{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 43

M i l a n L a m p i c l M a r c Wa l z

a)

Obr. 2.

Charakteristické křivky tuhnutí LLG, LKG a LČG takto zřetelně vznikají jen při nekonvekčním tuhnutí, podle [10]

LČG jako svébytný materiál Na obr. 2 lze jasně rozeznat svébytné postavení LČG mezi dvěma antipody LLG a LKG, stejně jako skutečnost, že tento materiál sjednocuje jistým způsobem jejich vlastnosti. Přednosti LČG Jsou-li vyčerpány možnosti LLG, požadavek minimální pevnosti v tahu konstrukčního dílu se pohybuje mezi 350 a 500 N/mm2 a žádá se převážně perlitická struktura při tvrdosti 180 až 240 HBW, ale prodloužení maximálně 3 %, pak je litina s červíkovitým grafitem správná volba. Přednosti tohoto materiálu vyjadřují dostatečně již dvě zjištění: – Licí vlastnosti a průběh tuhnutí LČG odpovídají do velké míry litině s lupínkovým grafitem, ve srovnání s ní však má LČG ještě relativní výhody: lepší jakost povrchu a rozměrovou stálost. – Postavení LČG mezi LLG a LKG, ale také její svébytnost se na druhé straně dokládá tak, že do blízkosti materiálu s kuličkovým grafitem se méně přibližuje houževnatost jako kombinace vlastností: tažnost / mez kluzu, ale o to více (kombinace) tuhost (tažnost / modul pružnosti) a únavové pevnosti. Tendence zvyšování nodularity s klesající tloušťkou stěny, která je pro perfekcionistu trýznivá (pro svou obtížnou ovladatelnost), se může

Změna konstrukce sériových bloků válců pro závodní verzi motorů vozu Calibra

v předloženém kontextu ukázat dokonce jako výhodná. Tato docela potěšitelná obojakost – na jedné straně blízkost k LLG a i k LKG – se dá v podstatě snadno objasnit. Množství grafitu srovnatelné s litinou s lupínkovým grafitem propůjčuje materiálu obdobné licí vlastnosti a potěší tím především slevače. Za blízkost k LKG, jejíž množství grafitu při stejném základním složení je výrazně nižší, zodpovídá morfologie červíkovitého grafitu, totiž zaoblená forma grafitových vměstků; postará se tím o zřetelné vyrovnání špiček napětí (obr. 3). To zase umí ocenit zvláště uživatelé. Jakosti Rozdělení na jakosti podle normy DIN EN 16079 je uvedeno v tab. I. Pro chemické složení neexistují žádné závazné předpisy, je přenecháno na zodpovědnosti výrobce. Hodnoty pevnosti a tvrdosti se nastavují vhodnou kombinací prvků C, Si, Mn, Cu a Sn. Zbytkové obsahy hořčíku, tj. ty,

Tab. I.

GJV-350

GJV-400

GJV-450

GJV-500

Vliv různých forem grafitu a jeho uspořádání v litině na průběh napětí (vliv vrubu) při zkoušce v tahu. Detail dole uprostřed zobrazuje schematicky červíkovitý grafit [11]

které se prokáží po proběhnutí reakce zpracování v odlitku, se řídí podle rostoucího modulu (poměr objemu odlitku k jeho povrchu odvádějícímu teplo), v rozpětí od 0,006 do 0,016 % vzrůstově.

Mechanické vlastnosti různých jakostí LČG, měřeno na mechanicky obrobených tyčích vyrobených z odlitých zkoušek [2]

Označení materiálu GJV-300

Obr. 3.

směrodatná tloušťka stěny [mm]

pevnost v tahu R m min. [N/mm2]

smluvní mez kluzu 0,2 % R p0,2 min. [N/mm2]

tažnost při přetržení A min. [%]

t < 30

300

210

2

30 < t ≤ 60

275

195

2

60 < t ≤ 200

250

175

2

t < 30

350

245

1,5

30 < t ≤ 60

325

230

1,5

60 < t ≤ 200

300

210

1,5

t < 30

400

280

1

30 < t ≤ 60

375

260

1

60 < t ≤ 200

325

230

1

t < 30

450

315

1

30 < t ≤ 60

400

280

1

60 < t ≤ 200

375

260

1

t < 30

500

350

0,5

30 < t ≤ 60

450

315

0,5

60 < t ≤ 200

400

280

0,5

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

185

E AT ER I Á L Z A O S T Ř E NZ OP RN AA XM

tí blízké litině s lupínkovým grafitem (LLG) a mechanicko-fyzikální vlastnosti blížící se více k litině s kuličkovým grafitem (LKG). Již tehdy se zjistilo, že je možné vyrobit požadované konstrukční díly bez úprav modelových zařízení. Nyní však právě tato bipolarita vedla k tomu, že LČG nejen přestála svou přechodnou užitečnou pozici, ale stala se dnes dokonce i vážným konkurentem litině s kuličkovým grafitem a zaujímá své vlastní silné postavení.

Obr. 4.

b)

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport