{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 31

V ý r o b a o d l i t k ů z l i t i ny s v e r m i ku l á r n í m g r a f i t e m ( LVG) M . J o n u l e i t – W. M a s c h ke – R . Z e m á n e k

M e c h a n i c ké v l a s t n o s t i l i t i ny s ve r m i k u l á r n í m g ra f i t e m

Obr. 1. Fig. 1.

„Kvazivločkovitý“ grafit “Quasi-flake” graphite

Obr. 2. Fig. 2.

5 % nodularity

10 % nodularity

15 % nodularity

20 % nodularity

Struktura LVG s rozdílným obsahem kuličkovitého grafitu dle ISO 16112 GJV structure with different percentages of nodular graphite according to the ISO 16112 standard

Tab. I ukazuje požadované mechanické vlastnosti specifikované dle informačního listu W 50. Jiní výrobci používají jako podklad pro výrobu a doložení mechanických hodnot ISO 16112 [18]. V tab. II jsou uvedeny odpovídající charakteristické hodnoty.

Tab. I. Tab. I.

Mechanické vlastnosti měřené na samostatně litých zkušebních tělesech Mechanical properties measured on separately cast test pieces pevnost v tahu Rm [N/mm2] min.

mez kluzu Rp0,2 [N/mm2] min.

EN-GJV-300

300–375

220–295

1,5

140–210

EN-GJV-350

350–425

260–335

1,5

160–220

Značka materiálu

tažnost A [%] min.

PŘEHLEDOVÉ ČL ÁNK Y

Informační list VDG s označením W 50 [17] může představovat základ s ohledem na požadované mechanické vlastnosti, které mají být dosaženy. Stejně jako u LKG mohou být mechanické hodnoty stanoveny: – ze samostatně odlitých zkušebních těles; – z přilitých těles; – ze zkušebních vzorků vyřezaných z odlitku.

tvrdost podle Brinella HBW 30

EN-GJV-400

400–475

300–375

1,0

180–240

EN-GJV-450

450–525

340–415

1,0

200–250

EN-GJV-500

500–575

380–455

0,5

220–260

Z výše uvedeného je zřejmé, že zatímco hodnoty tvrdosti HB uvedené v ISO 16112 jsou srovnatelné s informačním listem, u ostatních parametrů existují malé rozdíly. Co se týká tvaru vyloučeného grafitu, rozhodují konkrétní požadavky zákazníka, které musí být splněny. Nesmí být přítomen žádný lupínkový grafit. Dle výše specifikované ISO je požadováno 80 % vermikulárního grafitu (typ III) a přípustných je 20 % kuličkového grafitu (typ V a VI). Ovšem v dodacích podmínkách se může objevit i jiný poměr, jako např. 90/10 nebo 60/40. Zákazník obvykle definuje, jaký poměr formy grafitu je přípustný. Rozhodující pro všechny typy LVG je však skutečnost, že není přípustný lupínkový grafit. Na obr. 2 jsou z ISO 16112 uvedeny příklady s různými procentuálními obsahy vermikulárního a kuličkovitého grafitu. Samotné hodnocení grafitu se provádí na neleptaném povrchu; co se týče základní kovové matrice, tak u LVG 300 se předpokládá feritická struktura v celém objemu. LVG 350 vykazuje feriticko-perlitickou strukturu, ostatní typy LVG 400, 450 a 500 jsou perlitické.

1) Za účelem schválení musí ležet pevnost v tahu mezi jmenovitou hodnotou n (pozice 5 uvedeného materiálu) a (n + 75) N/mm2

Tab. II. Tab. II.

Pr ovo z n í h l e d i s ka v ý r o by o d l i t k ů LVG p o m o c í plněného profilu

Mechanické vlastnosti dle ISO 16112 Mechanical properties according to ISO the 16112 standard

Značka materiálu

pevnost v tahu Rm [N/mm2] min.

mez kluzu Rp0,2 [N/mm2] min.

tažnost A [%] min.

ISO 16112/JV/300/S

300

210

2,0

140–210

ISO 16112/JV/350/S

350

245

1,5

160–220

tvrdost podle Brinella HBW 30

ISO 16112/JV/400/S

400

280

1,0

180–240

ISO 16112/JV/450/S

450

315

1,0

200–250

ISO 16112/JV/500/S

500

350

0,5

220–260

Obsah síry a titanu Obsah síry má přirozeně rozhodující roli při nastavení výchozí analýzy. Na základě zkušeností by měl být nastaven obsah síry v základním kovu nejlépe v rozmezí 0,010 až 0,012 %. Tyto hodnoty jsou dobrým předpokladem pro výrobu LVG. Jak již bylo zmíněno, velice důležitou roli představuje stabilita a opakovatelnost

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

437

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport