{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 42

H O D N O CE N Í V EL E T R H U F O N D - E X 2016

A . M o r e s F O N D - E X 2016 a o b l a s t t e c h n o l o g i e o d l i t k ů

Královopolská slévárna, s. r. o., Brno, předvedla výběr odlitků ze všech materiálů, které se ve slévárně vyrábějí, tj. z nízkouhlíkových a nízkolegovaných ocelí pro normální a zvýšené teploty, z korozivzdorných a žáropevných ocelí a z LKG (obr. 11). Velká škoda, že není zřejmé, ze kterých materiálů jsou jednotlivé odlitky odlity. Firma KERAMTECH, s. r. o., Žacléř, ve svém stánku předvedla filtry pro odlévání oceli. Na obr. 12 je vidět mimo jiné velký průměrový filtr dříve známý pro tyto velké průměry pod názvem cedítko. Filtr se usazuje do tzv. „vtokonálitků“. Protože u legovaných ocelí hrozí ucpání filtru při odlévání, používají se tyto „vtokonálitky“ s filtry při lití formy současně ve větším počtu (více vtoků). Jakým způsobem je to zajištěno, nebylo sděleno, ale jedna velká slévárna ocelových odlitků tento systém využívá, to ale neplatí pro zbývající tři slévárny velkých ocelových odlitků v České republice. Je totiž velmi obtížné odlévat ocel současně do několika „vtokonálitků“, údajně v počtu až 10. Ve stánku firmy ASK Chemicals Czech, s. r. o., zaujala řada exotermických nástavců, z nichž některé jsou značné velikosti (obr. 13). Aby bylo z hlediska nákladů použití těchto velkých nástavců pro slévárnu výhodné, musí se díky nim podstatně snížit velké množství tekutého kovu v původních klasických nálitcích. Firma ŽĎAS, a. s., která měla hlavní stánek v jiné části veletrhu než ostatní slévárny, vystavila ocelový zvon z materiálu ČSN 42 2712, hmotnost 220 kg, vyrobený v roce 2016 (obr. 14). Jedná se o kostelní zvon, jak je patrné z nápisu na něm. Je vidět, že tradice vyrábět kostelní zvony z oceli trvá i v současné době. Tato firma vystavila i dokonale opracovaný a obroušený odlitek součásti Kaplanovy turbíny z oceli GX 4CrNi13-4, hmotnost 1860 kg (obr. 15). Odlitky složitých konstrukcí vystavila slévárna Kovolis Hedvikov, a. s., (obr. 16), chyběly zde však další údaje, např. hmotnost. Firma Alucast, s. r. o., Tupesy, je jednou ze dvou velkých sléváren v České republice, která vyrábí metodou přesného lití odlitky ze slitin Al. Vystavila zde soubor odlitků (obr. 17); v popředí je 4m odlitek Strom poznání, jehož autorem je známý slevač a akademický sochař Otmar Oliva. Slévárna přesného lití IEG, s. r. o., Jihlava, je průkopníkem v odlévání takto vyráběných odlitků z LKG a z LLG. Odlitky z těchto materiálů jsou uvedeny v souboru na

obr. 18; v dolní části obrázku jsou odlitky z LKG, ve střední části z legované LLG. Odlitky větších hmotností vyráběné touto firmu jsou na obr. 19. Slévárna přesného lití PBS Velká Bíteš, a. s., je známým výrobcem odlitků oběžných kol. Ty také společně s odlitky lopatek vystavila ve svém stánku (obr. 20). Velmi příjemným překvapením byla účast firem, které se zabývají výrobou uměleckých odlitků. Pozornost návštěvníků byla věnována zvonu nazvanému Svatý Václav (obr. 21), který má hmotnost 320 kg a je vyroben v tónové výšce C2; vystavila ho paní Leticie Vránová-Dytrychová. Při této příležitosti paní Vránová vzkázala návštěvníkům toto poselství: „Kdykoli Česká země prochází významnými změnami, socha jejího patrona uprostřed Prahy bývá obklopena jejím lidem. Proto jsme se rozhodli a odlili si tento zvon s národním patronem a také proto je Václav na zvonu pokryt skutečným zlatem – teprve v běhu věků bronz, dnes dozlatova vyleštěný, ztmavne, zatímco silueta světce bude zářit dál.“ Tento zvon patří od roku 2014 do soukromé sbírky exponátů Zvonařské dílny Dytrychových z Brodku u Přerova. Sestava menších zvonů této dílny je na obr. 22. Firma pana Hřebíčka, Ketkovský venkovský bronz, vystavila své umělecké výrobky, jejichž součástí jsou krásné bronzové odlitky (obr. 23). Z ávě r Veletrh FOND-EX 2016 svým rozsahem nebyl sice příliš veliký, ale slévárenská veřejnost si zde dokázala najít zajímavé exponáty, ke kterým vždy patří vystavené odlitky. Musíme uznat, že až na malé výjimky byla většina vystavených odlitků již doplněna bližšími údaji, jako je materiál a hmotnost. Trochu překvapující bylo, že se snížil počet aktivních vystavovatelů z oblasti odlitků z neželezných kovů, neboť ve výrobě odlitků ze slitin Al patří Česká republika mezi přední evropské výrobce. Poděkování platí hlavně odborným pracovníkům, kteří na stáncích byli velmi technicky zdatní a uměli odpovídat na otázky návštěvníků z řad obchodníků i na zvídavé dotazy slevačů. Naše hlavní poděkování patří pracovníkům velkého stánku Svazu sléváren ČR, kde mohly naše slévárny vystavovat své výrobky a navíc jim bylo s velkou ochotou umožněno zde vést odborná a obchodní jednání.

Česká slévárenská sp ole č nost , z . s ., vás z ve na

7. HOLEČKOVU KONFERENCI Metalurgie a technologie slitin neželezných kovů 22.–23. března 2017 Hotel OREA Devět skal Z am ěř ení konference: M etalurgie a vlastnosti neželezných kovů; Slévárenské technologie; Tepelné zpracování; M etalo grafie, mikroskopie, spek trometrie; Kvalita a její řízení v provozech sléváren neželezných kovů; Stroje a zařízení; Sof t ware. Konference je ur čena pro pracovní k y managementu, met alurgie, technologie, lab oratoří a kontroly k valit y sléváren neželezných kovů a hutí, pro p e dagogy, diplomant y, dok torandy a student y v ysok ých škol a dal ší. V rámci konference v yhla šuje N – t ým OK 07 České slévárenské spole čnosti soutěž o nejzajímavěj ší vadu o dlitku. w w w.holeckovakonference.c z

448

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport