{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 64

Zdeněk Vladár l Josef Hlavinka

malé „zasedačky“ probíhala v úterý, středu a ve čtvrtek představení firem, které působí v oboru slévárenství (obr. 14 a 15). Svaz sléváren také tento prostor využíval v průběhu veletrhu k pracovním schůzkám s hosty z domova i zahraničí.

Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N Č E S K É R E P U B L I K Y

Z ávě r e m 58. ročníku MSV se zúčastnilo 1711 firem – nejvíce od roku 2012 – na obsazené čisté výstavní ploše přesahující 44 000 m2, což je nejvíce od roku 2008. Vystavovatelé vykoupili plochu již několik měsíců předem. Byly zaplněny všechny pavilony výstaviště. Veletrh registroval také rekordní návštěvnost. Jen za první čtyři dny prošlo branami výstaviště 72 500 osob a celkový počet návštěvníků podle očekávání překročil hranici 80 tisíc. Takový zájem o MSV nebyl posledních sedm let. Mimořádně vysoká byla letošní účast zahraničí. Podíl vystavovatelů ze zahraničí poprvé v historii dosáhl 50 %. Firmy přicestovaly ze 35 zemí světa; největší zastoupení měly Německo, Čína a Slovensko. Zahraniční návštěvníci dorazili z více než 50 zemí a jejich podíl na celkové návštěvnosti přesáhl 10 %. Početná vládní a obchodní delegace dorazila na veletrh nejen z Číny, ale také z Indie, Ruska, Běloruska a samozřejmě ze Slovenska.

Pro trendy do Lipska – Intec a Zuliefermesse

Dobré zakázkové výsledky a navázané obchodní kontakty našich členských firem během poslední oficiální účasti v Lipsku v roce 2015 jsme pojali jako výzvu pro nadcházející ročník. SSČR proto aktivně podpořil iniciativu vzešlou z jednání mezi zástupci českých a saských ministerstev během Zuliefermesse 2015, jejímž cílem je maximalizovat praktický přínos plynoucí z veletržní účasti našich členských společnsotí. Na pracovním setkání zúčastněných subjektů během MSV v Brně byla finálně potvrzena programová forma, která bude mít podobu mezinárodního workshopu za účasti společností z Německa, Polska a Česka. Definici odborných témat workshopu provedl náš svaz na základě požadavků členské základny vycházejících z praktických potřeb, a to zejména se zřetelem na budoucí trendy, které lze v oblastech působení našich členských organizací očekávat. Worskhop proběhne ve čtvrtek 9. března 2017 na výstavišti v Lipsku, akce je naplánována maximálně časově efektivně s přislíbenou účastí špičkových odborníků z podnikové praxe a odborné sféry. Vyhlídky veletrhů INTEC a Z jsou pro rok 2017 více než nadějné. Veletrhy se celkovým počtem více než 1400 vystavovatelů mezinárodně etablovaly jako uznávaná obchodní platforma pro strojírenství a subdodavatelský průmysl. Oba veletrhy mají jasně profilované portfolio vystavovatelů, přičemž společně pokrývají téměř celý výrobní a odběratelský řetězec strojírenské branže. Z toho profitují jak vystavovatelé, tak návštěvníci. Intec patří k předním strojírenským veletrhům v celoevropském kontextu. Ke klíčovým oblastem, na které se veletrh zaměřuje, patří obráběcí stroje a systémy pro přípravu a finalizaci výroby v rámci automatizovaného výrobního procesu.

Ing. Josef Hlavinka v ýkonný ředitel SSČR

Od 7. do 10. března 2017 se mezinárodní kovozpracující a subdodavatelská branže opět sejde na výstavišti v Lipsku. Úspěšná kombinace veletrhů Intec a Zuliefermesse (Z) nabízí vystavovatelům a odborným návštěvníkům z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či další prohloubení dlouhodobých obchodních vztahů s partnery z Německa a dalších evropských zemí. Svaz sléváren ČR je iniciátorem oficiální účasti České republiky, jejíž příprava vstupuje do finální fáze.

470

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

Veletrh Z se pak coby jeden z nejvýznamnějších evropských veletrhů pro subdodavatele koncentruje zejména na subdodávky v počátečních a středních fázích produkčního řetězce. Nabídka veletrhu oslovuje zejména firmy z těch průmyslových oborů, které v Česku i v Německu patří k motorům hospodářství: všeobecné strojírenství a automobilový průmysl. Kontinuální nárůst ve všech významných parametrech – počtu vystavovatelů, výstavní ploše a počtu návštěvníků – pokračuje dle informací pořadatelů i nadále; dosavadní vývoj přihlášek potvrzuje jistotu, že i příští ročník veletrhů Intec a Z naváže na úspěšný kurz minulých let. Mezi vystavovatele budou patřit významné firmy jako Yamazaki Mazak, TRUMPF, Hommel, SCHUNK, Paul Horn, ISCAR, EMUGE nebo MAPAL. Mezinárodní rozměr veletrhů využívají i české firmy. Na posledním ročníku veletrhu Z v roce 2015 činil podíl zahraničních vystavovatelů více než 30 %, přičemž Česká republika měla mezi zahraničními vystavovateli nejpočetnější zastoupení. K tomu bezesporu přispěla i finanční podpora ze strany MPO České republiky, kdy se české firmy mohou tohoto veletrhu účastnit za velmi výhodných podmínek, což v rozhodování zejména malých a středních podniků hraje významnou roli. Důvodem pro opakovanou prezentaci ČR s podporou ze strany ministerstva je především měřitelnost úspěchu veletržní prezentace ve formě četných objednávek a konkrétních subododavatelských poptávek ze strany německých firem a významných hráčů na mezinárodní scéně, se kterými české firmy z tohoto veletrhu pravidelně odjíždějí. Součástí veletrhů je i špičkový doprovodný program k aktuálním tématům. Kromě již zmiňovaného trendového workshopu nabídnou veletrhy rovněž

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport