{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 17

Ch u n k y g r a f i t v t ě ž k ý c h o d l i tc í c h z l i t i ny s ku l i č ko v ý m g r a f i t e m

Obr. 13. Lomová plocha se zrnitým grafitem, zv. 300× Fig. 13. Fracture surface with granular graphite, magnification 300×

Dále bylo v rámci vyhodnocení experimentu provedeno mapování rozložení prvků na vzorku s chunky grafitem (obr. 16 –19), které potvrdilo výskyt nerovnoměrného rozložení prvků v matrici v místech výskytu chunky grafitu. Z porovnání morfologie chunky grafitu vyplývá, že se může výrazně odlišovat v závislosti na podmínkách tuhnutí LKG (obr. 9 a 22). Na základě orientačních mikroanalýz chemického složení LKG okolí chunky grafitu lze konstatovat: – zvýšený obsah Si + Ni + KVZ + Ti (obr. 9); – zvýšený obsah Si + Ce (obr. 22). Podle [16] lze hodnotit vliv obsahu Si a doby tuhnutí na vznik chunky grafitu (obr. 23). Z ávě r

Obr. 14. Lomová plocha v oblasti s chunky grafitem, zv. 300× Fig. 14. Fracture surface in the field with chunky graphite, magnification 300×

Obr. 15. Detail lomové plochy v oblasti s chunky grafitem, zv. 1000× Fig. 15. A detail of the fracture surface in the field with chunky graphite, magnification 1000×

Obr. 16. Mapa rozložení uhlíku ve vzorku s chunky grafitem Fig. 16. Map of carbon distribution in the sample with chunky graphite

Obr. 17. Mapa rozložení křemíku ve vzorku s chunky grafitem Fig. 17. Map of silicon distribution in the sample with chunky graphite

Z provedených analýz vyplývá, že při srovnatelném chemickém složení a rychlosti ochlazování obou zkušebních odlitků se chunky grafit vyskytoval v odlitku zpracovaném NiMg předslitinou. Dále je třeba uvést, že testované odlitky z LKG měly velké hodnoty modulu (do určité míry eliminovány chladítky) a obsahovaly i vysoké procento křemíku. Dlouhá doba tuhnutí (velký modul) i vysoký obsah křemíku jsou v odborné literatuře uváděny jako možné příčiny podporující vznik chunky grafitu. Na základě provedeného srovnávacího experimentu je možné konstatovat, že pravděpodobně významným parametrem pro eliminaci tvorby chunky grafitu v těžkých odlitcích je způsob metalurgického zpracování taveniny – od vedení tavby a úpravy výchozího stavu litiny v peci až po očkování a modifikaci s cílem zabezpečit vysokou „metalurgickou kvalitu“ litiny. L i t e ra t u ra [1]

[2]

[3]

Obr. 18. Mapa rozložení ceru ve vzorku s chunky grafitem Fig. 18. Map of cerium distribution in the sample with chunky graphite

Obr. 19. Mapa rozložení hořčíku ve vzorku s chunky grafitem Fig. 19. Map of magnesium distribution in the sample with chunky graphite

[4]

STEFANESCU, D. M.: Science and Engineering of Casting Solidification. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2002. STEFANESCU, D. M.: Solidification and modeling of cast iron—A short history of the defining moments. Materials Science and Engineering A 413–414, 2005, s. 322–333. LIU, P. C.; C. L. LI; D. H. WU; C. R. LOPER, jr.: SEM Study of Chunky Graphite in Heavy Section Ductile Iron. AFS Transactions, 1983, sv. 91, s. 119–126. ZHOU, J.; W. SCHMITZ; S. ENGLER: Untersuchung der Gefügebildung von Gusseisen mit Kugelgraphit bei

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

159

O D B O R N É R ECEN ZOVA N É ČL Á N K Y

Obr. 12. Lomová plocha s rozhraním zrnitého a chunky grafitu, zv. 100× Fig. 12. Fracture surface with the interface of granular and chunky graphite, magnification 100×

J . O d e h n a l – J . H a m p l – K . Ko n e č n á

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport