{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 59

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

ZHI-KAI ZHENG a kol.: Zjemňování primárních zrn křemíku v kašovité slitině A390 v polotuhém stavu procesem lití přes serpentinový kanál (Refinement of primary Si grains of A390 alloy slurry through serpentine channel pouring process), 2015, č. 6, s. 431–439, (viz s. 202, pozn. red.) XIAO-LIN WEI a kol.: Modifikační účinek a mechanizmus Yb a Na3PO4 na mikrostrukturu slitiny Mg2Si/ /Mg-4Si (Modification effect of Yb and Na3PO4 on microstructure of Mg2Si/ /Mg-4Si alloy and mechanism), 2015, č. 6, s. 440–445. ISSN 0024-449X

ПРОИЗВОДСТВО

FOUNDRY.

DOROSHENKO, V. S.: Materiály, které se rozpadají po splnění svých funkcí ve fomovacích procesech (Destruct after performing their functions in materials of molding processes), 2015, č. 9, s. 15–17. KONUNNIKOVA, S. G. a kol.: Vliv disperzního složení směsí na jejich pevnost (Effect of dispersed composition of the mixtures on their strength), 2015, č. 9, s. 18–19. LIŤJ E I M E TA LLU R G I JA www.limrb.by

LIT Ě J N O J E P R O I Z VO D ST VO www.foundrymag.ru

TECHNOLOGY & EQUIPMENT

PRZEGLĄD O D LE W N I C T WA www.przegladodlewnictwa.pl

KAMIŇSKA, J. a kol.: Vliv doby dozrání vlastností bentonitových směsí na matrici regenerovaného materiálu (Influence of the maturing time on properties of bentonite moulding sands on the reclaimed material matrix), 2015, č. 9/10, s. 384–389. SMITH, D.; SCHNEIDER, R: Žárovzdorniny pro vyzdívku bezjádrových indukčních pecí pro tavení oceli (Refractories for steel melting coreless induction furnace linings), 2015, č. 9/10, s. 396–399. PENUCCI, P.; ZONATO, A.: Dynamické řízení metalurgie litiny (Dynamic control of iron metallurgy), 2015, č. 9/10, s. 400–403. WALCZAK, K. a kol.: Proces startu výroby nového prvku ve slévárně tlakového lití, speciálně pro automobilový průmysl (Process of starting the new element production in pressure die casting foundry, especially for the automotive industry), 2015, č. 9/10, s. 404–409. Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

Všechny uvedené časopisy jsou k dispozici v Informačním středisku SSČR, E. Bělehradová, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646.

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

201

Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R EN SK É Č A S O P I S Y

BOLDYREV, D. A.; SAFRONOV, N. N.: Technologické charakteristiky tvorby litiny LKG (Technological features of making compacted graphite iron), 2015, č. 8, s. 2–5. IVANOVA, L. A. a kol.: Vlastnosti směsí s vodním sklem při modifikaci vodního skla povrchově aktivními látkami (Properties of waterglass-bonded sands when modifying waterglass with surface-active substances), 2015, č. 8, s. 6–9. IVANOV, V. G. a kol.: Univerzální přísada ke zlepšení vytloukání směsi s vodním sklem (Universal admixture for improving the shaking- out of soluble-glass sand mixture), 2015, č. 8, s. 10–12. GRUZMAN, V. M.: Proč potřebuje formovací směs plynovou propustnost? (Why moldable mixture needs gas permeability?), 2015, č. 8, s. 13–15. KUZNETSOV, R. V. a kol.: Nový křemíkohliníkový nátěr pro získání jakostních kokilových odlitků (New silica-alumina covering for receiving quality chill preparations), 2015, č. 8, s. 27–29. BOGDANOVA, T. A. a kol.: Vliv poměru Fe/Mn na strukturu a vlastnosti slitiny AK12 (Influence of Fe/Mn ratio on the structure and properties of AK12 alloy), 2015, č. 9, s. 5–8. SURIKHIN, S. N.: Regresní model vlivu chemického složení na slévárenské vlastnosti žáropevného intermetallidu (Regression model of influence of the chemical composition on foundry properties of heat resisting intermetallid), 2015, č. 9, s. 9–11.

RIZZUTO, G. a kol.: Udržitelná chemie pro udržitelný průmysl (Sustainable chemistry for sustainable industry), 2015, č. 3, s. 11–17. ROVIN, S. L. a kol.: Modernizace zařízení kuplovny (Modernization of cupola equipment), 2015, č. 3, s. 28–32. ODARCHENKO, I. B.; PRUSENKO, I. N.: Procesy interakcí mezi tekutým kovem a jádrem během tvorby vnitřní pórovitosti v odlitku (The processes of the liquid metal and the mold core interaction during the formation of the internal cavity of the casting), 2015, č. 3, s. 33–37. VOLOCHKO, A. T.: Modifikace eutektických a primárních částic křemíku v siluminech (Modification of eutectic and primary particles of silicon in silumins), 2015, č. 3, s. 38–45. VOLOCHKO, A. T.: Izolační keramické vložky pro lité produkty z hliníkových slitin (Insulating ceramic inserts for casting products from aluminium alloys), 2015, č. 3, s. 49–55. NEBOZHAK, I. A. a kol.: Výzkum účinnosti grafitizační modifikace litiny LLG pomocí modelu naplněného disperzí (Investigation of efficiency of gray cast iron graphitizing modification by dispersion filled consumable pattern), 2015, č. 3, s. 56–66. JENS, A. a kol.: Dvacet let zkušeností s předehřevem vratného materiálu (20years of experience with scrap preheating technology), 2015, č. 3, s. 86–92. ROZKOV, A. I.: Experimenty s briketováním prachu z obloukových pecí (Experiments on briquetting of dust of arc steel furnaces), 2015, č. 3, s. 93–97. KORNEEV, S. V.: Environmentální aspekty užití odpadu při výrobě oceli (Environmental aspects of the use

of scrap in steel production), 2015, č. 3, s. 123–130. POKROVSKI, A. I.; KHROL, I. N.: Porovnávací sledování lomů vysokopevné litiny v litém a deformovaném stavu (Comparative researches of fractures of high-strength cast iron in the as-cast and deformed state), 2015, č. 3, s. 131–145. KALINICHENKO, V. A. a kol.: Charakteristiky syntézy makroheterogenních kompozitových materiálů pomocí indukční ho tavení, jejich struktura a vlastnosti (Features of macroheterogeneous composite materials synthesis with help of induction melting, their structure and properties), 2015, č. 3, s. 146–150.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport