{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 19

Charakteristiky přírodních andalusitů a jejich vliv na průmyslové využití –- použití Kerphalitu KF ve slévárenství Z. Kaňová – Z. Zugárková

1,00

Obr. 11. Fig. 11.

Fe O /Al2O3

0,60

1,20 1,00 0,80

Fe2O3 hm %

Fe2O3 hm %

0,80

Purusite z ložiska Thabazimbi v jižní Africe; centrální část obsahuje uhlíkový pigment Purusite from the Thabazimbi deposit, South Africa; the central part contains the carbon pigment

0,60

Obr. 12. A27 Thabazimbi; hypautomorfně omezený andalusit, lemovaný biotitem K(Mg,Fe 2+ ) 3 [(OH,F ) 2 (Al,Fe 3+)Si 3 O10], muskovit KAl 2 (OH,F)2 AlSi3O10, ilmenit FeTiO3 Fig. 12. A27 Thabazimbi; hypautomorphicly limited andalusite flanked with biotite K(Mg,Fe2+)3[(OH,F)2(Al,Fe3+) Si 3 O 10 ] , muscovite K Al 2 (OH, F ) 2 2 3 AlSi3O10, ilmenite FeTiO3

Fe2O3/Al O

Ramzová

Ramzová

Lipno

Lipno

Černé Voděrady

Černé Voděrady

Dolní Bory

Dolní Bory

Fe2O3 hm %

Účel aplikace andalusitového koncentrátu – ve slévárenObecně lze konstatovat, že nižší obsahy Al2O3 vykazují jihoaf0,40 andaluství 0,40 jsou pro výrobu jader (dutin) odlitků používány rické koncentráty, včetně vyšších obsahů Fe2O3. To však primárně souvisí s úrovní technologického zpracování dodavatesitové koncentráty označované jako slévárenský písek s ob0,20 0,20 le – drcené nebo mleté produkty v porovnání s koncentráty chodním označením Kerphalite KF. Kerphalite™ jsou produRun of mine grades. kovány oblastí 0,00 z francouzského Glomelu, zatímco zdrojovou 0,00 vlastního stanovení andalusitů andalusitových produktů Durandal™, Purusite™, Randalusite™ 62,00 62,20 62,40 62,60 62,80 63,00 63,20 63,40 Z 62,40 63,60 63,80 62,00 62,20 62,60 62,80 chemizmu 63,00 63,20 63,40 mikrosondou 63,60 63,80 lze Al2O3 hm % Al2O3 hm % konstatovat, že vzorky Francie hornina A16, Afrika hornina je jižní Afrika. A27 (obr. 12), Francie koncentrát A15 (obr. 10), vykazují staGranulomerie francouzského Kerphalite KF s označením 1,20 bilní obsahy Al2O3, SiO2, Fe2O3 s minimálními odchylkami. slévárenský písek je vyjádřena zrnitostí AFS. Pro výroFe2O60–100 /Al O 3 2 3 RamzováZa zdroj nežádoucích příměsí lze považovat nedokonalé techbu slévárenských žárovzdorných nátěrů je velikost částic 1,00 Lipno nologické zpracování výchozí suroviny, kdy na andalusitech specifikována v µ až jednotkách mesh. U jihoafrických anda0,80 zůstávají zbytky asociujících minerálů (biotit, chlorit) z půlusitových koncentrátů se dle obchodního názvu a účelu poČerné Voděrady vodní horniny. Za pravděpodobný zdroj pigmentových skvrn užití pohybuje velikost částic od µ až mm. Dolní Bory 0,60 na žárovzdorných tvarovkách lze považovat biotit (Mg, Fe) Chemické složení – prémiové produkty vykazují vyšší obsah (obr. 12), který byl detekován u všech průmyslově využívaných Al2O3 a nižší zastoupení nežádoucích příměsí, jako je Fe2O3, 0,40 a K 2O. Na2O vzorků (A15, A16, A27). 0,20

