{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 63

I v a n a S l á v i ko v á l L u b o r P a c a l

Aktuality News

Medzinárodný workshop vysokých teplôt v Banské Bystrici

Brána, doc. Juraj Sapara, ArtD.

Výroba forem

M g r. a r t . I va n a S l áviková , ArtD.

Logo workshopu těsně po odlití

Akademie um ění v Banské Bystrici, Fakulta v ý t varných um ění

Ing. Lubor Pacal H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z , s . r. o .

Vytloukání forem

Výšivka II, Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD.

Kopkování dávky pro pece

Pec je již vyrobená a připravená

Radost po úspěšně vykonané práci

AK TUALIT Y

Ve dnech 5. až 11. 10. 2015 se na Akademii umění v Banské Bystrici, Fakultě výtvarných umění, katedře sochařství a prostorové tvorby konal Medzinárodný workshop vysokých teplôt za podpory a materiální pomoci firmy Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., která významným způsobem pomohla zrealizovat nultý ročník tohoto workshopu. Akce měla velký ohlas jak u studentů, tak i u zahraničních hostů (studentů a pedagogů), kteří přicestovali z vysokých škol v Polsku (Gdaňsk, Vratislav, Krakov). Společnými silami se podařilo v rekordně krátkém čase zaformovat 52 studentských, ale i pedagogických prací (sochařských děl, objektů či medailí) a všechny úspěšně odlít z hliníkových slitin nebo z litiny. Chtěli bychom tímto společně s vedoucí katedry sochařství a prostorové tvorby poděkovat realizačnímu týmu za nasazení a popřát do budoucna, aby se stal Medzinárodný workshop vysokých teplôt stejně renomovanou mezinárodní událostí, jak je tomu na Akedimii sztuk pieknych v Gdaňsku a ve Vratislavi (Mezinárodní slévárenský workshop, Festival vysokých teplot) a přiblížil studentům a široké veřejnosti téměř zapomenutou tradici uměleckého slévárenství na Slovensku.

Odlévání

Pec v akci

A je odlito

Hora, Mária Pinčáková

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

205

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport