{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 30

M . J o n u l e i t – W. M a s c h ke – R . Z e m á n e k V ý r o b a o d l i t k ů z l i t i ny s v e r m i ku l á r n í m g r a f i t e m ( LVG)

PŘEHLEDOVÉ ČL ÁNK Y

Výroba odlitků z litiny s vermikulárním grafitem (LVG) Manufacture of vermicular graphite iron castings (GJV) 669.136 compact graphite iron

A process of pretreating the melt through the VL(Ce)2 is introduced that decreases the total content of ox ygen and oxides which is a good precondition for the following processing with the cored wire Inform ® a simple and reliable method for the produc tion of GJV castings.

Ú vo d Litina s vermikulárním grafitem (LVG) je do jisté míry spojená s vývojem litiny s kuličkovým grafitem (LKG). Zatímco LKG zahájila svůj triumfální nástup po 2. světové válce, litina s vermikulárním grafitem byla pouze registrovaná jako nežádoucí či nevhodná forma grafitu při výrobě LKG [1] (obr.1). V minulosti proběhla řada výzkumných projektů [2–5], které se zabývají tvorbou vermikulárního grafitu. Na tyto následně navazují práce a publikace [6–16] z nedávné doby. Velice rychle byl objeven praktický přínos materiálu, zařazeného mezi litinu s kuličkovým a lupínkovým grafitem (LLG). To ukazují následující pozitivní vlastnosti při srovnání s LKG: nižší koeficient roztažnosti, vyšší tepelná vodivost, lepší odolnost vůči tepelnému nárazu, nižší modul pružnosti, menší sklon k deformaci při vysokých teplotách, lepší tlumicí schopnost a dobrá slévatelnost. Na druhé straně při srovnání s litinou s lupínkovým grafitem se příznivě ukazují následující vlastnosti: nižší vliv síly stěny na mechanické hodnoty, nižší sklon k oxidaci v oblasti vysokých teplot, vyšší pevnost bez použití legovacích prvků, vyšší tažnost a houževnatost. Z tohoto je zcela zřejmé, že tento materiál se svou kombinací vlastností je vhodný zejména pro díly, které jsou používány při vysokých teplotách a změnách teploty. Sem patří hlavy válců, výfuková potrubí a turbodmychadla, kotouče spojky, brzdové kotouče, hydraulické díly a formy pro výrobu skla. Co se týká větších odlitků, může být tento materiál použit pro struskové pánve nebo kokily. Patrné však je, že navzdory dobré kombinaci vlastností představuje množství vyráběné litiny s vermikulárním grafitem jen malý podíl oproti LKG, natož LLG. Na jedné straně se zdají být důvody v omezeném spektru specifických odlitků. Na druhé straně je nutno poznamenat, že výrobní proces a vlastnosti materiálu, které musí být dosaženy, kladou na slévárny vysoké nároky. Výrobní post up pro lit inu s vermikulárním g ra f i t e m

Dr. Manfred Jonuleit A SK Chemicals Metallurgy GmbH, Unterneukirchen, Germany

Dipl.-Ing. Werner Maschke A SK Chemicals Metallurgy GmbH, Unterneukirchen, Germany

Ing. Roman Zemánek A S K Ch e m i c a l s C z e c h , s . r. o ., B r n o

436

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

Základním předpokladem pro úspěšnou výrobu tohoto materiálu je udržení konstantních výrobních parametrů, které jsou pokud možno během celého procesu neměnné počínaje chemickým složením výchozí litiny a konče odléváním. Základem všech současných technologií pro výrobu litiny s vermikulárním grafitem je modifikace hořčíkem. Nicméně, toto je prováděno různými způsoby s použitím různých typů modifikátorů. Kromě toho je obvykle modifikace hořčíkem spojena s jedním či více výrobními kroky, které mohou být kritické pro konečný úspěch. To často závisí na konkrétním vyráběném dílu, např. pro odlitky s velmi tenkými stěnami, jako výfukové potrubí nebo skříně turbodmychadel, je nezbytné pracovat s přísadou titanu. Níže jsou uvedeny současné varianty pro výrobu vermikulární litiny: – cílené zpracování Mg pomocí předslitiny nebo plněného profilu s přídavkem Ti, FeTi; – předúprava taveniny a následující zpracování plněným profilem nebo předslitinou s nebo bez přídavku Ti; – modifikace předslitinou nebo plněným profilem a následující úprava očkovacím plněným profilem s podporou termické analýzy; – cílené zpracování Mg profilem nebo předslitinou plus přídavek CerMM (KVZ).

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport