{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 57

V ý t a hy č l á n k ů z Tr a n s a c t i o n s A F S

Transactions AFS 2015

Odlévání konstrukční součásti z hliníkové slitiny 206 do kovové formy Permanent mold casting of a structural component from Al alloy 206 FASOYINU, Y. a kol. s. 77–91, 21 obr., 5 tab., lit. 7

Výtahy článků z Transactions AFS, 2015, sv. 123 II. část Mechanické vlastnosti a technologie zpracování kompozitního materiálu pro zvýšené teploty Mechanical properties and processing technology for an elevated temperature metal matrix composite alloy WEISS, D., GEGEL, G. s. 63–66, 4 obr., 4 tab., lit. 3

Vliv metalurgických parametrů na rázovou houževnatost téměř eutektických slitin Al-Si Influence of metallurgical parameters on the impact toughness of near eutectic Al-Si-alloys ELSEBAIE, O. a kol. s. 67–76, 8 obr., 2 tab., lit. 22, 1 dodatek Předmětem studie byl vliv přísad Sr a Mn, rychlosti chladnutí a rozsahu teplot a doby stárnutí na houževnatost slitiny Al-11%Si-2,5%Cu-0,3%Mg-0,45%Fe. Vliv přísad Sr a Mn se zjišťoval individuálně a ve vzájemné kombinaci s doprovodnými podmínkami tepelného zpracování. Cílem bylo dosáhnout vyváženého kompromisu mezi houževnatostí a pevností materiálu. Shrnutí a vyhodnocení výsledků.

Počítačová simulace konstrukční součásti z hliníkových slitin 206 a 535 odlévané do kovové formy Computer simulation of a structural component poured in permanent mould for Al alloys 206 and 535 FASOYINU, Y. a kol. s. 93–100, 12 obr., 3 tab., lit. 1 Pro simulaci se použily parametry gravitačního sklopného odlévání slitiny A356 do kovové formy upravené pro slitiny A206 a 535, kde byla dobrá shoda mezi předpověděným a zjištěným vznikem trhlin a staženin. Zkoušky odlévání ukázaly, že pro výrobu odlitků bez trhlin z uvedených materiálů tímto postupem je důležitá odpovídající teplota formy, doba lití a tuhnutí před vyjmutím odlitku, jeho geometrický tvar, umístění termočlánků a řízení teploty formy. Odlitky z podeutektických slitin AlSi s vysokou pevností a tažností zpracované Ba a odlévané do kovové formy Permanent mold castings of high-strength and high ductility Ba-treated hypoeutectic AlSi alloys SHAMSUZZOHA, M. s. 101–106, 8 obr., 7 tab., lit. 17 Pojednáno o vlastnostech podeutektických slitin AlSi a oblastech jejich využití, pokud vykazují vysokou pevnost a tažnost. Jsou předloženy výsledky zkoušek

Alternativy k systému Al-Si v hliníkových slitinách Alternatives to the Al-Si eutectic system in aluminum casting alloys KOUTSOUKIS, T., MAKHLOUF, M. M. s. 107–112, 4 obr., 4 tab., 2 rovnice, lit. 15 Jako potenciální alternativy běžných slévárenských slitin AlSi jsou v této studii popsány eutektické soustavy Al-Ni, Al-Fe a Al-Fe-Ni. Zjišťovala se jejich slévatelnost a pevnostní vlastnosti při teplotě okolí a při zvýšených teplotách (350 °C) a srovnávaly se s eutektickými slitinami AlSi. Zjistilo se, že při teplotě okolí může jejich slévatelnost a pevnostní vlastnosti konkurovat eutektickým slitinám AlSi. Jejich pevnostní vlastnosti při zvýšených teplotách jsou lepší než u slitin AlSi. Popis podmínek a průběhu zkoušek. Srovnání přísad formovacích směsí pro ocelové odlitky Comparing sand additives for steel castings SHOWMAN, R. E., SCHELLER, E. S. s. 113–124, 18 obr., 11 tab., lit. 8 Shrnuty výsledky nejnovějšího výzkumného projektu zaměřeného na srovnání vlivu různých přísad do formovacích a jádrových směsí na vlastnosti forem a jader a také na konečnou jakost ocelových odlitků. Cílem bylo umožnit volbu jejich správného složení, tak aby se docílilo požadovaných vlastností odlitků. Zkoušelo se několik pojivových systémů (viz také zkráceně v Modern Casting, 2015, č. 12, s. 38).

Úplné znění přednášek je k dispozici v Informačním středisku SSČR, E. Bělehradová, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646.

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

199

T R A N S A C T I O N S A F S 2 015

Cílem práce byl vývoj slévatelného kompozitního materiálu složeného z kovové základní hmoty precipitačně zpevněné tepelně stabilními intermetalickými fázemi. Další zvýšení odolnosti vůči zvýšeným teplotám by se docílilo přidáním malého množství mikronových keramických částic. Popis podmínek a průběhu zkoušek, shrnutí a vyhodnocení výsledků.

Jsou předloženy výsledky výzkumného projektu zaměřeného na vývoj hospodárného postupu odlévání hliníkových slitin náchylných ke vzniku trhlin do kovových forem. Ke zkouškám byla použita hliníková slitina 206, která má vysokou pevnost. Pro její sklon k trhlinám se odlitky z ní (např. pro kosmický průmysl) odlévají do pískových forem. Pro optimalizaci konstrukce formy a odlitku a dalších parametrů se použila simulace na počítači.

odlitků z těchto slitin modifikovaných baryem vyrobených litím do kovové formy. Pórovitost a výskyt dalších vad těchto odlitků byl zanedbatelný. Popis podmínek a průběhu zkoušek, vyhodnocení výsledků, nástin pokračování (zpracování hořčíkem pro zlepšení reakce na tepelné zpracování).

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport