{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 17

Charakteristiky přírodních andalusitů a jejich vliv na průmyslové využití – použití Kerphalitu KF ve slévárenství Z. Kaňová – Z. Zugárková

Fig. 1.

Obr. 5.

Fig. 5.

Žárovzdorné tvarovky s pigmentovými defekty způsobenými goethitem [17] Refractory fittings with pigment defects caused by goethite [17]

A 27 Thabazimbi, jižní Afria; jemnozrnná, silně zvětralá břidlice se sloupcovitými nesoudržnými porfyroblasty andalusitu A27 Thabazimbi, South Africa; the fine-grained heavily weathered shale with columnar cohesionless metacrystals of andalusite

Obr. 2.

Fig. 2.

Obr. 4. Fig. 4.

Žárovzdorné tvarovky s pigmentovými defekty; primární surovinou je andalusitový koncentrát, který byl předmětem zkoumání Refractory fittings with pigment defects; the primary raw material is an andalusite concentrate which was the research subject

Obr. 3. Fig. 3.

P-T diagram [4]; pole stability Al 2 SiO 5 polymorfů: andalusit, kyanit a sillimanit The P-T diagram [4]; the stability field of Al2SiO5 polymorphs: andalusite, kyanite and sillimanite

Porovnání lineární tepelné dilatace vybraných ostřiv [17] Comparison of linear thermal dilation of chosen base sands [17] 1,2

Al2O3/Fe2O3

Ramzová

1

Lipno Fe2O3 hm %

0,8

Černé Voděrady

0,6

Dolní Bory 0,4 0,2

Obr. 6.

Fig. 6.

A16 Glomel, Francie; výchozí hornina pro Kerphalite KF; jemnozrnný kontaktní rohovec se sloupcovitými porfyroblasty andalusitu A16 Glomel, France; the initial rock for Kerphalite KF; fine-grained hornfels with columnar metacrystals of andalusite

0 62

Obr. 8. Fig. 8.

62,2

62,4

62,6

62,8 63 Al2O3 hm %

63,2

63,6

63,8

Korelace Fe2O3 /Al2O3 [hm. %] v andalusitech z České republiky Correlation of Fe2O3/Al2O3 [weight %] in andalusites from the Czech Republic 1,2

Al2O3/Fe2O3

Francie hornina

1

Afrika hornina

0,8

Fe2O3 hm. %

63,4

Francie koncentrát

0,6 0,4 0,2 0 62

62,2

62,4

62,6

62,8

63

63,2

63,4

63,6

63,8

Al2O3 hm. %

Obr. 7. Fig. 7.

A15 Kerphalite KF- 200-400 µ A15 Kerphalite KF 200-400 µ

Obr. 9. Fig. 9.

Korelace Fe2O3 /Al2O3 [hm. %] v andalusitech ze světově významných ložisek Correlation of Fe2O3 /Al2O3 [weight %] in andalusites from the world important deposits

S l é vá re ns t v í . L X I V . li s to p a d – p ro s in e c 2016 . 11–12

423

O D B O R N É R ECEN ZOVA N É ČL Á N K Y

Obr. 1.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2016  

Slevarenstvi 11-12 2016  

Profile for inasport