{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 40

A . M o r e s F O N D - E X 2016 a o b l a s t t e c h n o l o g i e o d l i t k ů

H O D N O CE N Í V EL E T R H U F O N D - E X 2016

FOND-EX 2016 a oblast technologie odlitků FOND-EX Fair 2016 and the field of casting technology 621.74:62.004 foundry technology

Ú vo d Při hodnocení posledního slévárenského veletrhu FOND-EX v roce 2014 jsme uvedli, že po značném poklesu slévárenské výroby v letech 2008 až 2010 došlo k její postupné stabilizaci a k návratu k původním výkonům. Od roku 2012 je již slévárenská výroba nejen v České republice, ale i v Evropě v podstatě bez velkých výkyvů. Pozoruhodný je však růst výroby odlitků ze slitin hliníku a určitý pokles výroby ocelových odlitků. Při hodnocení veletrhu FOND-EX 2016 musíme konstatovat, že průmyslová výroba se zvyšuje, avšak při téměř konstantní slévárenské výrobě. Slévárenská výroba v České republice se pohybuje mezi 350 000 – 400 000 t odlitků a nezdá se, že by v budoucnu došlo k podstatné změně. Přesto je možné zdůraznit, že tato výroba ve srovnání s obdobnými průmyslovými zeměmi je vysoká a stabilizovaná. Te c h n o l o g i c ké p o z n a t k y Klasická výstava odlitků na veletrhu FOND–EX 2016 chyběla, což byl asi důsledek toho, že doprava, instalace a umístění odlitků je pro slévárny poměrně nákladnou záležitostí. Přesto bylo na veletrhu vystaveno hodně odlitků ve stáncích sléváren, přičemž některé slévárny využily možnost vystavovat pod „jednou střechou“, a to Svazu sléváren České republiky. Ve velkém prostoru tohoto stánku bylo vidět hodně návštěv slévárenských odborníků, kteří zde jednali nejen s obchodními partnery, ale vyměňovali si rovněž své technické poznatky.

doc. Ing. Antonín Mores, CSc. 446

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

Slévárny Třinec, a. s., zde vystavily odlitek roštu ohřívače pro vysoké pece. Na obr. 1 je polovina odlitku roštu; z těchto odlitků se skládá sestava, která je znázorněna na obr. 2. Tyto odlitky jsou vyráběny z litiny s lupínkovým grafitem (LLG) s 1,2 % chromu. Odlitky roštů jsou vyráběny po úspěšném vyřešení sklonu k praskání v různých velikostech. Slévárny Třinec, a. s., dodávají tyto odlitky do vysokopecních závodů v různých zemích, např. do Číny, Brazílie a Tchaj-wanu. Technologové určitě ocenili výbornou informovanost ve stánku firmy FOSECO. Tato firma úspěšně řeší technologii výroby složitých odlitků přímo ve slévárnách a o možnosti použití nových výrobků firmy FOSECO a rovněž o zkušenostech s jejich použitím ve slévárnách vždy pohotově informuje slévárenskou veřejnost. Technology zvláště zajímají úspěšná řešení zvýšující využití tekutého kovu. Na obr. 3 je díl přední nápravy z nízkouhlíkové oceli GS-20Mn5, který vyrábí slévárna METALURGIE, a. s., Kopřivnice. U tohoto dílu se podařilo použitím exotermických nástavců zvýšit využití tekutého kovu na 76 %, což je u tohoto typu odlitků vynikající údaj. Odlitky se vyrábějí do jednotné formovací směsi bez použití modelové směsi. Na obr. 4 je zajímavá technologie, kde bylo využití tekutého kovu původně nízké, avšak použitím exonástavců na nálitcích horních a rovněž bočních se podstatně zvýšilo; navíc jsou použity filtry ve vtokové soustavě. Původní technologie je znázorněna na obr. 5 (TATRA Metalurgie). Diskutující technologové u tohoto vystaveného odlitku poukazovali na to, že ne vždy dojde k ekonomické úspoře nákladů – náklady na exonástavce, filtry, zakládání do forem musí být nižší než náklady spojené s nízkým využitím tekutého kovu. U nově zavedeného technologického řešení je však nutno uvažovat i úspory spojené se snížením zmetkovitosti. TOS-MET Slévárna, a. s., Čelákovice, vystavila odlitek podkladnice pod železniční koleje s uchycovacími ocelovými péry (obr. 6). Odlitek podkladnice je odlit z materiálu GGG 50, který odpovídá materiálu EN-GJS 500-7. Tyto typy odlitků mají obvykle velmi přísné technické přejímací podmínky, hlavně z hlediska vnitřní jakosti a rozměrové přesnosti. Firma S+C ALFANAMETAL, s. r. o., ve svém stánku kromě odlitků vyrobených odstředivým litím vystavila i odlitek oběžného kola z oceli 1.4517 s legurami Cr, Ni, Mo, který byl odlit do samotuhnoucí formovací směsi (obr. 7, spodní část). Firma FOCAM, s. r. o., předvedla ve svém výběru velmi pěkný odlitek opěrné manipulační desky z LKG, materiál EN- GJS-500-7, vyrobený do samotuhnoucí formovací směsi (obr. 8). Systém vtokové soustavy a další technologické údaje však nebyly sděleny. Na obr. 8 je rovněž z hlediska tvaru a umístění jader velmi složitý odlitek hydraulického prvku, rovněž z LKG. Ve stánku slévárny Chrudim IRON STEEL, s. r. o., zaujal odlitek vyrobený z ausferitické litiny s kuličkovým grafitem ADI, materiál EN-GJS-800-10, hmotnost 15 kg (obr. 9). Izotermické zušlechťování tohoto odlitku probíhá na území České republiky. Kalírna kontroluje správnost zušlechťovacího procesu pomocí tvrdosti u odlitků a slévárna následně kontroluje na odděleně litém vzorku tvaru Y správnost dosažených hodnot mechanických vlastností. Firma HEUNISCH, s. r. o., vystavila hmotný odlitek bloku motoru z LLG značky EN- GJL- 250, hmotnost 370 kg (obr. 10). Podobných odlitků se v České republice vyrábělo v dřívějších dobách velké množství, poklesem výroby nákladních aut však výroba těchto náročných typů odlitků klesá.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport