{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 56

J a r o s l a v Š e n b e r g e r l A nto n í n Z á d ě r a l F r a nt i š e k U r b á n e k

V praxi často nastávají problémy s dodržováním požadovaných mechanických vlastností. Řešení je v mikrolegování základní matrice a legování za účelem vzniku karbidů. K některým otázkám výroby litin se rozvinula bohatá diskuze. Závěrem lze konstatovat, že cíl informovat slévárenskou veřejnost o možnostech výroby vysokolegovaných litin a podpořit tak rozšíření jejich výroby v našich slévárnách byl splněn.

Z P R ÁV Y ČE SK É S L É VÁ R EN SK É S P O L EČN O S T I

Příprava a organizace 53. slévárenských dnů® | Brno 8.–9. 11. 2016

4. Sekce neželezných kovů a slitin (doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D., Ing. Ivo Lána, Ph.D.) 5. Sekce výroby oceli na odlitky a ingoty (Ing. Martin Balcar, Ph.D.) 6. Sekce litin (doc. Ing. Antonín Mores, CSc., doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.) Zaměření odborných přednášek je plně v režii garantů sekcí. Jména konkrétních autorů a názvy přednášek budou uveřejněny v následujícím čísle časopisu Slévárenství v rubrice Zprávy ČSS. Přípravný výbor 53. SD vyzývá odbornou veřejnost k předkládání návrhů na prezentaci odborných přednášek na této konferenci v uvedených sekcích. Anotace i kompletní texty všech přijatých přednášek budou zveřejněny v tištěných sbornících přednášek z příslušných specializovaných sekcí a na CD, které bude obsahovat plné znění všech

přednášek ze všech sekcí 53. slévárenských dnů®. Termín pro zaslání žádostí o komerční přednášku organizačnímu garantovi 53. slévárenských dnů® byl do 31. 5. 2016. Po tomto termínu nemusí být vaše komerční přednáška zařazena do programu. Výstavní plocha je předběžně rezervována po zaslání vyplněné přihlášky (on-line, faxem nebo poštou na adresu ČSS) a váš výběr bude vyznačen v přiloženém plánku. Jednotlivé plochy jsou obsazovány na základě data přijetí přihlášky. Přidělenou plochu vám organizátor oznámí písemně. Jak vyplývá z aktuálního zaplnění výstavní plochy ke dni 2. 6. 2016, zůstávají neobsazeny pouze 3 výstavní plochy. Plochy S0, S17 a S18 (vyznačené čárkovaně) jsou pouze jako varianta B IV (vlastní panely – přenosný výstavářský systém).

Termíny: Do 15. 9. 2016 zaslat organizačnímu garantovi 53. slévárenských dnů® plné znění přihlášené přednášky pro její publikování ve sborníku.

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. organizační garant 53. SD

M g r. Fra nt i š e k U rb á n e k Přihlášky přednášek zasílejte na adresu organizačního garanta, kontaktovat můžete i sekretariát České slévárenské společnosti: Organizační garant 53. SD doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. tel./fax: +420 541 142 656 mobil: +420 737 542 333 zadera@fme.vutbr.cz

tajemník ČSS

Ve dnech 8.–9. listopadu 2016 se uskuteční již 53. slévárenské dny ®, které se budou konat opět v prostorách hotelu Avanti v Brně. Přípravy konference se ujme ČSS, která zajišťuje jak vlastní organizaci, tak i odborný program 53. SD. Součástí bude opět doprovodná výstava. Organizačním garantem konference 53. SD byl výkonným výborem ČSS jmenován opět doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D., a odborným garantem doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. V úvodní části prvního dne konání 53. SD je stejně jako v minulých ročnících plánováno plenární zasedání a po něm bude další program rozdělen do jednotlivých odborných sekcí. Program každé sekce vychází z odborného zaměření příslušné komise ČSS. Přednášky v jednotlivých sekcích budou po oba dny probíhat paralelně ve dvou sálech. Zaměření jednotlivých sekcí a jejich odborní garanti jsou uvedeni v následujícím seznamu: 1. Sekce formovacích směsí (Ing. Alois Burian, CSc., Ing. Jiří Florián) 2. Sekce ekonomická (doc. Ing. Václav Kafka, CSc.) 3. Sekce technologická (Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.)

198

Česká slévárenská společnost Mgr. František Urbánek tel./fax: +420 542 214 481 mobil: +420 603 342 176 slevarenska@volny.cz

Společnost

č. stánku

ASK Chemicals Czech, s .r. o.

S19 + S20

H-GLOST, s. r. o.

S7

Hüttenes-Albertus CZ s. r. o.

S13

HWS – Eirich

S18

LANIK, s. r. o.

S3 + S4

Linde Gas a.s.

S5 + S6

MECAS ESI, s. r. o.

S8 + S9

METOS, v. o. s.

S10 + S11

PRECIOSA-LUSTRY, a. s.

S12

SAND TEAM, spol. s r. o.

S14 + S15

Sklopísek Střeleč, a. s.

S16

Z-MODEL, spol. s r.o.

S1 + S2

Seznam vystavujících firem (k 2. 6. 2016)

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

Cílem organizátorů posledních i nově připravovaných 53. slévárenských dnů® bylo a je vytvořit konferenci zaměřenou na klíčové oblasti slévárenského oboru, která by byla zajímavá a přínosná pro všechny zúčastněné zástupce sléváren a ostatních firem a která by byla i vhodným místem k setkání odborníků ze všech oblastí slévárenství, k výměně zkušeností i navázání nových kontaktů. Věříme, že tyto stránky nově připravovaných Slévárenských dnů® budou podobně jako v minulých letech opět naplněny.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport