{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 55

Jan Šlajs l Vladimír Krutiš l Jaroslav Šenberger

Speciálně byla diskutována otázka, kdy odlitek po opracování „nevychází“, ale z pohledu slévárny je v pořádku. Technologie skenování umožňuje proložení 3D modelu konstruktéra, 3D modelu odlitku a 3D modelu opracování a na základě výsledku relativně velmi rychle určuje příčinu problému. Součástí konference byla výstavka pískových forem, jader a součástí vyrobených technologií 3D tisku kovových prášků a praktické ukázky skenování (obr. 2).

Seminář Výroba odlitků z grafitických a karbidických litin na VUT v Brně d o c . I n g . J a r o s l a v Š e n b e r g e r, CSc.

Dne 24. 3. 2016 uspořádal pobočný spolek ČSS při VUT v Brně seminář věnovaný výrobě, vlastnostem a použití legovaných litin. Seminář vycházel zejména ze zkušeností, které byly na odboru slévárenství získány v posledních 10 letech řešením projektů (MPO a interních VUT) spojených s výzkumem legovaných litin. Ve školní slévárně jsou v posledních 3 letech vyráběny odlitky z vysokolegovaných litin pro komerční využití. Odlitky jsou dodávány do sléváren jako náhrada za odlitky dovážené ze zahraničí. V rámci výroby uvedených odlitků byla vyvinuta vysokolegovaná otěruvzdorná litina s vysokým obsahem titanu, která se v současné době zkouší v poloprovozním měřítku. Školní slévárna nabízí rovněž odlitky z austenitických niklových a nikl-manganových litin, které lze používat jako žáruvzdorné, korozivzdorné a otěruvzdorné. Zkušenosti získané na VUT v Brně ukazují, že výroba vysokolegovaných litin má v ČR odbyt a že litiny dodávané z VUT v Brně jsou konkurenceschopné vzhledem k dováženým odlitkům. Výroba otěruvzdorných litin je zajímavá pro slévárny zejména tím, že odlitky slouží jako díly zařízení s omezenou životností, a pokud splňují požadavky zákazníka, má slévárna zajištěný odbyt. Další výhodou je skutečnost, že výroba je založena na znalostech, které nelze získat během

krátké doby a které vyžadují kvalifikovaný a znalý personál a také organizační opatření ve výrobě. Vlastnosti vysokolegovaných litin jsou podstatně více závislé na chemickém složení, slévárenské technologii, čistírenském zpracování a tepelném zpracování než nelegované litiny i oceli. Seminář zahájil doc. A. Záděra, který přivítal účastníky semináře (21 z 22 přihlášených). V úvodní přednášce seznámil doc. J. Šenberger posluchače se sortimentem legovaných litin. V referátu se zabýval jednotlivými skupinami legovaných litin a normami ČSN EN a u starších typů litin normami ČSN. Pozornost byla věnována otěruvzdorným chromovým a chromniklovým litinám, austenitickým niklovým a nikl-manganovým litinám, které mají široké použití. Jako žáruvzdorné byly uvedeny litiny na bázi hliníku a křemíku. U křemíkových vysokolegovaných litin bylo zmíněno také jejich použití jako korozivzdorných litin do oxidačního prostředí. Pro každou skupinu litin byly uvedeny zásady jejich výroby se základními technologickými parametry. Přednáška doc. J. Roučky s názvem Struktura a vlastnosti litin SiMo, jejich použití a výroba se zabývala vlastnostmi a možnostmi výroby litin typu SiMo. Bylo zdůrazněno, že se jedná o perspektivní materiál nejen pro automobilový průmysl. V rámci přednášky byly prezentovány také zkušenosti s výrobou a vlastnostmi litin legovaných křemíkem a molybdenem získané ve školní slévárně. Ve své přednášce Výroba a vlastnosti v ysokolegovaných karbidických chromových litin pojednal dr. V. Kaňa o otázkách otěruvzdornosti. Metodicky vysvětlil vliv chemického složení litiny na složení vzniklých karbidů v litině a na strukturu litiny. Struktura matrice a složení karbidů jsou rozhodující faktory pro vlastnosti litin pracujících v abrazivním prostředí. Výroba vysokolegovaných chromových litin se neobejde bez praktických znalostí. Jako příklad nezvládnutí výroby uvedl přednášející prasknutí odlitku, ke kterému došlo těsně po vytlučení z formy. Doc. A. Záděra shrnul zejména zkušenosti získané při řešení projektu zabývajícího se výrobou těžkých odlitků z austenitických niklových litin v přednášce Výroba a vlastnosti vysokolegovaných austenitických niklových litin typu Ni-rezist. Referát se zabýval souvislostmi mezi výrobou a vlastnostmi austenitických niklových litin. Uvedený typ litin má v průmyslu široké použití.

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

197

Z P R ÁV Y ČE SK É S L É VÁ R EN SK É S P O L EČN O S T I

děl na všechny dotazy účastníků spojené s výstavbou nové slévárny. Po exkurzi následovalo jednání OK technologické v prostorách hotelu Jezerka. V průběhu programu zasedání seznámil Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D., účastníky mimo jiné s fungováním ČSS, s hospodářskými výsledky roku 2015 a s připravovanými akcemi včetně příprav 53. slévárenských dnů®. Cílem VII. konference firmy METOS, v. o. s., bylo seznámit účastníky se soudobým vývojem v používání 3D dat ve slévárenství a s dopadem používání 3D tisku na slévárenskou technologii a kontrolu odlitků. Dr. Stefan Tudyka, zástupce firmy ExOne GmbH ve spolupráci s Ing. Radkem Šlajsem představili výrobní zařízení a vysvětlili princip výroby pískových forem a jader pomocí technologie 3D tisku. Dále představili technologii a zařízení pro 3D tisk kovových prášků, kterou lze přímo vyrobit kovovou strojírenskou součástku. Účastníci byli rovněž seznámeni s mikrovlnnými sušicími pecemi, které jsou vhodné do sléváren na sušení jader a které výrazně snižují energetickou náročnost na tuto technologickou operaci. Ing. Radek Šlajs představil princip skenování a technické parametry 3D skenerů firmy SMART TECH LTD., které pracují s přesností vyšší než 0,1 mm, a tím umožňují rozměrovou kontrolu odlitků i modelových zařízení. Tato technologie je například schopna velmi přesně vyhodnocovat opotřebení modelových zařízení. Součástí přednášky bylo představení softwaru Geomagic a jeho modulů WRAP, CONTROL a DESIGN X, které umožňují slévárenským technologům a pracovníkům kontroly efektivní práci s 3D daty získanými pomocí 3D skeneru. Na závěr Ing. Jan Šlajs seznámil účastníky konference s praktickými poznatky při využívání technologie aditivního tisku (3D tisk) forem a jader. Posluchači byli informováni o předpokladech a znalostech, které by měl mít slévárenský technolog, aby mohl úspěšně pracovat s 3D daty. Byly uvedeny praktické příklady, jak organizovat proces TPV odlitku, jak využít možnosti umístit nálitek na nejvhodnějším místě odlitku, jak využívat kulové nálitky, jak dělit formy a jádra atd. Do odpoledního bloku přednášek byly dále zařazeny praktické zkušenosti s využíváním 3D skeneru. Byly popsány výhody kontroly odlitků pomocí této technologie při řešení slévárenských problémů na téma: „odlitek je zadrobený, forma trhá, nevychází rozměr“ atd.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport