{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 23

Če s ké s l é v á r e n s t v í v e r s u s p r o g n óz a I n d u s t r i e 4 . 0

Czech foundry industry versus the forecast Industrie 4.0 Received: 15.09.2016 Accepted: 15.09.2016 621.74:338.45 : 655.3 foundry production—3-D print

The ar ticle deals with the need for investment in foundr y equipment and technologies, in par ticular with regard to the latest development s in this area. In that contex t a projec t Industrie 4.0 is introduced and it s hear t of the mat ter is explained.

Ú vo d Práce s 3D daty zažívá v současné době ve slévárenské praxi prudký rozmach. Oddělení konstrukce strojních součástí jsou vybavovány výkonnými počítači se silnou grafikou a sofistikovaným softwarem pro vytváření 3D modelů. Zákazníci jsou rok od roku náročnější na vyšší přesnost odlitků, kvalitu povrchu a automobilový průmysl je mimo jiné také náročný na hmotnost odlitků. Na trhu je řada placených nebo volně dostupných programů, které jsou schopné vytvářet 2D dokumentaci nebo 3D modely. Studenti na různých typech škol se učí s těmito programy pracovat a vytvářet 3D modely různých předmětů a součástek. To vše zapadá do konceptu Industrie 4.0, který předpokládá i vznik chytrých (smart) sléváren budoucnosti. C o t o v l a s t n ě p r o j e k t I n d u s t r i e 4 .0 j e a k č e m u j e t o d o b r é? Industrie 4.0 neboli 4. průmyslová revoluce, tak jak je popsána v „Projektu pro budoucnost“, vznikla v roce 2011 v rámci studie Hightech-Strategie, nicméně navazuje na výzkumnou platformu „Smart Factory“ z roku 2005. 1. průmyslová revoluce – konec 18. století – období využívání vodní síly a parních strojů. Výroba je méně závislá na lidské síle. 2. průmyslová revoluce – počátek 20. století – období elektrifikace průmyslové výroby a vývoje elektrických točivých strojů – počátky hromadné výroby na výrobních linkách, zavádění dělby práce. 3. průmyslová revoluce – počátek v sedmdesátých letech 20. století – současný stav průmyslové výroby – stroje vykonávají operace, které byly v minulosti vykonávány člověkem ručně. 4. průmyslová revoluce – inteligentní (smart) výroba – výrobky a výrobní zařízení spolu pomocí CPU komunikují (CPU je hlavní řídicí jednotka PCL). Jednotky PCL jsou složeny z jedno. ho nebo více modulů CPU a periferních zařízení. Komunikace . se realizuje prostřednictvím internetu věcí a služeb. Toto prostředí umožňuje decentralizovat výrobu a .dynamicky organizovat výrobní proces od prvního kontaktu se zákazníkem po realizaci zakázky. Zjednodušeně řečeno se v projektu Industrie 4.0 jedná o vysokou až absolutní míru propojení IT technologií s výrobními procesy, logistikou, obchodem, vývojem, konstrukcí a technickou přípravou výroby. Toto propojení umožní individualizaci finálních výrobků dle požadavku, potřeby a přání zákazníků a zároveň vytváří továrnu s vysoce flexibilní výrobou. Implementace inteligentních informačních systémů do výrobních procesů umožní efektivní rekonfiguraci výrobních linek. Hromadnou tovární výrobu jednoho typu výrobku tak nahradí optimalizované série, aniž by došlo k nárůstu ceny. F y z i ká l n í a v i r t u á l n í s vě t y s p l ý va j í d o k y b e r f y z i ká l n í c h s y s t é m ů (C P S)

Ing. Jan Šlajs M E TOS, v. o. s., Chrudim

Výrobky určují, jaké operace se s nimi uskuteční. Informace obsažené ve výrobku stanoví, jakým způsobem výrobní zařízení polotovar zpracují. Objekty spolu komunikují – internet věcí. Propojení výroby, logistiky, marketingu, servisu – inter. net služeb. S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

429

O D B O R N É R ECEN ZOVA N É ČL Á N K Y

České slévárenství versus prognóza Industrie 4.0

J. Šlajs

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport