{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 22

Z. Kaňová – Z. Zugárková Charakteristiky přírodních andalusitů a jejich vliv na průmyslové využití – použití Kerphalitu KF ve slévárenství

Tab. V.

O D B O R N É R ECEN ZOVA N É ČL Á N K Y

Tab. V.

Pevnosti v ohybu u směsí Kerphalitu KF a pojivového systému cold box Bending strengths for mixtures Kerphalite KF and the cold box binder system

Dávkování pojiva

-

Obr. 19. Jádra olejových kanálků (Kerphalite KF, cold-box) Fig. 19. Cores of oil channels (Kerphalite KF, Cold-Box)

Obr. 20. Výsledný odlitek s použitím jader z Kerphalitu KF tvořící olejové kanálky Fig. 20. The resulting casting with the use of cores from Kerphalite KF forming the oil channels

pevnost v ohybu [MPa] po vytvrzení

A

B

ihned

1h

4h

1,0

1,0

2,50

3,17

3,04

3,75

1,2

1,2

2,93

3,44

3,64

4,02

GAINES, R. V. a kol.: Dana’s new mineralogy: The system of mineralogy of James Dwight Dana and - Edward Salisbury Dana. New York: John Wiley & Sons, 1997, 1819 s. [7] BAREŠ, M. a kol.: Aplikace andalusitu v žárovýrobě. MS, Závěrečná zpráva. Praha Geofond, 1985. GF P011560, 100 s. [8] Chamber of mines of South Africa. Dostupné na www.bullion.org.za/, 1. 4. 2014. 2016. [9] CÍLEK, V.: Silimanit-andalusit-akuObr. 21. Založené jádro tvořící špatně Obr. 22. Jádro tvořící nepřístupnou dumulace v Českém masivu. MS, Záčistitelnou dutinu (Kerphalite tinu v odlitku (Kerphalite KF, věrečná zpráva. Praha: Geofond, KF, cold box) cold box) 1985. GF P048161, 90 s. Fig. 21. The set core forming a poorly cleanFig. 22. A core forming an inaccessible able cavity (Kerphalite KF, cold box) cavity in the casting (Kerphalite KF, [10] XIONG, X. Y. aj.: A refractory raw cold box) material andalusite: properties and application. In Advances in refractories. 5th Int. Symposium, Vancouver, 2010, s. 119–129. Pro výrobu jader je používána technologie cold box. Výsledky [11] LANG, K.: Žárovzdorné materiály II. Silikátová společnost laboratorních zkoušek mohou zákazníkům předem přiblížit České republiky. Praha: ČSVTS, 2010. možné dávkování pojiv a výsledné pevnosti v ohybu u směsí [12] STAROŇ, J. a kol.: Žiaruvzdorné materiály. Výroba, vlastz Kerphalitu KF a pojivového systému cold box (tab. IV a V). nosti a použitie. Bratislava: Alfa, 1992, 400 s. Pořizovací cena Kerphalitu KF je vyšší ve srovnání s běžnými [13] Keramika žije. P-d-refractories. Dostupné na www.keratypy ostřiv, je však nutné zvážit výběr ostřiva v závislosti na mikazije.cz, 16. 8. 2014. 2014. produktivitě práce, zejména pak na efektivitě finálních prací [14] HANYKÝŘ, V. a kol.: Technologie keramiky. Hradec Krána čistírně. lové: Vega, s. r. o., 2002, 187 s. [15] NORTON, F. H.: Refractories. New York: McGraw-Hill, L i t e ra t u ra 1968, 228 s. [16] ROUTSCHKA, G.: Taschenbuch Feuerfeste Werkstoffe. [1] DELAMÉTHERIE, J. C.: Journal de physique, de chimie et Essen: Vulkan-Verlag, 1997. d‘histoire naturelle et des arts. Paříž, 1789. 196 s. [17] Imerys. Imerys. Dostupné na www.imerys.com, 16. 8. [2] HOVORKA, D.: Minerály hornín. Bratislava: Universita 2014. 2012. Komenského, 1994. 163 s. [18] WHITNEY, D. L. aj.: Abbreviations for names of rock[3] STRUNZ, H. a kol.: Strunz mineralogical tables: chemical-forming minerals. In American Mineralogist, 95, 2010, -structural mineral classification system. In E. Schweizers. 185–187. bart’sche Verlagsbuchhandlung. (Nägele u. Obermiller). [19] BEDNÁŘOVÁ, V. aj.: Ověřování parametrů slévárenských Stuttgart, 2001, s. 373–374. forem ovlivňujících penetraci při výrobě masivních oce[4] MIYASHIRO, A.: The stability relations of kyanite, sillimalových odlitků. Sborník vědeckých prací Vysoké školy nite, and andalusite, and the physical conditions of the báňské – Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická c. metamorphic processes. In The Journal of the Geological Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2009, 52(2), 1–8. ISSN 0474Society of Japan, 1949, s. 218–223. -8484. [5] DEER, W. A. a kol.: Rock-forming minerals, Volume 2B, Double-chain silicates. London: Geological Society, 1997, (Předneseno na Slévárenských dnech® 8.–9. 11. 2016, Brno) 764 s.

428

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

[6]

24 h

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport