5 122

12 005

207 554

177 085

402 342

325 354

2016 14 149

2015 12 816

2016 247 406

2015 279 056

14 149

12 816

247 406

279 056

Leverandørgjeld Foretak i samme konsern

Kortsiktig

Foretak i samme konsern

Langsiktig

Sum

Annen gjeld

NOTE 14 – SAMMENSLÅTTE POSTER I KONTANTSTRØMANALYSEN Sammenslåtte poster

01.01 - 31.12 2016

2015

Endring i varelager

-5 815

-314

Endring i kundefordringer

17 001

10 124

Endring i leverandørgjeld

9 053

-14 599

Sum

20 239

-4 789

Endring i andre korts fordringer

24 066

-42 926

Endring i offentlige avgifter

2 380

-17 943

Endring i annen korts.gjeld

-11 797

-67 377

Endring i mellomværende med konsernselsk.

-69 142

125 926

-54 494

-2 014

Endring i periodiserte kostnader

306

Sum

NOTE 15 – KONTANTER M.M. Ubenyttet del av kassekreditt Bundet beløp på skattetrekkskonto

2016

2015

156 334

48 055

33 906

33 479

NOTE 16 – TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER Ptw Holding AS Wang Invest AS og Sundet invest AS som er aksjonærer i Nokas AS er også aksjonærer i selskapet Wfb Eiendom AS som eier 36,49 % av selskapet Wi-be Eiendom AS som igjen eier 100 % av aksjene i Træleborgodden 6 AS. Dette selskapet eier bygget der Nokas AS har sine lokaler i Tønsberg. Nokas AS har betalt tnok 4 077 i husleie til Træleborgodden 6 AS i 2016. Konsernets selskaper har også transaksjoner seg i mellom som er basert på forretningsmessige vilkår. I all hovedsak vil dette gjelde leveranser av tjenester innenfor de respektive selskapers vanlige forretningsområde samt noe viderefakturering.

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016

71


72

NOKAS Ã…RSRAPPORT 2016


NOKAS Ã…RSRAPPORT 2016

73


74

NOKAS Ã…RSRAPPORT 2016


NOKAS Ã…RSRAPPORT 2016

75


HER FINNER DU OSSConsilio Kommunikasjon AS Foto: Bård Gudim, Petter Holskjær, Nokas og Shutterstock

NORGE

SVERIGE

DANMARK

Nokas AS Tlf. 02580 post@nokas.com

Bevakning Tel. 010-210 95 00 info@nokas.com

Nokas Værdihåndtering A/S +45 7015 7600 kundeservice@nokas.dk

–––––––––––––––– nokas.no

Kontanthantering Tel. 010-222 60 00 varde@nokas.com

Nokas Teknik A/S + 45 7020 2220 kundeservice@nokasteknik.dk

Larmcentral Tel. 010-210 94 00 kund.larmcentral.se@nokas.com

–––––––––––––––– nokas.dk

Teknik Tel. 0775-500 700 teknik@nokas.com –––––––––––––––– nokas.se

78

NOKAS ÅRSRAPPORT 2016


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.