Vliv chemického složení andalusitu na jeho průmyslové Vliv chemického složení andalusitu z hlediska geneze využití Všechny vzorky z České republiky byly v minulosti předmětem 0,00 Zastoupení minoritních prvků (u andalusitových produktů) je výzkumu z hlediska prognózní nadějnosti těžby na jejich lo62,00 62,20 62,40 62,60 62,80 63,00 63,20 63,40 63,60 63,80 významné z hlediska průmyslové aplikace. uvádí rešeršní kalitách. Al2O3Jak hm % část, je nutné zdůraznit, že rostoucí obsah Al2O3 není vždy Nejvyšší hodnotu Al dosahují andalusity z Dolních Borů zárukou kvality. Z technologického hlediska bývají škodlivé s obsahem 63,56 hm. % Al2O3. Pro andalusity z dolnoborských pegmatitů je také typický největší rozptyl obsahu Al mezi příměsi často zdrojem pigmentových skvrn u žárovzdorných jednotlivými body analýz ± 1,27 hm. % Al2O3 (obr. 8). tvarovek a vedou k jejich vyřazení ze shodné výroby. Vlivy Naopak minimální rozdíly v obsazích Al byly zjištěny v andaminoritních prvků jsou posuzovány samostatně z hlediska lusitech z křemenných čoček svorů z Ramzové (rozptyl ± 0,12 procentuálního zastoupení jednotlivých příměsí, ve srovnání hm. %) a v kontaktně metamorfovaných břidlicích z Černých s technickým listem dodavatele a možného negativního dopaVoděrad (rozptyl ± 0,18 hm. %). Na základě srovnání chemicdu na kvalitu výrobků, se zaměřením na žárovzdorné tvarovky. kého složení všech tuzemských vzorků (obr. 8) lze považovat Technický list francouzského dodavatele uvádí u Kerphalite KF obsahy Al2O3 za stabilní dosahující kvality zahraničních ložischemické složení (0,45 hm. % Fe2O3), Na2O (0,10 hm. % Na), K 2O (0,15 hm. % K). Jedná se o drcené andalusity na velikost kových akumulací (obr. 9). AFS 60–100, účel použití – slévárenství. Nežádoucí příměsi Z pohledu možného technologického využití se obsahy nežájsou odstraňovány v několika etapách např. magnetickou sedoucích příměsí Fe pohybovaly následovně: parací těžkých minerálů. Ze srovnání chemického složení Ramzová technických listů lze konstatovat, že andalusitový koncentrát (0,19–0,37 hm. % Fe2O3), (rozptyl ± 0,18 hm. %); Černé Voděrady Kerphalite KF z francouzského Glomelu vykazuje vyšší obsahy (0,24–0,29 hm. % Fe2O3), (rozptyl ± 0,05 hm. %); Al2O3 ve srovnání s produkty jihoafrickými. U jihoafrických Durandal™, Purusite™, Randalusite™ kolísá Al2O3 v rozmezí Lipno 57,60–59,50 %, Si není v technickém listu uveden. Zastou(0,21–0,49 hm. % Fe2O3), (rozptyl ± 0,28 hm. %); Dolní Bory pení Fe kolísá dle typu produktu v rozmezí (0,75–0,80 hm. % (0,35–1,09 hm. % Fe2O3), (rozptyl ± 0,74 hm. %). Fe2O3), Na2O (0,10 hm. % Na), K 2O (0,15 hm. % K). S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

425

O D B O R N É R ECEN ZOVA N É ČL Á N K Y

Obr. 10. Kerphalite KF 200-400 µ; homogenní ostrohranné úlomky andalusitu, na povrchu ojediněle s tabulkami ilmenitu (FeTiO 3), BSE foto Fig. 10. Kerphalite KF 200-400 µ; homogeneous sharp angular fragments of andalusite, occasionally with the 1,20 ilmenite tables (FeTiO3) on the sur2 3 face, BSE photo

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport