{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 18

O D B O R N É R ECEN ZOVA N É ČL Á N K Y

J . O d e h n a l – J . H a m p l – K . Ko n e č n á

Ch u n k y g r a f i t v t ě ž k ý c h o d l i tc í c h z l i t i ny s ku l i č ko v ý m g r a f i t e m

Obr. 20. Zobrazení výskytu pórovitosti a makro pórovitosti (Niyama criterion) ve zkušebním bloku Fig. 20. Illustration of the occurrence of porosity and macroporosity (Niyama criterion) in the test block

Obr. 21. Zobrazení výskytu chunky grafitu ve středové oblasti zkušebního bloku Fig. 21. Illustration of the occurrence of chunky graphite in the central part of the test block

Graphite in Heavy-Section Spheroidal Graphite Cast Iron Parts. International Journal of Cast Metals Research, 2007, 20(6), 319–324. ISSN 1364-0461 (print), 1743-1336 (online). [10] SERTUCHA, J.; R. SUAREZ; I. ASENJO; P. LARRANAGA a kol.: Experimental Investigation by Thermal Analysis of the Formation of Chunky Graphite during Solidification of Heavy-Section Obr. 22. Chunky grafit v silnostěnném odSpheroidal Graphite Cast Iron Parts. ISIJ litku z LKG (mikrostruktura z odlité zkoušky tvaru krychle 800 × International, 2009, 49(2), 220–228. Obr. 23. Vliv obsahu Si a doby tuhnutí na × 800 × 800 mm) [7], [8] ISSN: 1347-5460 (online), ISSN: 0915výskyt chunky grafitu [12] Fig. 22. Chunky graphite in a thick-walled -1559 (print). DOI: http://doi.org/ Fig. 23. Influence of Si content and solidificacasting from GJS (microstructure from tion time on the occurrence of chunky the cast test of the cube shape 800 × 10.2355/isijinternational.49.220. graphite [12] × 800 × 800 mm) [7], [8] [11] UDROIU, A.: Wedge Theory—A new Approach to explain the Formation of Chunky-Graphite in Ductile Iron. WFO Technical Forum, 1. 7. 2011, Düsseldorf. langsamer Erstarrung. Giessereiforschung, 1987, 39(2), [12] UDROIU, A.: Wedge Theory—A new Approach to explain 55–70. ISSN 0046-5933. the Formation of Chunky-Graphite in Ductile Iron, 70. Foun[5] GAGNÉ, M.; D. ARGO: Proc. Int. Conf. of Advanced Casting dry World Congress on 25.–27. 4. 2012, Monterrey, Mexico. Technology, Part I and II, ed. by J. Easwaren, ASM Interna[13] ODEHNAL, J.; J. HAMPL; J. JAKUB: Influence of the Sphetional, OH, 1987, s. 231. roidization on the Mechanical Properties of Ductile Iron. In: [6] ITOFUJI, H.; H. UCHIKAWA: Formation Mechanism of ChunProceedings Współpraca 2014, duben 2014, s. 1–10. ky Graphite in Heavy-Section Ductile Cast Irons. AFS Transac[14] ODEHNAL, J.; J. JAKUB: Vliv zvýšeného obsahu křemíku na tions, 1990, sv. 98, s. 429–448. vlastnosti těžkých odlitků z EN-GJS. In: Sborník přednášek [7] KÄLLBOM, R.; K. HAMBERG; M. WESSÉN; L. E. BJÖRKEGREN: z 51. slévárenských dnů®: Blok B – Sekce metalurgie litin. On the solidification sequence of ductile iron castings con1. vyd. Brno: Česká slévárenská společnost (vlastním náklataining chunky graphite. Materials Science and Engineering: dem), 2014, s. 43–50. ISBN 978-80-02-02567-2. A. 2005, 413–414, 346–351. DOI: 10.1016/j.msea.2005.08.210. [15] BOREČEK, M.: Vliv doby tuhnutí na vlastnosti hmotných ISSN 09215093. Dostupné také z: http://linkinghub.elsevier. odlitků z tvárné litiny. Ostrava, 2011. Diplomová práce. VŠB – com/retrieve/pii/S0921509305010014 TU Ostrava, FMMI, katedra slévárenství. [8] LARRANAGA, P.; I. ASENJO; J. SERTUCHA; R. SUAREZ; [16] PRINZ, B. a kol.: Untersuchung von Ursachen von GraphitI. FERRER; J. LACAZE: Effect of Antimony and Cerium on entartungen bei Gusseisen mit Kugelgraphit in Form von the Formation of Chunky Graphite during Solidification of Chunky-Graphit. Giessereiforschung, 1991, 43(3), 107–115. Heavy-Section Castings of Near-Eutectic Spheroidal GraphiISSN 0046-5933. te Irons. Metallurgical and Materials Transactions A, 2009, 40(3), 654–661. ISSN 1073-5623 (print), 1543-1940 (online). Recenzenti | Peer-reviewers: [9] ASENJO, I.; P. LARRANAGA; J. SERTUCHA; R. SUAREZ a kol.: doc. Ing. Antonín Mores, CSc. Effect of Mould Inoculation on the Formation of Chunky prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.

160

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport