{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 5

T0  T 

 30  K 1 ln Jc(med)  0,19  70   30  K 1 ln Jc(med)  0,19  70 

SLÉVÁRENSTVÍ č. 5 – 6/ 2016

T0  T 

7 – 8 / 2 0 1 6 | F O N D - E X 2 0 1 6 – o d b o r n é č l á n k yBEREME TEORII VÁŽNĚ! | F O N D - E X Fair 2016 – s p e cialize d co nt r ib u t i o n KJc (med) = 30 + 70 exp [0,019 (T + 88)]

KJc (med) = 30 + 70 exp [0,019 (T + 88)] KJc (0,05) = 25,4 + 37,8 exp [0,019 (T + 88)]

KJc (0,05) = 25,4 + 37,8 exp [0,019 (T + 88)] KJc (0,95) = 34,6 + 102,2 exp [0,019 (T + 88)]

5–6/2016

KJc (0,95) = 34,6 + 102,2 exp [0,019 (T + 88)]

T0    Z (85)  T0    Z (85) 

I . D l ouhý – L . Válka

18 1,44  10 °C 6 18 1,44  10 °C 6

M . L u ň á k – Š. Ky s e l k a – M . Š p a č e k

A p likovate ln o s t ko nce p ce „mas ter“ k ř i v k y pro h o dn o cení l o m ové h ou žev nato s ti C- M n o ce li na o dlitk y

T0 ( margin )  T0  T0  78 C Potom T0 ( margin )  T0  T0  78 C

L i t e ra t u ra [1]

Obecné schéma tranzitního chování lomové houževnatosti General schema of the transition behaviour of the fracture toughness

Na obr.425jsou T  78křivek podle vztahů (11), K Jc(0,05) ,4  znázorněny 37,8 exp 0,019průběhy (12), (13) a (17). Křivka podle vztahu (17) se označuje jako spodní mez (LB) rozptylového pásu lomové houževnatosti. V obr. 4 jsou vyneseny všechny hodnoty K Jc. Je zřejmé, že v celé přechodové oblasti prakticky všechny platné hodnoty leží v rozptylovém pásu omezeném 5% a 95% tolerančními hranicemi a – zejména – žádná měřená hodnota lomové houževnatosti nepadla pod křivku LB. Z obr. 4 je rovněž zřejmé, že mimo toleranční pás leží všechny hodnoty lomové houževnatosti, které jsou vyšší než K Jc(limit), tj. hodnoty lomové houževnatosti pásu II. Jedná se o hodnoty závislé na úrovni

Obr. 1.

Celý tvar vstřelovaného pískového jádra

Obr. 2.

Typická vada pískového jádra

Obr. 3.

Obr. 4. Obr. 3.

Obr. 5. Obr. 2. Fig. 2.

Závislost naměřených hodnot lomové houževnatosti na teplotě a pásma veličin K Jc , K Jc–Q a K Ju Dependence of measured fracture toughness values on temperature and bands of Kc, K Jc – Q and K Ju parameters

Obr. 4. Fig. 4.

Master křivka s tolerančními mezemi 5 % a 95 % a LB; vyneseny jsou hodnoty lomové houževnatosti KJc iniciované štěpným mechanizmem The master curve with tolerance limits of 5 and 95% and LB; values of fracture toughness K Jc initiated by cleavage mechanism are plotted

Obr. 6.

Obr. 3. Fig. 3.

170

Průběh teplotní závislosti střední hodnoty lomové houževnatosti K Jc (mean) a spodní toleranční meze (10 %) určené podle ČSN 420347 The course of temperature dependence of mean fracture toughness values K Jc (mean) and the lower tolerance limit (10%) specified according to the ČSN 420347 standard

Obr. 5. Fig. 5.

Průběhy křivek teplotní závislosti lomové houževnatosti určené podle koncepce univerzální křivky a podle ČSN 42 0347 Curves of temperature dependence of the fracture toughness determined according to the master curve concept and according to the ČSN 42 0347 standard

Obr. 9.

180

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r ve n 2016 . 5 – 6

170

179

Blahopřání doc. Moresovi k 75. narozeninám

[2]

Varianty úhlů vstřelu jádrové směsi

Přímé porovnání výsledku simulace (vlevo) s reálným pískovým jádrem (vpravo)

Srovnání simulovaných variant – vstřelovací tryska kruhová (vlevo) a oválná (vpravo)

Obr. 7.

Vliv posunu oválné vstřelovací trysky na hustotu směsi pískového jádra, zleva – bez posunu, posun o 20 mm, posun o 30 mm

Redukce počtu vzdušníků a přidání jednoho koncového, zleva – původní verze a upravená verze

Celá geometrie určená k výpočtu v softwaru MAGMA 5

Obr. 11. Pískové jádro po kompletní optimalizaci výrobního procesu

Obr. 8.

Vliv tlaku vstřelu na hustotu směsi, zleva – 3 bary, 2,5 baru a 3,5 baru

Z P R ÁV Y ČE SK É S L É VÁ R EN SK É S P O L EČN O S T I

Obr. 1. Fig. 1.

(17)

Z PRAXE

O D B O R N É R ECEN ZOVA N É ČL Á N K Y

K Jc(0,05)  25,4  37,8 exp 0,019T  78

H e l e n a M a t a l o v á l U m ě l e c ké o d l i t k y

Vá c l a v K a f k a l J a n Š l a j s l V l a d i m í r K r u t i š

N u m e r i c k á o p t i m a l i z a c e v s o f t w a r u M AG M A 5 j a ko p o m o c n í k v ý r o b y p í s ko v ý c h j a d e r

(16)

a průběh 5% dolní toleranční hranice pro 85% toleranční mez je potom dán vztahem

Obr. 10. Modifikace počtu vzdušníků s vlivem na hustotu směsi jádra, zleva – výchozí návrh a vítězná varianta

Obr. 4.

Zasedání OK pro litiny, OK technologické a VII. konference firmy METOS, v. o. s.

Kybersochař z MCAE vytvořil novou lišku Bystroušku

Na pracovním jednání OK pro litiny pojednal doc. Ing. Antonín Mores, CSc., o stavu výroby odlitků z litiny. Představil slévárny v České republice, které se zabývají výrobou litinových odlitků, uvedl vyráběné materiály a typy tavicího zařízení, na kterém jsou litiny vyráběny. Jedná se o ucelený přehled výrobních možností České republiky v oblasti LLG a LKG. Nedílnou součástí zasedání OK byla přednáška doc. Ing. Břetislava Skrbka, CSc., na téma Teplotní únava – odolnost litin – brzdové kotouče – tepelné zpracování, kde se posluchači seznámili s výsledky vývoje tepelného zpracování litin používaného pro výrobu brzdových kotoučů. Byla sledována závislost životnosti a opotřebení brzdových kotoučů, životnosti brzdových destiček a brzdného účinku brzdné soustavy. Dvoudenní zasedání OK technologické bylo zahájeno exkurzí ve slévárně KASI, spol. s r. o., Nový Bydžov. Účastníci exkurze měli možnost zhlédnout poslední nově postavenou slévárnu v ČR na „zelené louce“, která vyrábí zejména litinové prvky pro kanalizace. Díky patří firmě KASI, spol. s r. o., která tuto exkurzi umožnila a zvláště pak Ing. Pavlu Hesounovi, který představil automatizovaný provoz slévárny a v živé diskuzi odpově-

M g r. H e l e n a M at a l ová m a r ke t i n g m a n a g e r, M C A E Sy s t e m s , s . r. o ., Ku ř i m

Adam Krhánek, sochař a náš kolega z MCAE Systems, byl vybrán zástupci Ostravsko-opavské diecéze, aby vymodeloval a vytvořil novou sochu lišky Bystroušky, která byla zcizena ze svého místa na jednom z bludných kamenů hukvaldské obory. Tato bronzová socha zde stála již více než půl století; Adam Krhánek se ujal její rekonstrukce a vytvořil kopii, která posloužila k finálnímu odlití z bronzu. Díky 3D technologiím, které společnost MCAE Systems nabízí, byl kámen na Hukvaldech nejprve naskenován optickým skenerem ATOS Compact Scan firmy GOM, aby výsledná socha přesně sedla na požadované místo. Naskenováním tak

Ing. Jan Šlajs M E TOS, v. o. s.

Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. M E C A S E S I , s . r. o .

Obr. 5.

Gratulace k šedesátinám Ing. Uhrikovi

50. zasedání OKE. Hlavním bodem programu byla výměna informací o aktuálních problémech sléváren formou „kolečka změny“. Účastníci se dohodli, že příští, 51. zasedání proběhne 14.–15. 6. 2016 v komerční slévárně Ing. Henryho Kyncla v Turnově. Halvním tématem bude účinnost práce naší komise a její další zaměření. Z následné diskuze vyplynul problém se zajištěním pracovníků do sléváren, mj. ukrajinských pracovníků v českých slévárnách. Tento námět bude zařazen jako nosné téma zasedání komise. Miroslav Herzán seznámil účastníky se závěry zasedání vedení OK. Návštěva v Kovohutích přinesla výzvu pro každého. Členové OK prověří ve svých provozech, jaký zde vzniká elektroodpad, a zváží jeho předávání do Kovohutí.

Dne 27. 4. 2016 se v Chrudimi ve firmě METOS, v. o. s., konalo zasedání OK pro litiny (předseda doc. Ing. Antonín Mores, CSc.), OK technologické (předseda Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.) a VII. konference firmy METOS, v. o. s., na téma „Využití moderních technologií 3D tisku a skenování ve slévárenské praxi“. Konference se zúčastnilo 78 posluchačů z 39 firem a 3 škol (obr. 1).

196

Použití skeneru GOM ATOS Compact Scan v praxi

Bronzová liška před cizelováním a patinováním

Nová liška Bystrouška si vyzkoušela, jak se sedí na balvanu

byla data převedena do počítačové podoby a sloužila jako základ pro usazení modelu Bystroušky. Kromě tohoto uměleckého účelu nacházejí optické skenery široké uplatnění například pro přesnou a efektivní kontrolu kvality výroby, ukládání optimalizovaných dat z designových aplikací, skenování poškozených tvarů či celých sestav nástrojů i forem. Nejširší využití systému ATOS je v oblastech CAD, CAM a FEM, kde je vyžadováno měření reálných objektů a jejich následné srovnání s teoretickým modelem. Model lišky byl složen z jedenácti dílů 5 3D tiskárně MakerBot, vytištěných na která umožňuje snadný a rychlý tisk metodou Fused Deposition Modeling (FDM), kdy pomocí počítačem řízených drah tisková hlava vytlačuje a nanáší roztavený termoplast v polotekutém stavu, vrstvu po vrstvě, na modelovací podložku, kde okamžitě tuhne. Tento konkrétní model ještě nesplňoval požadované finální tvary lišky Bystroušky, takže se musel ještě domodelovávat plastelínou. Povrch nové sochy se totiž musí co nejvíce přiblížit původnímu originálu. Jedna z možných cest by byla vytištění modelu, jeho tmelení a zbroušení, aby bylo dosaženo správného, ručně modelovaného povrchu, ale kolega Krhánek zvolil jinou metodu, která mu umožňuje zakomponovat i klasickou sochařinu. Z konečného modelu se udělal sádrový odlitek a ve slévárně se pak liška dočkala své bronzové podoby.

Původní bronzovou lišku, která stála v oboře od roku 1962, navrhl sochař Karel Vávra. Liška měla vyleštěný ocásek, kterého se měl člověk dotknout a přitom si něco přát. Přání se mu mělo splnit do roka a do dne. Každá bronzová socha je někde osahaná, takže i pan Krhánek ji dotáhl do původního stavu, než ji někdo ukradl, tj. včetně naleštěného ocásku, pacek i čumáku. Ukotvení nové lišky bylo zesíleno, aby už nebyla tak snadno odcizitelná. Počítá se také se senzory pohybu a bezpečnostními čidly. Slavnostní odhalení nově instalované sochy proběhlo v pátek 8. 4. 2016 v 10 hodin v hukvaldské oboře. O společnosti MCAE Systems Již více než 20 let naše 3D technologie utvářejí průmysl a umožňují našim zákazníkům, aby přehodnotili svůj způsob návrhu designu, vývoje produktů i výrobních procesů. Jsme partnerem všude tam, kde je potřeba vyvíjet, konstruovat, tvořit, měřit, testovat a vyrábět. Veškeré technologie nabízíme také jako služby. Více informací: www.mcae.cz.

Umělecké odlitky Art castings

Kadidelnice

Zvýšení kvality je možné jen tehdy, pokud systematicky používáte poznatky z procesu výroby odlitků k úpravám z období vlády císaře

používaných technologií . Simulační program MAGMA je postaven na bázi fyziky a matematiky, Xuandeho – špičkováale pracuje také s roz-

technologie barvení sáhlým popisem procesů. Simulace neopomíjí žádné informace, přesto všechny výsledky jsou snadno a rychle přístupné.

Obr. 2.

Praktická ukázka skenování

povrchu předmětů

ze slitin mědi který zajistí prohloubení Simulační program MAGMA5 je současně skvělým tréninkovým a učebním nástrojem, Odlitky z období 3. roku vlády císaře technických znalostí Vašich technologů a pozvedne Vaše firemní know-how na vysokou úroveň. Xuande (1428), dynastie Ming

Obr. 1.

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r ve n 2016 . 5 – 6

180

Poděkování dr. Lánovi za obětavou práci

KUNICKÝ, Z.; K. VURM: 700 let hutnictví stříbra a olova na Příbramsku (1311–2011), 225 let Stříbrné hutě – Kovohutí Příbram (1786–2011): 700 years anniversary of Příbram s metallurgy (1311–2011), 225 years anniversary of Silver smelting works— Kovohutě Příbram (1786–2011). 1. vyd. Příbram: Kovohutě Příbram, 2011. ISBN 978-80-260-0451-6. KAFKA, V. a kol.: Vývoj nákladového hodnocení apretace odlitků (V. etapa). PROJEKT XVI. In: Sborník přednášek, seminář XV. Kovohutě Příbram, 22. 3. 2016. Brno: ČSS, 2016, s. 1–70. ISBN 978-80-02-02651-8.

MAGMA GmbH K Vinici 1256 53002, Pardubice Czech Republic +420 773 154 664 p.kotas@magmasoft.cz www.magmasoft.de

Účastníci zasedání a příklady výrobků 3D tiskáren

206

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r ve n 2016 . 5 – 6

Anzeige_Raum_4_czech.indd 1

196

Portfolio 3D tiskáren MakerBot

Lití bronzu ve slévárně

Celková délka: 10,6 cm, hmotnost: 1,78 kg Materiál: mosaz

Všeobecné zaměření

N [°C]

V třetím roce své vlády si císař Xuandeho z dynastie Ming objednal výrobu ceremoniální nádoby Din a Yi, které měly být používány v chrámech předků a v císařském paláci. Celkem 3765 nádob bylo vyrobeno pomocí technologie vytavitelného vosku a jsou známy pod názvem kadidelnice Xuande (obr. 1) nebo Xuan.

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r ve n 2016 . 5 – 6

206

LU Ň Á K , M . – K Y S E L K A , Š. – Š PAČEK , M .

Numerická optimalizace v softwaru MAGMA5 jako pomocník výroby pískových jader metodou cold box ve společnosti BENEŠ a LÁT, a. s.

FIREMNÍ PREZENTACE

23.06.2014 15:56:12

in ze r c e

N [°C]

 

AK T UA L I T Y I U M ĚLECK É O DL I TK Y

 

8.4.2016 14:30:49

ALFE-titul_Slévárenství.indd 1

OBÁLKA Cover

Presentations of companies 2. s. Konstruováno podle požadavků sléváren a kováren / Odlitek nebo výkovek – obálky vždy perfektně tryskaný (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)

ALFE BRNO, s. r. o.

182

Kryogenní odstraňování otřepů z kovových odlitků (Messer Technogas, s. r. o., Praha)

RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo

183

Hana Portová, ALFE BRNO, s. r. o.

Ediční plán Slévárenství 2016 MAGMA GmbH, Pardubice

RUBRIKY Sections 184

Zaostřeno na materiál | Focused on material

190

Roční přehledy | Annual overviews

193

Zprávy Svazu sléváren České republiky | News from the Association of Foundries of the Czech Republic

195

Zprávy České slévárenské společnosti | News from the Czech Foundrymen Society

199

Transactions AFS 2015

200

Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals

202

Ze zahraničních časopisů | From the foreign journals

203

Slévárenské konference | Foundry conferences

205

Aktuality | News

206

Umělecké odlitky | Art castings

207

Vzpomínáme | Commemorations

207

Blahopřejeme | Congratulations

208

Z historie | From the history

INZERCE

PRO

MSV 2016

IMT 2016

3.–7. 10. 2016 Brno – Výstaviště

Advertisements 145

BÜHLER AG, Švýcarsko

182

Messer Technogas, s. r. o., Praha

148

Veletrhy Brno, a. s., Brno

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport