{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 50

F O S E CO, O s t r a v a

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Rychle schnoucí nátěr Přechod od nátěrů na bázi organických rozpouštědel k vodním nátěrům Výzvy pro moderní slévárny jsou různé, a to vzhledem ke zvýšeným požadavkům na komplexnost odlitků, zlepšení jejich povrchů a na větší využití materiálů tak, aby bylo zajištěno snižování výrobních nákladů. Navíc neustále roste tlak na snižování dopadů na životní prostředí, redukci vývinu oxidu uhličitého a na snižování energetické náročnosti. V mnoha slévárnách používání nátěrů na formy a jádra na bázi rozpouštědel (většinou izopropanol, etanol nebo metanol) stále převažuje, a to díky rychlému schnutí nebo schopnosti rychlého vyhoření rozpouštědla. Avšak z hlediska životního a lokálně pracovního prostředí přináší přechod na vodou ředitelné nátěry následující výhody: – méně těkavých organických složek (VOC), – lepší lokální pracovní životní prostředí, – menší potřeba skladování hořlavých látek, – redukce výdajů na vyhovění certifikaci ATEX a jiné ekvivalentní legislativě, – výhody úspory výdajů při nahrazení nákladných rozpouštědel vodou. Ve většině sléváren vyrábějících odlitky pro automobilový průmysl nebo podobná masivní jádra již přechod k vodou ředitelným nátěrům proběhl z důvodu opakovatelnosti prováděných prací, avšak v sektoru zakázkového slévárenství existuje řada faktorů, které mají limitované možnosti tohoto přechodu:

456

– variace tvarů a rozměrů jednotlivých jader, – prodloužené doby schnutí vedoucí k tématu produktivity, – vyšší spotřeba energií při vysychání produktů na bázi vody, – náklady na instalaci rozměrných zařízení. R yc h l e j š í s c h n u t í vo d o u ř e d i t e l nýc h n á t ě r ů Při přechodu od lihových k vodou ředitelným nátěrům představuje udržení produktivity a náklady na vysoušecí zařízení dva hlavní problémy. Vývoj technologie rychleji schnoucích vodou ředitelných nátěrů napomáhá ke zmírnění těchto obav. SEMCO FCD je vytvořen tak, aby nabízel vynikající reologické vlastnosti a je ideálně vhodný pro nanášení poléváním. Je schopný vystavět potřebnou vrstvu nátěru během jedné aplikace bez stékání a odkapávání a má stále výrazně vyšší obsah pevných látek, než je běžné u produktů určených pro polévání. To znamená, že obsah vody je mnohem nižší a vodu je možné rychleji odstranit. Redukovaný obsah vody v aplikovaném nátěru znamená méně vody pro vysoušení, výsledkem čehož je: – kratší cyklus vysychání a s tím spojené výkonnostní benefity, – menší požadavky na prostory pro vysychání snižující náklady, – nižší spotřeba energie i emisí CO2. Snížením obsahu vody v nátěru se rovněž sníží energie potřebná ke schnutí nátěru. Na příkladu uvedeném na obr. 1 je vztah mezi náklady na schnutí a produkcí odlitků ve slévárně. Vychází se z odhadu, že na každou tunu vyrobených odlitků z litiny s lupínkovým grafitem je potřeba 3 kg nátěru. To znamená, že slévárna vyrábějící 30 000 t odlitků z LLG by ročně mohla ušetřit přibližně 40 000 EUR (120 000 – 80 000 EUR) prostřednictvím nižší spotřeby energie v souvislosti se schnutím slévárenských nátěrů řady SEMCO FDC. Tyto úspory energie je dále možno navýšit započítáním celkového snížení emisí oxidu uhličitého v souvislosti s tímto procesem.

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

Řada produktů SEMCO FDC je nejvhodnější pro aplikaci poléváním a je dostupná v široké paletě kombinací žárovzdorných plniv dle potřeb slévárny: – zirkon – pro nejhmotnější odlévané kovové komponenty, – křemičitan hlinitý – pro litinové odlitky s velkou hmotností a menší ocelové odlitky, – kombinované silikáty – pro úspornou výrobu méně náročných komponent. Pří p a d ová s t u d i e Slévárny odlitků po celém světe vyrábějí odlitky z litiny s kuličkovým grafitem pro sektor větrných elektráren a používají tradiční vodou ředitelné nátěry, které se následně suší v objemných pecích. Byly provedeny pokusy s nátěrem SEMCO FDC při stejném způsobu aplikace i stejné tloušťce vrstvy nátěru a následném zpracování v peci. Výsledky pokusu ukázaly, že nátěr SEMCO FDC usychá o 50 % rychleji než tradiční vodou ředitelné nátěry a že výsledné nároky na energie a vykalkulované emise CO2 přiměřeně klesly. Během pokusů byly každých 5 minut zaznamenávány teploty forem (obr. 2) a také zbytková vlhkost (tab. I a obr. 3). Shrnutí Pokud jde o používání vodou ředitelných nátěrů, přináší snížení spotřeby energií slévárnám významnou úsporu nákladů. Výhod snížení spotřeby energií je možné dosáhnout díky používání produktů s vyšším obsahem pevných látek, jako je SEMCO FDC, ve spojení s optimálním procesem schnutí. Tyto benefity se zároveň podílejí na zlepšení životního prostředí tím, že přispívají ke snížení emisí oxidu uhličitého. Navíc při nahrazení produktů na bázi lihu lze významné výhody a úspory nákladů dosáhnout redukcí emisí VOC lepším pracovním prostředím a odstraněním hořlavých látek.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport