{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 36

H O D N O CE N Í V EL E T R H U F O N D - E X 2016

F. St ř í t e c k ý

F O N D - E X 2016 z p o h l e d u t l a ko v é h o, ko k i l o v é h o a n í z ko t l a ké h o l i t í

FOND-EX 2016 z pohledu tlakového, kokilového a nízkotlakého lití FOND-EX from the view of die-pressure, chill and low pressure casting 621.74.043.2 + 621.74.043 + 621.74.043.3 die-casting— gravity die-casting—low pressure die-casting

Ú vo d Slévárenský veletrh FOND-EX 2016 se již počtvrté uskutečnil jako součást Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno. Jeho rozsah, co se týká výstavní plochy a počtu zúčastněných vystavujících firem, se v posledních letech ustálil a zaujímá jen část plochy pavilonu Z. Dominantní postavení, stejně jako v předchozích letech, měl stánek Svazu sléváren ČR, na jehož ploše se prezentovalo 21 firem, které tak využily nižších výstavních nákladů. V samostatných stáncích na letošním veletrhu vystavovalo 33 firem. Stánek SSČR měl k dispozici ještě jednu plochu, a to přednáškový prostor vyhrazený pro odborný a doprovodný program. Poskytl návštěvníkům veletrhu informační servis a vytvořil také prostor k setkání účastníků veletrhu. Př e h l e d v y s t av u j í c í c h f i r e m Stroje pro tlakové lití na letošním veletrhu představily dvě firmy. Pravidelně se veletrhu účastní firma BÜHLER (obr. 1). Její tlakové licí stroje se stále více prosazují v našich slévárnách tlakového lití. V posledním období byly dodány dva tlakové licí stroje CARAT 105 COMPACT do slévárny KOVOLIT Modřice a dvě komplexní pracoviště s licími stroji CARAT 350 COMPACT do slévárny ŠKODA AUTO. Licí stoje řady CARAT konstruované bez kloubového uzavíracího mechanizmu jsou vyráběny ve 13 velikostech s uzavírací silou od 10 500 do 44 000 kN. Předností strojů CARAT je přesnost opakování naprogramovaného procesu odlévání zajišťovaná regulačním systémem pracujícím v reálném čase. Firma BÜHLER vyvinula také systém vakuování formy a licí komory SMART – Vac, který je plně

Ing. František Střítecký 442

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

integrován do řídicího systému stroje. Firma dále pracovala na zdokonalení strojů ECOLINE Pro a nabízí licí stroje ECOLINE S Pro 53 (obr. 2) v původní velikostní řadě určené především pro evropský trh. Ve svém italském závodě Bühler Brescia Presse S.r.l., kde jsou prováděny renovace starších tlakových licích strojů, firma rozšířila svoji kapacitu, a to pro licí stroje s uzavírací silou nad 10 000 kN. Pro urychlení nabízí také renovace výměnným způsobem. Druhým výrobcem strojů pro lití pod tlakem na veletrhu byla firma AGRATI, která ve svém stánku představila licí stroj s teplou komorou HC 50 (obr. 3) s uzavírací silou 510 kN. Stroj byl předváděn v chodu (bez tekutého kovu) a zájemci se mohli podrobně seznámit s konstrukcí a funkcí tohoto stroje. Licí stroj pracuje v reálném čase. Všechny licí stroje této firmy jsou dodávány s novým inovovaným hydraulickým systémem ECO drive s vysokou úsporou elektrické energie, jak již bylo dříve uvedeno. Firma AGRATI vybavuje ve spolupráci s firmou PARKER licí stroje systémem pro odsátí vzduchu z formy a licí komory, což snižuje pórovitost a zajišťuje vysokou kvalitu odlitku. Firma má ve svém výrobním programu licí stroje s teplou i studenou komorou. Zajímavosti a novinky z oblasti nízkotlakého a kokilového lití nebylo možné na letošním veletrhu zhlédnout. Postrádal jsem také vystavovatele, kteří na hlavní technologie lití úzce navazují. Prezentovala se zde pouze firma FOSECO, na jejímž stánku mě zaujal exponát odplyňovacího zařízení hliníkových slitin. Odplyňovací zařízení MTS Smart (obr. 4) odplyňuje a provádí rafinaci Al slitiny. Zařízení při odplyňování vyhodnocuje a reaguje na vnější podmínky, vlhkost a teplotu okolního prostředí a koriguje proces odplynění v konkrétních podmínkách slévárny. Z firem produkujících odlitky se na samostatném stánku představila firma HEUNISCH GUSS (obr. 5), která v jedné ze svých čtyř sléváren vyrábí odlitky z hliníkových slitin. Slévárna HEUNISCH GUSS, a. s., Krásná u Aše, je vybavena výrobní technologií nízkotlakého a gravitačního kokilového lití Al slitin a produkuje odlitky kusové hmotnosti od 0,5 do 50 kg, které ve své obrobně také opracovává na CNC strojích. Jeden z odlitků vyrobený nízkotlakým litím byl vystaven (obr. 6). Další dva výrobce odlitků z neželezných kovů bylo možno navštívit jako spoluvystavovatele na stánku Svazu sléváren. Své odlitky zde představila firma KOVOLIS Hedvikov (obr. 7) a dalším spoluvystavovatelem byla slévárna BENEŠ a LÁT (obr. 8) také s ukázkou vyráběných odlitků. Z ávě r Na letošním slévárenském veletrhu FOND-EX jsem z oblasti mého zájmu postrádal vystavovatele nízkotlakého a kokilového lití, více výrobců strojů pro lití pod tlakem a vystavovatele, kteří na tyto technologie navazují, jako výrobci tavicích zařízení, automatizačních prvků, materiálů a přípravků na ošetření licích forem, výrobce termoregulačních zařízení a další. Také vystavených odlitků bylo velmi málo. Oživením veletrhu by byl také vyšší počet vystavených exponátů. Je škoda, že vystavovatelů ve srovnání s předchozím ročníkem ubylo a možná je to i tím, že některé firmy vystavovaly v jiných pavilonech v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu. Otázka, jak zvýšit účast vystavovatelů na veletrhu FOND-EX, je stále aktuální a naléhavá. Snižující se počet vystavovatelů na tomto veletrhu vede k hlubšímu zamyšlení a bylo by vhodné analyzovat, jaké jsou příčiny této nízké účasti a zda je možné překážky odstranit a zvýšit tak zájem firem o účast na veletrhu FOND-EX v dalších letech.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport