{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 65

J o s e f H l a v i n k a l J a r m i l a Ku b e š o v á

Dotační možnosti pro podnikatele V průběhu celého roku 2016 jsme vás informovali o aktuálních dotačních možnostech v oblastech podpory podnikání, životního prostředí a vzdělávání a seznámili jsme vás se základními principy při zadávání veřejných zakázek. Tento článek je posledním ze série o dotačních možnostech pro podnikatele v oboru slévárenství, ale nejen pro ně. V současné době jsme před vyhlášením další vlny výzev v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Pro žadatele je v rámci plánovaných 24 výzev pro předkládání žádostí o dotaci připravena alokace v celkové výši 47,68 mld. Kč. V následujících odstavcích shrnujeme to nejzajímavější z připravovaného „balíku“ výzev. Během prosince 2016 bude vyhlášena průběžná výzva na téma Úspory energie. Tato výzva je určena pro všechny typy podniků, tedy malé, střední i velké podniky, a je zaměřena na aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie. Mezi podporované aktivity patří nejen zateplování budov a výměna oken, ale také např. využití odpadní energie ve výrobních procesech, instalace OZE, instalace kogenerační jednotky nebo modernizace soustav osvětlení budov

nebo areálů. V rámci této výzvy je stanovena alokace 11 mld. Kč. Pro Inovační projekty, jako jsou produktové nebo procesní inovace, organizační a marketingové inovace, bude v průběhu prosince 2016 vyhlášena III. Výzva Inovace – Inovační projekt. Tato výzva je zacílena nejen na podnikatelské subjekty, ale také na výzkumné organizace a orgány státní správy a samosprávy. Vhodnými žadateli jsou v tomto případě všechny typy podniků. Pro realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje je určena III. Výzva Aplikace. Tato výzva bude vyhlášena rovněž v rámci prosincového balíku výzev a je určena především pro malé a střední podniky, vhodným žadatelem jsou však i velké podniky. V rámci této výzvy je možné podpořit např. osobní náklady, náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů nebo náklady na smluvní výzkum. Pro mikro- a malé podniky se připravují výzvy na téma Technologie. V rámci výzev budou podpořeny jak začínající podnikatelské subjekty, tak i podnikatelské subjekty s historií podnikání. Podpora na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení bude směřována do hospodářsky problémových regionů. V případě, že vás zajímá založení nebo rozvoj centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, které spočívá v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra, připravuje se III. Výzva Potenciál. Tato výzva bude vyhlášena koncem roku 2016 a bude vhodná pro všechny typy podniků. Pro podrobnější informace o výzvách, případně pro osobní konzultace projektových záměrů je připravena naše specialistka pro oblast podpory podnikání Ing. Zuzana Havlištová, tel.: 775 919 881, z.havlistova@eurovision.cz. Ráda bych ještě zmínila roli poradce pro využití dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů, která dnes nespočívá jen v napsání žádosti o dotaci a získání dotace. Poradce by měl usilovat o správný mix využití dotací jako jednoho ze zdrojů financování investic s respektováním konkrétních strategických cílů podnikatele, oblasti podnikání a vývoje ekonomické situace v daném teritoriu. Díky znalosti celého projektového cyklu musí být poradce schopen zajistit kvalitní dotační management. Ten musí zahrnovat doporučení k využití konkrétních dotací v jednotlivých oblastech i jejich přizpůsobení skutečným potřebám podnikatele. Rovněž musí umět správně optimalizovat čerpání

dotací a řízení administrace včetně udržitelnosti projektů tak, aby maximálně snížil riziko z toho plynoucí. Hodnota služby poradce vnímaná podnikatelem se zvýší, pokud poradce prokáže schopnost najít optimální využití zdrojů – dotací v dlouhodobém horizontu a zodpovědně posoudí i jiné možnosti financování v kontextu ekonomickém, finančním, legislativním a daňovém. Poradce se nesmí bát zodpovědnosti za své rady a doporučení. Pro úspěšné využití dotací je nutné postupovat dle definovaných pravidel a mantinelů, která nejsou často slučitelná s běžným podnikatelským životem. Tyto dva zdánlivě vzdálené světy by měl poradce umět propojit. Osobní přístup poradce tak, jak se ho snaží uplatňovat naši specialisté, je cestou, jak profesionálně poradit a zajistit vše potřebné, od prvního nápadu až do okamžiku proplacení dotace. Náš tým specialistů je schopný, zkušený, profesionální a ví, jak předcházet nesrovnalostem. Umí řešit jak změny projektů, tak také správně a rychle dokáže komunikovat s poskytovateli dotace. To je velmi důležité z toho důvodu, aby nedošlo k porušení podmínek poskytování dotací ani k jiným chybám. Specialisté Eurovision, a. s., v případě potřeby profesionálně připraví veškerou dokumentaci ke kontrole, identifikují možné nedostatky a navrhnou opatření k nápravě. Nebojíme se odpovědnosti za svoji činnost a za své názory. Věřím, že náš seriál o dotacích, který jsme pro vás v průběhu tohoto roku připravili, vám přinesl informace, které vám pomohly nebo ještě pomohou v rozhodování o dalším rozvoji vašeho podnikání. Jsme připraveni vám v tomto rozhodování pomoci! Kanceláře naší společnosti najdete v Brně i v Praze. Kromě dotačního poradenství vám můžeme nabídnout své služby také při organizaci veřejných zakázek a v případě stavebních projektů také služby TDI a koordinátora BOZP. Děkuji vám za přízeň i spolupráci nad vašimi projektovými záměry v tomto roce a přeji vám vše dobré v roce 2017. Ing. Jarmila Kubešová, MBA statutární ředitelka Eurovision, a. s. Veveří 102, 616 00 Brno tel.: +420 539 050 600 brno@eurovision.cz Na Pankráci 58, 140 00 Praha 4 tel.: +420 246 031 900 praha@eurovision.cz www.eurovision.cz

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

471

Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N Č E S K É R E P U B L I K Y

další odborný rámcový program. Návštěvnicky atraktivní bude zajisté např. zvláštní přehlídka s integrovaným odborným sympoziem na téma „Inteligentní odlehčené konstrukce: technologie, použití, možnosti“, která ve veletržní hale číslo 5 představí aktuální stav vývoje dané problematiky pro oblast průmyslového nasazení. Ve veletržní hale číslo 2 zase představí technologické fórum „Aditivní výroba“ široký potenciál generativních produkčních postupů. V centru pozornosti budou dále témata jako Průmysl 4.0, zdrojově efektivní výroba a automatizace. Veletržní duo Intec a Z obsadí čtyři z pěti hal moderního lipského výstaviště, které je umístěno přímo u dálnice A14 a je tak výborně dostupné i z České republiky. Na oba veletrhy platí společná vstupenka, která rovněž umožní svému držiteli účast na většině doprovodných odborných akcí konaných v průběhu veletržních dní.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport