{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 28

I . D l o uhý – L . Válka

A p likovate ln o s t ko nce p ce „mas ter“ k ř i v k y pro h o dn o cení l o m ové h o u žev nato s ti C- M n o ce li na o dlitk y

T0 ( margin )  T0  T0  78 C

Potom T0 ( margin )  T0  T0  78 C

(16)

a průběh 5% dolní toleranční hranice pro 85% toleranční mez je potom dán vztahem

O D B O R N É R ECEN ZOVA N É ČL Á N K Y

K Jc(0,05)  25,4  37,8 exp 0,019T  78

Obr. 1. Fig. 1.

Obr. 2. Fig. 2.

Obr. 3. Fig. 3.

170

Obecné schéma tranzitního chování lomové houževnatosti General schema of the transition behaviour of the fracture toughness

Závislost naměřených hodnot lomové houževnatosti na teplotě a pásma veličin K Jc , K Jc–Q a K Ju Dependence of measured fracture toughness values on temperature and bands of Kc, K Jc – Q and K Ju parameters

Průběh teplotní závislosti střední hodnoty lomové houževnatosti K Jc (mean) a spodní toleranční meze (10 %) určené podle ČSN 420347 The course of temperature dependence of mean fracture toughness values K Jc (mean) and the lower tolerance limit (10%) specified according to the ČSN 420347 standard

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

(17)

Na obr. K4 jsou znázorněny průběhy vztahů (11), 0,019křivek  25,4  37,8 exp T  78podle Jc(0,05) (12), (13) a (17). Křivka podle vztahu (17) se označuje jako spodní mez (LB) rozptylového pásu lomové houževnatosti. V obr. 4 jsou vyneseny všechny hodnoty KJc. Je zřejmé, že v celé přechodové oblasti prakticky všechny platné hodnoty leží v rozptylovém pásu omezeném 5% a 95% tolerančními hranicemi a – zejména – žádná měřená hodnota lomové houževnatosti nepadla pod křivku LB. Z obr. 4 je rovněž zřejmé, že mimo toleranční pás leží všechny hodnoty lomové houževnatosti, které jsou vyšší než K Jc(limit), tj. hodnoty lomové houževnatosti pásu II. Jedná se o hodnoty závislé na úrovni constraintu na čele trhliny v důsledku plastické deformace přesahující podmínky SSY.

Obr. 4. Fig. 4.

Obr. 5. Fig. 5.

Master křivka s tolerančními mezemi 5 % a 95 % a LB; vyneseny jsou hodnoty lomové houževnatosti K Jc iniciované štěpným mechanizmem The master curve with tolerance limits of 5 and 95% and LB; values of fracture toughness K Jc initiated by cleavage mechanism are plotted

Průběhy křivek teplotní závislosti lomové houževnatosti určené podle koncepce univerzální křivky a podle ČSN 42 0347 Curves of temperature dependence of the fracture toughness determined according to the master curve concept and according to the ČSN 42 0347 standard

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport