{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 24

J . Š l a j s Če s ké s l é v á r e n s t v í v e r s u s p r o g n óz a I n d u s t r i e 4 . 0

O D B O R N É R ECEN ZOVA N É ČL Á N K Y

Výsledkem komunikace je velká flexibilita výrobního procesu, která řeší neustále se měnící požadavky na konečný výrobek. Výroba je více individuální a zároveň řeší požadavky na ekonomickou efektivitu, vysokou produktivitu práce a rychlost realizace zakázky. Pět důvodů, proč se zaměřit na realizaci filozofie Industrie 4.0 i v oboru slévárenství: a) vysoká konkurenceschopnost „smart“ výroby, . b) flexibilní výrobky splňující požadavky zákazníka, c) individuální produkce dle přání zákazníka (povrchová úprava, balení, značení atd.), d) inovativní obchodní modely splňující přání zákazníka, e) nové pracovní příležitosti pro schopné lidi. Dle aktuální studie BDI (Bundesverband der deutschen Industrie) z roku 2015, zpracovaná společností Roland Berger Strategy Consultants, přinese digitální transformace průmyslové výroby v Německu do roku 2025 dodatečný nárůst přidané hodnoty ve výrobě ve výši 425 mld. EUR, což by mělo činit 5300 EUR na obyvatele. Celkově se předpokládá, že by firmy mohly zvýšit svou produktivitu až o 30 %, a to za pouhých 10 let.

Pří k l a d „ s m a r t “ v ý r o by v b l í z ké budoucnosti

Pří k l a d, j a k s i p ř e d s t av i t ko n c e p c i I n d u s t r i e 4 .0 Minulost Průmyslová výroba první poloviny 20. století zavádí linkovou výrobu. Výrobce vyrábí velké série stejných výrobků bez možnosti individualizovat požadavky zákazníka.

Současnost Průmyslová výroba vyrábí systémem linkové výroby velké série, ale již se snaží v omezené míře plnit přání zákazníka. Barva, výbava, typ motoru, palivo atd.

Že tato vize není pouze teorie a utopie, dokládá současná praxe, kde například v některých slévárnách, které dodávají odlitky do automobilového průmyslu, již dochází ke 100% automatizaci výroby, apretaci a montáži jader. 3D tisk forem a jader umožňuje rozměrově a tvarově flexibilní výrobu jader a forem s využitím většího počtu dělicích rovin. Například v německé slévárně HARTZ (ocelárna, odlitky o hmotnosti 800–5000 kg) bylo v roce 2012 konstatováno, že výrobní kapacity stačí a zvyšovat produktivitu práce technicky nelze. Na základě projektu byla nahrazena manipulace pomocí jeřábů paletovým systémem s automaticky řízenými manipulačními plošinami, které jsou vybaveny řídicími jednotkami. Tyto manipulační plošiny jsou centrálně řízeny a automaticky dopravují palety s poloformami a jádry mezi výrobními, skladovacími, odlévacími a apretačními pracovišti. Novou manipulační technologií a od toho odvozenou organizací výroby se ve slévárně zvedla produktivita práce na dvojnásobek. V ý r o k y n ě k t e r ýc h o s o b n o s t í p ra c u j í c í c h v p r ů my s l ové v ý r o b ě

Budoucnost Průmyslová výroba bude nadále produkovat výrobky na výrobních linkách, ale bude schopna splnit individuální požadavky zákazníka. Formou příkazu do systému provede robotizované pracoviště požadovanou operaci nebo logistika objedná a montážní pracoviště namontuje požadovanou součástku.

430

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

Martin Jahn, prezident SAP: Automobilový průmysl se za 15 let změní více než za posledních 50 let. „Auto se mění. Už nestačí, aby vás dovezlo z místa na místo, ale bude propojené s internetem a okolním světem. Jde o dopad průmyslové revoluce a směřování k takzvanému průmyslu 4.0. V automobilovém průmyslu se tato revoluce rozjela rychleji než v ostatních odvětvích. Google a Apple nemají zájem pouze o výrobu aut, ale i o to, jak zákazník stráví čas v autě. Cílovým stavem změn v automobilovém průmyslu bude chytrá, konkurenceschopná továrna.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport