{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 54

Vá c l a v K a f k a l J a n Š l a j s l V l a d i m í r K r u t i š

L i t e ra t u ra [1]

Z P R ÁV Y ČE SK É S L É VÁ R EN SK É S P O L EČN O S T I

Obr. 3.

Obr. 4.

Blahopřání doc. Moresovi k 75. narozeninám

Poděkování dr. Lánovi za obětavou práci

[2]

KUNICKÝ, Z.; K. VURM: 700 let hutnictví stříbra a olova na Příbramsku (1311–2011), 225 let Stříbrné hutě – Kovohutí Příbram (1786–2011): 700 years anniversary of Příbram s metallurgy (1311–2011), 225 years anniversary of Silver smelting works —Kovohutě Příbram (1786–2011). 1. vyd. Příbram: Kovohutě Příbram, 2011. ISBN 978--80-260-0451-6. KAFKA, V. a kol.: Vývoj nákladového hodnocení apretace odlitků (V. etapa). PROJEKT XVI. In: Sborník přednášek, seminář XV. Kovohutě Příbram, 22. 3. 2016. Brno: ČSS, 2016, s. 1–70. ISBN 978-80-02-02651-8.

Zasedání OK pro litiny, OK technologické a VII. konference firmy METOS, v. o. s. Ing. Jan Šlajs

Na pracovním jednání OK pro litiny pojednal doc. Ing. Antonín Mores, CSc., o stavu výroby odlitků z litiny. Představil slévárny v České republice, které se zabývají výrobou litinových odlitků, uvedl vyráběné materiály a typy tavicího zařízení, na kterém jsou litiny vyráběny. Jedná se o ucelený přehled výrobních možností České republiky v oblasti LLG a LKG. Nedílnou součástí zasedání OK byla přednáška doc. Ing. Břetislava Skrbka, CSc., na téma Teplotní únava – odolnost litin – brzdové kotouče – tepelné zpracování, kde se posluchači seznámili s výsledky vývoje tepelného zpracování litin používaného pro výrobu brzdových kotoučů. Byla sledována závislost životnosti a opotřebení brzdových kotoučů, životnosti brzdových destiček a brzdného účinku brzdné soustavy. Dvoudenní zasedání OK technologické bylo zahájeno exkurzí ve slévárně KASI, spol. s r. o., Nový Bydžov. Účastníci exkurze měli možnost zhlédnout poslední nově postavenou slévárnu v ČR na „zelené louce“, která vyrábí zejména litinové prvky pro kanalizace. Díky patří firmě KASI, spol. s r. o., která tuto exkurzi umožnila a zvláště pak Ing. Pavlu Hesounovi, který představil automatizovaný provoz slévárny a v živé diskuzi odpově-

M E TOS, v. o. s.

Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. M E C A S E S I , s . r. o .

Obr. 5.

Gratulace k šedesátinám Ing. Uhrikovi

50. zasedání OKE. Hlavním bodem programu byla výměna informací o aktuálních problémech sléváren formou „kolečka změny“. Účastníci se dohodli, že příští, 51. zasedání proběhne 14.–15. 6. 2016 v komerční slévárně Ing. Henryho Kyncla v Turnově. Halvním tématem bude účinnost práce naší komise a její další zaměření. Z následné diskuze vyplynul problém se zajištěním pracovníků do sléváren, mj. ukrajinských pracovníků v českých slévárnách. Tento námět bude zařazen jako nosné téma zasedání komise. Miroslav Herzán seznámil účastníky se závěry zasedání vedení OK. Návštěva v Kovohutích přinesla výzvu pro každého. Členové OK prověří ve svých provozech, jaký zde vzniká elektroodpad, a zváží jeho předávání do Kovohutí.

196

Dne 27. 4. 2016 se v Chrudimi ve firmě METOS, v. o. s., konalo zasedání OK pro litiny (předseda doc. Ing. Antonín Mores, CSc.), OK technologické (předseda Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.) a VII. konference firmy METOS, v. o. s., na téma „Využití moderních technologií 3D tisku a skenování ve slévárenské praxi“. Konference se zúčastnilo 78 posluchačů z 39 firem a 3 škol (obr. 1).

Obr. 1.

Obr. 2.

Praktická ukázka skenování

Účastníci zasedání a příklady výrobků 3D tiskáren

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport