{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 81

U m ě l e c ké o d l i t k y l J a r o m í r R o u č k a

Výročí Anniversary

Prof. Dr. Mont. Ing. František Píšek, DrSc. – 130 let od narození Obr. 1.

Celkový pohled

* 24. 4. 1886 – † 10. 3. 1970 doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.

Ozdobné proužky vykládané mědí široké méně než 1 mm

Obr. 3.

Černý knoflík se zlatými lineárními vzory připomínající čínské slovo „jiong“

Jakým způsobem do nich byla červená měď aplikována, aby/že nevypadla? Jak se zacházelo s tyrkysovými kameny, že byly tak důkladně, co se týče rozměrů i pozice, zasazeny do rámu? Jaké pojivo drželo různé části rámu pohromadě? Jaké je složení černého materiálu na knoflících „jiong“? Jak byly vytvořeny zlaté vzory? Co jsou světlé skvrny na zadní straně zrcadla a jak byly vytvořeny? Historie nepřestává člověka udivovat, zatímco rozjímá nad těmito i jinými otázkami při zkoumání nádherných dekorativních technik starých 2000 let. (Zkrácený překlad z časopisu China Foundry, 2016, roč. 13, č. 1, s. A3.)

Obr. 1.

Prof. František Píšek

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

487

U M ĚLECK É O DL I TK Y l V Ý ROČÍ

Obr. 2.

Vážení čtenáři, jistě většina z vás si vybaví známou fotografii prof. Františka Píška, která je uvedena na obr. 1. Proč bych chtěl jeho osobu připomenout? Letos totiž uplynulo 130 let od narození tohoto muže, kterého právem můžeme považovat za zakladatele moderního českého slévárenství. Celý život profesora Píška byl spojen s výukou, výzkumem, s činností slévárenských spolků a slévárenskou praxí. V našem oboru pracovala řada vynikajících osobností a odborníků, profesora Píška však bezesporu musíme považovat za vůdčí postavu, která našemu oboru v českých zemích i na Slovensku vtiskla odborné vzdělání, organizační řád a celosvětovou vážnost. Je pozoruhodné, že jeho snahy vždy prosazovaly jednotu vzdělání, praxe a spolkového života.

Tento komplexní přístup k aplikaci vzdělání do reálného života se v československém slévárenství projevil vysokou úrovní našeho oboru a mezinárodní vážností. Lze říci, že v tomto modelu se i dnes snažíme pokračovat, a to v činnosti České slévárenské společnosti a jejich komisí, v aktivitách Svazu sléváren ČR a konec konců ve stylu Slévárenských dnů a dalších odborných akcí. Dovolte mně stručně připomenout některé významné milníky života prof. Píška. Prof. Píšek se narodil 24. 4. 1886 v Praze. V roce 1909 absolvoval studium na pražské technice a v roce 1911 na Vysoké škole báňské v Příbrami, kde také v roce 1921 získal doktorát věd báňských. Do roku 1921 působil v několika slévárenských a strojírenských závodech. V roce 1921 nastoupil jako mimořádný profesor na stolici Mechanické technologie II při České vysoké škole technické v Brně. Na brněnské technice strávil celý svůj pedagogický život, tedy až do roku 1960. Na svou dobu revoluční byly jím organizované odborné slévárenské kurzy (obr. 2), které byly první formou postgraduálního vzdělávání, jak je známe dnes. Existence slévárenského oboru v Brně nebyla vždy jednoduchá a prošla transformacemi, při nichž zachování specializace a její civilní formy nebylo zdaleka samozřejmé. Prof. Píškovi se však vždy podařilo obhájit kontinuitu slévárenského oboru na civilní technické škole. Ve své kariéře byl dvakrát děkanem a jednou rektorem Vysokého učení technického a doktorem h. c. na řadě významných univerzit. Od roku 1952 byl jedním z prvních členů ČSAV a od roku 1954 ředitelem brněnské pobočky ČSAV. O odborný život na katedře slévárenství a v ČSAV se zajímal až do svého vysokého věku. Byl autorem řady slévárenských učebnic a knih, z nichž dodnes má řada z nás v knihovnách jeho encyklopedii „Nauka o materiálu“. Prof. Píšek zemřel 10. března 1970. Pedagogické a vědecké působení prof. Píška se úzce proplétá se spolkovou činností. V roce 1923 se zásadním způsobem podílel na vzniku nově ustanoveného Českého odborného spolku slévárenského, od něhož se odvíjí historie současné České slévárenské společnosti. Předsedou Českého odborného spolku slévárenského a jeho následných organizací byl až do roku 1963. Jako zajímavost bych chtěl uvést, že nám dobře známý znak slévárenské společnosti (obr. 3), zkřížená kladiva a vidlička, byl přijat jako oficiální znak Českého odborného spolku slévárenského v do-

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport