{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 63

Zdeněk Vladár

Obr. 7.

Zvon Svatý Václav ze Zvonařské dílny Tomášková-Dytrychová, s. r. o., Brodek u Přerova

Obr. 9.

Robot firmy ABB

Obr. 10. Neformální zábava byla zahájena zvonem darovaným firmou Alucast; (zleva) Ing. Cileček, Ing. Vladár a Ing. Hlavinka

Obr. 11. Při dobrém jídle a pití se řešily nejen otázky odborné

Obr. 12. Cim b álová muzika p ř i s p ě la k dobré pohodě všech účastníků

Obr. 13. Ing. Kristoň z firmy RGU informoval o nabízených druzích vín z jeho sklípku

Obr. 14. Ing. Vlastimil Kolda (MECAS ESI) při výkladu v přednáškovém sále

Obr. 15. Přednáška Ing. Cilečka byla sledována s velkým zájmem

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

469

Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N Č E S K É R E P U B L I K Y

Obr. 8.

Stánek firmy Alucast – v popředí Ing. Cileček vedle 4m odlitku O. Olivy

kovů není nijak zvlášť dobrá, naopak u sléváren neželezných slitin je situace příznivá, pociťují však nedostatek pracovníků. Představenstvo v závěru schválilo přijetí nových či nástupnických členů SSČR. Součástí jednání byla i přednáška společnosti Eurovision ohledně dotačních příležití v nejbližším období. Odpoledne pak patřilo již tradičnímu setkání slevačů na stánku svazu. Stánek byl koncipován ve stylu bohaté historie slévárenství, které vévodil vystavený zvon ze Zvonařské dílny Tomášková-Dytrychová, s. r. o., (obr. 7) a moderního oboru s náročnými odlitky a postupným zaváděním automatizace a robotizace do sléváren, prezentovaným robotem firmy ABB (obr. 8). Na úvod předal majitel firmy Alucast (obr. 9) Jarmil Cileček představitelům SSČR pamětní zvon na FOND-EX 2016 (obr. 10) a tímto zvonem pak prezident a výkonný ředitel svazu odzvonili oficiální části a zahájili neformální část setkání (obr. 11). Panu J. Cilečkovi patří poděkování za zajištění cimbálové muziky (obr. 12), která přispěla k dobré náladě všech, kteří se setkání zúčastnili. Vínem nás po celou dobu veletrhu hostila společnost RGU z vinařských sklepů F. Kristoně (obr. 13). O pivo se zase postarali v Metosu a v Bohemii Regent z Třeboně. Všem upřímné díky. V letošním roce Svaz sléváren ČR mimo výstavní plochy zabezpečil v pavilonu Z i přednáškovou plochu. V prostoru této

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport