{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 4

Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 28. 11. 2014 byl Radou pro vědu, výzkum a inovace zařazen do aktualizovaného seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (www.vyzkum.cz). Odborné články jsou posuzovány dvěma recenzenty. Recenzní posudky jsou uloženy v redakci. Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. SDO.

časopis pro slévárenský průmysl foundry industry journal

®

r o č n í k L X I V . 2016 . č ís l o 5 – 6

Vydávání časopisu se řídí zásadami publikační etiky. Časopis je registrován v Ulrich’s International Periodicals Directory. ISSN 0037-6825 Číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E 4361

tematické zaměření: všeobecné topic: general topic number

Redakce / editorial office: CZ 616 00 Brno, Technická 2896/2 tel.: +420 541 142 664, +420 541 142 665 redakce@svazslevaren.cz slevarenstvi@svazslevaren.cz www.slevarenstvi.svazslevaren.cz

ÚVODNÍ SLOVO

obsah

Vydává © Svaz sléváren České republiky IČ 44990863

Introductory word 149

H L AV I N K A , J .

16. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX 3.–7. 10. 2016 | Brno, Výstaviště, pavilon Z

ODBORNÉ RECENZOVANÉ ČLÁNKY Specialized peer-reviwed articles 150 Předplatné l subscription Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce. Cena čísla 80 Kč. Roční předplatné 480 Kč (fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné. Cena čísla 130 Kč. Roční předplatné 780 Kč (podniky) + DPH + poštovné + balné. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Klečákova 347, 180 21 Praha, tel.: +420 242 459 202, 242 459 203, suweco@suweco.cz. Subscription fee in Europe: 80 EUR (incl. postage). Subscription fee in other countries: 140 USD or 90 EUR (incl. postage)

Spracovanie hliníkovej zliatiny na tvárnenie EN AW-2024 technológiou liatia s kryštalizáciou pod tlakom Casting with crystallization under pressure of EN AW-2024 wrought aluminium alloy

154

Chunky grafit v těžkých odlitcích z litiny s kuličkovým grafitem 161

Zlepšení vlastností lité Cr-Ni oceli DIN 1.4865 přísadou inokulantů 167

redakční rada l advisory board prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D. Ing. Jan Čech, Ph.D. Ing. Martin Dulava, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Ing. Jaroslav Chrást, CSc. Richard Jírek Ing. Václav Kaňa, Ph.D. Ing. Radovan Koplík, CSc. doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Radan Potácel doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. Ing. František Střítecký doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Jan Šlajs Ing. Ladislav Tomek Ing. Zdeněk Vladár, předseda

D LO U H Ý, I . – VÁ L K A , L .

Aplikovatelnost koncepce „master“ křivky pro hodnocení lomové houževnatosti C-Mn oceli na odlitky Applicability of the “master“ curve concept for evaluating the fracture toughness of the C-Mn cast steel

173

F O U S OVÁ , M . a ko l.

3D tisk – možná alternativa k technologiím odlévání, tváření a obrábění? 3D printing—a possible alternative to casting, forging and machining technologies?

Z PRAXE

vedoucí redaktorka l editor-in-chief Mgr. Helena Šebestová

jazyková spolupráce l language collaboration Edita Bělehradová Mgr. František Urbánek

PÁ L K A , S . – H A S I L , J . – D O L E Ž A L , P. Improvement of properties of cast Cr-Ni steel DIN 1.4865 via addition of refiners

Do sazby 11. 5. 2016, do tisku 10. 6. 2016 Náklad 500 ks Inzerci vyřizuje redakce

redaktorka l editor Mgr. Milada Písaříková

O D EH N A L , J . – H A M P L , J . – KO N EČN Á . K . Chunky graphite in heavy spheroidal graphite castings

Vychází 6krát ročně l 6 issues a year Číslo 5–6 vyšlo 30. 6. 2016. Sazba a tisk l typeset and printed by Reprocentrum, a. s., Bezručova 29 CZ 678 01 Blansko, tel.: +420 516 412 510 rybkova@reprocentrum.cz

VA N KO, B . a ko l.

Articles oriented to practice 176

J E L Í N EK , P.

Snížení nákladů na tryskací operace pomocí DSTP ®

Zkušební odlitek s chladítky (s. 157)

Princip metody SLM (s. 174)

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport