{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 51

Leonhard Heusler l Josef Hlavinka

[6]

[7] [8]

[9]

[12] [13] [14] [15]

[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

[24] [25] [26] [27] [28]

[29] [30] [31]

(Zkrácený překlad z časopisu Giesserei, 2015, 102, č. 5, s. 68–75, 52. pokrač.) Recenzent: doc. Ing. Rudolf Kořený, CSc.

Zprávy Svazu sléváren České republiky News from the Association of Foundries of the Czech Republic

Valná hromada SSČR

Ing. Josef Hlavinka v ýkonný ředitel SSČR

A s s o ciat i o n of F o un d r i e s of t h e Cze ch R e p u b li c G i e s s e re i ve r b a n d d e r Ts ch e chis ch e n R e p u b lik Te chni cká 28 9 6 / 2 616 0 0 B r n o te l.: + 420 5 41 142 6 81 svaz@svazslevaren.cz w w w.s va z sl e va re n.c z

Letošní, X XV. valná hromada Svazu sléváren ČR proběhla 3. května v Technickém muzeu v Brně. Na jednání byly prezentovány informace z činnosti Svazu sléváren, zrekapituloval se rok 2015 a byl přednesen plán aktivit na rok 2016. Počet platných hlasů činil 34 %, což byl dle stanov počet usnášeníschopný. Součástí jednání byla prezentace společností Respekt, Swiss Centrum Software a Eurovision. Usnesení valné hromady Svazu sléváren ČR a prezentační materiály všech tří společností obdrží členové svazu v elektronické podobě. Po ukončení jednání měli všichni účastníci jednání možnost navštívit expozice Technického muzea. Zástupcům členské základny děkujeme za účast a organizátorům Technického muzea za dokonalé zázemí.

Váš par tner pro čerpání z fondů EU

Svaz sléváren České republik y je členem Svazu průmyslu a doprav y ČR Freyova 9 4 8 /11 19 0 0 0 Praha 9 – V yso č any tel.: + 420 225 279 111 spcr @ spcr.c z w w w.spcr.c z

Svaz sléváren České republik y je př idruženým členem CA EF Commit tee of A ssociations of European Foundries ( A sociace evropsk ých slévárensk ých s vazů) Hans aallee 203 D - 4 05 49 Düsseldor f tel.: + 49 211 6 87 12 17 marion.harris@caef.eu w w w.caef.eu

Zleva Ing. Zdeněk Vladár, prezident SSČR, Ing. Josef Hlavinka, výkonný ředitel SSČR

Pohled do zasedacího sálu

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

193

R O Č N Í P Ř E H L E D Y / Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N Č E S K É R E P U B L I K Y

[10] [11]

Přednáška na 8. konferenci VDI Odlitky ve výrobě motorů, 10.–11. 2. 2015, Magdeburg. In: zpráva VDI, č. 2254, nakladatelství VDI, Düsseldorf 2015, s. 115–132. Praktische Metallographie, 2014, 51, č. 6, s. 450–462. Přednáška na 8. konferenci VDI Odlitky ve výrobě motorů, 10.–11. 2. 2015, Magdeburg. In: zpráva VDI, č. 2254, nakladatelství VDI, Düsseldorf 2015, s. 47–57. Přednáška na 8. konferenci VDI Odlitky ve výrobě motorů, 10.–11. 2. 2015, Magdeburg. In: zpráva VDI, č. 2254, nakladatelství VDI, Düsseldorf 2015, s. 245–260. MTZ, 2015, 76, č. 4, s. 52–57. International Journal of Cast Metals Research, 2014, 27, č. 2, s. 107–114. Transactions of Foundry Research Institute, Krakov, 2014, 54, s. 3–12. China Foundry, 2014, 11, č. 6, s. 516–521. International Journal of Cast Metals Research, 2014, 27, č. 2, s. 101–106. Přednáška na 8. konferenci VDI Odlitky ve výrobě motorů, 10.–11. 2. 2015, Magdeburg. In: zpráva VDI, č. 2254, nakladatelství VDI, Düsseldorf 2015, s. 133–148. International Journal of Cast Metals Research, 2011, 63, č. 3, s. 32–43. International Foundr y Research, 2014, 66, č. 5, s. 2–7. Giesserei, 2014, 101, č. 9, s. 44–63. Giesserei, 2014, 101, č. 12, s. 38. Giesserei-Praxis, 2014, č. 9, s. 378–381. Erzmetall, 2014, 67, č. 6, s. 356–367. Giesserei-Praxis, 2014, č. 12, s. 537–542. Transactions of Foundry Research Institute, Krakov, 2014, 54, č. 1, s. 33–46. Giesserei-Praxis, 2014, č. 9 s. 382–395. International Journal of Metalcasting, 2013, s. 25–38. Giesserei-Rundschau, 2014, 61, č. 5/6, s. 138–141. International Foundr y Research, 2014, 66, č. 3, s. 13–18. Přednáška na 8. konferenci VDI Odlitky ve výrobě motorů, 10.–11. 2. 2015, Magdeburg. In: zpráva VDI, č. 2254, nakladatelství VDI, Düsseldorf 2015, s. 59–75. International Journal of Cast Metals Research, 2014, 27, č. 5, s. 312–320. Giesserei-Praxis, 2014, č. 6, s. 263–271. Indian Foundry Journal, 2014, 60, č. 3, s. 25–32.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport