{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 75

Ze zahraničních časopisů

Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. Všechny uvedené časopisy jsou k dispozici v Informačním středisku Svazu sléváren České republiky, E. Bělehradová, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646.

Ze zahraničních časopisů From the foreign journals

bentonitové směsi je dosažena hodnota 76 u metylenové modři a ztráta žíháním 3,0. Článek je doplněn mnoha tabulkami, schématem zařízení a snímky regenerovaného ostřiva. (Zkrácený překlad článku z časopisu Modern Casting, 2016, č. 4, 36–40.)

Regenerace směsí mikrovlnným ohřevem Microwave reclamation of casting sand Mathias Milt and Plunger Joe M-Wave Consulting, Midwest Metal Products, Minnesota, USA Technologie použití mikrovln je využívána v mnoha odvětvích průmyslu, nejvíce v textilním a potravinářském. Tato technologie nebyla doposud zkoumána a řešena v průmyslových procesech vysokých teplot, jako je regenerace formovacích směsí. Nyní již však nabízí slévárnám energeticky účinný systém regenerací s nízkými emisemi s malým ekologickým zatížením, kdy interakce mikrovln se složkami vratné směsi je dokonalá a ostřivo odchází ze systému čistší a relativně chladnější. Materiály jako křemenný písek a další keramiky nejsou schopné absorbovat mikrovlnnou energii při nízkých teplotách, protože tyto materiály jsou elektricky izolační a nemagnetické. Když jsou však zahřáty na vyšší teploty, jejich vlastnosti v mikrovlnném procesu se mění. Musí být předehřáty natolik, až se tyto materiály stanou „dielektricky ztrátové“ nebo absorbují mikrovlnnou energii. Křemenný písek, silimanit, mulit a zesíťovaná polymerní pryskyřice vykazují podobné vlastnosti a začínají absorbovat mikrovlnnou energii kolem 250–300 °C, křemenný písek ji začíná absorbovat při 750–800 °C. Při kontinuálním procesu, kdy materiál běží v rotační bubnové peci, může být vystaven rozdílným regulovaným teplotám. A tohoto je využito v mikrovlnné regeneraci vratných směsí v USA ve dvou slévárnách Midwest Metal Products pro regeneraci pryskyřičných ST směsí a v Grede – St. Cloud pro regeneraci vratných bentonitových směsí. Zařízení sestává ze dvou rotačních válcových pecí umístěných nad sebou. Vrchní pec má průměr 0,61 m a délku 3,66 m pro předehřev směsi od 200 do 680 °C, spodní pec má izolovanou horkou část procesu, která má průměr 0,31 m a délku 1,83 m s užitím 10 kW mikrovlnné energie. Tabulková data ukazují po této hybridní regeneraci dosažení pod 0,1 ztráty žíháním po 8 min pro ST směsi s výstupní teplotou ostřiva nižší než 200 °C. U vratné

Modifikace slitin Al-Si použitím elektromagnetického míchání Inoculation of Al-Si alloys using the electromegnetic stirring method Szajnar Jan a kol. Silesian University of Technology, Gliwice, Poland U odlitků ze slitin Al-Si je primární struktura často prezentována polyedrickými hrubými zrny. Odlitky s takovouto strukturou mívají nízké mechanické vlastnosti a jsou nevhodné pro plastické tvarování kontinuálních a semikontinuálních součástí z hliníkových slitin. Struktura může být modifikována mnoha způsoby; autoři studovali vliv elektromagnetického míchání u dvou podeutektických Al-Si slitin EN AC AlSi2MgTi a EN AC AlSi7Mg, které byly odlévány do grafitové formy průměru 30 mm, délky 200 mm a 10 mm tloušťky stěny. Licí teplota byla stanovena na 720 a 700 °C. Pro míchání taveniny byl použit přístroj vytvářející rotační magnetické pole s intenzitou 8 A a frekvencí 100 Hz. Tyto parametry zajišťovaly hodnotu magnetické indukce rovnou 60 mT. Výsledky zkoušek jsou uvedeny na snímcích struktur a v tabulkách v původním litém stavu a po elektromagnetickém míchání. Rychlost vytahování ingotu z formy je signifikantní: při 30 mm/min je u původní slitiny průměrná velikost polyedrických zrn 0,10 mm2, po modifikaci 0,09 mm2, při rychlosti vytahování ingotu 100 mm/min byla velikost zrn 2,20 mm2, po modifikaci se snížila na 0,47 mm2, struktura je pak tvořena tuhým roztokem α(Al) a jemným eutektikem α(Al) + β(Si). Metoda zjemnění struktury na bázi tepelné a mechanické eroze krystalizační fronty, způsobené vlivem elektromagnetického pole, může být konkurencí přísadám, které jsou běžně užívány pro modifikaci, např. Ti, B, Sr, a to především z pohledu nákladů na modifikační proces. (Zkrácený překlad článku z Prace Institutu Odlewnictwa, 2016, č. 2, s. 67–76.)

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

481

Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R EN SK É Č A S O P I S Y l Z E Z A H R A N I ČN Í CH Č A S O P I SŮ

SZAJNAR, J. a kol.: Modifikace slitin Al-Si použitím metody elektromagnetického mísení (Inoculation of Al-Si alloys using the electromagnetic stirring method), 2016, č. 2, s. 67–76, (viz s. 481, pozn. red.). DUDZIAK, T.; JURA, K.: Vysokoteplotní koroze nízkolegované oceli ve vzduchu a atmosférách solné mlhy (High temperature corrosion of low alloyed steel in air and salt mist atmospheres), 2016, č. 2, s. 77–86. PIETRZAK, K. a kol.: Strukturní determinanty mechanických vlastností kompozitů A359 + AL 2O3 po několika přetaveních (Structural determinants of the mechanical properties of A359 + Al2O3 after multiple remelting), 2016, č. 2, s. 87–112. BALIŇSKI, A.: Ocenění uniformity struktury křemíkového solu (The assessment of the uniformity of the silica sol structure), 2016, č. 2, s. 113–122. REGULSKI, K.; NAWARECKA, S.: Systém CastExpert pro diagnostiku vad odlitků (CastExpert system for casting defect diagnostics), 2016, č. 2, s. 123–132. GAZDA, A.: Determinace optimálních parametrů izotermické přeměny LKG s Ni-Cu(Mo,Mn) na základě CCT a TTT diagramů (Determination of the optimal austempering parameters of Ni-Cu(Mo,Mn) ductile iron based on CCT and TTT diagrams), 2016, č. 2, s. 133–145.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport