{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 74

Z HISTORIE

Jiří Fošum

R e ko n s t r u kc e a o p rav y h i s t o r i c k ýc h z vo n ů a j e j i c h p ří s l u š e n s t v í

Z vo ny p r o ka t e d rá l u s v. B a r t o l o m ě j e v Pl z n i

Rodinná zvonařská firma má od počátku své existence kromě výroby nových zvonů ve své základní činnosti zahrnuto i restaurování a opravy nejcennějších historických zvonů a jejich příslušenství. V této činnosti zdárně pokračuje i Petr Manoušek. Tak byla např. velká část starých zvonů předních pražských kostelů v posledních desetiletích restaurována osvědčenými firemními postupy. K nejvýraznějším akcím tohoto druhu patří bezesporu důkladná obnova zvonohry v Loretě, původně pocházející z dílny holandského mistra Claudia Fremyho z r. 1694 (obr. 20). Zvonohra sestává z 30 zvonů a zvonků, které jsou ovládány jednak tradičním hodinovým strojem a hracím bubnem, jednak klaviaturou umístěnou přímo ve věži u zvonohry. Automatické hrací zařízení přehrává v pravidelném časovém odstupu mariánskou píseň „Tisíckrát pozdravujeme Tebe“. V roce 1994 byly všechny zvony sejmuty a opraveny a dva z nich o hmotnosti 140 a 90 kg znovu odlity, při respektování původního profilu i šestiramenné koruny se zdobenými rameny. Výtvarné řešení povrchu uvedených dvou zvonů provedla Květoslava Manoušková. Před opětovnou instalací byly vyměněny také dřevěné trámy, na nichž jsou zvony zavěšeny. Všechny zvony byly seřízeny tak, aby jejich harmonie byla co nejčistší, pokud to dovoluje jejich původní provedení ze 17. století (obr. 21). Byla rovněž obnovena hra při využití klaviatury, takže zkušení carilloneři zde při slavnostních příležitostech koncertují. Z rodinných tradic vycházela i výjimečná oprava městského zvonu Maria Hilf z roku 1419 ze šumavského Vimperka. Zvon byl ohrožen puknutím vzhledem k silnému zeslabení věnce. V r. 2010 byl odvezen do Astenu a chybějící zvonovina byla po celém obvodu navařena do původní síly. Zvon dostává novou patinu, novou dřevěnou hlavici a kované srdce. Od října 2010 jeho hlas spolu s novým zvonem od Petra Manouška znovu zaznívá z vimperské věže. V červnu r. 2002 prasklo srdce největšího českého zvonu Zikmund na věži katedrály sv. Víta v Praze. Zvonárna přislíbila opatření nového srdce nejpozději do svátku sv. Václava toho roku. Ve Žďárských strojírnách byl odlit potřebný ingot z měkké oceli, vykován do základního tvaru srdce zvonu a podle Manouškových dispozic dílo dokončil Vratislav Hrubý ve své kovárně v Řevnicích. Přesně podle původního slibu pak 28. září 2002 z věže katedrály sv. Víta zazněl zvon Zikmund se svým novým srdcem. V roce 2008 proběhlo celkové restaurování velkého historického zvonu Augustin pro Bílou věž při katedrále sv. Ducha v Hradci Králové, včetně opravy jeho srdce.

Kostel sv. Bartoloměje byl postaven v gotickém slohu během 14. století původně jako děkanský. Katedrálou se stal v roce 1993, ve kterém byla založena Plzeňská diecéze. Charakteristická je jeho věž, která je svou výškou 102,2 m největší v České republice (obr. 22). Od 15. století se zde vzhledem k požáru v r. 1835 a rekvizicím během dvou světových válek postupně vystřídaly 4 série pozoruhodných zvonů. Dvě předposlední sady byly dílem německého zvonařského rodu Pernerů z Plzně a Českých Budějovic z let 1835 a 1931. Od poslední rekvizice v r. 1942 čekala tedy věž sv. Bartoloměje na nové zvony do dnešních dnů. Ty zhotovil Petr Manoušek v Astenu v letech 2013–2014. Výtvarnou výzdobu nových zvonů vytvořil řezbář Jiří Špinka. Čtveřice zvonů: Bartoloměj (4806 kg), Hroznata (2784 kg), Jan Nepomucký (1637 kg) a Marie (1131 kg) na věži doplnila menší zvon Prokop z r. 1835. Všechny tyto zvony poprvé společně zazněly 17. ledna 2015 při otevření roku, kdy se Plzeň stala evropským hlavním městem kultury (obr. 23, 24, 25 a 26).

International Exhibition on HARDWARE & HAND TOOLS 2016

EUROMOLD 2016

Te r m í n ko n á n í : 3 0 . 11. – 3. 12. 2016 M í s t o ko n á n í : H o Či M i n o v o M ě s to, V i e t n a m B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w.v i e t n a m e x p o.co m .v n /e n

Z ávě r Petr Manoušek navazuje na tradici význačného českého zvonařského rodu. Od 80. let minulého století převzal nejprve postupně řízení zvonařského ateliéru ve Zbraslavi na okraji Prahy, po ničivé povodni r. 2002 pak realizuje své zvony v dílnách světové firmy Eijsbouts v nizozemském Astenu. Kromě toho pokračuje v péči o české historické zvony, jejich restaurování a opravy. Se svou unikátní mobilní zvonohrou uspořádal ve vlasti i v různých zemích Evropy stovky pozoruhodných koncertů. Tím vším stále výrazně podporuje šíření nezaměnitelného přínosu zvonů pro světovou kulturu a humanitu. L i t e ra t u ra [1]

FOŠUM, J.; P. JUNGMANNOVÁ: Historie zvonů rodiny Manoušků v českobudějovicke diecezi. Slévárenství, 2015, 63(11–12), 449–454. ISSN 0037-6825.

Poděkování. Děkuji tímto panu Petru Manouškovi za zapůjčení řady firemních materiálů, z nichž jsem čerpal, i za poskytnutí většiny zde publikovaných fotografií.

Te r m í n ko n á n í : 6 . – 9. 12. 2016 M í s t o ko n á n í : D ü s s e l d o r f, N ě m e c ko B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w.e u r o m o l d .co m

Alucast 2016

Konference VDI – slévárenství ve výrobě motorů

Te r m í n ko n á n í : 1. –3. 12. 2016 M í s t o ko n á n í : B a n g a l o r e, I n d i e B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w. a l u c a s t 2016 .co m

Te r m í n ko n á n í : 1. –2. 2. 2017 M í s t o ko n á n í : M a g d e b u r g , N ě m e c ko B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w.v d i - w i s s e n s fo r u m .d e

408

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport