{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 4

Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 28. 11. 2014 byl Radou pro vědu, výzkum a inovace zařazen do aktualizovaného seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (www.vyzkum.cz). Odborné články jsou posuzovány dvěma recenzenty. Recenzní posudky jsou uloženy v redakci. Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. SDO.

časopis pro slévárenský průmysl foundry industry journal

®

r o č n í k L X I V . 2 0 1 6 . č í s l o 11 – 1 2

Vydávání časopisu se řídí zásadami publikační etiky. Časopis je registrován v Ulrich’s International Periodicals Directory. ISSN 0037-6825 Číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E 4361

tematické zaměření: v šeobecné zaměření – hodnocení veletrhu F O N D - E X 2016 to p i c : g e n e ra l to p i c n u m b e r— e v a l u a t i o n o f t h e F O N D - E X Fa i r 2016

Vydává © Svaz sléváren České republiky IČ 44990863

obsah

Redakce l editorial office CZ 616 00 Brno, Technická 2896/2 tel.: +420 541 142 664, +420 541 142 665 redakce@svazslevaren.cz slevarenstvi@svazslevaren.cz www.slevarenstvi.svazslevaren.cz

ÚVODNÍ SLOVO Introductory word 413

H L AV I N K A , J .

ODBORNÉ RECENZOVANÉ ČLÁNKY Specialized peer-reviewed articles 414

Z Ý K A , J . a ko l.

Vliv mikrostruktury na mechanické vlastnosti niklové superslitiny MAR-M-247 Influence of microstructure on mechanical properties of MAR-M-247 nickel superalloy Předplatné l subscription Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce. Cena čísla 80 Kč. Roční předplatné 480 Kč (fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné. Cena čísla 130 Kč. Roční předplatné 780 Kč (podniky) + DPH + poštovné + balné. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Klečákova 347, 180 21 Praha, tel.: +420 242 459 202, 242 459 203, suweco@suweco.cz. Subscription fee in Europe: 80 EUR (incl. postage). Subscription fee in other countries: 140 USD or 90 EUR (incl. postage)

421

Charakteristiky přírodních andalusitů a jejich vliv na průmyslové využití – použití Kerphalitu KF ve slévárenství Characteristics of natural andalusites and their influence on industrial use—the use of the Kerphalite KF in the foundry industry

429

ŠL A JS, J.

České slévárenství versus prognóza Industrie 4.0 Czech foundry industry versus the forecast Industrie 4.0

432

PÁ L K A , S . – H A S I L , J . – D O L E Ž A L , P.

Zlepšení vlastností lité Cr-Ni oceli DIN 1.4865 přísadou inokulantů

Vychází 6krát ročně l 6 issues a year Číslo 5–6 vyšlo 30. 6. 2016.

Improvement of properties of cast Cr-Ni steel DIN 1.4865 via addition of refiners

Sazba a tisk l typeset and printed by Reprocentrum, a. s., Bezručova 29 CZ 678 01 Blansko, tel.: +420 516 412 510 rybkova@reprocentrum.cz Do sazby 7. 11. 2016, do tisku 2. 12. 2016 Náklad 500 ks Inzerci vyřizuje redakce

K A Ň OVÁ , Z . – Z U G Á R KOVÁ , Z .

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY Overview articles 436

J O N U L E I T, M . – M A S CH K E, W. – Z EM Á N EK , R .

Výroba odlitků z litiny s vermikulárním grafitem (LVG) Manufacture of vermicular graphite iron castings (GJV)

vedoucí redaktorka l editor-in-chief Mgr. Helena Šebestová

HODNOCENÍ VELETRHU FOND-EX 2016

redaktorka l editor Mgr. Milada Písaříková jazyková spolupráce l language collaboration Edita Bělehradová Mgr. František Urbánek redakční rada l advisory board prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D. Ing. Jan Čech, Ph.D. Ing. Martin Dulava, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Ing. Jaroslav Chrást, CSc. Richard Jírek Ing. Václav Kaňa, Ph.D. Ing. Radovan Koplík, CSc. doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Radan Potácel doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. Ing. František Střítecký doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Jan Šlajs Ing. Ladislav Tomek Ing. Zdeněk Vladár, předseda

Evaluation of the FOND-EX Fair 2016 440

P OTÁCE L , R .

Tavicí a udržovací pece na Mezinárodním strojírenském veletrhu a výstavě FOND-EX 2016 Melting and holding furnaces at the International Engineering Fair and at the FOND-EX Fair 2016

442

S T Ř Í T ECK Ý, F.

FOND-EX 2016 z pohledu tlakového, kokilového a nízkotlakého lití FOND-EX from the view of die-pressure, chill and low pressure casting

444

FOŠUM, J.

FOND-EX 2016 – formovací materiály a postup výroby forem a jader FOND-EX 2016—moulding materials and methods of moulds and core manufacture

446

MORES, A.

FOND- EX 2016 a oblast technologie odlitků FOND-EX Fair 2016 and the field of casting technology

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport